Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 1. april 2009 - Bruxelles EUT-udgave

19. Evaluering af køretid og hvileperioder (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om evalueringen af køretid og hvileperioder.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen.(FR) Hr. formand! Jeg vil nu oplæse Kommissionens redegørelse om evalueringen af køretid og hvileperioder.

Forordning (EF) nr. 561/2006 trådte i kraft den 11. april 2007, dvs. for ca. to år siden, og trådte i stedet for bestemmelserne for køretid og hvileperioder, som ikke var blevet ændret i over 20 år.

Siden vedtagelsen har Kommissionen aktivt overvåget dens gennemførelse, bl.a. i form af flere møder med medlemsstater, industri og fagforeninger, i udvalget og i forskellige arbejdsgrupper nedsat af udvalget.

Kommissionen vil snart offentliggøre halvårsrapporten om gennemførelsen af sociale bestemmelser. En af de foreløbige konklusioner er, at medlemsstaternes indsats og investeringer i overvågning skal intensiveres for at nå op på det niveau, der kræves i europæisk lovgivning.

Kommissionens initiativer omfatter retningslinjerne, som offentliggøres efter aftale med medlemsstaterne, og har til formål at sikre en harmoniseret anvendelse af bestemmelserne for køretid og hvileperioder, f.eks. i tilfælde hvor en fører af et køretøj er nødt til at afbryde sin hvileperiode på grund af en nødsituation.

Kommissionen arbejder også aktivt på at forbedre den digitale fartskriver. En pakke foranstaltninger, der skal øge systemets sikkerhed, blev vedtaget i januar. Medlemsstaterne skal derfor udvikle specifikt, videnskabeligt udstyr til at overvåge fartskriveren.

En anden pakke foranstaltninger, der sigter mod at tilpasse de tekniske specifikationer for fartskrivere, drøftes i øjeblikket under udvalgsproceduren. Disse foranstaltninger vil gøre det lettere for førere af køretøjer i vejtransport at bruge fartskriverne, fordi de letter manuelle indlæsninger.

Kommissionen konkluderer af de sidste to års iagttagelse af anvendelsen af forordningen, at den nye lovgivning om køretid og hvileperioder har været en succes. Kommissionen har derfor efter aftale med medlemsstaterne netop overbevist de lande, som har undertegnet AETR-overenskomsten (international transport ad landevej), om at indføre disse nye bestemmelser fra 2010. Medlemsstaterne skal dog naturligvis sikre, at disse sociale bestemmelser gennemføres på en harmoniseret måde i hele EU.

Det var, hvad jeg havde at sige til Parlamentet på Kommissionens vegne, og jeg vil nu lytte opmærksomt til de bemærkninger, som de forskellige medlemmer måtte have.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, for PPE-DE-Gruppen.(NL) Hr. formand! Der herskede en vis forvirring omkring Kommissionens redegørelse i dag, men der er ingen tvivl om, at de mundtlige forespørgsler fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater dannede grundlag for redegørelsen i dag. De mundtlige forespørgsler var affødt af den store bekymring, der trods Kommissionens bestræbelser stadig hersker over forordningens gennemførelse i praksis.

Hvis jeg kører et minut længere i et land, fordi jeg skal flytte min bil, risikerer jeg at blive idømt skyhøje bøder i et andet land et par uger senere. Det er blot ét eksempel på de problemer, som førere af køretøjer og transportvirksomheder støder på. Det kan skabe enorme problemer, f.eks. hvis man bare kører et par kilometer længere for at nå frem til en sikker parkeringsplads (da alle parkeringspladser jo er overfyldte i Europa) eller for at nå frem til en god parkeringsplads for natten.

Det glæder mig, at De har iværksat en række foranstaltninger, og også at De snart fremlægger Deres rapport. Jeg vil bede Dem om i denne rapport ikke kun at se på bestemmelsernes indførelse, men også på selve forordningen, og om at foretage en bred evaluering, som giver sektoren mulighed for at drøfte de problemer, jeg lige har nævnt, med Dem. Der er derfor brug for en bred evaluering, så vi kan se på de områder, der kan forbedres.

Ulempen ved disse retningslinjer, som jeg har forstået det, er indtil videre, at de ikke har nogen retskraft i medlemsstaterne. Hvis førerne støtter sig til retningslinjerne, risikerer de at stå tilbage med ingenting, fordi de ikke er retligt bindende, og det er netop det, der er problemet. I lyset af Deres viden om spørgsmålet glæder det mig, at det er Dem og ikke kommissær Tajani, der er til stede her i dag, og jeg håber inderligt, at De kan love os denne brede evaluering, kommissær Barrot!

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, for PSE-Gruppen.(RO) Hr. formand! De europæiske bestemmelser om arbejdstid, køretid og hvileperioder for transportoperatører vedrører ikke kun sociale vilkår i vejtransportsektoren, men især også trafiksikkerhed.

Desværre er det ikke lykkedes EU at gøre nok for at nedsætte antallet af trafikulykker. Det er helt rigtigt, at medlemsstaterne havde brug for at forbedre deres kontrol med transport i transit. Som ordfører for sociale bestemmelser har jeg gennemgået Kommissionens første rapport, som skulle have været udarbejdet to gange årligt. Den blev desværre forsinket, men jeg så i denne rapport, at nogle medlemsstater i praksis har overskredet mindsteantallet af kontroller, som skal udføres, mens andre medlemsstater ikke har opfyldt disse forpligtelser.

Det glæder mig, at vi med Grosch-betænkningen om markedsadgang sammen med Rådet har fået udarbejdet en kompromistekst, hvor vi har anmodet om, at alle vejkontroller skal være ikkediskriminerende, og at de ikke må være baseret på transportoperatørens nationalitet eller bopælsland.

Vi har brug for sikre parkeringspladser, hr. kommissær! Der var et udkast til en betænkning om opførelse af sikre parkeringspladser ved grænsen mellem EU og Rusland, men disse parkeringspladser er desværre ikke nok. Medlemsstaterne skal investere mere i sikre parkeringspladser, da det desværre forholder sig sådan, at 40 % af alle røverier mod transportoperatører sker på parkeringspladser.

Vi har også indført en ændring i budgettet, så vi kan afsætte penge til opførelse af sikre parkeringspladser. Jeg tror kun, at bestemmelserne for køretid og hvileperioder kan overholdes, hvis vi skaber nogle betingelser for transportoperatører, der gør det muligt at opfylde disse bestemmelser.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, for Verts/ALE -Gruppen.(DE) Hr. formand! Min kollega fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater sagde, at sektoren er meget bekymret over, at en chauffør, der kører bare et par minutter for længe, risikerer at skulle betale bøder flere uger senere.

Desværre – set fra min synsvinkel – kan jeg berolige hende. For det første er medlemsstaternes kontroller meget sporadiske, idet mange af dem tager let på eller helt tilsidesætter deres overvågningspligt. For det andet befinder retsforfølgelser på dette område sig stadig i sin spæde vår, også selv om situationen er katastrofal. Hvis en fører af et køretøj, der har arbejdet i 38 timer uden stop, standses på Inntal-motorvejen, er der ingen, der skal fortælle mig, at det er fordi han ikke har kunnet finde en parkeringsplads. Tværtimod presser arbejdsgiverne ofte chaufførerne til at køre, til de falder om. Det er farligt for alle andre trafikanter. Jeg behøver ikke gå i detaljer med alvoren af ulykker med tunge godskøretøjer.

Dette er naturligvis heller ikke betryggende for de lokale beboere, da nogle af køretøjerne også transporterer farligt gods, der kan forårsage skader. Derfor synes jeg, det er utrolig nødvendigt og vigtigt med en ordentlig overvågning på dette område – det er af afgørende betydning!

For det andet er der nu, især med indførelsen af digitale fartskrivere, en så lang gennemførelseshistorie i medlemsstaterne, at tiden nu langsomt, men sikkert og langt om længe er kommet til at gøre det muligt for dem, som ønsker at overvåge – til fordel for førere af køretøjer, lokale beboere, andre trafikanter og trafiksikkerheden generelt – at gøre dette mere effektivt.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, for IND/DEM-Gruppen.(NL) Hr. formand! Endelig er forordningen om køretid og hvileperioder og dens anvendelse sat på plenarmødets dagsorden. Siden forordningen trådte i kraft, er der blevet klaget og klaget over anvendelsen af denne forordning – "uklar" og "urimelig" er nogle af de ord, man ofte hører. Der skal gøres noget. Forordningen skal hurtigst muligt revideres. Hvad er det, der skal forbedres? Lovgivningen skal være forudsigelig.

Jeg er ikke fortaler for at harmonisere alle sanktioner. Det skal være medlemsstaternes kompetenceområde. Men det, jeg ønsker, er et klart, forudsigeligt og fornuftigt system. Det er den eneste måde, vi kan komme væk fra absurd høje og urimelige bøder, som medfører ekstremt langtrukne tvistbilæggelsesprocedurer. Det er åbenbart muligt i henhold til den nugældende lovgivning at indføre en diskriminerende adfærd over for især udenlandske førere af køretøjer på europæiske veje, og dette er ganske uacceptabelt. Det er en alvorlig forvridning i det indre marked.

Endelig et kort eksempel på det absurde i forordningen om køretid og hvileperioder. En fører af et køretøj, der kørte gennem Frankrig, fik en bøde på 750 EUR, fordi der manglede 15 minutter i hans hvileperiode. Men det tog hele seks timer at få afgjort bødesagen. Det betød, at den pågældende ikke kunne laste og losse den dag med de deraf følgende ulemper. Det medførte et reelt tab på grund af en bøde for en overtrædelse på et kvarter på ca. 1 750 EUR.

Kommissionen skal være meget mere bestemt over for medlemsstater, der gør sig skyldige i disse forvridninger i det indre marked. Jeg kommer fra Nederlandene og tænker her især på landene mod syd.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Hr. formand! Det er vigtigt, at førere af køretøjer overholder forordningerne om køretid og hvileperioder for at bevare et højt sikkerhedsniveau på Europas veje og beskytte passagererne.

Kommissionen vedtog en pakke med foranstaltninger i januar 2009 for at hindre misbrug af fartskrivere og styrke medlemsstaternes mulighed for at kontrollere overholdelse af forordningerne om køretid og hvileperioder. Disse foranstaltninger er velkomne på grund af de mange problemer, der er opstået i tidens løb med systemer til registrering af arbejdstid, primært i relation til digitale fartskrivere, og fordi de eksisterende lovbestemmelser opfattes som ufleksible og vanskelige at håndhæve.

Jeg mener, at et af de vigtigste aspekter, som Kommissionen skal have i erindring, er vigtigheden af at omsætte direktiv 22/2006 til national lovgivning og harmoniseringen af de nationale bestemmelser, som er afledt af artikel 19 i forordning (EF) nr. 561/2006. Rumænien har opfyldt sine forpligtelser på disse områder, men nogle medlemsstater har stadig ikke afsluttet processen, hvilket skaber problemer med at håndhæve sanktionerne ordentligt på et transnationalt plan og med at opkræve bøder, der idømmes på grund af overtrædelser af loven.

På baggrund af de halvårlige rapporter fra medlemsstaterne, der blev indsendt i den sidste referenceperiode, og de mange vanskeligheder, som vi har hørt om fra vognmændene, opfordrer jeg Kommissionen til at overveje muligheden af at revidere forordning (EF) nr. 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Hr. formand! Vi drøfter hvileperioder og arbejdstid for førere af køretøjer i vejtransport midt i en økonomisk krise. Tusindvis af køretøjer står stille, fordi der ikke er noget at bruge dem til. Det samme gælder for førerne af køretøjerne. Desuden er mange virksomheder ved at få økonomiske problemer. Hr. Jarzembowski, fru Wortmann-Kool og de andre medlemmer med ansvar for dette spørgsmål rejste med rette følgende tre spørgsmål, nemlig systemets kompleksitet, pålidelighed osv. og praksis med at indføre de restriktioner, der har eksisteret indtil nu.

Der er intet videnskabeligt belæg for, at en mere fleksibel gennemførelse, der endog under specifikke omstændigheder vil tillade en udvidelse af arbejdstiden i en bestemt uge, ville få en negativ indvirkning på trafiksikkerheden, når trafikmængden er faldende. Derimod er det mere end sandsynligt, at denne sektors fremtid vil blive truet af en stram gennemførelse af restriktionerne og også af indførelsen af de nye byrder, der lægges over på vejtransporten. Her tænker jeg især på eurovignetten og internaliseringen af eksterne omkostninger. Dette spørgsmål bør drøftes, og jeg vil gerne høre Kommissionens holdning til dette.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg har lyttet omhyggeligt til det, der er blevet sagt her.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at denne forordning befinder sig i sin indkøringsperiode – da vi nu taler om transport – og at den naturligvis er meget vigtig af hensyn til trafiksikkerheden og også af sociale årsager. Jeg vil gerne berolige dem, som har udtrykt bekymring på branchens vegne. Kommissionen er bekendt med den gradvise gennemførelse af forordningen, som Parlamentet og Rådet har vedtaget. Den er i kontakt med arbejdsmarkedets parter og eksperterne i medlemsstaterne, så forordningen gradvist kan harmoniseres i overensstemmelse med behovet for fortolkning.

Det er rigtigt, at Kommissionen den 30. januar 2009 vedtog et direktiv, der harmoniserer definitionerne af overtrædelser, og at den med hensyn til sanktioner forventer at offentliggøre en rapport om emnet som krævet i artikel 10 i direktiv 2006/22. Denne rapport vil vise, at bøderne er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, men at der også er forskelle i relation til, hvordan overtrædelser kategoriseres.

Det var det første punkt.

Jeg vil gerne sige til fru Wortmann-Kool, som nævnte førernes behov for at finde et sikkert sted at parkere og arbejdede for flere sådanne p-pladser, at det i henhold til forordningen er tilladt at køre i længere perioder for at finde en sikker parkeringsplads.

Det er korrekt, som hr. Liberadzki netop sagde, at vi ikke skal lægge for mange byrder over på sektoren, men De ved også, at formålet er at gøre det muligt for denne sektor at undgå sikkerhedsrisici, og at det er en måde at give førerne en vis beskyttelse mod de risici, som de løber. Fru Lichtenberger mindede os om vigtigheden af disse bestemmelser for trafiksikkerheden.

Jeg vil gerne sige til hr. Marinescu, at vi hele tiden forsøger at evaluere gennemførelsen, men det er rigtigt, at vi ikke kan diskutere lovgivningsbestemmelser igen nu. Vi er nødt til at give disse forordninger tid til at skabe nye vaner, vaner, der garanteret vil være til fordel for hele sektoren, for så vidt som de vil harmonisere arbejdsforholdene lidt mere ved at sikre både respekt for førernes privatliv og øget sikkerhed.

Det var, hvad jeg havde at sige. Jeg vil naturligvis videregive Deres bemærkninger til min ven, kommissær Tajani, så han kan sikre, at denne evaluering fortsætter på græsrodsplan og i lyset af alle de betragtninger, der er fremsat og især de relevante bemærkninger fra de forskellige medlemmer, som har talt her i aften.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

 
  
  

FORSÆDE: Gérard ONESTA
Næstformand

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik