Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (разискване)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin и Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), в писмена форма.(DE) Използваното правно основание – член 13, параграф 1 от Договора за ЕО – не е подходяща, като се има предвид, че, по мнение на германската Свободна демократическа партия (FDP), принципът на субсидиарност не се спазва. Не е в компетенциите на европейския законодател да формулира въпросните правила и разпоредби, а във връзка с това се стига до сериозно посегателство на правото на самоопределение на държавите-членки.

Борбата с всички форми на дискриминация и помощта за хората с увреждане с оглед участието им в обществения живот са важни задачи. Въпреки това обаче, предложението за разширяване на антидискриминационните разпоредби и включването на практически всички области на живота в обхвата им няма връзка с реалността. Обръщането на тежестта на доказване, посочено в директивата, ще означава, че е възможно да се образува наказателно преследване въз основа на обвинения, които не са подкрепени с достатъчно доказателства. Тогава засегнатите лица ще трябва да плащат обезщетение, дори да не са извършили никакъв акт на дискриминация, понеже не могат да докажат своята невинност. Определено по такъв радикален начин, обръщането на тежестта на доказване следователно е спорно от гледна точка на неговата съвместимост с действието на принципа на правовата държава. То ще създаде несигурност и ще облагодетелства неправдата. Това не може да бъде raison d’être (причина за съществуване) на прогресивна антидискриминационна политика.

Друго съображение, което трябва да се вземе предвид е, че в момента Комисията води процедури за нарушение срещу редица държави-членки във връзка с недостатъчното транспониране на сега действащите европейски директиви относно антидискриминационната политика. Досега обаче все още няма общ поглед върху транспонираните разпоредби, за да може да се определи претендираната необходимост от нови регулации. Германия по-специално вече е отишла много по-далеч от предишните условия, поставени от Брюксел. Затова ние гласувахме против доклада.

 
Правна информация - Политика за поверителност