Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 1. huhtikuuta 2009 - Bryssel EUVL-painos

19. Ajotuntien ja lepoaikojen arviointi (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies.(ES) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma ajotuntien ja lepoaikojen arvioinnista.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, luen nyt ääneen komission julkilausuman ajotuntien ja lepoaikojen arvioinnista.

Asetus (EY) N:o 561/2006 tuli voimaan 11. huhtikuuta 2007, noin kaksi vuotta sitten. Sillä korvattiin ajotunneista ja lepoajoista annetut säännöt, joita ei ollut muutettu yli 20 vuoteen.

Asetuksen hyväksymisen jälkeen komissio on seurannut aktiivisesti sen soveltamista muun muassa jäsenvaltioiden, alan edustajien ja ammattiliittojen kanssa pitämissään kokouksissa sekä komiteassa ja komitean perustamissa työryhmissä.

Komissio julkaisee pian kaksivuotisen kertomuksen sosiaalisten sääntöjen täytäntöönpanosta. Yksi alustavista johtopäätöksistä on se, että jäsenvaltioiden seurantatoimia ja investointeja seurantaan pitäisi lisätä yhteisön lainsäädännössä vaaditun tason saavuttamiseksi.

Komission aloitteisiin kuuluvat suuntaviivat, jotka julkaistaan yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa ja joilla pyritään varmistamaan ajotunteja ja lepoaikoja koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen esimerkiksi tapauksissa, joissa kuljettajan on keskeytettävä lepoaikansa hätätilanteen vuoksi.

Komissio tekee myös aktiivisesti työtä digitaalisen ajopiirturin parantamiseksi. Tammikuussa hyväksyttiin toimenpidepaketti järjestelmän varmuuden lisäämiseksi. Siksi jäsenvaltioiden on kehitettävä erityislaitteita ajopiirturin seuraamiseksi.

Komiteamenettelyssä keskustellaan parhaillaan toisesta toimenpidepaketista ajopiirturin teknisten eritelmien mukauttamiseksi. Näillä toimenpiteillä yksinkertaistetaan manuaalisia merkintöjä, mikä tekee ajopiirtureiden käytöstä kuljettajien kannalta helpompaa.

Komissio tekee tästä asetuksen soveltamista koskevasta huomiosta sen johtopäätöksen, että ajotunteja ja lepoaikoja koskeva uusi lainsäädäntö on ollut kahden viimeisen vuoden aikana menestys. Siksi komissio on yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa juuri taivutellut AETR-sopimuksen (eurooppalainen sopimus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä) allekirjoittaneet maat sitoutumaan näihin uusiin sääntöihin vuodesta 2010 alkaen. Jäsenvaltioiden on silti tietenkin varmistettava, että näitä sosiaalisia sääntöjä sovelletaan yhtenäisellä tavalla EU:ssa.

Tässä oli kaikki, mitä minulla oli sanottavana parlamentille komission puolesta, ja kuuntelen nyt tarkkaavaisesti Euroopan parlamentin jäsenten huomioita asiasta.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, PPE-DE-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, tähän komission julkilausumaan liittyi tänään jotakin sekaannusta, mutta selvää on, että tämänpäiväinen julkilausuma perustuu Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmän esittämiin suullisiin kysymyksiin. Suulliset kysymykset juonsivat juurensa siitä, että tämän asetuksen käytännön täytäntöönpano on aiheuttanut suurta huolta komission toimista huolimatta.

Jos kuljettaja ajaa jossakin maassa minuutin liikaa siksi, että hänen on siirrettävä autoaan, hän voi saada viikkoja myöhemmin toisessa maassa hurjat sakot. Tämä on vain yksi esimerkki kuljettajien ja kuljetusyhtiöiden kohtaamista ongelmista. Jos kuljettaja ajaa esimerkiksi vain muutaman kilometrin päästäkseen turvalliselle pysäköintialueelle (koska Euroopassa kaikki parkkipaikat ovat tupaten täynnä) tai yöksi hyvälle pysäköintialueelle, hän saattaa joutua suuriin vaikeuksiin.

Olen iloinen siitä, että olette käynnistäneet monia toimia ja aiotte julkaista asiasta kertomuksen. Kehotan teitä tarkastelemaan tässä kertomuksessa paitsi säännösten käyttöönottoa myös itse asetusta ja tekemään laaja-alaisen arvioinnin, jotta kuljetusala saa tilaisuuden kertoa teille huolenaiheistaan, joita toin juuri esiin. Tarvitsemme siis laaja-alaisen arvioinnin voidaksemme tarkastella sitä, mitä asioita voidaan parantaa.

Näiden suuntaviivojen haittapuolena on ymmärtääkseni se, ettei niillä ole toistaiseksi lainvoimaa jäsenvaltioissa. Jos kuljettajat tukeutuvat näihin suuntaviivoihin, he saattavat jäädä tyhjin käsin, koska ne eivät ole laillisesti sitovia – ja tämä on ongelma. Arvoisa komission jäsen Barrot, olen iloinen siitä, että olette täällä tänään komission jäsen Tajanin sijasta, koska tunnette asian, ja toivon vilpittömästi, että voitte luvata meille tämän laaja-alaisen arvioinnin.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, PSE-ryhmän puolesta. (RO) Arvoisa puhemies, EU:n säännökset liikenteenharjoittajien työajasta, ajotunneista ja lepoajoista liittyvät paitsi tieliikennealan sosiaalisiin olosuhteisiin myös ennen kaikkea tieliikenneturvallisuuteen.

Euroopan unioni ei ole valitettavasti onnistunut tekemään tarpeeksi vähentääkseen liikenneonnettomuuksia. Jäsenvaltioiden on kiistatta tarpeen parantaa kauttakulkuliikenteen valvontaa. Sosiaalisia olosuhteita käsittelevän mietinnön esittelijänä olen tarkastellut Euroopan komission laatimaa ensimmäistä kertomusta, joka olisi pitänyt laatia kahdesti vuodessa. Valitettavasti se viivästyi. Huomasin kuitenkin kertomuksesta, että osa jäsenvaltioista on tehnyt tarkistuksia asetettua vähimmäismäärää enemmän, kun taas osa jäsenvaltioista ei ole hoitanut näitä velvoitteitaan.

Olen iloinen siitä, että jäsen Groschin markkinoille pääsyä koskevan mietinnön kohdalla saimme neuvoston kanssa aikaan kompromissin. Pyysimme nimittäin tienvarsitarkastusten tekemistä ilman liikenteenharjoittajan kansallisuuteen tai sijoittautumisvaltioon perustuvaa syrjintää.

Arvoisa komission jäsen, tarvitsemme ehdottomasti turvallisempia pysäköintialueita. Turvallisten pysäköintialueiden rakentamisesta EU:n ja Venäjän rajalle laadittiin mietintöluonnos, mutta valitettavasti nämä pysäköintialueet eivät riitä. Jäsenvaltioiden on investoitava turvallisiin pysäköintialueisiin enemmän, koska valitettavasti 40 prosenttia liikenteenharjoittajiin kohdistuvista ryöstöistä tapahtuu pysäköintialueilla.

Olemme myös tehneet talousarvioon tarkistuksia voidaksemme varata rahaa turvallisten pysäköintialueiden rakentamiseen. Katson, että ajotunteja ja lepoaikoja koskevat vaatimukset voidaan täyttää vain, jos luomme liikenteenharjoittajille olosuhteet, jotka mahdollistavat näiden vaatimusten täyttämisen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger , Verts/ALE-ryhmän puolesta.. – (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmään kuuluva kollegani kertoi, että kuljetusalalla ollaan hyvin huolestuneita siitä, että jos joku ajaa minuutinkin liian kauan, hän saattaa joutua maksamaan siitä viikkoja myöhemmin.

Minun näkökulmastani ikävä kyllä voin rauhoittaa hänen mieltään. Ensinnäkin jäsenvaltioissa tehtävät tarkistukset ovat löyhiä, koska useimmat jäsenvaltiot ottavat seurantavelvoitteensa kevyesti tai eivät hoida sitä lainkaan. Toiseksi tällä alalla rikossyytteen nostaminen on yhtä lapsenkengissä, vaikka tilanne on katastrofaalinen. Jos esimerkiksi Inntalin moottoritiellä pysäytetään kuljettaja, joka on työskennellyt 38 tuntia tauoitta, kukaan ei voi väittää, että hänellä on ollut vaikeuksia löytää pysäköintipaikka. Sen sijaan työnantajat painostavat usein kuljettajia jatkamaan, kunnes he ovat kuolemanväsyneitä. Tämä on vaaraksi kaikille muille tielläliikkujille. Minun ei tarvinne kertoa teille yksityiskohtia vakavista onnettomuuksista, joissa on ollut mukana raskaita ajoneuvoja.

Tämä huolestuttaa tietenkin myös paikallisia asukkaita, koska osa näistä ajoneuvoista saattaa kuljettaa myös vaarallisia aineita, jotka aiheuttavat sitten vahinkoa. Siksi mielestäni on äärimmäisen tarpeellista ja tärkeää, että tällä alalla toteutetaan kunnollista seurantaa – se on välttämätöntä!

Toiseksi katson, että erityisesti digitaalisten ajopiirtureiden käyttöönoton myötä täytäntöönpano on kestänyt jäsenvaltioissa nyt niin kauan, että meidän on tullut aika, hitaasti mutta varmasti, tarjota niille, jotka haluavat valvoa liikennettä – kuljettajien, paikallisten asukkaiden, muiden tielläliikkujien hyväksi ja yleisesti tieturvallisuuden lisäämiseksi – mahdollisuus toteuttaa vihdoinkin tehokkaampaa valvontaa.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, ajotunteja ja lepoaikaa koskevan asetuksen toiminta on vihdoinkin täysistunnon esityslistalla. Asetuksen tultua voimaan meille on tulvinut valituksia sen soveltamisesta. Niissä on käytetty usein sanoja "epäselvä" ja "kohtuuton". Meidän on ryhdyttävä asian suhteen toimiin. Asetusta on tarkistettava nopeasti. Mitä sitten on parannettava? Lainsäädännön täytyy olla ennakoitavaa.

En kannata kaikkien rangaistusten yhtenäistämistä. Niiden täytyy kuulua jatkossakin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Kannatan kuitenkin selvää, ennakoitavissa olevaa ja kohtuullista järjestelmää. Tämä on ainoa tapa päästä eroon naurettavan suurista ja kohtuuttomista sakoista, joiden maksumenettelyihin kuluu valtavasti aikaa. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa selvästikin erityisesti ulkomaisten rekka-autonkuljettajien syrjimisen Euroopan teillä. Emme voi hyväksyä tätä. Tämä ongelma yksinkertaisesti vääristää pahasti sisämarkkinoita.

Lopuksi annan lyhyen esimerkin ajotunteja ja lepoaikoja koskevan nykyisen asetuksen järjettömyydestä. Ranskan läpi ajanut kuljettaja sai 750 euron sakot siksi, että hänen lepoaikansa oli jäänyt 15 minuuttia liian lyhyeksi. Lisäksi sakon maksamiseen kului kuusi tuntia aikaa. Tämän takia kuljettaja ei voinut lastata eikä purkaa lastia kyseisenä päivänä, millä oli tietysti omat seurauksensa. Lopputulos oli se, että 15 minuutin rikkomuksesta annetun sakon aiheuttamat todelliset tappiot olivat noin 1 750 euroa.

Komission on suhtauduttava paljon tiukemmin niihin jäsenvaltioihin, jotka syyllistyvät tällaiseen sisämarkkinoiden vääristämiseen. Hollantilaisena käännän katseeni lähinnä etelän suuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Arvoisa puhemies, kuljettajien on hyvin tärkeää noudattaa ajotunneista ja lepoajoista annettuja säännöksiä, jotta EU:n tiet pysyvät turvallisina ja jotta matkustajia voidaan suojella.

Euroopan komissio hyväksyi tammikuussa 2009 toimenpidepaketin estääkseen ajopiirturin väärinkäytön ja parantaakseen jäsenvaltioiden mahdollisuuksia varmistaa, että ajotunteja ja lepoaikoja koskevia sääntöjä noudatetaan. Nämä toimenpiteet ovat myönteisiä, koska työajan kirjausjärjestelmiin on liittynyt vuosien mittaan monenlaisia ongelmia, jotka ovat koskeneet ensisijaisesti digitaalisia ajopiirtureita, ja koska olemassa olevaa lainsäädäntöä on pidetty joustamattomana ja vaikeasti täytäntöön pantavana.

Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, joka komission on pidettävä mielessään, on se, millaista hyötyä saadaan siitä, että direktiivi 22/2006/EY siirretään osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ja että asetuksen (EY) N:o 561/2006 19 artiklan nojalla laaditut kansalliset säännökset yhtenäistetään. Romania on hoitanut asiaan liittyvät velvoitteensa, mutta jotkin jäsenvaltiot eivät ole vielä vieneet tätä prosessia loppuun. Tästä seuraa, että seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano vaikeutuu ja lain rikkomisesta määrättyjen sakkojen kerääminen hankaloituu.

Ottaen huomioon kertomukset, joita jäsenvaltiot ovat antaneet kuuden kuukauden välein tällä viimeisellä viiteajanjaksolla, sekä lukuisat kuljetusliikkeiden esiin tuomat ongelmat kehotan Euroopan komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tarkistaa asetusta (EY) N:o 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme tieliikenteenharjoittajien lepoajoista ja työtunneista keskellä talouskriisiä. Tuhannet ajoneuvot seisovat käyttämättöminä, koska niille ei ole työtä. Sama koskee kuljettajia. Lisäksi varsin monen yrityksen toiminta on käymässä kannattamattomaksi. Jäsen Jarzembowski, jäsen Wortmann-Kool ja muut tästä kysymyksestä vastaavat jäsenet ovat aivan syystä ottaneet esiin kolme asiaa eli järjestelmän monimutkaisuuden, sen luotettavuuden tai epäluotettavuuden sekä tähänastisen käytännön rajoitusten asettamiseksi.

Saatavilla ei ole tieteellisiä todisteita, jotka osoittaisivat, että joustava täytäntöönpano, joka mahdollistaisi tietyissä tilanteissa jollakin viikolla jopa työajan pidentämisen, vaikuttaisi haitallisesti tieturvallisuuteen, varsinkaan liikenteen vähentyessä. Sen sijaan on enemmän kuin todennäköistä, että rajoitusten tiukka täytäntöönpano ja uusien taakkojen asettaminen tieliikenteelle uhkaavat tämän alan tulevaisuutta. Viittaan erityisesti niin sanottuun eurovinjettidirektiiviin ja ulkoisten kustannusten huomioon ottamiseen. Aihe on todellakin keskustelun arvoinen, ja haluaisinkin kuulla komission näkemyksen siitä.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen kuunnellut tarkkaan, mitä puhujat ovat sanoneet.

Kun kerran puhumme liikenteestä, sanoisin, että tämä asetus on "sisäänajovaiheessa" ja että se on selvästikin hyvin tärkeä tieturvallisuuden kannalta ja myös sosiaalisista syistä. Haluan rauhoittaa hieman niitä, jotka ovat tuoneet esiin huolensa alan ammatinharjoittajista. Komissio on tietoinen Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymän asetuksen asteittaisesta täytäntöönpanosta. Komissio on yhteydessä työmarkkinaosapuoliin ja jäsenvaltioiden asiantuntijoihin, jotta asetusta voidaan yhtenäistää vähitellen tulkintatarpeen mukaisesti.

On totta, että komissio hyväksyi 30. tammikuuta 2009 direktiivin, jolla yhtenäistetään rikkomuksen määritelmät, ja että se aikoo julkaista rangaistuksista kertomuksen, niin kuin direktiivin 2006/22/EY 10 artiklassa vaaditaan. Kertomuksessa osoitetaan, että sakot vaihtelevat eri jäsenvaltioissa ja että myös rikkomukset luokitellaan niissä eri tavoin.

Tämä oli siis ensimmäinen asiani.

Jäsen Wortmann-Kool totesi, että kuljettajien on löydettävä turvallisia pysäköintialueita, ja pyysi niitä lisää. Vastaan hänelle, että asetuksen mukaan kuljettajan on mahdollista ajaa pidempään turvallisen pysäköintipaikan etsimiseksi.

Se, mitä jäsen Liberadzki sanoi juuri, pitää paikkansa: meidän ei pitäisi asettaa tälle alalle liikaa rajoituksia. Tiedätte kuitenkin myös sen, että tavoitteenamme on torjua tämän alan turvallisuusriskejä ja että tämä on myös keino suojella kuljettajia tietyiltä riskeiltä, joita he ottavat. Jäsen Lichtenberger muistutti meitä tieturvallisuutta koskevien säännösten tärkeydestä.

Jäsen Marinescu, yritämme mielestäni arvioida täytäntöönpanoa jatkuvasti, mutta on totta, ettemme voi keskustella säännöksistä vielä uudelleen. Meidän on annettava ajan kulua, jotta nämä asetukset luovat uusia tottumuksia, jotka – olen asiasta vakuuttunut – hyödyttävät koko alaa, koska ne yhtenäistävät hieman paremmin työoloja turvaamalla kuljettajien yksityiselämän kunnioittamisen ja lisäämällä turvallisuutta.

Arvoisa puhemies, tässä oli kaikki, mitä voin sanoa asiasta. Välitän tietenkin kommenttinne ystävälleni, komission jäsen Tajanille, jotta hän voi varmistaa, että asian arviointia jatketaan ruohonjuuritasolla ja kaikkien esitettyjen huomioiden, erityisesti tänä iltana puheenvuoron käyttäneiden Euroopan parlamentin jäsenten esittämien tärkeiden huomioiden, valossa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(ES) Keskustelu on päättynyt.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö