Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 1. aprill 2009 - Brüssel EÜT väljaanne

Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (arutelu)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin ja Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), kirjalikult. (DE) Kasutatud õiguslik alus, EÜ asutamislepingu artikli 13 lõige 1 ei ole asjakohane, arvestades, et Saksamaa Vaba Demokraatliku Partei (FDP) meelest ei ole järgitud lähimuspõhimõtet. ELi seadusandjate pädevuses ei ole sätestada kõnealuseid määrusi ja kitsendada sellega tõsiselt liikmesriikide otsustusõigust.

Igasuguse diskrimineerimisega võitlemine ja puudega inimeste abistamine ühiskonnaelus osalemisel on tähtsad ülesanded. Ent ettepanek laiendada diskrimineerimisvastaseid määrusi peaaegu kõigisse eluvaldkondadesse väljub reaalsuse piiridest. Direktiivis sätestatud tõendamiskohustuse üleminek tähendab, et on võimalik algatada kohtumenetlus süüdistuste alusel, mille kohta ei ole esitatud piisavaid tõendeid. Asjaomased isikud peavad sel juhul maksma hüvitist isegi siis, kui nad ei ole tegelikult ühtegi diskrimineerivat tegu toime pannud, aga ei suuda oma süütust tõestada. Niimoodi ühe vitsaga lüües on selline tõendamiskohustuse üleminek seetõttu õigusriigile vastavuse seisukohast küsitav. See tekitab ebakindlust ja süvendab väärkohtlemist. See ei saa olla eduka diskrimineerimisvastase poliitika põhialus.

Lisaks tuleb arvesse võtta, et komisjon viib praegu mitme liikmesriigi suhtes läbi rikkumismenetlust seoses kehtivate diskrimineerimisvastast poliitikat käsitlevate Euroopa direktiivide ebapiisava ülevõtmisega. Kuid siiani ei ole olemas ülevaadet ülevõetud määrustest, et saaks teha kindlaks väidetava vajaduse uute määruste järele. Eriti Saksamaa on liikunud kaugele edasi Brüsseli varasematest sätetest. Seetõttu hääletasime selle raporti vastu.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika