Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

19. Оценка на времето на управление на превозно средство и периодите на почивка (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията относно оценката на времето на управление на превозно средство и периодите на почивка.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-н председател, ще изчета изявлението на Комисията относно оценката на времето на управление на превозно средство и периодите на почивка.

Регламент (ЕО) № 561/2006 влезе в сила на 11 април 2007 г., преди почти две години, заменяйки правилата за времето на управление на превозно средство и периодите на почивка, които не бяха променяни повече от 20 години.

След приемането му Комисията следи активно неговото прилагане, включително чрез срещи с държавите-членки, промишлеността и синдикатите, в комисията и в различните работни групи, създадени от нея.

Скоро Комисията ще публикува полугодишния доклад за изпълнението на социалните правила. Едно от предварителните заключения е, че усилията и инвестициите, направени от държавите-членки по отношение на наблюдението, трябва да бъдат засилени, за да се постигнат нивата, изисквани от европейското законодателство.

Инициативите, предприети от Комисията, включват насоките, които ще бъдат публикувани в съгласие с държавите-членки, и целят да се гарантира хармонизирано прилагане на правилата за времето на управление на превозно средство и периодите на почивка, например в случаите, когато водач на превозно средство трябва да прекъсне периода си на почивка при спешност.

Комисията работи активно и за подобряване на цифровия тахограф. През януари беше приет пакет от мерки за увеличаване на сигурността на системата. По тази причина държавите-членки трябва да разработят специална апаратура за проверка на тахографа.

Втори пакет от мерки за приспособяване на техническите спецификации за тахографа се обсъжда в момента от комисията. Тези мерки ще улеснят използването на тахографа от водачите, като опростят записването на ръка.

Заключението на Комисията от наблюдението на прилагането на регламента е, че през последните две години новият законодателен акт относно времето на управление на превозно средство и периодите на почивка е успешен. Поради това Комисията, в съгласие с държавите-членки, убеди страните, подписали Споразумението AETR (Европейско споразумение за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози), да приложат новите правила от 2010 г. И все пак, разбира се, държавите-членки трябва да се уверят, че тези социални правила се прилагат по хармонизиран начин в Европа.

Това е, което исках да кажа на Парламента от името на Комисията, като ще слушам внимателно коментарите на различните членове на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE-DE. – (NL) Г-н председател, днес имаше известно объркване във връзка с това изявление на Комисията, но е ясно, че въпросите с искане за устен отговор, внесени от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, създадоха основата за днешното изявление. Въпросите с искане за устен отговор произтекоха от съществуващото голямо притеснение, независимо от усилията на Комисията, относно практическото приложение на регламента.

Ако шофирам минута повече в дадена държава, защото трябва да преместя автомобила си, мога да получа баснословни глоби в друга държава седмици по-късно. Това е само пример за проблемите, възникващи пред водачите на превозни средства и транспортните фирми. Може да се предизвикат огромни проблеми, например ако продължите да шофирате само един-два километра, за да стигнете до безопасен паркинг (тъй като всички паркинги в Европа са препълнени) или до добър паркинг за през нощта.

Доволен съм, че стартирахте редица действия, както и че ще представите доклада си. Предлагам в доклада да обърнете внимание не само на представянето на мерките, а и на самия регламент, и да продължите с разширена оценка, която да даде възможност на сектора да изкаже пред Вас притесненията, които току-що посочих. Разширена оценка е това, което е необходимо, за да можем да видим къде могат да се направят подобрения.

Всъщност недостатъкът на насоките, както аз го разбирам, е, че досега те нямат законова сила в държавите-членки. Ако водачите разчитат на тези насоки, могат да останат с празни ръце, тъй като те не са валидни по закон, а това е проблем. Г-н Баро, предвид познанията Ви по въпроса, аз се радвам, че заместихте члена на Комисията Таяни днес и искрено се надявам, че сте в състояние да ни обещаете разширена оценка.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE.(RO) Европейските регламенти по отношение на работното време, времето на управление на превозно средство и периодите на почивка за заетите в транспорта се отнасят не само до социалните условия в автомобилния транспорт, но и по-специално до пътната безопасност.

За съжаление Европейският съюз не успява да направи достатъчно, за да намали пътните злополуки. Държавите-членки несъмнено трябва да подобрят контрола над транзитния транспорт. Като докладчик относно социалните условия аз проучих първия доклад на Европейската комисия, който трябваше да се изготвя два пъти годишно. За нещастие той се забави, но забелязах в него, че някои държави-членки са превишили в практиката минимума проверки, които трябваше да извършват, докато други държави-членки не са изпълнили тези задължения.

Аз съм доволна, че в доклада на г-н Grosch относно достъпа до пазара успяхме заедно със Съвета на Европейския съюз да изготвим компромисен текст, а именно, настояхме пътните проверки да не бъдат дискриминационни въз основа на националността или на държавата на пребиваване на транспортния оператор.

Г-н член на Комисията, определено се нуждаем от сигурни паркинги. Имаше проект на доклад за изграждането на безопасни места за паркиране на границата между Европейския съюз и Русия, но за съжаление тези места за паркиране не са достатъчни. Държавите-членки трябва да инвестират повече в безопасни места за паркиране, тъй като за съжаление 40 % от грабежите над транспортни оператори се извършват на места за паркиране.

Ние също така направихме изменение на бюджета, така че да можем да отделим средства за изграждане на безопасни места за паркиране. Считам, че условията, определящи времето на управление на превозно средство и периодите на почивка, могат да бъдат изпълнени само ако създадем условия за транспортните оператори, които позволяват тези разпоредби да бъдат изпълнени.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, колегата от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи заяви, че секторът е много загрижен, че ако някой шофира само минута повече, може да се наложи да плаща седмици по-късно.

За съжаление, мисля, че мога да я успокоя. Първо, проверките в държавите-членки са много повърхностни, тъй като повечето държави-членки не обръщат сериозно внимание или не зачитат задължението си за наблюдение. Второ, наказателното преследване в тази област е все още в начален стадий, въпреки че състоянието на нещата е катастрофално. Когато например шофьор, който работи 38 часа без прекъсване, е спрян на магистрала Inntal, никой не може да ме убеди, че той не е успял да намери паркинг; вместо това причината често е натискът от страна на работодателите водачите да продължават да шофират до предела на силите си. Това е опасно за всички останали участници в движението. Няма нужда да навлизам в подробности относно сериозността на произшествията с участието на тежкотоварни превозни средства.

Това също е проблем и за местните жители, разбира се, тъй като някои от тези превозни средства могат да превозват опасни товари, които след това причиняват вреда. Ето защо аз мисля, че е крайно необходимо и важно да има подходящ мониторинг в тази област – това е от съществено значение.

На второ място, считам, че особено с въвеждането на цифровите тахографи, след продължителното прилагане в държавите-членки, идва времето бавно, но сигурно да се даде възможност на тези, които желаят да извършват наблюдение – в полза на водачите, местни жители, останалите участници в движението и безопасността на движението по пътищата като цяло – най-накрая да го правят по-ефективно.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM. – (NL) Г-н председател, функционирането на Регламента относно времето на управление на превозно средство и периодите на почивка е най-после в дневния ред. Откакто регламентът влезе в сила, валят оплаквания относно прилагането му – „неясен“ и „неприемлив“ са често чувани думи. Трябва да се предприемат действия относно тези забележки. Регламентът трябва да бъде преразгледан, и то бързо. Какво трябва да се подобри? Законодателството трябва да е предсказуемо.

Не се застъпвам за хармонизирането на всички санкции. Това трябва да остане в компетенциите на държавите-членки. Това, за което се застъпвам обаче, е ясна, предсказуема, основателна система. Само по този начин ще избегнем глобите, които са абсурдно високи и неоснователни и които включват изключително дълги процедури по уреждане. Налице е очевидна възможност при действащото законодателство за дискриминационен подход към чужди шофьори на камиони, по-специално по пътищата на Европа, което е недопустимо. Този проблем просто представлява сериозна деформация на вътрешния пазар.

И накрая, кратък пример за абсурдността на сегашния Регламент относно времето на управление на превозно средство и периодите на почивка. Водач, преминаващ през Франция, беше глобен 750 EUR за скъсяване на периода си на почивка с 15 минути. Нещо повече, бяха необходими шест часа за уреждане на глобата. Това означаваше, че шофьорът не можа да натовари и разтовари същия ден с всички последици от това. Така реалната загуба, понесена в резултат на глобата за 15-минутното нарушение, възлезе на приблизително 1 750 EUR.

Комисията трябва да има много по-строго отношение към държавите-членки, виновни за подобни деформации на вътрешния пазар. Като нидерландец мисля предимно в южно направление.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) От основно значение за водачите на превозни средства е да спазват правната уредба за времето на управление на превозно средство и периодите на почивка, за да се запази високо равнище на безопасност по пътищата в Европа и да се защитят пътниците.

През януари 2009 г. Европейската комисия прие пакет от мерки за предотвратяване на неправилната употреба на тахографи и укрепване на възможностите на държавите-членки за контрол на спазването на законодателството относно времето на управление на превозно средство и периодите на почивка. Тези мерки са добре дошли, като се имат предвид многобройните проблеми, които с времето възникнаха във връзка със системите за регистриране на времето на работа още преди цифровите тахографи, както и поради това, че на съществуващите правни разпоредби се гледаше като на негъвкави и трудни за изпълнение.

Смятам, че един от най-важните аспекти, които Комисията трябва да вземе предвид, е важността на транспонирането на Директива № 22/2006 в националните законодателства на държавите-членки и хармонизацията на националните разпоредби, изготвени съгласно член 19 от Регламент № 561/2006. Румъния е изпълнила своите задължения по тези точки, но все още има държави-членки, които не са приключили този процес, а това води до проблеми при правилното прилагане на санкции на трансгранична основа и събирането на глоби, наложени за нарушаване на законодателството.

Като се имат предвид шестмесечните доклади на държавите-членки от последния референтен период и множеството трудности, посочени от превозвачите, призовавам Европейската комисия да разгледа възможността за ревизиране на Регламент № 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Г-н председател, ние обсъждаме времето на управление и периодите на почивка за автомобилния транспорт в условията на икономическа криза. Хиляди превозни средства стоят неизползвани, тъй като за тях няма работа. Същото важи и за водачите. Освен това много фирми са на ръба на финансовата несъстоятелност. Г-н Jarzembowski, г-жа Wortmann-Kool и другите членове на Парламента, отговарящи за този въпрос, бяха съвсем прави, като изтъкнаха следните три проблема: сложността на системата, нейната евентуална надеждност и практиката да се налагат ограниченията, които досега се прилагаха.

Не съществуват научни данни, които да сочат, че едно по-гъвкаво изпълнение, което при специални обстоятелства би могло дори да позволи увеличаване на времето на управление през дадена седмица, ще окаже отрицателно въздействие върху сигурността по пътищата, особено в условията на намаляващ трафик. Обратно, повече от вероятно е, че бъдещето на този сектор ще бъде застрашено вследствие на стриктното изпълнение на тези ограничения, както и вследствие на налагането на съпътстващите нови тежести върху автомобилния транспорт. Имам предвид по-специално евровинетката и интернализацията на външните разходи. Действително тази тема заслужава разискване и бих искал да науча вижданията на Комисията по нея.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, заместник-председател на Комисията. (FR) Г-н председател, госпожи и господа, внимателно изслушах всички оратори.

Бих казал, че този регламент е в период на „разработване“, за да използвам автомобилната терминология, и че очевидно той е много важен за сигурността по пътищата, както и в социално отношение. Искам да успокоя малко онези, които изразиха безпокойствата на професията. Комисията си дава сметка за постепенното изпълнение на регламента, приет от Европейския парламент и от Съвета. Тя е във връзка със социалните партньори и експертите в държавите-членки, така че регламентът да може постепенно да бъде хармонизиран в съответствие с необходимостта от тълкуването му.

Действително Комисията прие на 30 януари 2009 г. директива за хармонизиране на дефинициите на нарушения, а освен това с оглед на санкциите тя възнамерява да публикува доклад по този въпрос, както това се изисква в член 10 от Директива 2006/22. Този доклад ще покаже, че глобите в различните държави-членки са различни, но също така се различават и във връзка с начина на категоризиране на нарушенията.

Това беше първо.

За да отговоря на г-жа Wortmann-Kool, която посочи нуждата водачите да намират безопасно място за паркиране и се застъпи за увеличаването на броя на такива места, ще кажа, че регламентът разрешава шофиране през по-дълъг период от време с оглед на намирането на безопасно място за паркиране.

Наистина, г-н Liberadzki преди малко каза, че не бива да обременяваме с прекалено много тежести този сектор, но вие също така знаете, че целта е този сектор да може да избегне рисковете, свързани със сигурността, и това е начин да се осигури защита на водачите срещу някои рискове, които те поемат. Г-жа Lichtenberger ни припомни колко са важни тези разпоредби за сигурността по пътищата.

Г-н Marinescu, мисля, че ние постоянно се стремим да оценяваме изпълнението, но истината е, че засега не можем отново да обсъждаме законодателните разпоредби. Трябва да дадем на тези регламенти време за създаване на нови навици, които, убеден съм в това, ще са от полза за целия сектор, доколкото ще хармонизират малко по-добре условията на работа, като осигурят както зачитане на личния живот на водачите, така и по-добра сигурност.

Това е всичко, което имах да кажа. Разбира се, ще предам вашите коментари на моя приятел г-н Таяни, така че той да може да проследи оценяването да продължи съвсем близо до терена и в светлината на всички направени бележки, и особено, г-н председател, на уместните забележки, изказани тази вечер от различните членове на Парламента, които взеха думата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н ONESTA
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност