Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 26. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Kolektívne uplatňovanie nárokov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o kolektívnom uplatňovaní nárokov.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ako viete, od začiatku svojho mandátu som mala uplatňovanie nárokov na začiatku svojho zoznamu priorít. Myslím, že hmotné práva ukážu svoju silu, iba ak sú podložené vykonaním a účinným uplatňovaním nárokov spotrebiteľov. Veľký počet spotrebiteľov čoraz častejšie dopláca na rovnaké alebo podobné nezákonné praktiky predávajúceho a nedosiahne nápravu.

Komisia skúmala problém, ktorému čelia spotrebitelia pri dosahovaní nápravy pri hromadnom uplatnení nárokov. Vypracovali sme štúdie, diskutovali o záležitosti so zainteresovanými stranami, uskutočnili prieskumy a internetovú konzultáciu a nedávno sme vydali zelenú knihu, na ktorú sme dostali viac než 170 reakcií.

Hoci sa konzultácia oficiálne skončila 1. marca 2009, naďalej prichádzajú pripomienky a môžem vám povedať, že čím viac dôkazov zozbierame, tým viac sa potvrdí naše presvedčenie, že problém existuje. To je dôvod, prečo musíme v záujme spravodlivosti a zdravého európskeho hospodárstva nájsť riešenie.

Zelená kniha o kolektívnom uplatňovaní nárokov spotrebiteľov navrhuje niekoľko spôsobov riešenia tohto problému. Predbežná analýza získaných odpovedí ukazuje, že zainteresované strany uznávajú neuspokojivú súčasnú situáciu kolektívneho uplatňovania nárokov v členských štátoch. Existuje konsenzus o potrebe ďalších opatrení na dosiahnutie účinnej nápravy pre spotrebiteľov a obnovu dôvery spotrebiteľov v trh.

Spotrebiteľské organizácie podporujú záväzné opatrenia pre súdnu schému kolektívnych uplatňovaní nárokov vo všetkých členských štátoch v kombinácii s inými možnosťami, ako napríklad rozšírením existujúcich mechanizmov mimosúdnych vyrovnaní sporov (MVS) hromadného uplatnenia nárokov. Obchod by uprednostnil mechanizmy MVS.

O niekoľko týždňov, len čo riadne zanalyzujeme všetky reakcie, zverejníme odpovede spolu s vyhlásením o spätnej väzbe, ktorú sme dostali, a pred letom načrtneme rozličné spôsoby riešenia problému hromadného uplatňovania nárokov. Nebude to len zopakovanie štyroch možností zo zelenej knihy. Naše zmýšľanie sa rozvíja na základe reakcií na konzultáciu zelenej knihy. Komisia na základe výsledku všetkých konzultácií dôkladne preskúma hospodársky a sociálny dosah na zainteresované strany vrátane nákladov a výhod vyplývajúcich z prípadných možností. 29. mája uskutočníme vypočutie a podelíme sa o naše predbežné závery so zainteresovanými stranami.

Dovoľte mi zdôrazniť, že nech sa vydáme ktoroukoľvek cestou, nepôjdeme cestou skúseností USA. Namiesto toho budeme nasledovať európske právne kultúry a zohľadníme skúsenosti členských štátov. Len čo budú možnosti jasné, Európsky parlament, členské štáty a zainteresované strany budú, rovnako ako ja, presvedčené nielen o existencii problému, ale aj o tom, že musíme a môžeme nájsť účinné riešenie na európskej úrovni.

Prečo by mali uznávané obchody trpieť kvôli nečestnej konkurencii, ktorá profituje, keď spotrebitelia nie sú odškodnení? Zdôrazňujem „odškodnení“. To je práve typ nápravy, ktorý chceme dosiahnuť. Prečo by sa mali spotrebitelia vzdať oprávneného nároku na odškodnenie a prečo by sa spoločnosť mala zmieriť s medzerou v blahobyte a spravodlivosti?

Som presvedčená, že nájdeme riešenie, ktoré vytvorí správnu rovnováhu medzi zlepšením prístupu spotrebiteľov k dosiahnutiu nápravy a zamedzením nepodložených nárokov. Dosiahnutie účinnej nápravy obnoví dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh a v to, čo pre nich dokáže Európa spraviť. V krutej realite súčasnej hospodárskej a finančnej krízy je to obzvlášť dôležité. Ako viete, nasledujúce mesiace poznačia mnohé inštitucionálne zmeny, čo môže ovplyvniť načasovanie a realizáciu našej práce o kolektívnom uplatňovaní nárokov.

Čo sa týka iniciatívy Komisie o žalobách o náhradu škody za porušenie európskych antitrustových pravidiel, môžem vás uistiť, že Komisia súhlasí s názorom Parlamentu, že tieto dve iniciatívy spojené s kolektívnym uplatňovaním nárokov by mali byť jednotné. Jednotnosť naozaj neznamená, že rôzne politické iniciatívy musia používať rovnaké nástroje na dosiahnutie rovnakých cieľov. Takisto vás môžem ubezpečiť, že sa naďalej budem osobne venovať tejto otázke a budem na nej pracovať do konca svojho mandátu s rovnakou energiou a nasadením ako doteraz, samozrejme, s láskavou pomocou a podporou Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, s radosťou opäť vítam pani komisárku Kunevovú v Parlamente. Pani komisárka, použijem vaše slová o energii a nasadení v presadzovaní záujmov spotrebiteľov, ktoré, myslím, táto strana Parlamentu a, samozrejme, všetci členovia nášho výboru obdivujeme a veľmi vás podporujeme, aby ste v tejto práci pokračovali.

Čo sa týka návrhu kolektívneho uplatňovania nárokov, myslím, že k nemu pristupujete tým správnym spôsobom. Sústavne hovoríme, že toto je mimoriadne zložitá otázka. Zahŕňa nielen opatrenia na európskej úrovni, ale tiež veľmi zložité otázky o zapojení národného a regionálneho práva a najmä, ako ste naznačili, spotrebiteľ musí byť v jej centre.

Skutočne ste dôsledne hovorili, že dôvera spotrebiteľov vo vnútorný trh a cezhraničné nakupovanie je jednou zo základných otázok, ktoré musíme nastoliť, pretože inak spotrebitelia nezískajú svoje práva na prístup a nebudú schopní využiť a uplatniť svoje rozhodnutie cez hranice. Myslím, že to ostáva v centre toho, o čom dnes hovoríte.

Predovšetkým si myslím, že načasovanie a zložitosť riešení sú dôležité, pretože ste tu spomenuli celý rad riešení, ale je jasné, že riešenia, ktoré by mohli súvisieť s určitými novými súdnymi mechanizmami na európskej úrovni, budú určite trvať oveľa dlhšie a možno budú kontroverznejšie, než prevzatie istých mechanizmov mimosúdneho vyrovnania sporov či použitie existujúcich zavedených opatrení spolupráce so spotrebiteľmi. Myslím, že si všetci v tomto výbore pamätáme, že posilnená spolupráca so spotrebiteľmi bola aspektom, ktorý vlastne presadil náš výbor v predchádzajúcom volebnom období, a radi by sme videli, ako sa stane efektívnejším. Myslím, že existuje prostriedok, ktorý je možné použiť na zabezpečenie takej nápravy spotrebiteľom, akú chceme dosiahnuť, nielen pri kolektívnych žalobách, ale aj pri cezhraničnom uplatňovaní nárokov. Ak dokážeme pochopiť zmysel priority, načasovania a schopnosti ponúknuť najlepšie riešenia rýchlo, myslím, že to je cesta, ktorú vám odporúčam na zváženie pri postupovaní.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, ďakujem, že ste prijali iniciatívu Socialistickej skupiny v Európskom parlamente a venovali sa tejto téme, keďže je pre občanov dôležitá.

Mám tu pri sebe svoj mobilný telefón. Od mnohých mladých ľudí počujem, že majú veľa problémov, pretože pre nejaké zmluvy, ktoré uzavreli úplne nevedomky – napríklad na zvonenia – sa im mesačne po päť, šesť, sedem, osem mesiacov sťahuje určitá suma. Nikto nepôjde na súd kvôli 5 EUR, ale ak sa to stane miliónu ľudí, a podnik tak neoprávnene zinkasuje 5 miliónov EUR, potom ide o nečestnú hospodársku súťaž vo vzťahu ku konkurencii, ktorá sa v Európskej únii správa korektne. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa tejto otázke venovali.

Pre ľudí, mladých ľudí, rodičov, ktorí sú tomuto vystavení, je však tiež dôležité, aby mali k dispozícii právne nástroje, aby skutočne mohli uplatniť svoje práva. V čase, keď sa Európa zbližuje, keď ľudia nakupujú na internete, je dôležité, aby sme tieto nástroje vytvorili ako cezhraničné, aby sa naozaj mohli primerane využívať. Preto treba podľa našej skupiny preskúmať práve možnosť skupinovej žaloby pomocou takýchto nástrojov, aby sme sa uistili, že sa dá použiť v Európskej únii. Ako ste však, pani komisárka, tiež povedali, tieto nástroje musíme vytvoriť tak, aby do nich neprenikli extrémy, ktoré vidíme napríklad v USA, a aby zodpovedali nášmu právnemu systému. Musíme na tom pracovať a v nasledujúcich mesiacoch to budeme sledovať.

Pani komisárka, viete, že v tejto veci stojíme na vašej strane. Keď ide o presadzovanie práv občanov, sme my, sociálni demokrati, vždy pri tom.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, ďakujem vám za príležitosť prispieť k tejto rozprave. Pani Kunevová, som rád, že ste na požiadanie Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov prispeli k tomu, aby sa návrh Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž o kolektívnom uplatňovaní nárokov, ktoré ho chcelo usmerniť podľa skúseností v USA, rozvíjal pomocou horizontálneho prístupu a naozaj zaobchádzal s každým v Európskej únii rovnako – malými a strednými podnikmi, spotrebiteľmi, robotníkmi a podnikateľmi. Je to dôležitý krok vpred, ktorý chceme veľmi konštruktívne a pozitívne podporiť.

Sme si vedomí toho, že v mnohých individuálnych prípadoch sa, samozrejme, nárok Spoločenstva na presadenie kolektívnych práv zdá byť úspešnejší, než individuálne presadenie. My sme však naďalej presvedčení, že najlepšia cesta na odstránenie zanedbateľných žalôb ochraňujúca spotrebiteľa nespočíva v kolektívnom uplatňovaní nárokov, ale vo verejno-právnom presadení takých nárokov, napríklad pomocou nároku na odňatie zisku, ako v nemeckom zákone o nespravodlivej súťaži. Každý jeden spotrebiteľ dobre zváži, či kvôli 4,99 EUR naozaj podá u právnika skupinovú žalobu, alebo či by mu nepomohlo viac, keby napríklad štát priebežne kontroloval tento nárok pomocou ombudsmana a presadil by ho pomocou primeraných možností. Preto si myslím, že pri otázke, ako skĺbiť tieto dva elementy, musíme dobre zvážiť, ako dokážeme spotrebiteľom pomôcť najefektívnejšie, pretože spotrebitelia často nemajú čas ísť k právnikovi, namiesto toho chcú rýchlu a jednoduchú pomoc.

Druhý bod, ktorý sa mi zdá byť dôležitý – a tu vykonalo vaše generálne riaditeľstvo tiež veľmi dobrú prácu – je, že najzaujímavejším elementom bola diskusia na bavorskom krajinnom zastupiteľstve v Bruseli, kde na otázku, či európskymi právnymi prostriedkami naozaj môžeme vylúčiť skupinové žaloby amerického typu, jeden zástupca vášho generálneho riaditeľstva jednoznačne odpovedal: „Nie, nemôžeme“. Z nášho pohľadu to znamená, že tento model nesmieme úplne stratiť z očí. Musíme o tom ďalej diskutovať, ale musíme diskutovať veľmi dôkladne a musíme zapojiť aj členské štáty a ich právne možnosti, aby sme napokon dosiahli to, čo všetci chceme: skutočný európsky model zvlášť príťažlivý pre spotrebiteľov, ktorý zároveň ochráni malé a stredné podniky.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Vážený pán predsedajúci, viem, že pani komisárka si uvedomuje, že zajtra pôjde 4 000 spotrebiteľov na Najvyšší súd vo Veľkej Británii, aby získali odškodnenie za vážne alergické reakcie, hospitalizácie či smrť, ktoré spôsobilo použitie chemikálie v pohovkách a domácich spotrebičoch, ktorá sa teraz v EÚ zakázala. Francúzsko, Švédsko a Poľsko nahlásilo podobné prípady a zranenia. V celej Európe sú pravdepodobne tisíce spotrebiteľov, ktorí v dôsledku tejto toxickej látky utrpeli vážne zranenia.

Verím, že obyvatelia podporia európsky zásah, keď vidia, že poskytuje skutočnú pomoc spotrebiteľom v riešení skutočných problémov. Skutočná pomoc v takýchto prípadoch znamená poskytnutie práva podniknúť kroky spoločne všade tam, kde kupujú tovar a služby. Náš výbor preto spustil online konzultáciu o návrhu Komisie o právach spotrebiteľov. Dostali sme veľa reakcií, z ktorých mnohé – od obchodníkov a spotrebiteľov – vyzdvihovali potrebu efektívneho prístupu k cezhraničným opravným prostriedkom a nápravám.

Myslím, že existuje veľa prípadov podobných prípadu toxických pohoviek s dostatočným množstvom presvedčivých dôkazov, ktoré potvrdzujú, že potrebujeme škálu možností na kolektívne uplatňovanie nárokov nie iba na zlepšenie prístupu k spravodlivosti, ale rovnako aj na zamedzenie nezákonných a nečestných obchodných praktík. Náš výbor chce spotrebiteľom, samozrejme, zabezpečiť prístup k lacným, dostupným možnostiam, ako sú napríklad mimosúdne vyrovnania sporov, ale myslím, že dnešná diskusia je v prvom rade o identifikácii praktických spôsobov poskytnutia skutočnej pomoci našim spotrebiteľom a občanom, aby sme zabezpečili, že získajú spravodlivú dohodu, skutočnú nápravu a skutočné opravné prostriedky.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predovšetkým by som rád povedal, že v zásade aj my vítame návrh Európskej komisie a túto zelenú knihu.

Ako spomenuli predchádzajúci rečníci, niet pochýb o tom, že existuje „masový“ fenomén, v ktorom sa relatívne malé škody týkajú veľkého počtu ľudí. Individuálne škody sú malé, ale po zrátaní je výsledná suma vysoká. Potrebujeme nástroj na riešenie tohto problému. Podľa mňa je dobré, že sa o niečom takom uvažuje.

Aby sme ostali pri pozitívach, tiež veľmi vítam fakt, že Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov kladie vo svojej zelenej knihe veľký dôraz aj na otázku mechanizmov mimosúdneho vyrovnania sporov. Je to veľký rozdiel oproti bielej knihe Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, o ktorej sme tiež včera diskutovali v Parlamente a ktorá zatiaľ úplne ignoruje možnosť mechanizmov mimosúdneho vyrovnania sporov. Myslím, že sa Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov vo svojej zelenej knihe dostalo ďalej ako členovia Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž.

Chcel by som však vyjasniť dve veci, ktoré by sa podľa mňa mali považovať za kritické pripomienky. O pár minút, napoludnie, prijme Parlament moju správu o bielej knihe Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž. S veľkou väčšinou v tomto Parlamente budeme požadovať, aby Európska komisia zvolila horizontálny prístup v riešení tejto otázky.

Nesmie sa stať, aby sme nakoniec mali sektorové nástroje: jeden pre oblasť ochrany spotrebiteľa, jeden pre antitrustový zákon, ďalší pre kapitálový trh, možno ďalší pre životné prostredie, možno ďalší pre sociálne veci, všetky navzájom si odporujúce, všetky zasahujúce do právnych systémov členských štátov a vedúce v konečnom dôsledku k právnym zmätkom, ktoré už nedokáže riadiť nikto. V minulosti sme často videli podobné príklady. Práve myslím na rozpravu o smernici o odbornej kvalifikácii, ktorú sme neskôr tiež zhrnuli do jedného nástroja, pretože tú roztrieštenosť už nebolo možné spravovať. Komisia by v tomto prípade nemala znova spraviť tú istú chybu. Od začiatku by mala podporovať horizontálny prístup. To je jasné stanovisko Parlamentu, ako sa o pár minút ukáže.

Na záver: Veľmi vítam fakt, že sme sa zhodli, že nechceme priemysel žalôb podľa amerického modelu s ročným ziskom 240 miliárd USD, z ktorého v konečnom dôsledku profitujú iba právnici a spotrebitelia nedostanú nič. V Európe chceme skutočný právny poriadok a zachovanie nášho tradičného systému a chápania zákona.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE).(ES) Vážený pán predsedajúci, na trhu bez hraníc, akým je Európa, je dôležité, aby sme popri zabezpečení zdravej konkurencie rovnako zanietene chránili spotrebiteľov.

V priebehu posledných päťdesiatich rokov sa zrútili obchodné bariéry pre výrobky, ale tieto bariéry vo veľkej miere ešte stále stoja pred spotrebiteľmi.

Protiprávne obchodné praktiky spotrebitelia často neohlásia a spotrebiteľské organizácie neoznamujú, pretože si uvedomujú, že je ťažké získať odškodnenie.

Ak je dotknutých veľa ľudí, kolektívne uplatňovanie nárokov ušetrí úsilie a ponúka lepšie šance na dosiahnutie dohody o odškodnení. Keďže veľká časť hospodárskych transakcií v Európskej únii je cezhraničná, právo kolektívnej žaloby sa nedá obmedziť na národné územia.

Potrebujeme skutočnú iniciatívu so záberom na celú Európu, ktorá, aby bola účinná, by mala priniesť určitú harmonizáciu alebo zosúladenie existujúcich národných systémov. Vybraný model musí mať za cieľ poskytnúť spotrebiteľom jednoduchý prístup k systému a musí sa vyvarovať prehnaným nákladom a byrokracii.

Preto si myslím, že musíme uprednostniť postupy alternatívnych riešení sporov, pretože ponúkajú väčšiu flexibilitu, ako aj zjednodušené a menej nákladné postupy.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, v Parlamente je veľká zhoda, že spotrebiteľom musíme poskytnúť lepšiu ochranu najmä tam, kde veľký počet malých strát jednotlivcov zapríčiňuje problém, pretože nevidia žiadnu možnosť rozumnej individuálnej žaloby. Otázka je, ako by sa mala organizovať ochrana spotrebiteľa a jej zlepšenie. V tomto ohľade si myslím, že je veľmi dôležité – a som za to Komisii veľmi vďačný – že sme vedome vyhlásili, že chceme preskúmať všetky alternatívy a všetky aspekty tejto zložitej otázky a až po dôkladnom zvážení rozhodneme o riešeniach.

V tejto súvislosti by som sa chcel venovať jednému aspektu, ktorý sme ešte nespomenuli. Už teraz máme skúsenosť – a v budúcnosti to môže byť častejší prípad – že pre mnohé mimovládne organizácie a združenia ochrany spotrebiteľov sa možnosť organizácie hromadného uplatnenia nárokov stáva reklamným materiálom. Pri rozhodovaní by sme mali zohľadniť toto nebezpečenstvo, aby sme napokon nepomohli tým, ktorí pomoc nepotrebujú, a nenechali bez pomoci tých, ktorí ju potrebujú.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, rada by som vám poďakovala za hodnotné názory. Istým spôsobom poznám všetky, pretože sme bod po bode prediskutovali najdôležitejšie časti vašich obáv a nádejí, čo sa týka kolektívneho uplatňovania nárokov v Európe.

Rada by som ešte raz zopakovala, že som úplne na vašej strane a nechcem, aby sa do európskej kultúry zaviedli opatrenia amerického typu. Viem, že to je jedna z vašich najväčších obáv. Ako spomenula aj pani McCarthyová, ide o škody. Vo Veľkej Británii sa to už deje, ale to nemá nič do činenia s tým, o čom diskutujeme a čo navrhujem ako naše budúce kroky v tomto smere.

V tejto súvislosti by som chcela zdôrazniť nasledovné. Kontrola, či existuje skutočná potreba kolektívneho uplatňovania nárokov? Áno, vykonávame ju a po zelenej knihe v nej budeme pokračovať. Rešpektovanie ústavných obmedzení? Áno. Vyhnutie sa opatreniam amerického typu? Áno. Zaručenie, aby sa nahradili škody vrátane všetkých nákladov, ktoré vznikli spotrebiteľovi, ale zároveň vylúčenie akéhokoľvek prvku represívnej náhrady škody? Áno, to máme na mysli. Odrádzanie od umelo vytvorených žalôb, ako spomenul pán Rack? Áno. Podporovanie schémy mimosúdnych vyrovnaní sporov? Samozrejme, pretože sú časovo menej náročné a jednoduchšie pre spotrebiteľov aj podniky a tiež rešpektujú subsidiaritu.

Týmito pár slovami by som chcela povedať, že si plne uvedomujeme problémy a sme pripravení čeliť im a vypracovať dobrý návrh, krok za krokom s vami dosiahnuť konsenzus a spoločné porozumenie.

Dnes si naozaj vážim, že si všetci uvedomujeme problém a že sme pripravení ho riešiť. Je to skutočne veľmi dobrý východiskový bod pre nasledujúcu fázu rozpráv. Keďže čelíme problému, chcela by som zvlášť zdôrazniť to, čo spomenul pán Lehne – spoločný prístup, horizontálny prístup s pani komisárkou Kroesovou. Pani komisárka Kroesová a ja, ako aj naše príslušné služby, veľmi úzko spolupracujeme, aby sme zaručili, že naše iniciatívy budú dôsledné a súčinné.

Zásada dôslednosti bezpodmienečne nevylučuje, že špeciálne situácie vyžadujú špecifické riešenia. Obe iniciatívy majú odlišný zámer. Kým zelená kniha o spotrebiteľoch sa zaoberá nápravou za porušenie zákona na ochranu spotrebiteľov, biela kniha o hospodárskej súťaži je prísne iba o porušení práva hospodárskej súťaže. Ďalším hlavným rozdielom medzi dvomi iniciatívami je, že kým zelená kniha o spotrebiteľoch pokrýva iba nápravu pre spotrebiteľov, nápravný mechanizmus navrhovaný v bielej knihe o hospodárskej súťaži slúži zároveň spotrebiteľom aj podnikom.

Mojou úlohou je dosiahnuť účinnú nápravu našim spotrebiteľom a obnoviť tak ich dôveru v trh. Z predchádzajúcich diskusií viem, že Európsky parlament podporuje naše snahy dosiahnuť tento cieľ. Dovoľte, aby som znova zdôraznila, že Parlament sa spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami presvedčí nielen o existencii problému, ale aj o tom, že musíme a môžeme nájsť jeho účinné a vyvážené riešenie na európskej úrovni.

Chcela by som vám poďakovať za plodnú rozpravu a hodnotné názory a teším sa na našu spoluprácu na tomto dokumente počas nasledujúcich mesiacov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE), písomne.(RO) Chcel by som zablahoželať Európskej komisii za snahu zlepšiť spôsoby, akými môžu spotrebitelia uplatňovať svoje práva v celej Európe. Možnosti prezentované v zelenej knihe sa musia podrobne prediskutovať. Avšak jedna vec, ktorá je už istá, je, že možnosť 4, ktorá by zaviedla skupinu opatrení typu „opt-out“ ponúkajúca spotrebiteľským organizáciám podiel náhrady škody, nie je udržateľná (životaschopná).

Ak chceme obnoviť dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh, potrebujeme zvážiť kombináciu možností 2 a 3. Inými slovami, musíme vytvoriť európsku sieť národných výkonných verejných orgánov, ktoré budú mať väčšie kompetencie účinne zasiahnuť do prípadov medzinárodných žalôb (v zahraničí). Ďalej musíme zrevidovať alternatívne mechanizmy na riešenie existujúcich sporov a v prípade potreby zaviesť nový mechanizmus umožňujúci účinnejšie uplatniť (využiť) práva spotrebiteľov aj mimo súdu.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že musíme zaistiť, aby sme prijali horizontálny prístup v súvislosti s mechanizmom kolektívneho uplatňovania nárokov, vylúčiť tak roztrieštenie vnútroštátnych právnych predpisov a vytvoriť jeden spoločný nástroj pre všetky členské štáty.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 hod. a pokračovalo o 12.05 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia