Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 26. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

3. − Kollektiiviset oikeussuojakeinot (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma kollektiivisista oikeussuojakeinoista.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, oikeussuojakeinot ovat olleet ensisijaisten tavoitteideni kärkipäässä toimikauteni alusta saakka. Uskon, että aineelliset oikeudet osoittavat tehonsa ainoastaan silloin, kuin niitä vahvistetaan valvonnalla ja tehokkailla kuluttajien oikeussuojakeinoilla. Monille kuluttajille aiheutuu yhä useammin menetyksiä elinkeinonharjoittajien samanlaisista tai samankaltaisista laittomista käytännöistä, ja he eivät voi käyttää oikeussuojakeinoja.

Komissio on tarkastellut ongelmaa, johon kuluttajat joutuvat pyrkiessään saamaan korvauksia joukkovaateista. Olemme teettäneet tutkimuksia, keskustelleet asiasta sidosryhmien kanssa, tehneet selvityksiä ja internet-kuulemisen, ja julkistimme äskettäin vihreän kirjan, johon olemme saaneet yli 170 vastausta.

Vaikka kuuleminen päättyi virallisesti 1. maaliskuuta 2009, kannanottoja saapuu edelleen. Voin kertoa, että mitä enemmän näyttöä keräämme, sitä enemmän vahvistuu uskomme ongelman esiintymisestä. Meidän on siten löydettävä oikeudenmukaisuuden ja Euroopan talouden terveyden vuoksi ratkaisu asiaan.

Vihreässä kirjassa kuluttajan kollektiivisista oikeussuojakeinoista esitettiin useita keinoja tämän ongelman torjumiseksi. Alustava katsaus saatuihin vastauksiin osoittaa, että sidosryhmät panevat merkille kollektiivisten oikeussuojakeinojen epätyydyttävän tilanteen jäsenvaltioissa. Yksimielisyys vallitsee siitä, että tarvitaan täydentäviä toimia, joilla toteutetaan tehokkaat kuluttajien oikeussuojakeinot ja joilla palautetaan heidän luottamuksensa markkinoihin.

Kuluttajajärjestöt suosivat sitovia toimia kollektiivisiksi oikeussuojamekanismeiksi kaikissa jäsenvaltioissa yhdessä muiden vaihtoehtojen kanssa, joihin kuuluu esimerkiksi olemassa olevien vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenetelmien ulottaminen joukkovaateisiin. Liike-elämä suosisi vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenetelmiä.

Muutaman viikon kuluttua, kun olemme analysoineet tarkasti kaikki vastaukset, voimme julkaista nämä vastaukset yhdessä saamastamme palautteesta annettavan lausunnon kanssa. Me esittelemme ennen kesää eri tapoja vastata joukkovaateita koskevaan ongelmaan. Emme aio pelkästään toistaa vihreän kirjan neljää vaihtoehtoa. Ajattelutapamme kehittyy edelleen vihreästä kirjasta toteutettuun kuulemiseen saadun palautteen perusteella. Kuulemisen tuloksen perusteella komissio tarkastelee huolellisesti taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sidosryhmiin mukaan lukien mahdollisten vaihtoehtojen aiheuttamia kustannuksia ja niistä saatavaa etua. Järjestämme sidosryhmien kanssa 29. toukokuuta kuulemistilaisuuden, jossa jaamme alustavat päätelmämme.

Haluaisin korostaa, että emme toimi Yhdysvaltojen kokemuksen mukaisesti, mihin toimiin ryhdymmekään. Noudatamme sen sijaan Euroopan oikeudellista kulttuuria ja otamme huomioon jäsenvaltioiden kokemukset asiasta. Kun vaihtoehdot ovat selvät, niin Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat vakuuttuneita siitä − niin kuin minäkin − että ongelma on olemassa, mutta että Euroopan tasolla pitää saada aikaan ja voidaan saada aikaan todellinen ratkaisu asiaan.

Miksi hyvämaineisten yritysten pitäisi kärsiä sellaisten epärehellisten kilpailijoiden vuoksi, jotka hyötyvät, kun kuluttajat eivät saa korvauksia? Korostan sanaa "korvauksia". Juuri tällaiseen oikeussuojaan pyrimme. Miksi kuluttajien pitäisi luopua heidän oikeutetuista korvauksia koskevista toiveistaan ja miksi yhteiskunnan pitäisi sallia tällainen hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden välinen kuilu?

Olen varma, että löydämme ratkaisun, jolla luodaan oikea tasapaino kuluttajien oikeussuojakeinojen käyttömahdollisuuden parantamisen ja perusteettomien vaateiden välttämisen välille. Tehokas oikeussuojakeinojen käyttö lisää kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin ja siihen, mitä Eurooppa voi heidän puolestaan tehdä. Tämä on erityisen tärkeää nykyisen talous- ja rahoituskriisin kovassa todellisuudessa. Kuten tiedätte, tulevina kuukausina toimielimissä tapahtuu paljon muutoksia, ja tämä saattaa vaikuttaa ajoitukseen sekä kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan työmme toteutukseen.

Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskevan komission aloitteen osalta voin vakuuttaa teille, että komissio jakaa parlamentin näkemyksen siitä, että näiden kahden kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan aloitteen olisi oltava yhdenmukaisia. Yhdenmukaisuus ei tarkoita sitä, että näissä eri toimintalinjoissa pitäisi käyttää samoja välineitä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Voin myös vakuuttaa teille, että olen henkilökohtaisesti sitoutunut tähän asiaan ja jatkan tätä työtä aivan toimikauteni loppuun saakka yhtä energisesti ja innokkaasti kuin tähän saakka sekä luonnollisesti Euroopan parlamentin ystävällisellä avulla ja tuella.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, on ilo toivottaa komission jäsen Kuneva jälleen kerran tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Hyvä komission jäsen, voin käyttää omia sanojanne ja puhua energiastanne ja innostanne kuluttajien edun suojelemiseksi, jota ainakin meidän ryhmämme ja kaikki valiokunnan jäsenet ovat ihailleet. Kannustamme teitä jatkamaan tätä työtä.

Kun tarkastelemme kollektiivisia oikeussuojakeinoja, voin todeta, että menettelette aivan oikein tässä asiassa. Olemme jatkuvasti todenneet, että kyseessä on hyvin monimutkainen kysymys. Siihen sisältyy Euroopan tason toimien lisäksi erittäin hankalia kysymyksiä siitä, miten kansallinen ja alueellinen lainsäädäntö otetaan huomioon, ja kuten mainitsitte, kuluttajan on oltava tämän asian ytimessä.

Olette todella johdonmukaisesti todenneet, että kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin ja rajatylittävään kaupankäyntiin on yksi perustavanlaatuisista kysymyksistä, joita meidän on otettava esille. Muussa tapauksessa kuluttajilla ei ole mahdollisuutta käyttää oikeussuojakeinoja eivätkä he voi hyödyntää yli rajojen ulottuvaa valinnanmahdollisuuttaan. Minusta tämä on tämänpäiväisen puheenvuoronne ydinkysymys.

Mielestäni ennen kaikkea ajoitus ja ratkaisujen monipuolisuus on tärkeää, koska mainitsitte monia erilaisia ratkaisumalleja. On selvää, että ne ratkaisut, jotka sisältävät joitain uusia Euroopan tason oikeudellisia menettelyitä, vievät enemmän aikaa ja ovat mahdollisesti kiistanalaisempia kuin se, että valitsemme tietyt vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt tai sovellamme käytössä olevia kuluttajia koskevia yhteistyömenettelyjä. Luulen, että kaikki tässä valiokunnassa muistavat, että kuluttajayhteistyön tehostaminen oli näkökohta, jonka esitimme valiokunnassamme edellisellä parlamenttikaudella. Haluaisimme nähdä, että siitä on tullut tehokkaampaa. Uskon, että tässä asiassa on kysymys välineestä, jota voidaan käyttää haluamamme oikeussuojakeinojen tarjoamiseen kuluttajille, eikä pelkästään joukkovaateisiin, vaan myös siihen, että kuluttajat voivat itse esittää tehokkaammin rajatylittäviä vaateita. Jos pystymme tällaiseen priorisointiin, ajoitukseen ja vauhtiin parhaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi nopeasti, niin suosittelen, että pyritte etenemään tällä tavalla tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän teitä, että otitte vastaan tämän Euroopan parlamentin sosialistiryhmän aloitteen ja keskityitte tähän asiaan, koska se on tärkeä kansalaisille.

Minulla on tässä matkapuhelimeni. Olen kuullut monilta nuorilta, että heillä on ollut paljon ongelmia, koska he ovat täysin tietämättään joutuneet sellaisen sopimuksen piiriin, jossa esimerkiksi soittoäänistä laskutetaan joka kuukausi maksu viiden, kuuden, seitsemän tai kahdeksan kuukauden ajanjakson ajan. Kukaan ei nosta kannetta viiden euron vuoksi, mutta jos miljoona henkeä joutuu samaan tilanteeseen ja tietty yritys kerää perusteettomasti viisi miljoonaa euroa, niin kyse on epäreilusta kilpailusta verrattuna niihin Euroopan unionissa oleviin kilpailijoihin, jotka toimivat korrektisti. Siksi on erittäin tärkeää, että käsittelemme tätä asiaa.

Lisäksi on tärkeää, että tällaiseen tilanteeseen joutuville kansalaisille, nuorille ja vanhemmille annetaan oikeudellisia välineitä, joiden avulla heidän puolustautumismahdollisuuttaan vahvistetaan. Euroopan yhdentymisen aikakaudella, kun ihmiset tekevät ostoksia internetissä, on tärkeää, että otamme käyttö rajatylittäviä välineitä, jotta niitä voidaan soveltaa asianmukaisesti. Ryhmäni mielestä tällaisten välineiden mahdollistamaa kollektiivista toimintaa on selkeästi tarkasteltava, jotta varmistetaan, voidaanko sitä soveltaa Euroopan unionissa. Meidän on kuitenkin, kuten totesitte arvoisa komission jäsen, luotava nämä välineet siten, että estetään esimerkiksi Yhdysvalloissa havaittavien äärimmäisten toimien toteuttaminen ja että ne kehitetään omaan oikeusjärjestelmäämme sopiviksi. Meidän on edelleen tehtävä työtä asiassa ja jatkamme sen käsittelyä tulevien kuukausien aikana.

Arvoisa komission jäsen, tiedätte, että olemme puolellanne tässä asiassa. Me sosiaalidemokraatit osallistumme aina kansalaisten oikeuksien lujittamista koskeviin pyrkimyksiin.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). (DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, kiitän mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Olen tyytyväinen, arvoisa komission jäsen Kuneva, että olette Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän pyynnöstä hyvin aktiivisesti edistäneet sitä, että kilpailun pääosaston kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa ehdotusta, jota aluksi suunniteltiin sovellettavan tämän kysymyksen sääntelemiseen Yhdysvaltojen mallin mukaisesti, on kehitetty monialaisen lähestymistavan perusteella. Siten Euroopan unionissa kohdellaan tasapuolisesti kaikkia toimijoita: pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kuluttajia, työntekijöitä ja yrittäjiä. Tämä on erittäin tärkeä edistysaskel, ja haluamme tukea sitä hyvin rakentavalla ja myönteisellä tavalla.

Olemme toki tietoisia, että monissa tapauksissa ryhmäkanteet kollektiivisten oikeuksien toteuttamisesta vaikuttavat olevan tuloksekkaampia kuin yksittäiset toimet. Olemme kuitenkin edelleen vakuuttuneita, että kuluttajia parhaiten suojelevat toimet, summittaisten vaateiden heikentäminen, eivät perustu kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin vaan kanteiden julkisoikeudelliseen täytäntöönpanoon. Tämä on kyseessä esimerkiksi silloin, kun esitetään kanne Saksan epäoikeudenmukaista kilpailua koskevan lainsäädännön mukaisesti. Yksittäisten kuluttajien on harkittava erittäin tarkasti, ryhtyvätkö he asianajan kanssa kollektiivisiin toimiin pelkästään 4,99 euron vuoksi vai olisiko parempi esimerkiksi se, että oikeusasiamies valvoo näitä kanteita jatkuvasti julkisen sektorin tasolla ja että niistä päätetään asianmukaisella tavalla. Kun tarkastelemme, miten voisimme yhdistää nämä kaksi asiaa, minusta on harkittava tarkasti, miten voimme auttaa kuluttajia kaikkein tehokkaimmalla tavalla, koska kuluttajilla ei ole usein aikaa käydä asianajan luona vaan he haluavat apua nopeasti ja helposti.

Toinen tärkeänä pitämäni seikka − ja pääosastonne on tehnyt myös tässä asiassa hyvää työtä − on se, että Baijerin alueen Brysselin edustustossa käydyssä erittäin mielenkiintoisessa keskustelussa kysymyksestä, voimmeko Euroopan unionin oikeudellisten keinojen käytön osalta olla ottamatta huomioon Yhdysvaltojen soveltamaa kollektiivisten oikeussuojakeinojen mallia, pääosastonne edustaja totesi selkeästi, että "ei, emme voi". Tämä merkitsee meidän mielestämme, että emme voi täysin olla ottamatta huomioon tätä mallia. Meidän on jatkettava keskustelua siitä, mutta sitä on käytävä huolellisesti ja otettava jäsenvaltiot ja niiden oikeudelliset vaihtoehdot mukaan keskusteluun, jotta voimme saada aikaan sen, mitä kaikki haluamme: todellisen eurooppalaisen mallin, joka on erityisesti kuluttajille hyödyllinen ja jolla suojellaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, tiedän komission jäsenen olevan tietoinen siitä, että huomenna 4 000 kuluttajaa saattaa asiansa korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. He vaativat korvauksia vakavista allergisista reaktioista, sairaalahoidosta ja kuolemantapauksista, jotka aiheutuivat kemikaalien käytöstä sohvissa ja taloustavaroissa. EU on nyt kieltänyt nämä kemikaalit. Ranskassa, Ruotsissa ja Puolassa on ilmoitettu samanlaisista tapauksista ja vammoista. Ympäri Eurooppaa on mahdollisesti kymmeniä tuhansia kuluttajia, jotka ovat saaneet vakavia vammoja tämän myrkyllisen kemikaalin vuoksi.

Uskon kansalaisten tukevan EU:n väliintuloa, kun nähdään, että se antaa todellista apua kuluttajille todellisiin ongelmiin puuttumiseksi. Todellinen apu tällaisissa tapauksissa merkitsee oikeutta kollektiivisiin toimiin kaikkialla, missä he ostavat tuotteita tai palveluita. Valiokuntamme on käynnistänyt internetissä kuulemisen kuluttajien oikeuksia koskevasta komission ehdotuksesta. Olemme saaneet paljon vastauksia ja monissa yrittäjiltä ja kuluttajilta saaduissa vastauksissa korostettiin, että rajatylittäviä oikeussuoja- ja muutoksenhakukeinoja on voitava tehokkaasti käyttää.

Mielestäni on liikaa myrkyllisiä aineita sisältävien sohvien kaltaisia tapauksia, joissa on tarpeeksi vakuuttavaa näyttöä siitä, että erilaisia kollektiivisten oikeussuojakeinojen vaihtoehtoja tarvitaan. Tarkoitus on parantaa oikeussuojan saatavuutta sekä myös torjua laittomia tai epäoikeudenmukaisia kaupallisia menettelyjä. Valiokuntamme haluaa tietenkin, että kuluttajamme voivat käyttää kohtuuhintaisia keinoja, kuten vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenetelmiä, mutta minusta tämänpäiväisessä keskustelussa on ensisijaisesti tunnistettava käytännöllisiä tapoja auttaa kuluttajiamme ja kansalaisiamme. Siten varmistetaan, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että heillä on todelliset oikeussuoja- ja muutoksenhakukeinot.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin aluksi todeta, että mekin olemme periaatteessa tyytyväisiä komission ehdotukseen ja vihreään kirjaan.

Kuten edelliset puhujat ovat todenneet, ei ole epäilystäkään, että kyse on merkittävästä "massailmiöstä", jossa suuri määrä ihmisiä kokee suhteellisen pieniä tappioita. Yksittäiset menetykset ovat vähäisiä, mutta niiden kokonaismäärä on suuri. Tarvitsemme keinon tämän ongelman ratkaisemiseksi. Mielestäni on oikein harkita tällaisia toimia.

Myönteisistä asioista jatkaakseni, olen myös erittäin tyytyväinen, että terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on vihreässä kirjassaan asettanut selväksi painopisteeksi kysymyksen vaihtoehtoisista riitojenratkaisumenettelyistä. Tässä on suuri ero kilpailun pääosaston valkoiseen kirjaan, jota käsiteltiin parlamentissa eilen ja jossa ei ole tähän mennessä otettu ollenkaan huomioon mahdollisuutta tuomioistuimien ulkopuolisista riitojenratkaisumenettelyistä. Minusta terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on edennyt pidemmälle vihreässä kirjassaan kuin kilpailun pääosasto.

Haluaisin kuitenkin tehdä kaksi asiaa täysin selväksi, ja niitä olisi mielestäni pidettävä kriittisinä huomautuksina. Parlamentti hyväksyy muutaman minuutin kuluttua klo 12.00 mietintöni kilpailun pääosaston valkoisesta kirjasta. Parlamentti pyytää suurella ääntenenemmistöllä, että komissio soveltaa tähän asiaan monialaista lähestymistapaa.

Emme saa päätyä sellaisiin alakohtaisiin välineisiin, joista yksi on tarkoitettu kuluttajansuojeluun ja toinen kilpailuoikeuden alalle tai pääomamarkkinoille, ympäristökysymyksille taikka sosiaalikysymyksille ja jotka ovat kaikki keskenään ristiriitaisia. Ne kaikki kaventavat jäsenvaltioiden oikeudellisia järjestelmiä sekä johtavat lopulta oikeudelliseen sekaannukseen, jota ei pysty selvittämään mikään toimija. Olemme aikaisemmin nähneet usein tällaisia esimerkkejä. Mielessäni on keskustelu ammatillisen pätevyyden tunnustamista koskevasta direktiivistä, jonka me myöhemmin yhdistimme yhdeksi välineeksi, koska tällaista hajanaista kokonaisuutta ei voitu enää hallita. Komissio ei saisi tehdä samaa virhettä tässä tapauksessa. Sen olisi kannatettava monialaista lähestymistapaa heti alusta alkaen. Tämä on parlamentin selkeä kanta, ja se käy ilmi muutaman minuutin kuluttua.

Vielä yksi huomautus: olen erittäin tyytyväinen, että emme halua Yhdysvaltojen malliin perustuvia kanteita koskevia menettelytapoja, joiden liikevaihto on 240 miljardia Yhdysvaltojen dollaria vuodessa. Siitä hyötyisivät lopulta ainoastaan asianajajat, ja kuluttajat eivät saisi yhtään mitään. Haluamme todellisen oikeusvaltion Euroopassa ja haluamme pitää perinteisen järjestelmämme sekä oikeuskäsityksemme.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE). (ES) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin kaltaisilla rajattomilla markkinoilla on tärkeää, että terveen kilpailun varmistamisen lisäksi suojelemme tarmokkaasti kuluttajia.

Koko edellisen puolen vuosisadan aikana on poistettu tuotteille asetettuja kaupan esteitä, mutta kuluttajille nämä esteet ovat suurelta osin vielä voimassa.

Kuluttajat eivät usein ilmoita sopimattomista kaupallisista menettelyistä, eivätkä kuluttajajärjestöt puutu niihin, koska ne ovat yleisesti tietoisia vaikeudesta saada korvauksia.

Kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla säästetään vaivaa, kun on kyse monesta henkilöstä, ja sillä tarjotaan paljon parempi mahdollisuus saada aikaan sopimus korvauksista. Euroopan unionissa liiketoimet suuntautuvat suureksi osaksi rajojen yli, joten tätä kollektiivisen toiminnan oikeutta ei voida rajoittaa kansallisten rajojen perusteella.

Tarvitsemme koko Euroopan kattavan todellisen aloitteen, jonka perusteella voimme yhdenmukaistaa jonkin verran tai yhteensovittaa olemassa olevia kansallisia järjestelmiä, jotta ne olisivat tehokkaita. Valitulla mallilla on pyrittävä tarjoamaan kuluttajille helppo mahdollisuus osallistua järjestelmään. On myös vältettävä liiallisia kustannuksia ja byrokratiaa.

Sen vuoksi katson, että meidän on asetettava ensisijaiseksi vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenetelmät, koska niillä tarjotaan enemmän joustavuutta sekä varmistetaan yksinkertaisemmat ja huokeammat oikeustoimet.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, parlamentissa ollaan pitkälti samaa mieltä siitä, että meidän on tarjottava kuluttajille parempi suoja erityisesti silloin, kun kyse on yksityisten henkilöiden pienistä tappioista, joiden suuri määrä aiheuttaa ongelman, sillä asianosaiset eivät pidä yksittäistä vaadetta järkevänä mahdollisuutena. Herää kysymys, miten kuluttajansuojelu ja sen parantaminen pitäisi järjestää? Mielestäni olisi erittäin tärkeää − ja olen hyvin kiitollinen komissiolle tästä − että meidän olisi suoraan todettava, että me haluamme tarkastella kaikkia vaihtoehtoja ja kaikkia näkökohtia, jotka liittyvät tähän monimutkaiseen kysymykseen, ja vasta huolellisen harkinnan jälkeen päättää ratkaisuista.

Haluaisin ottaa esille yhden näkökohdan, jota ei ole vielä mainittu. Olemme jo saaneet tietää − ja tulevaisuudessa näin voi tapahtua useamminkin − että kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestämisen mahdollisuus on monelle kansalaisjärjestölle ja kuluttajansuojajärjestölle mainostuskeino. Meidän olisi käsiteltävä tarkkaan tätä vaaraa, jotta emme auta niitä, jotka eivät tarvitse apua ja jotta emme jätä pulaan niitä, jotka sitä tarvitsevat.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää teitä kaikkia arvokkaista mielipiteistänne. Olen tietyllä tavalla tietoinen suurimmasta osasta niitä, koska olemme keskustelleet kohta kohdalta kollektiivisten oikeussuojakeinojen käyttöönottoa koskevista tärkeimmistä huolenaiheistanne ja toiveistanne.

Haluaisin jälleen kerran todeta, että olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että emme halua ottaa Euroopassa käyttöön Yhdysvaltojen ryhmävaateita koskevaa mallia. Tiedän, että tämä on yksi tärkeimmistä huolenaiheistanne. Kuten Arlene McCarthy jo mainitsi, kyse on vahingonkorvauksista. Näin toimitaan jo Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta tämä ei liity mitenkään siihen, mistä keskustelemme ja mitä ehdotan tuleviksi toimiksi.

Haluaisin korostaa siksi seuraavaa. Onko tarkistettava, tarvitsemmeko todella kollektiivista oikeussuojaa? Kyllä, me teemme niin nyt ja edelleen vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen. Onko kunnioitettava perustuslaillisia rajoituksia? Kyllä. Onko vältettävä Yhdysvaltojen mallin mukaista ryhmävaadetta? Kyllä. Onko varmistettava, että vahingot korvataan, mukaan lukien kaikki kuluttajalle aiheutuvat kulut, mutta jätettävä samalla kaikenlaiset rankaisevat vahingonkorvaukset ulkopuolelle? Kyllä, tämä on aikomuksemme. Onko estettävä vääränlaiset vaateet, mihin Reinhard Rack viittasi? Kyllä. Onko edistettävä vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyitä? Tietenkin, koska ne vievät vähemmän aikaa, ne ovat edullisempia ja helpompia kuluttajille ja yrityksille ja koska niissä kunnioitetaan toissijaisuusperiaatetta.

Näillä sanoilla haluaisin todeta, että olemme täysin tietoisia haasteista ja olemme valmiita vastaamaan niihin ja tekemään hyvän ehdotuksen sekä askel askeleelta rakentamaan yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kanssanne.

Arvostan todella tänään, että kaikki tunnustavat ongelman olemassaolon ja sen, että meidän on ratkaistava se. Tämä on siten erittäin hyvä lähtökohta keskustelujen seuraavalle vaiheelle. Koska edessämme on haaste, haluaisin erityisesti korostaa, mihin Klaus-Heiner Lehne viittasi, yhteistä lähtökohtaa, monialaista lähestymistapaa komission jäsenen Kroesin kanssa. Komission jäsen Kroes, minä itse sekä yksikkömme ovat hyvin tiiviissä yhteistyössä, jotta varmistetaan, että aloitteemme ovat johdonmukaisia ja luovat synergiaetua.

Johdonmukaisuuden periaate ei välttämättä sulje pois erityistilanteita, joihin edellytetään erityisiä ratkaisuja. Kummassakin aloitteessa on selkeä painopiste. Kuluttajia koskevassa vihreässä kirjassa käsitellään oikeussuojakeinoja kuluttajansuojalainsäädännön rikkomuksista kun taas kilpailua koskevassa valkoisessa kirjassa on kyse ainoastaan kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Toinen merkittävä ero näiden kahden aloitteen välillä on se, että vihreä kirja koskee ainoastaan kuluttajien oikeussuojakeinoja, mutta valkoisessa kirjassa ehdotettu oikeussuojamenetelmä on luotu kuluttajien ja yritysten hyväksi.

Haasteenani on saada aikaan tehokkaita oikeussuojakeinoja kuluttajille ja siten palauttaa heidän luottamuksensa markkinoihin. Edellisistä keskusteluista tiedän, että Euroopan parlamentti tukee ponnistelujamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Haluaisin jälleen kerran korostaa, että Euroopan parlamentti, yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, on vakuuttunut ongelman olemassaolon lisäksi siitä, että on löydettävä tehokas ja tasapainoinen ratkaisu Euroopan tasolla ja että se on mahdollista löytää.

Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä tuottoisasta keskustelusta sekä arvokkaista mielipiteistänne ja odotan, että saan työskennellä tässä asiassa kansanne tulevien kuukausien aikana.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Haluaisin kiittää komissiota pyrkimyksistään parantaa menettelyitä, joihin kuluttajat voivat turvautua oikeuksiensa käyttämiseksi kaikkialla Euroopassa. Vihreässä kirjassa esitetyistä vaihtoehdoista on keskusteltava yksityiskohtaisesti. Yksi asia on kuitenkin varma. Vaihtoehto 4, jonka mukaan otetaan käyttöön kuluttajan automaattiseen osallistumiseen perustuvat (opt-out) toimet, joilla kuluttajajärjestöille annettaisiin osa vahingonkorvauksista, ei ole kestävä (toteuttamiskelpoinen).

Jos haluamme lisätä kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin, meidän on harkittava vaihtoehtojen 2 ja 3 yhdistämistä. Toisin sanoen, meidän on luotava eurooppalainen kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten verkko, jolla on enemmän valtaa puuttua tehokkaasti kansainvälisiin vaateisiin (ulkomailla). Meidän on lisäksi tarkasteltava vaihtoehtoisia menettelyjä olemassa olevien riitojen ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa otettava käyttöön uusi menettely, jonka avulla kuluttajaoikeuksia voidaan soveltaa (käyttää) tehokkaammin myös tuomioistuimien ulkopuolella.

Haluaisin lopuksi korostaa, että meidän on varmistettava, että sovellamme monialaista lähestymistapaa kollektiiviseen oikeussuojamenetelmään, jotta vältämme kansallisen lainsäädännön pirstoutumisen ja luomme yhden yhteisen välineen kaikille jäsenvaltioille.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö