Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0142(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0161/2008

Predkladané texty :

A6-0161/2008

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.13

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0208

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

18. Vízový kódex Spoločenstva (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0161/2008) pána Henrika Laxa v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom kódexe Spoločenstva (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Henrik Lax, spravodajca. – (SV) Vážený pán predsedajúci, vízový kódex Spoločenstva sa snaží harmonizovať a spriehľadniť postup vystavovania víz v rámci schengenského priestoru. s každým žiadateľom o víza by sa malo zachádzať rovnako, bez ohľadu na to, na aký schengenský konzulát sa obráti. Mali by sa zaručiť dobré administratívne postupy a dôstojné prijatie a mal by sa uľahčiť príchod skutočným cestujúcim.

Pravidlá týkajúce sa zavedenia požiadavky pre držiteľov víz, aby poskytli odtlačky prstov, a možnosť premiestniť prijímanie a spracúvanie žiadostí o víza sa už schválili pri inej príležitosti v osobitnej správe, ktorú predložila na rokovanie barónka Ludfordová. Tieto pravidlá sa zahrnuli do vízového kódexu Spoločenstva ako jeho neoddeliteľná súčasť.

– Sarah, ďakujem vám za úzku spoluprácu.

(SV) Toto navrhované nariadenie by malo byť ustanovené prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu medzi Parlamentom a Radou. Ako spravodajca som potešený, že po práci, ktorá trvala takmer tri roky a vyžadovala si intenzívne rokovania s Radou, sme schopní vypracovať kompromisný návrh, ktorý schválila Rada a ktorý, dúfam, získa aj schválenie od Parlamentu.

Rád by som vyslovil osobitnú vďaku tieňovým spravodajcom pani Klamtovej, pánovi Cashmanovi, pani Ždanokovej a pani Kaufmannovej za ich veľmi konštruktívnu spoluprácu a silnú podporu pri rokovaniach. Bez podpory jednotného výboru by Parlament pri rokovaniach nebol dosiahol taký dobrý výsledok. Chcel by som takisto poďakovať aj Komisii, ktorá vypracovala rozumný prvotný návrh, ktorý dal voľný priechod ďalšiemu rozpracovaniu. Moja vďaka patrí aj francúzskemu a českému predsedníctvu, ktoré prejavili vôľu uznať problémy, ktorými sa chcel Parlament zaoberať, a schopnosť vyjsť Parlamentu v ústrety.

S návrhom Komisie ako východiskovým bodom predstavovali všetky naše kompromisy zlepšenie súčasnej situácie a dokázali, že je možné vyriešiť najzložitejšie otázky s francúzskym predsedníctvom dokonca ešte pred Vianocami. Celý prípravný a rokovací proces by, samozrejme, nebol úspešný bez úžasnej práce, ktorú urobili moji vlastní šikovní zamestnanci a moji kolegovia, sekretariát výboru a úradníci z politických skupín. Chcel by som veľmi srdečne poďakovať aj im.

Naše tri najdôležitejšie dosiahnuté výsledky: po prvé, víza na viacnásobný vstup nielen môžu, ale musia byť vydané po splnení určitých dohodnutých kritérií; po druhé, členské štáty sa zaviazali vstúpiť do zmluvného vzťahu, aby sa vzájomne reprezentovali, aby tak žiadny žiadateľ o víza nemusel vykonať neprimerane náročné cesty na kompetentný schengenský konzulát; a po tretie, má sa založiť spoločná webová stránka, ktorá má poskytovať jednotný obraz o schengenskom priestore a informácie o pravidlách týkajúcich sa udeľovania víz.

Je sklamaním, že sa nedal znížiť vízový poplatok zo 60 EUR na 35 EUR. Avšak toto sklamanie zmierňuje skutočnosť, že napríklad deti mladšie ako šesť rokov a osoby mladšie ako 25, ktoré reprezentujú organizácie na seminároch, športových alebo kultúrnych podujatiach, dostanú tieto víza bezplatne.

Na záver by som rád povedal, že táto reforma zavádza dva nástroje, ktoré budú veľmi dôležitými faktormi pri jednotnom uplatňovaní schengenských pravidiel, ktoré sa práve stávajú skutočnosťou, hlavne vízový informačný systém, ktorý je databázou zahŕňajúcou všetky schengenské krajiny a bude poskytovať konzulátom informácie v reálnom čase o tom, kto požiadal o víza, komu boli udelené, komu bola žiadosť o víza zamietnutá a ktoré víza boli stiahnuté, a o obnovenej miestnej inštitucionálnej spolupráci medzi schengenskými konzulátmi v rozličných krajinách.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, Komisia víta značné úsilie Parlamentu a do určitej miery aj Rady. Tieto snahy by nám mali dopomôcť k dosiahnutiu dohody v prvom čítaní. Vzhľadom na konsenzus, ktorý v polovici marca potvrdil Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a pred pár dňami COREPER, myslím si, že táto dohoda sa definitívne dosiahla.

Hoci text nie je dokonalý a nespĺňa všetky naše prvotné ambície, Komisia kompromis bezvýhradne podporuje. Musíme uznať a pochváliť úsilie Európskeho parlamentu dosiahnuť dohodu o tomto návrhu už v prvom čítaní a pred ukončením činnosti súčasného zákonodarného orgánu.

Toto nariadenie objasní pravidlá vydávania víz nielen pre žiadateľov, ale aj pre členské štáty. Tieto pravidlá sa budú navyše uplatňovať harmonizovanejším spôsobom.

Komisiu teší, že povinnosť zdôvodňovať rozhodnutie o zamietnutí víz a udeľovaní práva odvolať sa pre zamietnutých žiadateľov, sa vďaka podpore Európskeho parlamentu od textu prvotného návrhu prakticky nezmenila.

Tieto procedurálne záruky zabránia tomu, aby sa rozhodnutia o zamietnutí víz vnímali ako náhodné. Ak by sa táto dohoda spochybňovala, museli by sme na veľkú nespokojnosť všetkých stále trpieť také nedostatky, ako sú napríklad nedôslednosti v súčasných pravidlách.

Rád by som vyjadril spokojnosť s dosiahnutým kompromisom, ktorý bude liekom na nedostatky a nedôslednosti súčasných pravidiel. Samozrejme by som chcel poďakovať pánovi Henrikovi Laxovi a Parlamentu. Som presvedčený, že tento nový vízový kódex bude veľkým prínosom pre tých, ktorí cestujú v dobrej viere.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Klamt, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, prijatie vízového kódexu Spoločenstva bude v budúcnosti znamenať, že schengenské víza – víza na pobyt do troch mesiacov – sa budú vydávať podľa stanovených jednotných kritérií v schengenskom priestore. Európska únia s otvorenými hranicami tento krok naliehavo potrebuje. Zároveň sa objasňuje aj zodpovednosť členských štátov za spracúvanie žiadostí o víza. Pravidlom je, že žiadatelia musia kontaktovať ten členský štát, v ktorom sa nachádza ich hlavné miesto určenia. Moja skupina víta skutočnosť, že požiadavky a postup pri vydávaní vstupných víz urýchli vstup pre mnohých ľudí. Takýmto spôsobom sa bude korektne zaobchádzať s obchodnými cestujúcimi vstupujúcimi do EÚ a navyše z toho budú profitovať turisti z celého sveta nesporne ako skupina cestujúcich do EÚ.

Neumožnili sme len rýchlejšie spracúvanie žiadostí o víza, ale rovnako sme aj zabezpečili, že bezpečnostnou kontrolou sa predíde zneužívaniu. Vízový informačný systém poskytuje členským štátom okamžitý, priamy prístup ku všetkým relevantným údajom v súvislosti s vydávaním víz vďaka rovnováhe medzi bezpečnosťou a uľahčením vstupu. Zjednodušuje sa tým preskúmanie žiadostí a zároveň to poskytne väčšiu bezpečnosť pri vydávaní víz v budúcnosti vďaka používaniu biometrických identifikačných údajov, akými sú fotografie a odtlačky prstov. Kompromis dosiahnutý medzi pánom spravodajcom Laxom a Radou berie do úvahy pôvodné stanovisko Parlamentu a má podporu veľkej väčšiny mojej skupiny.

Rada by som využila túto príležitosť a znovu vyjadrila úprimnú vďaku pánovi Laxovi za jeho angažovanosť a vynikajúcu spoluprácu počas posledných troch rokov na tomto veľmi komplexnom dokumente, ktorým získava európska vízová politika novú oporu.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, v mene skupiny PSE. – Vážený pán predsedajúci, rád by som pánovi Laxovi poďakoval za výnimočnú prácu, ktorú urobil. V mene Skupiny socialistov s potešením vyhlasujem, že jeho správu podporíme v celom rozsahu. Zároveň nás teší, že sme dosiahli väčšinu svojich cieľov.

Som taktiež rád, že keď som s vami spolupracoval, Henrik, preukázali ste predstavivosť, ktorá je pre brilantného zákonodarcu absolútne nevyhnutná, a postavili ste sa do pozície človeka, ktorý sa snaží využívať služby. Práve takýmto spôsobom si pristúpil k celej tejto záležitosti. Preto si sa zameral na zariadenia, ktoré poskytujú komplexné služby, internet, víza na viacnásobný vstup a zníženie ceny víz pre ľudí mladších ako 25 rokov – želám si len, aby som aj ja mohol využiť toto privilégium – a prikročil si k tomu s otázkou, ako môžeme zariadiť, aby to fungovalo pre bežného občana. Je to skvelý príklad pre celý Parlament. Často k veciam pristupujeme predkladaním pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré môžu vylepšiť pôvodný text a mať určitú spojitosť, ale poslúži to občanovi? Taký bol vždy váš prístup.

S radosťou vyhlasujem, že máme víza na viacnásobný vstup. Zvládli sme aj celú otázku odvolania. Na tejto dôležitej zásade som spolupracoval s členom generálneho riaditeľstva, Janom. Ide najmä o to, že ak vám odmietnu udeliť víza alebo povoliť vstup do schengenského priestoru, vaše odvolanie nesmie byť odložené, ale orgán, ktorý ho zamietol musí na seba vziať zodpovednosť.

Ešte raz by som chcel poďakoval pánovi spravodajcovi a ďakujem aj Komisii, ktorá zabezpečila, že sme túto zásadu uchovali. Neostáva mi nič iné len poďakovať svojmu aj vášmu pracovnému kolektívu, a najmä Renaudovi, ktorý sa nachádza na verejnej galérii. Bez našich spolupracovníkov by sa nám nikdy nepodarilo zvládnuť túto prácu tak dobre. Bol to úžasný trojročný ľúbostný vzťah a ako v prípade väčšiny krátkodobých ľúbostných vzťahov som rád, že sa blíži ku koncu.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, moje nariadenie o biometrických údajoch sa práve zapracováva do tohto nového vízového kódexu, takže sa cítim tak trochu jeho vlastníčkou. Bude fungovať v rámci vízového informačného systému, pre ktorý som pôsobila ako spravodajkyňa.

Celkový výsledok nielenže zdokonaľuje bezpečnosť víz, ale, ako hovoria ostatní, aj viac vyhovuje žiadateľom o víza. Taký bol cieľ pána Cashmana pre kódex hraníc. Mám preto pocit, že poslanci Európskeho parlamentu tieto dva ciele splnili.

Dúfam, že vďaka biometrickým údajom, ktoré zdokonaľujú spoľahlivosť prepojenia medzi žiadateľom a jeho dokladmi, sa zníži počet ľudí, ktorým sa neospravedlniteľne zamietne vstup do nejakej krajiny. Ako povedal pán Cashman, pán Lax veľmi usilovne pracoval na skvalitnení služieb pre žiadateľov, a tým aj na zlepšení imidžu EÚ. Deväťdesiatdeväť celých a deväť desatín percenta ľudí, ktorí chcú prísť do EÚ, to chce kvôli obchodu, cestovaniu a turistike a my chceme, aby prišli, lebo to prospieva podnikaniu. Ak sa im však ponúknu nekvalitné služby a zle sa s nimi zaobchádza, nebudú mať z EÚ hrejivý pocit.

Pán Lax urobil skvelú prácu.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, sme pánovi Laxovi veľmi vďační za všetko úsilie, ktoré vyvinul, aby dosiahol kompromis v takom náročnom projekte.

Zelení/skupina EFA sú stále presvedčení, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil Parlament, by boli najlepším riešením. Napríklad by sa mohli vyskytnúť – a určite sa vyskytnú – praktické problémy pri vybavovaní hlavnej destinácie. My sme namiesto toho navrhovali poskytnúť pri žiadaní o víza voľný výber.

Rada súhlasila len s povinnosťou členských štátov spolupracovať. Bohužiaľ, vízový poplatok bude dosahovať výšku 60 EUR namiesto 35 EUR, ktoré navrhol Parlament. Našťastie je tu niekoľko oslobodení a znížení poplatkov pre deti, študentov a aktívnu mládež.

Hoci nebolo možné dosiahnuť kompromis pri vydávaní víz na viacnásobný vstup automaticky, teraz aspoň máme povinnosť vydať takéto víza v niektorých prípadoch.

Právo odvolať sa proti zamietavému rozhodnutiu je taktiež veľkým krokom vpred. V mnohých členských štátoch takéto právo v súčasnosti neexistuje. Ako niekdajšia aktivistka v oblasti ľudských práv ďakujem za toto ustanovenie predovšetkým pánovi Laxovi.

Pochopiteľne, moja skupina vidí v zapracovaní správy o biometrických údajoch do správy o vízach drobný háčik. Sme proti takému rozsiahlemu zavádzaniu biometrických údajov.

Napriek tomu však nachádzame vo vízovej politike určité pokroky, a preto túto správu podporíme.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som rada úprimne poďakovala nášmu spravodajcovi, pánovi Laxovi, za jeho prácu. Už od začiatku veľmi úzko spolupracoval so všetkými tieňovými spravodajcami a vďaka svojej angažovanosti dosiahol nepochybne najlepší možný výsledok z Rady.

Vízový kódex Spoločenstva je nevyhnutný pre väčšie zjednotenie spracovávania krátkodobých schengenských víz a predovšetkým na skvalitnenie služieb vydávania víz, čím sa zlepší aj vnímanie Európskej únie v tretích krajinách. Po vyše trojročnej práci na vízovom kódexe Spoločenstva a zložitých rokovaniach s Radou sa napokon ukázalo, že sa dá dosiahnuť kompromis. Hoci niektoré požiadavky Parlamentu sa, bohužiaľ, nepodarilo presadiť, vízový kódex Spoločenstva predsa len obsahuje mnoho vylepšení, napríklad pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi. Tento kódex žiadateľom predovšetkým mnohé veci uľahčuje, poskytuje im viac právnej istoty a pôsobí transparentne.

Je mimoriadne dôležité, že v budúcnosti musí byť každé zamietnutie žiadosti o víza odôvodnené a že všetci žiadatelia budú mať právo odvolať sa proti zamietnutiu svojej žiadosti. Vízový poplatok však, bohužiaľ, stále predstavuje 60 EUR. Aj keď v budúcnosti bude od vízového poplatku oslobodený väčší počet ľudí, týchto 60 EUR si pravdepodobne nebude môcť dovoliť značný počet štátnych príslušníkov tretích krajín, čo bude, nanešťastie, znamenať, že ľudia nebudú môcť cestovať do Európskej únie.

Na záver by som sa chcela ešte raz poďakovať pánovi spravodajcovi a všetkým svojim kolegom za vynikajúcu spoluprácu počas týchto niekoľkých ostatných rokov a zablahoželať pánovi Laxovi k jeho správe.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Vízový kódex Spoločenstva zahŕňa postupy a podmienky vydávania schengenských víz členským štátom a zosúlaďuje súčasné ustanovenia týkajúce sa rozhodnutí o tom, či sa tieto víza zamietnu, predĺžia alebo zrušia.

Je dôležité, aby členské štáty, ktoré v tretej krajine nemajú vlastný konzulát, zastupoval iný členský štát, ktorý má v príslušnej tretej krajine diplomatické alebo konzulárne zastúpenie. Kódex musí vziať do úvahy bilaterálne dohody, ktoré podpísalo Spoločenstvo, predovšetkým s krajinami, ktoré sú zapojené do politiky susedstva a partnerstva Európskej únie. Cieľom je uľahčiť spracovávanie žiadostí o víza a uplatniť zjednodušené postupy.

Myslím si, že právo členských štátov spolupracovať s komerčnými sprostredkovateľskými subjektmi nebude pri zjednodušovaní postupov spracovávania žiadostí o víza mimoriadne nápomocné. Dôvodom je, že podľa kódexu musia žiadatelia o víza prísť pri podávaní prvej žiadosti osobne, aby sa mohli zaznamenať ich biometrické údaje. Je tu taktiež možnosť, že pri zvažovaní udelenia schengenských víz môže byť ktorýkoľvek žiadateľ o víza pozvaný na pohovor.

V rámci kódexu vydávania schengenských víz je zámerom Európskej únie predstaviť jednotný vonkajší front, zaobchádzať so žiadateľmi o víza rovnako a stanoviť jasné kritériá výnimiek a pravidlá pre mnoho tretích krajín. Myslím si, že v tejto súvislosti je vhodné pripomenúť vám, že Európska únia musí urobiť všetko pre to, aby zaistila rovnaké zaobchádzanie so svojimi členskými štátmi zo strany tretích krajín, ktoré uplatňujú vízové výnimky len na niektoré členské štáty. Jednoducho nemôžeme mať dva druhy európskych občanov, keď chcú cestovať napríklad do Austrálie alebo do Spojených štátov.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, rád by som odpovedal pánovi Marinescuovi, že samozrejme pracujem na zabezpečení reciprocity zo strany tretích krajín a že moja nedávna cesta do Washingtonu čiastočne súvisela s touto otázkou.

Pokiaľ ide o ostatné, som veľmi šťastný, pretože si myslím, že pán Lax urobil veľmi dobrú prácu, za ktorú sa mu dostalo veľkého všeobecného uznania. Rád by som dodal, že cieľom našej stratégie je, samozrejme, uľahčiť získavanie víz do mnohých krajín. Vkladám veľké nádeje do rozvoja tejto stratégie, ktorá by mala čo najviac uľahčiť udeľovanie víz, predovšetkým mladým ľuďom z tretích krajín, pretože si myslím, že je v našom najvyššom záujme, aby sme mladým ľudom uľahčili vstup do Európy.

Ďakujem vám za tento pozitívny prístup, ktorý nám umožnil uzavrieť znenie tohto textu a dodať tak vízovej politike novú kvalitu, čo mnohí veľmi ocenia.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 2. apríla 2009.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia