Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 26. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

3. Hromadné stížnosti (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je stanovisko Komise k hromadným náhradám.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Pane předsedající, jak víte, od počátku mého mandátu zaujímá odškodnění přední místo na seznamu mých priorit. Jsem přesvědčena, že hmotná práva mají sílu pouze tehdy, pokud umožňují spotřebitelům vymáhání a účinné odškodnění. Stále častěji je značný počet spotřebitelů poškozován v důsledku stejných či podobných nezákonných praktik ze strany obchodníků a nedostává se jim odškodnění.

Komise zkoumala problémy, s nimiž se spotřebitelé setkávají při získávání odškodnění v rámci kolektivních stížností. Zadali jsme studii, projednávali jsme tuto otázku s dotčenými subjekty, provedli průzkum mínění a internetové konzultace a nedávno jsme vydali zelenou knihu, na niž jsme obdrželi více než 170 reakcí.

I když konzultace oficiálně skončily k 1. březnu 2009, komentáře stále přicházejí a už teď mohu říci, že ze získaných dokladů vyplývá, že tento problém skutečně existuje. Proto v zájmu spravedlnosti a zdraví evropského hospodářství musíme nalézt řešení.

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů navrhuje různé způsoby řešení tohoto problému. Z předběžného rozboru obdržených odpovědí vyplývá, že dotčené subjekty jsou si vědomy neuspokojivé situace v oblasti kolektivního odškodnění v členských státech. Existuje shoda ohledně nezbytnosti přijetí dalších opatření s cílem dosáhnout účinného odškodnění pro spotřebitele, a tím obnovit jejich důvěru v trh.

Organizace na ochranu spotřebitelů upřednostňují závazná opatření pro soudní mechanismy kolektivního odškodnění ve všech členských státech ve spojení s dalšími možnostmi, jako například rozšíření stávajících mechanismů alternativního řešení sporů na hromadné stížnosti. Obchodní subjekty upřednostňují mechanismy alternativního řešení sporů.

Po několika týdnech po provedení odpovídajícího rozboru všech reakcí zveřejníme odpovědi společně s prohlášením o odezvě, kterou jsme obdrželi, a do léta nastíníme jednotlivé způsoby řešení problému kolektivních stížností. Nebude se jednat pouze o opakování čtyř možností ze zelené knihy. Naše myšlení se rozvíjí na základě reakcí na konzultace v rámci zelené knihy. Na základě výsledků všech těchto konzultací Komise důkladně zhodnotí hospodářský a sociální dopad na jednotlivé dotčené subjekty, včetně nákladů a přínosů jednotlivých možností. 29. května se bude konat slyšení, na němž budeme informovat dotčené subjekty o našich předběžných závěrech.

Dovolte mi zdůraznit, že zvolíme-li jakoukoli cestu, nebudeme se řídit zkušenostmi z USA. Namísto toho se chceme řídit našimi evropskými právními kulturami a zohlednit stávající zkušenosti členských států. Jakmile nalezneme jednoznačné možnosti, Evropský parlament, členské státy a dotčené subjekty budou přesvědčeny, stejně jako jsem nyní já, že, nejenže existuje problém, ale že je rovněž potřebné a možné nalézt účinné řešení na evropské úrovni.

Proč by měly poctivé podniky trpět nekalou konkurencí, která vydělává na tom, že spotřebitelé nedostávají žádnou náhradu? A zdůrazňuji slovo „náhradu“. To je skutečná podstata odškodnění, o které usilujeme. Proč by se měli spotřebitelé vzdávat legitimní naděje na náhradu a proč by měla společnost tolerovat mezery v oblasti veřejného blaha a spravedlnosti?

Jsem přesvědčena, že nalezneme řešení, které nastolí rovnováhu mezi zlepšením přístupu spotřebitelů k odškodnění a zároveň zabrání nepodloženým stížnostem. Účinný systém odškodnění posílí důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh i v to, co pro ně může Evropa udělat. Zvlášť je to důležité v dnešní kruté realitě hospodářské a finanční krize. Jak víte, nadcházející měsíce budou poznamenány řadou institucionálních změn, které mohou ovlivnit načasování i výkon naší práce v oblasti kolektivního odškodnění.

Pokud jde o iniciativu Komise v oblasti žalob pro odškodnění za porušení evropského antimonopolního práva, mohu vás ujistit, že Komise sdílí stanovisko Parlamentu, že tyto dvě iniciativy související s kolektivním odškodněním by měly být soudržné. Soudržné však neznamená, že dvě rozdílné politiky musejí využívat stejných nástrojů k dosažení stejných cílů. Stejně tak vás mohu ujistit, že jsem i nadále osobně odhodlána prosazovat tuto záležitost a budu tak činit do konce svého mandátu se stejným nasazením a elánem, jaké jsem této otázce věnovala doposud, samozřejmě s laskavou pomocí a podporou Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, je mi ctí opět přivítat paní komisařku Kunevovou v této sněmovně. Paní komisařko, dovolte mi použít vašich vlastních slov o nasazení a elánu při prosazování zájmů spotřebitelů, které – jak doufám – mohu pronést za tuto sněmovnu a rozhodně za všechny členy našeho výboru – obdivujeme a vybízíme vás, abyste v této práci pokračovala.

Domnívám se, že ke kolektivnímu odškodnění přistupujeme zcela správně. Jak neustále připomínáme, jedná se o nesmírně komplikovaný problém. Zahrnuje opatření nejen na evropské úrovni, ale obtížné otázky týkající se vazeb na vnitrostátní a regionální právní předpisy a především musí zůstat, jak jste uvedla, na prvním místě spotřebitel.

Soustavně připomínáte, že důvěra spotřebitele ve vnitřní trh a v přeshraniční obchod představuje základní problém, který musíme řešit, protože jinak nebude naplněno právo spotřebitele na přístup a spotřebitelé nebudou moci využívat své volby v přeshraničním obchodu. To považuji za hlavní smysl dnešního jednání.

Především považuji za důležité načasování a komplikovanost řešení, protože jste dnes naznačila řadu řešení, je však zřejmé, že řešení, která budou zahrnovat nové soudní mechanismy na evropské úrovni, zaberou jednoznačně mnohem více času a mohou být potenciálně mnohem kontroverznější než využití některých stávajících opatření alternativního řešení sporů nebo opatření spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele. Domnívám se, že všichni v tomto výboru si vybavíme, že hlubší spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele je jedním z hledisek, které prošly naším výborem v minulém volebním období Parlamentu, a byli bychom rádi, aby se stalo účinnějším. Domnívám se, že zde je nástroj, který může poskytnout spotřebitelům mnohem účinnější způsob odškodnění, o které usilujeme, a to nejen v rámci kolektivních stížností, ale při řešení přeshraničních stížností. Pokud bychom jej dokázali přednostně prosadit a co nejrychleji nalézt nejlepší řešení, mohu tento přístup pouze doporučit.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, jménem skupiny PSE. (DE) Pane předsedající, paní komisařko, děkuji vám za to, že pokračujete v iniciativě Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu, a za řešení této záležitosti, neboť se jedná o problém, který je pro občany klíčový.

Mám u sebe mobilní telefon. Slyšel jsem od řady mladých lidí, že se dostali do problémů, protože se zcela bezděčně – například kvůli vyzváněcímu tónu – dostali do situace, kdy jim po dobu pěti, šesti, sedmi, osmi měsíců, podle typu smlouvy, strhávají určitou částku. Nikdo se nebude soudit kvůli 5 eurům, pokud má však milion občanů stejnou zkušenost a některý podnik jim neoprávněně naúčtuje 5 milionů EUR, jedná se o nespravedlivou hospodářskou soutěž vůči těm konkurenčním subjektům v Evropské unii, které jednají řádně. Z toho důvodu je velmi důležité, abychom tento problém řešili.

Je však také důležité, aby děti, mladí lidé, rodiče, kteří se s tímto problémem setkají, měli k dispozici právní nástroje, které skutečně posílí jejich postavení. V době, kdy Evropa společně roste, kdy lidé nakupují na internetu, je důležité, abychom zaváděli tyto nástroje jako přeshraniční nástroje, což umožní jejich řádné využívání. Proto je to podle názoru mé skupiny právě hromadná žaloba stanovená těmito nástroji, kterou musíme zvážit s cílem zjistit, zda mohou být tyto žaloby v Evropské unii uplatňovány. Jak jste rovněž uvedla, paní komisařko, musíme však také tyto nástroje vytvořit tak, abychom předešli krajnostem, jakých jsme svědky například v USA, a přizpůsobit je našim vlastním právním systémům. Na této záležitosti musíme pracovat a rádi bychom v příštích měsících zaznamenali nějaký pokrok.

Paní komisařko, víte, že jsme v této věci na vaší straně. Pokud jde o prosazování práv občanů, nás, sociálních demokratů, se to vždy týká.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, paní komisařko, děkuji vám za příležitost přispět do této rozpravy. Paní Kunevová, jsem rád, že jste podpořila prosazení požadavků skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů v rámci návrhu o kolektivním odškodnění spotřebitelů generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, které plánují regulaci této oblasti podle praxe zavedené v USA, která by měla být rozvíjena prostřednictvím horizontálního přístupu s cílem přistupovat v celé Evropské unii ke všem stejně – k malým a středním podnikům, spotřebitelům, zaměstnancům a podnikatelům. Je to důležitý krok, který bychom chtěli konstruktivně a pozitivně podpořit.

Jsme si vědomi toho, že v řadě jednotlivých případů je v rámci Společenství vymáhání stížností v oblasti kolektivních práv úspěšnější než vymáhání individuální. Zůstáváme však i nadále přesvědčeni, že nejlepším způsobem ochrany spotřebitelů v rámci drobných stížností není kolektivní odškodnění, ale veřejnoprávní prosazování těchto stížností, například prostřednictvím žalob na odčerpání zisku jako v německém zákoně proti nekalé soutěži, protože jednotliví spotřebitelé budou bedlivě zvažovat, zda podat kolektivní stížnost s právním zástupcem za 4,99 EUR nebo zda by nebylo například užitečnější, kdyby byly tyto žaloby soustavně sledovány na veřejné úrovni veřejným ochráncem práv a vymáhány odpovídajícími prostředky. Proto v otázce způsobu spojení těchto dvou složek jsem přesvědčen, že musím bedlivě zvážit, jak pomáhat spotřebitelům co nejúčinněji, neboť spotřebitelé nemají obvykle čas vyhledávat právníky, ale očekávají snadnou a rychlou pomoc.

Druhým bodem, který považuji za důležitý – a i zde generální ředitelství odvedlo velmi dobrou práci –, je skutečnost, že nejzajímavější součástí byla rozprava v rámci bavorské delegace v Bruselu, kde v reakci na dotaz, zda použitím evropských právních prostředků můžeme skutečně vyloučit kolektivní náhrady, jaké se uplatňují v USA, zástupce vašeho generálního ředitelství jednoznačně odpověděl: „Nikoli, nemůžeme“. Podle našeho názoru to znamená, že nemůžeme tento model zcela pomíjet. Musíme o něm nadále diskutovat, avšak s opatrností, a musíme přitom zohledňovat členské státy a jejich právní možnosti, abychom nakonec dosáhli toho, co všichni chceme, a to je skutečně evropský model, který bude přitažlivý zejména pro spotřebitele a který bude rovněž chránit malé a střední podniky.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Pane předsedající, vím, že paní komisařka je informovaná o tom, že zítra se 4 000 spotřebitelů obrátí na vrchní soud Spojeného království s žádostí o náhradu za vážné alergické reakce, hospitalizaci a úmrtí v důsledku používaných chemikálií v pohovkách a dalším vybavení domácnosti, které byly nyní v EU zakázány. Podobné případy se vyskytly i ve Francii, ve Švédsku a v Polsku. V celé Evropě může být i několik tisíc spotřebitelů, kteří utrpěli vážnou újmu v důsledku jedovatých chemikálií.

Jsem přesvědčena, že občané podporují evropský zásah, jestliže vidí, že skutečně pomáhá spotřebitelům řešit skutečné problémy. Skutečná pomoc v těchto případech znamená dát jim právo podat kolektivní žalobu, kdykoli nakupují zboží nebo služby. Proto náš výbor zahájil internetové konzultace k návrhu Komise o právech spotřebitelů. Obdrželi jsme řadu reakcí a mnohé z nich – ze strany podniku či spotřebitele – zdůrazňují potřebu účinného přístupu k odškodnění a náhradám na přeshraniční úrovni.

Jsem přesvědčena, že existuje řada případů, jako tento s toxickými pohovkami, které dostatečně dokládají potřebu existence široké škály možností kolektivního odškodnění, a to nejen s ohledem na lepší přístup ke spravedlnosti, ale i s cílem odradit nezákonné nebo nekalé obchodní praktiky. Členové našeho výboru samozřejmě chtějí, aby spotřebitelé měli přístup k levným a dostupným prostředkům, jako jsou např. mechanismy alternativního řešení sporů, dnešní rozprava se však dle mého soudu týká především nalezení praktických způsobů, jak reálně pomoci našim spotřebitelům a občanům dosáhnout spravedlivé dohody, spravedlivé náhrady a spravedlivého odškodnění.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych úvodem řekl, že i my v zásadě vítáme návrh Evropské komise i tuto zelenou knihu.

Jak již uvedli mí předřečníci, není pochyb o tom, že existuje hromadný jev, při kterém relativně malé ztráty postihují značný počet lidí. Ztráty jednotlivců jsou malé, celkově se však jedná o značnou částku. Potřebujeme nástroj, který by tento problém řešil. Podle mého názoru je třeba o něčem takovém uvažovat.

Pokud jde o kladné stránky, rovněž vnímám velmi pozitivně skutečnost, že generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele ve své zelené knize klade důraz na otázku mechanismů alternativního řešení sporů. To je velký rozdíl oproti bílé knize generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, kterou jsme rovněž v této sněmovně včera projednávali a která doposud zcela pomíjí možnost mechanismu mimosoudního vyrovnání. Domnívám se, že generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele se ve své zelené knize dostalo dál než pracovníci generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž.

Rád bych však vyjasnil dvě věci, které by podle mého názoru měly být vnímány jako kritické poznámky. Za několik minut, v poledne, bude Parlament přijímat mou zprávu o bílé knize generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Velkou většinou budeme v této sněmovně požadovat, aby Evropská komise při řešení této otázky zvolila horizontální přístup.

Nesmíme se spokojit jen s některými nástroji: jeden pro oblast ochrany spotřebitele, jeden pro oblast antimonopolního zákona, jeden pro oblast kapitálového trhu, jiný zase pro životní prostředí, případně pro sociální záležitosti, které si budou navzájem protiřečit, přičemž všechny budou narušovat právní systémy členských států a vést k takovému právnímu zmatení, které se stane nezvladatelné. V minulosti jsme byli svědky takových případů. Vzpomínám si například na rozpravu o směrnici o uznávání odborných kvalifikací, kterou jsme později rovněž spojili do jediného nástroje, protože takovéto roztříštění bylo nadále neúnosné. Komise by v tomto případě neměla dělat znovu stejnou chybu. Komise by měla zastávat horizontální přístup hned od začátku. Takové je jednoznačné stanovisko Parlamentu, jak se ukáže za několik minut.

Závěrem podotýkám, že jsem velmi rád, že jsme se shodli na tom, že si nepřejeme vytvářet „stížnostní“ průmysl podle amerického modelu s obratem 240 miliard USD ročně, z něhož mají prospěch pouze právníci a spotřebitelé nedostanou zhola nic. V Evropě chceme vytvořit skutečně právní stát a chceme si zachovat svůj tradiční systém a své chápání zákona.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE).(ES) Pane předsedající, na trhu bez hranic, jakým je Evropa, je důležité, abychom kromě zachování zdravé hospodářské soutěže stejně zaníceně chránili i spotřebitele.

Za poslední století byla odbourána řada překážek pro produkty, mnohé z nich však přetrvávají, pokud jde o spotřebitele.

Mnohdy spotřebitelé ani nekalé obchodní praktiky neoznámí a spotřebitelské organizace se jimi nezabývají, protože existuje obecné povědomí, že je nesnadné získat náhradu.

Kolektivní odškodnění představuje úsporu sil v případech, kdy je dotčeno mnoho lidí a nabízí mnohem lepší naději na dosažení dohody o náhradě. Vzhledem k přeshraniční povaze a značnému množství hospodářských transakcí v Evropské unii nelze právo na kolektivní žalobu omezovat vnitrostátními limity.

Potřebujeme skutečnou iniciativu v rámci celé Evropy, která v zájmu účinnosti zajistí určitou míru harmonizace a propojení stávajících vnitrostátních systémů. Cílem zvoleného modelu je snadný přístup spotřebitele k systému, který nebude zahrnovat nadměrné náklady a byrokracii.

Domnívám se proto, že musíme přiznat prioritu mechanismům alternativních řešení sporu, protože nabízejí větší pružnost, stejně jako jednodušší a méně nákladné právní postupy.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, v této sněmovně vládne shoda v tom, že musíme poskytnout spotřebitelům lepší ochranu, zejména v případě, kdy malé ztráty jednotlivců způsobují díky svému velkému počtu problémy, protože není naděje na smysluplnou individuální žalobu. Otázkou zůstává, jakým způsobem by měla být ochrana spotřebitele a její zlepšení uspořádána? V tomto ohledu považuji za velmi důležité – a za to jsem Komisi vděčný –, že jsme vyjádřili odhodlání prověřit všechny alternativy a všechna hlediska této složité problematiky a až na základě důkladného zvážení rozhodnout o řešení.

Rád bych se v této souvislosti zaměřil na jedno hledisko, o němž zde ještě nebyla řeč. Zjistili jsme – a v budoucnu tomu tak může být stále častěji –, že pro mnohé nevládní organizace a mnohá sdružení na ochranu spotřebitele představuje možnost podání hromadné žaloby reklamní materiál. Toto nebezpečí bychom měli ve svých úvahách zcela jednoznačně zohlednit, abychom nakonec nepomáhali těm, kteří pomoc nepotřebují, a abychom nenechali ty, kteří pomoc potřebují, na holičkách.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Pane předsedající, ráda bych vám poděkovala za vaše cenné názory. V určitém smyslu většinu z nich už znám, protože jsme jednotlivě projednávali vaše obavy i naděje týkající se kolektivního odškodnění v Evropě.

Ráda bych opět zopakovala, že nechci stejně jako vy, aby se do evropské právní kultury zaváděl americký styl skupinových žalob. Vím, že je to jedna z vašich hlavních starostí. Jak rovněž uvedla paní McCarthyová, zde jde o odškodné. K tomu již dochází ve Spojeném království, avšak nijak to nesouvisí s tím, o čem zde dnes jednáme a co navrhuji jako náš příští krok v tomto směru.

V této souvislosti bych ráda zdůraznila následující. Zjistit, zda je skutečně zapotřebí kolektivní náhrady: ano, to činíme a budeme to činit po zelené knize. Dodržení ústavních omezení: ano. Vyhnout se americkému stylu hromadných žalob: ano. Zajistit vyplacení náhrady za způsobené škody, včetně všech nákladů způsobených spotřebiteli, avšak zároveň se i vyhnout jakékoli kárné složce vyplácených náhrad: ano, přesně to máme na mysli. Odrazovat před předkládáním nepodložených žalob, jak to uvedl pan Rack: ano. Podpora mechanismu alternativních řešení sporů: samozřejmě, protože je to méně časově náročné, dostupnější a snadnější, jak pro spotřebitele, tak pro podniky, a rovněž se tím nenarušuje zásada subsidiarity.

Těmito několika slovy chci říci, že jsme si plně vědomi problémů a jsme připraveni je řešit a předložit dobrý návrh vytvořený na základě konsenzu a společné shody s vámi.

Opravdu oceňuji skutečnost, že si všichni uvědomujeme, že máme problém a že jsme připraveni tento problém řešit. Je to velmi dobrý výchozí bod pro další fázi rozprav. A vzhledem k tomuto problému bych zejména ráda zdůraznila to, co už uvedl pan Lehne – společný přístup, horizontální přístup s paní komisařkou Kroesovou. Paní komisařka Kroesová a já stejně jako naše příslušné služby úzce spolupracují s cílem zajistit soudržnost našich iniciativ a součinnost.

Tato zásada soudržnosti nevylučuje, že specifické situace nebudou vyžadovat specifická řešení. Každá z obou iniciativ má odlišné zaměření. Zatímco zelená kniha o odškodnění spotřebitelů se zabývá odškodněním v případě porušení zákona na ochranu spotřebitele, bílá kniha o hospodářské soutěži se týká výhradně porušení zákona o hospodářské soutěži. Dalším rozdílem mezi oběma iniciativami je ten, že zatímco zelená kniha o odškodnění spotřebitelů se zabývá pouze odškodněním pro spotřebitele, mechanismy odškodnění navrhované v bílé knize o hospodářské soutěži jsou určeny jak pro spotřebitele, tak pro podniky.

Snažím se tedy získat účinnou náhradu pro naše spotřebitele a tím obnovit jejich důvěru v trh. Z předchozích rozprav vyplývá, že nás v této snaze Evropský parlament podporuje. Dovolte mi opět zdůraznit, že Parlament, společně s členskými státy a dotčenými subjekty, se přesvědčí o tom, že nejenže existuje problém, ale že je rovněž možné a potřebné nalézt účinné a vyvážené řešení na evropské úrovni.

Ráda bych vám poděkovala za tuto plodnou rozpravu a vaše cenné názory, a těším se na spolupráci s vámi na tomto materiálu v příštích měsících.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE), písemně.(RO) Rád bych poblahopřál Evropské komisi ke snahám o zlepšení metod, které mohou spotřebitelé využívat k uplatňování svých práv celé Evropě. Možnosti, které navrhuje zelená kniha, je třeba podrobně projednat. Jedna věc je však již nyní jistá, a sice že řešení č. 4 zavádějící postup soudního kolektivního odškodnění typu „opt-out“, které nabízí spotřebitelským organizacím podíl na vyplácených náhradách, není vhodné (životaschopné).

Pokud chceme posílit důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh, musíme zvážit kombinace řešení č. 2 a 3. Jinými slovy musíme vytvořit evropskou síť vnitrostátních výkonných veřejných orgánů, které budou mít větší pravomoci účinně zasahovat v případě mezinárodních (zahraničních) žalob. Dále musíme přezkoumat mechanismy alternativního řešení sporů a v případě nutnosti zavést nové mechanismy umožňující i účinnější mimosoudní uplatňování práv spotřebitele.

Rád bych závěrem vyzdvihl skutečnost, že musíme zajistit přijetí horizontálního přístupu s ohledem na mechanismy kolektivní náhrady, a tím zabránit roztříštění vnitrostátních právních úprav a zavést jednotný, společný nástroj pro všechny členské státy.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno v 11:35 a znovu zahájeno v 12:05)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN ONESTA
místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí