Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (συζήτηση)
 3.Συλλογικές προσφυγές (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Λευκή Βίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ (A6-0123/2009, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  4.2.Διανομή τροφίμων στους απόρους (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (A6-0091/2009, Czesław Adam Siekierski) (ψηφοφορία)
  4.3.σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας (A6-0131/2009, Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  4.4.Κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής (A6-0065/2009, Lasse Lehtinen) (ψηφοφορία)
  4.5.Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη (A6-0094/2009, Katerina Batzeli) (ψηφοφορία)
  4.6.O αντίκτυπος της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (A6-0082/2009, Margrete Auken) (ψηφοφορία)
  4.7.Η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των εκλογών στις ΗΠΑ (A6-0114/2009, Francisco José Millán Mon) (ψηφοφορία)
  4.8.Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  4.9.Ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (A6-0085/2006, Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
  4.10.Ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο (A6-0103/2009, Stavros Lambrinidis) (ψηφοφορία)
  4.11.Ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (συζήτηση)
 9.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (490 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (591 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου