Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 1998/0304(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0085/2006

Rozpravy :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Hlasování :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Vysvětlení hlasování
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0253

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 26. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Program rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství přispěl za 22 let existence k realizaci dvou hlavních cílů společné zemědělské politiky. Pomáhá stabilizovat trhy snižováním intervenčních zásob a zajišťuje potřebné zásobování nejchudších obyvatel Unie potravinami. Proto jsem hlasovala pro konzultační zprávu svého kolegy Siekierského, která se zabývá novým programem rozdělování potravin pro nejchudší osoby, jak je navrhuje Komise.

Tomuto schématu by měla být v roce 2009 přidělena částka 500 milionů EUR, k nimž je třeba připočítat prostředky členských států určené na spolufinancování. Pane předsedo, stejně jako vaše matka a otec sledovali dnešní hlasování i návštěvníci ze Slovenska, z Prešovského a Nitranského kraje, které vítám na půdě Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Pane předsedající, hlasovala jsem pro přijetí zprávy pana Czesława Siekierskiho a našeho usnesení o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství.

Zpráva i usnesení mají značný význam v kontextu finanční krize a hospodářského poklesu. Narůstající chudoba v EU – kdy v některých zemích chudoba postihuje kolem 20 % obyvatelstva – jednoznačně ukazuje, že potřeba potravinové pomoci je poměrně vysoká. Za těchto okolností plně podporuji stanovisko Evropského parlamentu, že program rozdělování potravin EU, na který je vyčleněno přibližně půl miliardy eur s cílem zmírnit podvýživu a chudobu v EU, by měl být plně hrazen z prostředků Společenství. Zejména bych ráda vyzdvihla význam návrhu Komise na zlepšení struktury výběru produktů poskytovaných v rámci tohoto programu. Potraviny by měly vybírat orgány členských států a měly by je rozdělovat ve spolupráci s partnery občanské společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Pane předsedající, sytit hladové je základní povinností a my musíme nalézt způsob, jak zajistit, aby nikdo, a to se týká zejména dětí, nechodil spát o hladu.

Zdržela jsem se však hlasování o této zprávě, protože se domnívám, že změny v tomto schématu nedávají žádný smysl. Mít společnou zemědělskou politiku, v rámci které budeme nakupovat potraviny ze třetích zemí – jejichž chudí lidé jsou již nyní hladoví –, a sytit naše hladové, zatímco jiné politiky v rámci společné zemědělské politiky brání našim zemědělcům pěstovat dostatek potravin k nasycení hladových v Evropě, jednoduše nedává smysl. Potřebujeme nasytit hladové, zejména v této době hospodářské krize, a já budu hájit změny tohoto režimu, které toho dosáhnou.

 
  
  

- Zpráva: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti třem alternativním usnesením, neboť jsem přesvědčen, že padělané zboží představuje vážný problém a že se musíme snažit poskytnout evropské veřejnosti co nejlepší ochranu proti dovozu takového zboží – nemluvě o hospodářských dopadech padělaného zboží. Evropští celní inspektoři jsou jistě v právu, když sledují lodě vypravené z indických přístavů mířící do Evropské unie – tím mám na mysli, že monitorování musí probíhat v indických přístavech.

Rovněž považuji za politováníhodné, že když se v této sněmovně zmiňují závažné teroristické útoky, k nimž došlo, používá se obrat „politické skupiny“, i když každý ví, že se jedná o islamistické skupiny.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Domnívám se, že pan Tannock chce promluvit. Dovolte mi, abych vám připomněl pravidlo. Zde nestačí pouze se přihlásit, ale je třeba se před začátkem vysvětlení hlasování zaregistrovat, tentokrát vám však mohu vyjít vstříc.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Pane předsedající, nebyl jsem si toho vědom – domníval jsem se, že stačí v pravou chvíli zvednout ruku.

Tato zpráva se mohla stát významnou zprávou. Vypracoval jsem stanovisko Výboru pro zahraniční věci. Indie je největší demokratickou zemí na světě; která se nyní vymaňuje z řady desetiletí protekcionismu a přijímá světový volný obchod; poměrně dobře odolává světové finanční krizi. Bylo by skvělé, kdybychom dokázali uzavřít dalekosáhlou dohodu o volném obchodu mezi Indií a Evropskou unií, která je rovněž rozsáhlým demokratickým celkem, a byl by to i hřebík do rakve těm, kteří říkají, že protekcionismus je lepší než světový obchod.

Proto hluboce lituji toho, že tato zpráva byla ze strany socialistů natolik pozměněna, že je nepřijatelná pro ty z nás, kteří podporujeme svobodný obchod. Indie toho rovněž hluboce lituje: indická vláda vložila značný politický kapitál do myšlenky, že by tato dohoda byla schválena tak, aby to bylo dobré jak pro Indii, tak pro Evropu. Proto se obávám, že budeme muset hlasovat proti.

 
  
  

- Zpráva: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, jménem skupiny ALDE. (FR) Pane předsedající, rád bych rovněž velmi srdečně přivítal vaše rodiče, kteří jsou zde dnes přítomni. Byl bych rád, kdyby tu mohli být i moji rodiče, to však už není možné.

Právě jsme přijali Lehtinenovu zprávu. Je to zásadní krok z hlediska naší právní úpravy a upřímně doufám, že Komise bude v tomto ohledu Parlamentu naslouchat. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že rostoucí počet technologií a organizací je spojen také s rostoucím počtem subdodavatelů. Přitom však zaměstnanci našich podniků musí být lépe chráněni a subdodavatelské podniky musí být postaveny na stejnou úroveň, aby tak naše hospodářství fungovalo v přirozené harmonii.

Proto, pane předsedající, dámy a pánové, upřímně doufám, že Komise a příslušné služby v každém členském státě budou realizovat naši zprávu z vlastní iniciativy co nejdříve s cílem, jak ještě jednou opakuji, uspokojit na jedné straně zaměstnance a nastolit rovnováhu mezi subdodavatelskými podniky na straně druhé.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, i já vítám skutečnost, že prostřednictvím alternativního usnesení jsme dokázali pověřit Komisi, aby předložila směrnici o odpovědnosti podniků v Evropě. Základem tohoto usnesení byla Lehtinenova zpráva a odrazila se v ní práce, kterou jsme vykonali v rámci výboru a skupin, skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu i naší skupiny, skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance. Jak významná je tato záležitost, dokládá skutečnost, že levná pracovní síla se nachází na staveništích celé Evropy a dokonce ohrožuje bezpečnost, jak můžeme vidět na příkladu Finské jaderné elektrárny, kde subdodavatelé nedodrželi bezpečnostní normy.

Naléhavě proto potřebujeme evropskou směrnici, protože právní předpisy v osmi členských státech EU, které mají zavedeny obecnou odpovědnost podniků, nepřesahují přes svou vysokou účinnost vnitrostátní hranice. Pokud tuto směrnici nevydá současná Komise, my, Zelení, jsme pevně odhodláni, učinit z této záležitosti zásadní otázku při nástupu nové Komise, protože chceme zajistit našim občanům bezpečnost a pracovníkům minimální standardy. Doufám, že Komise vyhoví naší žádosti a předloží směrnici. Jinak bychom museli zpochybnit, zda je ještě hodna svého úřadu.

 
  
  

- Zpráva: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasovala jsem proti zprávě paní Batzeliové. Podle mého názoru zpochybňuje některé základní prvky našeho hospodářského systému, jako je svobodná hospodářská soutěž a základní zásady sociálního tržního hospodářství.

Je zřejmé, že je třeba nalézt odpovídající opatření na stabilizaci cen potravin s cílem zajistit udržitelnou zemědělskou produkci. Je však třeba přestat uplatňovat praktiky, které narušují hospodářskou soutěž. Celosvětová databáze obsahující referenční ceny jednotlivých produktů a vstupů však vytváří více byrokracie a povinností podávat informace, přičemž náklady s tím spojené budou přenášeny na výrobce nebo spotřebitele. Výsledkem by byla vyšší koncová nebo spotřebitelská cena a nižší cena pro výrobce.

Úplná transparentnost všech nákladových faktorů podniku, jako jsou platy, náklady na energii, nákupní a prodejní ceny a marže, by měla za následek státní dohled a státem řízené hospodářství. To nejsou cíle sociální a svobodné a sociální Evropy. Postavení zemědělců v potravinovém řetězci může být posíleno pouze prostřednictvím spolupráce a začlenění do sdílené odpovědnosti.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Pane předsedající, vítám tuto zprávu jako varování velkým prodejním řetězcům. Tesco například nedávno oznámilo zisk ve výši 2,8 miliard GBP, zatímco výrobci potravin v mém volebním obvodě se stěží uživí. Velké prodejní řetězce zneužívají svou kupní sílu ke stlačování cen pro dodavatele na neudržitelné úrovně a výměnou za zachování smlouvy si kladou nutno říct nespravedlivé a jednostranné požadavky.

Jak zdůraznila Komise pro dohled nad hospodářskou soutěží ve Spojeném království, tato skutečnost poškozuje spotřebitele tím, že možnost volby, dostupnost i kvalita zboží se vytrácejí z trhu. Proto podporuji žádost, aby byl prozkoumán podíl marže v produkčním a distribučním řetězci. Někomu se někde vede velmi dobře, ale výrobce to rozhodně není.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Pane předsedající, zdržel jsem se hlasování o zprávě paní Batzeliové, domnívám se však, že je to velmi užitečný příspěvek k další práci na téma cen potravin. Maloobchodní ceny se velmi liší od cen, za které výrobci prodávají své výrobky. Maloobchodní prodej, který je z hlediska spotřebitele nejvíce viditelný, nabízí zemědělcům velmi omezené smlouvy a ve snaze nalézt lepší způsob stabilizace cen potravin musíme provést rozbor celého řetězce nákladů od výrobce ke spotřebiteli. Navrhovaný systém vyjednávání je z hlediska počtu subjektů působících na trhu nereálný a omezuje hospodářskou soutěž.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval jsem proti zprávě o cenách potravin v Evropě předložené poslankyní Batzeli. Tato zpráva je založena na představě, že svobodná tvorba cen na potravinovém trhu je špatným řešením, a volá po zavedení cenové regulace v tomto sektoru hospodářství. Tato představa je v rozporu se zdravým rozumem i s historickou zkušeností všech postkomunistických států včetně České republiky. My jsme 100% cenovou regulaci zažili a dobře si pamatujeme, že to nefungovalo. Svobodná tvorba cen je základem svobody a demokracie vůbec a jakékoliv její omezování je cestou k totalitě. Svobodná tvorba cen v sektoru potravin přinesla v posledních letech skvělé výsledky v podobě relativně se snižujících cen potravin v celé Evropské unii. Přinesla rovněž rozsáhlou modernizaci, která přinesla zákazníkům lepší standard zboží za nižší ceny. Tento pozitivní vývoj by návrhy regulačních opatření obsažené ve zprávě zcela zastavily a přinesly by pouze vyšší ceny potravin. To, že v tomto sektoru probíhá ostrá hospodářská soutěž, je skvělá zpráva pro spotřebitele. Ti, kteří mají vyšší náklady, než jsou ceny na trhu, se musí na tuto situaci ve vlastním zájmu adaptovat nebo trh opustit. Je absurdní, aby jejich ztráty hradili ze svých daní zákazníci. Z těchto důvodů jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Pane předsedající, úvodem bych rád řekl, že jsem hlasoval proti zprávě paní Batzeliové. Když jsem ji četl, říkal jsem si, zda jsme v Evropské unii nebo v Sovětském svazu; jsem přesvědčen, že jsme v Evropské unii. A proto nemůžeme stanovit regulaci cen potravin v Evropě jako celku.

Nesmíme zapomínat, že naší povinností je zajistit dobré a bezpečné potraviny v nejvyšší kvalitě. Zásada místních potravin je důležitá, avšak tyto záležitosti mohou být důkladněji posouzeny na vnitrostátní úrovni.

Znepokojují mě rostoucí vstupní náklady. Vzrostly ceny hnojiv a krmiv. Svůj podíl má i obchod, takže když se například žitný chléb dostane na trh, jeho cena je 3 EUR, z nichž primární výrobce, zemědělec, dostane pouze 6 centů.

Tímto směrem bychom se neměli ubírat a z tohoto důvodu bychom měli zvažovat tyto záležitosti na vnitrostátní úrovni a zejména vytvořit systém, v němž budou moci zemědělci – výrobci potravin – přežít a ve kterém si budou moci lidé nakupovat kvalitní a zdravé potraviny za rozumné ceny. Hlavním cílem této problematiky musí být zdravé potraviny.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Pane předsedající, tato zpráva, která se týká především cen potravin, samozřejmě neodráží skutečnou situaci – že ceny potravin v EU jsou uměle udržovány na vysoké úrovni děsivou kombinací na jedné straně nadměrné byrokracie v EU a na straně druhé dnes už nechvalně známé společné zemědělské politiky. Zemědělské podpory zajišťují finanční podporu nevýkonných zemědělců z prostředků evropských daňových poplatníků a zároveň zajišťují, aby ceny, které my jako spotřebitelé platíme v obchodech a supermarketech za zemědělské produkty, zůstávaly neúměrně vysoké.

Jednou věcí, kterou by Komise mohla učinit s cílem vyřešit nepřiměřeně vysoké ceny potravin, by bylo zítra ohlásit, že hodlá zrušit společnou zemědělskou politiku, to však neučiní, protože některé členské státy, zejména Francie, nepřiměřeně těží z obrovských částek prostředků daňových poplatníků, které jsou nalévány do neúčinného a velmi nepřiměřeného odvětví zemědělství. To je jedna z věcí, které by Komise učinit měla, avšak samozřejmě tak neučiní.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Pane předsedající, Fidel Castro pomalu umírá na nemocenském lůžku na svém dusném karibském ostrově – a nikoli předčasně. Až jednou umře, zůstanou na světě pouze dva marxistické zemědělské systémy: kolektivní hospodářství Severní Koreje a evropská společná zemědělská politika, politika založená na netržním stanovování cen, politika založená na skladování a ničení zásob potravin, pro které není trh, politika, která svévolně přenáší náklady a zbytečné utrpení na třetí svět, kterému je upírán jeho přirozený trh.

Jsme pokutováni dvakrát – jako spotřebitelé a jako daňoví poplatníci – prostřednictvím vysokých cen a vysokých daní a navíc jsou pokutováni i naši zemědělci. V mém jihovýchodním a východním regionu Anglie se zemědělství jako smysluplná součást hospodářství vytrácí. Naše ladoňkové háje, kaštanová mlází a chmelová pole postupně ustupují rozrůstajícímu se betonu. Je tomu už 50 let, co byli naši spotřebitelé a zemědělci obětováni na oltář této byrokracie. Už toho bylo dost.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Pane předsedající, všichni jsme rozzuřeni úrovní cen potravin a způsobem, jakým jsou strukturovány. Produkty začínají na ceně 1 v zemědělských podnicích, stoupnou na 6 v supermarketech a za mořský jazyk se platí v Africe 1 a ve francouzských obchodech vzroste cena na 14, přičemž v 8 hodin večer, když supermarkety zavřou, Evropané prohrabávají odpadky.

Za této situace, kdy zemědělci nebohatnou, ale pro spotřebitele je obtížné nakupovat potraviny, však nestačí požadovat transparentnost nebo odsuzovat prodejní oligopoly.

O ceně rýže se spekuluje v Ženevě, o ceně kukuřice se spekuluje v Chicagu, existují rozsáhlé finanční zločiny a existuje Mezinárodní trestní soud. Na úrovni G20 by měly být pravomoci Mezinárodního trestního soudu rozšířeny i na rozsáhlé finanční zločiny a spekulace s cenami potravin jsou velkým zločinem srovnatelným se zločiny páchanými prezidentem Bashirem v Dárfúru.

To je skutečný signál, který musí být vyslán.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Nechtěl jsem přerušovat vaše lyrické úvahy.

 
  
  

- Zpráva: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Pane předsedající, rozhodně podporuji zpravodajku, pokud jde o její zprávu, a vítám její vynikající práci pro občany v celé Evropě, kteří se stali obětí otřesných praktik s nemovitostmi ve Španělsku.

Právo na vlastnictví a užívání vlastnictví je základním právem, které uznává Evropská úmluva. Řada voličů z mého volebního obvodu, kteří vložili své celoživotní úspory do domu ve Španělsku, je nyní napadána a ničena zákony a žalobami a jsou zbavováni svého vlastnictví nebo musejí platit ohromné částky peněz na jejich udržení. Podle všeho se španělské orgány spolčily s chamtivými a bezohlednými projektantskými firmami a nahánějí hrůzu těm, kteří se domnívali, že kupují domy a nemovitosti v souladu se zákonem, a pokud tato zpráva napomůže k vyřešení tohoto problému, bude to jen dobře.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).(ES) Pane předsedající, přirozeně jsem hlasovala proti zprávě paní Aukenové a ráda bych z tohoto místa uvedla, že zpráva, která byla přijata, je v rozporu s právními předpisy. V žádném ohledu nedodržuje zásadu práva, kterou Evropská unie vyhlásila, a je naprosto šokující, že Evropský parlament dokázal tento dokument, který právní služba charakterizuje jako dokument, jenž není v souladu se zákonem a obsahuje řadu nezákonných prvků, schválit.

Zpráva navrhuje pozastavení všech stavebních projektů, jako kdyby to problém řešilo. To skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu navrhuje již několik let. Tento dokument neřeší skutečný problém, kterému lidé čelí – do značné míry byl tento problém vyřešen změnou zákona, ke které již došlo, a úsilím španělských orgánů napravit chyby, k nimž zjevně došlo.

Závěrem bych ráda zdůraznila, že ničení většiny nemovitostí způsobilo špatné uplatňování zákona na ochranu pobřeží ze strany socialistické vlády pana Zapatera, který jedná svévolně a tuto svévolnou konfiskaci majetku provádí pouze v jedné oblasti Španělska.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, hlasoval jsem pro přijetí zprávy paní Aukenové, protože jsem přesvědčen, že všichni evropští občané mají právo na řádné uplatňování všech právních předpisů a že soukromé vlastnictví každého občana Evropské unie musí být chráněno vládami všech členských států.

Řada lidí se stala obětí pochybných rozhodnutí, k nimž došlo ve Španělsku, a mnozí z nich se s těmito problémy obrátili na Petiční výbor – podle mého názoru zcela správně. Přesto mám smíšené pocity, protože se domnívám, že bychom měli být ostražití při přijímání právních předpisů, které představují další evropské zásahy na úkor členských států. Konkrétním příkladem této situace jsou vlámské čtvrti na okraji Bruselu, kde Evropská unie začíná zasahovat do politiky bytové výstavby, jejímž cílem je umožnit mladým vlámským rodinám žít nadále ve své oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Pane předsedající, rovněž jsem podpořil zprávu paní Aukenové. Podpořil jsem ji, protože řada voličů z mého volebního okrsku na severovýchodě Anglie patří k těm, kteří předložili petici Evropskému parlamentu proti tomuto hanebnému a do očí bijícímu porušení vlastnického práva ze strany španělské vlády a místních orgánů. Nedávno o nich televize ITV North East natočila televizní dokument, který oživil některé z těchto srdcervoucích případů a představil je veřejnosti na severovýchodě.

Ještě i nyní doufám, že španělská vláda a španělští poslanci napraví některé z těchto chyb, které způsobili a nabídnou určitou náhradu lidem, jimž bylo protiprávně upřeno vlastnické právo, a uznají, že to, co se zde děje, je skandál. Řada z těchto dohod uzavřených mezi projektovými firmami a místními španělskými orgány je upřímně řečeno výsledkem korupce. Nikomu nepomůže, pokud si tuto základní skutečnost budeme zastírat. Španělská vláda musí jednat. Jsem upřímně pobouřen snahami některých španělských poslanců Evropského parlamentu v této sněmovně, kteří se snaží tyto praktiky zakrýt.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - Pane předsedající, hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože mnohých voličů z mého volebního obvodu, stejně tak jako z celé Evropské unie, se tento konkrétní problém těžce dotýká. Požadavek na právní jistotu při nákupu nemovitosti je nezbytným požadavkem, který nastoluje tato zpráva, která se snaží vytvořit záruky nezbytné ke změně. Rovněž řeší konkrétní otázky stížností týkajících se nezákonných praktik místních stavebních firem a některých místních orgánů.

Hlasoval jsem pro schválení této zprávy, protože jsem přesvědčen, že pomůže zajistit formální proces; ukáže na něco, co jsem v minulosti považoval jen za hanlivé označení, to je „španělské postupy“. Rád bych, aby se tento obrat už v budoucnu nepoužíval a uvítal bych, aby Komise, Rada a španělská vláda řešily tento problém a vyřešily jej rozhodně tak, aby ti, kteří utrpěli ztráty, dostali náhradu, a ti, kteří zůstali, aby se mohli cítit bezpečně.

 
  
  

- Zpráva: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pane předsedající, než začnu, rád bych řekl, jak mě potěšilo, když jsem zjistil, že ve sněmovně jsou přítomni vaši rodiče, nejenom proto, že je příjemné mít nějaké posluchače, ale také proto, že vidí, jak jste si svým nestranným vedením těchto zasedání získal respekt této sněmovny, a to včetně britských konzervativců.

„Jakkoli je to zvláštní, je tomu tak“, že za několik dní přijede prezident Obama do Štrasburku. Když se podívá skrz barikády, možná si pomyslí – pokud vůbec bude přemýšlet o Evropském parlamentu –, že tato dvoukolejná politika je dočista šílená a je naprostým plýtváním peněz. Řekne si:

„A tak pořád dokola,

cožpak nevíte,

že kvůli téhle hře jsme přece tady.

A tak pořád dokola.“

Brzy však zase odletí a až se ohlédne za zoufalou povahou této pro všechny stejné regulace, řekne si, že není žádné záchranné lano, které by mohl hodit.

A

„protože nic jiného už pro vás nemá,

a protože je to jednodušší než pravda,

pokud je to vše, co může udělat –„

odletí – „odletí vám“ z tohoto místa s pocitem, že „byste vždy měli věřit své duši. „Štěstí [ho] opustilo v nejlepším.“

A chvála zaznívá nebesy, protože Spandau Ballet se dali znovu dohromady!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, transatlantické vztahy jsou mi blízké a z velké části souhlasím s hlavními obrysy Millán Monovy zprávy. Přesto jsem proti této zprávě hlasoval, protože obsahuje řadu významných nedostatků. Například výslovně předpokládá vstup Lisabonské smlouvy v platnost – a není to poprvé –, přičemž dotčená smlouva nebyla ještě zdaleka přijata. Je třeba respektovat irské voliče.

Ve zprávě se rovněž připomínají problémy, kterým čelí Palestinci, aniž tu byla zmíněna bezpečnost Izraele. V neposlední řadě opakuje žádost členským státům, aby přijaly některé vězně z Guantánama, údajné teroristy. Považuji to za zcela nepřijatelné. Stejně tak je nepřijatelné, že zpráva dostatečně jasně neuvádí, že Spojené státy nemohou zasahovat do politiky rozšiřovaní EU, a že tedy pro Turecko není v Evropské unii místo.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Pane předsedající, transatlantické vztahy jsou pro nás Evropany velmi důležité. Nesmíme zapomínat, že Spojené státy americké, jakožto přední světová mocnost, sdílí stejné hodnoty jako členské státy Evropské unie: demokracii, lidská práva a svobodu přesvědčení. Jsem přesvědčen, že tyto hodnoty nás spojují a doufám, že budou posilovat naše vztahy i do budoucna.

Nyní, když Spojené státy mají novou vládu vedenou prezidentem Obamou, upírá se k nim značná pozornost a pojí se k nim nejedno očekávání, nesmíme však zapomínat na to, že ani prezident Obama ani jeho vláda nedokáže změnit svět. Samozřejmě se pokusí učinit vše, co je v jejich silách, mají však před sebou značné úkoly, a proto je třeba, aby očekávání byla realistická.

Musíme však být vůči Spojeným státům vstřícní, protože čelíme stejným výzvám. Tyto výzvy souvisejí s mezinárodním terorismem: islámským fundamentalismem, který je na vzestupu. Stojíme rovněž před společnými výzvami v oblasti životního prostředí a transatlantické vztahy nám umožňují těmto i jiným naléhavým problémům světa čelit společně.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Pane předsedající, využívám příležitosti, abych ocenil spravedlivý a nestranný způsob, kterým řídíte naše parlamentní zasedání. Je škoda, že pan předseda Pöttering si z vás v tomto nebere v mnoha ohledech příklad.

Tato zpráva se týká Spojených států a vztahů USA-EU. Amerika má samozřejmě pro evropskou bezpečnost a prosperitu i nadále zásadní význam. V této sněmovně se bohužel objevuje tolik příkladů antiamerických nálad. Všichni v EU bychom měli být hluboce vděčni za úlohu, kterou USA sehrávají ve světě, a zejména za úlohu, kterou sehrály v nedávné historii. Někdy se musím smát, když slýchám, že je to EU, díky které máme v Evropě už 60 let mír. Jako by všichni zapomněli na podíl, kterým přispěly USA a samozřejmě NATO k míru v Evropě. Amerika by neměla být protivníkem EU. Měla by být jejím partnerem a přítelem a měli bychom posilovat transatlantické vztahy.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Pane předsedající, britští konzervativci jsou hrdí na zvláštní vztahy naší země se Spojenými státy a na most, který tvoří mezi Amerikou a Evropou. Podporujeme odhodlání prezidenta Obamy k vícestranným vztahům s Evropskou unií.

V této zprávě je však zmínka o realizaci Lisabonské smlouvy, vůči které se důrazně ohrazuji. Rovněž je zde obsažen požadavek vůči USA, aby zrušily trest smrti, což je podle nás záležitost osobního svědomí. Vzhledem ke stávající opozici britských konzervativců vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu uznáváme právo Spojených států nepřipojit se k podpisu Římského statutu. Rovněž se nechceme zavázat k povinnosti přijmout nebezpečné teroristy ze záchytného tábora Guantánamo Bay.

V této zprávě se správně zdůrazňuje, že NATO je základním kamenem transatlantické bezpečnosti a navrhuje se tu zřízení nového transatlantického parlamentního shromáždění, které posílí oboustranný závazek vůči našim společným hodnotám demokracie, svobody a lidských práv. Proto britští konzervativci jako celek hlasovali pro přijetí Millán Monovy zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). – Pane předsedající, zvláště vítám tuto zprávu a sdílím některá stanoviska, která byla právě zmíněna, snad bychom však měli začít formálním blahopřáním panu Obamovi ke zvolení prezidentem. To jsme myslím ještě všichni neučinili, je to však rozhodně oživení toho, co – jak doufáme – bude velmi pozitivní vztah se Spojenými státy.

Poukazujeme samozřejmě na to, jak nám tento vztah může pomoci, ale už tak často nepřipomínáme, co musíme my udělat pro to, abychom jej posílili a jak můžeme v rámci tohoto vztahu působit. Například náš vzájemný obchod je podle OECD největším obchodem mezi dvěma obchodními bloky na světě. Je v pořádku, že nás to nutí vážně uvažovat o regulaci a dohledu. Všechno, co vzájemně rozhodneme, ať už na hospodářské nebo politické úrovni, má značný význam pro zbytek světa a často vytváří globální normu.

Jako člen delegace USA působící v Transatlantické hospodářské radě doufám, že dokážeme pokračovat v práci, kterou jsme již začali a proměnit ji v této sněmovně ve skutečné snahy, místo abychom byli svědky směšných snah některých poslanců například v otázce kuřat, které pomáhají mařit tento konkrétní vztah.

 
  
  

- Zpráva: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, jsem rád, že pozměňovací návrh 5 byl odmítnut. Tento pozměňovací návrh se snažil odstranit důležitý oddíl této zprávy: důležitý, protože hájí svobodu projevu. Je ostatně základním principem demokracie, že projevy kontroverzních politických přesvědčení nejsou postižitelné. Svoboda projevu musí být absolutní a musí rozhodně zahrnovat politické názory i v kontroverzních otázkách, jako je migrace či islám.

Jinak se jedná o vyváženou zprávu, která vytváří rovnováhu mezi právy a svobodami a staví se proti cenzuře. Podpořil jsem ji proto s plným přesvědčením.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Pane předsedající, tato zpráva pana Lambrinidise o posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu se věnuje velmi důležitému a aktuálnímu tématu. Sdílím názor vyjádřený v této zprávě, že je důležité zachovat svobodu projevu. Ta je jedním z našich základních práv a svobod. Nesmíme však zapomínat, že svoboda projevu v sobě také zahrnuje odpovědnost. Odpovědnost je v této záležitosti nejdůležitějším faktorem.

Když se dnes podíváme na internetové stránky, musíme bohužel uznat, že se zde nachází množství materiálu, který není nijak prospěšný společnosti ani lidskému rozvoji. Zejména se obávám o děti a mladé lidi, kteří jsou pro nás tím nejdůležitějším – tím nejdůležitějším pro naši budoucnost. Musíme za ně převzít odpovědnost hned teď a musíme usilovat o to, aby si osvojili co nejlepší poznatky a schopnosti a vytvořili si zdravé postoje, přičemž internet pro ně představuje jeden z klíčových zdrojů informací.

Proto doufám, že dokážeme zlepšit bezpečnost dětí zvýšením počtu materiálů na internetu, který je může povzbudit, vzdělávat a rozvíjet, namísto věcí, jakých jsme svědky dnes, kterých je naneštěstí na internetu tolik a které mohou narušit celkový růst osobnosti mladých lidí.

 
  
  

Písemné vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, s cílem zjistit skutečný přístup ke spravedlnosti pro oběti porušování pravidel hospodářské soutěže je třeba společného úsilí ze strany EU a členských států. Bílá kniha představuje řadu doporučení, jejichž cílem je zajistit, aby ti, kteří byli tímto způsobem postiženi, měli přístup ke skutečně účinným mechanismům, jejichž prostřednictvím mohou usilovat o plnou náhradu za způsobené škody.

Ve většině členských států existují v současnosti překážky, které odrazují spotřebitele a podniky od individuálních soudních žalob o náhradu škody způsobené v důsledku porušení antimonopolních předpisů. Přestože v některých členských státech se v poslední době objevují známky zlepšení, za posledních několik desetiletí bylo podáno jen velmi málo žalob. Tradiční právní předpisy a postupy v oblasti společenské odpovědnosti platné ve většině členských států jsou nedostatečné.

Vítám přijetí bílé knihy a návrhu na řešení problému zajištění přístupu ke spravedlnosti pro osoby uplatňující nárok na odškodnění na úrovni Společenství, čímž na jedné straně prosazuje obecné politické cíle (konkrétně zajištění širšího přístupu ke spravedlnosti vymáháním politiky v oblasti hospodářské soutěže a odrazením od nezákonných praktik na straně podniku) a zároveň brání neoprávněným a prospěchářským sporům.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, mám v úmyslu se zdržet hlasování o Lehneově zprávě o bílé knize o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES.

S některými body uvedenými v této zprávě souhlasím, nikoli však se všemi, a proto jsem se rozhodl pro tuto zprávu v její současné podobě nehlasovat.

 
  
  

- Zpráva: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy sestavené panem Czesławem Adamem Siekierskim (PPE-DE, Polsko), protože navrhuje rozšíření programu evropské potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele.

Jako bývalá starostka 5. bukurešťského okrsku jsem se vždy starala o poskytování pomoci chudým obyvatelům, zejména romského původu.

Pod hranicí chudoby žije v celé Evropské unii 80 milionů lidí (16 % obyvatelstva) a jejich počet stále roste v důsledku hospodářské krize. V některých státech, které přistoupily k EU nedávno, postihuje chudoba přibližně 20 % obyvatelstva.

Je zapotřebí, aby programy potravinové pomoci byly plně financovány z rozpočtu EU, neboť některé členské státy by nebyly schopny se tohoto režimu účastnit, pokud by bylo zavedeno spolufinancování.

Musíme ulehčit břemeno těm členským státům, které mají nízký příjem na obyvatele, nebo jejichž rozpočty se potýkají s finančními problémy, což je rovněž případ Rumunska.

Produkty pocházející z intervenčních zásob nebo nakoupené na trhu musí pocházet ze Společenství, přičemž přednost by měla být dána čerstvým potravinovým produktům vyprodukovaným v místě, to znamená, že produkty pořízené za evropské peníze určené k rozdělování chudým v Rumunsku by měly pocházet z Rumunska.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , písemně. − (NL) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, kterou se mění nařízení o financování společné zemědělské politiky a společné organizace zemědělských trhů, pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství. Podle údajů, které máme k dispozici, využilo do roku 2006 tohoto programu přibližně 13 milionů obyvatel členských států. To je sice dobré, avšak pomoc nejchudším obyvatelům EU by měla být výrazně posílena.

Pro začátek bychom mohli snížit plat evropských komisařů na polovinu nebo jej rozdělit na třetiny. Evropská odborná komise Open Europe odhaduje, že včetně důchodů dostanou komisaři za pět let průměrně 2,5 milionů EUR, což je naprosto nehorázné. Zbývající polovinu těchto prostředků bychom mohli lépe využít na snižování chudoby. Možná by to byl dobrý způsob usmíření mezi evropskou veřejností a „Evropou“.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu nařízení o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství. Chudoba je jedním z nejvážnějších problémů, kterým Evropská unie čelí. V roce 2006 bylo chudobou ohroženo téměř 79 milionů lidí, což jednoznačně ukazuje potřebu programu potravinové pomoci.

Vzhledem k tomu, že cílem tohoto návrhu Komise je rozdělování potravin nejchudším obyvatelům a zlepšení plánování tak, aby mohly být prostředky využívány účinněji, a rovněž s ohledem na to, že od roku 1987 program rozdělování potravin využilo už 13 milionů lidí, považuji pokračování tohoto programu za nezbytné a přínosné.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Jsme přesvědčeni, že původní účel tohoto programu – rozdělování intervenčních zásob nejchudším osobám – byl hned od počátku špatně formulován. Snižování zemědělské politiky a sociální politiky může být chvályhodné, je to však komplikované. V poslední době se podíl zboží, které nepochází z intervenčních zásob, soustavně zvyšuje. Podle posledních propočtů se přibližně 85 % potravin nakupuje na otevřeném trhu.

Jsme přesvědčeni, že rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství by mělo být zrušeno. Situaci nejchudších osob v členských státech by měly řešit samy členské státy nebo radnice. Právě na této politické úrovni by mělo být v rámci sociální politiky zajištěno, aby každý občan mohl využít svého práva na životní minimum. Samy by měly rozhodnout, zda tak učiní prostřednictvím dávek sociálního zabezpečení, rozdělování potravin nebo jinými prostředky.

Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova navrhuje, aby potravinovou pomoc financovala v plné míře EU. Názory, které tento výbor uvádí s cílem uvést zemědělské produkty na trh, jsou zarážející.

Červnový seznam jako obvykle shledává, že za této situace je štěstím, že Evropský parlament nemá v oblasti zemědělské politiky EU pravomoc spolurozhodování. Evropská unie by jinak uvízla v pasti protekcionismu a rozsáhlých podpor jednotlivým skupinám v odvětví zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písemně. − (NL) Delegace Nizozemské lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) v Evropském parlamentu hlasovala pro přijetí Siekierskiho zprávy, protože podporujeme rozdělování potravin nejchudším skupinám obyvatelstva v EU. Avšak poslanci Evropského parlamentu za VVD nesouhlasí s těmi ustanoveními zprávy, která stanoví, že programy rozdělování potravin musí být financovány výhradně z rozpočtu EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože potravinový program, jehož rozšíření se zde zvažuje, představuje rozhodující nástroj pomoci chudým, kteří během současné hospodářské krize velmi trpí a chybí jim i základní potřeby. Navíc se jedná o citlivé opatření z hlediska účinného využívání potravinových zdrojů EU, protože v jeho rámci jsou rozdělovány potraviny, které zůstaly nevyužity, těm, kteří je potřebují, a zároveň se tak zvyšuje poptávka na potravinovém trhu EU.

Podporuji, aby tyto programy potravinové pomoci byly v plné míře financovány z rozpočtu EU, protože uplatňování spolufinancování by tento proces značně zdržovalo a bránilo by včasnému zavádění opatření a rychlému dosažení výsledků.

Domnívám se však, že vnitrostátní orgány musejí dostat více pravomocí s ohledem na řízení pomoci na místě, protože lépe znají situaci na místní úrovni a konkrétní potřeby obyvatelstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE), písemně. − (DA) Poslanci Evropského parlamentu za Dánskou liberální stranu hlasovali proti návrhu Evropské komise o rozdělování potravin nejchudším osobám, protože tento návrh byl předložen na právním základě zemědělské politiky, ačkoli se o nástroj zemědělské politiky nejedná. Zemědělský rozpočet by neměl být používán na uplatňování sociální politiky. Ta spadá do odpovědnosti členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro přijetí zprávy pana Siekierskiho o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství.

Jsem přesvědčen, že problém chudoby je velmi důležitý, protože i v bohaté Evropě je více než 80 milionů lidí ohroženo chudobou, přičemž značná většina z nich žije v zemích, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007. Souhlasím proto se zpravodajem, že je potřeba rozšířit škálu produktů poskytovaných v rámci tohoto programu potravinové pomoci a že jejich hlavní zdroj by měly představovat zásoby pocházející z intervencí na zemědělských trzích, a v tomto ohledu jsou důležitým hlediskem společné zemědělské politiky.

Rovněž vítám požadavek zpravodaje, aby veškeré financování programu potravinové pomoci pocházelo z prostředků EU, protože Komisí navrhované spolufinancování by mohlo omezit účast členských států na tomto programu, zejména v době hospodářských těžkostí, kterými v současnosti mnohé státy procházejí.

 
  
  

- Zpráva: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Evropská unie je hlavním zahraničním investorem a největším obchodním partnerem Indie. Navázání hospodářského spojenectví je proto důležité pro obě strany. Podporuji tuto zprávu proto, že zdůrazňuje potřebu zajistit, aby rostoucí dvoustranný obchod byl prospěšný pro co možná největší počet lidí a přispíval k naplnění rozvojových cílů tisíciletí, včetně zabránění zhoršování stavu životního prostředí. Lituji ovšem skutečnosti, že znění Evropského parlamentu nahradilo znění navržené Komisí, které bylo pokrokovější.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) V roce 2000 byla Indie 17. nejdůležitějším obchodním partnerem Evropské unie a v roce 2007 postoupila na 9. místo, přičemž mezi lety 2000 a 2006 vzrostl obchod se zbožím mezi EU a Indií přibližně o 80 %.

Jako sociální demokratka vítám skutečnost, že Indie dosáhla značného pokroku v oblasti všeobecného základního vzdělání, snižování chudoby a zlepšení přístupu k bezpečné pitné vodě. Konstatuji však také, že Indie stále trpí nedostatky při dosahování většiny rozvojových cílů tisíciletí, jako například dětské úmrtnosti, zdraví matek, podvýživy dětí a v oblasti boje proti malárii, tuberkulóze a HIV/AIDS.

Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy s cílem podpořit dohodu o volném obchodu mezi EU a Indií v naději, že dohoda o volném obchodu bude do budoucna vytvářet možnosti zvýšení investic, obchodu a obchodních příležitostí, které vzniknou na základě této dohody, přičemž tato dohoda by měla být celkově prospěšná pro obě strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Dohoda o volném obchodu s Indií představuje další krok ze strany Evropy a Indie k otevření světového hospodářství a rozšíření jeho výhod. V současné době rovněž představuje významný symbol. Vítám proto uzavření této dohody. Po jejím prozkoumání jsem však nucen připojit několik kritických poznámek.

Pokud má svobodný obchod fungovat řádně, je třeba respektovat určitý soubor pravidel proti padělání a používání zakázaných produktů v zemi určení. Označení původu musí být rovněž jednoznačné. Stručně řečeno je třeba zajistit dostupnost informací a jejich transparentnost a dodržování mezinárodních smluv.

Dalším důležitým hlediskem této myšlenky je, že výhody svobodného obchodu musí být oboustranné. Jinak řečeno otevření hranic neznamená pouze otevření trhu rozvinutých zemí pro produkty ze třetích zemí. Klady svobodného obchodu spočívají ve vzájemné příležitosti k výměně zboží a otevření hospodářství; tyto klady je třeba rozšířit na rozvojové či rychle se rozvíjející země. To bude možné pouze za předpokladu, že překážky obchodu a investic budou v těchto zemích rovněž omezeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem proti přijetí této zprávy pana Karima o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indií.

Jsem totiž přesvědčen, že uzavírání těchto dohod by mělo být podmíněno dodržováním základních lidských práv a zásad demokracie, což o uvedené zemi nelze říci. Začlenění doložky o lidských právech a demokracii do smlouvy jednoznačně nestačí k zajištění toho, aby byly dodržovány základní podmínky, stejně jako příslib zintenzivnit konzultace v Radě pro lidská práva OSN. Zahraniční sdělovací prostředky bohužel nadále přinášejí zprávy o pronásledování náboženských menšin a ochránců lidských práv. Podle mého názoru je proto nepřijatelné, abychom podepisovali takové hospodářské dohody.

 
  
  

- Zpráva: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) V této zprávě se říká, že je důležité, aby si pracovníci byli vědomi svých práv a znali dobře pracovní právo a kolektivní smlouvy. Zpravodaj rovněž dodává, že musí být dodržována směrnice o vysílání pracovníků a vyzdvihuje hodnotu zásad subsidiarity a proporcionality. Tyto požadavky jsou namístě.

Některé formulace ve zprávě jsou však příliš dalekosáhlé. Nemůžeme podpořit formulace, které hájí zavedení právního nástroje upravujícího mzdy, příspěvky na sociální zabezpečení, daně a náhrady za pracovní úraz na úrovni EU a Společenství. Tyto otázky jsou pro nás příliš důležité, než abychom mohli podpořit takovouto formulaci nebo požadavek.

Rozhodli jsme se podpořit alternativní usnesení, které předložila skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, neboť omezuje formulace týkající se právního nástroje Společenství. V závěrečném hlasování o zprávě jako celku se zdržíme hlasování, protože některé části textu jsou přínosné, avšak formulace týkající se právního nástroje Společenství jsou příliš dalekosáhlé.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji tuto zprávu, která vyžaduje odpovědná a jednoznačná pravidla pro subdodavatelské vztahy v Evropě. Zpráva chrání zaměstnance, kteří pracují pro subdodavatelské podniky tím, že požaduje, aby Komise přijala jednoznačný právní nástroj Společenství, kterým se zavádí solidární odpovědnost na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro přijetí Lehtinenovy zprávy o sociální odpovědnosti subdodavatelských podniků v rámci výrobních řetězců.

Souhlasím se zpravodajem, že využívání subdodavatelů je v Evropské unii velmi časté, což s sebou nese řadu problémů souvisejících například s pracovněprávními dopady na zaměstnance a pracovníky a s problémy při ověřování dodržování povinností v oblasti daňové politiky a v oblasti sociálního zabezpečení.

Sdílím proto názor zpravodaje, že by bylo vhodné zavést na evropské úrovni systém „solidární odpovědnosti“, kdy by byl hlavní dodavatel stimulován k tomu, aby kontroloval, zda subdodavatelé dodržují příslušné právní předpisy. Tím by se také napomohlo při řešení problému šedé ekonomiky a zabránilo nespravedlivé hospodářské soutěži ze strany podniků, které platí svým pracovníkům méně, než je minimální mzda.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. − (NL) Podle studie nadace Dublin Foundation je využívání subdodavatelských vztahů jedním z nejúčinnějších způsobů obcházení právních předpisů v sociální oblasti. Subdodavatelé se nacházejí v různých odvětvích, z nichž nejznámější je stavebnictví. Tato zpráva požaduje, aby Komise přijala konečnou právní úpravu o sociální odpovědnosti v subdodavatelských vztazích v rámci celého výrobního procesu .

Zadavatelé příliš často přenášejí své odpovědnosti na subdodavatele, kteří potom sami provádějí práci. V důsledku toho už není uplatňování pracovního práva sledováno. Pracovníci subdodavatele jsou téměř na konci výrobního řetězce a nevykonávají svou práci vždy v nejlepších podmínkách, v důsledku čehož jsou porušovány základní normy a nejsou dodržována základní práva zaměstnanců. Pro inspektorát práce je obtížné tuto situaci monitorovat, protože není vždy zřejmé, kdo v dané chvíli nese odpovědnost. Subdodavatelé proto ne vždy plní své povinnosti v oblasti příspěvku na sociální zabezpečení, nerespektují minimální mzdy a ne vždy dodržují zákonem stanovené lhůty na odpočinek.

V některých členských státech už nyní nese zadavatel plnou sociální odpovědnost za své subdodavatele. Skutečnost, že přeshraniční práce je nyní mnohem častější, vytváří potřebu přijetí evropské směrnice. Proto tuto zprávu plně podporuji.

 
  
  

- Zpráva: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) V lednu roku 2009 vzrostly ceny potravin v Itálii o více než 40 % nad průměr prvních patnácti členských zemí Evropské unie, což dokládá vážné deformace při promítání cen potravin od produkce ke spotřebiteli.

Podle údajů ISTAT činila v Itálii v lednu roku 2009 míra růstu cen potravin 3,7 %, ve srovnání s 2,3 % ve Francii, 1,9 % ve Španělsku, 1 % v Německu a 2,6% v Evropské unii. Analýza ISTAT rovněž ukázala, že hlavní rozdíly mezi Itálií a jejími partnery v rámci EU spočívají v ceně chleba, těstovin a výrobků z obilovin obsahujících například mouku, jejíž cena je celosvětově pevně stanovená a je v jednotlivých zemích stejná. Rostoucí rozdíly mezi výrobními a spotřebitelskými cenami potvrzují existenci vážných deformací při přesunu potravin od produkce ke spotřebiteli v Itálii.

Důsledky této skutečnosti pociťují intenzivněji rodiny s nízkými příjmy, pro něž potraviny představují největší položku výdajů. Dopadají i na malé a střední podniky v oblasti zpracování potravin. Problémy způsobené rozdílem mezi výrobními a spotřebitelskými cenami dospěly do bodu, kdy je zapotřebí okamžitého zásahu ze strany evropských orgánů.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy paní Batzeliové (Řecko), protože jsem přesvědčena, že EU musí výrobcům a spotřebitelům pomoci.

Vzhledem ke zneužívání dominantního postavení na trhu ze strany velkých prodejních řetězců jsou ceny, které platí evropští spotřebitelé, v průměru pětkrát vyšší než výkupní ceny potravin. Zemědělci obecně dostávají přibližně 8 % z konečné maloobchodní ceny.

Naléhavě žádáme, aby EU přijala politiky, které usnadní přímý kontakt mezi výrobci a spotřebiteli. EU musí podpořit využívání nových technologií a internetu a poskytovat jejich prostřednictvím spotřebitelům podrobnější informace o výrobcích a zároveň usnadnit výrobcům přístup na trh.

Je třeba rovněž přijmout opatření, která přiznají větší význam místní produkci a zajistí větší podporu tradičním trhům s potravinami nebo jiným tradičním druhům obchodu.

Tradiční rumunské produkty musí mít podporu na evropském trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písemně. − (DA) Dánští sociálně demokratičtí poslanci Evropského parlamentu – Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsenová, Christel Schaldemoseová, Dan Jørgensen a Ole Christensen – hlasovali pro přijetí zprávy o cenách potravin v Evropě. Podle našeho názoru představuje hromadění supermarketů a nedostatek hospodářské soutěže ztrátu jak pro spotřebitele, tak pro zemědělce v EU. Nesouhlasíme však s tvrzením v bodě 6 zprávy, že je politováníhodné, že jsou rušena intervenční opatření. To je nezbytné, pokud se má evropské zemědělství stát ziskovým.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE), písemně. − (NL) Ráda bych jménem skupiny nizozemské delegace z Křesťansko-demokratické výzvy (CDA) vysvětlila naše hlasování o zprávě paní Batzeliové. Podle našeho názoru se nejedná zrovna o nejelegantnější zprávu. Mnohé body jsou příliš rozvláčné anebo zdvojené. Rovněž máme pochybnosti ohledně některých požadavků, které vykazují příliš silné tendence vůči socialistickým státním zásahům, a rovněž ohledně úplného zákazu prodeje za cenu nižší než jsou výrobní náklady. To může působit jako pěkná myšlenka, v praxi je to však neproveditelné. V zemědělství to považujeme za velmi důležitou skutečnost. Pokud jde o dumping, musí samozřejmě přijmout opatření antimonopolní orgán.

Navzdory těmto skutečnostem jsme hlasovali pro přijetí zprávy paní Batzeliové, neboť obsahuje řadu důležitých prvků, které se alternativní usnesení snaží vypustit. Mám zejména na mysli studii rozdělení ziskové marže v jednotlivých článcích výrobního řetězce potravin a žádost, aby Evropská komise prověřila moc supermarketů v oblasti hospodářské soutěže, jak to Evropský parlament už nejednou požadoval. Podle prohlášení Evropské komise lze studii rozdělení ziskové marže provést na základě údajů, které má Komise již k dispozici, a předpokládáme tedy, že tato studie nebude představovat žádné zásadní navýšení administrativních nákladů.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o cenách potravin v Evropě, protože jsem přesvědčená, že je zapotřebí politického opatření, které by řešilo nárůst cen zemědělských a potravinářských produktů a značný rozdíl mezi výrobními cenami a cenami, které platí spotřebitel. Cena, kterou zaplatí koncový spotřebitel, je v Evropě přibližně pětkrát vyšší než cena, kterou dostane výrobce, a tato situace má dopad na domácnosti s nízkými příjmy, v nichž výdaje na potraviny představují největší část rodinného rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Tato „přesvědčující“ zpráva Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jako obvykle obsahuje návrhy, které zahrnují zvýšené výdaje z rozpočtu EU.

Nepodporujeme hlavní myšlenku této zprávy, která mimo jiné lituje probíhajícího rušení intervenčních opatření Společenství na zemědělském trhu. Stejně tak nepodporujeme návrh výboru na přijetí „opatření pro řízení trhu“.

Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova by si měl rovněž uvědomit, že cenová situace je v jednotlivých členských státech odlišná. Návrh výboru na vytvoření občanům přístupné celoevropské databáze, která bude obsahovat referenční ceny produktů a vstupů a informace o nákladech na energii, mzdy, nájemné, poplatky a odvody v celé Evropě, neodpovídá podle našeho názoru realitě. Z řady různých důvodů neexistují předpoklady pro srovnání mezi jednotlivými členskými státy.

Za podivný rovněž považujeme návrh na zavedení zvláštní značky pro evropské zemědělské produkty. Jaké motivy se za tímto návrhem skrývají? Je to pokus o podporu protekcionismu?

Červnový seznam jako obvykle shledává, že za této situace je štěstím, že Evropský parlament nemá v oblasti zemědělské politiky EU pravomoc spolurozhodování. Evropská unie by jinak uvízla v pasti protekcionismu a rozsáhlých podpor jednotlivým skupinám v odvětví zemědělství.

Proto jsme hlasovali proti této zprávě o cenách potravin v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. – (FR) Nikdo nezpochybňuje cíl této zprávy o rozdílech mezi výrobními a spotřebními cenami. Je zapotřebí větší transparentnosti trhu s cílem zajistit dostatečnou odměnu pro výrobce a aby výše ceny pro koncové spotřebitele byla opodstatněná.

Avšak text přijatý ve výboru naneštěstí obsahuje návrhy, které nejsou v souladu se sociálně tržním hospodářstvím. Tyto velmi autoritářské návrhy o kontrolách cen, marží a trhů příliš připomínají formulace, které nikdy nefungovaly a které jsme už považovali za minulost.

Lituji toho, že tato zpráva se zaměřuje výhradně na distribuci namísto toho, aby zohlednila výrobní řetězec jako celek. Často jsou to velké zpracovatelské společnosti, které vykupují produkci od zemědělců a zneužívají svého dominantního postavení na trhu a prodávají výrobky distributorům za přemrštěné ceny.

Navíc vytvoření evropské databáze všech možných nákladů a marží, jak to navrhuje zpráva, by měla za následek i značné administrativní náklady pro podniky, které by se v důsledku promítly do maloobchodních cen.

S cílem předejít těmto zlozvykům jsem předložil alternativní usnesení, k němuž se připojilo 40 poslanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písemně. (RO) Regulace problémů nekalých praktik uplatňovaných ze strany velkých maloobchodních řetězců vůči výrobcům na úrovni EU je pro Rumunsko velmi důležitá. Kromě nárůstu takzvaných skrytých poplatků, které musejí být za výrobek zaplaceny a jejichž náklady nese výrobce, brání supermarkety výrobcům, aby prodávali své produkty v jiných obchodech za nižší ceny. V důsledku všech těchto nařízení jsou výrobky dražší o 30 % a více. Nakonec je to tedy spotřebitel, který zaplatí přemrštěnou cenu výrobku.

Opatření, která navrhuje paní Batzeliová ve své zprávě, se snaží omezit tlak ze strany supermarketů a podporuje přímé vztahy mezi spotřebiteli a výrobci. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro přijetí této zprávy.

Průzkum ziskové marže navrhovaný ve zprávě o rozdělení ziskové marže umožní vyvodit závěry, na jejichž základě mohou být přijata odpovídající opatření k zajištění průhlednosti cen v řetězci výrobce-zpracovatel-prodejce a postihovat nekalé praktiky.

Jednání o cenách mezi dodavateli a prodejci musí dávat právo i použití jiných cen v jiných případech, a tím přispívat k zajištění zdravého konkurenčního prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. (EL) Ve zprávě se opakují dobře známé poznatky o monopolizaci, která vzniká v oblasti zpracování potravin a jejich uvádění na trh. Neuvádí se tu však, že tato situace je důsledkem vědomé volby ze strany EU a vlád členských států v rámci lisabonské strategie společné zemědělské politiky.

Liberalizace trhu, pobídky pro slučování a přejímání podniků a honba za ziskem a konkurenční boj v potravinářském průmyslu mají za následek převahu nadnárodních firem, vyšší ceny potravin, nižší výkupní ceny a vyšší zisky kapitálu.

Společná zemědělská politika k tomuto vývoji nepochybně přispěla tím, že zrušila minimální výkupní ceny a prodala malé a střední zemědělce WTO, takže nadnárodní společnosti mohou vykupovat suroviny za směšně nízké ceny, a tím potírat a utlačovat zemědělská družstva a to navzdory pokryteckým prohlášením stran, které podporují jednosměrnou Evropu.

Jako příklad mohu uvést výrobu mléka v Řecku, kde mléčný kartel stlačuje výkupní ceny a udržuje vysoké spotřebitelské ceny, díky čemuž shrábne značný zisk. V současnosti podporuje spotřebu produktů s poněkud omezenou výživnou hodnotou, čímž nutí tisíce chovatelů, kteří nejsou schopni prodat své výrobky v zemi, která produkuje pouze 50 % své poptávky, jít s kůží na trh.

Boj za kvalitní a bezpečné potraviny a za přežití chudých zemědělců vyžaduje silné spojenectví pracovníků, zemědělců a živnostníků, stejně jako zapojení občanů a vytvoření občanského hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Nárůst cen potravin v Evropě je zcela evidentní. Je to velký problém vyžadující okamžitou reakci ze strany Evropské unie. Hlasoval jsem proto pro přijetí zprávy paní Batzeliové, která podle mého názoru přistupovala k celé záležitosti komplexně a navrhla velmi užitečná opatření na řešení tohoto problému.

Je naší povinností přijmout opatření na snížení rozdílů mezi výrobními a spotřebitelskými cenami způsobenými nezdravými mechanismy promítání cen, které zahrnují i spekulace s potravinami a velký podíl zprostředkovatelů. Souhlasím se zpravodajkou, že k významnému nárůstu spotřebitelských cen ve srovnání s cenami výrobními přispěla zvětšující se koncentrace trhu s potravinami a jejich distribuce.

Existuje naléhavá potřeba opatření, jako jsou opatření navrhovaná paní Batzeli, požadující větší transparentnost tvorby cen a ziskových marží prostřednictvím koordinovaných opatření ze strany vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, lepší regulaci trhu a sledování vývoje cen v Evropě a opatření, která účinněji povzbudí spotřebitele k nákupu místních potravin, jež svou podstatou pomáhají zkrátit distribuční řetězce a podporují tradiční trhy s potravinami, které se v současnosti potýkají s vážnými problémy.

 
  
  

- Zpráva: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), písemně. − Společně se svými kolegy z labouristické strany v Evropském parlamentu jsem se rozhodl podpořit původní zprávu, která nabízí nejuspokojivější odpověď na stovky petic předložených evropskými občany, oběťmi masivní honby za urbanizací ve Španělsku, nadměrné výstavby nemovitostí a ničení pobřeží.

Předložené alternativní usnesení zprávu zásadním způsobem mění a neodpovídá stanovisku, které zastáváme již 5 let.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písemně. − Tato zpráva je jen kosmetickým cvičením s cílem vzbuzovat falešné naděje mezi stovkami občanů, kteří předložili petice, v době blížících se voleb do Evropského parlamentu. Tvrdí se v ní, že můžeme podniknout opatření, což – jak zdůrazňuje Výbor pro právní záležitosti – není v pravomoci EU; takže ani hrozba paní Aukenové, že bude blokovat příští rozpočet EU, pokud nebudou požadavky zprávy splněny, nemůže pomoci těm, kteří si ve Španělsku koupili nemovitosti a později o ně byli připraveni. UKIP se nebude podílet na tomto podvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, která reaguje na velký počet peticí adresovaných Parlamentu ze strany obětí a dotčených občanů z celé Evropy. Tato zpráva ukazuje, že rozsáhlá urbanizace v řadě regionů Španělska byla prováděna způsobem, který porušuje vlastnická práva, ničí životní prostředí, narušuje kvalitu vody a zásobování vodou a ponechává oběti, které často přišly o celoživotní úspory, bez možnosti náhrady či odškodnění.

Doufám, že tato zpráva pomůže řadě voličů mého volebního obvodu a občanům z celé Evropy, kteří byli touto situaci postiženi, v jejich boji za spravedlnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − S ohledem na střet zájmů jsem se zdržel veškerých hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Podle všeho nastal vážný problém v odvětví stavebnictví ve Španělsku, kde údajně nic netušící občané nakoupili v dobré víře nemovitosti, k jejichž vybudování, jak se později ukázalo, neměly stavební společnosti zákonné oprávnění. To jsou však problémy, které mohou a měly by být řešeny v rámci právního systému členských států. Jsou-li vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky podle článku 35 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, mohou se evropští občané obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Není důvod k přijímání jakýchkoli právních předpisů na úrovni EU k této záležitosti, ani není žádný důvod, aby se do ní zapojoval Evropský parlament jakožto orgán. Rovněž si nepřejeme podílet se na různých alternativních návrzích usnesení, které předkládají španělští poslanci komplikující celou věc záležitostmi domácí politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE), písemně. − Předkládám vysvětlení hlasování ke zprávě paní Aukenové na podporu tří voličů, kteří se na mě obrátili s prosbou o pomoc. Ve všech třech případech se jednalo o voliče, kteří vynaložili své celoživotní úspory na koupi domu a pozemku ve Valencii. Ve všech případech byl nákup proveden v souladu s právními postupy. Ve všech případech se však tito lidé následně stali obětí nezákonného zabrání půdy ze strany valencijských orgánů.

Jsou to jen tři případy z tisíců evropských občanů, kteří se stali obětí nespravedlnosti jen proto, že vlastnili nemovitosti ve Španělsku. Žádám Komisi, aby jednala rychle a rozhodně v souladu s doporučením zprávy paní Aukenové.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. (ES) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy paní Aukenové, která jednoznačně kritizuje bezohledné územní plánování španělského státu a poukazuje na zneužívání prostředků Společenství v oblasti plánování a životního prostředí.

Rád bych poukázal na neúspěšnost španělských poslanců z Lidové strany (PP) a Španělské socialistické dělnické strany (PSOE). Nedokázali dospět k dohodě a předložit alternativní usnesení, které by získalo potřebnou většinu; oba tábory proto zůstaly poraženy. Opět zcela jasně prokázali, že jediné, na čem se shodnou, je jejich odpor vůči baskickému nacionalismu. Socialisté i lidovci se snažili přimět své kolegy poslance, aby hlasovali pro jejich usnesení, která se pokoušela značně zmírnit kritiku zpravodajky.

Já bych připomněl, že španělská vláda se systematicky podílí na krutém zacházení se svými občany, ničení životního prostředí a rozsáhlé korupci. Domnívám se, že uvedené pravomoci by měly být bezodkladně převedeny na Euskadi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Tisíce evropských občanů se stávají oběťmi systému rozsáhlé urbanizace, jak to vyjadřuje značný počet petic týkajících se porušení legitimních práv evropských občanů v oblasti majetku a životního prostředí. Tento problém způsobily veřejné zakázky s nedostatečnou kontrolou postupu urbanizace ze strany místních a regionálních orgánů. Přijaté usnesení by mělo přinést konkrétní řešení lidem žijícím v dotčených oblastech Španělska.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), písemně. (ES) Od počátku jsem se podílel na formulování zprávy Aukenové, která získala podporu jak španělských, tak evropských obyvatel, a z celého srdce se stavím za její obsah. Plně podporuji tuto zprávu, protože jednoznačně odhaluje zapojení všech složek španělské státní správy, od ústřední vlády po samosprávné regionální vlády a místní orgány při vytváření hospodářského modelu založeného na spekulaci s pozemky, jež ničí životní prostředí, hospodářství a sociální rozvoj Španělska.

Tato zpráva, která odolala tlaku Lidové strany (PP) a Španělské socialistické dělnické strany (PSOE), zdůrazňuje shovívavost politických i soudních rozhodnutí v této otázce, která měla za následek beztrestnost v rámci orgánů státní správy. Zahrnuje rovněž vyhlášení moratoria na ty stavební projekty, které neodpovídají kritériím udržitelnosti životního prostředí a sociální odpovědnosti, tak, aby mohly být vyšetřeny nekalé praktiky a aby se zabránilo v pokračování politiky faits accomplis.

Zpráva obsahuje výzvu španělské vládě, aby sestavila pracovní skupinu, v níž budou zastoupeny všechny složky státní správy. Ve zprávě se požaduje, aby byla zahájena veřejná rozprava k urbanistickému plánování ve Španělsku, které umožní přijmout legislativní opatření proti spekulacím a neudržitelnému rozvoji a ukončí legislativní praxi à la carte samosprávných regionů, jako jsou Aragón a Valencie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písemně. (PL) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy paní Aukenové o dopadu rozsáhlé urbanizace ve Španělsku na práva evropských občanů, životní prostředí a uplatňování právních předpisů EU, na základě obdržených petic.

Existuje řada dokladů o rozsáhlé urbanizaci v pobřežních oblastech, za kterou nesou odpovědnost ústřední, samosprávné a místní orgány státní správy. Uvedly do praxe model neudržitelného rozvoje, který má velmi vážné ekologické, sociální a hospodářské dopady. V důsledku této činnosti byly způsobeny nevratné škody na biologické rozmanitosti a neporušenosti životního prostředí řady regionů Španělska. Řešení těchto obvinění jsou pomalá a vynesené rozsudky nejsou pro oběti satisfakcí. Řada lidí proto vznesla výhrady vůči španělskému systému soudnictví.

Je třeba zdůraznit, že tisíce evropských občanů, kteří koupili nemovitosti ve Španělsku za různých okolností, se staly obětí zneužití v souvislosti s urbanizací. Přestože se tohoto zneužití dopouštěly místní orgány, hrozí uvedeným nemovitostem demolice.

V souvislosti s těmito skutečnostmi by měla být španělská vláda vyzvána, aby provedla důkladný přezkum právních předpisů týkajících se práv individuálních vlastníků nemovitostí a dopadu rozsáhlé urbanizace s cílem ukončit porušování práv a povinností zakotvených ve Smlouvě o ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Rád bych poblahopřál zpravodajce k její práci a uvedl, že vítám její zprávu o dopadu rozsáhlé urbanizace ve Španělsku na práva evropských občanů, životní prostředí a uplatňování právních předpisů EU; tento dopad byl zvláště negativní, jak dokládá řada peticí, které jsme obdrželi od obyvatel oblasti.

Domnívám se, že v tomto případě se Petiční výbor vážně zabýval žádostmi občanů, kteří jsou znepokojeni ničením přirozené krajiny, nerespektováním smluvních pravidel a ochrany životního prostředí, stejně jako rozsáhlou stavební činností. Doklady, které tento výbor předložil na základě zjištění vyšetřovací mise v oblasti, jednoznačně dokazují zásahy způsobené stavebním průmyslem a potřebu chránit práva španělských občanů zaručená ve Smlouvách.

Zmíněnou zprávu proto podporuji; je plně v souladu se zásadou subsidiarity, a doufám, že místní orgány ve Španělsku přijmou potřebná opatření, aniž by Evropská komise s nimi musela zahájit řízení o porušení předpisů.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. – Hlasovali jsme pro přijetí zprávy ze solidarity s postiženými. Zastáváme však názor, že údajné porušení španělských, evropských a mezinárodních právních předpisů by měly řešit španělské orgány, Evropský soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Jsem ráda, že Parlament hlasoval pro přijetí této zprávy. Mnoho skotských občanů upadlo do španělské pozemkové pasti a přišlo o své domovy, na které řada z nich šetřila celý život. Španělská vláda musí učinit vše, co je v jejích silách, aby se postižení dočkali spravedlnosti. Řada lidí byla oklamána a obelhána ohledně svých nemovitostí a musí existovat právní prostředek k nápravě této situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), písemně. − Hlasovali jsme pro přijetí zprávy o dopadu rozsáhlé urbanizace ve Španělsku, protože je výrazem výsledků řady let důkladné práce Petičního výboru v reakci na stovky peticí desítek tisíc občanů, včetně vyšetřovacích inspekcí a rozprav se všemi dotčenými stranami a byla přijata ve výboru velkou většinou poslanců ze všech politických stran. Jako zvolení zástupci jsme povinni zajistit, aby evropští občané, které jsme vybízeli k využívání práv volného pohybu, nebyli vystaveni svévolným a neoprávněným omezením ze strany hostitelského státu.

Uznáváme, že v souladu se Smlouvami je za sledování uplatňování právních předpisů Společenství odpovědná v první řadě Komise. Rovněž uznáváme, že Smlouvy nemají žádný účinek na domácí právní předpisy, jimiž se řídí systém vlastnictví nemovitostí. Jsme však rovněž přesvědčeni, že: za prvé, Petiční výbor Parlamentu jakožto „oči a uši“ evropských orgánů by měl poukazovat na veškeré systémové problémy týkající se svobody pohybu tisíců našich občanů, které se projeví v průběhu petičního řízení.

Za druhé, domníváme se, že se jedná o porušení právních předpisů Společenství, zejména právních předpisů v oblasti životního prostředí a zadávání veřejných zakázek.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), písemně. − Jako vášnivý odpůrce Evropské unie a jejího stálého vměšování do našeho života hlasuji soustavně proti většině zpráv, o jejichž posouzení jsem byl požádán. Nutně se tu a tam objeví zpráva, která jednoduše požaduje rozdílný přístup, a jsem přesvědčen, že zpráva paní Aukenové mezi ně patří. Oslovila mne řada bývalých spoluobčanů, kteří se snažili pouze žít řádným, zákonným a udržitelným životem ve Španělsku. Skutečnost, že se stali obětí boje byrokracií, je nyní věcí minulosti, a doufám, že tato zpráva vynutí spravedlivé řešení.

Mé jednání neznamená, že bych zmírnil svůj postoj vůči EU a jejím neprostupným, nepružným a nekontrolovatelným strukturám. Pokud však podřízené byrokracie nevyřeší problémy, které samy vytvořily, je třeba nalézt řešení.

Doufám, že nesčetné množství problémů vzniklých vinou španělských orgánů bude vyřešena a to co nejrychleji a v nejlepším zájmu voličů mého volebního okrsku.

Trápím se myšlenkou, že takovýto zásah nemusí být nutně řešením. V zemi EU je jediným trvalým zákonem zákon nechtěného.

 
  
  

- Zpráva: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy. Vidím ve zvolení prezidenta Obamy významnou příležitost k nové politice vědomí odpovědnosti vůči světu, zlomový okamžik v dějinách Spojených států a rovněž celého světa.

Pokrok by měl spočívat v nové politice vědomí odpovědnosti vůči světu, v níž by měla EU sehrát klíčovou roli. Máme nyní příležitost obnovit odpovědnost vůči světu v rámci nových orgánů s ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Vítězství demokratického kandidáta je dalším dokladem výjimečné kapacity k obnově, která se projevila tolikrát v obtížných dobách v dějinách USA. Nové vedení USA by mohlo vést ke zlepšení společné politiky EU-USA, které se jako společní partneři bok po boku mohou podílet na řešení řady globálních problémů, jimž čelí představitelé obou kontinentů, jako např. změna klimatu, globální výzvy, regionální problémy, obrana, hospodářské otázky a obchod. Musíme čelit těmto problémům společně s odhodláním a tvořivostí. Prezident Obama představuje to, co je na Spojených státech i dnešním složitém a globalizovaném světě neustálé proměny tak pozitivní a působivé.

Transatlantické vazby zůstávají zásadní. Věřím v úlohu, kterou budou USA nadále v tomto ohledu sehrávat pod vedením zvoleného prezidenta Obamy.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , písemně. − (NL) Tato obsáhlá zpráva zcela správně hájí posilování vztahů mezi Evropou a Spojenými státy. Projednávají se zde podrobně záležitosti jako Blízký východ, Pákistán, Afghánistán, Rusko, obrana, bezpečnost a hospodářské a obchodní záležitosti.

Je však nepřijatelné, že zpravodaj výslovně předjímá vstup v platnost Lisabonské smlouvy, když je zcela zřejmé, že většina občanů nechce mít nic společného s evropskou ústavou ani její kopií. Je dobře, že zpravodaj věnuje pozornost palestinské otázce, proč zde však není zmínka o právu Izraele na bezpečnost? Vzhledem k této zaujatosti jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. (PL) Monova zpráva se věnuje tématu transatlantických vztahů po volbách v USA. Podpořil jsem tuto zprávu, protože se domnívám, že úzká spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unií má v současnosti zásadní význam prakticky ve všech oblastech: politika, obrana, hospodářství, energetika, životní prostředí, kultura, věda atd.

Měli bychom si uvědomit, že hrubý domácí produkt Spojených států a Evropské unie tvoří dohromady více než 50 % světového HDP. Nový transatlantický program, který funguje od roku 1995, by měl být nahrazen rámcovou dohodou o transatlantickém partnerství, který by byl systematicky aktualizován. USA a EU se nutně podílejí na snahách o zlepšení bezpečnosti a pořádku ve světě. To samozřejmě vyžaduje spolupráci s dalšími zeměmi, zejména s Čínou, Indií a Ruskem.

Rovněž považuji za vhodné úvahy o potřebě reformy OSN, včetně potřeby reformy činnosti Rady bezpečnosti. Transatlantická spolupráce nesmí pomíjet úlohu NATO. V současnosti bychom měli za nejdůležitější považovat co nejrychlejší a nejúčinnější opatření na zpomalení růstu hospodářské krize. Dále připomínám, že v této souvislosti bychom měli rovněž vyhradit prostor pro Kanadu, Mexiko a jižní Ameriku.

Doufejme, že slova současného prezidenta USA Baracka Obamy, že Amerika nemá lepšího partnera než Evropu, se potvrdí i v každodenní praxi. Je to důležité, pokud se máme stát rovnými partnery při řešení výzev, kterým naše civilizace čelí.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. (EL) Velká očekávání Evropského parlamentu spojená se zvolením Baracka Obamy prezidentem Spojených států amerických se ve skutečnosti týkají pouze imperialistů, kteří mají dobrý důvod očekávat, že to lépe poslouží jejich zájmům. Lidé by si neměli činit iluze, že dojde ke změně politiky v jejich prospěch. Navíc projevy a prohlášení nového prezidenta USA nedávají prostor pochybnostem.

Ve zprávě se požaduje, aby po zmíněných volbách byla navázána ještě užší a hlubší spolupráce mezi EU a USA a NATO. Zpravodaj tedy navrhuje vytvoření orgánu, který by koordinoval zahraniční a bezpečnostní politiku těchto dvou imperialistických středisek (EU a USA) na ještě vyšší úrovni.

V době, kdy vrcholí konkurenční boj a antagonismus jako důsledek kapitalistické finanční krize, se evropští a američtí imperialisté snaží koordinovat svou spolupráci s cílem potlačit opozici zdola. To je skutečným cílem volání po společných a účinných opatřeních na boj proti globálním výzvám, v otázkách obrany a bezpečnosti a v regionálních otázkách. Typickým příkladem toho je ochota, vyjádřená v této zprávě, přijmout v EU vězně z Guantánama, pokud o to USA požádají.

Lid musí vytvořit společnou frontu proti spojenému útoku, který je proti němu veden ze strany EU, USA a NATO, a zvrátit imperialistický řád.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem proti Millán Monově zprávě o stavu transatlantických vztahů po volbách v USA, protože nepovažuji za správné, aby Evropská unie po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a odpovídajících zahraničně politických nástrojů zaujímala silnější a soudržnější úlohu na mezinárodní geopolitické scéně. Navíc zcela nesouhlasím s úlohou transatlantického partnerství a NATO v kolektivní bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Připisuji značný význam transatlantickým vztahům a soustavně hájím oživení a posílení NATO. Navzdory převažujícím trendům této zprávy však nejsem přesvědčen, že by to mělo znamenat nahradit silné vazby mezi Spojenými státy a jednotlivými členskými státy (zejména Británie) partnerstvím EU-USA. Jako příklad mohou sloužit zmínky o Lisabonské smlouvě, kterou naši lidé nechtějí, či návrh, aby údajný vysoký zástupce/místopředseda Komise spolupředsedal Transatlantické politické radě. Navíc mám konkrétní výhrady vůči hlediskům této zprávy, která se zabývají obranou EU. Zpráva vítá posílení obranné kapacity v Evropě a výslovně podporuje evropskou bezpečnostní a obrannou politiku, vůči které jsou konzervativci trvale v opozici.

Z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování o této zprávě.

 
  
  

- Turkmenistán (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Raději bych se zdržel hlasování o návrhu usnesení o dohodě o obchodu s Turkmenistánem. I když uznávám význam hospodářských a obchodních vztahů při otevírání turkmenské společnosti, pochybuji, zda je prozatímní dohoda pro obě strany nejlepším řešením.

 
  
  

- Zpráva: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písemně. − (NL) Hlasoval jsem proti tomuto usnesení, protože podle mého názoru tím Parlament podrývá vlastní důvěryhodnost. Z této sněmovny se neustále ozývají mnohomluvná prohlášení o lidských právech zdůrazňující, že lidská práva jsou nejdůležitějším cílem zahraniční politiky – nyní se však chystáme podepsat smlouvu se zemí, která právě tato lidská práva rozsáhle porušuje. Důvodem je vždy přesvědčení, že samotný podpis takové smlouvy zlepší v dotčené zemi stav lidských práv. Stejný příběh slyšíme od obhájců přistoupení Turecka: ano, lidská práva jsou porušována a mučení je na denním pořádku, avšak jakmile Turecko přistoupí k EU, to vše bude minulostí. Skutečnost však dokládá opak.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Rozhodl jsem se zdržet se hlasování o Casparyho zprávě o obchodu s Turkmenistánem. Mohu podpořit jen některé jeho body, ale nikoli dokument jako celek. Z tohoto důvodu nebudu hlasovat proti, ale zdržím se raději hlasování.

 
  
  

- Zpráva: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy. Internet v současnosti představuje základ všech našich osobních i institucionálních vztahů. Naše osobní údaje nyní vlastní řada společností, které často využívají těchto informací bez řádného povolení. Ze všech těchto důvodů vyplývá, že základní právo na soukromí na internetu je třeba chránit.

Internet může rovněž poskytovat významnou podporu dalších základních práv, jako je svoboda projevu, politické činnosti a sdružování. Na druhé straně však otevírá možnost množství trestné činnosti. Jako příklad tohoto zvráceného zneužití internetové sítě může sloužit rozmach dětské pornografie, která v současnosti zaplavuje internet a které jsme povinni učinit přítrž.

Je proto nezbytné přijmout konkrétní opatření na ochranu a podporu základních svobod jednotlivců využívajících internetovou síť. Naše opatření se musí zakládat na soukromí a bezpečnosti, přičemž je třeba soustavně věnovat pozornost základnímu právu na vzdělání a přístup k informačním systémům.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Internet představuje výrazný technologický pokrok, který umožňuje uživatelům vzájemné propojení a vytváření osobních, profesních a vzdělávacích vztahů, šíření vědomostí a podporu a prohlubování kultury.

Internetový zločin se rozrůstá a internet se jako snadno dostupný, levný a velmi mocný nástroj stal oblíbeným nástrojem zločineckých sítí. Za poslední rok vzrostl počet případů zneužívání dětí na internetu o 16 %, přičemž ve většině případů nebylo možné viníky účinně potrestat a často ani odhalit. Pokud jde o terorismus, existuje už přibližně 5 000 teroristických propagandistických stránek, které jsou prostředkem radikalizace a náborů a slouží současně jako zdroj informací o teroristických metodách a zdrojích.

Uznávám naléhavou potřebu nalézt řešení a vytvořit odpovídající legislativní nástroje pro boj se zločinem, aniž by docházelo k nadměrným a zbytečným kontrolám ve formě cenzury a tajného sledování přenosů dat na internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , písemně. − (NL) Je to dobré usnesení, které nastoluje rovnováhu mezi právy a povinnostmi a představuje odvážnou výzvu proti cenzuře. V posledních letech jsme byli příliš často svědky pokusů vystavit ve jménu politické korektnosti cenzuře dokonce i internet a vylučovat kontroverzní myšlenky nejen z tištěných tiskovin, ale i z celosvětové sítě (World Wide Web). Síť je už dlouhou dobu trnem v oku inkvizitorů kontrolujících sdělovací prostředky, kteří by rádi postavili mimo zákon jakoukoli kritiku multikulturní společnosti, například prostřednictvím protirasistické právní úpravy.

Svoboda na internetu je nejlepší zárukou svobody projevu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí Lambrinidisovy zprávy k posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu, považuji za nezbytné, aby Evropská unie přijala opatření s cílem uvést do souladu základní práva uživatelů internetu s bojem proti internetovému zločinu a to v zájmu ochrany občanů, zejména dětí. Proto považuji za nezbytné, aby byla vypracována právní úprava v oblasti ochrany údajů, bezpečnosti a svobody projevu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Svoboda projevu a právo na soukromý život jsou absolutní práva, která nesmí být za žádných okolností porušována. Přirozeně jsme přesvědčeni, že tato práva se vztahují rovněž na internet, čímž je zaručeno právo jednotlivce na svobodný projev.

Rovněž se domníváme, že možnost odstranění osobních údajů z databází a internetových stránek by měla být samozřejmostí a měli bychom vyzvat společnosti, aby zaručily jednotlivcům možnost nechat své osobní údaje odstranit z databází. Jsme však přesvědčeni, že neexistence těchto záruk je prvořadým mezinárodním problémem, který mohou proto nejlépe vyřešit mezinárodní zákonné předpisy a úmluvy.

Červnový seznam velmi podporuje záruky bezpečnosti a základních svobod na internetu, nesouhlasíme však s některými formulacemi v této zprávě. Ve zprávě se například vítá postup přijetí směrnice o opatřeních zaměřených na vymáhání práv duševního vlastnictví. S tím rozhodně nesouhlasíme a nepřejeme si harmonizaci evropského trestního práva. Zpravodaj se rovněž snaží srovnávat právo na internet s právem k přístupu ke vzdělání. Považujeme toto tvrzení za arogantní, protože právo a příležitost k navštěvování školy není v řadě členských států EU samozřejmostí.

Dobré úmysly však v této zprávě převažují nad zápory, a rozhodli jsme se proto hlasovat pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. (PL) Plně podporuji Lambrinidisovu zprávu o bezpečnosti a základních svobodách na internetu. Považuji ji za velmi důležitou až nezbytnou vzhledem k naší téměř všeobecné přítomnosti na světové síti. Jinými slovy internet se stal součástí našeho každodenního života.

Neumíme si představit lepší zdroj informací, ať už píšeme knihu, nebo chceme připravit vybrané jídlo a hledáme zajímavý recept. Nejsme si vždy vědomi toho, že naše přítomnost na internetu zanechává stopy, které mohou být použity proti nám, například lidmi zabývajícími se marketingem, zpravodajskými službami či dokonce zloději totožnosti.

Internet může být na druhé straně i pohodlným nástrojem komunikace pro zločince a teroristy. To je důvod, proč je tak obtížné vypracovat přiměřené právní předpisy, které budou vyváženým a účinným prostředkem, který umožní lidem bezpečně využívat všechny výhody internetu a zároveň redukovat skutečné a vážné hrozby související s jeho zneužitím.

Podporuji proto návrhy zpravodaje, jejichž cílem je nastolit rovnováhu mezi soukromím a bezpečností jednotlivců na síti při plném respektování základních práv a svobod. Rovněž se domnívám, že kromě starostí o kvalitu služeb jsou orgány veřejné správy odpovědné za zajištění přístupu na internet pro nejchudší obyvatele i pro ty, kteří žijí v těch nejizolovanějších regionech země.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) Používání internetu a jeho rozvoj jsou bezpochyby zdrojem důležitého pokroku, zejména pokud jde o svobodu projevu a demokracii. Nastolení rovnováhy mezi touto svobodou, ochranou soukromí a potřebou bezpečnosti na internetu představuje skutečnou výzvu.

To platí zejména pro politická opatření. Někteří lidé v opozici nebo lidé, kteří zastávají kontroverzní politické názory, nemají přístup k různým sdělovacím prostředkům a vnímají internet jako příležitost přednést své poselství světu. Tato svoboda by neměla být cenzurována. Čína, Kuba a Barma jakožto skutečně totalitární státy bez váhání umlčují svobodu projevu systematickým cenzurováním a filtrováním informací a opovrhují všemi zásadami demokracie a svobody.

Filtrování informací na internetu v zájmu boje proti pornografii, dětské pornografii a terorismu je nezbytné, avšak tato bdělost musí být jednoznačně vymezena a kontrolována.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. (RO) Lambrinidisova zpráva je první zprávou, která se zabývá problémem internetu z hlediska uživatele jakožto hlavním tématem. Hlasoval jsem pro schválení této zprávy, protože jsem přesvědčen, že se jedná o zprávu vyváženou a závažnou, která pokrývá všechna nejzajímavější témata v této oblasti.

Jako zpravodaj skupiny PPE-DE k této zprávě považuji uznání práva uživatele nad umístěným obsahem, zejména právo tento obsah trvale odstranit, stejně jako žádost, aby budoucí regulační mechanismy definovaly digitální identitu a navrhly specifická opatření na její ochranu, za důležitý přínos.

Ve zprávě je vyzdvižen význam spolupráce mezi dotčenými subjekty při rozvoji internetu s cílem vytvořit nástroje samoregulace či společné regulace (například sbírka cvičebních postupů), které doplní stávající právní úpravu. Vzhledem k rychlému rozvoji internetu jsou tyto regulační metody mnohem účinnější než tradiční právní předpisy, protože je schvaluje a uplatňuje většina dotčených subjektů bez jakéhokoli nátlaku ze strany státu.

Internet je největším veřejně přístupným prostorem na světě, a pokud se nechceme nechat zaskočit jeho rychlým rozvojem, musíme k tomuto tématu přistupovat vyváženě a realisticky, aby se budoucí regulace kyberprostoru zaměřovala konkrétněji na uživatele.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí Lambrinidisovy zprávy o posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu.

Plně podporuji cíle tohoto návrhu, v souladu s nimiž mají všechny dotčené strany jednat na různých úrovních prostřednictvím stávajících vnitrostátních, regionálních a mezinárodních nástrojů a rovněž si vyměňovat osvědčené postupy, aby jejich reakce odpovídala požadavkům a problémům různých uživatelů internetu a různým on-line činnostem.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Podporuji cíle této zprávy k posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu.

 
  
  

Recyklace lodí (B6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu usnesení o bezpečné recyklaci lodí, protože se domnívám, že je nezbytné, aby se tato problematika řešila jako nedílná součást životnosti lodí. Lodě, které jsou na konci své životnosti, by měly být kvůli nebezpečným látkám, jež obsahují, považovány za nebezpečný odpad, a měla by se na ně proto vztahovat Basilejská úmluva.

S uspokojením shledávám, že Společenství je ochotno zlepšit postupy demontáže lodí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Cílů EU na ochranu životního prostředí lze plně dosáhnout pouze tehdy, pokud budou začleněny do jednotlivých odvětví politik Společenství. Proto se tento návrh usnesení zaměřuje na urychlení všech opatření, která musí Evropská unie přijmout, s cílem zajistit, aby demontáž lodí, které jsou na konci své životnosti, probíhala v podmínkách, zaručujících bezpečnost pracovníků a odpovídající ochranu mořského prostředí.

S ohledem na celosvětové vyřazování tankerů s jednoduchým trupem a nahromadění starých plavidel, která se v současné době stahují z trhu, z nichž mnohá obsahují nebezpečné látky, povedou podle předpokladu k nekontrolované expanzi těchto zařízení, která nesplňují normy, do jižní Asie a tato praxe se rozšíří i do zemí afrického regionu. Všechny tyto důvody nás vedou k tomu, abychom podpořili návrh usnesení a rovněž všechny kroky zaměřené na zajištění dodržování mezinárodních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Tímto končí vysvětlení hlasování.

Naše zasedání bude nyní přerušeno. Bude pokračovat za chvíli v 15:00 otázkou k ústnímu zodpovězení o úloze kultury v rozvoji evropských regionů.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí