Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0142(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0161/2008

Předložené texty :

A6-0161/2008

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.13

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0208

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 1. dubna 2009 - Brusel Vydání Úř. věst.

18. Kodex Společenství o vízech (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva (A6-0161/2008) od pana Henrika Laxe předložená jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření kodexu Společenství o vízech (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Henrik Lax, zpravodaj. – (SV) Pane předsedající, cílem kodexu Společenství o vízech je harmonizace a objasnění postupu při vydávání víz v schengenském prostoru. Se všemi žadateli o víza by se mělo zacházet stejně, bez ohledu na to, na který konzulát se v schengenském prostoru obrátí. Měl by být zajištěn správný administrativní postup a důstojné přijetí a skutečným turistům by se měl usnadnit vstup do zemí schengenského prostoru.

Pravidla týkající se zavedení požadavku, aby držitelé víz dali k dispozici otisky prstů, a možnosti přesunout příjem a vyřizování žádostí o víza již byla schválena ve zvláštní zprávě, kterou předložila paní baronka Ludfordová. Tato pravidla byla začleněna do kodexu Společenství jako jeho nedílná součást.

Děkuji vám, Sarah, za vaši důkladnou spolupráci.

–(SV) Toto navržené nařízení by mělo být zavedeno  na základě postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou. Po téměř tři roky trvající práci, která si vyžádala intenzivní jednání s Radou, jsem jako zpravodaj velmi rád, že vám nyní mohu předložit kompromisní návrh, který již schválila Rada a který doufám získá i schválení Parlamentu.

Rád bych zvláště poděkoval stínovým zpravodajům paní Klamtové, panu Cashmanovi, paní Ždanokové a paní Kaufmannové za jejich velmi konstruktivní spolupráci a silnou podporu při jednáních. Bez jednotné podpory výboru by Parlament v jednání nedosáhl tak dobrého výsledku. Chtěl bych své díky vyjádřit i Komisi, jež předložila solidní původní návrh, který bylo potěšující dále rozvíjet. Děkuji také francouzskému a českému předsednictví, která prokázala vůli rozpoznat problémy, jimž se Parlament chtěl věnovat, a schopnost vyjít Parlamentu vstříc.

Výchozím bodem byl návrh Komise, který stejně jako všechna kompromisní řešení představoval zlepšení současné situace, přičemž se ukázalo, že nejobtížnější otázky je možné vyřešit společně s francouzským předsednictvím do Vánoc. Celý přípravný a vyjednávací proces by pochopitelně nikdy neuspěl bez vynikající práce, kterou odvedl můj vlastní schopný tým i tým mých kolegů, sekretariátu výboru a úředníků politických skupin. Mé vřelé díky bych rád vyjádřil i jim.

Třemi nejdůležitějšími výsledky, kterých jsme dosáhli, jsou: za prvé, vízum pro více vstupů nejen že může, ale musí být vydáváno po splnění určitých kritérií; za druhé, členské státy se zavázaly uzavřít dohodu o vzájemném zastupování, takže žadatelé o víza nebudou muset nepřiměřeně složitě cestovat na příslušný schengenský konzulát; a za třetí bude vytvořena zvláštní internetová stránka s jednotným vyobrazením schengenského prostoru, kde budou uvedeny informace týkající se pravidel udělování víz.

Fakt, že nebude možné snížit poplatek za víza z 60 na 35 EUR, je zklamáním. Toto zklamání je však zmírněno například tím, že děti do šesti let a osoby do 25 let zastupující organizace na seminářích a sportovních nebo kulturních akcích budou dostávat víza zdarma.

Na závěr bych rád řekl, že tato reforma zavádí dva nástroje, které budou velmi důležitým faktorem pro to, aby se schengenská pravidla skutečně začala jednotně uplatňovat, totiž Vízový informační systém, což je databáze zahrnující všechny země schengenského prostoru, v níž získají konzuláty v reálném čase informace o tom, kdo požádal o vízum, o tom, komu bylo vízum uděleno, i o tom, komu bylo udělení víza zamítnuto nebo komu bylo vízum odebráno, a obnovenou místní institucionální spolupráci mezi schengenskými konzuláty v jednotlivých zemích.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise.(FR) Pane předsedající, Komise vítá úsilí, které Parlament a do určité míry také Rada vyvinuly. Na základě tohoto úsilí by mělo být možné dosáhnout dohody v prvním čtení. Vzhledem ke konsensu, který Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci potvrdil v polovině března a COREPER o několik dnů dříve, se domnívám, že je dohody již definitivně dosaženo.

I když text není dokonalý a neodpovídá všem našim původním přáním, Komise kompromis bezvýhradně podporuje. Musíme uznat a vyzdvihnout úsilí Evropského parlamentu dospět k dohodě o tomto návrhu v prvním čtení a před koncem současného legislativního období.

Na základě tohoto nařízení budou pravidla platná pro vydávání víz jasnější, nejen pro žadatele o víza, ale také pro členské státy. Tato pravidla budou také uplatňována harmoničtějším způsobem.

Komise je spokojená, že byla zachována povinnost zdůvodňovat rozhodnutí o zamítnutí vydání víz a zamítnutým žadatelům bylo poskytnuto právo na odvolání, a to prakticky v nezměněné formě v porovnání s původním návrhem, za což vděčíme podpoře Evropského parlamentu.

Tyto procesní záruky umožní zabránit tomu, aby se na rozhodnutí o zamítnutí udělit vízum hledělo jako na svévoli. Pokud by se tato dohoda měla zpochybnit, museli bychom dál žít s nedostatky jako jsou nesrovnalosti v současných pravidlech, s čímž by byli všichni zúčastnění nespokojení.

Chci proto vyjádřit uspokojení s vyjednaným kompromisem, který přispěje k odstranění nedostatků a nesrovnalostí současných pravidel. Děkuji pochopitelně panu Henriku Laxovi a Parlamentu. Jsem přesvědčen, že tento nový kodex o vízech bude velmi užitečný pro lidi, kteří chtějí skutečně v dobré víře cestovat.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Klamt, jménem skupiny PPE-DE.(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, přijetí kodexu Společenství o vízech bude znamenat, že schengenská víza – víza pro maximálně tříměsíční pobyt – budou v budoucnu v schengenském prostoru vydávána na základě jednotně stanovených pravidel. Tohoto kroku je v Evropské unie s otevřenými hranicemi naléhavě zapotřebí. Současně se zprůhlední kompetence členských států při vyřizování víz. Bude platit pravidlo, podle kterého musí žadatel kontaktovat členský stát, v němž leží hlavní cíl jeho cesty. Moje skupina vítá fakt, že podmínky a postup pro vydávání vstupních víz urychlí vstup velkému množství lidí. S lidmi, kteří cestují do EU za obchodem, se bude zacházet spravedlivě a užitek z toho budou mít i turisté z celého světa, což je zdaleka největší skupina lidí cestujících do EU.

Umožnili jsme tak nejen urychlit postup pro vyřizování žádostí o vízum, ale zajistili jsme také, že bezpečnostní prověřování zabrání zneužívání. Vízový informační systém díky této rovnováze mezi bezpečností a usnadněním vstupu do EU umožní členským státům okamžitý přímý přístup ke všem důležitým údajům souvisejícím s vydáváním víz. Posuzování žádostí se tak zjednodušilo a přitom bude současně vydávání víz v budoucnosti znamenat větší bezpečnost díky využití biometrických identifikátorů jako jsou fotografie a otisky prstů. Kompromis, ke kterému pan Lax a Rada došli, bere v úvahu původní stanovisko Parlamentu a podporuje ji také velká většina mé skupiny.

Chtěla bych využít této příležitosti a zopakovat své upřímné díky panu Laxovi za jeho odhodlání a vynikající spolupráci na tomto velmi složitém dokumentu, na kterém pracoval tři roky a který posouvá evropskou vízovou politiku na novou rovinu.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, rád bych poděkoval panu Laxovi za vynikající práci, kterou odvedl. S potěšením mohu jménem skupiny sociálních demokratů oznámit, že tuto zprávu v plném rozsahu podpoříme. Těší nás také, že jsme dosáhli většiny svých cílů.

Při práci s vámi, Henriku, jsem s radostí sledoval nápaditost, kterou jste prokázal a která je pro vynikajícího zákonodárce zcela nezbytná a která spočívá v tom, že se sám postavíte do pozice člověka, jenž chce danou službu využít. Tento způsob jste plně využil. Proto jste se zabýval systémem jediného kontaktního místa, internetem, vízy k opakovanému použití a slevami pro víza pro lidi do 25 let – kéž bych jen mohl tuto výhodu sám využít – a přitom jste přemýšlel o tom, jakým způsobem toho mohou občané využít. Je to vynikající příklad pro ostatní členy sněmovny. Často k problémům přistupujeme tak, že předkládáme pozměňovací návrhy, které mají vylepšit text a mají mít logiku, ale slouží to občanům? A právě to byl váš přístup.

S radostí oznamuji, že máme víza k opakovanému použití. Řešíme tu i celou otázku odvolání. Na této velmi důležité zásadě jsem pracoval s Janem – abych jmenoval někoho z generálního ředitelství. Jde o to, aby v případě, že je vám udělení víza zamítnuto nebo je vám zamítnut přístup do schengenského prostoru, nebylo vaše odvolání odkladné, ale aby vám věc musel zdůvodnit orgán, který vás odmítl.

Ještě jednou děkuji panu zpravodaji a Komisi, že zajistili, že je tato zásada v návrhu zakotvena. Nic dalšího již nechci dodat, jen poděkovat svému i vašemu týmu – a především Renaudovi, který je na veřejné galerii. Bez nich bychom tuto práci nikdy tak kvalitně neodvedli. Byla to úžasná tříletá milostná aféra a jako u většiny krátkodobých milostných afér jsem rád, že končí.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, do tohoto nového kodexu o vízech byl začleněn můj předpis o biometrických vízech, takže mám pocit, že mi kodex tak trochu patří. Bude fungovat s Vízovým informačním systémem, pro nějž jsem zpravodajkou.

Celý výsledek nejen že zlepšuje zabezpečení víz, ale jak již ostatní řekli, zlepšuje i podmínky pro žadatele o víza. To byl cíl pana Cashmana, pokud jde do hraniční kodex. Myslím tedy, že Parlament tyto dva cíle splnil.

Doufám, že biometrie, která zlepšuje spolehlivost spojitosti mezi žadatelem a průkazem, bude znamenat, že nespravedlivě bude zamítnuto méně lidí. Jak pan Cashman uvedl, pan Lax pracoval velmi tvrdě na zlepšení služby pro žadatele, a tedy na zlepšení image EU. Devadesát devět celých devět procent lidí, kteří chtějí přijet do EU, cestují za účelem obchodu, cestování nebo turistiky a my je tu chceme, protože je to dobré pro podnikání, ale pokud se setkají se špatnými službami a zachází se s nimi špatně, nebudou se v EU cítit dobře.

Pan Lax odvedl dobrou práci.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, jménem skupiny Verts/ALE. – Pane předsedající, jsme panu Laxovi vděční za úsilí, které vyvinul za účelem dosažení kompromisu v takto ambiciózním projektu.

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance se nicméně domnívá, že pozměňovací návrhy, které Parlament navrhoval, by byly tím nejlepším řešením. Například by se mohly objevit – a objeví se – praktické problémy při volbě hlavního cílového místa, přičemž v našem návrhu se objevila volná svobodná výběru cílového místa při podávání žádosti o vízum.

Rada schválila jen povinnost členských států spolupracovat. Poplatek za víza bude bohužel 60 EUR namísto 35 EUR, které navrhoval Parlament. Doufejme, že se dětem, studentům a aktivní mládeži budou poplatky za víza odpouštět nebo že budou dostávat slevu.

I když nebylo možné dosáhnout kompromisu v otázce standardního vydávání víz k opakovanému použití, máme nyní alespoň povinnost v určitých případech taková víza vydávat.

Velkým krokem dopředu je i právo na odvolání proti zamítavému rozhodnutí. V mnoha členských státech dnes toto právo neexistuje. Jako dřívější aktivistka v boji za lidská práva panu Laxovi za toto ustanovení obzvlášť děkuji.

Mé skupině se pochopitelně jeví jako vada na kráse to, že byla do zprávy o vízech včleněna zpráva o biometrických údajích. Jsme proti tak rozsáhlému zavádění biometrie.

V oblasti vízové politiky nicméně vidíme určitá zlepšení, a proto tuto zprávu podpoříme.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, jménem skupiny GUE/NGL.(DE) Pane předsedající, ráda bych nejprve upřímně poděkovala našemu zpravodaji panu Laxovi za jeho práci. Od počátku velmi úzce spolupracoval se všemi stínovými zpravodaji a díky svému odhodlání získal od Rady bezpochyby nejlepší možný výsledek.

Kodex Společenství o vízech je nezbytný pro sjednocení vyřizování krátkodobých schengenských víz a především pro zlepšení služby vydávání víz a tedy toho, jak třetí země Evropskou unii vnímají. Po více než třech letech práce na kodexu Společenství o vízech a složitých jednáních s Radou se nakonec ukázalo, že je možné kompromisu dosáhnout. I když se bohužel některé z požadavků Parlamentu nepodařilo protlačit, obsahuje kodex Společenství o vízech stále řadu zlepšení, například v otázce spolupráce mezi členskými státy. Především problém zjednodušuje pro žadatele, kterým poskytuje větší právní jistotu a vnáší do záležitosti transparentnost.

Obzvlášť důležité je, že bude nutné v budoucnu všechna zamítnutí žádostí o víza zdůvodňovat a všichni žadatelé budou mít právo se odvolat proti zamítnutí své žádosti. Bohužel se však nezměnily poplatky za víza a činí dál 60 EUR. I když bude v budoucnu velký počet lidí od povinnosti platit poplatky za víza osvobozen, je poplatek 60 EUR pravděpodobně pro velký počet obyvatel třetích zemí cenově nedostupný, což bohužel znamená, že nemohou do Evropské unie cestovat.

Nakonec bych rád ještě jednou poděkoval zpravodaji a všem kolegům poslancům za jejich vynikající spolupráci během posledních několika let a gratuluji panu Laxovi k jeho zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Kodex Společenství o vízech zahrnuje postupy a podmínky pro vydávání schengenských víz v členských státech a uvádí v soulad existující předpisy týkající se rozhodování o zamítnutí, prodloužení nebo zrušení těchto víz.

Je důležité, aby členské státy, které nemají ve třetí zemi vlastní konzulát, zastupoval jiný členský stát, který má diplomatické nebo konzulární zastoupení v příslušné třetí zemi. Kodex musí brát v úvahu dvoustranné dohody, které Společenství podepsalo, především se zeměmi, které jsou zahrnuty v politice sousedství a partnerství, aby se usnadnilo vyřizování víz a zavedly se jednodušší postupy.

Domnívám se, že právo členských států na spolupráci s obchodními zprostředkovateli ke zlepšení postupů pro vyřizování žádostí o víza nijak zvlášť nepomůže. Je to proto, že podle kodexu se musí žadatelé o vízum při podávání první žádosti dostavit osobně, aby bylo možné zaregistrovat jejich biometrické údaje. Existuje také možnost, že bude žadatel o vízum v průběhu rozhodování o udělení schengenského víza pozván k pohovoru.

Účelem kodexu o schengenských vízech je, aby Evropská unie nabídla jednotnou vnější image, aby byli žadatelé o vízum posuzováni stejně a aby se vydala jasná kritéria a pravidla osvobození od víz pro řadu třetích zemí. V této souvislosti myslím, že je vhodné vám připomenout, že Evropská unie musí udělat vše proto, aby s členskými státy zacházely třetí země stejně, a nikoli aby osvobozovaly od víz jen některé členské země. Není jednoduše možné mít dvě třídy evropských občanů, když tito chtějí cestovat například do Austrálie nebo Spojených států.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise.(FR) Pane předsedající, chtěl bych odpovědět panu Marinescovi, že se pochopitelně snažím získat od třetích zemí reciprocitu a že má nedávná cesta do Washingtonu byla částečně věnovaná právě tomuto problému.

Za ostatní komentáře jsem velmi rád, protože se domnívám, že pan Lax odvedl velmi dobrou práci, a odměnou mu je velmi široký souhlas. Chtěl bych dodat, že máme samozřejmě také strategii zacílenou na zjednodušení získávání víz s řadou zemí, do jejíhož rozvoje vkládám velkou důvěru, aby se co nejvíc zjednodušilo udělování víz, zejména mladým lidem ze třetích zemí, protože si myslím, že je v našem zájmu mladým lidem vstup do Evropy usnadnit.

Děkuji vám za váš přístup, který nám umožňuje tento text uzavřít, a vnést tak do vízové politiky novou rys, jenž bude velmi ceněn.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 2. dubna 2009.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí