Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0142(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0161/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0161/2008

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0208

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 1. huhtikuuta 2009 - Bryssel EUVL-painos

18. Yhteisön viisumisäännöstö (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies.(ES) Esityslistalla on seuraavana Henrik Laxin laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A6-0161/2008) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Henrik Lax, esittelijä. (SV) Arvoisa puhemies, yhteisön viisumisäännöstöllä pyritään yksinkertaistamaan ja selventämään viisumimenettelyä koko Schengen-alueella. Kaikkia viisuminhakijoita on kohdeltava yhtäläisellä tavalla riippumatta siitä, minkä Schengen-maan konsulaatin puoleen he kääntyvät. Hyvä hallintokäytäntö ja ihmisarvoinen kohtelu on turvattava, ja oikeiden matkailijoiden maahantuloa on helpotettava.

Vaatimuksesta, jonka mukaan viisuminhaltijan on annettava sormenjälkensä, ja mahdollisuudesta siirtää viisumihakemusten vastaanotto ja käsittely on jo hyväksytty aikaisemmin sääntöjä erillisessä mietinnössä, jonka esittelijänä toimi jäsen Ludford. Nämä säännöt on otettu mukaan keskeiseksi osaksi yhteisön viisumisäännöstöä.

(EN) Hyvä jäsen Ludford, kiitos tiiviistä yhteistyöstä.

(SV) Tästä asetusehdotuksesta päätetään parlamentin ja neuvoston välisessä yhteispäätösmenettelyssä. Työ on kestänyt lähes kolme vuotta ja edellyttänyt tiukkoja neuvotteluja komission kanssa, ja olen esittelijänä iloinen siitä, että voin nyt esitellä kompromissiehdotuksen, jonka neuvosto on hyväksynyt ja jonka toivon parlamentin hyväksyvän.

Haluan kiittää erityisesti varjoesittelijöitä, jäsen Klamtia, jäsen Cashmania, jäsen Ždanokaa ja jäsen Kaufmannia erittäin rakentavasta yhteistyöstä ja heidän voimakkaasta tuestaan neuvotteluissa. Parlamentti ei olisi saavuttanut näin hyvää neuvottelutulosta ilman yksimielisen valiokunnan tukea. Haluan kiittää myös komissiota, joka esitti alun perin järkevän ehdotuksen, jota oli kiitollista kehittää edelleen. Kiitän myös puheenjohtajavaltio Ranskaa ja puheenjohtajavaltio Tšekkiä, jotka molemmat osoittivat halua myöntää ongelmat, joihin parlamentti tahtoi puuttua, ja kykyä tulla parlamenttia puolitiehen vastaan.

Lähtökohtanamme oli siis komission ehdotus, ja kaikki kompromissit merkitsivät parannusta nykytilanteeseen. Onnistuimme ratkaisemaan vaikeimmatkin kysymykset puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa jo ennen joulua. Koko valmistelu- ja neuvotteluprosessi ei olisi tietenkään koskaan onnistunut ilman kyvykkään henkilökuntani ja kollegoideni, valiokunnan sihteeristön ja poliittisten ryhmien virkamiesten tekemää erinomaista työtä. Haluan kiittää lämpimästi myös heitä.

Kolme tärkeintä tulosta, jotka olemme saavuttaneet, ovat seuraavat: ensinnäkin toistuvaisviisumi voidaan myöntää ja se on myönnettävä tiettyjen kriteerien täyttyessä; toiseksi jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tekemään sopimuksen toistensa edustamisesta, jotta viisuminhakijan ei tarvitse tehdä suhteettoman hankalia matkoja saadakseen yhteyden toimivaltaiseen Schengen-konsulaattiin; ja kolmanneksi perustetaan yhteiset verkkosivut, joiden avulla luodaan yhtenäinen kuva Schengen-alueesta ja joilla kerrotaan viisumeja myönnettäessä sovellettavista säännöistä.

Olen pettynyt siihen, ettei viisumihakemuksen käsittelymaksua voitu laskea 60 eurosta 35 euroon. Tätä pettymystä lieventää kuitenkin se, että esimerkiksi alle kuusivuotiaat lapset ja alle 25-vuotiaat henkilöt, jotka edustavat organisaatioita seminaareissa, urheilutapahtumissa tai kulttuuritapahtumissa, saavat viisumin maksutta.

Lopuksi totean, että tämän uudistuksen myötä otetaan käyttöön kaksi välinettä, jotka vaikuttavat suuresti siihen, että Schengen-sääntöjen yhtenäisestä soveltamisesta tulee todella totta. Toinen niistä on viisumitietojärjestelmä. Se on kaikki Schengen-maat kattava tietokanta, joka antaa konsulaateille reaaliaikaista tietoa siitä, kuka on hakenut viisumia, kenelle on myönnetty viisumi, kenen viisumihakemus on hylätty ja kenen viisumi on peruttu. Toinen on puolestaan institutionalisoitu paikallinen yhteistyö eri maiden Schengen-konsulaattien välillä.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, komissio on tyytyväinen siihen huomattavaan työhön, jota parlamentti ja jossakin määrin myös neuvosto ovat tehneet. Tämän työn ansiosta meidän pitäisi voida päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Koska kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta vahvisti yksimielisen kantansa maaliskuun puolivälissä ja Coreper muutama päivä sitä ennen, katson, että tämä sopimus on nyt todellakin saatu aikaan.

Vaikka teksti ei olekaan täydellinen eikä vastaa kaikkia alkuperäisiä tavoitteitamme, komissio kannattaa kompromissia varauksetta. Meidän on annettava tunnustusta ja kiitosta työstä, jota Euroopan parlamentti on tehnyt päästäkseen tästä ehdotuksesta sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä ja ennen nykyisen vaalikauden loppua.

Tällä asetuksella selvennetään viisumien myöntämistä koskevia sääntöjä paitsi viisuminhakijoiden myös jäsenvaltioiden kannalta. Näitä sääntöjä ryhdytään myös soveltamaan yhtenäisemmällä tavalla.

Komissio on iloinen siitä, että parlamentin tuen ansiosta velvollisuus perustella viisumihakemuksen epäämispäätös ja myöntää valitusoikeus epäämispäätöksen saaneille hakijoille on pysynyt lähes ennallaan alkuperäiseen ehdotukseen nähden.

Nämä menettelylliset takeet ehkäisevät sitä, että viisumihakemusten epäämispäätöksiä pidetään mielivaltaisina. Jos tämä sopimus kyseenalaistetaan, meidän on vain elettävä jatkossakin puutteiden kanssa, esimerkiksi nykyisten sääntöjen epäjohdonmukaisuuksien kanssa, ja se olisi suuri pettymys kaikille.

Olen tyytyväinen neuvottelujen tuloksena aikaan saatuun kompromissiin, jolla korjataan nykyisten sääntöjen puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Haluan tietenkin kiittää jäsen Laxia ja parlamenttia. Olen vakuuttunut siitä, että tämä uusi viisumisäännöstö hyödyttää suuresti oikeita matkailijoita.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Klamt, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, yhteisön viisumisäännöstön hyväksyminen merkitsee sitä, että tulevaisuudessa Schengen-viisumeja – eli viisumeja jopa kolmen kuukauden oleskelua varten – myönnetään Schengen-alueella sovellettavien yhtenäisten kriteerien perusteella. Avointen rajojen EU kaipaa tätä uudistusta kiireesti. Samalla viisumihakemusten käsittelyyn liittyvät jäsenvaltioiden vastuut selkiytyvät. Hakijoiden on otettava tavallisesti yhteyttä matkansa pääasialliseen kohdejäsenvaltioon. Ryhmäni on iloinen siitä, että tämä vaatimus ja viisumien myöntämismenettely nopeuttavat suurten ihmismäärien maahantuloa. Tällä tavoin EU:n ulkopuolelta tulevia liikematkailijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti, ja lisäksi tämä hyödyttää eri puolilta maailmaa tulevia lomamatkailijoita, jotka muodostavat ehdottomasti suurimman EU:hun tulevan matkailijoiden ryhmän.

Olemme siis mahdollistaneet viisumihakemusten nopean käsittelyn sekä varmistaneet, että turvallisuustutkinnalla estetään väärinkäytöksiä. Viisumitietojärjestelmä lisää turvallisuutta ja helpottaa maahantuloa, ja jäsenvaltiot saavat järjestelmästä välittömästi ja suoraan viisumien myöntämisen yhteydessä olennaisia tietoja. Siispä viisumihakemusten käsittely helpottuu, ja samalla viisumien myöntäminen on tulevaisuudessa turvallisempaa biometristen tunnisteiden eli valokuvan ja sormenjälkien käytön ansiosta. Esittelijän ja neuvoston saavuttamassa kompromississa otetaan huomioon parlamentin alkuperäinen kanta, ja ryhmäni suuri enemmistö kannattaa sitä.

Haluan käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni uudelleen vilpittömästi jäsen Laxia hänen sitoutumisestaan ja siitä erinomaisesta yhteistyöstä, jota hän on tehnyt viimeisten kolmen vuoden aikana tässä hyvin monimutkaisessa asiassa, jonka myötä EU:n viisumipolitiikka saa aivan uuden perustan.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Laxia hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Olen iloinen voidessani sanoa koko sosialistiryhmän puolesta, että kannatamme hänen mietintöään kokonaisuudessaan. Olemme myös iloisia siitä, että olemme saavuttaneet useimmat tavoitteemme.

Hyvä jäsen Lax, olen myös iloinen siitä, että tehdessämme yhteistyötä osoititte, että teillä on mielikuvitusta, jota erinomainen lainsäätäjä ehdottomasti tarvitsee, toisin sanoen osaatte asettaa itsenne palvelua käyttävän henkilön asemaan. Olette lähestyneet koko asiaa tällä tavalla. Siksi olette tarkastellut yhden luukun järjestelmää, internetiä, toistuvaisviisumeita ja käsittelymaksualennuksia alle 25-vuotiaille – toivoisin, että voisin itsekin hyötyä tästä etuoikeudesta – ja lähestynyt asiaa pohtimalla, kuinka järjestelmästä saadaan toimiva kansalaisten näkökulmasta. Tämä on loistava esimerkki muille parlamentin jäsenille. Lähestymme usein asioita esittämällä tarkistuksia, jotka saattavat parantaa tekstiä ja olla johdonmukaisia, mutta palvelevatko ne kansalaisia? Tämä on ollut aina teidän lähestymistapanne.

Olen iloinen siitä, että tekstissä puhutaan toistuvaisviisumeista. Lisäksi olemme käsitelleet muutoksenhakukysymystä. Tein tämän hyvin tärkeän periaatteen osalta yhteistyötä Janin kanssa – mainitakseni nyt pääosaston edustajan nimen – eli jos viisumihakemus eli pääsy Schengen-alueelle evätään, muutoksenhakupyyntö ei saa olla luonteeltaan lykkäävä, vaan epäämispäätöksen tehnyt viranomainen on vastuuvelvollinen.

Kiitän esittelijää vielä kerran ja kiitän myös komissiota siitä, että tämä periaate on turvattu tässä tekstissä. Lopuksi haluan kiittää henkilökuntaani ja teidän henkilökuntaanne – sekä erityisesti Renaud'ta, joka istuu yleisölehterillä. Ilman henkilökuntaamme emme olisi koskaan onnistuneet tässä työssä näin hyvin. Tämä on ollut upea kolmivuotinen rakkaussuhde, ja kuten useimpien lyhyiden rakkaussuhteiden kohdalla olen iloinen nähdessäni sen päättyvän.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, biometrisiä viisumeja koskeva asetukseni on nyt otettu osaksi tätä uutta viisumisäännöstöä, joten koen olevani osaksi vastuussa siitä. Se liittyy läheisesti viisumitietojärjestelmään, jota koskevan mietinnön esittelijänä toimin.

Lopputulos paitsi parantaa viisumien turvallisuutta myös helpottaa menettelyä viisuminhakijoiden kannalta, niin kuin täällä on todettu. Juuri tätä jäsen Cashman tavoitteli rajasäännöstön tapauksessa. Katson siis Euroopan parlamentin jäsenten saaneen tuloksia aikaan näiden kahden tavoitteen osalta.

Toivon, että biometriikan käyttö hakijan ja asiakirjan välisen yhteyden luotettavuuden parantamiseksi tarkoittaa sitä, että entistä harvemmat käännytetään aiheettomasti. Kuten jäsen Cashman totesi, jäsen Lax on tehnyt kovasti työtä kehittääkseen palvelua viisuminhakijoiden näkökulmasta ja parantaakseen siten heidän mielikuvaansa EU:sta. EU:hun tulijoista 99,9 prosenttia tulee kaupan, matkailun ja turismin vuoksi, ja haluamme heidät tänne, koska se tietää hyvää liiketoiminnalle, mutta jos he saavat huonoa palvelua ja heitä kohdellaan huonosti, he eivät muistele EU:ta lämpimästi.

Jäsen Lax on tehnyt erinomaista työtä.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, kiitämme jäsen Laxia siitä, että hän on tehnyt erinomaista työtä saadakseen aikaan kompromissin näin kunnianhimoisessa hankkeessa.

Verts/ALE-ryhmä katsoo edelleen, että parlamentin ehdottama tarkistus olisi paras ratkaisu. Pääasiallisen kohdejäsenvaltion määrittäminen voi aiheuttaa – ja aiheuttaakin – käytännön ongelmia, kun taas meidän ehdotuksemme mahdollistaisi valinnanvapauden viisumia haettaessa.

Neuvosto on hyväksynyt ainoastaan jäsenvaltioiden yhteistyövelvoitteen. Käsittelymaksuksi tulee valitettavasti 60 euroa parlamentin ehdottaman 35 euron sijasta. Toivottavasti lapset, opiskelijat ja aktiiviset nuoret saavat useita vapautuksia ja alennuksia.

Vaikkemme saavuttaneetkaan kompromissia siitä, että hakijalle myönnettäisiin lähtökohtaisesti aina toistuvaisviisumi, nyt meillä on ainakin velvoite myöntää tällaisia viisumeja tietyissä tapauksissa.

Myös oikeus valittaa kielteisestä päätöksestä on suuri askel eteenpäin. Tällä hetkellä monissa jäsenvaltioissa tällaista oikeutta ei ole. Entisenä ihmisoikeusaktivistina kiitän jäsen Laxia erityisesti tästä säännöksestä.

Ryhmäni suhtautui tietenkin viisumimietinnön ja biometriikkamietinnön yhdistämiseen kuin kärpäseen keitossa. Vastustamme tällaista biometriikan laajaa käyttöönottoa.

Katsomme kuitenkin, että viisumipolitiikkaa on parannettu, ja äänestämme siksi tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää esittelijäämme, jäsen Laxia vilpittömästi työstä, jota hän on tehnyt. Hän on tehnyt alusta asti varsin tiivistä yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja saavuttanut sitoutumisensa ansiosta neuvostossa epäilemättä parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Tarvitsemme yhteisön viisumisäännöstöä voidaksemme yhtenäistää lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien Schengen-viisumien käsittelyä ja parantaa ennen kaikkea viisumien myöntämisen yhteydessä annettavaa palvelua ja siten yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisten käsitystä Euroopan unionista. Yhteisön viisumisäännöstön parissa tehdyn yli kolmivuotisen työn ja neuvoston kanssa käytyjen monimutkaisten neuvottelujen jälkeen olemme viimeinkin onnistuneet saamaan aikaan kompromissin. Vaikka joitakin parlamentin vaatimuksia ei valitettavasti onnistuttukaan ajamaan läpi, yhteisön viisumisäännöstö sisältää yhä useita parannuksia, jotka liittyvät esimerkiksi jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Se helpottaa ennen kaikkea asioita hakijoiden kannalta, parantaa heidän oikeusturvaansa ja lisää avoimuutta.

On erittäin tärkeää, että tulevaisuudessa kaikki viisumihakemusten hylkäämispäätökset on perusteltava ja että kaikilla hakijoilla on oikeus valittaa hakemuksensa hylkäämispäätöksestä. Valitettavasti viisumimaksu pysyy kuitenkin 60 eurossa. Vaikka yhä useammille myönnettäisiinkin tulevaisuudessa vapautus viisumimaksusta, tämä 60 euron maksu on todennäköisesti liian suuri monille yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisille, ja siten se valitettavasti tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset voi matkustaa Euroopan unioniin.

Haluan lopuksi kiittää uudelleen esittelijää ja kaikkia kollegoitani erinomaisesta yhteistyöstä, jota he ovat tehneet viime vuosina, ja kiittää jäsen Laxia hänen laatimastaan mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Arvoisa puhemies, yhteisön viisumisäännöstössä säädetään menettelyistä ja ehdoista, joita on noudatettava myönnettäessä Schengen-viisumeja jäsenvaltioihin, ja yhtenäistetään olemassa olevat säännökset viisumin epäämisestä, jatkamisesta tai perumisesta.

On tärkeää, että jäsenvaltioita, joilla ei ole omaa konsulaattia yhteisön ulkopuolisessa maassa, edustaa toinen jäsenvaltio, jolla on diplomaatti- tai konsuliedustus kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa. Säännöstössä on otettava huomioon yhteisön allekirjoittamat kahdenväliset sopimukset, erityisesti sopimukset EU:n naapuruus- tai kumppanuuspolitiikkaan osallistuvien maiden kanssa, viisumihakemusten käsittelyn helpottamiseksi ja yksinkertaistettujen menettelyjen noudattamiseksi.

Katson, ettei jäsenvaltioiden oikeus tehdä yhteistyötä kaupallisten välittäjien kanssa auta juurikaan yksinkertaistamaan viisumihakemusten käsittelymenettelyjä. Tämä johtuu siitä, että säännöstön mukaan viisuminhakijoiden on käytävä jättämässä ensimmäinen hakemus henkilökohtaisesti, jotta heidän biometriset tietonsa voidaan tallentaa. Lisäksi kuka tahansa viisuminhakija voidaan kutsua haastatteluun, kun hänen Schengen-viisumihakemustaan käsitellään.

Schengen-alueen viisumisäännöstöllä tähdätään Euroopan unionin yhtenäiseen esiintymiseen, viisuminhakijoiden tasapuoliseen kohteluun sekä selvien vapautusperusteiden ja sääntöjen asettamiseen tietyille yhteisön ulkopuolisille maille. Katson, että tässä yhteydessä minun on muistutettava teille, että Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että yhteisön ulkopuoliset maat, jotka myöntävät viisumivapauksia vain tietyille jäsenvaltioille, kohtelevat EU:n kaikkia jäsenvaltioita samalla tavalla. Emme voi yksinkertaisesti hyväksyä sitä, että EU:n kansalaiset jaetaan kahteen luokkaan, kun he haluavat matkustaa esimerkiksi Australiaan tai Yhdysvaltoihin.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, haluan vastata jäsen Marinesculle, että pyrin tietenkin turvaamaan yhteisön ulkopuolisten maiden vastavuoroisuuden ja että hiljattainen vierailuni Washingtoniin liittyi osittain tähän asiaan.

Muutoin olen varsin iloinen siitä, että jäsen Lax on tehnyt erinomaista työtä ja että parlamentti on palkinnut hänet siten, että hänen mietintönsä hyväksytään laajalti. Lisään vielä, että meillä on tietenkin myös strategia, jolla pyrimme helpottamaan viisumien saamista tiettyjen maiden kanssa. Odotan tältä strategialta paljon ja toivon, että helpotamme viisumien myöntämistä mahdollisimman paljon, erityisesti yhteisön ulkopuolisten maiden nuorille, koska mielestäni meidän on kaikin tavoin järkevää helpottaa nuorten pääsyä Euroopan unioniin.

Kiitos tästä hyvästä lähestymistavasta, jonka ansiosta olemme saaneet tämän tekstin valmiiksi ja jonka myötä viisumipolitiikka saa uuden piirteen, jota arvostetaan kovasti.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 2. huhtikuuta 2009.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö