Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 26 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността (изменение на „Общ регламент за ООП“) (разискване)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber, от името на групата PPE-DE. (DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, аз също бих желала да изразя искрената си благодарност към г-н Siekierski за неговия доклад. Смело мога да заявя, че това е една изключително добра работа.

Повече от две десетилетия Европейският съюз има програма за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица. Така през 2006 г., например, имаше възможност да бъдат подпомогнати около 13 милиона души от 15 държави-членки с различни мерки за помощ. Считам, че тази програма – което вече бе казано от члена на Комисията и докладчика – ще има важна роля за поддържане и насърчаване на солидарността в рамките на нашата Европейска общност, тъй като по мое мнение ЕС е и остава не само икономически общ пазар, но преди всичко и най-вече общност на ценностите и солидарността. Също така в контекста на съвременната социално-екологична пазарна икономика с трите стълба на икономиката, околната среда и социалните въпроси – като и трите са еднакво важни, за да могат всички държави-членки да участват в тази програма – подкрепям мнението на докладчика, че както и досега, програмата следва да се финансира 100 % от Европейския съюз.

Искам да подчертая, че макар за нас да е важно да използваме основно продукти, произведени в рамките на Общността, ние не следва, където е целесъобразно, да се ограничаваме само до такива продукти.

Накрая искам да кажа, че за мен лично е ясно от само себе си, че доколкото можем трябва да помагаме на най-бедните сред бедните. Много се надявам, че днес, както каза членът на Комисията, едно голямо мнозинство ще гласува в подкрепа на този доклад, така че да изпратим ясен сигнал на Съвета.

 
Правна информация - Политика за поверителност