Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0091/2009

Predkladané texty :

A6-0091/2009

Rozpravy :

PV 26/03/2009 - 2
CRE 26/03/2009 - 2

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.2
CRE 26/03/2009 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0188

Rozpravy
Štvrtok, 26. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

2. Distribúcia potravín pre najodkázanejšie osoby (zmena nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0091/2009) pána Siekierského v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby (KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, spravodajca. – (PL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dnes rokujeme o mimoriadne dôležitej otázke – o programe distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby. Je dôležitá, pretože sa to týka miliónov ľudí, ktorí žijú v chudobe a potrebujú zvláštnu pomoc. Podporujeme návrh Európskej komisie na zvýšenie rozpočtu o dve tretiny, teda z 305 miliónov EUR na takmer 500 miliónov EUR ročne, a rozšírenie škály výrobkov dostupných v tomto programe.

Týmto programom sa, samozrejme, nevyrieši problém podvýživy a chudoby medzi občanmi Spoločenstva, ale určite prispeje k tomu, aby sa tento problém zmiernil. Sme proti návrhu okamžitého zavedenia – opakujem, okamžitého zavedenia – spolufinancovania vnútroštátnymi rozpočtami, pretože by to mohlo obmedziť, ba dokonca aj vylúčiť účasť určitých štátov v programe. Dotklo by sa to predovšetkým členských štátov s nízkym príjmom na obyvateľa alebo tých, ktoré majú ťažkosti s financovaním rozpočtu. Vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu je to stále dôležitejšie. Verím, že Rada v tejto záležitosti dospeje ku kompromisu.

Takisto podporujeme návrh, aby potraviny určené na distribúciu v rámci programu pochádzali z Európskej únie. Pokiaľ by to bolo možné, malo by ísť o čerstvé potraviny z miestnej výroby. Zvýšením dopytu by sme teda podporili domácich výrobcov potravín. Zaistíme tak, že distribuované potraviny budú dobrej kvality.

Právny základ programu sprevádzalo veľa polemiky. Ako vieme, právne služby Rady spochybnili názor Komisie. Pani komisárka sa v tejto záležitosti môže spoliehať na podporu Parlamentu. Stotožňujem sa s názorom Komisie o stanovení jasných priorít a dlhodobom plánovaní. Predĺženie programu na tri roky pomôže zefektívniť výdavky z dostupných zdrojov.

Prijatím správy vyšle Parlament našim občanom pozitívny signál. EÚ poskytuje pomoc najchudobnejším štátom Afriky, čo, samozrejme, podporujeme, avšak nesmie zabúdať ani na vlastných občanov. Potravinový program EÚ pre najchudobnejších ľudí Európskej únie, ako napríklad programy „Ovocie v školách“ a „Mlieko pre školy“, mení prístup k EÚ a spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorú mnohí tak veľmi kritizovali. Naši občania by mali vedieť, že potraviny, ktoré dostanú, pochádzajú z programov EÚ a prostriedkov EÚ.

Program potvrdzuje, že EÚ cíti zodpovednosť za svojich najodkázanejších občanov. Táto skupina zahŕňa najmä bezdomovcov, rodiny v ťažkej situácii, nezamestnaných, osoby samostatne vychovávajúce deti, migrantov, žiadateľov o azyl a starších ľudí či ľudí s nízkymi príjmami. Často sú to ľudia so zdravotným postihnutím alebo dokonca deti.

Treba mať na pamäti, že transformácia v štátoch, ktoré nedávno vstúpili do EÚ, priniesla výrazné nerovnosti v rozvrstvení príjmu v spoločnosti týchto štátov. V niektorých z týchto štátov sa rozdiely v príjmoch a životnej úrovni čoraz viac prehlbujú. Chudoba sa dotýka predovšetkým rodín žijúcich v malých mestách a osôb žijúcich na vidieku. Zvyšuje sa počet ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť uspokojiť svoje základné životné potreby.

V Rade nastala patová situácia, keď každý čaká na názor Parlamentu, a som presvedčený, že prijatie mojej správy presvedčí Českú republiku, predsednícku krajinu, aby obnovila rokovania a našla v Rade rozumný kompromis. Dúfajme, že legislatívna práca skončí v máji či júni tohto roku. Chcel by som vyzvať nezúčastnené členské štáty, aby sa k nám pridali. Na záver by som sa chcel poďakovať v mene miliónov ľudí, ktorým program pomáha, v mene charitatívnych organizácií, ktoré potraviny distribuujú, a vo svojom mene všetkým poslancom Európskeho parlamentu, nielen tým, ktorí podporili moju správu.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, predtým, ako sa začnem zaoberať obsahom tohto návrhu, by som sa chcela poďakovať spravodajcovi, pánu Siekierskému, a členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka za prácu na tejto správe.

Rada by som dnešnú rozpravu uviedla do kontextu, pretože tento návrh nie je o paragrafoch, politickej sile či sľuboch: je o ľuďoch. Ťažké hospodárske časy a rýchly rast cien potravín, ktorého sme svedkom od roku 2007, sa dotkli miliónov Európanov. Denne zápasí s nedostatkom vhodného jedla viac ľudí, než si uvedomujeme: 43 miliónov Európanov si nemôže dovoliť mať každý druhý deň mäso, kurča ani rybu. Myslím si, že je to výrazné číslo.

Program pre najodkázanejšie osoby sa zameriava na osoby v našej spoločnosti, ktoré potrebujú potravinovú pomoc: ľudí, ktorí sa obávajú, či zajtra dokážu uživiť svoje deti, ľudí, ktorí nerozmýšľajú nad tým, čo budú jesť na večeru, ale či budú mať čo jesť, ľudí, ktorí vstúpia iba do jedálne Resto du Cœur.

S viac než 13 miliónmi chudobných ľudí, ktorým program pomáha, s 19 zúčastnenými členskými štátmi a s funkciou schémy ako stabilného odbytiska intervenčných výrobkov tento program rozhodne dokázal svoju hodnotu. Parlament to uznal už v roku 2006, keď vyzval Radu a Komisiu, aby do budúcnosti pevne stanovili podmienky programu a rozšírili distribúciu potravín bez toho, aby sa obmedzili výlučne na výrobky, na ktoré sa vzťahuje intervencia.

S potešením beriem na vedomie, že správa pána Siekierského schvaľuje prístup Komisie a súhlasí, že tento program treba ponechať ako súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je to obzvlášť dôležité v čase, keď niektorí tvrdia, že zásobovanie ľudí potravinami nemá nič do činenia s našou poľnohospodárskou politikou.

Doteraz sa program financoval výlučne z rozpočtu Spoločenstva. Náš návrh teraz obsahuje spolufinancovanie. Je to výrazná zmena, ale myslím si, že je to zásadné zlepšenie schémy. Spolufinancovanie umožní, aby všetky prostriedky dostupné pre toto opatrenie boli viac v súlade s reálnymi potrebami, povzbudí členské štáty, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za riadenie programu, a je to taktiež spôsob, ako posilniť prvok súdržnosti, keďže kohézne štáty budú mať nižšie spolufinancovanie.

Zároveň sa stotožňujem s názorom, že by sme sa nemali vystaviť riziku, že členské štáty vystúpia zo schémy. Navrhli sme preto postupné zavádzanie podielov spolufinancovania, aby sa zachoval rozdiel medzi kohéznymi a nekohéznymi členskými štátmi.

Súhlasím, že by sme mali spraviť viac pre zaručenie výživovej kvality distribuovaných potravín. Ako naznačil spravodajca, mohli by sa zahrnúť čerstvé potravinové výrobky prevažne z miestnej výroby. Ale nie je vhodné zakázať zahraničné výrobky alebo výrobky pochádzajúce zo štátov mimo Európskej únie, ako to navrhuje vaša správa. Znamenalo by to dodatočné a namáhavé kontroly. Mohlo by sa to považovať za prejav protekcionizmu EÚ a mohli by to dokonca spochybniť naši partneri WTO. Veľká väčšina distribuovaných potravín teda bude skutočne vyrobená v Európskej únii, bude pochádzať hlavne z intervenčných zásob a najpravdepodobnejšie z tendrov, ktoré práve uskutočňujeme, najmä v sektore mliekarstva.

Keďže v schéme sú silne angažované charity, náš návrh umožňuje uhradiť mimovládnym organizáciám náklady na prepravu a správu. Navrhujete, aby boli náklady na skladovanie takisto pokryté. Som zásadne za túto myšlienku, ale nemôžem súhlasiť s vaším návrhom prenechať stanovenie miery úhrady na členské štáty. Potrebujeme stanoviť rovnaký maximálny rámec pre všetky zúčastnené štáty a v neposlednom rade zabezpečiť, aby program ostal rovnako účinný a zameraný na dodávku potravín.

Na záver mi dovoľte zdôrazniť, že Rada pred pokračovaním svojho rokovania čaká na výsledok dnešnej rozpravy a hlasovania. Dúfam, že ministri využili čakaciu dobu konštruktívne. Dnešná rozprava by preto mala vyslať jasné posolstvo: nezabúdajte na ľudí stojacich v rade vo verejnej kuchyni alebo čakajúcich na ďalší potravinový balík. Takže nečakajte príliš dlho. Pre túto schému potravinovej pomoci potrebujeme pevne stanoviť podmienky do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Florencio Luque Aguilar, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (ES) Vážená pani predsedajúca, súčasná hospodárska kríza v celej Európe povedie v nasledujúcich rokoch k zvýšeniu počtu ľudí, ktorí sa ocitnú pod hranicou chudoby. Toto číslo už dosiahlo 80 miliónov, inými slovami, 16 % svetovej populácie.

V súvislosti s touto krízou je hlavne dôležité zabezpečiť kontinuitu poskytovania potravín pre ľudí v najväčšej núdzi. Intervenčné zásoby boli zatiaľ užitočným nástrojom na zásobenie najchudobnejších ľudí spoločnosti potravinami a zároveň na zaručenie stability cien poskytovaných európskymi výrobcami. Tieto zásoby sa však postupne vyčerpávajú.

Bolo by vhodné, keby nový program pomoci pre najchudobnejších ľudí fungoval aj ako odbytisko výroby Európskeho spoločenstva. Tým by sme pomohli poľnohospodárom ostať vo vidieckych oblastiach.

Návrh Európskej komisie nevyžaduje, aby potraviny v programe boli vyrobené výlučne v Spoločenstve, pretože to považuje za rozporné s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Chcel by som však Komisii pripomenúť, že Spojené štáty venujú nie menej a nie viac ako 67 % svojho poľnohospodárskeho rozpočtu na potravinové programy pre najviac znevýhodnených ľudí, čo zároveň slúži ako prídavok prednostnej pomoci ich poľnohospodárom a chovateľom.

Toto percento je v ostrom kontraste s výdavkami navrhnutými v novom programe Spoločenstva, ktoré by zodpovedali iba 1 % rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

 
  
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, tiež by som chcela vyjadriť úprimné poďakovanie pánu Siekierskému za správu. Dovolím si povedať, že vykonal mimoriadne dobrú prácu.

Európska únia má viac než dve desaťročia program na distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby. A tak bolo napríklad v roku 2006 možné poskytnúť podporu pomocou rozličných pomocných opatrení približne 13 miliónom ľudí z 15 členských štátov. Verím, že tento program – ako už dnes pani komisárka aj pán spravodajca spomenuli – bude zohrávať dôležitú úlohu v udržiavaní a podporovaní solidarity v rámci Európskeho spoločenstva, pretože podľa mňa EÚ je a ostane nielen spoločným hospodárskym trhom, ale v prvom rade spoločenstvom hodnôt a solidarity. Aj v kontexte moderného sociálno-ekologického trhového hospodárstva s tromi piliermi hospodárstva, životného prostredia a sociálnych vecí – všetky tri sú rovnako dôležité, aby sa všetky členské štáty mohli zúčastniť tohto programu – podporujem názor spravodajcu, aby program aj naďalej na 100 % financovala Európska únia.

Chcela by som zdôrazniť, že napriek tomu, že je pre nás dôležité použiť najmä výrobky vyrobené v Spoločenstve, v prípade potreby by použitie nemalo byť obmedzené výlučne na ne.

Na záver by som chcela povedať, že pre mňa osobne je samozrejmosťou pomáhať najchudobnejším z chudobných v rámci našich možností. Veľmi dúfam, že dnes, ako povedala pani komisárka, bude veľká väčšina hlasovať za túto správu, aby sme vyslali Rade jasné posolstvo.

 
  
MPphoto
 

  María Isabel Salinas García, v mene skupiny PSE. (ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade by som chcela zablahoželať spravodajcovi, s ktorým máme veľmi podobné názory na tento program, a ďalej by som chcela zablahoželať všetkým zúčastneným, pretože v čase hospodárskej krízy je zásadné zachovať takýto program s jasnými pozitívnymi sociálnymi účinkami.

Napriek tomu, že sa zúčastňujeme iba konzultačného postupu, v čase súčasnej hospodárskej neistoty musíme z Európskeho parlamentu vyslať jasné politické posolstvo. Musíme vyslať posolstvo z Bruselu a Štrasburgu, že sa nezaoberáme iba alebo výlučne obnovou finančného systému, ale že sme si plne vedomí potreby rozvíjať našu sociálnu politiku, najmä politiku zameranú na podporu najodkázanejších, najchudobnejších ľudí Európskej únie.

Súhlasíme s Komisiou, že tento program distribúcie potravín by sa naďalej mal považovať za súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky z niekoľkých dôvodov: pretože európske poľnohospodárstvo má obrovský sociálny rozmer, pretože tento program je účinným nástrojom, pretože ho dnes potrebujeme ako nikdy predtým a pretože musí pokračovať v činnosti.

My v Socialistickej skupine v Európskom parlamente sme, rovnako ako spravodajca, proti tomu, aby sa program spolufinancoval Európskou úniou a jej členskými štátmi, pretože by to viedlo k diskriminácii určitých členských štátov na základe ich majetku, čo by mohlo viesť k situácii, keď by program nemohol fungovať v najviac znevýhodnených štátoch.

Je ťažké pochopiť, prečo chce Komisia v čase najväčšej potreby ušetriť peniaze Spoločenstva z najsociálnejšej strany SPP, najmä ak je v poľnohospodárskom rozpočte každý rok rozpočtový nadbytok.

Pre nás je zásadné úplné financovanie z prostriedkov Spoločenstva. Musíme zabezpečiť, aby sa tento program dostal do všetkých štátov, hlavne tých, ktoré ho potrebujú najviac. 43 miliónov potenciálnych príjemcov tohto programu vyžaduje, aby sme vynaložili obrovské úsilie a v žiadnom prípade nešetrili na rozpočtových výdavkoch. Treba šetriť, ale nie tam, kde ide o najchudobnejších ľudí.

Program musí pokrývať celú distribúciu potravín, aby sa zabezpečilo, že sa dostanú k občanom vo všetkých členských štátoch. Na dosiahnutie tohto cieľa sme my v Skupine socialistov, pre ktorú som tieňová spravodajkyňa, predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa všetky náklady spojené s prepravou, skladovaním a správou uhradili z prostriedkov Spoločenstva.

Tiež súhlasíme s pánom spravodajcom, že potraviny by mali mať vysokú kvalitu a mali by pochádzať prednostne zo Spoločenstva. Tento prístup je v súlade so stanoviskom Parlamentu k podobným programom, o ktorých sme v pléne nedávno diskutovali, akým je napríklad plán rozdávania ovocia v školách.

Veľká vďaka, to je všetko. Dúfame, že Komisia pri hlasovaní zohľadní stanovisko Parlamentu a najmä dúfame, že čo najskôr spustí tento plán v rámci Únie.

 
  
MPphoto
 

  Willem Schuth, v mene skupiny ALDE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, na úvod mi dovoľte ujasniť, že distribúcia potravín odkázaným osobám u mňa pri hlasovaní o správe pána Siekierského neprichádza do úvahy, najmä nie v týchto ťažkých hospodárskych časoch. Preto by som hneď na začiatku chcel objasniť, že nebolo ľahké nájsť spoločnú líniu v našej skupine. Rešpektujem preto osobné rozhodnutie každého člena skupiny odchýliť sa od nej a nepodporiť naše plánované odmietnutie správy.

Prečo nemôžem súhlasiť s výsledkom hlasovania výboru v tejto podobe? Existuje niekoľko dôvodov, ktoré nemajú vôbec nič do činenia s pomocou odkázaným ľuďom v Európskej únii v týchto ťažkých hospodárskych časoch. Práve naopak, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené pánom poslancom Buskom v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ktoré sa, bohužiaľ, zhodnotili ako neprípustné, mali slúžiť na to, aby existujúci systém postavili na základ spôsobilý pre budúcnosť. Doterajší systém je prežitkom z čias poľnohospodárskej nadprodukcie, ktoré sú už našťastie minulosťou. Vďaka úspešnému zrušeniu priamych platieb sa intervenčné zásoby v posledných rokoch stále zmenšujú, a tak sa dnes musí 85 % potravín dokúpiť na voľnom trhu.

To však zmenilo základný charakter programu a viedlo k strate poľnohospodárskej dimenzie programu. Keďže teraz máme do činenia so sociálnym programom, potrebujeme preň vytvoriť vhodný právny základ. V tejto súvislosti súhlasíme s názorom právnych služieb Rady, že jediný možný právny základ namiesto článku 37 Zmluvy o ES o spoločnej poľnohospodárskej politike je článok 308, inak by jednoznačne išlo o zasiahnutie do kompetencií členských štátov. Vzhľadom na neprijateľnosť našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je jediným možným riešením nový návrh Európskej komisie. Komisia by mala zvážiť princíp spolufinancovania, pretože to, či také programy majú význam pre všetkých, je možné uspokojivo posúdiť iba na miestnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážená pani predsedajúca, v Európskej únii v súčasnosti čelíme rastúcemu sociálnemu rozvrstveniu. Milióny ľudí žijú v chudobe a ich počet neustále narastá. Deje sa to napriek tomu, že už niekoľko rokov sú vo vláde Spoločenstva i mnohých členských štátov socialisti, o ktorých sa hovorí, že sú vnímaví k chudobe a nerovnosti. Samotná EÚ mala byť regiónom všeobecného blahobytu. Mnohí ľudia boli naivní a verili tomu, ale prišiel čas reflexie.

Musíme pomôcť ľuďom v Európe, ktorí si nedokážu sami poradiť s chudobou a odmietnutím. Je mnoho takých ľudí v starých a ešte viac v nových členských štátoch EÚ. Okrem ničivých účinkov hospodárskej krízy sa prejavujú aj dôsledky niekdajšieho kolonizačného prístupu starých členských štátov EÚ voči podnikom a bankám v nových členských štátoch. Ešte stále zanikajú pracovné miesta, v Poľsku sme napríklad zničili lodiarsky priemysel.

Skvelá správa pána Siekierského sa zaoberá spôsobmi distribúcie potravín ľuďom v najväčšej núdzi. Plne s ním súhlasím, že pomoc najodkázanejším osobám by malo financovať Spoločenstvo ako celok a že potraviny by mali pochádzať výlučne zo štátov EÚ. Pomoc by sa mala dostať do sirotincov, stredísk pre bezdomovcov a hladným deťom v školách a mala by byť distribuovaná hlavne miestnymi orgánmi, pretože ony sú najlepšie informované o druhu a množstve potrebných potravín.

 
  
MPphoto
 

  Witold Tomczak, v mene skupiny IND/DEM. (PL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, program potravinovej pomoci je dnes nevyhnutný. Ako uviedol pán spravodajca, v roku 2006 bolo v 25 členských štátoch EÚ 43 miliónov podvyživených ľudí a 79 miliónov ľudí ohrozených chudobou, čo je viac než 20 % celkovej populácie EÚ. Program pomohol jednému zo šiestich ľudí v núdzi. Problém je teda vážny a jav chudoby sa ešte zhoršil nedávnym rozšírením EÚ.

Štatistiky ukazujú, že program problém podvýživy iba zmierni, ale neodstráni ho. Je to program, ktorý rieši dôsledky, ale neodstráni príčiny. Nie je paradoxné, že sú to práve ľudia žijúci na vidieku, ktorých ohrozuje chudoba a podvýživa? Tí, ktorí by mali vyrábať potraviny, sú odkázaní na potravinovú pomoc, ale nie je to ich vina, skôr dôsledok politiky. Je to dôsledok nerozumnej poľnohospodárskej politiky, ktorá zapríčiňuje bankrot malých rodinných podnikov a zvyšuje počet ľudí odkázaných na potravinovú pomoc.

Udržateľný európsky model poľnohospodárstva z roku 1997 je mýtom propagandy. Malé rodinné podniky mali byť kľúčovým prvkom modelu, ale je to práve naopak. Práve tieto farmy sme vylúčili, i keď predstavujú 95 % všetkých fariem Európskej únie. Nie je paradoxné, že najviac peňazí v poľnohospodárstve poskytujeme tým, ktorí vyrábajú draho? Veľkým zvieracím farmám, ktoré škodia životnému prostrediu, kým farmy vyrábajúce lacno dostávajú symbolickú podporu? Obchodná politika EÚ nás vystavuje náhlemu zvýšeniu cien a politika hospodárskej súťaže viedla k monopolu na predaj a predraženie. Je najvyšší čas na zmenu týchto politík. Tieto politiky sú dôvodom, prečo sa zvýšili ceny potravín a prečo počet chudobných a podvyživených občanov stále stúpa.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, lisabonská stratégia je veľkým úspechom aspoň v jednej oblasti: Európska únia sa stala najkonkurenčnejším regiónom na svete – v oblasti vytvárania chudoby. Dosiahli sme počet 80 miliónov chudobných ľudí a 43 miliónov hladujúcich Európanov. Toto číslo zahŕňa starých ľudí, ktorí možno zomrú rýchlejšie a znížia tak verejné výdavky, čo znamená, že dokážeme účinnejšie plniť maastrichtské kritériá.

Iba vo Francúzsku rozdá charitatívna organizácia Restos du Cœur každoročne 80 miliónov jedál. Od roku 1987 máme program distribúcie potravín pre chudobných s ročným rozpočtom 300 miliónov EUR. 300 miliónov EUR delené 80, delené 12, znamená distribúciu 25 centov jedla mesačne každému z 80 miliónov chudobných. Tieto potraviny pochádzali z intervenčných zásob, ale od reforiem v roku 1992, keď sa kritizovali hory masla, rieky mlieka a preplnené chladničky, sa zásoby minuli.

V rokoch 2010 – 2012 budeme v záujme WTO a boja proti protekcionizmu kupovať potraviny na trhu, na ktorom sa nachádzajú aj neeurópske výrobky. To znamená, že od roku 1962 sme naše stáda dobytka kŕmili dovážanými olejninami a od roku 2010 budeme kŕmiť naše chudobné obyvateľstvo takisto potravinami z dovozu. A to všetko je spolufinancované v mene univerzálnosti.

Problém, pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni – skutočný problém – je, že po 22 rokoch potravinového programu stále existuje 80 miliónov chudobných ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, pán Siekierski na tejto správe vykonal skvelú prácu a chcel by som mu za to úprimne poďakovať. Tiež sa stotožňujem s jeho názorom, že veľa ľudí čelí hrozbe chudoby, najmä v dnešnej hospodárskej kríze. Pre Európu by to bolo svedectvo chudoby, keby v nej ľudia museli trpieť hladom.

Nemôžem však súhlasiť s vytváraním dojmu, že potraviny zdraželi. Možno to tak je v istých štátoch, ale v Nemecku to zaiste neplatí. Aj pre zlé rozhodnutia na európskej úrovni sú napríklad ceny mlieka a masla také nízke, ako už dlho neboli, a dosiahli úroveň, keď je ohrozená existencia mnohých fariem.

Mám tu nejaké štatistiky, v ktorých sú uvedené ceny potravín. Priemyselný robotník v roku 1970 musel na kilogram bravčových rebierok, kilogram hovädzieho, kilogram tmavého pšenično-ražného chleba, desať vajec, 250 gramov masla, kilogram zemiakov a liter mlieka odpracovať 243 minút, v roku 2008 musel odpracovať iba 82 minút. To znamená, že na to, aby si mohol kúpiť tieto potraviny, potreboval iba jednu tretinu tohto času.

V dôvodovej správe sa uvádza, že iba v Nemecku čelí hrozbe chudoby 9 miliónov ľudí. Aj tu je potrebná oprava. V Nemecku má každý občan, každý človek, nárok na minimálnu štátnu podporu, a preto ani jeden z týchto 9 miliónov ľudí nemusí trpieť hladom.

Preto je dôležité, aby sa peniaze na potravinovú pomoc v Európe použili tam, kde ľudia naozaj čelia hrozbe hladu. Bola by to pre Európu hanba, keby sme tento problém neodstránili.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (PSE).(PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, rozprava, ktorej by som sa chcel zúčastniť, by bola taká, na ktorej by sme zrušili všetky pomocné opatrenia pre najodkázanejších ľudí, pretože by už boli zbytočné.

To, bohužiaľ, v súčasnosti nie je ten prípad v Európe ani na svete. Mnohé rodiny v Európskej únii dotknuté nezamestnanosťou či sociálnym vylúčením pocítili, že ich príjmy nestačia na pokrytie ich základných potrieb, a preto im dlhujeme našu solidaritu.

Návrh Komisie, o ktorom diskutujeme, si zaslúži naše prijatie o to viac, že ako v minulosti, tak aj teraz musíme nájsť ďalší jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť prebytkov. Len o to však dnes nejde. Je dokonca opodstatnené, aby sa finančné prostriedky pre tento program zvýšili.

Takisto blahoželám Komisii k návrhu, aby pomoc bola financovaná z poľnohospodárskeho rozpočtu. Žiadna iná skupina nepreukazuje solidaritu viac než poľnohospodári a žiadna komunita nie je viac zapojená do vzájomnej pomoci než vidiecke komunity. Som presvedčený, že európski poľnohospodári budú veľmi pyšní na to, že sa s prostriedkami z poľnohospodárskeho rozpočtu podelia s tými, ktorí sú v najväčšej núdzi.

Moja skupina preto odmietne návrhy Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ktoré spochybňujú právny základ tohto nariadenia. Návrh Komisie je však možné a potrebné zlepšiť.

Správa pána Siekierského, ako aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý plénu predloží Socialistická skupina v Európskom parlamente, sú dobré príspevky, ktoré vylepšia návrh najmä pokiaľ ide o oprávnenosť nákladov na skladovanie a komplexné financovanie programu Spoločenstvom.

Preto vyzývam plénum, aby prijalo túto správu, a Komisiu, aby prijala príspevky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Správu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu nariadenia Rady o distribúcii potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve prezentuje Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Chcela by som však zdôrazniť, že čeliac súčasnej finančnej a hospodárskej kríze naberá podpora najodkázanejších občanov Spoločenstva nový rozmer – rozmer sociálnej politiky.

Potravinová pomoc EÚ je veľmi dôležitá v čase krízy, keď počet nezamestnaných stúpa a existenčné minimum klesá.

Vo februári bol počet nezamestnaných v Litve 16-krát vyšší ako počet voľných pracovných miest. V súčasnosti sa odhaduje, že 20 % obyvateľstva Litvy žije v chudobe.

V roku 2006 dostalo v Európskej únii potravinovú pomoc 13 miliónov obyvateľov. Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti bude žiť 16 %, teda 80 miliónov, obyvateľov EÚ pod hranicou chudoby.

Správa pána Siekierského navrhuje ponechať súčasný proces financovania programu potravinovej pomoci a iba prideliť prostriedky z rozpočtu EÚ, a odmietnuť návrh Európskej komisie financovať program z rozpočtov EÚ a členských štátov.

Návrh Komisie sa skutočne nezhoduje s hospodárskou realitou.

Pre mnoho chudobnejších štátov EÚ bojujúcich s dosahmi krízy, by bolo v súčasnosti ťažké prispieť k financovaniu programu potravinovej pomoci. Financovanie z rozpočtu EÚ, ako to bolo doteraz od roku 1987, by bolo účinnou podporou pre chudobnejších spoluobčanov a svedčilo by o skutočnej solidarite.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti (UEN).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ľudia si konečne uvedomujú, že nová poľnohospodárska politika vyprázdnila sklady a navyše, všetky prostriedky sa presunuli na priamu pomoc a rozpočet teraz použijeme na to, aby sme uživili hladných ľudí.

Možno keby sme to boli upravili a získali trochu viac od tých dobre utajených osôb, ktoré ročne dostávajú viac než 300 000 EUR priamej pomoci, tak by sme dnes mali viac prostriedkov pre najodkázanejších občanov. Možno keby sme sa ešte pred výrobou rozhodli, čo vyčleníme pre odkázaných ľudí, minuli by sme oveľa menej, ako keď to kúpime na trhu, a vytvorili by sme politiku podpory určitých trhov v kríze, ako napríklad trhu mlieka. Možno keby sa nám podarilo použiť výrobky, ktoré sa vyhodia a iba zhnijú, pretože onedlho vyprší ich dátum spotreby, alebo sa nepredajú v predajniach, zabili by sme dve muchy jednou ranou.

Ani si nechcem predstaviť, ako pod rúškom šľachetných dôvodov rastie veľký trh s pomocou, siahajúc hlboko do vreciek európskych daňových poplatníkov navzdory tým chudákom, ktorí umierajú od hladu.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, nasýtenie hladných je základnou zásadou. Správne o tom hovoríme v kontexte tretích krajín, ale iba zriedkakedy si uvedomíme skutočný hlad v Európe. Sužujúci hlad a vážne nedostatky vo výžive, i keď bez skutočného hladovania, sú skutočnosťou aj v tých najvyspelejších členských štátoch.

Hlad uprostred hojnosti je a vždy bol hanbou a v tejto správe sa pokúšame zlepšiť programy na jeho účinnejšie riešenie. Ako chudobná matka som mala dobrý dôvod byť vďačná za mlieko zadarmo poskytované rodinám s malými deťmi v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a za zľavnené mlieko, ktoré dostávali deti v škole v osemdesiatych rokoch v Írsku.

Mala by som jeden návrh, avšak nie v rámci SPP. V dôsledku spoločnej politiky rybného hospodárstva sa pri našich pobrežiach cez palubu rybárskych lodí vyhodia tisíce ton mŕtvych jedlých rýb. Je čas ukončiť toto mrhanie. Mali by sme vytiahnuť tieto tzv. „vyradené ryby“ a dať ich tým, ktorí ich potrebujú, ale nemôžu si dovoliť vysokokvalitné bielkoviny. Ťažko by sme našli lepšie a výživnejšie potraviny. Pani komisárka, mohli by ste hovoriť s pánom komisárom pre rybolov o rozšírení tejto schémy o ryby?

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, z celého srdca podporujem správu pána Siekierského o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa distribúcie potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve. Táto otázka je ešte dôležitejšia vzhľadom na finančnú krízu, ktorej dosahy sú citeľné na európskom hospodárstve.

Európsky parlament si uvedomuje naliehavosť uspokojenia potravinových potrieb najodkázanejších osôb a nalieha na Komisiu a Radu, aby pevne stanovili podmienky pre európsky program potravinovej pomoci. Dámy a páni, minulý rok v marci, keď sme prijali uznesenie o zvyšovaní cien v EÚ a rozvojových krajinách, sme v Parlamente vyhlásili, že právo na dostatočnú a pestrú stravu potrebnú pre zdravý a aktívny životný štýl je základné právo, ktoré treba trvalo zaručiť každému.

Myslím, že program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby by naďalej mal byť dôležitým prvkom spoločnej poľnohospodárskej politiky práve pre tento dôvod, že SPP stabilizuje ceny, a tak chráni ľudí s nižšími príjmami pred kolísaním cien.

Nesúhlasím však s percentuálnym množstvom spolufinancovania navrhovaným v istých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, pretože by mohli obmedziť účasť určitých členských štátov na programe. Preto odmietam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zmenu právneho základu. Rád by som zdôraznil, že čo potrebujeme, je úplné financovanie programu potravinovej pomoci Európskou úniou, a preto podporujem prijatie návrhu legislatívneho uznesenia.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, dnes ráno ste v Parlamente počuli na túto otázku rozdielne názory. Samozrejme, blahoželám pánu Siekierskému.

V čase prehlbujúcej sa hospodárskej recesie a desiatok miliónov ľudí žijúcich v chudobe a hlade, samozrejme, musíme my, ako Parlament, nájsť spôsob, ako im pomôcť a poskytnúť im potravinovú pomoc. Ale ako zdôraznila pani komisárka, na projekte sa zúčastňuje 19 členských štátov. To znamená, že osem členských štátov sa ho nezúčastňuje. Veľká Británia je jedným z nich. Dôvodom je, že má vlastnú sociálnu politiku na poskytovanie pomoci chudobným. Z tohto programu vystúpila pred mnohými rokmi.

Otázka mnohých členských štátov a Komisie je: prečo používame SPP na financovanie sociálnej politiky? Bolo to úplne v poriadku, keď sme mali obrovské prebytočné zásoby – jazerá mlieka, hory masla a hovädzieho mäsa – a potrebovali sme tieto potraviny distribuovať chudobným, pričom sme rozpočet SPP použili na financovanie distribúcie. Avšak teraz, keď toho v intervenčných zásobách máme málo – a počujeme, že musíme kúpiť potraviny aj z krajín mimo EÚ a použiť rozpočet SPP na skladovanie a distribúciu týchto potravín – sa z tejto otázky stáva niečo, čím by sa radšej mala zaoberať sociálna politika členských štátov.

Keď zvážite, že v niektorých nových členských štátoch, napríklad v Rumunsku, žijú ľudia v úplnom odlúčení, mnohí z nich sú, mimochodom, samozásobiteľskí poľnohospodári, práve oni sú tí najchudobnejší. A my od nich možno berieme peniaze – peniaze z rozpočtu SPP, ktoré by im mohli pomôcť – na distribúciu tejto potravinovej pomoci, ktorej hlavnými príjemcami sú vlastne staré členské štáty ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Pre distribúciu pomoci neboli vytvorené rovnaké podmienky a v budúcnosti by sme podľa mňa mali byť veľmi opatrní, ako v nej budeme pokračovať.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (PSE).(FR) Vážená pani predsedajúca, podľa mňa je otázka distribúcie potravín najodkázanejším osobám mimoriadne aktuálna, ale myslím, že návrh Komisie nezodpovedá problému.

Trápi ma otázka spolufinancovania a myslím, že by sme mali skôr spochybniť otázku liberalizmu, ktorý v posledných rokoch riadil posúdenia SPP. Nepokoje v súvislosti so zvýšením cien potravín a náhle zmeny cien potravín sú stále indikátory hraníc liberalizácie poľnohospodárskeho trhu. Taká liberalizácia prebieha vždy na úkor zraniteľných populácií, zraniteľných výrobcov a zraniteľných oblastí.

Preto žiadam, aby poľnohospodárska politika opäť získala svoje práva, obnovila kontrolu na európskej aj medzinárodnej úrovni v kvantitatívnom i kvalitatívnom zmysle, aby strategické oblasti poľnohospodárstva a potravín neboli riadené prísnymi trhovými silami.

Je to, samozrejme, naliehavá záležitosť a správa pána Siekierského na túto naliehavosť reaguje, čo ma teší. Dúfam však, že v kontexte vznikajúcich diskusií o budúcnosti SPP sa zdôrazní, že hlavným cieľom je štrukturálny prístup k boju proti hladu a chudobe, s ktorými sa stretávame v celej Európe a na celom svete. Vidiecke oblasti sú pripravené uspokojiť naše potreby potravín dostatočným množstvom kvalitnej výroby. Musia sa im poskytnúť finančné a ľudské zdroje, aby dokázali prevziať túto veľkú zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Vážená pani predsedajúca, potraviny a domácnosť predstavujú vyše 90 % výdavkov z rozpočtov mnohých ľudí. Udržiavanie cien potravín na čo najnižšej úrovni má obrovský sociálny a humanitárny význam. V Európskej únii bolo v roku 2006 chudobou a podvýživou dotknutých 79 miliónov ľudí. Výsledkom krízy a nárastu počtu občanov sa problém výrazne zhoršil a počet ľudí, ktorí potrebujú priamu pomoc, v roku 2009 určite prekročí 25 miliónov.

Pomoc je dôležitým prvkom spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože uvoľňuje intervenčné zásoby a zároveň zachováva dopyt po potravinách. Podporujem financovanie potravinovej pomoci, hlavne z prostriedkov EÚ, ale s podporou jednotlivých štátov podľa ich možností, určenie jasných zásad poskytovania pomoci, zvýšenie prostriedkov pomoci o najmenej 200 miliónov EUR v roku 2009, rozšírenie zoznamu potravinových výrobkov a určenie zásad nákupu potravín. Pomoc má obrovský politický význam, pretože potvrdzuje súdržnosť činnosti EÚ pre občanov. Blahoželám pánu Siekierskému ku skvelej správe.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka Fischerová Boelová, dámy a páni, program distribúcie potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve 22 rokov pomáha presadzovať mimoriadne dôležité ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na jednej strane ide o stabilizovanie trhov znižovaním intervenčných zásob, na strane druhej o potravinovú podporu najchudobnejším vrstvám obyvateľstva v Spoločenstve. Iba v roku 2006 využilo pomocné opatrenia v rámci tohto programu 13 miliónov ľudí z 15 členských štátov. Je to vzácna pomoc, ktorú by sme mali zachovať.

Teraz však existujú opodstatnené obavy z návrhu Komisie, ktorý sa odkláňa od starých zásad a nechce pre program využiť iba potraviny z intervenčných zásob, ale aj potraviny zakúpené na voľnom trhu. Tu ide, pani komisárka, definitívne o sociálnu a nie poľnohospodársku politiku. Aj argument, že iba s dodatočným dokúpením potravín sa dokáže škála ponúkaných potravín postarať o vyváženú stravu, podľa mňa zachádza príliš ďaleko.

Spravodajca, pán Siekierski, teraz navrhuje vyškrtnutie spolufinancovania. To však iba znovu zdôrazní aspekt sociálno-politickej zodpovednosti, kvôli čomu podporujem spolufinancovanie. Európska únia sa musí jasne zamerať na blahobyt ľudí. Nesmie existovať hlad či núdza: to dnes ráno opäť zdôraznili všetci rečníci. Musíme však dbať o jasné určenie zodpovedností. Nejde o to, že by poľnohospodárska politika chcela zabrániť poskytnutiu pomoci a podpory chudobným. Ale v spravodlivom a správnom rozdelení úloh a pomoci spočíva aj veľká šanca koordinácie a optimalizácie.

Európska poľnohospodárska politika v súčasnosti čelí a aj bude čeliť veľkým výzvam. Zmeny v obsahu sa musia vždy vidieť v širších súvislostiach. Preto žiadam Komisiu a Radu o primerané rozhodnutia a koordináciu v zmysle sociálnej a poľnohospodárskej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). (ES) Vážená pani predsedajúca, najprv by som chcela zablahoželať pánu Siekierskému za, podľa môjho názoru, skvelú správu, ktorá získala veľkú podporu vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Ako všetci dobre vieme, intervenčné zásoby Spoločenstva sa používali na poskytovanie potravinovej pomoci ľuďom v najväčšej núdzi viac než 20 rokov. Problém je, pán Stevenson, že postupné reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky zásoby značne znížili.

Takisto by som tu rada zdôraznila, že ak potlačíme alebo sa pokúsime potlačiť tento program, vyšleme veľmi zlé posolstvo v tejto veľmi citlivej situácii, keď mnohí Európania nemajú dostatok jedla. V tomto ohľade je jasné, že keď sa minú zásoby, a ako som povedala, už sa postupne vyčerpávajú, budeme sa musieť obrátiť na voľný trh.

Chcela by som tu vyzdvihnúť niečo, čo považujem za veľmi pozitívny prvok správy: ak sa obrátime na trh, mal by existovať záväzok, aby boli použité výrobky vyrobené v EÚ, z miestnych zdrojov a čerstvé. Podľa mňa by bolo tiež vhodné, aby bol program naďalej financovaný na 100 % z prostriedkov EÚ, pretože si myslím, že v dnešných časoch pomoc nemôže a nemala by závisieť od možností jednotlivých členských štátov, ak nechceme zájsť do podrobností tých možností. Takisto by bol dobrý nápad rozšíriť trvanie programu na tri roky.

Na záver by som rada zdôraznila, že Európska komisia má ešte stále čas použiť intervencie všade tam, kde to je potrebné alebo možné, a že by to ocenil viac než jeden poľnohospodársky sektor. Myslím tu hlavne na výrobcov mliečnych výrobkov vo svojom regióne, Galícii, ktorým by taká intervencia pomohla vyriešiť ťažkú situáciu, ktorej čelia, a zároveň by pomohla poskytnúť potraviny najodkázanejším ľuďom.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážená pani predsedajúca, v Európskej únii žije v chudobe približne 80 miliónov ľudí, čo predstavuje 16 % obyvateľov EÚ. Pre hospodársku krízu hrozí zväčšenie tejto skupiny. Vo Varšave vidím každý deň rad ľudí čakajúcich na tanier polievky. Preto je také dôležité zachovať kontinuitu programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve. Priame dodávanie výrobkov zabezpečí pestrú stravu.

Návrh Komisie však obsahuje podmienku spolufinancovania, ktorá by v prípade najchudobnejších členských štátov mohla viesť k ich odstúpeniu z programu. Bolo by to v rozpore s dôvodom zavedenia programu, obzvlášť so znižovaním hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi regiónmi, a zničilo by to zásadu solidarity. Dúfam, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 17, 18 a 19 odstránia tento nedostatok. Apelujem na Komisiu, aby pripravila program, ktorý odstráni štrukturálne príčiny chudoby a nielen jej dôsledky, a aby sledovala, koľko pomoci sa dostane k chudobným a koľko zadržia sprostredkovatelia. Blahoželám spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, distribúcia potravín najodkázanejším osobám je veľmi dôležitá oblasť činnosti EÚ. Preto ďakujem Komisii za návrh v tejto záležitosti a pánu Siekierskému za správu, o ktorej dnes diskutujeme.

Členské štáty urobili veľké pokroky v zlepšení kvality života svojich občanov. Chudoba je však stále jedným z najzávažnejších problémov dnešnej Európy. Odhaduje sa, že 43 miliónom občanov EÚ hrozí podvýživa – je to zarážajúce číslo. Distribučný program pomáha mnohým z týchto Európanov. Viem, že sa program nepáči každému. Chápem, že je možné mať pochybnosti právneho, hospodárskeho alebo politického charakteru, ale chcel by som vedieť, aká by bola alternatíva k tomuto programu, najmä preto, že program distribúcie potravín má prospešný vplyv aj na poľnohospodársky trh, ktorý je vďaka nemu stabilnejší.

EÚ je svetovým lídrom v poskytovaní pomoci najchudobnejším ľuďom sveta. Je ťažké si predstaviť, aby Spoločenstvo zároveň prestalo pomáhať svojim vlastným obyvateľom čeliacim vážnym problémom, a preto dúfam, že Rada dospeje v tejto záležitosti k dohode.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Chcel by som zablahoželať Európskej komisii a spravodajcovi, pánu Siekierskému, k tejto skvelej iniciatíve potvrdzujúcej sociálnu citlivosť Európskej únie a Komisie.

Rád by som Európsku komisiu požiadal o dve veci. Prvá sa týka spolufinancovania: súhlasím so správou, ale chcel by som požiadať pani Fischerovú Boelovú, aby zvážila, že žiada spolufinancovanie od chudobnejších členských štátov s nižším rozpočtom, v ktorých potrebujú potraviny najviac.

Moja druhá žiadosť: náklady na dopravu by sa nemali určiť na 4,5 %, mali by sa nechať na členské štáty podľa zásady subsidiarity, pretože dopravu je možné pokryť aj lacnejšie.

A na záver, na etikety výrobkov by sa naďalej malo tlačiť logo EÚ, pretože ich poskytuje EÚ. Nepredpokladám, že ešte v rozpravách vystúpim, a preto by som sa na záver chcel poďakovať pani Fischerovej Boelovej za päť rokov angažovanosti. Zapísala sa do dejín európskeho poľnohospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Ako rumunská poslankyňa Európskeho parlamentu spolu s kolegami podporujem návrhy spravodajcu a budeme za ne hlasovať.

Najviac dotknuté chudobou sú rodiny z malých miest a vidieckych oblastí. V súčasnej kríze je rozšírenie potravinového programu a jeho financovanie z rozpočtu Spoločenstva opodstatnené.

Všetci vieme, že opatrenia prijaté v roku 2008 a vyčlenený rozpočet neboli dostačujúce. Zachovanie programu ako súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky môžu odôvodniť poľnohospodárske a sociálne prvky.

V nových členských štátoch, ako napríklad v Rumunsku, treba, samozrejme, zlepšiť riadenie programu. Náklady na skladovanie výrobkov a správu treba spravovať účinne, aby neprevýšili 20 – 25 % trhovej ceny.

Na záver by som sa chcela poďakovať pánu Siekierskému a zablahoželať mu k návrhom, ktoré predložil.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, tento návrh – spravodajcu i Komisie – je v prvom rade dôležitou dohodou o poskytnutí prostriedkov na zmiernenie dosahu špirálového rastu cien potravín v Spoločenstve, ktorý dostáva stále viac ľudí do ťažkostí a zvyšuje náklady na dodávku potravinovej pomoci.

Vďaka tomuto novému opatreniu, ktoré podporujem, bude program účinnejší a aktuálnejší, pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku a sociálne hľadisko. Ďalej súhlasím, aby iniciatíva ostala v rámci SPP, ako to navrhuje Komisia.

Ako vieme, SPP v súčasnosti poskytuje potravinovú pomoc tým skupinám obyvateľstva, ktoré žijú v zúfalých podmienkach. Opatrenie, ktoré sa chystáme uskutočniť, vždy podnieti široký konsenzus až natoľko, že v roku 2006 13 miliónov ľudí, v roku 2008 15 štátov, dokonca 19 štátov, myslím, že z tohto hľadiska… (Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave by som rád upozornil na tri problémy. Po prvé, chcel by som vám pripomenúť, že jedným z hlavných cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky je zabezpečenie dostupnosti potravín obyvateľom Európskej únie za primerané ceny a pre tých, ktorí majú nízke príjmy alebo nemajú žiadne príjmy, to znamená potraviny zadarmo.

Po druhé, príjmy obyvateľov EÚ, najmä nových členských štátov, nie sú dostatočné. Podiel obyvateľov všetkých nových štátov, ktorí majú príjmy nižšie ako 40 % priemeru EÚ, predstavuje až 50 %, a tak má skoro polovica obyvateľstva týchto štátov také nízke príjmy. Tieto údaje sú ešte z čias pred krízou. V dôsledku krízy sa situácia v nasledujúcich rokoch ešte zhorší.

Podporujem preto pokračovanie programu distribúcie potravín zdarma medzi najodkázanejšími ľuďmi, na ktorý EÚ v roku 2009 vyčlení približne 500 miliónov EUR, čo zahŕňa okolo 100 miliónov EUR pre moju vlasť, Poľsko. Dúfam, že české predsedníctvo dosiahne konsenzus o konečnej podobe programu v Rade… (Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE).(SL) Kým sme sa snažili odstrániť hlad v Afrike a iných zbedačených krajinách, hlad a chudoba nás zasiahli doma na vlastnom dvore.

Bolo to tak aj v mojej vlasti, Slovinsku, kde, žiaľbohu, napriek vysokej životnej úrovni rastie potreba solidárnej pomoci. Podľa správ v médiách sú zásoby potravín humanitárnych organizácií takmer vyčerpané.

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina členských štátov EÚ ešte stále má nadbytočné množstvá potravín, bolo by skutočne neľudské, keby naši občania mali trpieť, či dokonca umrieť hladom. Prežitie musí mať jednoznačne prioritu pred akoukoľvek investíciou, ktorá môže počkať, kým sa situácia nezlepší.

Ak členské štáty nie sú schopné zabezpečiť nové prostriedky na dodávky potravín, najvhodnejšie opatrenie by asi bolo uvoľnenie núdzových zásob. Podporujem tento program, ale zároveň by som nás všetkých i našich občanov chcela vyzvať, aby sme venovali pozornosť ľuďom v núdzi okolo nás.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som sa poďakovať pánu Siekierskému za správu o programe distribúcie potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve, ktorý predstavuje hodnotný nástroj na regulovanie trhu, a musí preto ostať v rámci SPP.

Hoci kvalita života v Európskej únii patrí medzi najvyššie na svete, niektorí občania si nedokážu kúpiť dostatok jedla. Odhaduje sa, že v EÚ hrozí chudoba 43 miliónom ľudí a toto číslo v posledných rokoch postupne narastá.

Zvýšenie cien, ktoré už dlhší čas vidíme pri širokej škále tovaru, spôsobuje zdraženie poskytovania potravinovej pomoci, a preto je podpora poskytovaná európskym programom ešte naliehavejšia.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, rada by som sa každému poďakovala za pripomienky. Vo všeobecnosti počujem veľmi pozitívny prístup k návrhu pre najodkázanejšie osoby.

Pán predsedajúci, mohla by som sa zamerať na niektoré pripomienky, ktoré tu dnes zazneli? Po prvé, myslím si, že nesmieme zabúdať, že chudoba nie je obmedzená na určité oblasti či regióny členských štátov. Bohužiaľ, je to záležitosť, ktorej musia čeliť všetky členské štáty. Je pravda, že rozsah problému a dostupné prostriedky na jeho zmiernenie nie sú rovnaké v rámci celého Európskeho spoločenstva. Pri vyčlenení rozpočtu členským štátom, ako aj rozlíšení sadzby spolufinancovania pre kohézne a nekohézne štáty, sa, samozrejme, prihliada na finančnú spôsobilosť jednotlivých štátov. To znamená, že tzv. „novým“ členským štátom bude v podstate pridelených viac peňazí, ako je tomu dnes.

Čo sa týka rozpočtu, chcela by som vám pripomenúť, že sme zvýšili rozpočet programu pre najodkázanejšie osoby o dve tretiny – až 0,5 miliardy EUR – a myslím, že to spolu s novozavedeným spolufinancovaním pomôže zmierniť niektoré problémy. Myslím, že takisto nesmieme zabúdať, že táto schéma je dobrovoľná. Členské štáty, ktoré majú vlastný platný sociálny systém, nemusia túto schému použiť. Nechceme nahradiť sociálne politiky zavedené v členských štátoch, ktoré sú do určitej miery riadené aj mimovládnymi organizáciami. Naším zámerom je podporiť ich zásobením potravinami, čo stále považujem za hlavný cieľ poľnohospodárskej politiky.

Verím, že zmeny, ktoré sme navrhli, majú správny smer. Myslím si, že ustanovenia sú rozumné a vyvážené. Program – ak ho dnes, dúfajme, odhlasuje aj Parlament – bude schopný čeliť problémom budúcnosti. Bude ťažké byť proti alebo sa postaviť proti tomuto programu v čase, keď sa nezamestnanosť stále zvyšuje v celej Európe, čím sa výrazne zvyšuje počet ľudí ohrozených chudobou. Teším sa teda na hlasovanie tohto veľmi zodpovedného Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, spravodajca. – (PL) Rád by som reagoval na niektoré problémy, ktoré boli spomenuté. Po prvé, povedal som, že som proti spolufinancovaniu, ale tiež som zdôraznil, že sa nachádzame v čase hospodárskej krízy, keď počet chudobných a nezamestnaných stúpa. V roku 2011 alebo 2012 program zhodnotíme a potom rozhodneme, či budeme pokračovať v spolufinancovaní. Nechajme si čas a neriešme to počas krízy.

Po druhé, súhlasím s názorom pani komisárky, že je ťažké obmedziť sa na distribúciu potravín vyrobených výlučne v EÚ, pretože to zvýši náklady a rozšíri administratívnu časť programu. Po tretie, nasledujme príklad USA, kde v rámci farmárskeho zákona vyčlenili obrovské sumy na podporu poľnohospodárstva vo forme bezplatných potravinových poukážok. Po štvrté, vyzývam štáty, ktoré sa nepodieľajú na programe, aby sa pridali. Program je otvorený. Po piate, prostriedky vyčlenené na tento program neobmedzujú prístup poľnohospodárov k spoločnej poľnohospodárskej politike, pretože máme v rámci SPP úspory.

Na záver by som sa chcel vrátiť ku zdrojom. Ako vieme, ciele SPP boli sformulované v Rímskych zmluvách. Hovoria o potrebe zabezpečiť spoločnosti prístup k potravinám za dostupné ceny a zaručiť poľnohospodárom primeranú úroveň príjmov. Môžeme povedať, že toto sú v prvom rade výrobné úlohy určujúce objem nevyhnutnej výroby. Po druhé, sú to sociálne úlohy, pretože hovoríme o primeraných cenách, aby si spotrebitelia mohli dovoliť potravinové výrobky. Tak Rímska zmluva stanovuje isté sociálne ciele. A po tretie, existujú tiež hospodárske ciele spojené so zabezpečením primeraných príjmov poľnohospodárom.

Keď hovoríme o dostupných cenách pre chudobných, často nezamestnaných spotrebiteľov, potraviny by mali byť dostupné za výrazne nižšie ceny alebo jednoducho dodávané zdarma, samozrejme, v rámci špeciálnych programov a za špeciálnych podmienok. Na záver treba povedať, že SPP takisto obsahuje určité prvky sociálnej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. – (PL) Správa pána Siekierského o distribúcii potravín najodkázanejším osobám vyvoláva otázky zahrnuté v nariadeniach Rady, ktoré sa týkajú financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a špeciálnych ustanovení v tomto materiáli. Máme tu situáciu, ktorá dokazuje, že v Európskej únií existujú aj rozsiahle oblasti chudoby a núdze. Dotknutí sú najčastejšie ľudia žijúci na dedinách a v malých mestách, medzi nimi aj veľa detí. Podľa oficiálnych štatistík žije 80 miliónov Európanov pod hranicou chudoby. Treba sa obávať, že súčasná kríza a narastajúca nezamestnanosť toto alarmujúce číslo zvýši.

Fakt, že sa objem vyčlenených prostriedkov na program potravinovej pomoci najchudobnejším obyvateľom EÚ zvýši z 305 miliónov EUR na 500 miliónov EUR, je sám osebe pozitívny. Myslím si však, že treba zaviesť zmeny v systémoch členských štátov na odstránenie alebo aspoň výrazné obmedzenie tejto hanebnej situácie. Hlavnou príčinou je nezamestnanosť a prehnane vysoké ceny potravín (porovnajme len odmeny poľnohospodárov za ich výrobky s maloobchodnými cenami v obchodoch). Náš systém sociálnej starostlivosti tiež vôbec nie je dokonalý.

Na záver by som chcel veľmi jasne zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby potraviny použité na program pomoci boli dobrej kvality, najlepšie čerstvé, a mali by pochádzať z miestnych fariem.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia