Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0232(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0116/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0200

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

15. Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia – Nové druhy nákladov oprávnených na príspevok z ESF – Investície do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– odporúčanie (A6-0127/2009) pani Garcíovej Pérezovej v mene Výboru pre regionálny rozvoj o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC)),

– správa (A6-0116/2009) pani Jönsovej v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF (KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)), a

– správa (A6-0134/2009) pani Angelakasovej v mene Výboru pre regionálny rozvoj o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania (KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, predovšetkým chcem poďakovať všetkým svojim kolegom z Výboru pre regionálny rozvoj, ktorí intenzívne pracovali na tom, aby dnes mohla byť predložená táto dôležitá dohoda. Táto dohoda sa týka úpravy istých pravidiel, s cieľom umožniť okamžité uskutočnenie radu zmien.

Európska únia čelí nebývalej hospodárskej kríze, ktorá viedla k recesii vo väčšine členských štátov. Európska komisia schválila v rámci plánu hospodárskej obnovy Európy súbor opatrení na zavedenie zmien v pravidlách štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom povzbudiť investície. Tieto zmeny obsahujú dve jasné priority: zvýšenie výdavkov na zvýšenie likvidity a zjednodušenie pravidiel pre zrýchlenie schvaľovania projektov.

Tento balík úprav bol pripravený ako dočasná reakcia na kritickú situáciu, hoci v skutočnosti tiež reaguje na žiadosť Európskeho parlamentu o väčšiu jednoduchosť a pružnosť, opakovanú pri mnohých príležitostiach.

Chcem predniesť stručné vyhlásenie týkajúce sa navrhovaných úprav, aby sme všetci pochopili ich význam pre dosiahnutie cieľov, ktoré sme stanovili:

– zvýšenie podpory zo strany Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu, rovnako ako väčšia finančná podpora pre odborné činnosti súvisiace s prípravou a uplatnením projektov,

– zjednodušenie oprávnenosti výdavkov,

– zvýšenie zálohového financovania pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF), pričom celková výška dodatočných záloh prostredníctvom tohto opatrenia bude 6,25 miliardy EUR,

– zrýchlenie výdavkov na hlavné projekty úpravou súčasnej maximálnej miery 35 % pre zálohové platby, pričom sa umožnia zálohové platby do výšky 100 % pre prijímateľov štátnej pomoci v rámci verejných príspevkov.

My v Parlamente sme si vedomí, že tieto opatrenia musíme prijať čo najskôr, aby sme vyšli v ústrety neodkladnej potrebe likvidity v členských štátoch, a vieme, že tieto opatrenia budú tiež mať skutočne pozitívnu odozvu vo všetkých regiónoch, mestách a obciach Európy.

Minulý týždeň sme diskutovali o budúcnosti politiky súdržnosti a jednomyseľne sme sa zhodli, že priniesla obrovský prínos v hospodárskom a sociálnom rozvoji mnohých našich regiónov.

V tejto chvíli veľkej neistoty je dôležitejšie viac, než kedykoľvek predtým obhájiť princípy solidarity a spolupráce medzi jednotlivými územiami, pretože ľudia potrebujú vidieť, že my v Európe sme schopní pomáhať pri hľadaní cesty z krízy, ktorá priviedla milióny ľudí do skutočnej ťažkej situácie. Dnes, viac než kedykoľvek predtým potrebujeme silné nástroje na riešenie týchto problémov.

Uplatnením týchto úprav uľahčíme investície do projektov a pomôžeme ich urýchleniu, čo bude tiež dôležité pri vytváraní pracovných miest.

Vďaka Európskemu sociálnemu fondu môžeme navyše rozvíjať školiace a rekvalifikačné iniciatívy s cieľom uviesť na trh práce najzraniteľnejšie časti spoločnosti a tých, ktorí čelia najväčším ťažkostiam. Môže to byť prípad žien, zdravotne postihnutých ľudí alebo dlhodobo nezamestnaných. Nesmieme zabudnúť, že tieto skupiny sú najzraniteľnejšie v krízových obdobiach.

Chcem tiež zopakovať, ako sme uviedli v dôvodovej časti správy, že Parlament by chcel zohrávať väčšiu úlohu pri príprave týchto návrhov, pokiaľ ide o kvalitu a kvantitu dialógu, napriek tomu, že si je vedomý nevyhnutnej potreby tieto veci naliehavo riešiť.

Preto, majúc na pamäti súčasné problémy v Európe, plne podporujeme návrh opatrení na úpravu štrukturálnych fondov s cieľom posunúť vpred riešenie súčasnej situácie.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, toto je zriedkavá udalosť. Až v takej miere, že v podstate podčiarkuje dôležitosť diskusií, aktuálne úpravy a naliehavú potrebu konať. Toto bude prvýkrát, kedy prijmeme návrh nariadenia Európskej komisie o štrukturálnych fondoch, ku ktorému takmer neexistujú doplňujúce a pozmeňujúce návrhy.

Odľahlo mi, že sme takí jednotní v našej diskusii o návrhu nariadenia Komisie o Európskom sociálnom fonde. Chcela by som vám všetkým poďakovať za rešpektovanie môjho odporúčania nepredkladať v súvislosti s Európskym sociálnym fondom žiadne doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. Je celkom jasné, že finančná a hospodárska kríza od nás všetkých opäť vyžaduje, aby sme prevzali zodpovednosť za optimálnu, a predovšetkým rýchlu kvalifikáciu našich pracovníkov, najmä teraz. Čoraz viac ľudí trpí dôsledkami, ktoré má medzinárodná finančná kríza na trh práce. Očakávajú od nás odpovede, očakávajú ochranu a predovšetkým potrebujú odpovede teraz a nie o niekoľko mesiacov.

Revízia nariadenia o Európskom sociálnom fonde, ktorú schválime zajtra teda vstúpi do platnosti okamžite. Významne prispeje k obmedzeniu byrokracie spojenej s Európskym sociálnym fondom. Zjednodušilo sa vyčlenenie prostriedkov, čo tiež urýchli vyplácanie prostriedkov. Prijímanie žiadostí, ktoré sa ťahalo mesiace a komplikované metódy kalkulácie, ktoré sa doposiaľ vyžadovali od účastníkov programov na preukázanie oprávnenosti jednotlivých cestovných lístkov na autobus a električku, sa stanú minulosťou.

Niekedy si však kladiem otázku, prečo sme potrebovali na tento krok takú dramatickú krízu. Samozrejme, nikdy nie je neskoro a touto úpravou prinajmenšom zabezpečíme, že bude možné plne využívať prostriedky fondov a hádam sa rýchlo a v čo najlepšej forme dostanú k tým, ktorí sú postihnutí najviac. Musíme týmto ľuďom umožniť čo najrýchlejšiu cestu späť na pracovný trh. Rozhodne nesmieme dovoliť, aby čelili dlhšiemu obdobiu nezamestnanosti, pretože v súčasnej dobe je ľahké upadnúť do neistej situácie alebo chudoby.

Čo sa zmenilo? Alebo by som mala povedať, čo sa zmení, keď to zajtra schválime? V budúcnosti budú môcť žiadatelia projektov pri výpočtoch počítať s paušálnymi sadzbami a tiež budú môcť žiadať paušálne sumy do 50 000 EUR za každé opatrenie. Všetkým skeptikom medzi vami by som chcela zopakovať, že kontroly náležitého vyčlenenia prostriedkov ostanú zachované, keďže paušálne sumy aj sadzby budú stanovené samotnými členskými štátmi. Po druhé, Komisia predtým preskúma, či sú, citujem, oprávnené, objektívne a overiteľné. Postup skutočne vyzerá bezchybne, pretože naši rozpočtoví kontrolóri prekvapivo nemali k nariadeniu výhrady.

Takže zjednodušujeme postup. Nemeníme však hlavné priority Európskeho sociálneho fondu. V tomto okamihu na to nemáme dôvod, keďže žiadatelia projektov majú dostatočný priestor primerane reagovať na špecifické potreby pracovného trhu.

Napokon by som chcela povedať, že sprístupňujeme členským štátom rezervné prostriedky zvýšené na tento rok o ďalších 1,8 miliardy EUR na školenia a ďalšie školiace opatrenia a myslím si, že je to jasný signál tohto Parlamentu, že konáme v tejto kríze rýchlo a preukazujeme solidaritu.

Chcela by som sa ospravedlniť za to, že nemôžem ostať do konca tejto rozpravy, keďže sa teraz musím zúčastniť na stretnutí Zmierovacieho výboru pre smernicu o pracovnom čase.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas, spravodajca. (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcem využiť svoju príležitosť na poďakovanie kolegom z Výboru pre regionálny rozvoj za atmosféru spolupráce, v ktorej sme pracovali.

Všetci vieme, že po úverovej kríze, ktorá nás zasiahla pred niekoľkými mesiacmi, Komisia 26. novembra 2008 vydala oznámenie o pláne hospodárskej obnovy Európy pre členské štáty a ich regióny, ktorý je založený na posilňovaní hospodárstva Európy a upevňovaní základných hodnôt lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

Tento program okrem iného vyzýva členské štáty, aby preprogramovali operačné programy pre štrukturálne fondy a energetický sektor, s osobitným prihliadnutím na zlepšenie energetickej účinnosti budov, keďže stavebné odvetvie je jedným z odvetví, ktoré vytvárajú veľké množstvo pracovných miest.

Vzhľadom na to je nevyhnutné prepracovať všeobecné nariadenie (ES) č. 1083/2006 o štrukturálnych fondoch. V tejto súvislosti a konkrétnejšie v súvislosti s energetickou účinnosťou budov som sa ako spravodajca pre Európsky parlament ujal prepracovania spomínaného nariadenia.

Ako spravodajca by som preto chcel upozorniť na nasledujúce aspekty. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) doposiaľ považoval za oprávnené investície v odvetví bytovej výstavby, najmä na energetickú účinnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví bytovej výstavby, výdavky uplatnené členskými štátmi, ktoré vstúpili do Európskej únie po máji 2004.

Po prvé som považoval za užitočné v správe zamerať rámec revízie nariadenia na uľahčenie energetickej účinnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví bytovej výstavby pre všetkých 27 členských štátov. Verím, že tento návrh má kľúčový význam vzhľadom na to, že je založený na hospodárskej situácii štátu alebo regiónu a nie na dátume pristúpenia. Chcel by som upozorniť, že veľké problémy v prístupe k bytovej výstavbe existujú v mnohých mestách a regiónoch Európy, ktoré nemusia byť nevyhnutne na území nového členského štátu.

Považoval som tiež za dôležité podporiť obmedzenie čerpania v prípade spomínaných investícií na 4 % z celkového rozpočtu EFRR a vypustiť odkaz na nízkopríjmové domácnosti. Ide o odporúčanie, ktoré obsahoval pôvodný návrh Komisie a ktoré ponecháva na uvážení členských štátov, ktoré kategórie domácností budú oprávnené čerpať. Na základe tohto som si myslel, že rozhodujúce bude ponechať kategórie oprávnených domácností v rukách členských štátov s možnosťou zakotviť špecifické podmienky, ako napríklad finančnú situáciu vlastníkov a geografické oblasti (ostrovy, hornaté oblasti, oblasti bez hôr a podobne). Napokon, zvýšenie paušálnych súm na 50 000 EUR je dôležité, pretože odráža súčasné náklady.

Chcel som v tejto správe vyjadriť postoje Európskeho parlamentu v tejto veci a tým tiež predstaviť kompromis dosiahnutý s Radou v rámci spolurozhodovacej procedúry o zmenách, ktoré sme uskutočnili v pôvodnom návrhu.

Revízia spomínaného nariadenia neovplyvňuje oprávnené výdavky v oblasti bytovej výstavby a posilňuje činnosť dôležitých hospodárskych odvetví, ako napríklad stavebného priemyslu a odvetví, ktoré budujú energetické systémy a systémy obnoviteľnej energie.

Vo všeobecnejšom meradle dodržiava zásadu subsidiarity, pretože poskytuje podporu členským štátom, dodržiava zásadu proporcionality, pretože sa vzťahuje na všetky členské štáty, propaguje ciele politiky súdržnosti stanovené v článku 158 Zmluvy o ES a nezvyšuje rozpočet Spoločenstva na obdobie 2007 – 2013, ale zrýchľuje zálohové platby a priebežné platby.

Chcel by som tiež objasniť dôležitosť pridania troch dodatočných druhov oprávnených výdavkov: nepriame náklady, paušálne náklady a jednorazové sumy.

Na záver by som chcel povedať, že je tu dnes s nami pán komisár Barrot, ktorý zastupuje pani Hübnerovú, komisárku pre regionálnu politiku, a v súlade s dohodou uskutoční záväzné vyhlásenie Komisie o hodnotení nových opatrení na rok 2010 v súvislosti so všetkými tromi nariadeniami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať pani Garcíovej Pérezovej, pani Jönsovej a pánovi Angelakasovi. Pripravili ste tri veľmi kvalitné správy o návrhoch na revíziu predpisov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu predložené Komisiou Rade a Európskemu parlamentu v rámci plánu hospodárskej obnovy Európy schváleného v novembri.

Tieto tri správy súvisiace so všeobecným nariadením, nariadením o Európskom sociálnom fonde a nariadením o Európskom fonde regionálneho rozvoja svedčia o záujme Parlamentu poskytnúť Európskej únii dostatok zdrojov, ktoré jej umožnia rýchlo a účinne bojovať s účinkami krízy z hľadiska rastu a zamestnanosti.

Politika súdržnosti je silnou pákou na povzbudenie reálnej ekonomiky. Suma 347 miliárd EUR rozpočtových prostriedkov na roky 2007 – 2013: takto vytvoríme pevné základy rozpočtovej stability a verejných investícií v členských štátoch a regiónoch Európskej únie.

Práve z tohto dôvodu zohráva politika súdržnosti takú veľkú úlohu v rámci plánu obnovy. V tomto pláne obnovy Komisia odporučila opatrenia, ktoré patria pod štyri prioritné oblasti lisabonskej stratégie: jednotlivci, podniky, infraštruktúra a energia, výskum a inovácie.

Komisia tiež navrhla, že rozumná kombinácia, zjednocujúca stratégiu a ľudské zdroje, môže pôsobiť ako katalyzátor kľúčových investícií, čo umožní Európskej únii obnoviť trvalý blahobyt. Čo sa týka politiky súdržnosti, hlavným cieľom tejto stratégie je urýchliť uplatnenie programov a investícií do projektov, z ktorých profitujú občania EÚ, a súčasne hospodárske aktivity.

Spravodajcovia sa práve vyjadrili k podrobnostiam regulačných doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré vám boli predložené. Sústredím sa na jeden či dva z nich.

Po prvé, členským štátom boli ponúknuté možnosti na zlepšenie riadenia fondov, v neposlednom rade dodatočné rezervy vo výške 2 % alebo 2,5 % v celkovej výške 6,25 miliardy EUR v roku 2009. Je kľúčové, aby sa tieto peniaze dostali rýchlo k prijímateľom, aby bolo na prioritné projekty dostupných viac financií.

Z pohľadu energetickej účinnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov bude doplňujúci a pozmeňujúci návrh nariadenia o EFRR znamenať, že do bytovej výstavby bude možné investovať najviac 4 % z celkového príspevku na EFRR. To zodpovedá celkovému balíku 8 miliárd EUR, ktorý je dostupný všetkým členským štátom. To zvýši prínos politiky súdržnosti v boji proti zmene klímy.

Čo sa týka hlavných projektov, pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený k všeobecnému nariadeniu je zameraný na zjednodušenie pravidiel finančného riadenia. Umožňuje riadiacim orgánom započítať do vyhlásenia o výdavkoch pre Komisiu aj výdavky spojené s hlavnými projektmi, o ktorých Komisia doposiaľ nerozhodovala.

Finančná a hospodárska kríza má tiež mimoriadny dosah na malé a stredné podniky (MSP). V kontexte plánu obnovy bolo preto rozhodujúce uľahčiť im využívanie nástrojov finančného inžinierstva, aby mohli pokračovať v projektoch, predovšetkým vďaka nástroju JEREMIE (Spoločné prostriedky Spoločenstva pre malé a stredné podniky). Ostatné návrhy na revíziu všeobecného nariadenia idú tiež v tomto smere: priame zmluvy s Európskou investičnou bankou, väčšia podpora technickej pomoci hlavným projektom a oprávnenosť vecných príspevkov v prípade finančného inžinierstva.

Komisia sa vo svojich návrhoch snažila tiež zjednodušiť podmienky na vyčlenenie pomoci z EFRR a Európskeho sociálneho fondu. Vďaka konvergentným doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom, ktoré predložili Parlament a Rada sa rovnakým spôsobom zmenia nariadenia súvisiace s EFRR a ESF, takže spolufinancovanie Spoločenstva sa bude vzťahovať na nové druhy oprávnených výdavkov, vypočítané na základe paušálnych sadzieb.

Tieto zmeny zjednodušia proces odôvodňovania výdavkov. Obmedzia záťaž a množstvo vyžadovanej podpornej dokumentácie bez porušenia princípov riadneho finančného riadenia. Takáto racionalizácia uľahčí absorpciu rozpočtových prostriedkov EFRR a ESF bez ohrozenia princípov oboch fondov, ktoré ostávajú relevantné v tomto krízovom období. Je to teda nielen včasná reakcia na krízu. Je to odpoveď na opakujúcu sa žiadosť o zjednodušenie štrukturálnych fondov zo strany Európskeho parlamentu a Dvora audítorov.

Pán predsedajúci, som vďačný trom spravodajcom za ich podporu radu opatrení, ktoré nám umožnia zrýchliť realizáciu existujúcich projektov. Tieto legislatívne opatrenia budú spojené s odporúčaniami členským štátom. Odporúčania boli predmetom oznámenia Komisie, prijatého 16. decembra. Komisia zdôraznila, že operačné programy môžu byť preorientované s cieľom sústrediť podporu na priority, ktoré vyplynuli z krízy.

Európsky parlament tiež vyjadril záujem reagovať na naliehavosť situácie zabezpečením čo najrýchlejšieho prijatia týchto troch nariadení a toho, že členské štáty tieto opatrenia bezodkladne uplatnia. Som Parlamentu vďačný za túto spoločnú ambíciu, pretože to bude predovšetkým znamenať, že zálohy budú vyplatené členským štátom v máji.

Komisia vzala do úvahy výzvu Parlamentu. Zabezpečila, že opatrenia prijaté v rámci plánu obnovy budú prísne monitorované, a že správa o realizácii opatrení a ich skutočné výsledky budú predložené Európskemu parlamentu.

Počas druhej polovice roku 2010 teda Komisia vypracuje správu o uplatnení opatrení prijatých v rámci plánu obnovy v oblasti politiky súdržnosti v Únii. Správa, ktorá, opakujem, bude pripravená v druhej polovici roku 2010 bude založená na ročných správach o implementácii, ktoré pripravia členské štáty v júni 2010. Tie budú vyzvané, aby v správach uviedli prehľad realizácie opatrení prijatých v rámci plánu obnovy a preukázali výsledky dosiahnuté v súvislosti s politikou súdržnosti.

Takže, pán predsedajúci, Komisia prijala vyhlásenie v tomto smere a ja ho odovzdám Európskemu parlamentu. Som vďačný za pozornosť všetkým poslancom a najmä našim trom spravodajcom. Očakávam plodnú diskusiu a som k dispozícii vašim pripomienkam k návrhom na revíziu nariadení, ktoré vám boli predložené.

(FR)

Vyhlásenie Komisie

Správa pána Angelakasa

Komisia víta úsilie vyvinuté vo veľmi krátkom období s cieľom schváliť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniam o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde, predložené v rámci plánu hospodárskej obnovy Európy.

Je to výsledok plodnej a účinnej spolupráce medzi Radou, Európskym parlamentom a Komisiou, podporenej Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom v prospech národných a regionálnych hospodárstiev Európskej únie.

Legislatívny balík pomôže zjednodušiť uplatnenie operačných programov a urýchliť investície v prospech hospodárstva Európy, najmä pomocou viacerých zjednodušujúcich opatrení.

V priebehu druhej polovice roku 2010 Komisia vypracuje správu o realizácii opatrení prijatých v rámci plánu obnovy v oblasti politiky súdržnosti v Európskej únii. Správa bude založená najmä na ročných správach o implementácii, ktoré pripravia členské štáty v júni 2010. Členské štáty týmto vyzývame, aby v správach uviedli prehľad realizácie opatrení prijatých v rámci plánu obnovy a preukázali výsledky dosiahnuté v súvislosti s politikou súdržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, spravodajkyňa stanoviska Výboru pre rozpočet.(FR) Vážený pán predsedajúci, ako stála spravodajkyňa Výboru pre rozpočet pre štrukturálne fondy mám dnes večer dva dôvody na uvítanie týchto správ.

Prvým dôvodom je, že štrukturálne fondy predstavujú hlavnú položku v rozpočte Európskej únie. Druhým dôvodom, ktorý sa spolu s kolegami budeme dnes večer snažiť zdôrazniť je rýchlosť, akou sme pracovali na poskytnutí praktických a pohotových riešení hospodárskej krízy, napriek obmedzenému rozpočtu, čo samozrejme budeme musieť opäť prerokovať s členskými štátmi, keď na to príde čas.

V tejto súvislosti by som navyše rada zopakovala, že na podporu týchto opatrení musíme mať skutočnú vôľu využiť európsky úver. Možnosti na zlepšenie peňažných tokov, na zrýchlenie využívania fondov a na núdzové opatrenia, ktoré sme dlhý čas hľadali, sú tým, čo je v tomto čase veľkej neistoty potrebné na oživenie európskeho hospodárstva.

Toto je cieľom opatrení Európy, toto presadzuje naša Európa: oživenie odvetví s vysokou pridanou hodnotou a príprava na koniec krízy investíciami do tradičných odvetví, ale najmä do tých odvetví, ktoré dokážu pomôcť odstrániť riziko nezamestnanosti pre našich spoluobčanov.

Napriek tomu, a to je môj odkaz pre dnešný večer, hoci Parlament dokázal reagovať rýchlo a dobre, teraz je dôležité, aby sa členské štáty zariadili tak, aby sa dokázali vzopäť problémom, pretože je možné vidieť administratívnu bezvládnosť vnútri samotných členských štátov. Tá sa prejavuje omeškaniami, ktoré predstavujú miliardy pomoci, ťažkosťami pri rozhodovaní o strategických cieľoch a odmietaní spolufinancovať projekty.

V Európe je teda všetko nastavené a, ako sa hovorí v mojej krajine „múdremu napovedz“ – to je určené členským štátom.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu, spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko.(RO) Finančná kríza viedla k oveľa obozretnejším úverovým politikám, čo je nevyhnutné pre banky, ale náročné pre hospodárstvo. Cítime nepriaznivé účinky na skutočné hospodárstvo, a to najmä v malých a stredných podnikoch (MSP) a verejných orgánoch. Majú pripravené projekty na zlepšenie sociálnej a regionálnej súdržnosti, vytvorenie pracovných miest, využitie miestnych zdrojov a zjednodušenie vstupu alebo návratu na trh práce.

Spoločný rozpočet, ktorý je zvyčajne dôležitý, je dnes kľúčovým zdrojom na zastavenie hromadenia nepriaznivých účinkov. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto podporuje zjednodušenie pravidiel a rýchlejší prístup k štrukturálnym fondom a Európskemu sociálnemu fondu. Krajinám, ktoré majú menej skúseností s prístupom k týmto fondom, to poskytuje dvojnásobný prínos.

Myslíme si, že je nevyhnutné a vítané, aby sa európske finančné inštitúcie zúčastňovali na finančných opatreniach, dopĺňaní a pozmeňovaní štruktúry oprávnených výdavkov, odstraňovaní stropov pre zálohové platby alebo predbežné oznámenia. Samotný prístup k fondom však nie je koniec. Finančný dosah presahuje 6,3 miliardy EUR. To je skutočne pozoruhodná suma.

Ako zástupcovia našich občanov máme záujem na využívaní fondov na ciele, pre ktoré boli vytvorené. Vydávame dnes bianko šek a žiadame transparentnosť v čerpaní týchto peňazí. Dúfame tiež, že vytvoríme pozitívny precedens. V minulosti boli zamietnuté mnohé iniciatívy, najmä sociálne, s odôvodnením, že nemajú právny základ. Doplnenie a zmena tohto nariadenia dokazuje, že ak niekedy existovala potreba, tak tam, kde existuje politická vôľa, existuje tiež právny základ. Nezabudnime na to.

 
  
MPphoto
 

  Jamila Madeira, spravodajkyňa Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. – (PT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, plán hospodárskej obnovy Európy v reakcii na globálnu finančnú krízu stanovuje, že politika súdržnosti významne prispieva k verejným investíciám členských štátov a regiónov a mala by pôsobiť ako prostriedok na zotavenie sa zo súčasnej krízy. Osobitne navrhuje prijatie opatrení v oblastiach, ktoré majú prednosť na základe lisabonskej stratégie, s cieľom dosiahnuť rast a zamestnanosť. Všetky nasadené nástroje sú zamerané na dosiahnutie tohto účelu a získanie rýchlejších výsledkov.

Hlavným cieľom rozšírenia rozsahu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a zefektívnenia Európskeho sociálneho fondu bolo reagovať na mnohé situácie sociálnej a hospodárskej núdze, ktoré vyžadovali podporu. Som si istá, rovnako ako v minulosti, že čím širšie budú ich činnosti a rozsah, tým budú efektívnejšie. Vzhľadom na to, že od začiatku tu neexistovalo ustanovenie na sprístupnenie nových fondov alebo iniciovanie nových opatrení na najnižšej úrovni, je osobitne dôležité, aby bol Európsky sociálny fond maximálne využívaný v boji proti nezamestnanosti a rýchlemu zvýšeniu konkurenčného tlaku na európske hospodárstvo, ktoré sú dôsledkom súčasnej finančnej krízy a hospodárskeho spomalenia.

Chcela by som upozorniť, že Výbor pre regionálny rozvoj opakovane označil zjednodušenie, ktoré navrhuje Európska komisia, ako kľúčové pre zlepšenie riadenia a uplatnenia štrukturálnych fondov. Požiadali nás však, aby sme to vyriešili ako naliehavú vec, a my sme to vzali do úvahy pri prijímaní tohto balíka nariadení. Tento Parlament sa nikdy nevyhýbal politickej zodpovednosti. Hoci zvláštnosť tohto okamihu vyniesla na svetlo mnohé pohľady, z tohto dôvodu tentoraz upustíme od predloženia ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, v prospech rýchleho postupu a skutočných prínosov pre verejnosť, s ktorými návrh počíta. Upozornili sme však na potrebu okamžite iniciovať hodnotenie tohto fondu s výhľadom na uskutočnenie dodatočnej revízie v najkratšom možnom čase.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula, v mene skupiny PPE-DE. (RO) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predovšetkým by som rád poďakoval za správu pani Garcíovej Pérezovej.

Reformy sú ako súčasť politiky súdržnosti veľmi dôležité a sú zamerané na zmiernenie negatívnych účinkov spôsobených finančnou krízou. Pružnosť pri rozdeľovaní fondov Spoločenstva poskytne národným hospodárstvam okamžité peňažné toky, čo im umožní investície do reálneho hospodárstva. To bude mať bezprostredný účinok a v nasledujúcich mesiacoch určite uvidíme prvé výsledky.

Európska komisia podporuje hospodárstva členských štátov na základe štyroch priorít, pričom najdôležitejšou z nich je zvýšenie zálohového financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu a zvýšenie podpory zo strany Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu. Zálohové platby, ktoré získali najmä nové členské štáty v roku 2009 môžu v skutočnosti pomôcť prekonať krízu a tiež nastoliť sociálnu a územnú súdržnosť.

Veľký význam musíme priznať aj správe o oprávnenosti investícií do energetickej účinnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov pre odvetvie bytovej výstavby. Modernizácia obytných vykurovacích systémov musí byť súčasťou priorít agendy Európskej únie, berúc do úvahy pridanú hodnotu vytvorenú týmto opatrením.

V čase, keď náklady na vykurovanie nepretržite stúpajú, musia členské štáty zahrnúť do svojich programov boja proti kríze projekty, ktoré berú do úvahy energetickú účinnosť. Ponúkajú hospodárstvu a obyvateľstvu nasledujúce výhody: injekciu finančnej hotovosti pre hospodárstvo, spolu s tvorbou pracovných miest, obmedzenie výdavkov na vykurovanie, ochranu životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov, poskytnutie sociálnej súdržnosti a podporu pre rodiny s nízkymi príjmami.

V Rumunsku naliehavo potrebuje investície do obnovy 1,4 milióna bytov.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl, v mene skupiny PSE. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, diskutujeme o troch správach tvárou tvár k najväčšej a najzložitejšej hospodárskej a finančnej kríze, ktorú Európska únia vo svojej histórii doposiaľ zažila. Je samozrejme pravda, že politika súdržnosti musí hrať úlohu pri zmierňovaní dôsledkov tejto hospodárskej krízy. Chcela by som však túto príležitosť využiť na opätovné zdôraznenie toho, že hoci je pravda, že rozpočet politiky súdržnosti je najväčší samostatný rozpočet v Európskej únii, je však tiež pravda, že členské štáty prispievajú na rozpočet Európskej únie vo výške niečo vyše 1 % svojho HDP. To znamená, že aj keď minieme viac ako 6,25 miliardy EUR na financovanie priebežných a zálohových platieb, je to sotva kvapka v mori a to jednoducho nie je dosť. Zmierni to dôsledky, umožní to pákový efekt, ale aj naďalej bude tiež potrebné úsilie na národnej úrovni. Možno by sme to mali mať na pamäti pri ďalšej diskusii o finančnom výhľade.

Naša skupina veľmi intenzívne prerokovala tri správy a mohli by sme do diskusie prispieť množstvom ďalších dobrých myšlienok. V mnohých prípadoch sme boli, ako povedala pani Jönsová, prekvapení, že v skutočnosti až hospodárska kríza si vyžiadala, aby Komisia umožnila obmedzenie byrokracie. Nepredložíme pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pretože chápeme, že v regiónoch je teraz potrebné rýchlo konať, a pretože tiež vieme, že k diskusii o zmenách štrukturálnej politiky sa ešte vrátime.

Podporujeme preto celý balík navrhovaný Komisiou a dúfame, že sa dostane do regiónov čo najrýchlejšie, a že peniaze skutočne dokážu pomôcť v boji proti finančnej kríze.

 
  
MPphoto
 

  Jean Beaupuy, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, moji kolegovia zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu a ja budeme samozrejme hlasovať za tieto tri správy. Budeme za ne hlasovať nie preto, že by boli úplne dostačujúce, ako povedali moji kolegovia, radi by sme predložili množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ale preto, že je potrebné rýchlo konať. Pani Krehlová na to poukázala pred chvíľou.

Napriek tomu mi, pán predsedajúci, dámy a páni, prepáčte otázku, či vôbec máme predstavu, čo robiť. Sme tu v pohodlne vykúrenom a dobre osvetlenom prostredí. Viete o tom, že práve teraz je v Európe 30 miliónov domov s pretekajúcou strechou a vlhkými stenami?

Pravdaže, so 4 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) budeme schopní napraviť túto situáciu pre zhruba milión domov. Táto práca, ak na ňu dohliadneme, pán komisár, keďže v tomto okamihu vám predkladám žiadosť, vytvorí 250 000 pracovných miest a zlepší situáciu pre milión domov. Ušetrí 40 miliónov ton CO2 a zníži účet za energiu v každej rodine o 450 EUR za rok. Sú to údaje, ktoré vám dávam k dispozícii a ktoré vypočítala významná európska organizácia, ktorá je známa predovšetkým svojou serióznosťou.

Znamená to teda, že rozhodnutie, ktoré ideme prijať nielen na zabezpečenie obnovy, ale tiež pre blaho našich spoluobčanov, má jednu hlavnú podmienku: že rozhodnutia, ktoré dnes prijíma Parlament spoločne s Komisiou, budú mať v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch praktické účinky.

Pán komisár, pozorne sme vás počúvali. Povedali ste nám, a my vám veríme, že do 30. júna 2010 požiadate každý členský štát, aby predložil Komisii správu. Ja a moji kolegovia z Výboru pre regionálny rozvoj, bez rozdielu politickej príslušnosti, sme uzavreli stávku. Operačné programy boli prijaté vo všetkých krajinách len nedávno a my vieme, že väčšina riadiacich orgánov v týchto krajinách ich nebude chcieť meniť.

Pán komisár, v období 15 mesiacov do 30. júna nezamestnajte príliš veľa pracovníkov prípravou správ, analýz toho, čo sa uskutoční, pretože nedosiahnete veľký pokrok, ak budete čakať od členských štátov, riadiacich orgánov a partnerov, že sa pustia do práce.

Máme teda na jednej strane 8 miliárd EUR a na druhej 30 miliónov mimoriadne nevyhovujúcich domov. Čo je potrebné urobiť?

Pán komisár, chcem vám spolu so svojimi kolegami v zmysle uvedeného niečo navrhnúť. Európska komisia by mala ísť za hranice svojich práv a konať rázne, takmer by som povedal násilne, voči vládam a riadiacim orgánom s cieľom dať im inštrukcie na čo najrýchlejšie uplatnenie týchto ustanovení. Poslanci Európskeho parlamentu milujú hlasovanie o textoch. Je to naša práca. Máme však ešte radšej, ak sa tieto texty uplatňujú. Potrebujeme Komisiu. Dúfame, že nás Komisia bude počúvať.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Janowski, vmene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, dnes posudzujeme správy o regionálnej politike zavádzajúce prospešné zmeny a zjednodušenia. Škoda len, že až kríza nás prinútila k rýchlej a, dúfajme, účinnej reakcii na súčasnú situáciu. Vítam príležitosť zavedenia väčšej flexibility, pretože o zvýšení rozpočtu Európskej únie nemôže byť reč. To by som chcel vyjadriť celkom jasne. Dnes sme počuli odkazy na kvóty. Je to iba kvapka v mori, pretože rozpočet Európskej únie sa rovná sume okolo 1 % HDP členských štátov. Môžeme iba dúfať, že tá malá kvapka spôsobí oživenie. Potrebujeme to.

Takisto vítam zvýšenú flexibilitu umožnenú podporou Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu. Teší ma, že sa zavedie zjednodušenie oprávnenosti výdavkov s retroaktívnym účinkom. Je dobré, že zvýšime splátky a urýchlime platby na vopred predložené veľké projekty a že bude možné predložiť žiadosti o platby pred schválením projektu. Môžem len ešte raz zdôrazniť nádej, že to bude mať oživujúci účinok.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. My, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, sledujeme finančnú krízu a klimatickú krízu vo vzájomnej súvislosti, pretože negatívne vplyvy zmeny klímy na regióny sú dlhodobé a spôsobujú obrovské výdavky. Zaťažujú hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Preto teraz musíme konať.

Zatepľovanie budov a využívanie obnoviteľnej energie v oblasti bývania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sú v tomto smere prvotné kroky. Ale aký osoh máme z tohto pokroku, keď je členským štátom povolené použiť prostriedky EFRR na financovanie plánovania ciest a obrovských spaľovní odpadkov, ktorých použitie znovu podporí zmenu klímy a škodí životnému prostrediu? Je to nepresvedčivé a rozporuplné.

Ani vo svojom dynamickom prejave ste, pán komisár, nezodpovedali otázku, prečo Komisia zamieta náš návrh prísnejšie nasmerovať celkovú regionálnu politiku na ochranu životného prostredia a klímy. Chýba Komisii odvaha presadiť voči členským štátom revíziu nariadenia o EFRR zameranú na klimatické ciele? Prečo nemá Komisia akčný plán v oblasti regionálnej politiky? Výhrady Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku voči ochrane klímy zabránili tomu, aby naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy získali podporu väčšiny vo výbore. My ich však znovu predložíme a budeme žiadať hlasovanie podľa mien. Potom uvidíme, či sa voliči budú môcť spoliehať na to, že aj vy podporujete ochranu klímy.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, v mene skupiny GUE/NGL.(GA)

Vážený pán predsedajúci, chcela by som uvítať dnešnú správu pána Angelakasa. Vo svojej správe pán Angelakas podporuje návrhy Európskej komisie na poskytnutie prostriedkov členským štátom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu v oblasti bývania.

Bojujeme s hospodárskou krízou. Ľudia pracujúci v stavebnom priemysle, napríklad v Írsku, mojej vlasti, ostali v ťažkej situácii. Dúfam, že budeme môcť poskytnúť spolufinancovanie renovačného programu na energetickú účinnosť ako výsledok tohto rozhodnutia EÚ. Taký program zlepší stav stavebného priemyslu v Írsku – severnom a južnom – ktorý pomôže zachovať pracovné miesta a zároveň splniť naše povinnosti v spojení so zmenou klímy a, ako odznelo v tejto rozprave, aj v súvislosti s palivovou chudobou. To znamená pomôcť ľuďom, ktorí míňajú vysokú časť svojich príjmov na palivo.

Podľa mňa je správne, že sa Komisia sústredí na oblasť bývania ľudí s nízkymi príjmami ako cieľ zmeny tohto stavu. Sú to práve ľudia s nízkymi príjmami, ktorí budú najviac trpieť zhoršením hospodárstva. Títo ľudia zároveň nebudú bez finančnej pomoci schopní zrenovovať svoje domy tak, aby boli energeticky účinné. Tento program by preto riešil najhoršie dôsledky palivovej chudoby, ktorá má veľmi zlý dosah na mnoho ľudí – za predpokladu, že sa program bude používať správne.

Dúfam, že miestne, regionálne a národné orgány využijú túto príležitosť a neodmietnu poskytnutie príslušných zdrojov, ktoré majú k dispozícii, na uskutočnenie tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v období medzi rokmi 2007 a 2013 sa regionálna politika stane hlavnou položkou rozpočtu Európskej únie vo výške 347 miliárd EUR vyčlenených pre štrukturálne fondy.

Pomôže tento vývoj ochrániť naše hospodárstva pred dosahom globálnej hospodárskej krízy, ako to tvrdí Komisia? Prepáčte mi, že mám v tomto ohľade svoje pochybnosti.

Po prvé, zvýšenie regionálnych výdavkov penalizuje niektoré členské štáty, najmä Francúzsko. Toto zvýšenie ide na úkor spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), teda na úkor francúzskeho poľnohospodárstva, ktoré bolo hlavným príjemcom príspevkov SPP.

Podiel vyplácaný francúzskym regiónom zo štrukturálnych fondov navyše stále klesá, väčšina putuje do východnej Európy zničenej vyše 40 rokmi komunizmu.

A tak Francúzsko, ktoré prispieva 16 % rozpočtových príjmov EÚ, dáva viac a viac peňazí Bruselu, ale dostáva späť stále menej a menej. Európska regionálna politika navyše nechráni svojich príjemcov príspevkov pred hospodárskou krízou, ale celú situáciu zhoršuje tým, že je súčasťou logiky extrémne voľného trhu lisabonskej stratégie.

Komisiou navrhované zmeny riadenia štrukturálnych fondov preto našim krajinám neumožnia riešenie krízy, ktorá je dôsledkom neuváženého otvorenia hraníc a deregulácie finančných trhov.

Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme vybudovať novú Európu, Európu zvrchovaných národov založenú na nasledujúcich troch zásadách: hospodársky a sociálny patriotizmus, európsky protekcionizmus a preferencia Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – Vážený pán predsedajúci, svetový hospodársky úpadok má dosah na každú našu krajinu a každý náš región. Je správne, že dnes odsúhlasíme núdzové opatrenia na urýchlenie poskytovania európskych prostriedkov v čase krízy ľuďom v núdzi. Obzvlášť vítam zníženie administratívy umožnením úhrad alebo paušálnych súm, umožnením využitia prostriedkov na energetickú účinnosť v oblasti bývania, poskytnutím približne 6 miliárd GBP na začiatku tohto roku a uľahčením práce s úvermi Európskej investičnej banky. Keď v telefonickom centre jednej stavebnej spoločnosti v Hertfordshire, v mojom volebnom obvode, znižovali počet pracovných miest, v priebehu 24 hodín sme boli schopní zabezpečiť pomoc pre prepustených zamestnancov financovanú európskymi prostriedkami a ukázať, ako Európa dokáže našim miestnym spoločenstvám poskytnúť skutočnú pomoc.

V súvislosti so zmenami, o ktorých dnes rozhodujeme, rozvojová agentúra East of England Development Agency víta fakt, že sa umožní viac odborných školení, ktoré povedú podnikateľské subjekty, sú jednoduché a šité na mieru, a hovorí, že nám pomôžu rýchlejšie dosiahnuť záväzok nášho regiónu pomôcť 124 000 ľuďom výlučne pomocou Európskeho sociálneho fondu.

Na záver, bol som veľmi hrdý, že pani komisárka Hübnerová osobne prišla do Lowestoftu, v mojom volebnom obvode, odštartovať náš európsky regionálny rozvojový program s prostriedkami 100 miliónov GBP a jeho zameranie na pomoc podnikom v našich spoločenstvách prispôsobiť sa prechodu na rast s nízkymi emisiami uhlíka. Hospodárska kríza nás nesmie odradiť od riešenia dlhodobých problémov zmeny klímy. Investovanie do ekologických technológií manažmentu by malo viesť úsilie o obnovu. Spoločnosť East of England sa chce pevne držať tohto cieľa.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). Vážený pán predsedajúci, aj ja vítam tento návrh, pretože je priamou a konkrétnou reakciou EÚ na súčasnú hospodársku krízu. Reagujeme pomocou nástrojov, ktoré máme k dispozícii, ale plne súhlasím s mojím kolegom pánom Beaupuyom, ktorý hovorí, že musíme konať spolu a spraviť rýchlo niečo pre rodiny a spoločenstvá.

Po druhé, vítam zjednodušenie a flexibilitu, ktoré zavádza tento návrh. Veľmi sme to potrebovali. Znovu a znovu počujem o skupinách, ktoré sa uchádzajú o prostriedky z fondov, a ktoré sa sťažujú na nadmernú administratívu a byrokraciu. Tento balík síce nevyrieši všetky ich problémy, ale pomôže.

Po tretie, som obzvlášť rád, že sa vecné príspevky uznajú za oprávnené výdavky. Vo svojej správe o prínose dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorú schválil Parlament, vyzývam na zavedenie tohto opatrenia. To znamená, že prínos dobrovoľníkov a ostatných sa bude považovať za prispievanie k rôznym projektom, a veľmi to vítame, aj keď nás k tomu priviedla hospodárska kríza.

Toto opatrenie v praxi uzná prínos dobrovoľníkov a dobrovoľného času a tiež to, ako to môže byť súčasťou našej reakcie na súčasnú krízu. Týmto spôsobom spolupracujeme s našimi občanmi ako partnermi. Zo satelitných účtov vydaných rôznymi členskými štátmi vieme, že neziskový sektor prispieva piatimi až siedmimi percentami HDP. Uvedomujeme a ceníme si to a našim občanom hovoríme: vaše úsilie, váš čas, vaše záväzky sú dôležité a spolupracujeme s vami.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts (UEN). - (LV) Ďakujem, pán predsedajúci. Podporujem zmeny navrhované výborom zodpovedným za návrh Komisie o energetickej účinnosti a investovaní do obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania. Návrh výboru podporí nárast dopytu a urýchli prísun peňazí na opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti. Členské štáty teraz dostanú príležitosť upriamiť tieto zdroje tak, aby dosiahli čo najväčšie zvýšenie energetickej účinnosti. Najkomplexnejší výsledok by sa dosiahol použitím týchto zdrojov na ciele, ktoré by poskytli voľnú ruku iniciatívam spotrebiteľov na zvýšenie energetickej účinnosti a najsľubnejšie opatrenia by boli opatrenia na zníženie rizika pre tých, ktorí sami rozmýšľajú o investovaní do energetickej účinnosti. Pripúšťam, že výbor by mal poskytnúť určité usmernenia v tejto záležitosti pre ďalšiu činnosť členských štátov. Taký prístup by nemal iba viacnásobný vplyv na stimulovanie hospodárstva, ale podporil by aj rýchlejšie šírenie pochopenia princípov úspory energie v členských štátoch. Množstvo dostupných zdrojov však prinúti členské štáty obmedziť počet príjemcov pomoci a v tom zmysle by bolo rozumné nasledovať návrh Komisie a upriamiť tieto zdroje predovšetkým na domácnosti s nižšími príjmami. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, dnes diskutujeme o obzvlášť dôležitých zmenách. Sú dôležité nielen z hľadiska reakcie na ťažkosti spojené s finančnou krízou, ale tiež pretože by mohli ovplyvniť charakter politickej súdržnosti po roku 2013. Zavedenie takých významných zmien, samozrejme, nemožno vnímať iba ako dočasné opatrenia.

Po prvýkrát sme svedkami toho, ako Európska komisia po dohode s Parlamentom a Radou podnikla kroky, ktoré boli dlho predmetom rozpráv a ktoré sa zdali byť veľmi náročné. V podstate sme svedkami skutočného zjednodušenia, skutočného urýchlenia a samozrejme zmeny stratégie zaradením investičných akcií v oblasti opatrení na úspory energie. Vysiela to veľmi pozitívny signál, že sme schopní reagovať na situáciu vo fáze programovania a nedodržiavať prísne dávno stanovené zásady.

Európsky parlament je zvyčajne vnímaný ako vedľajší partner vo vzťahu s Radou a Komisiou. Napriek tomu je Parlament presvedčený, že podniknuté kroky ukážu našu pripravenosť spolupracovať v rýchlej reakcii na nové problémy, ktoré nás čakajú.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). (HU) Dnes by sme vlastne mali oslavovať. Parlament už roky nalieha, aby sme v oblasti bývania nefinancovali iba zdanlivé opatrenia, ale aby sme podnikli skutočné opatrenia.

Významná časť obyvateľstva EÚ žije v panelových domoch. Rozvojom týchto projektov v oblasti bývania dokážeme značne zlepšiť materiálne podmienky ich obyvateľov, znížiť spotrebu energie budovy a zároveň vytvoriť a zachovať pracovné miesta. Súčasné zmeny umožnia rekonštrukciu 90 % panelových domov v mojej krajine, čo je skutočne obrovský krok.

Ale keďže prostriedkami budú naďalej financované renovácie iba v mestách, nemôžeme byť úplne nadšení. Chudobné obyvateľstvo žijúce na vidieku, ktoré je najviac odkázané na podporu, znovu necháme napospas. Keďže v žiadnom prípade nechceme ohroziť program panelových domov, ktorý je dôležitý pre nás všetkých, súhlasili sme, že tento raz nepodáme žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Na druhej strane očakávame od Komisie, že ešte pred letnými prázdninami zahrnie naše odporúčania do svojho balíka.

Prvý a najdôležitejší krok k účinnej a udržateľnej sociálnej integrácii najviac znevýhodnených oblastí je raz a navždy skoncovať s vylúčením a getami. Renovácia izolovaných osád nemá zmysel. Namiesto renovácie je riešením obnova podporená komplexnými programami vytvárajúcimi sociálne pracovné miesta.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ozajstný dôvod na oslavu budeme mať vtedy, keď na mieste odstránených vidieckych get prídu do svojich nových domovov ľudia pracujúci v nových sociálnych družstvách a budú svojim deťom hovoriť, aby sa učili a snažili, pretože sa môžu stať, čím len chcú.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcom za skvelú prípravnú prácu. Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniam o štrukturálnych fondoch urýchlia použitie prostriedkov a zjednodušia pravidlá, a preto si skutočne zaslúžia podporu. Zabezpečíme tak, aby peniaze zo štrukturálnych fondov mohli byť použité na obnovu, a zabránime nepriaznivému dosahu recesie na hospodárstvo a zamestnanosť. Je to tiež dobrý začiatok reformy štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorej cieľom musí byť zjednodušenie a urýchlenie postupov a podpora flexibility a dosiahnutia výsledkov.

Pri znižovaní byrokracie v zmysle nariadení Európskej únie a sústredení sa na lepšie výsledky sa musíme zároveň uistiť, aby sa členské štáty uberali rovnakým smerom. Regiónom a miestnym subjektom treba poskytnúť viac kompetencií a centrálna vláda musí uvoľniť svoju pevnú kontrolu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážená pani predsedajúca, súčasná kríza si žiada stimuláciu hospodárskej činnosti, podporu ochrany pracovných miest a ochranu tých, ktorí prišli o prácu. Návrh Komisie na rozšírenie rozsahu nákladov krytých Európskym sociálnym fondom je krok správnym smerom.

Zahrnutie financovania paušálnych úhrad a priamych a zmiešaných nákladov a zrušenie maximálnej miery platby sú obzvlášť pomocné opatrenia v súvislosti s lepším využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Zavedenie paušálnych úhrad na priame a nepriame náklady do výšky 50 000 EUR zjednoduší administratívne postupy. Vďaka tomu sa odstráni meškanie vo vykonávaní cieľov fondu. Vzhľadom na naliehavosť zavedenia týchto opatrení podporujem prijatie návrhu bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Chcela by som sa poďakovať pani Harkinovej, že upozornila na uznanie hodnoty dobrovoľnej práce.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Svoj príhovor by som rada začala uvítaním myšlienky týchto koordinovaných opatrení. Chcela by som tiež vyjadriť osobitnú vďaku spravodajcom za vykonanú prácu.

Všetci si uvedomujeme dosahy krízy vo všetkých našich krajinách, počnúc poklesom hospodárskeho rastu a vyhliadok pracovných miest až po zvýšenie deficitu rozpočtu a recesiu. V tejto súvislosti môže byť kohézna politika EÚ rovnako dôveryhodným a účinným nástrojom. Ako všetci dobre vieme, Európu vážne postihla kríza a fakt, že EÚ dokázala tak rýchlo reagovať a nájsť riešenia, je povzbudivý.

Rozhodnutie zmeniť nariadenia o súčasných fondoch, ktoré sa ukázali byť účinné, je najvhodnejšie. Postup na vytvorenie špeciálneho krízového fondu by bol príliš zdĺhavý. Zjednodušenie podmienok oprávnenosti nákladov, zvýšenie zálohového financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu a zrýchlenie výdavkov na hlavné projekty sú opatrenia, ktoré, dúfam, pomôžu členským štátom dostať sa z hospodárskej a finančnej krízy.

Kým Európa prechádza súčasnou hospodárskou krízou, vieme, že súčasne zažíva aj energetickú krízu. Opatrenie umožňujúce použiť EFRR na investovanie do energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľnej energie v oblasti bývania by podľa mňa malo mať veľký vplyv. Rumunsko, podobne ako aj iné štáty strednej a východnej Európy, má veľa problémov s viacposchodovými obytnými budovami. Staré budovy sú veľmi zle izolované a veľká časť obyvateľov nie je schopná sama financovať izolovanie svojich bytov.

Dúfame, že toto opatrenie pomôže občanom EÚ usporiť energiu, čím ušetria peniaze a zároveň prispejú k boju proti globálnemu otepľovaniu. Súčasná rumunská vláda stanovila, že toto je opatrenie základnej priority a schválené prostriedky znamenajú, že táto priorita je zaručená.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE).(EL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dnešný balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k ustanoveniam o nariadeniach o štrukturálnych fondoch je dôležitým krokom k zjednodušeniu a priamemu aktivovaniu zdrojov na európskej, národnej aj miestnej úrovni.

Je to dôležitý krok k oživeniu európskeho hospodárstva uprostred bezprecedentnej krízy, ktorá škodí reálnemu hospodárstvu na všetkých úrovniach každým dňom viac a viac. Je to krok, ktorý zodpovedá dlhoročnej požiadavke Európskeho parlamentu na jednoduchšie postupy a väčšiu flexibilitu pri uplatňovaní pravidiel štrukturálnych fondov.

Aká je reakcia vedúcich predstaviteľov na rozsiahlu krízu, ktorej čelíme? Kde sú európske politiky? Členské štáty musia reagovať na okolnosti, aby sme zabezpečili, že sa potrebná likvidita dostane k príjemcom a okamžite sa začne realizácia projektov. Zdroje kohéznej politiky sa musia okamžite a rýchlo sprístupniť skutočným príjemcom na regionálnej a miestnej úrovni. Účelom aktivovania operačných programov by mala byť ochrana pracovných miest, podnikania a konkurencieschopnosti a využitie prírodných, kultúrnych a ľudských zdrojov každého regiónu.

Iba okamžitá aktivácia programov pomôže ochrániť súdržnosť a predísť vytvoreniu nových odchýlok.

Nech je dnešná kríza príležitosťou na zjednotenie našich hlasov, aby pri riešení všetkých problémov, ktorým čelíme, existoval jeden európsky hlas.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - Vážená pani predsedajúca, vstup do EÚ umožňuje prístup k štrukturálnym a kohéznym fondom Európskej únie, z ktorých Estónsko využilo okolo 800 miliónov EUR v období 2004 – 2006, kým ďalších 3,4 miliárd EUR sa vyčlenilo na finančné výhľady na obdobie rokov 2007 – 2013.

Napriek závažnosti hospodárskej krízy sme bližšie k dosiahnutiu cieľa fondov Európskej únie zameraných na vyrovnanie rozvojových rozdielov v rámci Únie.

Veľmi som uvítal návrh Komisie predložený Rade na poskytnutie ďalších 6,3 miliárd EUR na zmiernenie negatívneho dosahu hospodárskej krízy, teda na urýchlenie realizácie fondov v prospech reálneho hospodárstva.

Súhlasím však so spravodajkyňou, pani Garcíovou Pérezovou, že vo všetkých členských štátoch potrebujeme jednotný prístup, aby sa predišlo zvýšeniu rozdielov v rámci Európskej únie a zneužívaniu peňazí európskych daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Rolf Berend (PPE-DE). - (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, existuje mnoho spôsobov riešenia dlhodobých dosahov nepredvídanej finančnej a hospodárskej krízy. Tento revízny balík a toto legislatívne opatrenie v rámci plánu hospodárskej obnovy Európy sú koncipované ako dobrá – aj keď nie úplne dostatočná – reakcia na dočasnú, avšak mimoriadne kritickú situáciu.

Reagujú okrem iných na požiadavku výraznejšieho zjednodušenia postupov a zvýšenia flexibility pri uplatňovaní pravidiel nariadenia o štrukturálnych fondoch, ktorú Európsky parlament v posledných rokoch opakovane predložil. Rád by som zdôraznil, že treba uvítať, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 7 – „Oprávnenosť výdavkov“ – umožní členským štátom EÚ a regiónom investovať do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v oblasti bývania s podporou štrukturálnych fondov EÚ a že toto opatrenie nie je určené iba pre domácnosti s nízkymi príjmami. Príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh správne odstraňuje odkaz na „domácnosti s nízkymi príjmami“ a namiesto toho určuje strop vo výške 4 % celkových prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pridelených na výdavky pre každý členský štát. Je to iba jedno z mnohých navrhnutých vylepšení.

V skratke, ak by sa zrealizoval tento balík, zrýchlil by výdavky a sprístupnil by ďalšiu likviditu z EFRR, Európskeho sociálneho fondu (ESF), kohézneho fondu a štrukturálnych fondov na dosiahnutie potrebných cieľov a zjednodušil by pravidlá umožňujúc tak rýchlejšiu realizáciu programov.

Podľa mňa to predstavuje účinný, aj keď ešte nie dostatočný, prínos k boju proti súčasnej kríze.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Vážená pani predsedajúca, Európska únia čelí rozsiahlej kríze, ktorej dosahy momentálne nie je možné odhadnúť. Zaznamenali sme spomalenie rastu, zvýšenie deficitu rozpočtu a dramatické zvýšenie nezamestnanosti. Európska kohézna politika s rozpočtom 347 miliárd EUR na obdobie rokov 2007 – 2013 sa zdá byť jedným z najvhodnejších nástrojov na podnietenie nových investícií a poskytnutie dodatočného verejného financovania pre národné hospodárstva.

Komisia už prijala rad opatrení zameraných na zavedenie zmien do súčasného balíka nariadení o štrukturálnych fondoch. Zmeny sú zamerané na zrýchlenie výdavkov, zvýšenie likvidity v súvislosti s realizáciou projektov a zjednodušenie opatrení umožňujúcich rýchle realizovanie projektov v regiónoch. Hlavné oblasti opatrení sa týkajú zvýšenia podpory zo strany Európskej investičnej banky (EIB), Európskeho investičného fondu (EIF) a zjednodušenia oprávnenosti výdavkov. Takisto sa podporujú paušálne úhrady a zrýchlenie výdavkov na veľké projekty.

Vítam rýchle kroky, ktoré podnikla Európska komisia, a navrhované legislatívne zmeny. Ďalšia významná zmena sa zatiaľ prehliadla, je však potrebná. Je to vytvorenie riadiaceho a kontrolného systému zaručujúceho skutočnú likviditu v celom hospodárskom systéme Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). (CS) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Európska komisia všetkým členským štátom otvorila príležitosť investovať štrukturálne fondy na úpravy a opravy panelových a iných domov. To je pre Českú republiku obzvlášť dôležité, pretože v zastaraných panelových domoch žije až 26 % občanov. Ak sa návrh zajtra odhlasuje a formálne ho v apríli schváli aj Rada ministrov, otvorí sa možnosť investovať ďalších 16 miliárd CZK do zatepľovania bytov a domov, a to nielen v Českej republike. Osobne vítam aj odstránenie odkazu na použitie výlučne pre domácnosti s nízkymi príjmami, ktorý považujem za problematický už preto, že ho vnútroštátne pravidlá definujú rôznym spôsobom.

Podľa môjho názoru by členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré kategórie budov budú spôsobilé na financovanie podľa svojich pravidiel a stanoviť vlastné kritériá podľa vlastných potrieb. Zvýšiť si kvalitu a znížiť náklady na bývanie musíme umožniť každému, nielen tým, ktorí žijú v sociálnych bytoch. Je poľutovaniahodné, že k podpore väčších investícií do bývania a zavedeniu tohto opatrenia v celej Únii nás donútila až finančná kríza. Rozhodnutie však jednoznačne vítam, pretože ľudia dnes musia zvážiť každú korunu, každé euro a touto cestou im pomáhame ušetriť na účtoch za kúrenie a teplú vodu a znížiť tak náklady na bývanie. Podľa odhadu organizácie CECODHAS môže totiž európska domácnosť na týchto výdavkoch ročne ušetriť v priemere 450 EUR, a to už je hmatateľná pomoc.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, najskôr by som rád zagratuloval spravodajcom k dobre vykonanej práci na správach, ktoré odporúčam Parlamentu. Myslím, že by sa táto podpora mala vrelo privítať.

Ak členské štáty využijú príležitosť využiť až 4 % financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na podporu investovania do energetickej účinnosti v oblasti bývania, bude to pozitívnym príspevkom k hospodárstvu aj životnému prostrediu. Je dobré vidieť takýto návrh Komisie, ktorý rieši problémy hospodárskej krízy a životného prostredia súčasne.

Správa je mimoriadne dobrou správou pre mnoho starých členských štátov a som rád, že staré členské štáty EÚ budú môcť využiť časť prostriedkov EFRR na zásahy, ktoré podporia energetickú účinnosť v oblasti bývania. Som rád, že sa podmienky oprávnenosti rozšírili a nebudú limitované iba na domácnosti s nízkymi príjmami.

Musíme si však uvedomiť, že to nepredstavuje žiadne zvýšenie financovania. Teraz je úlohou národných a regionálnych orgánov, aby využili túto príležitosť a presmerovali časť svojich prostriedkov EFRR na financovanie týchto projektov. Možno bude treba opätovne zvážiť priority jednotlivých častí ich operačného programu. Myslím, že to z dlhodobého hľadiska bude stáť za to.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, tieto opatrenia zo strany Komisie sa zdajú byť viac-menej rozumné. Zdá sa, že priame udelenie zmlúv Európskej investičnej banke a Európskemu investičnému fondu je dobrou myšlienkou, rovnako ako aj zjednodušenie postupov a zrýchlenie výdavkov.

Predovšetkým však existuje jedno zásadné odporúčanie: národná a regionálna transparentnosť v súvislosti s používaním prostriedkov, ktorá podľa mňa chýba v mnohých prípadoch. Rovnako rýchlo, ako sa vykonávajú platby, by sa mali vykonávať aj kontroly. V Taliansku sa v istých regiónoch, napríklad v regióne Lazio, poľnohospodárom vyplácajú prostriedky niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch niekoľko rokov po ich prevedení z Európskej únie, a teraz nemám čas na uvedenie ďalších prípadov. Riešme preto krízu nielen zvažovaním rôznych druhov zásahov, ale aj účinným, dobre načasovaným a účinným využitím prostriedkov.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Štrukturálne fondy nám pomáhajú vyrovnať sa s novou ekonomickou realitou. Umožňujú členským štátom optimalizovať investície Európskej únie ako účinný liek proti prebiehajúcej hospodárskej kríze.

Európsky parlament stále intenzívnejšie prostredníctvom nášho výboru pre regionálny rozvoj vyzýva k zjednodušeniu administratívnych pravidiel. Teším sa, že Komisia si to konečne všimla a našla s Radou spoločnú reč.

Náročná administratíva, oneskorené platby, zložité overovanie oprávnenosti výdavkov komplikujú ekonomiku konečných prijímateľov. Mnohí úradníci v mojej krajine, na Slovensku, často vyhovárajúc sa na Brusel, dávajú mimoriadny dôraz na byrokraciu, kontrolu účtov halierových položiek. Zabúdajú, že dôležitý je správny výber aktivity, obsah a kvalita projektu, efektívna realizácia a prínos projektu.

Ľudia v projektových tímoch sa musia sústrediť na kvalitné projekty s prínosom pre utváranie konkurenčného prostredia, nie celé hodiny sedieť v učtárňach a míňať drahocenný čas a energiu a v neposlednej miere aj horu papiera na výpisy z účtov. Kontrola zanedbateľných položiek stojí často mnohonásobne viac ako sama položka.

Preto súhlasím, aby sa rozšírilo používanie jednorazových súm a paušálnych sadzieb aj v nariadení o Európskom fonde regionálneho rozvoja a zaviedli sa tri nové formy odôvodnených výdavkov: nepriame náklady až do výšky 20 % priamych nákladov, jednorazové sumy až do výšky 50 000 EUR a paušálne štandardné stupnice jednotkových nákladov.

Z tohto dôvodu balík rozhodnutí zameraný na zvyšovanie flexibility pri čerpaní štrukturálnych fondov členskými štátmi, prijatý Európskou komisiou, považujem za pozitívnu reakciu na prebiehajúcu hospodársku krízu.

Verím, že zjednodušenie pravidiel a flexibilita financovania pomôže členským štátom pripraviť dobré projekty zacielené na sektory, ktoré prinesú vysokú návratnosť. Investície je potrebné nasmerovať do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v oblasti bývania s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta a energetické úspory. Podporou čistých technológií môžeme prispieť k oživeniu automobilového aj stavebného priemyslu.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, vítam návrh na zmenu a doplnenie nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) týkajúci sa žiadania o príspevok z EFRR na investície do energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania. Tiež by som chcela vyjadriť súhlas so zmenou a doplnením pôvodného návrhu Komisie, ktorým sa zrušilo obmedzenie oprávnenosti na získanie podpory na domácnosti s nízkymi príjmami, a namiesto toho sa oprávnenosť obmedzila na príspevky, ktoré podporujú sociálnu súdržnosť, pričom členské štáty budú môcť samy rozhodnúť o presných kategóriách budov, ktoré sú oprávnené získať podporu.

Mám však na Komisiu konkrétnu otázku, ak môžem. Čo máme na mysli pod energetickou účinnosťou (pričom hovoríme o jej financovaní z EFRR)? Budú existovať harmonizované metódy výpočtu energetickej účinnosti vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, alebo sa budú v rôznych členských štátoch uplatňovať rôzne výpočty a zohľadňovať rôzne aspekty? Keď hovoríme o energetickej účinnosti a investovaní do energetickej účinnosti napríklad v oblasti súkromného bývania, bude to znamenať to isté ako podľa smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je v súčasnosti predmetom diskusie, pričom sa hovorí o potrebe harmonizovanej metódy – alebo jednotného základu – výpočtu, prepočítania, energetickej účinnosti, aby sme si boli istí, že sa skutočne investuje do energetickej účinnosti, respektíve do zvýšenia energetickej účinnosti alebo do zníženia emisií CO2?

Je to súčasťou diskusie, ktorú sme viedli dnes ráno na raňajkách Únie malých a stredných podnikateľov (SME), ktoré usporiadal môj kolega pán Rübig, kde nám bolo veľmi jasne povedané, že existujú problémy, pokiaľ ide o získavanie príspevkov na energetickú účinnosť budov: problémy s financovaním v dôsledku úverovej krízy. Musíme zvážiť možnosť poskytovania dotácií a uplatňovania daňových stimulov. Potrebujeme jednoduché administratívne postupy, aby sme obyčajných obyvateľov budov neodrádzali od využitia týchto finančných prostriedkov, či už ide o prostriedky z EFRR, alebo o prostriedky členských štátov. V súvislosti s touto témou musím povedať, že naša vláda nedávno spustila grantový program dodatočnej úpravy domácností s cieľom dosiahnuť úspory energie.

Potrebujeme však jednoduché administratívne postupy. Musíme to spropagovať, aby investície nielen znížili dovoz fosílnych palív a emisie oxidu uhličitého, ale aby si aj domácnosti uvedomili, aké zníženie nákladov na energiu to bude pre ne znamenať.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE).(SL) Plne podporujem predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu, ktorými sa rozšíria možnosti paušálneho financovania a ktoré umožnia využitie systému paušálnych platieb. Je to vhodné opatrenie, ktoré by za správnych ekonomických okolností mohlo zmierniť problémy, ktorým čelia nezamestnaní.

Avšak ešte skôr, než prijmeme tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, by som chcela poukázať na to, že traja zo štyroch občanov Európskej únie zastávajú názor, že Parlament hrá dôležitú úlohu v spoločnom formovaní európskych politík. Tým istým prieskumom sa tiež zistilo, že Parlament sa medzi opýtanými teší najväčšej dôvere. Päťdesiatjeden percent opýtaných povedalo, že dôverujú Európskemu parlamentu, zatiaľ čo Komisii vyslovilo dôveru len 47 % a Rade vyslovilo dôveru 42 %. Tento Parlament sa takisto teší väčšej dôvere ako Európska centrálna banka.

Prečo tu uvádzam tieto štatistické údaje? Európsky parlament prišiel už v roku 2005 k záveru, že existuje zásadná potreba zjednodušiť európske štrukturálne fondy ako také, a obzvlášť Európsky sociálny fond. Komisia však ešte len začala uplatňovať naše odporúčania na zlepšenie podmienok podnikania pre našich občanov a podniky v tejto krízovej situácii.

Hoci budem rada, ak sa naše zistenia a odporúčania uplatnia aspoň čiastočne, s poľutovaním musím konštatovať, že prístup k riešeniu týchto problémov pripomína hasenie požiaru. Dúfam však, že táto skúsenosť podnieti Komisiu k tomu, aby v budúcnosti prijímala rýchlejšie kroky a že budú rýchlejšie uvádzané do praxe mnohé opodstatnené a legitímne pripomienky a návrhy Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, tieto nové návrhy vítam. Momentálne prežívame krízové obdobie. V celej EÚ sme svedkami masového prepúšťania.

Dnes boli v Írsku zverejnené najnovšie údaje o počte nezamestnaných. Miera nezamestnanosti je v súčasnosti 11 % – o 5,4 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka – v podstate ide o zdvojnásobenie miery nezamestnanosti. Sú to šokujúce a desivé čísla. Aj napriek týmto pochmúrnym vyhliadkam však musíme hľadať kreatívne riešenia, ako dať týmto nezamestnaným kvalifikáciu, perspektívu a nádej na lepšiu budúcnosť.

Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky kohézny fond môžu pri tom hrať kľúčovú úlohu. Využitím týchto zdrojov financovania môžeme naše ekonomiky lepšie vyzbrojiť na to, aby sa dostali z recesie. Je povinnosťou nás všetkých – ako poslancov Európskeho parlamentu, aj ako občanov – oboznámiť s týmto verejnosť, ktorá je momentálne plná obáv. Je našou povinnosťou odovzdať doma našim vládam tento odkaz: že tento spôsob financovania treba čo najskôr a čo najúčinnejšie implementovať a uviesť do praxe. Vítam tiež zníženie byrokracie. Je to krok správnym smerom.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Rok 2010 je rokom, v ktorom vykonáme strednodobé preskúmanie spôsobov využitia štrukturálnych fondov, a prioritou podľa mňa musí byť energetická účinnosť. Mrzí ma, že doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k týmto správam neboli prijaté.

Ako spravodajkyňa pre smernicu o energetickej hospodárnosti budov som navrhla zvýšiť až na 15 % sadzbu z celkového objemu finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorú možno použiť na zlepšenie energetickej účinnosti budov. Ide vlastne o zabezpečenie väčšej flexibility a je na členských štátoch, aby rozhodli, či a koľko prostriedkov chcú vyčleniť na túto oblasť.

Chápem naliehavosť tejto veci. Štáty EÚ-15 musia na energetickú účinnosť vedieť využiť štrukturálne fondy. Myslím, že toto umožní výmenu osvedčených postupov a podporu nových členských štátov. Naliehavo Komisiu žiadam, aby do 30. júna 2010 predložila nový legislatívny návrh, aby mohol byť maximálny strop zvýšený na 15 % alebo stanovená minimálna 10 % hranica sadzby z celkového objemu finančných prostriedkov EFRR, ktoré možno použiť na financovanie energetickej účinnosti budov.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, pri diskusii o energetickej účinnosti sa stále zdôrazňuje skutočnosť, že by sa dalo dosiahnuť oveľa viac – a rýchlo – len keby boli možné platby vopred. Preto je také dôležité, aby bolo možné použiť financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na energetickú účinnosť nielen v štátoch EÚ-12, ale aj v štátoch EÚ-15.

Napriek značnému pokroku britská ministerka pre bývanie priznala, že len 1 % súčasného bytového fondu je dosť energeticky účinné na to, aby zabránilo palivovej chudobe. V mojom vlastnom regióne, severovýchodnom Anglicku, bol jeden z desiatich domov zaradený do prvej kategórie zdravotnej rizikovosti, pretože sú veľmi chladné a vystavené prievanu.

Preto túto zmenu vítam a vyzývam všetky členské štáty a regióny, aby túto novú flexibilitu plne využili. V záujme riešenia zmeny klímy, palivovej chudoby, nezamestnanosti a energetickej bezpečnosti vyzývam Komisiu, tak ako pani Ţicăová, aby v príhodnej chvíli podstatne zvýšila percentuálnu hranicu, k čomu Komisiu v utorok vyzval aj Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vo svojom hlasovaní o prepracovanom znení.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler, (PSE). – Vážená pani predsedajúca, rada by som poďakovala spravodajcom. Preskúmanie spôsobov účinnejšieho využitia európskych štrukturálnych fondov s cieľom pomôcť tým, ktorých postihla svetová hospodárska kríza, je jedným z mnohých krokov, ktoré musia členské štáty podniknúť, aby pomohli tým, ktorí prichádzajú o prácu, čo najskôr sa znovu zamestnať.

Je zaujímavé, že o tejto téme diskutujeme v predvečer stretnutia G20. Skupina G20 má potenciál na to, aby naštartovala proces vytvárania celosvetových pravidiel v oblasti finančníctva, ktoré požadujeme na to, aby sa zabránilo opakovaniu podobnej hospodárskej katastrofy.

Z pracovných miest a sociálnej agendy musíme urobiť kľúčové otázky európskych volieb. 25 miliónov ľudí v celej EÚ, ktorí do konca roka prídu o prácu, by malo byť stredobodom nášho záujmu pri našej práci v tomto Parlamente, aby sme hospodárstvo znovu postavili na nohy a pomohli ľuďom znovu sa zamestnať.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pani Garcíovej Pérezovej, pani Jönsovej a pánovi Angelakasovi za ich vynikajúce správy, ako aj všetkým poslancom za ich prejavy.

Väčšina poslancov vo svojich prejavoch vyjadrila podporu opatreniam, ktoré navrhla Komisia, pričom hlavne zdôrazňovali ich dôležitosť z hľadiska účinného boja proti dôsledkom krízy na európske hospodárstvo. V mene Komisie by som vám chcel za to poďakovať.

Z vašich prejavov jasne vyplynulo, že Parlament si želá poskytnúť Európskej únii viac zdrojov, aby mohla prijímať konkrétne opatrenia na zmiernenie dôsledkov krízy. Trvali ste na potrebe konať rýchlo a presne to je naším cieľom. České predsedníctvo, ktorému by som chcel touto cestou poďakovať za podporu, je takisto odhodlané umožniť čo najrýchlejšie konečné prijatie nariadení.

Rozumne optimistický predpoklad je, že by nové nariadenia mohli vstúpiť do platnosti v nadchádzajúcich týždňoch, čím by mali rýchly účinok na operačné programy. Hlavne zálohy by mohli byť plne vyplatené už začiatkom mája.

Ďalší poslanci vo svojich prejavoch navyše trvali na zavedení prísnej kontroly uplatňovania týchto opatrení a na predložení správy o dosiahnutých výsledkoch v roku 2010. Komisia sa k tomuto zaviazala a tento záväzok je obsiahnutý aj vo vyhlásení, ktoré som odovzdal predsedníctvu.

Bude to znamenať, že príprava a prijatie tohto balíka právnych predpisov trvalo európskym inštitúciám sotva štyri mesiace. Teraz by som sa chcel trochu venovať otázke energetickej účinnosti, ktorá bola nastolená v mnohých prejavoch.

Chcel by som Parlament upozorniť, že workshop na túto tému sa bude konať v júni, konkrétne v rámci seminára, na ktorom sa zúčastnia riadiace orgány z členských štátov. Žiadame členské štáty, aby nám popísali svoje zámery, pokiaľ ide o čas dodania ich strategických správ, ktoré majú vypracovať do konca roka 2009.

Samozrejme, vzhľadom na súčasný stav vecí je na členských štátoch, aby definovali kritériá energetickej účinnosti a príslušné opatrenia. Toto je podstatou subsidiarity. Je však pravda, že sa zvažuje prijatie smernice o energetickej účinnosti, a keď bude táto smernica prijatá, bude ju, samozrejme, treba plniť. Tiež chcem povedať, že sa rád pripojím k tým poslancom, ktorí zdôrazňovali, že dvojitou výhodou výskumu energetickej účinnosti je, že vytvára pracovné miesta a následne nám umožňuje pripraviť sa na budúcnosť, a zároveň nám pomáha riešiť problém globálneho otepľovania.

Ďalej by som chcel povedať, že bez ohľadu na túto krízu, ktorá určitým spôsobom podnietila veľmi úzku spoluprácu medzi inštitúciami, sa čoraz viac ukazuje, aké je dôležité vytvoriť medzi Komisiou a Parlamentom partnerský vzťah založený na vysokom stupni dôvery. Komisia sa usilovala účinne postaviť problémom spojeným s hospodárskou a finančnou krízou a zároveň chcela interaktívnu diskusiu s členskými štátmi a s Európskym parlamentom, ktorá z toho vyplynula, využiť na to, aby reagovala na výzvy na zjednodušenie príslušných postupov a politík.

Ďalšie návrhy mohli byť, samozrejme, zahrnuté do plánu obnovy. Všetky doň zahrnuté neboli, ale aspoň obohatia diskusiu, ktorú sa Komisia chystá iniciovať s cieľom posilniť účinky plánu obnovy a ponúknuť ďalšie prostriedky národným orgánom riadiacim príslušné projekty. Komisia preto v novembri vytvorila pracovnú skupinu pre zjednodušenie postupov. Prvým výsledkom jej práce je návrh revízie vykonávacieho nariadenia Komisie. Môžeme očakávať ďalšie návrhy na zmenu a doplnenie všeobecného nariadenia, ako aj nariadení týkajúcich sa jednotlivých fondov.

Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, všetky konštatovania, ktoré zazneli počas tejto rozpravy, budú, samozrejme, vzaté do úvahy a ďalšie budú len vítané. Obzvlášť chcem Európskemu parlamentu poďakovať za jeho odhodlanie rýchlejšie riešiť vážne problémy spojené s krízou.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktoré predložila pani Schroedterová, tri sa týkajú odôvodnení a jeden podstaty. Čo sa týka odôvodnení – pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 8 až 10 – ich zapracovanie by nebolo podstatným spôsobom zmenilo obsah návrhov predložených Komisiou, ale bol by sa predĺžil postup na prijatie nariadenia.

Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh k podstate, Komisia proti princípu návrhu nič nemá. Jeho cieľom je však prijatie mechanizmu, ktorý nebol zahrnutý do kompromisného textu zo zasadnutia Rady, keďže daný text spôsoboval ťažkosti pri uplatňovaní v členských štátoch.

Tieto veci som musel ozrejmiť a urobil som to na konci svojho prejavu. Ešte raz by som chcel Parlamentu poďakovať za to, že nám umožnil rýchlejšie prijímať kroky na zmiernenie bolestivých účinkov krízy, na ktoré mnohí z vás správne poukázali a ktoré ste tak dobre popísali.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán komisár, chcela by som vám poďakovať za vaše vysvetlenia k dnešnej rozprave. Určite ste si vedomý toho, že takmer úplná jednomyseľnosť, ktorá dnes v Parlamente vládne, pokiaľ ide o práve prerokovávaný návrh, nie je vôbec náhodná.

V skutočnosti je to, ako podotkla naša kolegyňa pani Creţová, prejavom politickej vôle a dôkazom, že aj my dokážeme prispieť k hľadaniu riešení súčasnej krízy. V dôsledku tejto krízy sa európski občania skutočne dostávajú do ťažkej situácie a upadajú do chudoby.

Bola to však tiež skúška zodpovednosti, ako ste poznamenali sám, ešte raz opakujem, skúška zodpovednosti, pretože sme si boli vedomí toho, že tento návrh, ktorý nám bol dnes predložený, mohol byť možno aj lepší. Do návrhu sme mohli zapracovať aj iné prvky, napríklad na urýchlenie alebo zjednodušenie postupov, ale uvedomovali sme si, že v záujme čo najrýchlejšieho prijatia týchto opatrení bolo potrebné, aby si správy zachovali takú formu, akú majú teraz.

Preto by som chcela Komisiu len o niečo požiadať: teraz, keď máme, ako bolo oznámené, revidovaný plán na zjednodušenie formalít, dúfam, že Parlament bude hrať dôležitejšiu úlohu v diskusii o týchto nových iniciatívach, ako aj v ich plánovaní. Túto požiadavku predkladám v mene tohto Parlamentu, ako aj miestnych orgánov, ktoré sa týmito projektmi zaoberajú priamo na mieste a rozumejú svojim skutočným potrebám, pokiaľ ide realizáciu týchto iniciatív.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas, spravodajca.(EL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, ďakujem za slovo. Mám len niekoľko pripomienok k tomu, čo sme práve počuli.

Veľmi ma potešilo vaše vyhlásenie, pán komisár, že zálohy sa pravdepodobne začnú vyplácať začiatkom mája, z čoho usudzujem, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy budú v úradnom vestníku uverejnené v dohľadnom čase, t. j. od zajtra do dvoch, troch alebo štyroch týždňov, aby sa mohli realizovať tak, ako ste povedali. To je moja prvá pripomienka.

Druhou pripomienkou by som chcel vyjadriť, že v novom funkčnom období by ste mali pri pozmeňovaní, doplňovaní a zjednodušovaní ďalších nariadení postupovať rýchlejšie, ako už podotkli aj iní poslanci, a že Európsky parlament si želá aktívne prispievať k analýze, hodnoteniu a tvorbe návrhov týchto nariadení.

Musím povedať, že sme mali veľa návrhov a nápadov, ale vzhľadom na naliehavosť danej záležitosti mala väčšina v našom výbore aj v Parlamente pocit, že by nebolo vhodné predložiť podobné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Keďže sme počuli, že sa zvýši miera využitia finančnej podpory, pokiaľ ide o investície do energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania, musím povedať, že podľa čísiel, ktoré máme k dispozícii, využívajú nové členské štáty len 1 % až 1,5 %, čo môže znamenať, že existujú určité problémy. Podľa mňa sú 4 %, čo predstavuje maximálnu sumu vyčlenenú Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), postačujúce a dúfam, že sa to zlepší.

Tiež vítam vaše vyhlásenie, že v druhej polovici roku 2010 predložíte správu o plánoch obnovy na základe programov, ktoré vám predložia členské štáty.

Na záver by som chcel zdôrazniť, pán komisár, že zložitosť postupov je prvým problémom, na ktorý členské štáty a regióny pri uplatňovaní týchto postupov narážajú. Nevyhnutne ich treba zjednodušiť. Verím, že aj vy v tomto smere poskytnete pomoc, a Európsky parlament bude stáť pri vás.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne.(LT) Súčasná finančná kríza a hospodárska recesia negatívne vplývajú na verejné rozpočty. Vo väčšine členských štátov došlo k výraznému poklesu hospodárskeho rastu a v niektorých dokonca dochádza k hospodárskej stagnácii. Ukazovatele nezamestnanosti sa začali zhoršovať. Keď dôjde k situácii, ako je hospodárska recesia, je veľmi dôležité, aby bol na riešenie problémov nezamestnaných, hlavne tých najviac postihnutých, komplexne využívaný Európsky sociálny fond.

Je veľmi dôležité, aby sa zachovali štyri hlavné oblasti pôsobnosti Európskeho sociálneho fondu:

– zvýšenie prispôsobivosti zamestnancov a podnikov;

– vytvorenie lepších podmienok pre zamestnanosť, predchádzanie nezamestnanosti, predĺženie pracovných činností a presadzovanie aktívnejšej účasti na trhu práce;

– zlepšovanie sociálnej integrácie podporovaním integrácie ľudí poberajúcich sociálnu podporu do zamestnania a boj proti diskriminácii;

– presadzovanie princípu partnerstva pri uskutočňovaní reforiem v oblasti zamestnanosti a integrácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Bodu (PPE-DE), písomne.(RO) Rozšírený plán hospodárskej obnovy Európy, alebo, aby som bol presnejší, revízia nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) ponúka členským štátom EÚ množstvo príležitostí o to viac, že svetová hospodárska kríza vedie k spomaleniu národných hospodárstiev. Nové opatrenie navrhnuté v správe o preskúmaní nariadenia o EFRR, ktoré sa týka investovania do energetickej účinnosti a využívania obnoviteľnej energie v obytných domoch vo všetkých členských štátoch, povedie k tvorbe nových pracovných miest, ako aj k zlepšeniu energetickej účinnosti v obytných domoch. Plnenie cieľov energetickej a klimatickej stratégie Spoločenstva je veľmi vážna vec, pri ktorej by sa nemala zohľadňovať hospodárska kríza ani iné aspekty. V tomto smere návrhy, ktoré vzišli z revízie EFRR, účinne kombinujú opatrenia na boj proti dôsledkom hospodárskej krízy (vytváraním nových pracovných miest, zvyšovaním investícií atď.) s opatreniami na ochranu životného prostredia (prostredníctvom zatepľovania obytných budov a investícií do obnoviteľných zdrojov energie). Z týchto dôvodov si myslím, že správa o „investíciách do energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania“ je dôležitým krokom EÚ, a verím, že členským štátom sa podarí túto príležitosť čo najlepšie využiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), písomne.(RO) Bolestivé sociálne dôsledky krízy sa v členských štátoch prejavujú čoraz citeľnejšie. Situácia sa zhoršuje hlavne v oblasti zamestnanosti, a to v každom členskom štáte. Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj poukazuje na skutočnosť, že odhadovaná miera nezamestnanosti v EÚ a USA by mohla tohto roku dosiahnuť 10 %. Toto je znepokojivé zvýšenie, keď zoberieme do úvahy, že v januári bola priemerná miera nezamestnanosti v EÚ 8 %.

Hoci v Rumunsku sa oficiálna miera nezamestnanosti nachádza pod európskym priemerom, minulý rok bolo zaznamenané 1 % zvýšenie nezamestnanosti, takže nezamestnanosť dosiahla 5,3 %. Očakávame však rýchlejší rast nezamestnanosti, keďže stále väčší počet spoločností bude nútených prepúšťať zamestnancov a keďže naši krajania, ktorí pracujú v zahraničí, sa budú vracať domov, lebo v zahraničí prídu o prácu.

Preto v tejto situácii, ktorá hrozí zdegenerovať do prudkého nárastu sociálnej nerovnosti, ktorý už možno nebudeme schopní kontrolovať, chcem zdôrazniť potrebu venovať väčšiu pozornosť problémom nezamestnaných, ktorí sú z nás v tejto kríze najviac postihnutí a zraniteľní.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş David (PPE-DE), písomne.(RO) Vítam návrh Komisie na zmenu a doplnenie nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR), ktorého cieľom je dosiahnuť, aby všetky členské štáty a regióny Európy mohli s pomocou štrukturálnych fondov investovať do opatrení týkajúcich sa energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania.

Na základe súčasného nariadenia už EFRR podporuje opatrenia v odvetví bývania, čo tiež pokrýva energetickú účinnosť, ale len v nových členských štátoch (EÚ-12) a len za určitých podmienok.

Členským štátom treba umožniť zmeniť priority a prepracovať operačné programy, aby, ak si to želajú, mohli financovať opatrenia v tejto oblasti.

Majúc na pamäti, že bol stanovený strop 4 % z celkového objemu finančných prostriedkov EFRR vyčlenených každému členskému štátu na náklady spojené so zlepšením energetickej účinnosti a využívaním obnoviteľných zdrojov energie v existujúcich obytných domoch, si myslíme, že tento strop treba zvýšiť na 15 %, aby mali občania EÚ z investícií do to tejto oblasti čo najväčší úžitok.

Musím ukončiť zablahoželaním spravodajcovi, pánovi Angelakasovi, za jeho príspevok k tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), písomne.(BG) Spolu sme v tejto kríze skončili a spolu ju musíme aj prekonať. To znamená, že musíme spolupracovať na európskej, ako aj na celosvetovej úrovni. Najprv však musíme dokončiť svoju prácu tu, v Európskej únii, v Európskom parlamente, aby som bola presnejšia, ktorý zastupuje záujmy všetkých európskych občanov.

Cieľom návrhov Európskej komisie, ktoré dnes posudzujeme, je poskytnúť európskym hospodárstvam nové stimuly a pomôcť im dostať sa z recesie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu o štrukturálnych fondoch zohľadňujúce kohéznu politiku nám umožnia vytvoriť nové investičné stimuly a obnoviť dôveru v jednotlivé hospodárstva.

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prospejú hlavne krajinám s nízkou mierou využitia európskych zdrojov. Dosiahnuť to bude možné však len vtedy, ak budú aj príslušné národné orgány uplatňovať všeobecné normy dobrého riadenia a partnerstva. Musíme skoncovať s neefektívnymi pracovnými metódami a korupčnými praktikami, ktoré sa, bohužiaľ, stále uplatňujú.

Musíme reagovať teraz a spoločne. Ako spravodajkyňa skupiny PPE-DE vás vyzývam, aby ste podporili návrh Európskej komisie na zmenu a doplnenie nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, konkrétne na zmenu a doplnenie niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Kuźmiuk (UEN), písomne.(PL) V súvislosti s rozpravou o európskych fondoch by som chcel upozorniť na štyri návrhy Komisie, ktorých cieľom je umožniť urýchlené použitie finančných zdrojov a štrukturálnych fondov príjemcami.

1. Zvýšená podpora zo strany Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF) na projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov.

2. Zjednodušenie postupov týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov retroaktívne až do 1. augusta 2006, pričom by sa do oprávnených výdavkov mohli zahrnúť aj vecné príspevky prijímateľa.

3. Zvýšenie splátok zo štrukturálnych fondov o 2 %, čo umožní platbu ďalších splátok až do výšky 6,25 miliardy EUR v roku 2009.

4. Zrýchlenie výdavkov na významné projekty napríklad tým, že sa príjemcom umožní predkladať žiadosti o platby ešte pred schválením projektov Európskou komisiou.

Všetky vyššie uvedené zmeny v sebe zahrňujú zvýšenie likvidity príjemcov. Zaslúžia si plnú podporu a mali by byť realizované čo najskôr. To isté platí pre zjednodušujúce ustanovenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), písomne.(RO) Podľa výskumov patrí Rumunsko na popredné miesta v spotrebe elektrickej energie v strednej a východnej Európe. Zlepšenie riadenia energetiky by mohlo byť priamym faktorom hospodárskeho rastu, znižovania znečistenia a úspory zdrojov, ktoré by tak mohli byť použité efektívnejšie.

Ak chceme takúto situáciu v Rumunsku skutočne dosiahnuť, musí byť obyvateľstvo informované o ekonomických výhodách, ktoré možno získať uplatnením postupov riadenia energetickej účinnosti, napríklad by sa s týmto cieľom mohlo poskytovať poradenstvo všetkým tým, ktorí majú záujem čerpať prostriedky z EFRR vyčlenené na najmodernejšie metódy úspory energie.

Pomôže to uľahčiť život domácim spotrebiteľom a zároveň sa tým znížia účty za energiu, posilní sa účinné využívanie energie v celom energetickom reťazci a takisto sa overí súlad so súčasnými právnymi predpismi v oblasti energetickej účinnosti. Toto zásadným spôsobom rozhodne o presmerovaní energetickej politiky založenej na výrobe energie na aktívnu energetickú politiku založenú na úspore energie s cieľom usporiť zdroje uchovávaním energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne.(RO) Som rád, že konečne prijímame konkrétne kroky na zníženie byrokracie spojenej s čerpaním európskych fondov. Je však škoda, že návrhy na jednoduchšie a pružnejšie nariadenia v oblasti európskych finančných prostriedkov sa prijímajú len v čase krízy.

Chcel by som vyzdvihnúť jeden dôležitý aspekt týchto nariadení: zvýšenie hranice pre investície do energetickej účinnosti budov. V krajinách, ktoré prešli procesom systematickej urbanizácie a nútenej industrializácie, sa problém energetickej účinnosti budov týka miliónov občanov. Zatiaľ sa z týchto finančných prostriedkov použilo len veľmi málo, ale podľa mňa je dva roky od začiatku súčasného finančného programovacieho obdobia ešte príliš skoro na to, aby sme si mohli vytvoriť presnú predstavu o miere čerpania. Preto vzhľadom na veľké množstvo príjemcov a príležitosť vytvárať pracovné miesta bolo veľmi dôležité túto hranicu zvýšiť. Pre Rumunsko to však zostane problémom, pokiaľ budú na žiadosť Komisie na tieto činnosti oprávnené len mestá označené za póly rastu. Tiež dúfam, že Komisia splní svoj prísľub a opätovne prerokuje niektoré osi operačných programov, ktoré už boli schválené, aby mohli byť finančné prostriedky presmerované na opatrenia ponúkajúce väčší potenciál pre hospodársky rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne.(RO) Návrh nariadenia, ktorý je predmetom tejto správy, je príkladom toho, ako možno európske peniaze „prinútiť pracovať” pre väčšie blaho európskych občanov.

Takto možno dosiahnuť významné výsledky bez zvyšovania pridelených finančných prostriedkov alebo bez prijímania opatrení, ktoré majú dôsledky na rozpočet Spoločenstva, inými slovami, len zlepšením pravidiel hry.

Chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že v prípade mojej krajiny, Rumunska, pomôžu tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zdvojnásobiť objem finančných prostriedkov Spoločenstva, ktoré možno investovať do renovácie vykurovacích systémov v obytných blokoch.

Tieto finančné prostriedky budú doplnkom k veľmi ambicióznemu programu renovácie vykurovacích systémov v obytných blokoch, ktorý spustila rumunská vláda.

Čo to všetko znamená? Po prvé, zníženie plytvania energiou. Po druhé z toho vyplýva zníženie dovozu energie. Z toho všetkého nakoniec vyplýva zníženie nákladov občanov na kúrenie v obytných domoch.

Dúfam, že je to len začiatok a že Európska únia podporí ďalšie investície do energetickej účinnosti.

Ja som túto myšlienku podporoval od samého začiatku môjho mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Preto budem zajtra hlasovať za správu pána Angelakasa, ako aj za návrh nariadenia, ktorý iniciovala Komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Správa pána Angelakasa navrhuje vítané zjednodušenie podmienok oprávnenosti na investovanie do energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania. Rozšírenie použitia pevných sadzieb a paušálnych súm bude mať pozitívny účinok na každodenné riadenie štrukturálnych fondov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 7 nariadenia o EFRR, ktorý umožňuje všetkým členským štátom pomocou štrukturálnych fondov investovať do opatrení týkajúcich sa energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania, je vítaným krokom nielen v súvislosti so súčasnou hospodárskou krízou. Rozhodnutie uľahčiť prístup k prostriedkom EFRR všetkým 27 štátom EÚ predstavuje ďalší krok smerom k dosiahnutiu cieľa, aby v roku 2020 pochádzalo 20 % európskej energie z obnoviteľných zdrojov.

Od vstupu do EÚ sa energia z obnoviteľných zdrojov a energetická účinnosť stali v Rumunsku povinnými cieľmi. V zmysle týchto cieľov dôjde k zmene a doplneniu právnych predpisov týkajúcich sa renovácie vykurovacích systémov v obytných budovách, a to tým spôsobom, že 50 % potrebných finančných prostriedkov bude hradiť štát, vlastníci budú platiť len 20 % nákladov a miestne orgány 30 %. Aby som vám poskytol nejaké číselné údaje, do konca roka 2008 boli renovované vykurovacie systémy v 1 900 bytoch. Na rok 2009 vyčlení rumunské ministerstvo regionálneho rozvoja a bývania 130 miliónov EUR na renováciu vykurovacích systémov, pričom medzi príjemcami budú aj jasle, školy a domovy dôchodcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Stolojan (PPE-DE), písomne.(RO) Vítam túto iniciatívu Európskej komisie na zmenu a doplnenie niektorých finančných podmienok štrukturálnych a kohéznych fondov tak, aby členské štáty získali rýchlejšie viac peňazí. Podľa mňa musí Európska komisia v tomto úsilí pokračovať aj tým, že zvýši objem finančných prostriedkov vyčlenených na iniciatívy JASPER, JEREMIE, JESSICA a JASMINE, ktoré sa ukazujú ako veľmi účinné pri urýchľovaní prístupu nových členských štátov k európskym finančným prostriedkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne.(FR) Revízia troch nariadení, ktorými sa riadia štrukturálne fondy, poskytne regiónom Európskej únie viac flexibility pri riadení a programovaní rozpočtových prostriedkov, ktoré sú im prideľované v súlade s európskou politikou hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Bez toho, aby sa zvyšoval objem finančných prostriedkov ponúkaných regiónom, im tieto ustanovenia umožnia presmerovať priority tak, aby boli príspevky z EÚ sústredené na projekty, ktoré ponúkajú najväčší potenciál rastu a zamestnanosti.

Regióny tak môžu využiť spolufinancovanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na investovanie do energetickej účinnosti vo všetkých kategóriách bývania s cieľom vypracovať programy na vybavenie budov zateplením alebo solárnymi panelmi.

Keď si uvedomíme spomalenie v európskom hospodárstve, vítam novú možnosť urýchlenia vyplácania finančných prostriedkov regionálnej pomoci a zjednodušenia pravidiel ich použitia s cieľom poskytnúť likviditu a umožniť tak rýchlu realizáciu nových projektov v reálnom hospodárstve.

Je potrebné, aby États généraux de l’Outre-mer (generálne stavy pre zámorie), ktoré sú zodpovedné za preskúmanie nových miestnych príležitostí rozvoja vo francúzskych zámorských provinciách (DOM), nabádali miestne orgány v našich najodľahlejších regiónoch k tomu, aby sa chytili tejto príležitosti a čo najskôr maximalizovali účinky politiky Spoločenstva na ich území.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Tabajdi (PSE), písomne. (HU) V dôsledku hospodárskej krízy prišlo o prácu niekoľko stoviek tisíc ľudí v Európskej únii a viac ako dvadsať tisíc v Maďarsku. V každej krajine Európy rastie nezamestnanosť míľovými krokmi. Hospodárska kríza sa rýchlo mení na krízu zamestnanosti a podľa prieskumov sa európski občania v súčasnosti najviac obávajú straty zamestnania. Najúčinnejším nástrojom Európskej únie v boji proti nezamestnanosti je Európsky sociálny fond, ktorého pravidlá teraz v záujme urýchlenia platieb značne zjednodušujeme.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Európskou komisiou znižujú byrokraciu spojenú s prístupom k tomuto zdroju finančných prostriedkov a uľahčujú možnosť urýchlenia platieb. Strop 50 000 EUR, už predtým dohodnuté paušálne platby a prísne dodatočné overovanie znižujú možnosti zneužitia na minimum. Týmto opatrením Európska komisia znovu ukázala, že hoci disponuje obmedzenými finančnými zdrojmi, vie byť kreatívna.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia