Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0028/2009 (B6-0224/2009)

Разисквания :

PV 25/03/2009 - 13
CRE 25/03/2009 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Пълен протокол на разискванията
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

13. Безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. Следващата точка е разискването по въпроса, изискващ устен отговор, към Комисията относно преговорите, които се водят през май 2009 г. под егидата на Международната морска организация (ММО) относно условията за влизане в сила на Конвенцията за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби, зададен от Johannes Blokland, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (O-0028/2009 – B6-0224/2009).

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, автор. – (NL) Г-н председател, на пленарното заседание през май миналата година Европейският парламент излезе с ясно становище срещу унизителните за човека и разрушителни за околната среда ситуации, свързани с демонтажа на кораби. Въпреки това на различни места по крайбрежието на Южна Азия огромни кораби за скрап все още биват демонтирани при условия, които са унизителни за човека и вредни за околната среда. В Бангладеш например нито една от 36-те площадки за демонтаж отговаря на минимални стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

Хубавото е, ч поради тази причина, преди една седмица върховният съд нареди на правителството на Бангладеш да затвори въпросните „режища“ в срок от две седмици. В същото време, същият Върховен съд забрани на всички кораби, които съдържат опасни вещества, да навлизат на територията на Бангладеш. Също така, бангладешкият министър на околната среда разполага с три месеца, за да установи правила за разглобяването на кораби за скрап, които отговарят на Базелската конвенция.

Това са същите важни мерки, предложени от Европейския парламент в резолюцията от миналата година. Някой дори би си помислил, че бангладешкият върховен съд е прочел резолюцията ни. Считам това решение на съда за важна победа в борбата с недопустимите практики, споменати по-рано. От съществено значение е правителството на Бангладеш надлежно да изпълни решението на съда. Това важи не само за Бангладеш, но и за други държави в Азия.

Аз вече отбелязах, че усилията на отделните държави не са достатъчни. Все още е необходимо глобално решение на проблема с демонтажа на кораби. През май тази година Международната морска организация (ММО) ще проведе световна конференция в Хонконг, чиято цел е сключването на световно споразумение за разглобяването на кораби за скрап. Резолюцията на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните трябва да гарантира, че е изпратен ясен сигнал до Съвета и Комисията за преговорите, чиято цел е постигането на възможно най-добър резултат.

По отношение на резолюцията от миналата година трябва да се добавят следните пет точки. Първо, трябва да стане ясно, че кораби за скрап, които съдържат опасни вещества, следва да бъдат считани за опасни отпадъци и затова следва да са предмет на Базелската конвенция. Продължителните разисквания на дефинициите не са в интерес на опазването на околната среда. Изменение 1, предложено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, отслабва тази позиция донякъде и затова не мога да я подкрепя. Второ, засядането на кораби за демонтаж на място трябва да се счита за недопустимо. Трето, необходимо е да се вземат мерки – най-вече за постепенното извеждане от експлоатация на еднокорпусни танкери – преди края на продължителния период на ратифициране. Четвърто, сертифицирането на режища трябва да се приветства. Пето, мерките трябва да продължат да включват задължителен фонд в рамките на отговорността на производителя – както Европейският парламент заяви миналата година. Европейската комисия обаче явно преразглежда тази позиция. Затова бих искал членът на Комисията г-н Фигел да ни каже дали Комисията все още е готова да създаде фонд за скрап.

С тази резолюция, наред с миналогодишната, Европейският парламент чертае ясен път към решение на споменатите от мен проблеми. Приветствам високото ниво на съгласие по този въпрос в комисията по околната среда и комисията по транспорт и туризъм. Надявам се, че Съветът и Комисията ще направят съгласувано усилие да сключат сериозна конвенция в Хонконг след два месеца, която да гарантира интересите на безопасността, общественото здраве, както и на околната среда. Бих искал членът на Комисията г-н Фигел да ни каже дали Европейската комисия ще използва този ясен курс на действие като ключов актив във преговорите на конференцията на ММО, както и какви мерки ще вземе Комисията, за да гарантира навременното изпълнение на въпросната конвенция.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, член на Комисията. – (EN) Г-н председател, на първо място, бих искал да благодаря на Парламента за изразения силен интерес и продължителната му намеса по въпроса за демонтажа на кораби. Бих искал да благодаря най-вече на г-н Blokland.

Това е много добра изходна точка за по-нататъшно действие на равнището на Европейски съюз, която да гарантира, че Европейският съюз играе своята роля в намирането на решение на този международен проблем. Споменатите току що въпроси са също навременни с оглед на неотдавнашното решение на върховния съд на Бангладеш и положението в тази държава. В резултат от това решение всички обекти за разглобяване на кораби ще бъдат затворени в срок от две седмици, защото не са получили разрешение от министерството на околната среда. Вносът на опасни кораби ще бъде забранен по списък, а всички внесени кораби ще трябва да бъдат изчистени наново. Най-накрая Бангладеш ще започне да изготвя национален закон за демонтиране на кораби в съответствие с Базелската конвенция.

Сега, нека обърна внимание на по-познатата ситуация, като отговоря на въпросите Ви.

Първият Ви въпрос се отнася до постепенното извеждане от експлоатация на бреговия метод – метод на демонтаж на бракувани плавателни съдове директно на брега.

Споделям загрижеността Ви относно сериозните рискове от този метод за здравето на човека и за околната среда. Разгледахме въпроса за въвеждането на забрана в рамките на Европейския съюз на бреговия метод в оценката на въздействие от нашата стратегия. Налице бяха някои аргументи срещу ефективността на една такава забрана, тъй като тя ще бъде приложима единствено при кораби под флага на Европейския съюз и може съвсем лесно и законно да бъде заобиколена чрез смяна на флага.

Считаме, че ще бъде по-ефективно да насочим усилията си, за да гарантираме, че техническите насоки, които се изготвят в момента в подкрепа на бъдещата конвенция на ММО, наистина ще доведат до безопасно и екологосъобразно разглобяване на кораби. Напредъкът в изготвянето на тези насоки засега е много обнадеждаващ. Във всеки случай е доста съмнително, че традиционният брегови метод ще може да съответства на предстоящите насоки.

Що се отнася до втория Ви въпрос, със задоволство мога да потвърдя, че Комисията е поела сериозен ангажимент за постигане на ефективно и ранно транспониране на конвенцията за разглобяване на кораби от законодателството на Европейския съюз. Генерална дирекция „Околна среда“ вече е провела няколко изследвания и в момента работи по оценката на въздействието на основните елементи от Конвенцията. Смятам, че за Европейския съюз е от съществено значение да покаже водачество, както и че този въпрос е сред основните му приоритети. Това ще насърчи ратифицирането от трети страни и впоследствие ще ускори влизането в сила на тази конвенция.

Аз обаче споделям безпокойствата, отбелязани в третия Ви въпрос, за това, колко е важно да не се подкопава съществуващото общностно законодателство. Трябва да запазим съществуващите изисквания по отношение на правата на работниците и опазването на околната среда при транспонирането на конвенцията на ММО. Затова и в нашето изследване внимателно ще сравним изискванията на конвенцията на ММО с нашето общностно законодателство. Бих искал да подчертая, че ние по-конкретно ще се уверим, че Регламентът за превоз на отпадъци от 2006 г. не е подкопан.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, от името на групата PPE-DE. – (ES) Г-н председател, г-н член на Комисията, този въпрос, както беше обяснено от г-н Blokland, е особено навременен, като се има предвид дипломатическата конференция за рециклирането на кораби, която ще се състои през май. Затова бих искал да поздравя г-н Blokland не само за въпроса, но и за изготвената от него резолюция.

В Народната партия подкрепяме борбата с прилаганите лоши практики и методи във връзка с разглобяването на кораби за скрап и затова подкрепяме предложението за резолюция на г-н Blokland; някои точки обаче ни притесняват.

Първата е параграф 3 – споменат от самия г-н Blokland – който гласи, че корабите като цяло следва да се считат за опасни отпадъци и затова да попадат под приложното поле на Базелската конвенция. По този параграф внесохме предложение за изменение, защото са налице различни тълкувания както в рамките на Европейския съюз, така и извън него, а ние считаме, че Базелската конвенция трябва да бъде взета предвид и че конфликт с нея не трябва да съществува. Бъдещото международно споразумение за разглобяването на кораби за скрап обаче трябва да е това, което определя подробностите по неговото прилагане.

Параграф 14 от предложението за резолюция също призовава за механизъм на финансиране, който да се основава на задължителни вноски от страна на корабоплавателната промишленост. Наистина ни се струва малко прибързано да говорим в момента за задължителни вноски, когато все още не е взето решение от Международната морска организация за това каква система трябва да бъде възприета чрез това финансиране, а на мен ми се струва, че Европейската комисия все още не разполага с ясен отговор по този въпрос.

Накрая, в параграф 15 Комисията е призована да установи, че отговорност носи държавата, под чиято юрисдикция са отпадъците. Според нас този въпрос не е в правомощията на Комисията, напротив, считаме, че решение на този въпрос трябва да бъде взето също в международно споразумение.

От съществено значение е да се гарантира последователност между бъдещото споразумение за разглобяването на кораби за скрап и Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, като в същото време се вземе предвид не само Базелската конвенция, но и всички други съществуващи законови актове.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, член на Комисията. – (EN) Г-н председател, благодаря за коментарите на г-н Ayuso и г-н Blokland, и най-вече за отдадената работа на последния. Както вече заявих, особено по отношение на отпадъците или опасните отпадъци, необходимо е да се уверим, че изпълнението на Конвенцията ще съответства напълно на Регламент № 1013/2006/ЕО относно превозите на отпадъци, който беше приет сравнително скоро.

Що се отнася до финансирането, засега не съществува фонд или механизъм. Започнали сме изследване, за да подготвим потенциални алтернативи или решение, а скоро ще започнем публични консултации по въпроса. Затова вашите коментари, сега и тогава, ще са добре дошли, особено по въпроса за създаването на фонд за демонтаж.

 
  
MPphoto
 

  Председател. Разискването приключи.

Гласуването ще се състои във четвъртък, 26 март 2009 г.

 
Правна информация - Политика за поверителност