Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0232(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0116/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0200

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

15. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση – Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ – Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το ΕΤΠΑ) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί των εξής θεμάτων:

- τη σύσταση (A6-0127/2009), της κυρίας  García Pérez, εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αναφορικά με ορισμένες διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233 (AVC))

- την έκθεση (A6-0116/2009) της κυρίας Jöns, εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232 (COD)), και

- την έκθεση (A6-0134/2009) του κυρίου Αγγελάκα, εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245 (COD)).

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να σας υποβάλλουμε σήμερα αυτήν τη σημαντική συμφωνία. Η συμφωνία αυτή αφορά την τροποποίηση ορισμένων κανόνων, προκειμένου μια σειρά αλλαγών να μπορέσουν να εφαρμοστούν άμεσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε ύφεση τα περισσότερα κράτη μέλη. Εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων για να εισάγει αλλαγές στους κανόνες των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, προκειμένου να τονώσει τις επενδύσεις. Αυτές οι αλλαγές περιέχουν δύο σαφείς προτεραιότητες: μια αύξηση των δαπανών, για τη βελτίωση της ρευστότητας και την απλούστευση των κανόνων η οποία θα επιτρέψει την ταχύτερη έγκριση των έργων.

Αυτό το πακέτο τροποποιήσεων σκοπό έχει να αποτελέσει μια προσωρινή αντίδραση σε μια κατάσταση κρίσιμης σημασίας, αν και στην πραγματικότητα ανταποκρίνεται και στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία, η οποία έχει εκφραστεί πολλάκις.

Θα ήθελα να απευθύνω μια σύντομη δήλωση σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ούτως ώστε όλοι να καταλαβαίνουμε τη σημασία τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει:

– μια αύξηση της στήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καθώς επίσης και ενισχυμένη οικονομική στήριξη σε τεχνικές δράσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων,

– απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών,

– μια αύξηση της προχρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το συνολικό ποσό των πρόσθετων προκαταβολών μέσω αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ,

– μια επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα με τροποποίηση του τρέχοντος μέγιστου ορίου του 35% για προκαταβολές, καθιστώντας έτσι δυνατές προκαταβολές έως και 100% για τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων.

Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε επίγνωση ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άμεση ανάγκη ρευστότητας στα κράτη μέλη και γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν σίγουρα και θετική επίδραση σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της Ευρώπης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, συζητούσαμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και ομοφώνα συμφωνήσαμε ότι έχει εξασφαλίσει μεγάλα ανοίγματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε πολλές από τις περιοχές μας.

Αυτήν τη στιγμή της μεγάλης αβεβαιότητας, είναι σημαντικότερο από ποτέ άλλοτε να υπερασπιστούμε αυτές τις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των επικρατειών, καθώς οι άνθρωποι χρειάζεται να δουν ότι εμείς στην Ευρώπη είμαστε ικανοί να βοηθήσουμε στην εξεύρεση μιας εξόδου από αυτήν την κρίση η οποία ωθεί εκατομμύρια ανθρώπους σε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρά εργαλεία για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.

Υλοποιώντας αυτές τις τροποποιήσεις, θα διευκολύνουμε την επιτάχυνση και τις επενδύσεις σε έργα τα οποία επίσης θα είναι σημαντικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επιπροσθέτως, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μπορούμε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, προκειμένου να προσεγγίσουμε τα πιο ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας και εκείνα που βιώνουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Σε αυτά μπορεί να συγκαταλέγονται οι γυναίκες, οι άνθρωποι με αναπηρίες ή οι μακροχρόνια άνεργοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι κοινωνικές ομάδες είναι οι πιο τρωτές σε περιόδους κρίσης.

Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω εδώ, όπως δηλώσαμε στην αιτιολογική έκθεση της έκθεσης, ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε επίγνωση ότι απαιτείται επείγουσα αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το Κοινοβούλιο θα ήθελε να συμμετέχει περισσότερο στην κατάρτιση των προτάσεων αυτών, σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα του διαλόγου.

Επομένως, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τα προβλήματα στην Ευρώπη αυτήν την εποχή, υποστηρίζουμε απόλυτα αυτήν την πρόταση μέτρων για την τροποποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να κινηθούμε προς μια λύση για την τρέχουσα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα σπάνιο γεγονός – σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που τονίζει τη σπουδαιότητα των συζητήσεων, των τρεχουσών αναθεωρήσεων και της επιτακτικής ανάγκης για δράση – καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε εγκρίνει μια πρόταση κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διαρθρωτικά ταμεία χωρίς σχεδόν καμία τροπολογία.

Νιώθω ανακούφιση που διαπιστώνω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ομοφωνία στη συζήτησή μας πάνω σε αυτήν την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ακολουθήσατε τη σύστασή μου να μην υποβάλλετε καμία τροπολογία αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση απαιτεί να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, για μία ακόμη φορά, για τη βέλτιστη και, πρωτίστως, ταχεία επανεκπαίδευση των εργαζομένων μας, ειδικά τώρα. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι υφίστανται σήμερα τις επιπτώσεις που έχει αυτή η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση στην αγορά εργασίας. Περιμένουν απαντήσεις από εμάς, περιμένουν προστασία και πάνω απ’ όλα χρειάζονται απαντήσεις τώρα και όχι μετά από μερικούς μήνες.

Η αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την οποία θα εγκρίνουμε αύριο θα τεθεί επομένως άμεσα σε ισχύ. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο καταμερισμός των πόρων έχει απλουστευτεί και αυτό επίσης θα επιταχύνει την εκταμίευση κονδυλίων. Οι διαδικασίες των αιτήσεων οι οποίες καθυστερούν επί μήνες και οι περίπλοκες μέθοδοι υπολογισμού, που απαιτούνταν έως τώρα για να αποδειχτεί η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων στο καθεστώς για μεμονωμένα εισιτήρια λεωφορείου και τραμ, θα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Εντούτοις, ορισμένες φορές αναρωτιέμαι γιατί χρειάστηκε μια τόσο δραματική κρίση για να κάνουμε αυτό το βήμα. Ασφαλώς, ποτέ δεν είναι πολύ αργά και με αυτήν την αναθεώρηση τουλάχιστον εξασφαλίζουμε ότι οι πόροι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως και ελπίζουμε ότι θα φτάσουν επίσης πολύ γρήγορα στα χέρια εκείνων που θίγονται περισσότερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους αφήσουμε να παρασυρθούν σε μια πιο μακροχρόνια περίοδο ανεργίας, γιατί επί του παρόντος είναι εύκολο να παρασυρθούν από εκεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση ή στη φτώχεια.

Τι άλλαξε; Ή θα έπρεπε να πω τι θα αλλάξει όταν εγκρίνουμε την πρόταση αύριο; Στο μέλλον, οι υποψήφιοι για έργα θα μπορούν να χρησιμοποιούν εφάπαξ ποσά στους υπολογισμούς τους κι επίσης θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για κατ’ αποκοπή ποσά έως 50 000 ευρώ για κάθε μέτρο. Όσο δε για όλους του σκεπτικιστές σας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι έλεγχοι για τον ορθό καταμερισμό των κονδυλίων θα παραμείνει εν ισχύ, καθώς, πρώτον, και τα εφάπαξ ποσά και τα κατ’ αποκοπή ποσά θα καθορίζονται από τα ίδια τα κράτη μέλη και, δεύτερον, η Επιτροπή θα εξετάζει εκ των προτέρων εάν αυτά – και παραθέτω το σχετικό χωρίο – είναι έντιμα, αμερόληπτα και επαληθεύσιμα. Η διαδικασία φαίνεται μάλιστα να είναι ικανοποιητική, καθώς, προς μεγάλη μας έκπληξη, οι δημοσιονομικοί ελεγκτές μας δεν προέβαλλαν καμία ένσταση γι’ αυτόν τον κανονισμό.

Έτσι, απλουστεύουμε τη διαδικασία. Εντούτοις, δεν αλλάζουμε τις κύριες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτήν τη στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο, καθώς οι υποψήφιοι των έργων έχουν αρκετά περιθώρια, ώστε να μπορούν να αντιδρούν ως ενδείκνυται στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι θέτουμε επίσης στη διάθεση των κρατών μελών μια εκ των προτέρων αύξηση των κονδυλίων για φέτος της τάξεως του επιπλέον 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για μέτρα κατάρτισης και επιμόρφωσης και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτού του Σώματος ότι ενεργούμε γρήγορα σε αυτήν την κρίση και επιδεικνύουμε αλληλεγγύη εδώ.

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσω να παραμείνω σε αυτήν τη συνεδρίαση έως την ολοκλήρωσή της, καθώς τώρα θα πρέπει να παρευρεθώ στην επιτροπή συνδιαλλαγής για την οδηγία για το χρόνο εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, εισηγητής. (EL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το πνεύμα συνεργασίας με το οποίο δουλέψαμε.

Με αφορμή την χρηματοπιστωτική κρίση που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικούς μήνες, γνωρίζουμε όλοι ότι η Επιτροπή, στη βάση της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ενίσχυσης των κεντρικών αξόνων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, προέβη στην ανακοίνωση της 26ης Νοεμβρίου 2008, αναφορικά με ένα ευρωπαϊκό οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψης των κρατών μελών και των περιφερειών τους.

Το πρόγραμμα αυτό παροτρύνει μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη να επαναπρογραμματίσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών τους ταμείων και στον τομέα της ενέργειας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, δεδομένου ότι ο οικοδομικός τομέας κατατάσσεται μεταξύ εκείνων των τομέων της βιομηχανίας που δημιουργούν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας.

Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η αναθεώρηση του γενικού κανονισμού 1083 του 2006 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Στα πλαίσια αυτά, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, ανέλαβα, ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την αναθεώρηση του αντίστοιχου κανονισμού.

Ως εισηγητής λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Το ΕΤΠΑ μέχρι σήμερα θεωρούσε επιλέξιμες δαπάνες για τις κατοικίες, και ιδιαίτερα για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση, μόνο τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Μάιο του 2004.

Με την έκθεσή μου θεώρησα σκόπιμο, πρώτον, να εστιάσω και στα 27 κράτη μέλη το πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού στη διευκόλυνση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της στέγασης. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας, δεδομένου ότι δεν βασίζεται στην ημερομηνία προσχώρησης, αλλά στην οικονομική κατάσταση ενός κράτους ή μιας περιφέρειας. Επιθυμώ εδώ να επισημάνω ότι σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στη στέγαση τίθενται σε πολλές πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης, οι οποίες δεν βρίσκονται όλες αναγκαστικά στην επικράτεια ενός νέου κράτους μέλους.

Στη συνέχεια, να ταχθώ υπέρ ενός ορίου δαπάνης για τις εν λόγω επενδύσεις ύψους 4% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ, να προβώ σε απαλοιφή της αναφοράς που σχετίζεται με νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, σύσταση η οποία συμπεριλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, αφήνοντας πλέον στα κράτη μέλη τη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τις κατηγορίες κατοικιών που θα είναι επιλέξιμες. Στη βάση αυτή μάλιστα θεώρησα αποφασιστικής σημασίας την ανάθεση στα κράτη μέλη της πρόνοιας για την επιλεξιμότητα της κατηγορίας κατοικιών, με δυνατότητα να θέσουν τα κράτη μέλη ειδικά κριτήρια ενδιαφέροντος, όπως την οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών, τις γεωγραφικές περιοχές (νησιωτικές, ορεινές, μη ορεινές κλπ.). Τέλος, η αύξηση των κατ' αποκοπή ποσών σε 50.000 ευρώ είναι σημαντική γιατί ανταποκρίνεται στα κοστολογικά δεδομένα της εποχής μας.

Με την έκθεση αυτή θέλησα να εκφράσω τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος, αντιπροσωπεύοντας έτσι και τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης όσον αφορά τις αλλαγές που επιφέραμε στην αρχική πρόταση.

Η αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού δεν επηρεάζει τις επιλέξιμες δαπάνες στη στέγαση και ενισχύει τη δραστηριότητα σημαντικών κλάδων της οικονομίας όπως ο κατασκευαστικός και οι κλάδοι κατασκευής ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε γενικότερο πλαίσιο, είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας, αφού παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη, είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, διότι ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, προωθεί τους στόχους της πολιτικής συνοχής, όπως τίθενται στο άρθρο 158 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν επιβαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2007-2013, αλλά επισπεύδει την πληρωμή των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών.

Θέλω εδώ να καταστήσω σαφές πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουμε την προσθήκη τριών επιπλέον μορφών επιλέξιμων δαπανών: των έμμεσων δαπανών, των δαπανών με βάση το κατ' αποκοπή ποσόν και των κατ' αποκοπή ποσών.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι βρίσκεται μαζί μας εδώ σήμερα ο Επίτροπος Barrot, ο οποίος αντιπροσωπεύει την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία Hübner, και ο οποίος θα προβεί - όπως συμφωνήθηκε - σε μια δεσμευτική δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των νέων μέτρων για το 2010, δήλωση η οποία αφορά και τους τρεις κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία  García Pérez, την κυρία Jöns και τον κύριο Αγγελάκα. Έχετε καταρτίσει τρεις εκθέσεις υψηλής ποιότητας για τις προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο.

Αυτές οι τρεις εκθέσεις – που σχετίζονται με τον γενικό κανονισμό, τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει τους πόρους εκείνους που θα της επιτρέψουν γρήγορα και αποτελεσματικά να καταπολεμήσει τις επιπτώσεις της κρίσης από άποψη ανάπτυξης και απασχόλησης.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας. 347 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις για το διάστημα 2007-2013: αυτός είναι ο τρόπος δημιουργίας γερών θεμελίων για δημοσιονομική σταθερότητα και δημόσιες επενδύσεις στα κράτη μέλη και τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακριβώς για αυτόν το λόγο η πολιτική συνοχής διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης. Πράγματι, σε αυτό το σχέδιο ανάκαμψης, η Επιτροπή έχει συστήσει δράσεις που υπάγονται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Λισαβόνας: φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, υποδομές κι ενέργεια και έρευνα και καινοτομία.

Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει ότι ένας συνετός συνδυασμός, που θα συνδέει στρατηγική με ανθρώπινους πόρους, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για επενδύσεις ζωτικής σημασίας, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ευημερία μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, ο μείζων στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να επιταχύνει και την υλοποίηση των προγραμμάτων και τις επενδύσεις σε έργα που θα ωφελήσουν και τους πολίτες της ΕΕ και την οικονομική δραστηριότητα.

Οι εισηγητές μόλις παρουσίασαν τις λεπτομέρειες των κανονιστικών τροποποιήσεων που σας υπέβαλλαν. Εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα ή δύο από αυτές.

Πρώτον, για να βελτιωθεί η διαχείριση των κονδυλίων, προσφέρονται διευκολύνσεις στα κράτη μέλη, εκτός των πρόσθετων προκαταβολών της τάξεως του 2% έως 2,5%, που συνολικά ανήλθαν σε 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009. Έχει ζωτική σημασία αυτά τα χρήματα να διοχετευτούν γρήγορα σε δικαιούχους, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμοι περισσότεροι οικονομικοί πόροι για έργα πρώτης προτεραιότητας.

Όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τροποποίηση που έγινε στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ θα συνεπάγεται ότι έως και 4% του συνολικού ποσού που συνεισφέρει το ΕΤΠΑ θα μπορεί να επενδυθεί στη στέγαση. Αυτό ισοδυναμεί με ένα συνολικό διαθέσιμο πακέτο της τάξεως των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα αυξήσει τη συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Όσον αφορά μεγάλα έργα, η τροποποίηση που κατατέθηκε που αφορά το γενικό κανονισμό αποσκοπεί να αμβλύνει τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης, επιτρέποντας στη διαχειριστική αρχή να συμπεριλαμβάνει στις δηλώσεις δαπανών προς την Επιτροπή δαπάνες που συνδέονται με μεγάλα έργα για τα οποία η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμα κάποια απόφαση.

Η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση έχει επίσης σημαντική επίδραση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Είχε επομένως ζωτική σημασία, μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, να διευκολύνουμε την αξιοποίηση από αυτές των εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ούτως ώστε να μπορούν να εκτελούν τα έργα τους, ιδιαίτερα χάρη στο JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις). Οι άλλες προτάσεις για αναθεώρηση του γενικού κανονισμού κινούνται επίσης στο ίδιο πνεύμα: άμεσες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μεγαλύτερη προσφυγή σε τεχνική συνδρομή για μεγάλα έργα και επιλεξιμότητα συνεισφορών σε είδος στην περίπτωση χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Στις προτάσεις της η Επιτροπή επεδίωξε επίσης να απλουστεύσει τα κριτήρια καταμερισμού της βοήθειας από το ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χάρη στις συγκλίνουσες τροποποιήσεις που κατέθεσαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι κανονισμοί που αφορούν συγκεκριμένα το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ θα τροποποιηθούν κατά πανομοιότυπο τρόπο, ούτως ώστε νέοι τύποι επιλέξιμων δαπανών, υπολογιζόμενες βάση κατ’ αποκοπή ποσοστών να προστεθούν στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.

Αυτές οι αλλαγές θα απλουστεύσουν τη διαδικασία αιτιολόγησης δαπανών. Θα μειώσουν το φόρτο εργασίας και τον αριθμό των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίζονται, χωρίς να στρεβλώνονται οι αρχές της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αυτός ο εξορθολογισμός θα διευκολύνει την απορρόφηση πιστώσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ χωρίς να υπονομεύονται οι αρχές αυτών των δύο ταμείων, οι οποίες συνεχίζουν να έχουν ισχύ αυτήν την περίοδο της κρίσης. Επομένως, εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με κάτι περισσότερο από μια έγκαιρη αντίδραση στην κρίση. Πρόκειται για μια αντίδραση στις επανειλημμένες εκκλήσεις για απλούστευση των διαρθρωτικών ταμείων που έχει απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων στους τρεις εισηγητές για την υποστήριξή τους για αυτή τη σειρά μέτρων, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την υλοποίηση των έργων στην πράξη. Αυτά τα νομοθετικά μέτρα θα συνοδεύονται από συστάσεις προς τα κράτη μέλη. Αυτές οι συστάσεις αποτέλεσαν το αντικείμενο μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή έχει τονίσει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα μπορεί να επαναπροσανατολιστούν ούτως ώστε να επικεντρωθεί η στήριξη στις προτεραιότητες που γεννά η κρίση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία του για την αντίδραση στον επιτακτικό χαρακτήρα της κατάστασης εξασφαλίζοντας την έγκριση αυτών των τριών κανονισμών το ταχύτερο δυνατόν και την άμεση εφαρμογή των μέτρων στα κράτη μέλη. Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο που μοιράζεται αυτήν τη φιλοδοξία, καθώς αυτό συνεπάγεται, συγκεκριμένα, ότι θα καταβληθούν προκαταβολές στα κράτη μέλη τον Μάιο.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την έκκληση του Κοινοβουλίου. Εξασφάλισε τα μέτρα που έτυχαν έγκρισης στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης να τελούν υπό αυστηρή παρακολούθηση και μια έκθεση για την εκτέλεση των μέτρων και τα πραγματικά τους αποτελέσματα να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έτσι, στο δεύτερο εξάμηνο του 2010, η Επιτροπή θα καταρτίσει μια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης στον τομέα της πολιτικής συνοχής εντός της Ένωσης. Αυτή η έκθεση, η οποία πρόκειται να καταρτιστεί – επαναλαμβάνω – στο δεύτερο εξάμηνο του 2010, θα βασιστεί στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που θα καταρτίσουν τα κράτη μέλη τον Ιούνιο 2010. Τα τελευταία θα κληθούν ακολούθως να παρουσιάσουν σε αυτές τις εκθέσεις μια ανασκόπηση της υλοποίησης των μέτρων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, παρουσιάζοντας τα επιτευχθέντα αποτελέσματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Επομένως, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει εγκρίνει μια δήλωση σε αυτό το πνεύμα και εγώ θα την μεταφέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους βουλευτές και ειδικά στους τρεις εισηγητές μας, για την προσοχή τους. Προσμένοντας μια εποικοδομητική συζήτηση, είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τα σχόλιά σας για τις προτάσεις αναθεώρησης των κανονισμών που σας έχουν υποβληθεί.

(FR)

Δήλωση της Επιτροπής

Έκθεση Αγγελάκα

Η Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες που έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να εγκριθούν οι τροποποιήσεις των κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι προϊόν της εποικοδομητικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, προς όφελος των εθνικών και περιφερειακών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομοθετική δέσμη θα συμβάλει στη διευκόλυνση της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και στην επιτάχυνση των επενδύσεων προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως μέσω διάφορων μέτρων απλούστευσης.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010, η Επιτροπή θα συντάξει μια έκθεση για την εφαρμογή των μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης στον τομέα της πολιτικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκθεση θα βασίζεται ιδίως στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που θα εκπονηθούν από τα κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2010. Τα κράτη μέλη καλούνται επομένως να παρουσιάσουν σε αυτές τις εκθέσεις μια ανασκόπηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, που να δείχνει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (FR) Κύριε Πρόεδρε, ως μόνιμη εισηγήτρια για τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, έχω δύο λόγους για να καλωσορίσω αυτές τις εκθέσεις απόψε.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν το κύριο κονδύλιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο δεύτερος λόγος, τον οποίο θα τονίσω απόψε μαζί με τους συναδέλφους μου, είναι η ταχύτητα με την οποία έχουμε εργαστεί για να παράσχουμε πρακτικές και άμεσες λύσεις για την οικονομική κρίση, παρά τη στενότητα του προϋπολογισμού, τον οποίο φυσικά θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε με τα κράτη μέλη όταν έλθει η ώρα.

Επιπλέον, σε αυτό το θέμα, θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι πρέπει να είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό δάνειο για να υποστηρίξουμε αυτά τα μέτρα. Αυτό που χρειάζεται για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία αυτή την εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας είναι διευκολύνσεις για τη βελτίωση της ρευστότητας, για την επιτάχυνση της χρήσης των κεφαλαίων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία περιμένουμε με ανυπομονησία εδώ και πολύ καιρό.

Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή δράση, αυτό σημαίνει Ευρώπη: ενίσχυση τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας και πρόβλεψη, τώρα περισσότερο από ποτέ, του τέλους της κρίσης με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε παραδοσιακούς τομείς, αλλά πάνω απ’ όλα σε όλους εκείνους τους τομείς που μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη του κινδύνου της ανεργίας για τους συμπολίτες μας.

Όμως, και αυτό είναι το μήνυμά μου απόψε, παρόλο που το Κοινοβούλιο μπόρεσε να αντιδράσει γρήγορα και σωστά, είναι σημαντικό τώρα τα κράτη μέλη να οργανωθούν για να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των προκλήσεων, αφού διαφαίνονται καθυστερήσεις, που αντιπροσωπεύουν δισεκατομμύρια βοήθειας, στη διοικητική αδράνεια των ίδιων των κρατών μελών, στη δυσκολία τους να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους στρατηγικούς τους στόχους και στην άρνησή τους να συγχρηματοδοτήσουν τα έργα.

Έτσι όλα είναι έτοιμα στην Ευρώπη και, όπως λέμε στη χώρα μου, «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω» – που απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu, Εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. – (RO) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιβάλει πολύ πιο συνετές πιστωτικές πολιτικές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τις τράπεζες, αλλά σκληρές για την οικονομία. Οι αρνητικές επιπτώσεις γίνονται αισθητές στην πραγματική οικονομία, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις δημόσιες αρχές. Έχουν έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων και στη διευκόλυνση της εισόδου ή της επιστροφής στην αγορά εργασίας.

Ο κοινός προϋπολογισμός, ο οποίος συνήθως είναι σημαντικός, είναι σήμερα μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τη διακοπή της συσσώρευσης αρνητικών επιπτώσεων. Γι’ αυτό το λόγο, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστηρίζει την απλούστευση των κανόνων και την ταχύτερη πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό προσφέρει διπλό όφελος στις χώρες με μικρότερη πείρα στην πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια.

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο και ευπρόσδεκτο τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετέχουν στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης, στην τροποποίηση της δομής των επιλέξιμων δαπανών, στην εξάλειψη των ανώτατων ορίων για τις προκαταβολές ή της προηγούμενης ειδοποίησης. Όμως η πρόσβαση στα κεφάλαια δεν είναι αυτοσκοπός. Η χρηματοπιστωτική επίπτωση υπερβαίνει τα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πράγματι ένα σημαντικό ποσό.

Ως εκπρόσωποι των πολιτών μας, μας ενδιαφέρει τα κεφάλαια να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί. Σήμερα εκδίδουμε μια επιταγή εν λευκώ και απαιτούμε την απαραίτητη διαφάνεια για το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Ελπίζουμε επίσης να δημιουργηθεί θετικό προηγούμενο. Στο παρελθόν πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως κοινωνικές, απερρίφθησαν με το επιχείρημα της έλλειψης νομικής βάσης. Η τροποποίηση αυτού του κανονισμού αποδεικνύει, αν ποτέ ήταν αναγκαίο, ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση υπάρχει και νομική βάση. Ας μην ξεχνάμε αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 

  Jamila Madeira, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης αναφέρει ότι η πολιτική συνοχής συμβάλλει σημαντικά στις δημόσιες επενδύσεις από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και πρέπει να ενεργεί ως μέσο για την ανάκαμψη από τη σημερινή κρίση. Προτείνει, συγκεκριμένα, την υιοθέτηση δράσης σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Λισαβόνας για να επιτευχθεί ανάπτυξη και απασχόληση. Όλα τα εργαλεία που έχουν κινητοποιηθεί στοχεύουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού και στην επιτάχυνση των αποτελεσμάτων.

Γι’ αυτό το σκοπό, ο κύριος στόχος της διεύρυνσης του πεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να ανταποκριθούμε στις πολλές καταστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής έκτακτης ανάγκης που απαιτούν υποστήριξη. Είμαι βέβαιη ότι, τώρα όπως και στο παρελθόν, όσο πιο συμπληρωματικές είναι οι δραστηριότητες και τα πεδία δράσης τους, τόσο πιο αποτελεσματικά θα είναι. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη διάθεση νέων κεφαλαίων ή για νέα σχέδια δράσης επί τόπου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιηθεί στο πλήρες δυναμικό του για την καταπολέμηση της ανεργίας και της ταχείας αύξησης των ανταγωνιστικών πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία που προέκυψαν από την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και την επιβράδυνση της οικονομίας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει την απλούστευση την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντική για τη βελτίωση της διαχείρισης και της εφαρμογής των Διαρθρωτικών Ταμείων. Μας ζητήθηκε να ασχοληθούμε με αυτό ως επείγον ζήτημα, ωστόσο, και το λάβαμε υπόψη όταν υιοθετήσαμε αυτό το πακέτο κανονισμού. Αυτό το Σώμα δεν έχει ποτέ αποφύγει τις πολιτικές του ευθύνες. Γι’ αυτό το λόγο, αν και η ιδιαιτερότητα της στιγμής έχει φέρει πολλές απόψεις στην επιφάνεια, θα απέχουμε, προς το παρόν, από την υποβολή περαιτέρω τροπολογιών για χάρη της ταχείας διαδικασίας και των πραγματικών οφελών για το κοινό στα οποία αποσκοπεί η πρόταση. Εντούτοις, επισημαίνουμε την ανάγκη να ξεκινήσει αμέσως μια αξιολόγηση αυτού του ταμείου, με σκοπό την πραγματοποίηση μιας πρόσθετης αναθεώρησης το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (RO) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να χαιρετίσω την έκθεση της κ. Garcνa Pιrez.

Ως μέρος της πολιτικής συνοχής, οι μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές και έχουν ως στόχο την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η ευελιξία που επιτρέπεται στην κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων θα παράσχει στις εθνικές οικονομίες άμεση ρευστότητα, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία. Αυτό θα έχει άμεση επίδραση και θα δούμε σίγουρα τα πρώτα αποτελέσματα στους επόμενους μήνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις οικονομίες των κρατών μελών με βάση τέσσερις βασικές προτεραιότητες, η πιο σημαντική των οποίων είναι η αύξηση της προχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την αύξηση της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Με αυτό τον τρόπο, το 2009 η προχρηματοδότηση την οποία λαμβάνουν ιδίως τα νέα κράτη μέλη μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και στην υλοποίηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Μεγάλη σημασία θα πρέπει επίσης να δοθεί στην έκθεση σχετικά με την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Η ανακαίνιση συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών πρέπει να περιλαμβάνεται στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από αυτό το μέτρο.

Σε μια εποχή όπου το κόστος θέρμανσης αυξάνεται διαρκώς, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους για την καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης έργα που να λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τον πληθυσμό: μια ένεση ρευστότητας στην οικονομία, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση του κόστους θέρμανσης, προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και υποστήριξη των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.

Στη Ρουμανία 1,4 εκατομμύρια διαμερίσματα απαιτούν επειγόντως επενδύσεις ανακαίνισης.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητάμε αυτές τις τρεις εκθέσεις ενόψει της μεγαλύτερης και πιο δύσκολης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βεβαίως σωστό ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συμβάλει στην ανακούφιση των συνεπειών αυτής της οικονομικής κρίσης. Όμως θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τονίσω και πάλι ότι, παρόλο που είναι σωστό ότι ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυστυχώς επίσης σωστό ότι τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο πάνω από το 1% του ΑΕΠ τους. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν δαπανήσουμε πάνω από 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών προκαταβολών, είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό και δεν είναι αρκετό. Θα περιορίσει τις συνέπειες, θα δώσει τη δυνατότητα μόχλευσης, αλλά θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες και οι εθνικές προσπάθειες. Ίσως θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη σε συνδυασμό με την επόμενη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Η ομάδα μας έχει συζητήσει τις τρεις εκθέσεις πολύ εντατικά και θα μπορούσε να έχει φέρει πολλές καλές ιδέες ακόμη στη συζήτηση. Σε πολλές περιπτώσεις – όπως έχει ήδη πει η κ. Jöns – μας εξέπληξε το γεγονός ότι χρειάστηκε μια οικονομική κρίση για να καταστεί πράγματι δυνατή η μείωση της γραφειοκρατίας στην Επιτροπή. Δεν θα υποβάλουμε τροπολογίες, διότι γνωρίζουμε ότι τώρα χρειάζεται γρήγορη δράση στις περιφέρειες και διότι γνωρίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για αλλαγές στη διαρθρωτική πολιτική αλλού.

Γι’ αυτό υποστηρίζουμε ολόκληρο το πακέτο που έχει προτείνει η Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα φθάσει στις περιφέρειες το συντομότερο δυνατόν και ότι τα χρήματα μπορούν όντως να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Jean Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι συνάδελφοί μου από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και εγώ φυσικά θα ψηφίσουμε υπέρ αυτών των τριών εκθέσεων. Θα ψηφίσουμε υπέρ αυτών, όχι διότι είναι πλήρως ικανοποιητικές – όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, θα θέλαμε να είχε κατατεθεί μια σειρά από τροπολογίες – αλλά διότι απαιτείται γρήγορη δράση. Η κ. Krehl μόλις το υπενθύμισε.

Συγχωρήστε με όμως που αναρωτιέμαι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μήπως απλώς δεν έχουμε ιδέα. Είμαστε εδώ μέσα σε άνετα θερμαινόμενο και καλά φωτισμένο περιβάλλον. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν 30 εκατομμύρια κατοικίες με διαρροές στη στέγη και υγρασία στους τοίχους;

Φυσικά, με το 4% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση για 1 περίπου εκατομμύριο κατοικίες. Αυτό το έργο, αν το εκτελέσουμε, κύριε Επίτροπε – διότι θα σας υποβάλω αίτημα σε λίγο – θα δημιουργήσει 250 000 θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει την κατάσταση σε 1 εκατομμύριο κατοικίες. Αυτό θα εξοικονομήσει 40 εκατομμύρια τόνους CO2 και θα μειώσει το λογαριασμό για την ενέργεια κάθε οικογένειας κατά 450 ευρώ ανά έτος. Αυτοί είναι οι αριθμοί που θέτω στη διάθεσή σας και έχουν οριστικοποιηθεί από ένα σημαντικό ευρωπαϊκό οργανισμό που είναι γνωστός κυρίως για τη σοβαρή προσέγγισή του.

Άρα αυτό σημαίνει ότι η σημασία της απόφασης που πρόκειται να λάβουμε, όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη, αλλά και για την ευημερία των συμπολιτών μας, συνοψίζεται σε μια σημαντική προϋπόθεση: οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο σήμερα, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες.

Κύριε Επίτροπε, σας ακούσαμε με προσοχή πριν από λίγο. Μας είπατε – και σας πιστεύουμε – ότι, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, θα έχετε ζητήσει από κάθε κράτος μέλος να υποβάλει μια έκθεση στην Επιτροπή. Εγώ και οι συνάδελφοί μου, όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ένα στοίχημα. Σε όλες τις χώρες, τα επιχειρησιακά προγράμματα μόλις εγκρίθηκαν, και γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των διαχειριστικών αρχών αυτών των χωρών δεν θέλει να αλλάξουν.

Σε 15 μήνες, στις 30 Ιουνίου, κύριε Επίτροπε, μην απασχολήσετε πάρα πολύ προσωπικό για την κατάρτιση των εκθέσεων, της ανάλυσης του τι θα γίνει, διότι δεν θα πετύχετε πολλά αν περιμένετε να δραστηριοποιηθούν τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι εταίροι.

Έχουμε επομένως 8 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα από τη μία πλευρά και 30 εκατομμύρια ιδιαίτερα ελαττωματικές κατοικίες από την άλλη. Τι πρέπει να γίνει;

Κύριε Επίτροπε, μαζί με τους συναδέλφους μου, θα σας υποβάλω μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπερβεί τα δικαιώματά της και να δράσει αποφασιστικά – σχεδόν θα έλεγα βίαια – προς τις κυβερνήσεις και τις διαχειριστικές αρχές για να τους αναθέσει να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις το συντομότερο δυνατόν. Οι βουλευτές του ΕΚ λατρεύουν να ψηφίζουν κείμενα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Όμως λατρεύουμε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται αυτά τα κείμενα. Χρειαζόμαστε την Επιτροπή, ελπίζουμε η Επιτροπή να μας ακούσει.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εξετάζουμε εκθέσεις σχετικά με την περιφερειακή πολιτική που εισάγουν ευεργετικές αλλαγές και την απλούστευση. Λυπούμαστε μόνο που η κρίση μας έχει αναγκάσει να ανταποκριθούμε γρήγορα και, ελπίζουμε, αποτελεσματικά στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Χαιρετίζω την ευκαιρία να εισαγάγουμε μεγαλύτερη ευελιξία, διότι δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να το καταστήσω απολύτως σαφές. Έχουμε ακούσει αναφορές σε ποσοστώσεις σήμερα. Αυτό αντιπροσωπεύει απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό, αφού ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται περίπου στο 1% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η μικρή σταγόνα θα είναι φέρει αναζωογόνηση. Αυτό είναι απαραίτητο!

Χαιρετίζω επίσης την αύξηση της ευελιξίας που κατέστη δυνατή με την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χαίρομαι που η απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών πρόκειται να εισαχθεί με αναδρομική ισχύ. Είναι θετικό το γεγονός ότι αυξάνουμε τις πληρωμές σε δόσεις και επιταχύνουμε τις δαπάνες για μεγάλα έργα που υποβάλλονται εκ των προτέρων, και ότι θα είναι δυνατόν οι πληρωμές να γίνονται πριν από την επιβεβαίωση. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω την ελπίδα μου ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν αναζωογονητικά.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εμείς, η Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, βλέπουμε την οικονομική κρίση και την κλιματική κρίση σε συσχετισμό, καθώς οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις περιφέρειες είναι μακροχρόνιες και προκαλούν τεράστιο κόστος. Προκαλούν επιβάρυνση στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Γι’ αυτό πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα.

Η μόνωση των κτιρίων και η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως τι χρησιμεύει αυτή η πρόοδος, αν ταυτόχρονα τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επενδύουν κεφάλαια του ΕΤΠΑ στον οδικό σχεδιασμό και σε κολοσσιαίες εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων, η χρήση των οποίων επιδεινώνει πάλι την αλλαγή του κλίματος και βλάπτει το περιβάλλον; Αυτό είναι απρόθυμο και ασυνεπές.

Ούτε η δυναμική παρέμβασή σας, κύριε Επίτροπε, δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η Επιτροπή απορρίπτει την πρότασή μας για τον προσανατολισμό της περιφερειακής πολιτικής στο σύνολό της πιο έντονα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος. Λείπει από την Επιτροπή το θάρρος να επιβάλει στα κράτη μέλη μια αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΤΠΑ που να είναι προσανατολισμένη προς τους στόχους του κλίματος; Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την περιφερειακή πολιτική; Οι επιφυλάξεις σχετικά με την προστασία του κλίματος από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής έχουν εμποδίσει τις τροπολογίες μας να λάβουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας στην επιτροπή. Όμως θα τις υποβάλουμε πάλι και θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία. Μετά θα δούμε αν οι ψηφοφόροι μπορούν να σας εμπιστεύονται επίσης για την υποστήριξη της προστασίας του κλίματος.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(GA)

Κύριε Πρόεδρε, σήμερα θα ήθελα να χαιρετίσω την έκθεση του κ. Αγγελάκα. Στην έκθεσή του ο κ. Αγγελάκας υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υλικού χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενεργειακή απόδοση και για την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

Παλεύουμε με μια οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών – στη δική μου χώρα, την Ιρλανδία, για παράδειγμα – έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να χορηγήσουμε μερική χρηματοδότηση ενός προγράμματος ανακαίνισης για την ενεργειακή απόδοση, ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης της ΕΕ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα βελτιώσει τον κλάδο των κατασκευών στην Ιρλανδία – Βόρεια και Νότια – πράγμα που θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας καθώς και στην εκπλήρωση των καθηκόντων μας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και, όπως προαναφέρθηκε σε αυτή τη συζήτηση, σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας. Δηλαδή, παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που δαπανούν ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους στο κόστος των καυσίμων.

Κατά τη γνώμη μου, είναι σωστό ότι η Επιτροπή επικεντρώθηκε στη στέγαση για ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα, ως στόχο γι’ αυτή την αλλαγή στα κριτήρια. Αυτοί οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα είναι κυρίως εκείνοι που θα υποφέρουν καθώς η οικονομία μας επιδεινώνεται. Ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι χωρίς οικονομική συνδρομή δεν θα μπορέσουν να ανακαινίσουν τα σπίτια τους για ενεργειακή απόδοση. Άρα αυτό το σύστημα θα πετύχει στην αντιμετώπιση των χειρότερων συνεπειών της ενεργειακής ένδειας οι οποίες έχουν εξαιρετικά αρνητική επίδραση σε πολλούς ανθρώπους – αν αυτό το σύστημα χρησιμοποιηθεί σωστά.

Ελπίζω ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές θα αδράξουν αυτή την ευκαιρία και δεν θα αρνηθούν την παροχή των σχετικών πόρων που ήδη έχουν για να θέσουν σε εφαρμογή την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μεταξύ 2007 και 2013 η περιφερειακή πολιτική θα αποτελέσει το κύριο κονδύλιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 347 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν στα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Θα συμβάλει αυτή η εξέλιξη στην προστασία των οικονομιών μας από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή; Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου σχετικά με αυτό.

Πρώτον, η αύξηση των περιφερειακών δαπανών τιμωρεί ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως τη Γαλλία. Αυτή η αύξηση γίνεται σε βάρος της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), άρα σε βάρος της γαλλικής γεωργίας η οποία, μέχρι τα τελευταία χρόνια, ήταν ο κύριος δικαιούχος της ΚΓΠ.

Επιπλέον, το ποσοστό των Διαρθρωτικών Ταμείων που καταβάλλονται σε γαλλικές περιφέρειες συνεχίζει να μειώνεται, αφού το μεγαλύτερο μέρος δίνεται στην Ανατολική Ευρώπη, που καταστράφηκε από πάνω από 40 χρόνια κομμουνισμού.

Άρα η Γαλλία, η οποία συνεισφέρει το 16% των εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δίνει όλο και περισσότερα χρήματα στις Βρυξέλλες, αλλά λαμβάνει όλο και λιγότερα από αυτά. Πάνω απ’ όλα, η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, αντί να προστατεύει τους δικαιούχους της από την οικονομική κρίση, την επιδεινώνει, καθώς αποτελεί μέρος της λογικής της υπερελεύθερης αγοράς της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Άρα οι προτεινόμενες από την Επιτροπή αλλαγές στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων δεν θα επιτρέψουν στα έθνη μας να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, η οποία είναι η συνέπεια του αλόγιστου ανοίγματος των συνόρων και της απορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα Ευρώπη, μια Ευρώπη κυρίαρχων εθνών βασιζόμενη στις τρεις ακόλουθες αρχές: οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός, ευρωπαϊκός προστατευτισμός και κοινοτική προτίμηση.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η παγκόσμια οικονομική ύφεση πλήττει κάθε μία από τις χώρες μας και κάθε μία από τις περιφέρειές μας. Είναι σωστό ότι απόψε συμφωνούμε για επείγουσα δράση για την επιτάχυνση της παροχής ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, σε μια εποχή ένδειας. Συγκεκριμένα, χαιρετίζω τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω καθιέρωσης ενιαίων και εφάπαξ πληρωμών, μέσω παροχής δυνατότητας δαπανών στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, μέσω μεταφοράς δαπανών περίπου 6 δισεκατομμυρίων λιρών Αγγλίας που θα αρχίσουν εφέτος και μέσω διευκόλυνσης της εργασίας με τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ήδη, όταν το τηλεφωνικό κέντρο μιας εταιρείας κτηματικής πίστης στο Hertfordshire, την εκλογική μου περιφέρεια, περιέκοψε θέσεις εργασίας, εντός 24 ωρών μπορέσαμε να λάβουμε χρηματοδοτούμενη από την Ευρώπη ενίσχυση ανταπόκρισης σε απόλυση, που δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να δώσει πραγματική βοήθεια στις τοπικές μας κοινότητες.

Όσον αφορά τις αλλαγές τις οποίες συμφωνούμε απόψε, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Αγγλίας χαιρετίζει το γεγονός ότι θα επιτραπεί περισσότερη διευθυνόμενη από τις επιχειρήσεις, μεγέθους μπουκιάς και κατά παραγγελία παροχή εκπαίδευσης και λέει ότι θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε πιο γρήγορα τη δέσμευση της περιφέρειάς μας να βοηθήσει 124 000 ανθρώπους μόνο μέσω ευρωπαϊκής κοινωνικής χρηματοδότησης.

Τέλος, ήμουν πολύ υπερήφανος που η Επίτροπος κ. Hόbner ήρθε προσωπικά στο Lowestoft, την εκλογική μου περιφέρεια, να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξής μας ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας που δίνει έμφαση στην παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις στις κοινότητές μας για να προσαρμοστούν στην ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η οικονομική κρίση δεν πρέπει να εκτρέψει κανέναν από εμάς από την αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Πράγματι, η επένδυση σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες στον τομέα της διαχείρισης πρέπει να οδηγήσει τις προσπάθειες ανάκαμψης. Η Ανατολική Αγγλία σκοπεύει να εμείνει σε αυτό το στόχο.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω κι εγώ αυτή την πρόταση, διότι είναι μια άμεση και απτή απόκριση από την ΕΕ στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Ανταποκρινόμαστε χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφό μου κ. Beaupuy όταν λέει ότι πρέπει να οργανωθούμε σωστά και να κάνουμε κάτι γρήγορα για τις οικογένειες και τις κοινότητες.

Δεύτερον, χαιρετίζω την απλοποίηση και την ευελιξία που εισάγεται σε αυτή την πρόταση. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο ούτως ή άλλως. Ξανά και ξανά ακούω από ομάδες που έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία. Ενώ αυτό το πακέτο δεν θα λύσει όλα τα προβλήματά τους, θα βοηθήσει.

Τρίτον, χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι συνεισφορές σε είδος τώρα αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες. Στην έκθεσή μου σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, ζήτησα να τεθεί σε εφαρμογή αυτό ακριβώς το μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεισφορές των εθελοντών και άλλων τώρα θα λαμβάνονται ως συνεισφορά στα διάφορα έργα, και, παρόλο που χρειάστηκε η τρέχουσα οικονομική κρίση για να μας μετακινήσει εντελώς προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Αυτό το μέτρο θα αναγνωρίσει στην πράξη τη συμβολή των εθελοντών και του εθελοντικού χρόνου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί επίσης να είναι μέρος της απόκρισής μας στην τρέχουσα κρίση. Με αυτό τον τρόπο συνεργαζόμαστε με τους πολίτες μας ως εταίρους. Γνωρίζουμε από τους δορυφορικούς λογαριασμούς που δημοσιεύονται από διάφορα κράτη μέλη ότι ο μη κερδοσκοπικός τομέας παράγει μεταξύ πέντε και επτά τοις εκατό του ΑΕΠ. Τώρα το αναγνωρίζουμε και το αποτιμούμε και λέμε στους πολίτες μας: οι προσπάθειές σας, ο χρόνος σας και η δέσμευσή σας είναι σημαντικά, και εργαζόμαστε μαζί σας.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts (UEN). (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις αλλαγές που προτείνονται από την αρμόδια επιτροπή στην πρόταση της Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Η πρόταση της επιτροπής θα ενθαρρύνει την αύξηση της ζήτησης και την ταχύτερη ροή χρημάτων σε μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Στα κράτη μέλη τώρα δίνονται ευκαιρίες για να κατευθύνουν αυτούς τους πόρους, για να επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Τα πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα θα παράγονταν από τη χρήση αυτών των πόρων σε στόχους που θα έδιναν πλήρη ελευθερία σε πρωτοβουλίες των καταναλωτών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και τα πιο ενθαρρυντικά μέτρα θα ήταν εκείνα που μειώνουν τους κινδύνους για εκείνους που σκέπτονται οι ίδιοι να κάνουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Παραδέχομαι ότι η επιτροπή οφείλει, ωστόσο, να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το ζήτημα για περαιτέρω δράση από τα κράτη μέλη. Μια τέτοια προσέγγιση δεν θα έχει μόνο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την τόνωση της οικονομίας, αλλά θα προωθήσει επίσης την ταχύτερη διάδοση της γνώσης της εξοικονόμησης ενέργειας στα κράτη μέλη. Το ποσό των διαθέσιμων πόρων θα απαιτήσει, εντούτοις, τα κράτη μέλη να περιορίσουν τον αριθμό των δικαιούχων της βοήθειας, και με αυτή την έννοια θα ήταν σκόπιμο να ακολουθηθεί η πρόταση της Επιτροπής, μέσω κατεύθυνσης αυτών των πόρων πρώτα απ’ όλα σε χώρες με νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε ιδιαιτέρως σημαντικές αλλαγές. Είναι σημαντικές όχι μόνο όσον αφορά την απόκριση στις δυσκολίες που σχετίζονται με την οικονομική κρίση, αλλά και διότι μπορούν να επηρεάσουν τη φύση της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο μετά το 2013. Προφανώς η εισαγωγή τόσο σημαντικών αλλαγών δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο ως προσωρινό μέτρο.

Για πρώτη φορά είμαστε μάρτυρες με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχει αναλάβει δράση που συζητείτο εδώ και καιρό και φαινόταν πολύ δύσκολη. Ουσιαστικά είδαμε πραγματική απλούστευση, πραγματική επιτάχυνση και φυσικά αλλαγή στρατηγικής μέσω της συμπερίληψης επενδυτικής δράσης στον τομέα των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό στέλνει ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε στην κατάσταση κατά το στάδιο του προγραμματισμού και να μην προσκολληθούμε δογματικά στις αρχές που έχουν καθορισθεί προηγουμένως.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τείνει να γίνεται αντιληπτό ως ένας μάλλον ιεραρχικά κατώτερος εταίρος του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Εντούτοις αυτό το Σώμα είναι αποφασισμένο οι δράσεις του να επιδεικνύουν την προθυμία μας να συνεργαστούμε για την ταχεία απόκριση στις νέες προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). (HU) Νομίζω ότι θα έπρεπε κανονικά να γιορτάζουμε σήμερα. Το Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει ότι δεν πρέπει μόνο να προσφέρουμε χρηματοδότηση για υποκριτικά μέτρα στον τομέα των κατοικιών, αλλά ότι πρέπει να αποφασίσουμε να λάβουμε πραγματικά μέτρα.

Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε διαμερίσματα σε εργατικές πολυκατοικίες. Με την ανάπτυξη αυτών των στεγαστικών έργων, μπορούμε να βελτιώσουμε αισθητά τις υλικές συνθήκες των κατοίκων τους και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων δημιουργώντας και διατηρώντας θέσεις απασχόλησης. Οι τρέχουσες αλλαγές επιτρέπουν στη χώρα μου την ανακαίνιση του 90% των εργατικών πολυκατοικιών, και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα τεράστιο βήμα.

Εντούτοις, καθώς τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τέτοιες ανακαινίσεις σε αστικές περιοχές, δεν μπορούμε να χαρούμε ανεπιφύλακτα. Ο φτωχός πληθυσμός των αγροτικών περιοχών, που έχει μέγιστη ανάγκη χρηματοδότησης, αφήνεται ακόμη μία φορά στην τύχη του. Αφού δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να θέσουμε σε κίνδυνο το πρόγραμμα εργατικών πολυκατοικιών, το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας, έχουμε συμφωνήσει να μην υποβάλουμε παρόλα αυτά τροπολογίες αυτή τη φορά. Σε αντάλλαγμα, όμως, περιμένουμε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη σύστασή μας στο πακέτο της πριν από τις θερινές διακοπές.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς την αποτελεσματική και βιώσιμη κοινωνική ένταξη των πιο μειονεκτικών περιοχών είναι να δοθεί τέλος μία για πάντα στον αποκλεισμό και στα γκέτο. Η ανακαίνιση οικισμών που έχουν διαχωριστεί είναι απλά χωρίς νόημα. Αντί για την ανακαίνιση, η λύση είναι η ανασυγκρότηση υποστηριζόμενη από πολύπλοκα προγράμματα που δημιουργούν κοινωνική απασχόληση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε πραγματικά λόγο για να γιορτάσουμε όταν, στη θέση των ξεριζωμένων γκέτο της υπαίθρου, οι άνθρωποι που εργάζονται σε νεοδημιουργημένους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, κατά την επιστροφή τους σε νέες κατοικίες, θα πουν στα παιδιά τους να σπουδάσουν και να παλέψουν, διότι μπορούν να γίνουν ό, τι επιθυμούν.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo (ALDE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την εξαιρετική προκαταρκτική εργασία τους. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων θα επισπεύσουν τη χρήση των κεφαλαίων και θα απλουστεύσουν τους κανόνες, κι έτσι είναι πραγματικά άξιες υποστήριξης. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να δαπανηθούν για την ανάκαμψη και μπορούμε να αποτρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία και την απασχόληση. Αυτό είναι επίσης μια καλή αρχή για τη μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής και περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, στόχος της οποίας πρέπει να είναι να απλουστεύσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες και να δώσει μια ώθηση στην ευελιξία και στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Ενώ μειώνουμε τη γραφειοκρατία όσον αφορά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη κινούνται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη εξουσία στις περιφέρειες και στους τοπικούς φορείς, και η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να χαλαρώσει τον αυστηρό έλεγχό της.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή κρίση απαιτεί την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, την υποστήριξη της προστασίας των θέσεων εργασίας και την προστασία των ατόμων που μένουν άνεργοι. Η πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί το πεδίο των δαπανών που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η συμπερίληψη της χρηματοδότησης κατ’ αποκοπήν πληρωμών, καθώς επίσης άμεσων δαπανών και μεικτών δαπανών και ο μη καθορισμός ανώτατου ορίου για τις πληρωμές είναι όλα ιδιαίτερα χρήσιμα μέτρα όσον αφορά την καλύτερη χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η εισαγωγή κατ’ αποκοπήν πληρωμών για τις άμεσες δαπάνες και για τις έμμεσες δαπάνες μέχρι 50 000 ευρώ θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες. Θα εξαλείψει τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των στόχων του Ταμείου. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της εισαγωγής αυτών των μέτρων, υποστηρίζω την έγκριση της πρότασης χωρίς τροπολογία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Harkin που επέστησε την προσοχή στην αναγνώριση της αξίας της εθελοντικής εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE). (RO) Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου χαιρετίζοντας την ιδέα αυτών των συντονισμένων μέτρων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους εισηγητές για την εργασία που έχουν κάνει.

Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης σε κάθε μία από τις χώρες μας, που κυμαίνονται από την πτώση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και των προοπτικών εργασίας μέχρι την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την ύφεση. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ μπορεί να είναι επίσης ένα εξίσου αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο σε αυτό το πλαίσιο. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, η Ευρώπη έχει πληγεί έντονα από αυτή την κρίση και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει καταφέρει να ανταποκριθεί τόσο γρήγορα στην εξεύρεση λύσεων.

Η απόφαση για την τροποποίηση των κανονισμών των υφιστάμενων ταμείων, τα οποία έχουν ήδη επιδείξει αποτελεσματικότητα, είναι η πιο κατάλληλη. Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου κρίσης θα ήταν υπερβολικά μακροχρόνια διαδικασία. Η απλούστευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δαπανών, η αύξηση της προ-χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα είναι μέτρα τα οποία, ελπίζω, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ξεφύγουν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Ενώ η Ευρώπη διέρχεται την τρέχουσα οικονομική κρίση, γνωρίζουμε ότι βιώνει επίσης μια ενεργειακή κρίση. Το μέτρο που επιτρέπει να χρησιμοποιείται το ΕΤΠΑ για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο, κατά τη γνώμη μου. Η Ρουμανία, όπως και οι άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχει πολλά προβλήματα με τις πολυώροφες πολυκατοικίες. Τα παλιά κτίρια έχουν πολύ κακή μόνωση και οι κάτοικοι, κατά μεγάλο μέρος, δεν μπορούν να πληρώσουν από τη δική τους τσέπη για να μονώσουν τα σπίτια τους.

Ελπίζουμε ότι αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, ούτως ώστε να καταλήξουν με περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους και να βοηθήσουν την κατάσταση με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η σημερινή κυβέρνηση της Ρουμανίας έχει ορίσει ότι αυτό είναι μέτρο άμεσης προτεραιότητας και οι διευκολύνσεις που έχουν εγκριθεί σημαίνουν ότι αυτή η προτεραιότητα είναι ήδη εξασφαλισμένη.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE) . (EL) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το σημερινό πακέτο τροποποιήσεων στις διατάξεις των κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και άμεσης ενεργοποίησης των πόρων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ένα σημαντικό βήμα για την τόνωση της ευρωπαϊκή οικονομίας εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης η οποία καθημερινά πλήττει όλο και περισσότερο την πραγματική οικονομία σε όλα τα επίπεδα. Ένα βήμα που ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Αλήθεια, τί απαντούν οι σημερινοί ηγέτες στη μεγάλη κρίση που βιώνουμε σήμερα, πού είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές; Για να μπορέσει όμως η απαραίτητη ρευστότητα να φτάσει στους αποδέκτες της και να έχουμε άμεση έναρξη και έγκαιρη υλοποίηση έργων, θα πρέπει τα κράτη μέλη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οι πόροι της πολιτικής συνοχής πρέπει να διατεθούν άμεσα και έγκαιρα στους πραγματικούς δικαιούχους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ενεργοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση της απασχόλησης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας καθώς και στην αξιοποίηση του φυσικού πολιτισμικού και ανθρώπινου κεφαλαίου κάθε περιφέρειας.

Μόνο έτσι, η άμεση ενεργοποίηση των προγραμμάτων θα συμβάλει στην προστασία της συνοχής και δεν θα δημιουργήσει νέες αποκλίσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή κρίση ας αποτελέσει μια ευκαιρία για να ενώσουμε τη φωνή μας ώστε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή φωνή στην επίλυση όλων των προβλημάτων που βιώνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - Κυρία Πρόεδρε, η προσχώρηση στην ΕΕ έδωσε πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία και στα ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία η Δημοκρατία της Εσθονίας επωφελήθηκε κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα 2004-2006, ενώ ακόμη 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013.

Παρά τη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης, ο στόχος των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι να εξαλειφθούν οι διαφορές στην ανάπτυξη εντός της Ένωσης, είναι πιο κοντά στο να επιτευχθεί.

Χαιρετίζω θερμά την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο να δεσμεύσει επιπλέον 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, δηλαδή για να επιταχυνθεί η χρήση των κεφαλαίων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Ωστόσο συμφωνώ με την εισηγήτρια, κ. Garcνa Pιrez, ότι χρειάζεται ενιαία προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη για να αποφευχθεί η αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κακή χρήση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

 
  
MPphoto
 

  Rolf Berend (PPE-DE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αντιμετώπιση των μόνιμων επιπτώσεων της απρόβλεπτης δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Αυτό το πακέτο αναθεώρησης, αυτό το νομοθετικό μέτρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης, σχεδιάστηκε ως μια καλή – αν και όχι πλήρως επαρκής – απάντηση σε αυτή την προσωρινή, αν και εξαιρετικά κρίσιμη, κατάσταση.

Ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, στο αίτημα για μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών και αυξημένη ευελιξία στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων με βάση τον κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων το οποίο έχει υποβληθεί επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα τελευταία έτη. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει επίσης να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι η τροποποίηση του άρθρου 7 – «Επιλεξιμότητα Δαπανών» – θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να επενδύουν σε μέτρα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση με την υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, και ότι αυτό το μέτρο δεν προορίζεται μόνο για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Κατά συνέπεια η σχετική τροπολογία ορθώς καταργεί την αναφορά σε «νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος» και αντ’ αυτής επιβάλλει ανώτατο όριο 4% της συνολικής πρόβλεψης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για κάθε κράτος μέλος για τέτοιες δαπάνες. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές βελτιώσεις που προτείνονται.

Με λίγα λόγια, αν υλοποιηθεί αυτό το συνολικό το πακέτο, θα επιταχυνθούν οι δαπάνες και, συνεπώς, θα διατεθεί περαιτέρω ρευστότητα από το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την εφαρμογή των αναγκαίων στόχων, και θα απλοποιηθούν οι κανόνες που επιτρέπουν την ταχεία υλοποίηση των προγραμμάτων.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό αποτελεί μια αποτελεσματική, αν και ακόμη ανεπαρκή, συμβολή στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Geringer de Oedenberg (PSE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη κρίση της οποίας τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Έχουμε παρατηρήσει μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και θεαματική αύξηση της ανεργίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής με προϋπολογισμό ύψους 347 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2007-2013 φαίνεται ότι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την τόνωση και πάλι των επενδύσεων και την παροχή πρόσθετης δημόσιας χρηματοδότησης για τις εθνικές οικονομίες.

Η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην εισαγωγή αλλαγών στην υφιστάμενη δέσμη κανονισμών που αφορούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Οι αλλαγές έχουν ως στόχο την επιτάχυνση των δαπανών, την αύξηση της ρευστότητας σε σχέση με την υλοποίηση των έργων και την απλούστευση των μέτρων που θα διευκολύνουν την ταχεία εφαρμογή των έργων στις περιφέρειες. Οι κύριοι τομείς δράσης αφορούν την αύξηση της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών. Υποστηρίζονται επίσης οι κατ’ αποκοπή πληρωμές και η επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα.

Χαιρετίζω την ταχεία δράση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή που έχει αγνοηθεί μέχρι σήμερα κι όμως είναι αναγκαία. Αυτή θα ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που να εγγυάται πραγματική ρευστότητα σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προσφέρει την ευκαιρία σε όλα τα κράτη μέλη να επενδύσουν πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων στη μετατροπή και την επισκευή εργατικών πολυκατοικιών και άλλων κτιρίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Τσεχική Δημοκρατία, διότι μέχρι το 26% των Τσέχων πολιτών ζουν σε εργατικές πολυκατοικίες που παλιώνουν. Αν η πρόταση γίνει δεκτή αύριο και εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των Υπουργών τον Απρίλιο, θα δοθεί η δυνατότητα να επενδυθούν ακόμη 16 δισεκατομμύρια Κορώνες Τσεχίας σε συστήματα θέρμανσης για διαμερίσματα και σπίτια, και όχι μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία. Επίσης προσωπικά χαιρετίζω την κατάργηση της απαίτησης να χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια μόνο για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, την οποία θεωρώ προβληματική, διότι οι εγχώριοι κανόνες τα ορίζουν με διαφορετικούς τρόπους.

Κατά τη γνώμη μου τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες κατηγορίες κτιρίων είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες τους και να καθορίζουν τα δικά τους κριτήρια ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πρέπει να καταστήσουμε δυνατή την καλύτερη ποιότητα και τη φθηνότερη στέγαση για όλους, όχι μόνο για εκείνους που ζουν σε κοινωνική στέγαση. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειάστηκε η οικονομική κρίση για να μας ωθήσει να υποστηρίξουμε περισσότερες επενδύσεις στη στέγαση και την εισαγωγή αυτών των μέτρων σε όλη την ΕΕ. Όμως χαιρετίζω ολόψυχα αυτή την απόφαση, διότι οι άνθρωποι πρέπει να ξοδεύουν τα χρήματά τους πολύ προσεκτικά σήμερα και με αυτό τον τρόπο θα τους βοηθήσουμε να κάνουν οικονομία στους λογαριασμούς τους για θέρμανση και ζεστό νερό και να μειώσουν έτσι το κόστος της στέγασης. Σύμφωνα με μια εκτίμηση της οργάνωσης CECODHAS, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 450 ευρώ το χρόνο γι’ αυτές τις δαπάνες, και αυτή είναι απτή βοήθεια.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για την καλή δουλειά που έχουν κάνει σε αυτές τις εκθέσεις, την οποία εξαίρω προς το Σώμα. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να χαιρετιστεί θερμά.

Αν τα κράτη μέλη αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν έως το 4% της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στον τομέα της στέγασης, αυτό θα έχει θετική συμβολή τόσο στις οικονομίες μας όσο και στο περιβάλλον. Είναι καλό που βλέπουμε να έρχεται από την Επιτροπή μια πρόταση όπως αυτή, η οποία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και του περιβάλλοντος.

Η έκθεση είναι ιδιαίτερα καλή είδηση για πολλά από τα παλαιά κράτη μέλη και χαίρομαι που βλέπω ότι παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ θα επιτρέπεται τώρα να χρησιμοποιούν ένα μέρος των κεφαλαίων του ΕΤΠΑ για τις παρεμβάσεις που προωθούν την ενεργειακή απόδοση στον τομέα της στέγασης. Χαίρομαι που βλέπω ότι τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα έχουν διευρυνθεί και δεν θα περιορίζονται σε κατοικίες χαμηλού εισοδήματος.

Όμως πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει αύξηση της χρηματοδότησης. Τώρα εναπόκειται στις εθνικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να ανακατευθύνουν το ποσοστό τους των κεφαλαίων του ΕΤΠΑ για την χρηματοδότηση προς αυτά τα έργα. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την αλλαγή των προτεραιοτήτων τμημάτων των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. Αισθάνομαι ότι, μακροπρόθεσμα, αυτό θα αξίζει τον κόπο.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα μέτρα από την Επιτροπή φαίνεται ότι είναι βάσιμα, περισσότερο ή λιγότερο. Η απευθείας ανάθεση συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων φαίνεται καλή ιδέα, όπως και η απλούστευση των διαδικασιών και η επιτάχυνση των πληρωμών.

Αλλά πάνω απ’ όλα υπάρχει μια βασική σύσταση: εθνική και περιφερειακή διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων, η οποία απουσιάζει σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου. Οι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται αμέσως, όπως και οι πληρωμές πρέπει να γίνονται αμέσως. Στην Ιταλία, σε ορισμένες επαρχίες, όπως η Lazio, τα κεφάλαια των αγροτών καταβάλλονται μήνες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρόνια μετά τη μεταφορά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχω χρόνο τώρα να δώσω άλλα παραδείγματα. Ας απαλύνουμε επομένως την κρίση εξετάζοντας όχι μόνο διαφορετικά είδη παρέμβασης, αλλά και την αποτελεσματική, έγκαιρη και αποδοτική χρήση των κεφαλαίων.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Τα Διαρθρωτικά Ταμεία μας βοηθούν επίσης να προσαρμοστούμε στη νέα οικονομική πραγματικότητα. Δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιστοποιήσουν τις επενδύσεις ως αποτελεσματική θεραπεία κατά της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάνει διαρκώς έκκληση για μεγαλύτερη απλούστευση των διοικητικών κανόνων. Χαίρομαι που η Επιτροπή τελικά το έλαβε υπόψη και βρήκε κοινά σημεία αναφοράς με το Συμβούλιο.

Η δαπανηρή διοίκηση, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η πολύπλοκη επαλήθευση της επιλεξιμότητας των πληρωμών δημιουργούν οικονομικές δυσχέρειες για τους τελικούς αποδέκτες. Πολλοί δημόσιοι λειτουργοί στη χώρα μου, τη Σλοβακία, συχνά κατηγορούν τις Βρυξέλλες διότι δίνουν τεράστια έμφαση στη γραφειοκρατία και στον έλεγχο των λογαριασμών μέχρι την τελευταία δεκάρα. Ξεχνούν ότι το σημαντικό ζήτημα είναι να επιλεγεί η σωστή δραστηριότητα, έργο και ποιότητα, η αποτελεσματική εκτέλεση και τα οφέλη του έργου.

Οι άνθρωποι στις ομάδες έργου πρέπει να επικεντρώνονται σε έργα υψηλής ποιότητας που προσφέρουν οφέλη από την άποψη της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, και να μην κάθονται για ώρες ολόκληρες σε γραφεία τακτοποίησης λογαριασμών χάνοντας πολύτιμο χρόνο και ενέργεια, για να μην αναφέρω τα βουνά των εγγράφων που απαιτούνται για τις δηλώσεις. Ο έλεγχος αμελητέων κονδυλίων συχνά κοστίζει πολύ περισσότερο από όσο αξίζουν τα ίδια τα κονδύλια.

Γι’ αυτό συμφωνώ με την επέκταση της χρήσης εφάπαξ ποσών και καθολικών ποσοστών στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και με τη θέσπιση τριών νέων μορφών επιλέξιμων πληρωμών: έμμεσες δαπάνες μέχρι 20% του επιπέδου των άμεσων δαπανών, εφάπαξ ποσά μέχρι 50.000 ευρώ και καθολικές τυποποιημένες κλίμακες για τις επιμέρους δαπάνες.

Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι το πακέτο αποφάσεων που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας των αναλήψεων από τα διαρθρωτικά ταμεία από τα κράτη μέλη είναι μια θετική απόκριση στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Πιστεύω ότι η απλούστευση των κανόνων και η ευέλικτη χρηματοδότηση θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν καλά έργα που στοχεύουν σε τομείς που θα αποφέρουν υψηλή απόδοση. Πρέπει να κατευθύνουμε τις άμεσες επενδύσεις προς την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στον τομέα της στέγασης, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Με την υποστήριξη καθαρών τεχνολογιών μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάκαμψη τόσο της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και του κατασκευαστικού κλάδου.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για να ζητηθεί χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την τροποποίηση η οποία έγινε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και καταργεί τον περιορισμό της επιλεξιμότητας στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, περιορίζοντας αντ’ αυτού την επιλεξιμότητα σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους να καθορίσει τις ακριβείς κατηγορίες επιλέξιμης στέγασης.

Εντούτοις έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, προς την Επιτροπή. Τι εννοούμε με τον όρο «ενεργειακή απόδοση» (και μιλάμε γι’ αυτήν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ); Θα υπάρξει μια εναρμονισμένη μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, ή θα υπάρξουν διαφορετικοί υπολογισμοί και διαφορετικές εκτιμήσεις στα διάφορα κράτη μέλη; Όταν μιλάμε για ενεργειακή απόδοση και επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση σε ιδιωτικές κατοικίες, για παράδειγμα, θα σημαίνει αυτό ό,τι σημαίνει στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και όπου υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη για εναρμονισμένο υπολογισμό, ή ενιαία βάση υπολογισμού, που να μετρά, στην πραγματικότητα, την ενεργειακή απόδοση, για να εξασφαλιστεί ότι η επένδυση θα δαπανηθεί σε ζητήματα πραγματικής ενεργειακής απόδοσης ή αύξησης της ενεργειακής απόδοσης ή μείωσης των εκπομπών CO2;

Αυτό αποτελεί μέρος της συζήτησης που είχαμε σήμερα το πρωί στο πρωινό της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών (ΜΜΕ) που προσφέρθηκε από το συνάδελφό μου κ. Rόbig, όπου μας είπαν ξεκάθαρα ότι υπάρχουν σημεία συμφόρησης στην πραγματοποίηση δαπανών για την ενεργειακή απόδοση σε ολόκληρα τα κτίρια: σημεία συμφόρησης στη χρηματοδότηση που οφείλονται στην πιστωτική συρρίκνωση για τα δάνεια. Πρέπει να εξετάσουμε τις επιδοτήσεις και τα διάφορα φορολογικά κίνητρα. Χρειαζόμαστε απλή διοίκηση, για να ενθαρρύνουμε τα συνηθισμένα νοικοκυριά να αξιοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια, είτε είναι κεφάλαια του ΕΤΠΑ, είτε των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα, καθώς μιλάμε, πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η κυβέρνησή μας ξεκίνησε πρόσφατα το σύστημα παροχών Μετασκευής για Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Σπίτι.

Αλλά χρειαζόμαστε απλή διοίκηση. Χρειαζόμαστε προώθηση ούτως ώστε η επένδυση να μη μειώσει μόνο την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά επίσης τα νοικοκυριά να υλοποιήσουν τα ίδια τη μείωση του κόστους της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). (SL) Στηρίζω πλήρως τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού που θα επεκτείνουν την κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση και θα επιτρέψουν τη χρήση ενός συστήματος κατ’ αποκοπή πληρωμών. Αυτό είναι ένα κατάλληλο μέτρο, που θα μπορούσε να μετριάσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, δεδομένων των σωστών οικονομικών συνθηκών.

Προτού εγκρίνουμε όμως αυτές τις τροπολογίες, θα ήθελα να επισημάνω ότι τρεις στους τέσσερις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην από κοινού διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ίδια δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι το Κοινοβούλιο ενέπνευσε τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ερωτηθέντες. Πενήντα ένα τοις εκατό των ερωτηθέντων είπαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ μόνο το 47% εξέφρασε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή και το 42% εξέφρασε εμπιστοσύνη του στο Συμβούλιο. Επιπλέον, το Σώμα ενέπνευσε περισσότερη εμπιστοσύνη απ’ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Γιατί παραθέτω αυτά τα στατιστικά στοιχεία; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε ήδη από το 2005 ότι η ανάγκη για μεγαλύτερη απλούστευση είναι κρίσιμη για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, γενικότερα, και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ειδικότερα. Όμως η Επιτροπή μόλις άρχισε να εφαρμόζει τις συστάσεις μας για τη βελτίωση των όρων υπό τους οποίους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας ασκούν τις δραστηριότητές τους, τώρα που αντιμετωπίζουμε μια κρίση.

Αν και θα χαρώ αν τα συμπεράσματα και οι συστάσεις μας υλοποιηθούν τουλάχιστον εν μέρει, λυπάμαι που παρατηρώ ότι γίνεται πυροσβεστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Ελπίζω όμως ότι αυτή η εμπειρία θα ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει πιο γρήγορη δράση στο μέλλον και ότι οι πολλές σημαντικές και νόμιμες παρατηρήσεις και προτάσεις του Κοινοβουλίου θα τεθούν σε εφαρμογή νωρίτερα.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτές τις νέες προτάσεις. Τώρα ζούμε σε εποχές κρίσης. Βλέπουμε τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σήμερα ανακοινώθηκαν στην Ιρλανδία τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία. Το ποσοστό τώρα βρίσκεται στο 11% – από 5,4% μόλις πριν από ένα χρόνο – υπερδιπλασιασμός του ποσοστού σε πραγματικούς όρους. Αυτά τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και τρομακτικά. Ωστόσο, μπροστά σε αυτή τη ζοφερή προοπτική, πρέπει να επιδιώξουμε να βρούμε δημιουργικές λύσεις για να δώσουμε σε αυτούς τους ανέργους τις δεξιότητες, τις προοπτικές και την ελπίδα για καλύτερο μέλλον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό. Κατευθύνοντας αυτή τη χρηματοδότηση, μπορούμε να αναδιοργανώσουμε τις οικονομίες μας για να εκδιώξουμε την ύφεση. Επιβάλλεται σε όλους μας – ως βουλευτές του ΕΚ και ως πολίτες – να επιστήσουμε σε αυτό την προσοχή του κοινού, το οποίο φοβάται τόσο πολύ τώρα. Επιβάλλεται σε όλους μας να στείλουμε αυτό το μήνυμα στις εθνικές κυβερνήσεις μας: αυτή η χρηματοδότηση να ταιριάσει και να αναπτυχθεί όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά είναι δυνατό. Χαιρετίζω επίσης τη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Το 2010 είναι το έτος όπου θα διεξαγάγουμε ενδιάμεση επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Διαρθρωτικά Ταμεία και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση. Λυπάμαι που δεν εγκρίθηκαν τροπολογίες αυτών των εκθέσεων.

Ως εισηγήτρια της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, πρότεινα μια αύξηση έως και 15% στο ποσοστό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Πρόκειται πράγματι για παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν και πόσα θέλουν να διαθέσουν σε αυτό τον τομέα.

Κατανοώ το επείγον. Τα κράτη της ΕΕ-15 πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την ενεργειακή απόδοση. Νομίζω ότι αυτό θα επιτρέψει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και θα δώσει τη δυνατότητα να υποστηριχθούν τα νέα κράτη μέλη. Καλώ την Επιτροπή να επανέλθει με νέα νομοθετική πρόταση έως τις 30 Ιουνίου 2010, έτσι ώστε το ανώτατο όριο να μπορεί να αυξηθεί σε 15% ή να καθορίσει ένα ελάχιστο όριο 10% του ποσοστού του ΕΤΠΑ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). – Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση για την ενεργειακή απόδοση επικεντρώνεται διαρκώς στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν πολύ περισσότερα – και γρήγορα – μόνο αν ήταν διαθέσιμη εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να επιτραπεί να διατεθεί η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ενεργειακή απόδοση, όχι μόνο στην ΕΕ των 12, αλλά και στην ΕΕ των 15.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, ο υπουργός Στέγασης του Ηνωμένου Βασιλείου παραδέχθηκε ότι μόνο το 1% του τρέχοντος αποθέματος κατοικιών είναι αρκετά ενεργειακά αποδοτικές για την πρόληψη της ενεργειακής ένδειας. Στη δική μου περιφέρεια, τη βορειοανατολική Αγγλία, ένα στα δέκα σπίτια έχει επισημανθεί στην κατηγορία ένα επικινδυνότητας για την υγεία, διότι είναι τόσο κρύα και με πολλά ρεύματα.

Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την αλλαγή και καλώ όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να επωφεληθούν πλήρως από τη νέα ευελιξία. Προς το συμφέρον της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής ένδειας, της ανεργίας και της ενεργειακής ασφάλειας, όπως και η κ. Ţicău, καλώ την Επιτροπή να αυξήσει τα τρέχοντα ποσοστιαία όρια σημαντικά υψηλότερα σε εύθετο χρόνο, όπως ζήτησε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στην ψηφοφορία της για την αναδιατύπωση την Τρίτη.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Η εξέταση τρόπων με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν πληγεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση είναι μία από τις πολλές δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη για να βοηθήσουν εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους να ξαναβρούν απασχόληση το συντομότερο δυνατόν.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι συζητάμε για το θέμα αυτό την παραμονή της συνόδου του G20. Το G20 έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία θέσπισης διεθνών κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση, τους οποίους χρειαζόμαστε για να προληφθεί να συμβεί ξανά μια τέτοια οικονομική καταστροφή.

Πρέπει να κάνουμε την απασχόληση και την κοινωνική ατζέντα βασικά ζητήματα για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τα 25 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την ΕΕ που θα βρεθούν εκτός εργασίας πριν από το τέλος του έτους πρέπει να είναι το επίκεντρο της εργασίας μας σε αυτό το Σώμα για να κάνουμε την οικονομία να κινηθεί και πάλι και για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην εργασία.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. García Pérez, την κ. Jöns και τον κ. Αγγελάκα, που έχουν υποβάλει εξαιρετικές εκθέσεις, και όλους τους βουλευτές που έχουν μιλήσει.

Στη μεγάλη πλειονότητα τους αυτές οι παρεμβάσεις έχουν δώσει την υποστήριξή τους στα μέτρα που έχουν προταθεί από την Επιτροπή, τονίζοντας τη σημασία τους για την αποτελεσματική καταπολέμηση των επιπτώσεων της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εκ μέρους της Επιτροπής, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό.

Οι παρεμβάσεις σας έχουν τονίσει την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πόρους για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της κρίσης επί τόπου. Έχετε επιμείνει στην ανάγκη να δράσουμε γρήγορα, και αυτός είναι ο στόχος μας. Η τσεχική Προεδρία, την οποία θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για την υποστήριξή της, έχει επίσης δεσμευτεί να επιτρέψει την τελική έγκριση των κανονισμών το συντομότερο δυνατό.

Αν κάνουμε μια εύλογα αισιόδοξη υπόθεση, οι νέοι κανονισμοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ κατά τις επόμενες εβδομάδες και κατά συνέπεια να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα στα επιχειρησιακά προγράμματα. Οι προκαταβολές, ιδιαίτερα, θα μπορούσαν να καταβάλλονται στο σύνολό τους στις αρχές Μαΐου.

Επιπλέον, άλλες παρεμβάσεις επέμειναν στην εισαγωγή αυστηρής παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών των μέτρων και στην παρουσίαση μιας έκθεσης το 2010, που να δείχνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση που έχω υποβάλει στην προεδρία.

Άρα, θα χρειαστούν μόλις τέσσερις μήνες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να προετοιμάσουν και να εγκρίνουν αυτό το νομοθετικό πακέτο. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει τεθεί σε πολλές παρεμβάσεις.

Θα ήθελα να επισημάνω στο Κοινοβούλιο ότι ένα εργαστήριο γι’ αυτό το θέμα θα λάβει χώρα τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου με τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών. Ζητάμε από τα κράτη μέλη να μας περιγράψουν τις προθέσεις τους όσον αφορά το χρόνο εξυπηρέτησης στις στρατηγικές εκθέσεις τις οποίες πρέπει να καταρτίσουν για το τέλος του 2009.

Είναι προφανές ότι, με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και τα επιλέξιμα μέτρα. Αυτή είναι η επικουρικότητα. Όμως είναι αλήθεια ότι είναι υπό εξέταση μια οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και, εφόσον αυτή η οδηγία υιοθετηθεί, θα πρέπει φυσικά να εφαρμοστεί. Επιπλέον, θα προσθέσω ευχαρίστως τη φωνή μου σε εκείνη των βουλευτών που τόνισαν πως η έρευνα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει το διπλό πλεονέκτημα ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας και, στη συνέχεια, μας επιτρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον και μας βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι, πέρα από αυτή την κρίση, η οποία έχει προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, προφανώς είναι όλο και πιο σημαντικό να μπορέσει να δημιουργηθεί μια εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου που να βασίζεται σε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης. Η Επιτροπή προσπάθησε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πρόκληση που βάζει η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ταυτόχρονα θέλησε να επωφεληθεί από αυτή τη διαδραστική συζήτηση με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για απλούστευση αυτών των διαδικασιών και πολιτικών.

Φυσικά, επιπλέον προτάσεις θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης. Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες, αλλά θα συμβάλουν στη συζήτηση την οποία πρόκειται να εκκινήσει η Επιτροπή για να ενισχύσει τα αποτελέσματα του σχεδίου ανάκαμψης και να προσφέρει πρόσθετες διευκολύνσεις στις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται τα έργα. Έτσι η Επιτροπή συνέστησε το Νοέμβριο μια ομάδα εργασίας για την απλούστευση. Το έργο έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σχέδιο αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής. Μπορούν να ακολουθήσουν άλλες προτάσεις για την τροποποίηση του γενικού κανονισμού και των κανονισμών ειδικά για κάθε κεφάλαιο.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προφανώς, όλες οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης θα είναι πολύ χρήσιμες και θα είναι επίσης ευπρόσδεκτες και άλλες. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμευσή του να επιλύσει πιο γρήγορα τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την κρίση.

Σχετικά με το ζήτημα των τροπολογιών στο σχέδιο κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τις οποίες κατέθεσε η κ. Schroedter, τρεις αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις και μία την ουσία. Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις − τροπολογίες 8 έως 10 − η συμπερίληψή τους δεν θα άλλαζε το γενικό περιεχόμενο των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή, αλλά θα είχε παρατείνει τη διαδικασία έγκρισης του κανονισμού.

Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά την ουσία, η Επιτροπή δεν είναι αντίθετη προς την αρχή. Εντούτοις, στοχεύει να θεσπίσει ένα μηχανισμό που δεν είχε συμπεριληφθεί στο συμβιβαστικό κείμενο του Συμβουλίου, αφού το κείμενο προκάλεσε δυσκολίες στην εφαρμογή στα κράτη μέλη.

Έπρεπε να κάνω αυτές τις διευκρινίσεις και το έπραξα στο τέλος της ομιλίας μου. Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο διότι μας επιτρέπει να ενεργούμε πιο γρήγορα για να περιορίσουμε τις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης, τις οποίες ορισμένοι από εσάς επισημάνατε και περιγράψατε τόσο καλά.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, εισηγήτρια. (ES) Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις σας σχετικά με τη σημερινή συζήτηση. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι απλή σύμπτωση η σχεδόν απόλυτη ομοφωνία σε αυτό το Σώμα σήμερα σχετικά με την πρόταση που μόλις συζητήθηκε.

Στην πραγματικότητα, όπως σχολίασε η συνάδελφός μας κ. Creώu, ήταν επίδειξη πολιτικής βούλησης, που δείχνει ότι μπορούμε να βάλουμε ένα πετραδάκι στην αναζήτηση λύσεων για την παρούσα κρίση. Αυτή η κρίση πραγματικά προκαλεί αληθινά δύσκολες καταστάσεις και φτώχεια για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Όμως ήταν επίσης άσκηση ευθύνης, όπως κι εσείς επισημάνατε. Και επαναλαμβάνω, μια άσκηση ευθύνης, διότι είχαμε επίγνωση ότι αυτή η πρόταση που μας γίνεται σήμερα, θα μπορούσε ίσως να ήταν καλύτερη. Θα μπορούσαμε να είχαμε ενσωματώσει κι άλλα στοιχεία στην πρόταση, για να επιταχύνουμε ή να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, αλλά είχαμε επίγνωση ότι για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα το ταχύτερο δυνατόν, ήταν αναγκαίο να παραμείνουν οι εκθέσεις όπως είναι αυτή τη στιγμή.

Κατά συνέπεια, θα ήθελα απλώς να υποβάλω μια αίτηση προς την Επιτροπή: τώρα που έχουμε ένα αναθεωρημένο σχέδιο για την απλούστευση των διατυπώσεων, όπως έχει ανακοινωθεί, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο ρόλο στη συζήτηση και το σχεδιασμό αυτών των νέων πρωτοβουλιών. Υποβάλλω αυτό το αίτημα εξ ονόματος τόσο αυτού του Σώματος, όσο και των τοπικών διοικήσεων, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτά τα σχέδια με πιο άμεσο τρόπο και γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους όσον αφορά την υλοποίηση των διάφορων πρωτοβουλιών.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, εισηγητής. (EL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Έχω να κάνω ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με όσα ακούστηκαν.

Χάρηκα πάρα πολύ κύριε Επίτροπε με την αναγγελία σας ότι οι προκαταβολές θα αρχίσουν, πιθανόν, να καταβάλλονται και από τις αρχές Μαΐου. Αυτό με κάνει να υποθέσω ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δύο, τριών, τεσσάρων εβδομάδων από αύριο, θα δημοσιευθούν αυτές οι τροποποιήσεις στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή όσα είπατε. Αυτό σαν πρώτη επισήμανση.

Σαν δεύτερη επισήμανση, επιθυμώ να σας πω ότι στη νέα θητεία πρέπει να προχωρήσετε γρήγορα στην τροποποίηση και απλούστευση και άλλων κανονισμών - όπως άλλωστε αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους - και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συμβάλει ενεργά στη μελέτη, την αξιολόγηση και τη διαμόρφωση αυτών των κανονισμών.

Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και εμείς προτάσεις και σκέψεις αλλά, αναλογιζόμενοι το επείγον του ζητήματος, θεωρήσαμε - οι περισσότεροι εδώ σ' αυτήν την επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ότι δεν θα ήταν καλό να προχωρήσουμε σε τέτοιες τροπολογίες.

Επειδή ακούστηκε ότι θα αυξηθεί το ποσοστό της απορρόφησης που δίδεται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη στέγαση, πρέπει να πω ότι, όπως φάνηκε από τα στοιχεία που διαθέτουμε, τα νέα κράτη μέλη αξιοποίησαν μέχρι στιγμής μόνο το 1% έως και 1,5%, γεγονός που σημαίνει ότι ίσως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Θεωρώ ότι το 4%, που αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό το οποίο δεσμεύεται από το ΕΤΠΑ, είναι ικανοποιητικό και ελπίζω να πάει πολύ καλύτερα.

Χαιρετίζω επίσης τη δήλωσή σας ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 θα φέρετε έναν απολογισμό για τα σχέδια ανάκαμψης με βάση αυτά τα προγράμματα που θα σας έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη.

Τέλος, εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω κλείνοντας κύριε Επίτροπε, είναι ότι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για να εφαρμόσουν αυτές τις διαδικασίες. Είναι επιτακτική ανάγκη να απλουστευθούν. Πιστεύω ότι θα βοηθήσετε και εσείς προς αυτή την κατεύθυνση και στους συμπαραστάτες σας θα έχετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Η τρέχουσα οικονομική κρίση και η οικονομική ύφεση έχουν αρνητική επίδραση στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Στα περισσότερα κράτη μέλη η οικονομική ανάπτυξη έχει μειωθεί σημαντικά και ορισμένα από αυτά αντιμετωπίζουν ακόμη και οικονομική στασιμότητα. Οι δείκτες ανεργίας έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται. Όταν παρουσιάζεται μια τέτοια κατάσταση, όπως η οικονομική ύφεση, είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιείται πλήρως για την επίλυση των προβλημάτων των ανέργων, ιδίως εκείνων που επλήγησαν περισσότερο.

Είναι πολύ σημαντικό οι τέσσερις κύριοι τομείς των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να παραμείνουν οι ίδιοι:

- αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων,

- δημιουργία καλύτερων συνθηκών απασχόλησης, πρόληψη της ανεργίας, επιμήκυνση των εργασιακών δραστηριοτήτων και προώθηση της πιο ενεργής συμμετοχής στην αγορά εργασίας,

- βελτίωση της κοινωνικής ένταξης μέσω προώθησης της ένταξης ανθρώπων που λαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη στην εργασία και της καταπολέμησης των διακρίσεων,

- προώθηση της εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των τομέων της απασχόλησης και της ένταξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Bodu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Το διευρυμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης, ή η αναθεώρηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ακρίβεια, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για τα κράτη μέλη της ΕΕ, πολύ περισσότερο καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί σε επιβράδυνση των εθνικών οικονομιών. Το νέο μέτρο που προτείνεται στην έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΤΠΑ, σχετικά με επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας για τη στέγαση για όλα τα κράτη μέλη, είναι ευνοϊκό τόσο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη στέγαση. Η ικανοποίηση των στόχων της κοινοτικής στρατηγικής για την ενέργεια και το κλίμα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κρίση ή άλλες σκέψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις από την αναθεώρηση του ΕΤΠΑ συνδυάζουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης (μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της αύξησης των επενδύσεων, και ούτω καθεξής), με μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (μέσω θερμομόνωσης σε κτίρια κατοικιών και επενδύσεων στην ανανεώσιμη ενέργεια). Γι’ αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι η έκθεση με τίτλο «Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση» είναι ένα σημαντικό βήμα που κάνει η ΕΕ και είμαι βέβαιος ότι τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), γραπτώς. (RO) Οι οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες της κρίσης γίνονται όλο και πιο αισθητές σε όλα τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που επιδεινώνεται με ταχείς ρυθμούς σε κάθε κράτος μέλος. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης υπογραμμίζει το γεγονός ότι το εκτιμώμενο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ και στις ΗΠΑ θα μπορούσε να φθάσει το 10% εφέτος. Πρόκειται για ανησυχητική αύξηση σε μια εποχή όπου, τον Ιανουάριο, το μέσο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 8%.

Στη Ρουμανία, αν και το επίσημο ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πέρυσι καταγράφηκε αύξηση 1% του ποσοστού ανεργίας, που έφθασε το 5,3%. Εντούτοις αναμένουμε αυτό το ποσοστό να αυξηθεί ταχύτερα, καθώς περισσότερες εταιρείες θα είναι αναγκασμένες να καταφύγουν σε απολύσεις και καθώς οι συμπατριώτες μας που εργάζονται στο εξωτερικό θα επιστρέφουν στην πατρίδα λόγω της απώλειας της εργασίας τους.

Γι’ αυτό το λόγο, καθώς η κατάσταση απειλεί να εκφυλιστεί σε αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την οποία κινδυνεύουμε να μη μπορούμε πλέον να ελέγξουμε, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα των ανέργων, που πλήττονται περισσότερο και είναι οι πιο ευάλωτοι από εμάς στην τρέχουσα κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να επενδύουν σε μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργειας για τη στέγαση, με τη βοήθεια των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Με βάση τον ισχύοντα κανονισμό, το ΕΤΠΑ ήδη υποστηρίζει την παρέμβαση στον τομέα της στέγασης, η οποία καλύπτει επίσης την ενεργειακή απόδοση, αλλά μόνο για τα νέα κράτη μέλη (EΕ-12) και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις προτεραιότητές τους και να αναδιατάξουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα για να χρηματοδοτήσουν μέτρα σε αυτό τον τομέα, αν το επιθυμούν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβληθεί ανώτατο όριο 4% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος για το κόστος που συνδέεται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας για υφιστάμενες κατοικίες, αυτό το ανώτατο όριο πρέπει να αυξηθεί σε 15%, έτσι ώστε οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω συγχαίροντας τον εισηγητή, κ. Αγγελάκα, για τη συμβολή του σε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), γραπτώς. – (BG) Μαζί φτάσαμε σε αυτή την κρίση και μαζί πρέπει να την ξεπεράσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε μαζί τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει όμως πρώτα να ολοκληρώσουμε την δουλειά μας εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να είμαι πιο ακριβής, όπου εκπροσωπούνται τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις οποίες εξετάζουμε σήμερα αποσκοπούν στο να δώσουν μια νέα ώθηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και να τις βοηθήσουν να βγουν από την ύφεση. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία για να ληφθεί υπόψη η πολιτική της συνοχής θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια νέα ώθηση στις επενδύσεις και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις οικονομίες.

Αυτές οι τροποποιήσεις είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για χώρες όπου το ποσοστό χρήσης ευρωπαϊκών πόρων είναι χαμηλό. Αυτό όμως θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο αν οι αντίστοιχες εθνικές διοικήσεις εφαρμόσουν επίσης τα κοινά πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης. Πρέπει να δώσουμε τέλος στις αναποτελεσματικές μεθόδους εργασίας και στις διεφθαρμένες πρακτικές που συνεχίζουν δυστυχώς να χρησιμοποιούνται.

Πρέπει να απαντήσουμε τώρα, μαζί. Ως εισηγήτρια του PPE-DE, σας καλώ να υποστηρίξετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Kuźmiuk (UEN), γραπτώς. (PL) Σε σχέση με τη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ταμεία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε τέσσερις προτάσεις της Επιτροπής που στοχεύουν στην επιτάχυνση της χρήσης οικονομικών πόρων και των Διαρθρωτικών Ταμείων από τους δικαιούχους.

1. Αύξηση της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

2. Απλούστευση των διαδικασιών σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών αναδρομικά μέχρι και την 1η Αυγούστου 2006, που αφορούν για παράδειγμα τη συμπερίληψη της συνεισφοράς σε είδος ενός δικαιούχου στις επιλέξιμες δαπάνες.

3. Αύξηση κατά 2% των πληρωμών σε δόσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, πράγμα που θα επιτρέψει την πληρωμή πρόσθετων δόσεων ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2009.

4. Επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρων την παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους να υποβάλλουν τις αιτήσεις πληρωμών πριν από την έγκριση των έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλες οι ανωτέρω αλλαγές συνεπάγονται την αύξηση της ρευστότητας των δικαιούχων. Αξίζουν πλήρη υποστήριξη και πρέπει να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Το ίδιο ισχύει για την απλούστευση των διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Σύμφωνα με έρευνες, η Ρουμανία έχει μία από τις υψηλότερες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τη ρύπανση και εξοικονομώντας πόρους, για να χρησιμοποιηθούν με πιο παραγωγικό τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο στη Ρουμανία, ο πληθυσμός πρέπει να ενημερωθεί για τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν μέσω πρακτικών διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω παροχής, γι’ αυτό το σκοπό, συμβουλών σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για πρόσβαση σε κεφάλαια του ΕΤΠΑ για τις πιο πρόσφατες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό θα βοηθήσει να διευκολυνθεί η ζωή των οικιακών καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι λογαριασμοί για την ενέργεια, προωθείται η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας, καθώς και επαληθεύεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση. Αυτό είναι που θα καθορίσει αποφασιστικά τον αναπροσανατολισμό της ενεργειακής πολιτικής με βάση την παραγωγή ενέργειας προς μια ενεργή ενεργειακή πολιτική που θα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσω της διατήρησης της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Χαίρομαι που κάνουμε τελικά συγκεκριμένα βήματα για τη μείωση της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Όμως είναι κρίμα που μόνο όταν υπάρχει κρίση κατατίθενται προτάσεις για απλούστερους και πιο ευέλικτους κανονισμούς που διέπουν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Θα ήθελα να τονίσω μια σημαντική άποψη αυτών των κανονισμών: την αύξηση του κατώτατου ορίου για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σε χώρες που έχουν περάσει την εμπειρία της συστηματικής αστικοποίησης και καταναγκαστικής εκβιομηχάνισης, το πρόβλημα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι πρόβλημα που πλήττει εκατομμύρια πολίτες. Πολύ λίγα από αυτά τα κεφάλαια έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι μόνο δύο χρόνια μετά την έναρξη της τρέχουσας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια ακριβή ιδέα για το ποσοστό απορρόφησης. Γι’ αυτό το λόγο ήταν αναγκαίο να αυξηθεί αυτό το όριο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων και της ευκαιρίας να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Όμως αυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόβλημα για τη Ρουμανία εφόσον, μετά από αίτηση της Επιτροπής, αυτές οι δράσεις είναι επιλέξιμες μόνο για τις πόλεις που επελέγησαν ως πόλοι ανάπτυξης. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα τηρήσει την υπόσχεσή της να επαναδιαπραγματευθεί ορισμένους άξονες των λειτουργικών προγραμμάτων που έχουν ήδη εγκριθεί, έτσι ώστε τα κεφάλαια να μπορούν να χορηγηθούν εκ νέου για εκείνα τα μέτρα που προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η πρόταση κανονισμού που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ευρωπαϊκά χρήματα μπορούν να «πιάσουν δουλειά», για να έρθουν μεγαλύτερα οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται και χωρίς να λαμβάνονται μέτρα που έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Κοινότητας, με άλλα λόγια, απλώς και μόνο με τη βελτίωση των κανόνων του παιχνιδιού.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για τη χώρα την οποία εκπροσωπώ, τη Ρουμανία, αυτές οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν να διπλασιαστούν τα κοινοτικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να επενδυθούν στην ανανέωση των συστημάτων θέρμανσης σε πολυκατοικίες.

Αυτά τα κεφάλαια θα συμπληρώσουν το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που ξεκίνησε η ρουμανική κυβέρνηση για την ανακαίνιση των συστημάτων θέρμανσης σε πολυκατοικίες.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πρώτον, μείωση της σπατάλης ενέργειας. Δεύτερον, εμμέσως, μείωση των εισαγωγών ενέργειας. Τέλος, πάλι εμμέσως, μείωση του κόστους θέρμανσης των κατοικιών που επιβαρύνει τους πολίτες.

Ελπίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τις επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση.

Έχω υποστηρίξει αυτή την ιδέα από την αρχή της θητείας μου ως βουλευτής του ΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αύριο θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Αγγελάκα και υπέρ της πρότασης κανονισμού την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Popa (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Η έκθεση Αγγελάκα προσφέρει μια ευπρόσδεκτη απλούστευση των όρων επιλεξιμότητας για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Η επέκταση της χρήσης σταθερών ποσοστών και κατ’ αποκοπή ποσών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η τροπολογία του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ, η οποία επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επενδύσουν σε μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση, με τη βοήθεια των Διαρθρωτικών Ταμείων, είναι μια ευπρόσδεκτη κίνηση, όχι μόνο στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η διευκόλυνση της πρόσβασης της ΕΕ-27 στο ΕΤΠΑ σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του στόχου του 20% για την ενέργεια της Ευρώπης που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020.

Από την προσχώρηση στην ΕΕ, η ανανεώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση έχουν καταστεί υποχρεωτικοί στόχοι και στη Ρουμανία. Με αυτό τον τρόπο η νομοθεσία για την ανακαίνιση συστημάτων θέρμανσης κατοικιών θα τροποποιηθεί έτσι ώστε το 50% των κεφαλαίων που απαιτούνται να καλύπτεται από το κράτος, οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν μόνο το 20% του κόστους και οι τοπικές αρχές το 30%. Για να σας δώσω ορισμένα στοιχεία, μέχρι τα τέλη του 2008, είχαν ανακαινιστεί συστήματα θέρμανσης σε 1 900 διαμερίσματα. Για το 2009, το ρουμανικό Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κατοικίας θα διαθέσει 130 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση συστημάτων θέρμανσης, με παιδικούς σταθμούς, σχολεία και γηροκομεία μεταξύ των δικαιούχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Stolojan (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιήσει ορισμένους από τους οικονομικούς όρους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, έτσι ώστε περισσότερα μετρητά να μπορούν να φτάνουν πιο γρήγορα στα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να συνεχιστεί επίσης με την αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στις διευκολύνσεις JASPER, JEREMIE, JESSICA και JASMINE, οι οποίες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους στην επιτάχυνση της πρόσβασης των νέων κρατών μελών σε ευρωπαϊκά κεφάλαια.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η αναθεώρηση των τριών κανονισμών που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα δώσει στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και τον προγραμματισμό των προϋπολογισμών που τους παρέχονται βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Αυτές οι διατάξεις, χωρίς να αυξάνουν τη χρηματοδοτική ικανότητα που προσφέρεται στις περιφέρειες, θα τους επιτρέψουν να ανακατευθύνουν τις προτεραιότητές τους, για να συγκεντρωθούν οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στα έργα που προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Οι περιφέρειες μπορούν στο εξής να επωφεληθούν από τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης για όλες τις κατηγορίες στέγασης, για να αναπτυχθούν προγράμματα που παρέχουν θερμομόνωση ή ηλιακούς συλλέκτες στα σπίτια.

Ενόψει της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, χαιρετίζω τη νέα δυνατότητα επιτάχυνσης της καταβολής κεφαλαίων περιφερειακής ενίσχυσης και απλούστευσης των κανόνων για τη χρήση τους, με στόχο την απελευθέρωση ρευστότητας για να επιτραπεί η ταχεία υλοποίηση νέων έργων στην πραγματική οικονομία.

Είναι επιτακτική ανάγκη η Γενική συνέλευση των υπερπόντιων διαμερισμάτων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση νέων επιτόπιων ευκαιριών ανάπτυξης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (DOM), να ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειές μας να αδράξουν αυτές τις ευκαιρίες για να μεγιστοποιηθεί η επίδραση των κοινοτικών πολιτικών στα εδάφη τους χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Tabajdi (PSE), γραπτώς. (HU) Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από είκοσι χιλιάδες στην Ουγγαρία έχουν χάσει τη δουλειά τους. Σε κάθε χώρα στην Ευρώπη η ανεργία έχει αυξηθεί αλματωδώς. Η οικονομική κρίση μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κρίση απασχόλησης και, σύμφωνα με έρευνες, ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας είναι τώρα η μεγαλύτερη ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών. Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τους κανόνες του οποίου τώρα απλουστεύουμε σημαντικά για να επιταχυνθούν οι πληρωμές.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνουν τη γραφειοκρατία που απαιτείται για τη χρήση αυτής της πηγής χρηματοδότησης και διευκολύνουν και επιταχύνουν τις πληρωμές. Το ανώτατο όριο των 50 000 ευρώ, τα προηγουμένως συμφωνημένα κατ’ αποκοπή ποσοστά και η αυστηρή εκ των υστέρων επαλήθευση μειώνουν στο ελάχιστο τις πιθανότητες κατάχρησης. Με αυτό το μέτρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ακόμα μία φορά ότι, αν και έχει περιορισμένους οικονομικούς πόρους, είναι δημιουργική.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου