Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2009. gada 1. aprīlis - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

19. — Pie stūres pavadītā laika novērtēšana un atpūtas laiki (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais punkts ir Komisijas paziņojums par pie stūres pavadītā laika novērtēšanu un atpūtas laikiem.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. — (FR) Priekšsēdētāja kungs, es nolasīšu Komisijas paziņojumu par pie stūres pavadītā laika novērtēšanu un atpūtas laikiem.

Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko aizstāja noteikumus par pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laikiem, kuri nebija mainīti vairāk nekā divdesmit gadu, stājās spēkā pirms apmēram diviem gadiem, 2007. gada 11. aprīlī.

Kopš šīs regulas pieņemšanas Komisija aktīvi uzrauga tās piemērošanu un tiekas ar dalībvalstu, nozares un savienību, komitejas un komitejas dažādu izveidoto darba grupu pārstāvjiem.

Tuvākajā laikā Komisija plāno publicēt ziņojumu par sociālo noteikumu īstenošanu, kas tiek sagatavots reizi divos gados. Viens no provizoriskiem secinājumiem ir tāds, ka ir jāpalielina dalībvalstu pūliņi un ieguldījums saistībā ar uzraudzību, lai sasniegtu tādu līmeni, kādu paredz Eiropas tiesību akti.

Komisijas iniciatīva attiecas arī uz vadlīnijām, kas tiks iekļautas nolīgumā ar dalībvalstīm, un mērķi nodrošināt noteikumu par pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laikiem saskaņotu piemērošanu, piemēram, gadījumos, kad ārkārtas situācijās autovadītājs nevar pilnībā izmantot savu atpūtas laiku.

Komisija arī nopietni strādā, lai uzlabotu digitālo tahogrāfu darbību. Janvārī tika pieņemti vairāki pasākumi, lai uzlabotu šīs sistēmas drošību. Tāpēc dalībvalstīm ir jāievieš speciāls aprīkojums tahogrāfa uzraudzībai.

Komiteja šobrīd izskata citus pasākumus saistībā ar tahogrāfu tehnisko specifikāciju piemērošanu. Šie pasākumi atvieglos tahogrāfu lietošanu, jo datus būs vieglāk ievadīt.

Izvērtējot šīs regulas piemērošanu, Komisija secināja, ka pēdējo divu gadu laikā jaunie tiesību akti par pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laikiem tiek veiksmīgi īstenoti. Tāpēc nolīgumā ar dalībvalstīm Komisija nesen pārliecināja tās valstis, kuras ir parakstījušas AETR (starptautiskā autotransporta) nolīgumu, ieviest šos jaunos noteikumus, sākot ar 2010. gadu. Taču dalībvalstīm, protams, ir jānodrošina, lai šie sociālie noteikumi tiktu ieviesti visās Eiropas valstīs.

Tas ir mans vēstījums Parlamentam no Komisijas, un es ar interesi uzklausīšu Parlamenta deputātu komentārus.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, PPE-DE grupas vārdā. — (NL) Priekšsēdētāja kungs, šodien valdīja neliels apjukums saistībā ar šo Komisijas paziņojumu, taču ir skaidrs, ka šodienas paziņojuma pamatā bija Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) un Eiropas Demokrātu iesniegtais mutiskais jautājums. Neskatoties uz Komisijas pūliņiem, šī mutiskā jautājuma pamatā bija lielas bažas par šīs regulas praktisko piemērošanu.

Ja vienā valstī es braucu par vienu minūti ilgāk, lai pārvietotu automašīnu, pēc dažām nedēļām citā valstī man var tikt piemērota ļoti liela soda nauda. Tā ir viena no problēmām, ar kurām saskaras autovadītāji un pārvadājumu uzņēmumi. Tas var radīt ļoti lielas problēmas, piemēram, ja autovadītājs brauc tikai dažus kilometrus vairāk, lai nokļūtu līdz drošai automašīnu stāvvietai (jo Eiropā visas automašīnu stāvvietas ir pārpildītas) vai lai nokļūtu automašīnu stāvvietā, kas paredzēta nakšņošanai.

Esmu priecīga, ka esat ieviesuši vairākus pasākumus un ka plānojat iesniegt šo ziņojumu. Es lūdzu, lai šis ziņojums ne tikai paredzētu ieviest noteikumus, bet lai tajā tiktu izskatīta arī šī regula, un, lūdzu, veiciet plašu novērtējumu, lai nozares pārstāvjiem būtu iespēja paust savas bažas, kā minēju iepriekš. Tāpēc ir jāveic plašs novērtējums, lai noskaidrotu, kādi uzlabojumi būtu jāveic.

Patiesi, ja es pareizi saprotu, šo pamatnostādņu trūkums ir tas, ka līdz šim dalībvalstīs tām nav juridiska spēka. Ja autovadītāji ievēro šīs pamatnostādnes, viņi var palikt bešā, jo tām nav juridiska spēka, un tā ir problēma. Komisār Barrot kungs, jūs esat lietpratējs šajā jautājumā, tāpēc esmu priecīgs, ka jūs šodien aizstājat komisāru Tajani kungu, un es patiesi ceru, ka jūs varat apsolīt, ka tiks veikts plašs novērtējums.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, PSE grupas vārdā. — (RO) Eiropas regulas, kas reglamentē darba laiku, pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laiku transporta operatoriem, attiecas ne tikai uz sociāliem apstākļiem autotransporta nozarē, bet īpaši arī uz ceļu satiksmes drošību.

Diemžēl Eiropas Savienība nav darījusi pietiekami daudz, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Dalībvalstīm ir jāuzlabo tranzīta transportlīdzekļu kontrole. Es esmu referente sociālo apstākļu jautājumos, un esmu izskatījusi pirmo Eiropas Komisijas ziņojumu, kas jāiesniedz divreiz gadā. Diemžēl tas tika iesniegts novēloti, taču ziņojumā bija minēts, ka dažas dalībvalstis ir veikušas vairāk pārbaužu, nekā bija obligāti noteikts, taču dažas dalībvalstis šo noteikumu nav ievērojušas.

Es priecājos, ka Grosch kunga ziņojumā par piekļuvi tirgum mums ar Eiropas Savienības Padomi ir izdevies sagatavot kompromisa tekstu, proti, mēs lūdzām, lai pārbaudes uz ceļiem nebūtu diskriminējošas attiecībā uz transporta operatora tautību vai mītnes valsti.

Komisāra kungs, noteikti ir jāizveido drošas stāvvietas. Bija sagatavots ziņojuma projekts par drošu stāvvietu izveidi pie Eiropas Savienības un Krievijas robežas, taču diemžēl šādu stāvvietu ir pārāk maz. Dalībvalstīm ir jāiegulda vairāk līdzekļu drošu stāvvietu izveidē, jo diemžēl 40 % transporta operatoru laupīšanas gadījumu ir fiksēti stāvvietās.

Mēs arī izdarījām grozījumus budžetā, lai varētu atvēlēt līdzekļus drošu autostāvvietu izveidei. Manuprāt, nosacījumus, kas regulē pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laiku, varēs ievērot tikai tad, kad transporta operatoriem būs radīti tādi apstākļi, kādos iespējams īstenot šos nosacījumus.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE grupas vārdā.

(DE) Priekšsēdētāja kungs, mana kolēģe no Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) un Eiropas Demokrātiem teica, ka šīs nozares pārstāvji ir ļoti nobažījušies, jo, ja autovadītājs brauc tikai vienu minūti par ilgu, pēc dažām nedēļām viņam vai viņai var tikt piemērota soda nauda.

Diemžēl no mana skatu punkta, es varu viņu nomierināt. Pirmkārt, pārbaudes dalībvalstīs ir ļoti caurlaidīgas, proti, lielākā daļa dalībvalstu pret šīm pārbaudēm attiecas vieglprātīgi vai tās neveic. Otrkārt, pastāvošā situācija ir katastrofāla, taču kriminālvajāšana šajā jomā ir ļoti vāji reglamentēta. Piemēram, ja autovadītājs, kurš pie stūres pavadījis 38 stundas bez pārtraukuma, tiek apturēts uz Innas ielejas autoceļa, neviens mani nepārliecinās, ka viņam nav izdevies atrast autostāvvietu, taču nereti darba devēji izdara spiedienu uz autovadītājiem, liekot braukt līdz pilnīgam spēku izsīkumam. Tas apdraud visus pārējos ceļu satiksmes dalībniekus. Man noteikti nav jāpaskaidro, cik nopietni ir ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti smagie kravas transportlīdzekļi.

Protams, tas uztrauc arī vietējos iedzīvotājus, jo daži no šiem transportlīdzekļiem pārvadā bīstamu kravu, kas var radīt lielu apdraudējumu. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai šajā jomā tiktu nodrošināta atbilstoša uzraudzība — tas ir ļoti nepieciešams!

Otrkārt, manuprāt, digitālos tahogrāfus cenšas ieviest dalībvalstīs jau tik ilgi, ka beidzot būtu jāļauj nodrošināt efektīvāku uzraudzību tajās valstīs, kuras to vēlas, rūpējoties par autovadītājiem, vietējiem iedzīvotājiem, citiem ceļu satiksmes dalībniekiem un ceļu satiksmes drošību kopumā.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, IND/DEM grupas vārdā. — (NL) Priekšsēdētāja kungs, beidzot darba kārtībā ir iekļauta regulas par pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laikiem darbība. Kopš šīs regulas spēkā stāšanās brīža ir iesniegtas ļoti daudzas sūdzības par šīs regulas darbību; visbiežāk minētie vārdi ir „neskaidra” un „nepamatota”. Ir jārīkojas. Šī regula drīzumā ir jāpārskata. Kādi uzlabojumi ir jāveic? Tiesību aktiem ir jābūt paredzamiem.

Es nesaku, ka visām sankcijām ir jābūt vienotām. Par to jālemj katrai dalībvalstij atsevišķi. Taču es uzskatu, ka sistēmai ir jābūt skaidrai, paredzamai un pamatotai. Tas ir vienīgais veids, kā izvairīties no pārmērīgi augstā un nepamatota soda un ļoti ilgām izšķiršanas procedūrām. Pašreizējie tiesību akti pieļauj ārvalstu kravas automašīnu vadītāju diskrimināciju, īpaši uz Eiropas ceļiem, un tas nav pieņemami. Šī problēma samērā skaidri norāda uz nopietniem pārkāpumiem iekšējā tirgū.

Visbeidzot vēlos minēt piemēru, kas apliecina esošās regulas par pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laikiem absurdumu. Autovadītājam, kas šķērsoja Franciju, tika piemērots EUR 750 sods par to, ka viņš par 15 minūtēm nokavēja atpūtas laiku. Turklāt soda naudas samaksa aizņēma sešas stundas. Tātad autovadītājs tajā dienā nevarēja iekraut un izkraut kravu. Rezultātā, iekasējot soda naudu par atpūtas laiku, kas nokavēts par 15 minūtēm, faktiskie zaudējumi bija aptuveni EUR 1750.

Komisijai ir jābūt stingrākai nostājai attiecībā uz dalībvalstīm, kas pieļauj šādus pārkāpumos iekšējā tirgū. Es esmu holandietis, un es galvenokārt runāju par valstīm, kas atrodas uz dienvidiem no Holandes.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Ir ļoti svarīgi, lai autovadītāji ievērotu nosacījumus attiecībā uz pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laikiem, lai uz Eiropas ceļiem nodrošinātu augstu drošības līmeni un aizsargātu pasažierus.

2009. gada janvārī Eiropas Komisija pieņēma pasākumu kopumu, lai nepieļautu nepareizu tahogrāfa lietošanu, un ļautu dalībvalstīm pārbaudīt atbilstību regulai par pie stūres pavadīto laiku un atpūtas laikiem. Šie pasākumi ir vajadzīgi, ņemot vērā daudzās problēmas, kas saistītas ar sistēmām, kas reģistrē darba laiku, galvenokārt, ar digitālajiem tahogrāfiem, kā arī tādēļ, ka pašreizējās tiesību normas nav elastīgas, un tās ir grūti īstenot.

Manuprāt, viena no svarīgākajām lietām, kas Komisijai ir jāņem vērā, ir Direktīvas Nr. 22/2006 transponēšana dalībvalstu tiesību aktos un saskaņošana ar valstu tiesību aktiem, kas attiecas uz Regulas Nr. 561/2006 19. pantu. Rumānija ir izpildījusi savas saistības šajā jomā, taču vairākas dalībvalstis to vēl nav izdarījušas, kas apgrūtina sankciju atbilstošu īstenošanu uz robežām un iekasējot soda naudu, kas tiek piemērota likumpārkāpējiem.

Ņemot vērā dalībvalstu pusgada atskaites par pēdējo pārskata periodu un vairākus sarežģījumus, uz kuriem norāda transportlīdzekļu vadītāji, es aicinu Eiropas Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt Regulu Nr. 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Priekšsēdētāja kungs, mēs runājam par autovadītāju atpūtas laiku un pie stūres pavadīto laiku brīdī, kad apkārt valda ekonomiskā krīze. Tūkstošiem transportlīdzekļu netiek izmantoti, jo trūkst darba. Tas attiecas arī uz autovadītājiem. Turklāt daudzi uzņēmumi ir uz bankrota robežas. Jarzembowski kungam, Wortmann-Kool kungam un citiem deputātiem, kuri aizsāka šo diskusiju, zināmā mērā var piekrist par šādiem trīs ierosinātajiem jautājumiem: sistēmas sarežģītību, tās uzticamību, un ierobežojumiem, kas ir spēkā līdz pat šim brīdim.

Nav zinātnisku pierādījumu tam, ka elastīgāka pieeja, kas ļauj īpašos gadījumos pagarināt darba laika, negatīvi ietekmētu ceļu satiksmes drošību, sevišķi, ņemot vērā to, ka uz ceļiem ir arvien mazāk transportlīdzekļu. Turpretim stingra ierobežojumu ieviešana un citi jauni slogi attiecībā uz autotransportu visticamāk apdraudēs šīs nozares nākotni. Es vēlos īpaši norādīt uz Eurovignette noteikumiem un ārējo izmaksu internalizāciju. Šis jautājums tiešām ir apspriešanas vērts, un es labprāt uzklausītu Komisijas viedokli.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. − (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es uzmanīgi klausījos jūsu sacītajā.

Runa ir par transportlīdzekļiem, un es teiktu, ka šī regula ir ieskriešanās periodā un ka tā acīmredzot ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, kā arī no sociālu apstākļu viedokļa. Es gribu nomierināt tos, kuri ir izteikuši bažas par šo profesiju. Komisija ir informēta par to, ka šī Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtā tiek īstenota pakāpeniski. Komisija sazinās ar sociālajiem partneriem, ekspertiem dalībvalstīs, lai šo regulu pakāpeniski saskaņotu.

Taisnība, ka 2009. gada 30. janvārī Komisija pieņēma direktīvu, kurā saskaņotas termina „pārkāpums” definīcijas, un ka tā plāno publicēt ziņojumu par soda naudām, kā to paredz Direktīvas Nr. 2006/22 10. pants. Šajā ziņojumā būs norādīts, ka soda naudas dažādās dalībvalstīs atšķiras, un atšķiras arī tas, kā pārkāpumi tiek klasificēti.

Tas ir pirmkārt.

Otrkārt, atbildot uz Wortmann-Kool kundzes teikto, ka autovadītājiem ir jāatrod droša stāvvieta un ka tādām stāvvietām ir jābūt vairākām, es vēlos norādīt, ka šī regula paredz, ka pie stūres drīkst pavadīt vairāk laika, lai atrastu drošu stāvvietu.

Es piekrītu Liberadzki kungam, kurš tikko minēja, ka nevajadzētu šajā nozarē ieviest pārāk daudz ierobežojumu, taču jūs arī zināt, ka tas tiek darīts, lai uzlabotu drošības attiecīgajā nozarē un zināmā mērā pasargātu autovadītājus pret dažādiem riskiem.

Liberadzki kundze mums atgādināja, cik svarīgi šie noteikumi ir attiecībā uz ceļu satiksmes drošību.

Marinescu kungs, manuprāt, mēs visu laiku apspriežam to, kā šī direktīva tiek piemērota, taču, patiesībā, mēs nevaram atkal pārspriest tiesību normas. Mums ir jādod laiks pierast pie šiem noteikumiem, kas, manuprāt, nāks par labu šai nozarei, ciktāl tie mazliet labāk saskaņos darba nosacījumus, apliecinot cieņu pret autovadītāju privāto dzīvi, un garantējot lielāku drošību.

Tas ir viss, kas man sakāms. Protams, es par jūsu komentāriem informēšu savu draugu Tajani kungu, lai turpinātu novērtējumu pamata līmenī un ņemot vērā visus novērojumus un, jo īpaši, priekšsēdētāja kungs, būtiskās piezīmes, ko šovakar minēja dažādi Eiropas Parlamenta deputāti.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. − Debates tiek slēgtas.

 
  
  

SĒDI VADA: G. ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika