Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0140(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0149/2009

Predkladané texty :

A6-0149/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0211

Rozpravy
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

14. Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0149/2009) pani Buitenwegovej v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu nariadenia Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Buitenweg, spravodajkyňa.(NL) Vážený pán predsedajúci, v pondelok dostala dcéra mojej priateľky list, odmietnutie z univerzity. Neodmietli ju na základe intelektuálnych schopností, ale pretože je zdravotne postihnutá. List uvádzal, že univerzita jej nie je schopná ponúknuť potrebnú starostlivosť. Strednú školu riadne absolvovala, čiže tam nebol problém, ale teraz je odstavená.

Správa, o ktorej dnes diskutujeme, sa dotýka podstaty našej spoločnosti. Chceme, aby boli ľudia považovaní za druhotriednych občanov na základe ich veku, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania alebo viery, či zdravotného postihnutia alebo uprednostňujeme spoločnosť, v ktorej sa každý môže plne zapájať do diania? Keď sa ľuďom odmietne nájomné bývanie alebo pôžička na základe toho, kto sú, nielenže sa s nimi zaobchádza nespravodlivo, ale celá spoločnosť odpisovaním ľudí koná tiež krátkozrako.

Tešila som sa na dnešnú rozpravu s veľkým očakávaním. V zajtrajšom hlasovaní ide o veľa. Európsky parlament sa dožaduje európskych smerníc o rovnakom zaobchádzaní s osobami už od roku 1995 a Amsterdamská zmluva nám nakoniec pre ne poskytla právny základ. V roku 2000 z toho vyplynuli niektoré dôležité smernice: smernica zavádzajúca zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, ktorej pôsobnosť zahŕňa rovnako pracovný trh, ako aj dodávky tovarov a služieb a tiež smernica, ktorej cieľom je bojovať proti diskriminácii založenej na náboženskom vyznaní alebo viere, zdravotnom postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii, aj keď druhá smernica sa obmedzuje na pracovný trh.

To začalo spôsobovať problémy, keďže diskriminácia je zakázaná vo viacerých oblastiach, dokonca aj v rodovej oblasti. Parlament bol vždy proti hierarchii dôvodov na diskrimináciu, ktorá vznikla. Napokon, prečo by malo byť možné odmietnuť niekomu pôžičku preto, že je homosexuál, ale nie preto, že má tmavú pokožku? Ochrana by mala byť rovnaká. Všetci sme presadzovali túto horizontálnu smernicu a medzi nami sú rozdiely, čo sa týka tónu a niekedy aj presnej podstaty. Napriek tomu bola doteraz veľká väčšina Parlamentu ochotná napraviť súčasnú nerovnováhu a práve to je odkaz, ktorý musíme zajtra oznámiť Rade, takže dúfam, že tak urobí čo najvýznamnejšia väčšina.

Chcela by som poďakovať mnohým ľuďom za ich príspevok k správe. V prvom rade spravodajcom, najmä pani Lynneovej z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Veľa jej návrhov bolo zahrnutých do textu. Tiež by som rada poďakovala tieňovým spravodajcom pánovi Gaubertovi, pani Bozkurtovej, pani in 't Veldovej a pani Kaufmannovej. V holandčine máme príslovie, ktoré sa doslova prekladá ako „prekročiť svoj vlastný tieň“, čo znamená prekonať sám seba a odosobniť sa od vlastných názorov, ktoré človek neustále omieľa – to sa vzťahuje aj na tieňových spravodajcov. Podľa mňa sa nám to podarilo. Som skutočne hrdá na kompromis, ktorý prijala veľká väčšina vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Zlepšil sa. Chcem tiež poďakovať viacerým ľuďom, ktorí k tomuto prispeli, ale najmä pánovi Cashmanovi. Chcem mu poďakovať za jeho rady, ktoré mi dáva, za jeho lobovanie a tiež za jeho inšpiráciu a priateľstvo za posledné roky.

Ak prejdem k obsahu, správa zakazuje diskrimináciu na základe štyroch dôvodov. Už sme to upravili pre pracovný trh, ale teraz sa to vzťahuje aj na dodávky tovarov a služieb, sociálnu ochranu vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a vzdelávanie. Avšak nie všetky rozdiely sa považujú za diskrimináciu. Napríklad poisťovacie spoločnosti stále môžu rozlišovať podľa veku alebo zdravotného postihnutia za predpokladu, že to vedia objektívne zdôvodniť. Pre mnohých ľudí so zdravotným postihnutím musia byť vytvorené ustanovenia, ale stanovili sa obmedzenia, pokiaľ ide o to, čo sa považuje za primerané. Výnimky sú preto povolené za určitých podmienok, ale rovnaké zaobchádzanie je pravidlo, a o tom je zajtrajšie hlasovanie. Vnímame Európu len ako trh alebo ju vnímame ako prameň civilizácie?

Musím povedať, že v každom prípade pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81 ukazuje, kde stojí pán Weber a ďalších 41 poslancov. Nechcete vidieť právne predpisy v oblasti rovnakého zaobchádzania, bodka. Nezáleží na tom, aké kompromisy sa snažím dosiahnuť, keďže v zásade jednoducho namietate proti antidiskriminačným právnym predpisom. Čiže nepredkladáte pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ale odmietate celý návrh. V tomto sa naše cesty rozchádzajú, nie je možná žiadna stredná cesta. Počkajme a zajtra uvidíme, ktorým smerom chce ísť väčšina Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie.(CS) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni poslanci, oceňujem veľký záujem o tento návrh, dôkazom čoho je vysoký počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré vyvolal. To ukazuje, že boj proti diskriminácii v každodennom živote je pre väčšinu z nás stále prioritou, a to aj počas vážnej hospodárskej krízy. Rovnako vítam vynikajúcu správu, ktorú predložila pani Buitenwegová a schválil Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, a takisto pozoruhodný príspevok od pani Lynneovej a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

Návrh správy podporuje ambície a snahy návrhu smernice, ktorý predložila Komisia. Podľa mňa sa spravodajkyni podarilo zmieriť rôzne stanoviská a dosiahnuť široký konsenzus medzi jednotlivými politickými skupinami. Rád by som ocenil nápomocnú úlohu, ktorú hral Parlament pri predložení návrhu smernice.

Pokiaľ ide o navrhnuté zmeny, súhlasím s mnohými podnetmi na zlepšenie, ktoré sú obsiahnuté v návrhu správy. Napokon by som rád pripomenul, že tento návrh potrebuje v Rade jednomyseľný súhlas, a preto musíme byť realistickí.

Viem, že problém diskriminácie na základe viac než jedného dôvodu je pre vás zásadný. Som si plne vedomý skutočnosti, že osoby, ktoré sú obeťami diskriminácie z viacerých dôvodov, sú veľmi ťažko postihnuté. Rovnako si však myslím, že v tejto smernici, ktorá sa týka len štyroch možných diskriminačných dôvodov, nie je možné tento problém definitívne vyriešiť na právnej úrovni.

V oznámení Komisie o nediskriminácii z júla 2008 sme sa zaviazali začať diskusiu o tejto otázke v novozriadenej skupine vládnych odborníkov. Táto diskusia sa začala. Čiže otázka viacnásobnej diskriminácie nie je zanedbávaná.

Mohol by som súhlasiť s odkazom na diskrimináciu z viac než jedného dôvodu v tých oblastiach, ktorých sa týka tento návrh smernice. Súhlasím s tým, že musíme jasnejšie vymedziť rozdelenie kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi. Táto smernica toto vymedzenie tak či tak nezmení, ale naším cieľom je dosiahnuť najvyšší možný stupeň právnej istoty.

Uznávam tiež, že pri zvažovaní prípadov údajného obťažovania sa musí brať do úvahy sloboda prejavu. Ale mali by sme si byť vedomí toho, že pojem obťažovanie vyžaduje pádne dôkazy. Musí pritom ísť o ľudskú dôstojnosť a o nepriateľské alebo ponižujúce prostredie.

Môžem súhlasiť so zavedením pojmu „diskriminácia na základe vzťahov s inou osobou“ v zmysle nedávneho rozsudku vo veci Coleman, ale tento pojem by sa mal uplatňovať len pri priamej diskriminácii a obťažovaní.

Pokiaľ ide o finančné služby, môžem súhlasiť s tým, že je potrebné, aby poskytovateľ služby uplatňoval určitú úroveň transparentnosti, ale mám isté pochybnosti o formulácii použitej vo vašom návrhu. Plne súhlasím s tým, že by sa smernica nemala vzťahovať na čisto súkromné transakcie. Postoje Komisie a Parlamentu sú tu veľmi blízke. Pokiaľ ide o zdravotne postihnutých, môžem podporiť odkaz na otvorenú definíciu zdravotného postihnutia v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Môžem tiež súhlasiť s podstatou niektorých výkladov k pojmu zdravotného postihnutia, ktoré sú uvedené vo vašich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Považujem však za potrebné upozorniť na to, že znenie právneho predpisu musí byť veľmi precízne. Môžem súhlasiť s niektorými ďalšími vyjadrenými myšlienkami, ale podľa môjho názoru je potrebné zaistiť, aby článok 4 bol stručný a zrozumiteľný.

Dámy a páni, teším sa na vaše názory, na ktoré odpoviem v rozprave.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne, spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko. Vážený pán predsedajúci, chcela by som veľmi poďakovať spravodajkyni za všetku usilovnú prácu, ktorú venovala tejto správe, a našu úzku spoluprácu. Veľmi úzko spolupracujeme nielen na tejto správe, ale, ako pani spravodajkyňa vie, spolu s ďalšími ľuďmi pracujeme na tejto záležitosti už mnoho rokov, tých 10 rokov odkedy som prišla do Európskeho parlamentu. Pamätám si, že sme už veľmi dávno sedeli spolu na vypočutiach článku 13. Teraz sme konečne dospeli do situácie, v ktorej diskutujeme o antidiskriminačnej smernici, ktorá predstavuje možnosť nakoniec presadiť antidiskriminačné právne predpisy vo všetkých oblastiach, ktoré doteraz neboli upravené – zdravotné postihnutie, vek, náboženské vyznanie alebo viera, a sexuálna orientácia. Čakali sme na to veľa rokov. Dúfajme len, že získame takú veľkú väčšinu.

Veľa rokov som viedla kampaň proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia a veku, ale už dávnejšie som presvedčená o tom, že na nikoho nemôžeme zabudnúť. Nemohli sme napredovať len so smernicou o diskriminácii na základe zdravotného postihnutia a potom so smernicou o diskriminácii na základe veku, pretože som si myslela, že sexuálna orientácia a náboženské vyznanie by boli vynechané. Preto som minulý rok v správe z vlastnej iniciatívy žiadala o jednu smernicu, ktorá by zahŕňala všetky oblasti, ktoré ešte neboli upravené. Som rada, že sa to uskutočnilo. Som tiež veľmi rada, že sme dosiahli takú veľkú väčšinu v Parlamente, ktorá podporila túto správu z vlastnej iniciatívy. Viem od Komisie a Rady, že to bol jeden z dôvodov, prečo si mysleli, že je možné predložiť tento návrh. Práve preto musíme zajtra získať pre túto správu veľmi veľkú väčšinu.

Rada by som tiež veľmi poďakovala pánovi komisárovi Špidlovi. Ďakovala som mu už inokedy, ale chcela som mu poďakovať v pléne, pretože naozaj neverím, že bez jeho podpory a pomoci by sme tento návrh teraz predložili. Takže pán komisár úprimná vďaka od nás mnohých za presadzovanie tejto správy. Viem, že ste aj vy sami ste na tom intenzívne pracovali.

Presadili sme to vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Teraz potrebujeme veľkú väčšinu. V EÚ by sa malo so všetkými zaobchádzať rovnako. Postihnuté osoby na invalidnom vozíku alebo osoby so slepeckým psom by mali mať prístup všade v rámci Európskej únie. Ľudia s inou sexuálnou orientáciou by na dovolenke mali mať právo využívať ktorúkoľvek hotelovú izbu a ubytovať sa v ktoromkoľvek hoteli. Všetci starší ľudia by mali mať právo na prístup k zdravotnej starostlivosti v ktoromkoľvek veku. Ľudia iného náboženského vyznania by nemali byť diskriminovaní.

Nalieham na vás všetkých, ktorí zvažujete, že budete hlasovať proti, prosím, nerobte to. Je to základný princíp Európskej únie, ktorá je. založená na ľudských právach a nediskriminácii. Prosím hlasujte za tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme sa v prvom rade zaoberali potrebou zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o zdravie. Ostatné oblasti veľmi dobre riešili iné výbory a predovšetkým spravodajkyňa a komisár, a preto sme sa rozhodli objasniť otázku zdravia.

Naším prvým krokom bolo poukázať na nerovnosti, ktoré stále existujú medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti. Prístup k zdravotnej starostlivosti je základným právom, ktoré potvrdzuje článok 35 Charty základných práv, a jednou z hlavných úloh verejných orgánov členských štátov je poskytnúť rovnaký prístup ku kvalitnému systému zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Keďže sme si vedomí rôznych právomocí Európskej únie a členských štátov, je teda dôležité, aby EÚ urobila maximum v súvislosti s usmerneniami, ale aj v súvislosti so smernicami, ktoré postupne riešime a navrhujeme spolu s uzneseniami a nariadeniami. Kde je to možné, musíme ich presunúť na členské štáty s týmto hlavným cieľom.

My ako Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme predovšetkým zdôraznili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o podpore programov zdravotnej gramotnosti, pokračovaní podpory aktivít v boji proti násiliu páchanému na ženách, boji proti odmietnutiu lekárskej starostlivosti na základe vysokého veku, ale predovšetkým, a k tejto záležitosti sa vrátim, podpore rovnakého prístupu ku kvalitným službám vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, spravodajkyňa Výboru pre kultúru a vzdelávanie požiadaného o stanovisko.(DE) Vážený pán predsedajúci, ako spravodajkyňa Výboru pre kultúru a vzdelávanie pre novú antidiskriminačnú smernicu o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu srdečne vítam návrh Komisie a osobitne by som chcela poďakovať pánovi Špidlovi.

Prieskumy verejnej mienky Eurobarometra ukazujú, že približne tri štvrtiny obyvateľstva EÚ si myslia, že v tejto oblasti sa musí konať. Výbor pre kultúru a vzdelávanie požadoval pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a doplnenia v troch oblastiach. Po prvé, zahrnutie hľadiska pohlavia. Súhlasíme s dosiahnutými kompromismi. Chceme zabezpečiť prístup k médiám a vzdelávaniu a vytvárať právne predpisy proti viacnásobnej diskriminácii. V tejto oblasti sa dosiahlo niekoľko dobrých kompromisov.

Socialistická skupina v Európskom parlamente podporuje túto komplexnú horizontálnu smernicu. Ak nemeckí konzervatívci a liberáli odmietnu teraz smernicu v celom rozsahu, ukážu svoj skutočný charakter: že chcú naďalej diskriminovať homosexuálov a robiť propagandu. Po prijatí novej smernice nie je potrebné obávať sa extrémistov, ako sú scientológovia. Stále bude možné odmietnuť reklamy alebo rezerváciu zasadacích miestností. Výbor pre kultúru a vzdelávanie jednomyseľne hlasuje za horizontálnu rámcovú smernicu.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko.(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, beriem si slovo, aby som podala správu o pozitívnom výsledku vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť a nie je to náhodou, keďže náš výbor je zvyknutý dôkladne preskúmať rovnaké zaobchádzanie, rovnaké príležitosti a zákaz diskriminácie.

Stanovisko, ktoré sme prijali vo výbore, vyslalo niekoľko silných signálov, ktoré, dúfam, budú prijaté, keď sa prijme text. Táto smernica neuzatvára alebo neukončuje cyklus. Ak by to tak bolo, výsledkom by mohlo byť oslabenie oblasti diskriminácie na základe pohlavia. Táto smernica by sa mala stať príležitosťou na obnovenie práce na antidiskriminačných smerniciach tak, že začneme pridaním dvoch nových koncepcií, s ktorými všetci súhlasíme: viacnásobná diskriminácia, kde existujú dva alebo viac rizikových faktorov, a diskriminácia na základe vzťahu s určitou osobou, ktorá sa týka osôb blízkych alebo spojených priamo s postihnutou osobou. Obidve sú kľúčové pre ženy, ako aj pre iné skupiny. Táto smernica by mala predstavovať podnet na zlepšenie vnútroštátnych právnych predpisov predovšetkým v krajinách ako je moja vlastná, kde sa musí situácia zmeniť.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, sotva sa tu odvážim ešte niečo povedať vzhľadom na celkovú atmosféru tu v pléne. Sotva sa odvážim položiť ešte otázky. Samozrejme, že sme všetci proti diskriminácii, ale človek sa neodváži spochybňovať cestu, ktorou tu ideme, zo strachu, že bude zatlačený do kúta.

Dámy a páni, všetci tu súhlasíme so smerovaním a ja by som ocenil, keby sme sa všetci mohli zdržať naznačovania, že je to inak. O čom sa sporíme, je cesta a to musí byť oprávnená téma diskusie, dokonca aj Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov.

V prvom rade sa musím niečo opýtať pána komisára: keďže stará smernica, existujúca antidiskriminačná smernica ešte stále nebola transponovaná v desiatich členských štátoch – keďže prebiehajú konania vo veci porušovania proti desiatim členským štátom, musíme si vážne položiť otázku, prečo musíme túto smernicu revidovať, keď tá stará ešte ani nebola transponovaná. Je to vážna otázka, ktorú sa môžeme opýtať? Preto je vrátenie návrhu späť do výboru naozaj argumentom, ktorý by sme tu mali mať možnosť vzniesť.

Čo sa týka druhej otázky, tiež môžeme hovoriť o obsahu. Napríklad je tu otázka, prečo cirkevné organizácie, ktoré boli blízkymi partnermi ľavice, pokiaľ ide o ochranu utečencov, teraz prichádzajú za nami. Cirkevné organizácie, ktoré zvykli byť vašimi partnermi, teraz prichádzajú za nami a hovoria, že majú ťažkosti s určitými formuláciami. Keď prídu za nami ľudia z médií, vydavatelia novín a povedia nám, že majú otázky, mali by sme tieto otázky vážne prediskutovať. Keď diskutujeme o rodinách, komisár hovorí, že nič nechce vnucovať členským štátom, ale, samozrejme, čo robíme s touto smernicou, je harmonizácia zadnými dverami. Mohol by som pokračovať. Mohli by sme uviesť rôzne argumenty, ktoré sú pre našu skupinu príčinou obáv, značných obáv. Je možné nastoliť tieto veci, aj keď sa človek zaviazal bojovať proti diskriminácii.

Ľavica v tomto Parlamente je dnes so sebou veľmi spokojná, pretože k mnohým bodom znovu vytvára nové právne predpisy. Preto by sme mali mať právo položiť otázku, či nakoniec legislatívny prístup skutočne prinesie veľa nových výhod pre ľudí, ktorých sa snažíme chrániť. Existujú ďalšie základné hodnoty, ktoré sa oplatí zohľadniť: napríklad ak chceme zahrnúť súkromné zmluvy, ako si to želá Socialistická skupina v Európskom parlamente – nielen komerčné zmluvy, ale aj súkromné – musíme mať právo položiť otázku, či zmluvná sloboda nie je dôležitou základnou hodnotou, ktorú by mal Parlament ochraňovať.

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov je proti diskriminácii a bude vždy proti nej bojovať, ale musíme mať možnosť v tomto Parlamente diskutovať o tom, ako to robiť.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt, v mene skupiny PSE.(NL) Zajtra budeme mať jedinečnú príležitosť urobiť historický krok v boji proti diskriminácii tým, že povieme „nie” tomuto fenoménu. Teraz vznikla naozaj zvláštna situácia s rozdielmi v ochrane proti diskriminácii. Neexistuje rozumné vysvetlenie skutočnosti, že zákon proti diskriminácii ponúka ochranu mimo pracovného miesta čiernym homosexuálom na základe farby pleti, ale nie na základe sexuálnej orientácie.

Zajtra budeme môcť ukázať, že Európsky parlament nebude ďalej tolerovať diskrimináciu na základe veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo náboženského presvedčenia. Napokon, Európa je tu pre všetkých. Je neprijateľné, aby niekoho, kto si chce prenajať auto alebo nehnuteľnosť, odmietli na základe jeho alebo jej náboženského vyznania. Okrem toho postihnuté osoby na invalidnom vozíku by mali byť schopné používať bankomaty alebo mať prístup do vlakov a na stanice, ako každá iná osoba. Nie je odôvodnené, aby banka umožnila osobe staršej ako 65 rokov deficit na účte vo výške tisícok eur a aby jej zároveň odmietla poskytnúť primeranú pôžičku. Všetci postupne starneme a ak sa nad tým zamyslíme, toto sú veci, ktoré sa nás onedlho budú týkať.

Rozdiely v názoroch neprispeli k ľahkému vyjednávaniu, ale môžeme byť hrdí na výsledok, ktorý dosiahol Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a ku ktorému sa navyše vtedy zaviazali všetky strany. Návrh je rozumný a realistický. Možno sú potrebné úpravy na to, aby sme napríklad umožnili ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k tovarom a službám, ale znamená to, že sa budú môcť znovu aktívne zapojiť do spoločnosti. Tieto úpravy následne nespôsobia neprimeranú záťaž a náležitá pozornosť sa venuje aj primeraným lehotám na realizáciu. Úpravy sa nemusia vykonať okamžite. Neočakávame, že členské štáty ihneď prispôsobia železničné stanice. Od členských štátov požadujeme, aby už pri stavbe nových budov a návrhu systému dopravy začali zohľadňovať prístup pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Musím okrem toho neustále zdôrazňovať, aká dôležitá bude táto správa pre európskych občanov – ľudí, o ktorých tu ide. Mali by sme brať do úvahy, že podľa Eurobarometra si 87 % Európanov želá, aby sa v rámci tejto smernice prijali opatrenia proti diskriminácii. Týka sa to aj vašich voličov, pán Weber. Naša skupina, Socialistická skupina v Európskom parlamente, víta návrhy bojovať proti problému viacnásobnej diskriminácie, ktoré teraz tvoria časť tejto správy.

Viete si predstaviť, že čierna postihnutá žena na invalidnom vozíku sa môže cítiť diskriminovaná? Veľmi málo krajín pozná koncepciu viacnásobnej diskriminácie. Vo väčšine prípadov pri oznámení prípadu diskriminácie, by si táto žena musela vybrať z možných dôvodov diskriminácie. Je pravdepodobnejšie, že je prepojených niekoľko dôvodov a neexistuje len jeden dôvod, na základe ktorého je diskriminovaná. Táto žena musí mať možnosť podať sťažnosť a dosiahnuť odškodnenie a spravodlivosť. Vyzývame preto Parlament, aby ponechal tieto dôležité ustanovenia.

Dámy a páni, rada by som vás požiadala, aby ste túto smernicu podporili. Umožní to Parlamentu, aby jasne a jednoznačne vyhlásil, že diskriminácia nemôže byť ďalej tolerovaná a že Parlament považuje práva všetkých svojich občanov za rovnako dôležité. Urobme tento krok.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE.(NL) Vážený pán predsedajúci, chcela by som začať tým, že vyjadrím srdečnú pochvalu a vďaku spravodajkyni, ktorá odviedla vynikajúcu prácu. Moja skupina je rada, že skoro päť rokov potom, ako to sľúbil pán Barroso, je smernica nakoniec predložená. Diskriminácia je v rozpore s európskymi zmluvami, Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o ľudských právach. Zmluvy, dohovory a slávnostné vyhlásenia sú však na súde málo platné. Európskym občanom musíme dať nástroj na presadzovanie ich práv.

Toto, a nie kvóty na mlieko alebo pravidlá verejného obstarávania alebo štrukturálne fondy, je raison d'être Európskej únie, pán Weber, európskeho priestoru, kde si môže každý zriadiť život podľa svojich predstáv. Je to raison d'être jednotného európskeho priestoru, kde je každý rovný pred zákonom, má rovnaké príležitosti v spoločnosti a zaobchádza sa s ním s úctou. Samotná smernica nebude postačovať, aby sme to dosiahli, ale je toho predpokladom. V tejto smernici ide o Európu ako spoločenstvo hodnôt a hodnoty nemôže vyjednať 27 vlád v rámci bežných rokovaní o národných záujmoch. Hodnoty určujeme spoločne ako občania v otvorenej diskusii a Európsky parlament je na to vhodná scéna.

Áno, pán Weber, niektoré oblasti sú veľmi citlivé, najmä tie, ktoré sa zakladajú na sexuálnej orientácii a náboženskom vyznaní. Máme zodpovednosť voči všetkým európskym občanom, ale nemôžeme dovoliť, aby sa Európa zmenila na zvieraciu farmu: „Všetci Európania sú si rovní, ale niektorí Európania sú si rovnejší“. Sloboda vyznania a svedomia sú základnými právami, za ktoré by som bojovala na barikádach. V slobodnej Európe musí mať každý slobodu držať sa vlastného presvedčenia. Je to základný kameň demokracie. Sloboda vyznania však nesmie byť zneužitá ako oprávnenie diskriminovať iných.

Agentúra Európskej únie pre základné práva vydala včera svoju druhú správu o homofóbii v Európe. Je to však hanba, že v roku 2009 sa ešte stále musia milióny ľudí v Európe obávať diskriminácie, nenávisti, násilia a dokonca zabitia len na základe svojej sexuálnej orientácie. Môžem znovu uistiť pána Webera, že zákony týkajúce sa manželstva sú a zostanú v právomoci členských štátov. Táto smernica to nezmení. Avšak, zákaz manželstva na základe náboženského vyznania, rasového pôvodu alebo sexuálnej orientácie je v 21. storočí anomália. Veľa ľudí si myslí, že je úplne prijateľné, aby vláda zakázala manželstvá alebo partnerstvá medzi dvoma dospelými ľuďmi rovnakého pohlavia. Považovali by sme však za prijateľné ak – ako sa stalo v minulosti – vláda zakáže manželstvá medzi židmi a nežidmi, katolíkmi a protestantmi, čiernymi a bielymi? To je neprijateľné.

Dámy a páni, naliehavo vás žiadam, aby ste hlasovali za túto správu v záujme občanov, ktorých všetci zastupujeme. Kompromisy nie sú ideálne pre nikoho, ani pre nás, ale, ako hovorí pani Buitenwegová, prekonajme samých seba.

Na záver by som chcela naliehavo požiadať aj Radu, aby sa riadila odporúčaniami Parlamentu. Je pravda, že každý členský štát má svoje vlastné problémy, ale Európsky parlament ukazuje, že rozdiely sa dajú preklenúť a že sa vieme dohodnúť na právach pre všetkých európskych občanov.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, Európska komisia trvá na tom, že tento návrh nemá za cieľ zmeniť manželské a adoptívne právo v členských štátoch. Komisia tvrdí, že si neželá zmenu právneho postavenia cirkvi a náboženských organizácií zapojených do starostlivosti a vzdelávania.

Správa pani Buitenwegovej porušuje tieto hranice v každom ohľade. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 50 ruší záruky vnútroštátnych právnych predpisov o rodine a adopcii. Na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 12, 29 a 51 správa predstavuje útok na slobodu náboženských vzdelávacích inštitúcií. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52 správy podkopáva záruku slobody samotných náboženských spoločenstiev v členských štátoch. Je nadmieru jasné, že európska ľavica chce obmedziť európsku integráciu na jedinú vec. V skutočnosti je posadnutá presadzovaním nových požiadaviek homosexuálov všetkými možnými prostriedkami. Toto predstavuje najvážnejší útok na dôveryhodnosť tohto Parlamentu, aký bol kedy spáchaný.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene Skupiny Verts/ALE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, musím trvať na jednej základnej skutočnosti. Európsky projekt bude dôveryhodný len vtedy, ak bude Európa vnímaná ako miesto, kde je diskriminácia všetkého druhu postavená mimo zákona. Toto je základ dnešnej rozpravy.

Preto je prekvapením, že niektorí moji kolegovia poslanci, ktorí sú vo všetkých ostatných rozpravách takí proeurópski, sa úplne zmenia na protieurópskych, keď ide o práva a slobody.

Tento postoj nemožno tolerovať. Je neprijateľné, aby bol dnes v Európskej únii hocikto diskriminovaný na základe vzťahu s osobou rovnakého pohlavia, zdravotného postihnutia, veku alebo, ako bolo tiež spomenuté, vyznávania menšinovej viery alebo náboženstva. Toto nie je Európa, v ktorej chcem žiť, a určite to nie je Európa, pre ktorú v tomto Parlamente, ako aj mimo neho, každý deň pracujem.

Z tohto dôvodu som presvedčený, že návrh smernice bol potrebný. Vo svojej koncepcii a zásadách je dobrý. Niečo by som možno urobil inak, možno aj mnohí z nás by postupovali inak, ale je to dobrý začiatok. Dúfam, že zajtra bude väčšina hlasovať za správu pani Buitenwegovej, tak ako to mám v úmysle ja, nakoľko si myslím, že predstavuje správny postup. Veľmi si tiež želám, aby bol schválený ďalší bod, ktorý sa zaoberá uplatňovaním alebo opätovným uplatňovaním článku 7 ods. 2. Toto zaručuje základnú vec, že všetkým združeniam a organizáciám pôsobiacim v oblasti antidiskriminácie sa musí tiež umožniť, aby zastupovali a bránili obete diskriminácie. Musíme mať na pamäti, že tieto osoby predstavujú súčasť najzraniteľnejších skupín a preto potrebujeme zabezpečiť, aby mohli byť zastupované a riadne chránené.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predovšetkým by som chcela poďakovať našej spravodajkyni, pani Buitenwegovej, za jej prácu. U nej bola táto téma vo veľmi dobrých rukách.

Parlament žiadal o túto smernicu už roky, čo vlastne znamená, že je mimoriadne dôležité, aby bolo uznesenie prijaté ešte pred koncom tohto parlamentného obdobia. Zároveň je veľmi dôležité, aby Komisia čo najskôr predložila návrh na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, aby sa tak ukončila existujúca hierarchia foriem diskriminácie. Na druhej strane som prekvapená, že v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 96 sa Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov snaží o odstránenie diskriminácie na základe viery z rozsahu tejto smernice. Takže, vážené dámy a vážení páni zo skupiny PPE-DE, je skutočne potrebné upozorňovať vás, že právny základ, na ktorom spočíva návrh smernice – konkrétne článok 13 Zmluvy o ES – platí, odkedy Amsterdamská zmluva vstúpila do platnosti v roku 1999, pred desiatimi rokmi? Mám vám pripomínať, že všetky dôvody pre diskrimináciu uvedené v článku 13 sú bez rozdielu považované za rovnocenné? Okrem toho, dámy a páni zo skupiny PPE-DE, vašej pozornosti nemohlo uniknúť, že článok 10 Charty základných práv EÚ považuje náboženské vyznanie a vieru každej osoby za rovnocenné.

Pán Weber z Kresťansko-sociálnej únie (CSU), počula som samozrejme vašu argumentáciu, no skutočne musím povedať, že tieto argumenty sú naozaj predpotopné. Váš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81, odmietajúci celú smernicu, prichádza s otvorene cynickým odôvodnením, a to, že transpozícia smernice evidentne – citujem – „prináša prílišnú byrokraciu“. Viete, pán Weber, jednoducho neviem pochopiť podobné pokusy na odopretie práv ľuďom, najmä s takýmto odôvodnením, a dúfam, že váš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81 bude počas zajtrajšieho hlasovania na plenárnej schôdzi jasne zamietnutý. EÚ musí konečne urobiť ďalší krok vpred v boji proti diskriminácii v našej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM.(NL) Vážený pán predsedajúci, tento Parlament presadzuje občianske slobody, z ktorých jedna je sloboda vzdelávania. Dôležitou slobodou je aj právo rodičov na výber školy pre svoje deti. V mojej krajine si kresťanské školy a zariadenia zámerne určujú podmienky vstupu, ktoré spočívajú v udržaní si identity takejto školy.

Holandsko ponecháva voľnosť v oblasti podmienok prijatia, ktoré zodpovedajú základným princípom danej školy. Môžu byť stanovené požiadavky nevyhnutné na realizáciu účelu školy a jej základných princípov. Rodičia si môžu zvoliť školu, ktorá je zameraná takýmto smerom a kladie dôraz na Bibliu. Je to rozšírenie slobody vyznania, pričom sa rešpektuje presvedčenie rodičov vzhľadom na záujmy vzdelávania ich dieťaťa.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 29 a 51 však obmedzujú slobodu škôl rozhodnúť sa na základe takéhoto princípu a okrem toho, sa stotožňujem s názorom pána Webera a ostatných. Tento návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Bez ohľadu na administratívne problémy je pre mňa tento dôvod dostatočný na odmietnutie návrhu Komisie. Budem hlasovať proti správe pani Buitenwegovej. Dúfam, že aj ostatné skupiny vidia, že návrh predstavuje vážny zásah do slobôd našich občanov. Kto si váži slobodu voľby rodičov, nedovolí, aby bola táto sloboda obmedzená.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, správy o antidiskriminačných smerniciach vynesú v tomto Parlamente na povrch to najhoršie. Je to poľutovaniahodné, pretože tieto smernice často obsahujú veľké množstvo dobrých návrhov a myšlienok, napríklad ako pomôcť ľuďom s postihnutím. Toto však v podstate nič nezmení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Webera, návrh číslo 81, jasne vyjadruje všetko podstatné, že tento návrh Komisie nie je dobrý. Je to tak nielen preto, že prináša príliš veľa byrokracie, ale tiež, a najmä, pretože podstatne porušuje princíp subsidiarity. Všetci vieme, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nemá, žiaľ, dobré vyhliadky, pretože tento Parlament nikdy nepremešká príležitosť ukázať maximálnu politickú korektnosť a vždy si vyberá viac byrokracie a viac rozhodovania bez ohľadu na európskych občanov.

Okrem toho, popri porušovaní zásady subsidiarity, táto správa tiež obsahuje množstvo návrhov, ktoré sú v rozpore so základnými demokratickými zásadami a zásadami právneho štátu. Jedným príkladom je pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54. Kým celá správa robí veľký rozruch okolo diskriminácie, tento návrh obhajuje diskrimináciu na základe názorov, ktoré nie sú v súlade s politickou korektnosťou, no, o to sa napokon pokúša množstvo iných aspektov tejto správy.

V katalógu úctyhodných zásad a pseudodobrých zámerov sa skrýva judicializácia politickej korektnosti. Nie je to o antidiskriminačných opatreniach, ale veľmi často práve o obmedzujúcich zákonoch zameraných na ešte väčšie oslabenie slobody prejavu a posilnenie určitého progresívneho názorového terorizmu. Základnou otázkou zostáva: čo má toto, preboha, spoločné s Európou? Veď nechajme členským štátom to, čo je ich!

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ak sa niekedy zdá, že Európska únia presadzuje nadmernú reguláciu a celkom oprávnene ju za to kritizujú, príčinou sú veľmi jednoducho správy podobné tej, ktorú teraz prerokovávame.

Tak ako podporujem realistické opatrenia na boj proti akejkoľvek forme diskriminácie, musím tiež kritizovať body, o ktorých tu diskutujeme, pretože jednoducho nie sú opodstatnené a nebudú mať požadovaný účinok.

Je neprijateľné, aby, ako už bolo povedané, mohli byť napríklad, náboženské školy zažalované za odmietnutie učiteľov iného vierovyznania či bez vierovyznania, alebo že poisťovacie spoločnosti môžu byť žalované za vykonanie hodnotenia rizika, ak toto bude vykonané na základe veku alebo pohlavia, alebo že existuje riziko, že všetky obytné budovy budú musieť byť postavené s bezbariérovým prístupom. Áno, dámy a páni, toto je smer, ktorým sme sa vydali, nebudeme už vlastne podporovať zdravotne postihnutých ľudí, no spôsobíme, že všetky byty budú cenovo neprístupné. Bývanie, ktoré si nemôže nikto dovoliť, namiesto pomoci zdravotne postihnutým ľuďom – to predsa nemôže byť naším cieľom. Potom je tu ešte kritika presunutia dôkazného bremena. Ak si predstavím, že môžu proti mne ako poslancovi EP s 25 žiadateľmi o pozíciu asistenta vzniesť obvinenie len pre podozrenie z diskriminácie alebo pocitu diskriminácie, jednoducho už nebudem schopný pracovať, ale strávim celý svoj čas zápasením s dôkazmi, by som musel preukázať len z dôvodu existencie tohto pocitu diskriminácie, hoci som v skutočnosti nikoho žiadnym spôsobom nediskriminoval.

Okrem toho, sú viaceré výrazy vágne. Tento informačný prehľad, ktorý bol zverejnený, je celkovo predchodcom tejto smernice, ktorá sa začína diskusiou o tom, či stále môžeme používať výrazy „slečna“ alebo „pani“, alebo či máme odstrániť všetky slová, ktoré sa v nemčine končia na „mann“, napríklad v slove „Staatsmann“ (štátnik, politik), alebo „Sportsmann“ (športovec), pretože sa môžu považovať za diskriminujúce.

Dámy a páni, niečo z toho, o čo sa tu žiada, je jednoducho nezmyselné, a preto budem hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcela poďakovať pani spravodajkyni najmä za prácu, ktorú odviedla, a za výsledok, ktorý sme nakoniec dosiahli.

Článok 13 Zmluvy je naším základným kameňom a musím zdôrazniť, že členské štáty tak môžu garantovať vyšší stupeň ochrany. Je to len vecou minimálnych noriem a treba jasne povedať, že na základe tejto novej smernice nie je možné znížiť súčasnú úroveň ochrany v jednotlivých členských štátoch. Je to preto, aby sme boli presnejší, že niektoré členské štáty majú veľmi vysoký stupeň ochrany. Takéto prípady skutočne existujú.

Ochrana pred diskrimináciou je základným právom každého, kto žije v Európskej únii. Uvedomujeme si však, že diskriminácia existuje až príliš často, či už je to z dôvodu vzhľadu osoby alebo jednoducho jej priezviska.

Čo sa týka ľudí so zdravotným postihnutím, musíme zabezpečiť, aby už neboli diskriminovaní pri používaní invalidného vozíka, pretože prístup na množstvo miest je príliš často zložitý. Zlepšenie európskej legislatívy je podmienkou boja proti diskriminácii, opakujem, je to podmienkou. Potrebujeme túto legislatívu.

Naše deti trpia od skorého veku diskrimináciou, ktorá ich traumatizuje. Nesú bremeno tejto diskriminácie počas celého života. Musím upriamiť vašu pozornosť najmä na viacnásobnú diskrimináciu. Komisia to pozabudla zahrnúť do svojho návrhu. Preto navrhujeme presnú definíciu týchto typov diskriminácie.

Je absolútne nevyhnutné, aby sme posilnili legislatívu s cieľom dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie v prípade akýchkoľvek rozdielov. V tomto ohľade žiadame členské štáty, aby prijali opatrenia na presadenie rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí bez ohľadu na náboženstvo, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Na záver musím dodať, že dúfame, že do roku 2010 budeme mať návrh Komisie, ktorý postaví diskrimináciu na základe pohlavia na rovnaký základ, ktorý by umožnil ukončiť akúkoľvek hierarchiu práv.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rovnako ako moji predrečníci by som sa chcel najprv poďakovať našim dvom spravodajkyniam, pani Buitenwegovej a pani Lynneovej, za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali – to by som rád vyzdvihol – v kontexte zlepšenej spolupráce.

Hoci sa osobne stotožňujem s celkovým názorom, ktorý zastáva pani Lynneová, rád by som pochválil inteligenciu, otvorenosť a zmierlivý prístup, ktoré preukázala pani Buitenwegová počas diskusie v našom výbore s cieľom vypracovať správu, ktorá by bola vyvážená a ktorú by podporila parlamentná väčšina. Dúfam, že bude úspešná a že radikálnejšie elementy na jednej a niekedy na druhej strane neovplyvnia hlasovanie.

V tomto ohľade – a rád by som zdôraznil, že nie som známy ako ľavicový fanatik – musím povedať, že som prekvapený a zdesený pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predložil náš kolega, pán Weber, ktorého si vážim, a niektorí ďalší poslanci. Pán Weber, počúval som váš príhovor a zdá sa mi, že ani jeden z argumentov, ktoré ste použili, nemá žiaden intelektuálny základ. Uviedli ste fantázie, neuviedli ste dôvody.

Keď si niekto prečíta odôvodnenie vášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, môže byť len ohromený jeho slabosťou: odmietate boj proti diskriminácii kvôli obavám z prílišnej byrokracie. Ste na omyle, keď sa snažíte zmeniť tento návrh na konflikt medzi pravicou a ľavicou. Boj proti diskriminácii nie je záležitosťou pravice alebo ľavice, je to záležitosť humanizmu a úcty voči základným právam.

(potlesk)

Preto dúfam a verím, že zajtra budete porazený.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN).(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, musíme podporovať každú iniciatívu zameranú na boj proti diskriminácii. Nedávna štatistika ukázala, že v Európe, kde je taká vyspelá spoločnosť, určitá menšina občanov tvrdí, že trpia diskrimináciou. Preto nikto nemôže zostať ľahostajný. Avšak samotný koncept zostáva taký široký a abstraktný, že by bolo vhodné určité vysvetlenie.

Musíme rešpektovať suverenitu každého členského štátu na prijímanie zákonov v súlade s dlhoročnými tradíciami, civilizáciami a kultúrami, pričom základné ľudské práva zostávajú nespochybniteľné. Intervencia takéhoto druhu je takmer vždy prípadom záchrany identity obyvateľstva. Uvediem príklad v súvislosti so sexuálnou orientáciou: je to môj osobný názor, no myslím si, že ľudská dôstojnosť musí byť garantovaná bez ohľadu na sexuálne preferencie. Homosexualita je voľba, ktorá patrí do súkromnej oblasti a v žiadnom prípade nemôže byť potrestaná, ale nemôže byť ani ochraňovaná. Sloboda názoru: kde začína ochrana proti priamej a nepriamej diskriminácii a kde končí? Sloboda vyznania: v škole mojej netere v tomto roku prvýkrát nebolo žiadne predstavenie narodenia Krista. Riaditeľ školy to zakázal, pretože tu boli deti s rôznymi vierovyznaniami. Podľa môjho názoru je predstavenie narodenia Krista väčšmi demonštrovaním kultúry než viery. Aby sa predišlo jednej forme diskriminácie, vytvorila sa iná. Rešpektovanie náboženstva ostatných ľudí neznamená, vážený pán predsedajúci, že by sme sa mali hanbiť za to svoje.

Preto – a tu skončím – sa obávame, že tento návrh smernice sa prikláňa k zbytočnému opačnému extrémizmu, a riešenie problému sa zdá byť horšie ako bol pôvodný problém.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, táto smernica konečne vypĺňa prázdne miesto v antidiskriminačnom zákone a umožňuje Európskej únii splniť svoje medzinárodné povinnosti na ochranu ľudských práv, rovnako ako svoje povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vážené dámy a vážení páni zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov, vaše argumenty proti smernici sú populistické a zavádzajúce. Akým právom odopierate ľuďom so zdravotným postihnutím neobmedzený prístup k vzdelaniu, alebo starším ľuďom rovnaké zaobchádzanie vzhľadom na poistenie a finančné služby? Ako chápete humanitu?

Neobmedzená účasť v spoločnosti je ľudským právom a z tohto dôvodu budeme bojovať za túto smernicu ako aj za rovnaké možnosti pre všetkých. Podľa môjho názoru je celkom nehumánne požadovať od obetí diskriminácie dôkaz o diskriminácii. Ak vy, dámy a páni zo skupiny PPE-DE, zrušíte presunutie dôkazného bremena, ohrozíte základné právo niektorých skupín ľudí na ochranu ich ľudskej dôstojnosti, čo považujeme za neprijateľné. Chceme rovnosť všetkých pri ochrane proti diskriminácii a my Zelení za to budeme bojovať. Nedovolíme, aby sa ľudské práva stali hračkou v populistickom šírení paniky. Teraz tu môžem predpovedať, že zajtra prehráte. Väčšina v tomto Parlamente bude hlasovať za právo ľudí na ochranu proti diskriminácii. Som si tým istá.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, budem hlasovať proti tejto správe a navrhovanej smernici z nasledujúcich troch dôvodov. Po prvé, nesúhlasím s názorom, že právne predpisy v danej problematike by mala prijať EÚ, a nie národné vlády, pretože verím, že každý členský štát vie najlepšie rozhodnúť o tom, či potrebuje posilniť takéto právne predpisy. Ak sme niekedy mali problém so subsidiaritou, tak je to v tomto prípade.

Mojím druhým dôvodom je, že akt obťažovania má alarmujúco veľkú možnosť obmedzenia práv, čo sa týka slobody prejavu a slobody vyznania najmä tých, ktorí hlásajú odkaz kresťanstva.

Kresťania hlásajúci evanjelium najmä na verejných priestranstvách ľuďom iných vierovyznaní, ktorí sa pohoršujú a vyhlasujú, že je to útok na ich dôstojnosť, by týmto mohli tento právny predpis porušovať. Obrana a podporovanie biblického prístupu voči heterosexuálnym manželstvám by podobne umožnilo hašterivým aktivistom za práva homosexuálov sťažovať sa na obťažovanie.

Tretím dôvodom je, že opatrenia v rámci smernice sú disproporcionálne a neadekvátne vyvážené. Napríklad núti kresťanského tlačiara akceptovať objednávku na tlač materiálov, ktoré urážajú jeho náboženské názory, hoci by mal byť slobodný vo vykonávaní svojej činnosti podľa svojho svedomia.

Bez nevyhnutných vyrovnávacích mechanizmov sa táto smernica stane nástrojom, ktorý v skutočnosti vytvorí diskrimináciu. Preto je to pre mňa zbytočná smernica prekračujúca základné práva, najmä ľudí s vierou a svedomím, a dokazuje, že toto všetko je v rámci EÚ prehnané, nerozumné a zachádzajúce priďaleko.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Popa (PPE-DE) . – (RO) V rámci iniciatívy Komisie na rozšírenie použitia zásady rovnakého zaobchádzania aj do ostatných oblastí života spoločnosti využijúc globálnu smernicu, ktorá zakazuje diskrimináciu mimo pracoviska, založenú na zdravotnom postihnutí, veku, vyznaní alebo viery a sexuálnej orientácie, je v podstate nevyhnutné dokončiť antidiskriminačný legislatívny balík. Predstavenie myšlienky viacnásobnej diskriminácie a zvláštna pozornosť venovaná právam postihnutých znamená krok vpred.

Tento návrh smernice však zostáva chúlostivou a kontroverznou témou. Tento legislatívny text musí udržiavať rovnováhu medzi právomocami Európskej únie a právomocami členských štátov a jasne definovať rozsah svojej pôsobnosti. Aspekty rodinného práva, vrátane občianskeho stavu, reprodukčných práv a právnych predpisov o adopcii nesmú byť zahrnuté ako časť rozsahu pôsobnosti návrhu smernice. Je to skutočnosť, ktorá musí byť nesporne jasná z legislatívneho textu. Využitie inštitúcie manželstva nemôže byť akceptované v inom než kresťanskom zmysle. Pre ostatné vzťahy môže byť stanovené iné právne akceptované ustanovenie.

Zásada subsidiarity sa musí rešpektovať so zreteľom na výchovný obsah a organizáciu národných vzdelávacích systémov vrátane denominačných škôl. Skupina Európskej ľudovej strany vždy podporovala propagovanie rozmanitosti ako dôležitého cieľa Európskej únie a boja proti diskriminácii. Text, žiaľ, obsahuje ustanovenia, ktoré sú neakceptovateľné z hľadiska náboženskej doktríny.

Ľavica má paradoxne v úmysle diskriminovať týmto spôsobom. V skutočnosti som to ja, kto je diskriminovaný jednoducho preto, že úprimne verím v Boha.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE). – Vážený pán predsedajúci, bola to zaujímavá rozprava a bola by zábavná, keby nebola taká tragická. Väčšina protiargumentov, ktoré som si dnes poobede vypočul, je podľa mňa myslená úprimne a vážne, no nie sú založené na faktoch a nie je sú založené ani na texte, ktorý leží pred nami. Nič v tejto správe nenarúša subsidiaritu alebo proporcionalitu. Ak by to tak bolo, bolo by to upravené Radou ministrov. Preto na vás nalieham, dokonca aj teraz, aby ste hlasovali za a dovolili tak Rade ministrov urobiť správnu vec, aby sa zabezpečila úplná proporcionalita a aby bola dodržaná subsidiarita.

Pán Weber, Európa sa zrodila z hodnôt 2. svetovej vojny – odhodlania, aby sme sa nikdy znovu neodvrátili, keby bola cieľom jedna alebo druhá skupina ľudí, alebo by z nich urobili obetného baránka a odviedli ich do koncentračných a pracovných táborov, odhodlania, aby tu nebola žiadna hierarchia útlaku. A predsa chcete mať Európu, ktorá nie je založená na týchto morálnych hodnotách, Európu, ktorá verí a rešpektuje to, že všetky ľudské bytosti sú si rovné. Tí, ktorí tomuto oponujú, sa musia zodpovedať svojmu svedomiu, svojmu náboženstvu a svojim voličom, pokiaľ ide o to, prečo si myslia, že s niektorými ľuďmi by sa malo zaobchádzať inak a že by nemali byť rovní ostatným.

Stojím tu šťastný, ako homosexuál – a ak si zvolím byť homosexuálom, nie je zaujímavé, že niekto si potom zvolí byť heterosexuálom? – bojujúc za rovnosť, nielen pre homosexuálov, lesbičky, bisexuálov a transsexuálov, ale tiež pre ľudí na základe ich veku, náboženstva, viery, pohlavia, čohokoľvek, čo sa môže považovať za odlišné, čo im môže odoprieť rovnosť s ostatnými. Verím, že lakmusovým testom civilizovanej spoločnosti nie je to, ako zaobchádzame s väčšinou, ktorú, a to je zaujímavé, tvorí toľké množstvo rôznych menšín. Lakmusovým testom civilizovanej spoločnosti, ako vám povedia ľudia prítomní na galérii pre návštevníkov, nie je spôsob, ako zaobchádzame s väčšinou, ale ako zaobchádzame s menšinami a v takomto prípade, sú niektoré členské štáty, bohužiaľ, príliš pozadu.

Shakespeare brilantne povedal: „zlo, ktoré ľudia konajú, ich prežíva, dobro je často pochované s ich kosťami“. Pozrite sa na seba, predstavte si, že odlišný ste práve vy, že práve vy máte iné náboženstvo, inú vieru, iný vek, inú sexuálnu orientáciu – bolo by správne, aby vám boli odňaté vaše ľudské práva? Odpoveď musí znieť „nie“. Parlament má teraz možnosť urobiť to, čo je správne, spravodlivé a dobré.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V tomto bode rozpravy vystúpi pán Špidla. Vysvetlí lepšie ako ja dôvody, prečo tak musí urobiť. Preto mu teraz prenechávam slovo.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. – (CS) O niekoľko minút sa budem musieť zúčastniť rokovania vo veci smernice o pracovnom čase, a určite uznáte, že to je jedna z tém, ktorým sa nemožno vyhnúť.

Dámy a páni, počúval som rozpravu o predloženej správe a musím povedať, že som ju počúval s napätím, pretože vyjadruje základné zložky a obrovskú hĺbku tohto problému. Základná otázka znie: čo táto smernica ochraňuje? Táto smernica chráni ľudskú dôstojnosť. Nemôžeme si myslieť, že ľudskú dôstojnosť zasahuje menej, keď je diskriminovaná napríklad na základe zdravotného postihnutia ako keď je diskriminovaná na základe svojho veku. Hovoríme o ľudskej dôstojnosti, ktorá je pre každého človeka rovnaká.

Musím povedať, že táto smernica, tak ako bola predložená Komisii, je smernica, ktorá vznikla organicky v hlbokej rozprave v Parlamente a v nespočetných rozpravách na úrovni Komisie, a preto je to smernica, ktorá je premyslená a ktorá vyjadruje pevný a jasný prístup k hodnotám.

V rozprave sa tiež povedalo, že nediskriminácia je založená na hodnotách, ktoré sme aplikovali a ktoré sme si uvedomili po 2. svetovej vojne. Tak či onak, je pravda, že po 2. svetovej vojne sme si význam a konštitučnú váhu určitých hodnôt uvedomili jasnejšie. Tieto hodnoty majú veľmi hlboké historické korene. V antike nebola žiadna základná koncepcia rovnosti ľudí, táto koncepcia bola prvýkrát formulovaná v kresťanskom náboženstve. Veľmi dobre si spomínam na jednu encykliku, alebo pápežskú bulu z 9. storočia, ktorá sa volala Oriente ian sole a táto bula jasne hovorila: či nie je pravda, že slnko svieti na všetkých rovnako? Od tohto momentu sa táto formulácia vyskytuje v celých našich dejinách.

V rozprave boli, samozrejme, zmienené mnohé otázky technického charakteru alebo také, ktoré sa zdajú byť nižšieho stupňa ako sú otázky, o ktorých sme hovorili práve teraz. Rád by som sa ich dotkol. Prvá otázka bola o vznikaní nezmyselnej dodatočnej byrokracie. Myslím si, že to môžeme odmietnuť z jedného jednoduchého dôvodu. Táto smernica nevyžaduje nové štruktúry alebo nové byrokratické orgány. Táto smernica len rozširuje uplatnenie toho, čo už existuje, preto to v žiadnom prípade nie je krok k väčšej byrokracii.

Bola tu tiež otvorená otázka subsidiarity. Táto otázka bola preskúmaná s mimoriadnou pozornosťou, pretože je to zásadná otázka. Článok 13 Zmluvy je jasný. Poskytuje pevný právny základ a smernica, ktorá je založená na takomto právnom základe, nie je v konflikte so zásadou subsidiarity.

Ďalším podstatným princípom tejto smernice je otázka, napríklad presunu dôkazného bremena. Táto otázka už bola vyriešená v predchádzajúcich smerniciach, preto ani v tomto prípade nejde o nič nové. Ale aj napriek tomu mi dovoľte, aby som sa vyjadril k dôkaznému bremenu. Cieľom tejto smernice je posilniť schopnosť jednotlivcov brániť sa, to je základný cieľ. Toto by nebolo možné bez presunu dôkazného bremena. Nehovoriac o skutočnosti, že v mnohých právnych systémoch je už dôkazné bremeno presunuté z dôvodov omnoho menej významných, alebo z dôvodov podobne dôležitých. Klasickým príkladom presunu dôkazného bremena je tzv. domnienka otcovstva, pričom existuje mnoho ďalších príkladov.

V rozprave sa tiež povedalo, že niektoré pojmy sú príliš otvorené. Dámy a páni, väčšina ústavných pojmov je otvorená a vyžaduje si interpretáciu v daných súvislostiach. Pamätám si, napríklad, na Ústavu Nemeckej spolkovej republiky, kde je formulácia „majetok zaväzuje“. Toto je typická otvorená formulácia, ktorá je samozrejme znovu definovaná v jednotlivých konkrétnych prípadoch.

Dámy a páni, hovorilo sa o možných prehnane veľkých nákladoch najmä vo vzťahu k zdravotnému postihnutiu. Môžem povedať, že smernica nenavrhuje žiadne pevné a konkrétne záležitosti, no hovorí o rozumnom prispôsobení sa a znovu môžem konštatovať, že ak sa rozumné prispôsobenie uplatňuje od začiatku, väčšinou neznamená prehnane vysoké náklady. Musím povedať, že ak považujeme možné vyššie náklady vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kde chránime ľudský život, za prijateľné, potom podľa môjho názoru akékoľvek zvýšené náklady, ktoré sa vyžadujú na ochranu ľudskej dôstojnosti – hoci neverím, že budú podstatne vyššie – tiež existujú v pomere k záujmu, ktorý je chránený, pretože rovnosť a ľudská dôstojnosť, dámy a páni, sú záujmy, ktoré sú včlenené do Zmluvy a sú záujmami, ktoré musíme chrániť zo všetkých síl.

Podľa môjho názoru, pre Európsku úniu neexistuje nič významnejšie ako je koncept nediskriminácie. Hoci som zástancom vnútorného trhu a hoci som zástancom mnohých iných oblastí európskej politiky, myslím si, že koncepcia rovnosti príležitostí a nediskriminácie je pre ne najhlbším základom.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, je správne, že sme ukončili komplikovanú mozaiku právnych predpisov chrániacich rôznych ľudí pred diskrimináciou v rôznych situáciách, aby sme zabezpečili jednotný systém rovnosti. Žena, ktorej zamietli pôžičku v banke; zdravotne postihnutá osoba, ktorej neumožnili vstup do budovy; homosexuál, ktorému neposkytli ubytovanie; osoba tmavej pleti, ktorú vyhodili z klubu a tak ďalej, títo všetci by mali byť chránení na základe rovnakých princípov.

Chcela by som sa zmieniť len o dvoch záležitostiach. Jedna záležitosť sa týka ochrany pred obťažovaním. Z textu je úplne jasné, že je potrebné zabrániť vzniku zastrašujúceho prostredia pre jednotlivca, nejde teda o subjektívne vnímanú urážku niektorej skupiny. Je dôležité, aby sme veľmi pevne trvali na ochrane slobody prejavu, čo je dobre zdôraznené prostredníctvom konkrétnej zmienky doplnenej Parlamentom.

Čo sa týka cirkevných škôl, úplne podporujem právo rodičov na to, aby boli ich deti vzdelávané v rámci zásad konkrétnej viery, pokiaľ táto viera sama nešíri diskriminačné a predpojaté postoje. Ale nemôžeme prižmúriť oči nad vytváraním get, v ktorých by bolo umožnené navštevovať školy len deťom s určitým vierovyznaním, pričom iným by to nebolo dovolené. Text Komisie dovoľuje diskriminačný prístup a ja nie som presvedčená, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51 tento problém vyrieši. Pravdepodobne budem hlasovať proti obom.

 
  
MPphoto
 

  Rihards Pīks (PPE-DE).(LV) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nemyslím si, že ktokoľvek v tomto Parlamente by podporoval diskrimináciu. Rovnako si myslím, že ľudia v tomto Parlamente sú proti diskriminácii. Tento dokument – tento návrh smernice Rady – obsahuje nepochybne veľa dobrých návrhov, no myslím si, že mnoho návrhov v ňom obsiahnutých je založených na kresťanských názoroch a kresťanskej viere. Rád by som povedal, že jediná smernica nemôže dosiahnuť to, čo musíme dosiahnuť počas dlhého procesu vzdelávania, pretože je to otázka etiky a postojov. Ďalej, hoci táto smernica či návrh smernice obsahuje mnoho dobrých vecí, je tu aj niekoľko miest, kde zachádza príliš ďaleko. V skutočnosti v týchto miestach vytváraním možností pre jednu skupinu ľudí obmedzuje možnosti inej skupiny ľudí. Dokonca by som povedal, že rad bodov vytvára aj priestor pre zasahovanie do súkromnej sféry, a toto je proti našim základným hodnotám. Okrem toho, teraz, keď sa blížia voľby, počúvame od našich voličov čoraz viac otázok, rovnako ako aj kritiky. Domnievam sa, že podobne to bude aj vo vašich krajinách. Najčastejšou kritikou, ktorú počúvame, je, že z Bruselu prichádza príliš veľa regulácie, príliš veľa obmedzení a príliš veľa byrokracie. Mali by sme sa preto vyhnúť porušeniu subsidiarity alebo vytváraniu množstva obmedzení. Myslím si, že tento dokument by sa mal znova prehodnotiť.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE).(SV) Vážený pán predsedajúci, rada by som začala poďakovaním pani Buitenwegovej, pani Bozkurtovej, pánovi Cashmanovi a ostatným za veľmi dobrú správu. Spolu s mnohými poslancami som prekvapená a šokovaná z predstaviteľa a hovorcu Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov, pána Manfreda Webera, ktorý v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 81 navrhol, aby Parlament zamietol návrh smernice, pretože porušuje zásadu subsidiarity a smernica by priniesla neprimerané množstvo byrokracie – podľa švédskeho prekladu. Pán komisár Špidla sa o tom zmienil.

Som si istá, že všetky ženy so zdravotným postihnutím a všetci ostatní z podobných skupín, ktorí sa spoliehali, že Európsky parlament zaručí ľudské práva občanov, sú hlboko sklamaní tým, že vedenie skupiny PPE-DE prirovnáva ľudské práva k byrokracii. Preto nalieham na celý Parlament, aby zajtra hlasoval proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 81 skupiny PPE-DE. Rovnako si myslím, že je dôležité, aby ženy neboli naďalej diskriminované poisťovacími spoločnosťami len z toho dôvodu, že sú ženy a že sú staršie, no ako skupina sú zdravšie a žijú dlhšie ako muži. Dúfam tiež, že Parlament bude mať odvahu ozrejmiť to, že vzdelávanie financované z daní je tu pre každého. Náboženstvo je určite pre mnohých Európanov dôležité, a ja to rešpektujem, ale žijeme v svetskej spoločnosti.

Nie, pán Weber, vaša trhová sloboda dohody nie je taká dôležitá ako základné ľudské práva občanov. Spýtajte sa občanov EÚ – sú múdrejší a pokrokovejší ako členovia vašej skupiny PPE-DE. Očakávania voči nám sú vysoké a dúfam, že každý bude mať zajtra odvahu hlasovať za tento návrh a nie proti nemu, ako ste sa to snažili presadiť.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).(NL) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som rada poďakovala pani spravodajkyni. Musím znova zopakovať, že odviedla vynikajúcu prácu. Nebola to jednoduchá úloha. Zdá sa, že niektorí kolegovia sa prirýchlo urážajú.

Východiskový bod tejto smernice je celkom jasný: rovnaké zaobchádzanie s úplne všetkými – homosexuálmi či heterosexuálmi, ženami či mužmi, starými či mladými, černochmi či belochmi, osobami so zdravotným či iným postihnutím, vyznávačmi náboženstva či humanistami a podobne. Jeho právo je jej právo, pán Weber, naše práva sú ich práva a vaše práva sú naše práva. Toto, pán Vanhecke – ktorý znova odišiel z rozpravy – nemá nič spoločné s takzvanou politickou korektnosťou.

Tieňoví spravodajcovia a samotná spravodajkyňa vynaložili obrovské úsilie, aby došlo k tomuto kompromisu, kompromisu, ktorý by mohla podporiť aj Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov. Nikto nepovažuje predmetný text za bezchybný a môžem len dúfať, že podstatná väčšina v skupine PPE-DE príde do zajtrajšieho hlasovania k rozumu.

Som úplne za slobodu náboženského vyznania, ale, pán Weber, máte tú drzosť a s rukou položenou na Biblii sa povyšujete nad ostatnými a rovnaké príležitosti považujete za nezmyselnú byrokraciu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dámy a páni, pána Špidlu nahradí v záverečnej časti tejto rozpravy pán Barrot.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE-DE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podstata stratégie nediskriminácie sa dá stručne vyjadriť nasledovným tvrdením: človek má vždy prednosť. Berieme v úvahu najprv človeka a až potom skutočnosť, že táto osoba je v nejakom smere odlišná – napríklad zdravotne postihnutá alebo homosexuálna – a preto milujeme, chránime a bránime človeka. Toto je podstatou stratégie nediskriminácie. Ak je to pravda, je to pravda, a preto každý, kto má náboženské vyznanie, je človekom, keďže skutočnosť, že on alebo ona je človekom, má prednosť pred skutočnosťou, že majú náboženské vyznanie.

Preto musíme byť opatrní, lebo vyhlásenie v článku 3 podľa znenia navrhovaného pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 52 správy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci zavádza zásadu, ktorá sa diametrálne líši od vyhlásenia 11 v článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52 popiera koncept zachovania postavenia cirkví a organizácií založených na náboženskom alebo osobnom presvedčení v zmysle vnútroštátneho práva a článok 3 a príslušné odôvodnenie 18 podľa znenia navrhovaného pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 51 a 29 uvedenej správy zároveň obmedzujú, podľa môjho názoru, rozsah kompetencií členských štátov z hľadiska prístupu k vzdelávacím inštitúciám na základe náboženstva alebo osobného presvedčenia.

V krátkosti, som presvedčený, že ak chceme hájiť človeka od začiatku a ako celok, musíme hájiť aj aspekty, ktoré človeka charakterizujú z náboženského hľadiska. Okrem toho si myslím, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 92, 89 a 95 by mohli byť dobrým kontaktným bodom pre tých, ktorí chcú, aby sa táto smernica prijala, a preto by sme mohli nájsť na tejto úrovni priestor pre efektívny dialóg.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (PSE). – Vážený pán predsedajúci, predseda nášho výboru, pán Deprez, hovoril za mnohých v tomto Parlamente, keď povedal, že toto nie je správa o skupinových záujmoch ani správa ľavice, ale správa pani Buitenwegovej a je plná ohľaduplnosti, citlivosti a kompromisu, pokiaľ ide o ľudí. Pani spravodajkyňa pripravila správu, ktorá podnikanie nezväzuje ani príliš nereguluje, ako sme boli svedkami na dlhej ceste dvoch predchádzajúcich smerníc – smernice o rasovej rovnosti a smernice o zamestnanosti – a ktorá, povedal by som pánovi Weberovi, nezväzuje ani príliš nereguluje podnikanie v Nemecku ani v mojej krajine.

Spravodajkyňa pripravila smernicu o základných právach, ktoré nevytvárajú byrokraciu, o ktorej hovoril pán Špidla. Navrhol som pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o posilnení kompetencií už existujúcich orgánov zodpovedných za rovnosť. V Spojenom kráľovstve máme Komisiu pre rovnosť a ľudské práva, ktorá nedávno podporila prípad európskej občianky Sharon Colemanovej, matky postihnutého dieťaťa, ktorá zažalovala svojho zamestnávateľa za diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a vzťahu k určitej osobe, čo je základom správy pani Buitenwegovej. Európsky súdny dvor rozhodol v jej prospech a v dôsledku tohto rozsudku sa rozšírili práva britských opatrovníkov – ľudí, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.

Rád by som vám v tomto Parlamente povedal, že zostarnete, môžete sa stať invalidom a možno sa budete starať o niekoho so zdravotným postihnutím. Taká je realita pre desiatky miliónov európskych občanov. To je podstatou tejto správy. Nejde o skupinové záujmy ani o obavy z toho, kto bude dominovať v jednej či druhej skupine spoločnosti. Povedal by som, že táto správa nie je ľavicová ani pravicová – ide o základné práva. Ako povedal vo svojom vystúpení pán Cashman, ľudia tam vonku sa pred európskymi voľbami uistia, či sme ochránili základné práva a pritom neuškodili podnikaniu a hospodárstvu. To je cieľom tejto správy. Podporme ju. Je praktická a správna.

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som povedal, že prácu pani Buitenwegovej podporujem. Porozumel som tomu tak, že to, čo malo byť kompromisom, kompromisom pravdepodobne vôbec nebude, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že sme sa dokázali rozhodnúť.

Ak ma niečo znepokojuje, tak opak toho, čo pána Maura. Náboženská sloboda? Samozrejme, na 100 %. Sloboda pre náboženské vzdelávacie inštitúcie? Samozrejme, na 100 %. Žiadne náboženstvo nemôže byť za žiadnych okolností dôvodom, výhovorkou ani zámienkou na diskrimináciu akéhokoľvek druhu. Nemôžeme pripustiť tolerovanie výnimiek, kedy by cirkev alebo náboženská inštitúcia mohla diskriminovať učiteľov alebo študentov, ktorých správanie sa nezhoduje s danou vierou, a to kvôli riziku zásahu etického štátu a riziku, že veľa náboženstiev by si potom mohlo nárokovať rovnaké oprávnenie.

Toto nie je cesta vpred. Napokon, naše zmluvy a Európska únia už, bohužiaľ, svojimi dlhými zoznamami výnimiek zo základných práv a slobôd ochraňujú členské štáty viac, ako je potrebné. Nepridávajme ďalšie výnimky k tým, ktoré už existujú.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán Barrot, dámy a páni, spolu so svojimi kolegami zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov som hlasoval za túto správu vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, lebo tieňový spravodajca, pán Gauber, odviedol vynikajúcu prácu pri úsilí nájsť vyvážený kompromis. Chcel by som zablahoželať aj spravodajkyni, pani Buitenwegovej, k jej práci a pripojiť sa k jej výzve všetkým, aby zabránili radikálnym názorom a hľadali čo najširší konsenzus.

Ako pri všetkých kompromisoch, aj v tomto sú body, na ktorých sa zhodneme v drvivej väčšine, a body, ktoré prijímame ťažšie. Hovoríme o kompromise, ktorý musí zohľadniť právne predpisy, uznávanú prax a rôzne kultúrne tradície 27 členských štátov. Myslím si, že desaťročná lehota na prispôsobenie budov, aby sa mohli zdravotne postihnutí ľudia dostať k tovaru, službám a zdrojom, je pozitívna, ako aj skutočnosť, že pokiaľ existujú ťažkosti na štrukturálnej úrovni, ktoré sa nedajú prekonať, vždy bude možné nájsť alternatívy.

Pridávam sa k tým, ktorých znepokojuje situácia vo vzťahu k poisťovniam – napríklad skutočnosť, že sa na ne bral ohľad, ako je to aj v prípade lekárskych posudkov. Nemôžem však akceptovať myšlienku odstrániť odkaz – na čom sa vo výbore dohodli – na zásadu subsidiarity v témach vzťahujúcich sa na zákony o rodine, manželstve a reprodukcii. Sú to výlučne kompetencie členských štátov. To isté sa vzťahuje aj na článok 8, ktorý zamýšľa Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov odstrániť pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 90, lebo vzhľadom na existujúce legislatívne tradície mnohých členských štátov nie je možné akceptovať presunutie dôkazného bremena, pretože by to spôsobilo neprekonateľné právne problémy.

Ak sa tieto kľúčové body na plenárnom zasadnutí prijmú, nebudem môcť za túto správu hlasovať. Nikdy však nedokážem s čistým svedomím hlasovať proti smernici, ktorá zakazuje diskrimináciu medzi ľuďmi bez ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo presvedčenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Zhrnul by som to tak, pán predsedajúci, že ide aj o definíciu toho, akú Európu chceme pomôcť vybudovať. Som úplne za takú Európu, ktorá neustále bojuje proti všetkým formám diskriminácie.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (PSE) . – (ES) Vážený pán predsedajúci, návrh smernice, o ktorom dnes vedieme rozpravu, vykresľuje zásadu rovnosti ako značku európskeho projektu. Musíme k nemu teda pristupovať s ambicióznym sústredením a s cieľom pracovať na začleňovaní všetkých občanov Spoločenstva a musíme ho implementovať do verejnej politiky a administratívnych operácií, ako aj do vzťahov medzi jednotlivcami.

Musíme sa pohnúť vpred a umožniť všetkým občanom, aby si mohli uplatňovať svoje práva v plnom rozsahu, bez diskriminácie na základe viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie či dokonca kombinácie týchto faktorov.

Musíme zdôrazniť, že zásada rovnosti a zákaz diskriminácie sa musí rešpektovať na úrovni Spoločenstva i vnútroštátnej politiky, aby sme mohli zásadu rovnosti v celej Európe premeniť na skutočnosť. Musíme tiež dosiahnuť primeranú úroveň ochrany pred všetkými formami diskriminácie uvedenými v článku 13 Zmluvy.

Táto iniciatíva by nás mala vyzbrojiť lepšími nástrojmi na boj proti možnému diskriminačnému správaniu, ktoré je na našu hanbu dnes stále skutočnosťou, ako sa uvádza vo včerajšej správe Agentúry Európskej únie pre základné práva o homofóbii.

Kolegovia zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov nekaľte túto rozpravu prázdnymi výhovorkami, lebo hlasovanie proti tejto správe je jasným dôkazom ideologického stanoviska. Boj proti diskriminácii má zásadný význam a predstavuje základ hodnôt Európskej únie.

Z toho dôvodu máme záväzok i povinnosť urobiť dnes v tomto Parlamente krok smerom k záväzku rovnosti a jej obrane v celej Európe. Nemôžeme sa vzdať svojich túžob a nádejí na pokrok a jednoducho nechať takú zásadne dôležitú vec zakladajúcu sa na našich hodnotách odplávať do kategórie nádejí a snov. Občania Európy, najmä tí najzraniteľnejší, by nám to nikdy neodpustili.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). (HU) V zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd požíva každý občan rovnaké práva a slobody a rovnakú ochranu zákonom bez ohľadu na akékoľvek rozdiely, napríklad v rase, farbe pleti, pohlaví, jazyku, náboženstve, politických alebo iných názoroch, národnostnom alebo sociálnom pôvode, majetku, rode alebo inom postavení.

Rád by som však zdôraznil, že proti každej forme diskriminácie je potrebné podniknúť rozhodné a efektívne kroky, lebo diskriminácia je v Európe stále silná a ovplyvňuje mnoho rôznych vrstiev spoločnosti. V mnohých prípadoch nestačí len zakázať všetky formy diskriminácie, dôležité je aj zavedenie rôznych pozitívnych opatrení, a to napríklad v prípade ľudí žijúcich so zdravotným postihnutím. Veľa krajín, napríklad Taliansko, Francúzsko, Fínsko a Španielsko, udelilo národnostným menšinám autonómiu a prijalo pozitívne opatrenia v záujme ich ochrany.

Európska únia a jej členské štáty majú tiež povinnosť zaručiť občanom rovnaké práva a rovnaké zaobchádzanie v inštitucionálnej forme. Potrebujeme, aby na európskej úrovni fungovali nezávislé inštitúcie, ktoré by monitorovali a zaručili, že členské štáty budú uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania nielen teoreticky, ale že tiež podniknú konkrétne kroky s cieľom efektívne implementovať túto smernicu.

 
  
MPphoto
 

  Evangelia Tzampazi (PSE). (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, rada by som sa vás opýtala, či skutočnosť, že sa k vám prihováram sediac tu dole a nepostavila som sa, ako ostatní moji kolegovia, považujete za urážku tohto Parlamentu.

Európsky parlament podporoval a naďalej aj musí podporovať horizontálnu smernicu, ktorá európskym občanom zaručuje rovnaké zaobchádzanie a ochráni ich pred všetkými formami diskriminácie. Táto smernica musí dopĺňať existujúci európsky právny rámec, najmä čo sa týka ľudí so zdravotným postihnutím a povinnosti zaručiť účinný a nediskriminačný prístup.

Predniesli sme dôležité návrhy. Zaviedli sme ochranu proti viacnásobnej diskriminácii tým, že sme v správe stanovili potrebu zaručiť účinný a nediskriminačný prístup. V prípadoch, kedy sa nedá prístup zaručiť za rovnakých podmienok ako pre ľudí bez zdravotného postihnutia, nám musí byť poskytnuté náležité alternatívne riešenie. Správa stanovuje prísnejšie kritériá, aby sa zhodnotilo, či opatrenia na zabezpečenie účinného a nediskriminačného prístupu prinesú neprimerané náklady. s niektorými bodmi správy nie sme všetci spokojní, a preto podporíme niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli predložené a ktoré posilňujú súdržnosť.

Myslím si, že v každom prípade by sme mali správu podporiť a tým poslať Rade jasný signál, že nakoniec predsa musíme mať efektívne európske právne predpisy, ktoré ukončia diskrimináciu podrývajúcu dôveru v základné európske hodnoty rovnosti a princípy právneho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ako novinár by som rád upozornil na zmenu tejto smernice, ktorá mňa osobne veľmi znepokojuje. Konkrétne sa mi zdá nepochopiteľné, že aj keď smernica ešte nebola transponovaná v 10 z 27 členských štátov, ideme ešte ďalej a pokúšame sa na ňu prilepiť ďalšiu smernicu. V tomto sa môžu názory rozchádzať, čo je v poriadku, ale čo mi ako novinárovi naozaj prekáža, je skutočnosť, že to škodí slobode tlače v členských štátoch. Dovoľte mi k tomu uviesť dva príklady. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Webera, ktorý si zaslúži našu podporu, znamená, že tiež bude možné obmedziť slobodu tlače, napríklad ak je vydavateľ nútený uverejniť inzerát neonacistov či antisemitov. Myslím si, že je to absolútne nepatričné a že je to v úplnom rozpore so zásadami, ktoré v EÚ máme, a preto proti tomu rázne namietam. Toto nemôžeme dopustiť. To isté platí samozrejme aj pre antidiskrimináciu, kedy ľudia, ktorých nechceme v EÚ podporovať, ale skôr by sme proti nim mali zakročiť, budú mať ešte viac príležitostí, napríklad aj na trhu s nehnuteľnosťami. V mojej rodnej krajine vidíme, ako sa neonacisti pokúšajú kupovať nehnuteľnosti takmer každý týždeň. Ak sa nehnuteľnosti prenajímajú alebo predávajú, nemôžeme ľavicovým ani pravicovým extrémistom zabrániť, aby si ich prenajali či kúpili. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh využijú a proti tomu rázne namietam a budem hlasovať proti nemu. Preto som za vrátenie návrhu do výboru a ak to nie je možné, tak budem hlasovať proti nemu.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, Európa a zvyšok sveta celé roky bojujú proti diskriminácii na všetkých úrovniach. Náš pokrok ako slušných ľudí si vyžaduje, aby sme absolútne rešpektovali zásadu subsidiarity.

Ako povedala pani Buitenwegová, Komisia už štyri roky sľubuje, že schváli rozsiahly a všeobecný návrh o ľudských právach všetkých ľudí. Ten už konečne dozrieva.

Som presvedčený, že žiadny človek by nikdy nemal byť diskriminovaný na základe svojho náboženského vyznania či viery, zdravotného postihnutia alebo veku. Naopak, ako kresťan vyzývam Európsky parlament a každého jednotlivca, aby nielen zastavil diskrimináciu, ale aj pomohol tým, ktorých diskriminujú pre ich zdravotné postihnutie.

Túto pomoc môžeme poskytnúť v rôznych formách a podobách. Všetky členské štáty sústavne a vytrvalo pracujú na zlepšovaní rovnakého prístupu pre tých, ktorí ho najviac potrebujú. Keďže Európa sa ďalej integruje, najdôležitejšie je, aby sme mali na pamäti, že každý z nás je iný, ale vo všetkých ohľadoch sme si absolútne rovní.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Lyubcheva (PSE).(BG) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rokujeme o mimoriadne dôležitej smernici, ktorá nám dá príležitosť vyriešiť problémy, ktoré sú v oblasti nediskriminácie stále kontroverzné. Nazdávam sa, že dôležité je najmä to, aby znova potvrdila právo a slobodu náboženských vyznaní a uplatňovanie zásady nediskriminácie v tejto oblasti.

Smernica zároveň explicitne odkazuje na vyhlásenie 11 o postavení cirkví a nekonfesionálnych organizácií, podľa ktorého Európska únia rešpektuje a nezasahuje do postavenia, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva.

Uznáva aj právo členských štátov navrhnúť a implementovať konkrétne opatrenia v tejto oblasti. Je samozrejmé, že európske právo sa musí zosúladiť s právom členských štátov regulovať jednotlivé oblasti.

Je to komplexná téma. Vzťahy sa musia ujasniť, aby sme zabránili porušovaniu práv všetkých ľudí vrátane tých, ktorí patria k cirkvám sankcionovaným právnymi predpismi.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani spravodajkyňa, dámy a páni, keďže mňa ste citovali v tejto rozprave najviac, rád by som ešte raz zareagoval.

Povedal som, že každý, kto kladie otázky, je v tejto rozprave zlý. Všetci rečníci, ktorí sa vehementne vyjadrovali proti diskriminácii, hovorili o princípe. Opakujem, že by som ocenil, keby sme sa nehádali o princípe, ale o práci, ktorú je potrebné vykonať v boji proti diskriminácii. Aj keď rokujeme napríklad o problematike životného prostredia a nezhodneme sa s ohľadom na zákaz emisií CO2, potom sa nezhodneme na prostriedkoch, akým ho dosiahnuť, ale všetci sa zhodneme na cieli. Prečo nemôžeme nesúhlasiť s prostriedkami s ohľadom na diskrimináciu a s tým, ako proti nej bojovať? Navyše, ak si vydavatelia novín sadnú v našich kanceláriách a vyjadria svoje obavy, malo by sa nám umožniť, aby sme tu predniesli ich obavy.

Pán Cashman, problému ani svojim výhradám nerobíte dobrú službu, keď ignorujete každého, kto len kladie otázky. Veď len kladieme otázky, nerobíme nič iné.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – Vážený pán predsedajúci, ako tieňový spravodajca vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci by som rád v mene Skupiny socialistov pochválil pani Buitenwegovú a tiež svoju kolegyňu, pani Bozkurtovú. Ďakujem vám za spoluprácu.

V mene Medziskupiny pre zdravotne postihnutých ma teší, že výzva 1,3 milióna ľudí, ktorí podpísali petíciu vyzývajúcu na rozšírenie antidiskriminačných práv na zdravotne postihnutých, bola vypočutá. Tiež ma teší, že sme sa aj napriek príslušnosti k rôznym stranám dohodli, že by mala vzniknúť horizontálna smernica a že diskriminácia by nemala mať hierarchiu – to je prísľub, ktorý nám dalo niekdajšie portugalské predsedníctvo Európskej únie, keď bola v roku 2000 schválená smernica o rasovej rovnosti. Úprimne povedané, tento prísľub sa realizuje príliš dlho.

Odsudzujem konzervatívcov, ktorí sa snažia túto realizáciu dokonca ešte odložiť. V tejto rozprave nejde o preukázanie podpory v Parlamente, ale aj o naliehanie na Radu, aby sa rozhýbala a aby to teraz odsúhlasila. Našich nemeckých priateľov by som rád poprosil, aby to neblokovali. Znepokojujú vás súkromné zmluvy, ale čo sa týka povinností voči verejnosti, ste ďaleko v predstihu. Dovoľte nám uskutočniť našu víziu a odsúhlaste to. Teší ma, že dnes sa budúce švédske predsedníctvo zaviazalo dokončiť to v Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) ešte pred Vianocami. Pevne dúfam, že to budete môcť urobiť.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Buitenweg, spravodajkyňa.(NL) Vážený pán predsedajúci, pre spravodajcu je nesmierne ťažké robiť svoju prácu dobre, keď najväčšia skupina v Parlamente vedie premenlivú politiku. Vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov túto správu podporovala, pretože správa predstavovala rozumný kompromis. Spolupracovali sme s pánom Gaubertom, ktorý sa, ako sa zdá, vytratil, aspoň som ho tu nevidela. V každom prípade sme spoločne pracovali na presne tom istom texte a teraz sa vyjadruje proti nemu! Zdá sa, akoby koordinátor, pán Weber, v zásade prenášal stanovisko svojej nemeckej národnej strany na skupinu PPE-DE.

Pán Weber, vy osobne ste mi minulý týždeň povedali, že tu nejde o obsah, ale o vyslanie politického signálu. Nie je to tak? Povedali ste mi to? Preto sa teraz nemôžete skrývať za detaily – ak ste to chceli urobiť, mohli ste jednoducho predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Vy ste však žiadne nepredložili. Vy totiž v skutočnosti chcete, aby bol celý návrh zamietnutý. Vy ho jednoducho nechcete prijať, tak prestaňte predstierať, že sledujete ten istý konečný cieľ.

Počula som mnoho vecí, na ktoré by sa dalo jednoznačne odpovedať. Mnoho ľudí sa napríklad pýtalo, ako sa toto vlastne týka Európy. V súčasnosti existuje množstvo smerníc, ktoré už dlhú dobu zabezpečujú ochranu trhu práce, a ochrana proti diskriminácii na základe mnohých iných kritérií je zabezpečená aj mimo trhu práce. Napriek tomu však ochrana určitých osôb zaostáva a je to tak napríklad v prípade zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a náboženstva. Z tohto dôvodu sa nesnažíme o zavedenie úplne nových myšlienok, ale skôr o úpravu jestvujúcich právnych predpisov. Nezavádzame nové právomoci; snažíme sa len zabezpečiť, aby sa s ľuďmi zaobchádzalo rovnako a aby sa určité kategórie ľudí nepokladali za dôležitejšie ako ostatné.

Pán Pirker hovoril o pracovnom trhu. O to tu však vôbec nejde, o tom hovorí iná smernica. Nejde o zamestnanosť učiteľov. Držme sa, prosím, faktov. Dôkazné bremeno je zložitá otázka, ako to pripomenul pán komisár. To tiež nie je žiadnou novinkou, hovorí sa o ňom aj v iných smerniciach. Vôbec nie je pravda, že vás ľudia budú jednoducho môcť obviniť a že sa budete musieť brániť. A nehovoríme tu ani o trestnom práve. Ľudia predsa aj v iných oblastiach musia najprv svoje tvrdenia podložiť skutočnými faktami a uviesť, prečo sa cítia byť diskriminovaní, a rovnako aj vy musíte uviesť dôvody, prečo niekoho pre určitú charakteristiku prijímate alebo odmietate.

V súvislosti s médiami, ako to uvádza text, už existuje ustanovenie proti reklame, ktorá nie je v súlade so zásadami publikácie: všetko je tam, v článku 54. Pokiaľ ide o cirkvi, tie ani nemusia v plnom rozsahu spĺňať všetky tieto požiadavky, hoci je to pre ne potrebné pri plnení sociálnych úloh. V Holandsku, napríklad, poskytujú určité služby sociálnej starostlivosti. Je pre ne neprijateľné, aby boli výnimkou, keď vykonávajú tieto sociálne úlohy iba na základe príslušnosti k cirkvi. To všetko sú konkrétne otázky, ktoré sú v správe uvedené.

Robili sme, čo bolo v našich silách. Po celý čas sme sa vám snažili vyhovieť. Vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú zapracované tu v texte a teraz budete v konečnom dôsledku hlasovať proti na základe rôznych straníckych stanovísk. Musím povedať, že to vnímam ako osobnú ranu pod pás, keďže som vám vyšla v ústrety. Veľká časť vášho textu bola zapracovaná do správy, a to, ako si teraz nad ňou umývate ruky, považujem za hanebné!

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 2. apríla 2009.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE), písomne. – (IT) Ľudská dôstojnosť a rovnosť sú dve významné hodnoty, ktoré predstavujú základ modernej kultúry ľudských práv. Často sa však stáva, že sa opak týchto hodnôt zakrýva veľkými slovami. Rovnosť, napríklad, znamená, že v rovnakých situáciách sa bude postupovať rovnako, znamená však aj, že v odlišných situáciách sa bude postupovať odlišne. Moje výhrady týkajúce sa predmetnej správy vyplývajú z tejto základnej úvahy. Nikto nemôže mať ani najmenšie pochybnosti o tom, že Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov v plnej miere uznáva dôstojnosť a rovnosť zdravotne postihnutých, starších, chorých či chudobných osôb, utečencov alebo prisťahovalcov. Mám však dojem, že ide o pokus zablokovať tento stanovený trend s cieľom presadiť uplatňovanie diskriminácie rodiny založenej na manželstve medzi mužom a ženou a diskriminácie náboženskej slobody, najmä pokiaľ ide o cirkevné školy. Za rovnosť najmenších, najchudobnejších a bezbranných budem vždy neúnavne bojovať. Práve z tohto dôvodu cítim veľký smútok, keď vidím, ako sa v Európe ľudských práv prostredníctvom zákonov a praxe začína uplatňovať diskriminácia toho najkrutejšieho druhu, diskriminácia medzi narodenými a nenarodenými deťmi. To dnes nie je témou diskusie, bolo by však dobré, keby sa táto otázka dostala do povedomia Európanov pri posudzovaní dôstojnosti a rovnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), písomne.(RO) Akousi osudnou zhodou náhod rokujeme o tejto smernici práve dnes a hlasovať o nej budeme zajtra, teda vo Svetový deň povedomia o autizme. A to je dobré znamenie.

Je nám však zrejmé, že v skutočnosti existujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch jednotlivých členských štátov významné rozdiely z hľadiska práv a záujmov osôb postihnutých autizmom. Rozdiely sú ešte výraznejšie, keď porovnáme každodenný život ľudí postihnutých touto chorobou.

Čaká nás ešte dlhá cesta, kým dosiahneme úroveň európskych noriem, istý pokrok však treba urobiť. Autizmus musí byť uznaný za samostatný druh duševného postihnutia a je potrebné preň vytvoriť zvláštne stratégie.

Možno sa to niekomu bude zdať nákladné, ale rovnaké zaobchádzanie, ako je to v prípade osôb trpiacich inými druhmi postihnutia, je absolútne nevyhnutné, ak chceme rešpektovať samých seba a hodnoty európskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písomne.(GA)

V tejto smernici sa vyzdvihuje uznanie veľmi dôležitej skutočnosti, a tou je, že diskriminácia nie je jav, ku ktorému dochádza len na pracovisku. Hlavným cieľom vytrvalého odporúčania Komisie je riešenie diskriminácie na základe náboženstva či vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania s ľuďmi mimo pracovného prostredia.

Vzhľadom na to, že v Írsku pracujem so skupinami pre práva zdravotne postihnutých, ako aj so zdravotne postihnutými osobami, viem, že oni tieto právne predpisy vrelo privítajú. Plne súhlasím s tvrdením v správe pani Buitenwegovej, že „na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s ľuďmi so zdravotným postihnutím nestačí len zakázať diskrimináciu. Potrebná je aj pozitívna akcia vo forme opatrení prijatých vopred a v podobe vhodných úprav.“

Takisto vítam aj pevný postoj, ktorý spravodajkyňa a Komisia zaujali, s cieľom predchádzať diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Diskriminácia tohto druhu v modernej spoločnosti nemá čo hľadať a jednoznačne odmietam snahu určitých politických skupín oslabiť právne predpisy upravujúce túto oblasť.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Som socialista, a to znamená, že verím v rovnosť všetkých ľudských bytostí. Proti diskriminácii je potrebné bojovať všade tam, kde sa objavuje, nielen na pracovisku. Medzi jednotlivými formami diskriminácie však nesmie existovať hierarchia. Každý je iný, všetci sú si rovní.

Účelom tejto smernice je vykonávať zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu mimo pracovného trhu. Stanovuje sa ňou rámec pre zákaz diskriminácie na základe týchto kritérií a určuje sa jednotná minimálna úroveň ochrany pre osoby vystavené diskriminácii v rámci Európskej únie.

Týmto návrhom sa dopĺňa súčasný právny rámec ES, podľa ktorého sa zákaz diskriminácie na základe náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie vzťahuje len na zamestnanie, povolanie a odbornú prípravu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Geringer de Oedenberg (PSE), písomne.(PL) Diskriminácia predstavuje vážny problém v Európe, aj za jej hranicami. Podľa zvláštneho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v roku 2008, 15 % Európanov vyhlásilo, že sa v minulom roku stalo obeťou diskriminácie.

Európsky parlament na navrhovanú smernicu čakal viac ako štyri roky. Smernica je pokusom o vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie, vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Túto zásadu však treba uplatňovať nielen v súvislosti s prístupom k zamestnaniu, ale aj v súvislosti s dostupnosťou tovaru, vybavenia a služieb, ako sú napríklad bankové služby, bývanie, vzdelanie, doprava a zdravotná starostlivosť.

Tento dokument navyše vymedzuje minimálne rámcové normy, ktoré majú zabezpečiť ochranu proti diskriminácii. V prípade, že členské štáty chcú zvýšiť úroveň poskytovanej ochrany, majú v tejto oblasti voľnú ruku. Ak však chcú odôvodniť znižovanie aktuálnych noriem, nesmú sa odvolávať na novú smernicu. Smernica poškodeným stranám zaručuje právo na náhradu. Tiež sa v nej uvádza, že členské štáty by mali nielen vyjadriť svoje želanie prekonať diskrimináciu, ale malo by to byť ich povinnosťou.

Mnohé z členských štátov už zaviedli ustanovenia, ktorými sa zaručuje rôzny stupeň ochrany proti diskriminácii na základe náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie mimo pracovného trhu. Tento návrh smernice umožní zavedenie ucelených európskych ustanovení do tejto oblasti. Bude to jednoznačným vyhlásením svedčiacim o tom, že Európa ako celok diskrimináciu neospravedlňuje. Ochrana pred diskrimináciou je základným právom a mal by ho mať každý občan Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), písomne. (HU) v poslednej dobe sa rovnosť príležitostí stáva čoraz dôležitejšou témou v rozhodovacom procese Spoločenstva. Cieľom navrhovanej smernice o rovnakom zaobchádzaní je uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Ochrana pred diskrimináciou je základným právom, ktoré by sa malo vzťahovať na každého občana Európskej únie. Pevne trvám na tom, že musíme bojovať proti všetkým formám diskriminácie. Cesta, na ktorú sa v súvislosti s touto problematikou musíme vydať, je dlhá, pričom je zrejmé, že naraz sa môžeme posunúť len o jeden krok vpred. To znamená, že musíme, po prvé, doplniť a upevniť právne predpisy, po druhé, transponovať právne predpisy obsahujúce nové, ucelené a zjednotené zásady do vnútroštátneho práva a napokon ich zaviesť aj do praxe. Hoci to bude vyžadovať množstvo práce a času, ak sa to poníma individuálne, naším cieľom je v pomerne krátkom časovom horizonte uspieť a dokázať, že sme pokročili vpred a že žijeme v Európe, v ktorej skutočne niet diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písomne. (HU) Chcela by som pani kolegyni Buitenwegovej zablahoželať k tejto správe, ktorou sa otvára nová cesta na doplnenie právnej štruktúry s cieľom odstrániť všetky existujúce formy diskriminácie. Článok 13 Zmluvy o Európskej únii stanovuje za cieľ boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, ale aj na náboženskom vyznaní či viere, zdravotnom postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

Napriek prijatiu a transpozícii smerníc 2000/43, 2000/78 a 2004/113 do vnútroštátneho práva, k dnešnému dňu stále neexistuje spoločná ochrana proti diskriminácii na základe štyroch spomínaných kritérií mimo oblasti zamestnávania. Navrhovaná smernica má vyplniť túto medzeru a my dúfame, že okrem zákazu diskriminácie poskytne aj právne prostriedky pre tie osoby v 27 členských štátoch, ktoré pociťujú znevýhodnenie.

Účinné uplatňovanie smernice v zmysle posúdenia a kompenzácie nedostatkov zaznamenaných v priebehu procesu transponovania, ako aj uplatňovanie dávnejšie prijatých smerníc by doplnilo možnosť obrany občanov Európskej únie proti diskriminácii. Prijatie navrhovanej smernice navyše nevyžaduje žiadne zmeny jednotlivých vnútroštátnych zákonov. Preto úprimne dúfam, že Rada bude schopná zabezpečiť jednomyseľnú podporu, ktorá sa vyžaduje v zmysle zmlúv, a že každý členský štát prispeje a umožní tak Európskej únii urobiť obrovský krok vpred k splneniu našich základných hodnôt a cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin a Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), písomne.(DE) Použitý právny základ, článok 13 odsek 1 Zmluvy o ES, nie je vhodný, vzhľadom na to, že podľa názoru nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) nie je dodržaná zásada subsidiarity. Ustanovenie predmetných nariadení nepatrí do kompetencií legislatívneho orgánu EÚ a vážnym spôsobom zasahuje do procesu sebaurčovania členských štátov.

Boj proti diskriminácii v akejkoľvek forme a pomoc zdravotne postihnutým ľuďom zúčastňovať sa na verejnom živote sú veľmi dôležité úlohy. Na druhej strane je však návrh, aby sa platnosť antidiskriminačných nariadení rozšírila prakticky do všetkých oblastí života, vzdialený od reality. Zásada presunutia dôkazného bremena, ako je uvedené v smernici, by znamenala, že súdny spor bude možné začať aj na základe obvinení, ktoré nie sú podložené dostatočnými dôkazmi. Príslušné osoby by potom museli odškodniť protistranu aj v prípade, že sa diskriminačného správania nedopustili, ale nepodarilo sa im dokázať svoju nevinu. Takéto mätúce vymedzenie pojmu presunutia dôkazného bremena je preto diskutabilné z hľadiska zlučiteľnosti s konaním v zmysle zásad právneho štátu. Bude to vytvárať neistotu a podporovať zneužívanie. To nemôže byť zmyslom existencie pokrokovej antidiskriminačnej politiky.

Predmetom ďalšieho skúmania musí byť aj skutočnosť, že Komisia v súčasnosti pokračuje v konaní vo veci porušenia právnych predpisov proti členským štátom v súvislosti s procesom transpozície jestvujúcich európskych smerníc o antidiskriminačnej politike. Doteraz však neexistuje prehľad transponovaných nariadení, aby na jeho základe bolo možné určiť potrebu nových nariadení, ktorá bola vyhlásená. Predovšetkým Nemecko už ďaleko prekročilo predchádzajúce ustanovenia Bruselu. Z týchto dôvodov sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), písomne.(FI) Po zavedení bude smernica o rovnakom zaobchádzaní predstavovať jeden z najvýznamnejších krokov v tomto volebnom období na ceste k sociálnej Európe a Európe pre ľudí. Právne predpisy o aktívnej aj pasívnej diskriminácii, ak sa uplatňujú pre všetky skupiny ľudí a na všetky diskriminačné kritériá, majú na životy mnohých občanov EÚ nesmierny vplyv. V tejto súvislosti by som chcela poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu.

Vo Fínsku, ale aj inde v Európe, sťažuje či už taká alebo iná forma diskriminácie každodenný život obrovskému počtu občanov. To by sa v dnešnej spoločnosti, v ktorej sa rešpektujú ľudské práva a rovnosť, nemalo stávať: každý by mal mať rovnakú príležitosť podieľať sa na dianí v spoločnosti. Nediskriminácia je charakteristickým znakom civilizovanej spoločnosti.

Veľmi dôležité je aj to, že smernica zahŕňa všetky diskriminačné kritériá. Napriek tomu, že medzi skupinami osôb a osobami, ktoré musia čeliť diskriminácii, existujú skutočne veľké rozdiely, musíme problém diskriminácie systematicky riešiť ako jav, bez konkretizovania určitej skupiny či skupín. Roztrieštený prístup by mal nevyhnutne za následok vznik iných diskriminačných kritérií s nerovnakou hodnotou a vznik trhlín, v ktorých by sa mohli ocitnúť osoby stretávajúce sa z mnohých a rôznych dôvodov s diskrimináciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne.(ET) Európska únia je založená na spoločných zásadách slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. V článku 21 Charty základných práv Európskej únie sa uvádza, že je zakázaná akákoľvek diskriminácia najmä z pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. [toto je citát priamo z právneho predpisu]

Uznanie výnimočnosti každého jednotlivca a jeho rovnakého práva na príležitosti, ktoré ponúka život, je jedným zo základných znakov európskej zjednotenej rozmanitosti a tá prestavuje kľúčový prvok v kultúrnej, politickej a spoločenskej integrácii Únie.

Hoci rozvoj mnohých oblastí v rámci EÚ prebieha v súčasnosti veľmi úspešne, je prekvapujúce, že nám stále chýbajú spoločné nariadenia na riešenie otázky násilia alebo zneužívania hendikepovaných osôb či v súvislosti so sexuálnym zneužívaním a nie všetky členské štáty dostatočne uznávajú základné práva týchto občanov. Musíme uznať, že európsky právny rámec pre boj proti diskriminácii ešte ani zďaleka nie je dokonalý.

Jednoznačne vítam novú smernicu, ktorá v rámci EÚ vytvára spoločný rámec pre opatrenia na boj proti diskriminácii. Spomínaný rámec bude pravdepodobne viesť k vykonávaniu zásady rovnakého zaobchádzania v členských štátoch v širšom rozsahu ako len v rámci pracovného trhu.

Bojovať proti diskriminácii znamená investovať do povedomia spoločnosti, ktorá sa rozvíja prostredníctvom integrácie. Ak má však spoločnosť dosiahnuť integráciu, musí investovať do školení, informovanosti a podpory osvedčených postupov a nájsť tak spravodlivý kompromis v prospech všetkých občanov a v ich záujme. Preto musíme vyvinúť ešte nemalé úsilie, ak chceme potlačiť diskrimináciu v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Sârbu (PSE), písomne.(RO) Právo nebyť diskriminovaný patrí medzi základné práva a z hľadiska uplatniteľnosti pre európskych občanov sa nikdy nespochybňovalo. Rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu je jedným zo základných princípov európskej integrácie.

Táto dlho očakávaná smernica, ktorej história počas konzultácií s Parlamentom je veľmi zložitá, sa zakladá na článku 13 Zmluvy o ES a upravuje ochranu proti diskriminácii, pričom zdôrazňuje rovnaké zaobchádzanie s osobami na základe akéhokoľvek kritéria. O potrebnosti tejto smernice nemožno pochybovať, vzhľadom na veľké percento občanov, približne 15 %, ktorí vyhlasujú, že sa cítia byť na úrovni EÚ diskriminovaní.

Tiež by som chcela zdôrazniť, aké dôležité je vytvoriť porovnanie tejto novej smernice so smernicami o boji proti diskriminácii, ktoré sú aktuálne v platnosti. Táto úloha bude splnená formou spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi. Som rada, že môžem v tejto súvislosti vyzdvihnúť, aký pokrok zaznamenalo Rumunsko v tejto oblasti za posledné roky, ako to uviedla Agentúra Európskej únie pre základné práva.

V neposlednom rade verím, že dôsledky tejto smernice budú významné, vzhľadom na opatrenia sociálnej ochrany, sociálne výhody a ľahší prístup k tovarom a službám, ktoré bude zabezpečovať.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN SIWIEC
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia