Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (debata)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin i Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), na piśmie.(DE) Podstawa prawna, z której korzystamy, czyli art. 13 ust. 1 Traktatu WE, nie jest właściwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że, w opinii niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) nie jest przestrzegana zasada pomocniczości. Ustanawianie przedmiotowych regulacji nie leży w gestii organu prawodawczego UE, bowiem byłoby to poważne naruszenie zasady samostanowienia państw członkowskich we własnych sprawach.

Zwalczanie dyskryminacji wszelkiego rodzaju oraz pomoc niepełnosprawnym w uczestnictwie w życiu publicznym to ważne zadania. Jednakże propozycja rozszerzenia zakresu regulacji dotyczących zwalczania dyskryminacji na praktycznie wszystkie dziedziny życia nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Odwrócenie ciężaru dowodu ustanowione przedmiotową dyrektywą będzie znaczyło, że możliwe jest wszczęcie postępowania prawnego na podstawie oskarżeń nie popartych wystarczającymi dowodami. Ci, których to dotyczy musieliby zapłacić odszkodowanie, nawet jeżeli nie popełnili żadnych czynów dyskryminujących, jednakże nie mogą oni dowieść swojej niewinności. Dlatego wymóg dotyczący zdefiniowanej w taki sposób koncepcji odwrócenia ciężaru dowodu budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z działaniem praworządnym. Stworzy to niepewność i ułatwi nadużycia. To nie może być raison d’être postępowej polityki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że Komisja prowadzi obecnie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko wielu państwom członkowskim w związku z niewłaściwą transpozycją istniejących dyrektyw europejskich w dziedzinie polityki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Jednakże jak do tej pory, nie ma ogólnego przeglądu tych regulacji, których transpozycji dokonano, tak aby możliwe było określenie zapotrzebowania na nowe regulacje, na które zostało zgłoszone zapotrzebowanie. Zwłaszcza Niemcy wyszły już daleko poza poprzednie przepisy ustanowione w Brukseli. Dlatego zagłosowaliśmy przeciwko sprawozdaniu.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności