Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

19. Vyhodnotenie času jazdy a dôb odpočinku (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom je vyhlásenie Komisie týkajúce sa vyhodnotenia času jazdy a dôb odpočinku.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, prečítam vám vyhlásenie Komisie, týkajúce sa vyhodnotenia času jazdy a dôb odpočinku.

Nariadenie (ES) č. 561/2006 vstúpilo do platnosti 11. apríla 2007, teda asi pred dvoma rokmi, a nahradilo predpisy o čase jazdy a dobách odpočinku, ktoré sa nemenili vyše dvadsať rokov.

Odkedy bolo toto nariadenie prijaté, Komisia aktívne sleduje jeho uplatňovanie, a to aj prostredníctvom niekoľkých stretnutí s členskými štátmi, zástupcami priemyslu a združeniami, vo výbore a v rôznych pracovných skupinách, ktoré výbor vytvoril.

Komisia čoskoro zverejní dvojročnú správu o uplatňovaní sociálnych predpisov. Jedným z predbežných záverov je, že úsilie a investície, ktoré členské štáty vynakladajú z hľadiska monitorovania, by sa mali zvýšiť, aby bolo možné dosiahnuť takú úroveň, ktorú vyžadujú európske právne predpisy.

Medzi iniciatívy Komisie patria usmernenia, ktoré budú vydané na základe dohody s členskými štátmi a ktorých cieľom bude zabezpečiť harmonizované uplatňovanie predpisov o čase jazdy a dobách odpočinku, napríklad v prípade, keď musí vodič prerušiť dobu odpočinku z dôvodu mimoriadnej udalosti.

Komisia taktiež aktívne pracuje na zdokonalení digitálneho tachometra. V januári bol prijatý balíček opatrení na zvýšenie bezpečnosti systému. Členské štáty preto musia vyvinúť špecifické zariadenie na monitorovanie tachometra.

Druhý balíček opatrení na prijatie technických špecifikácií pre tachometre sa práve prerokúva v rámci postupu vo výbore. Tieto opatrenia vodičom uľahčia používanie tachometrov vďaka zjednodušeniu manuálnych vstupov.

Na základe pozorovania toho, ako sa nariadenie počas ostatných dvoch rokov uplatňuje, Komisia dospela k záveru, že nové právne predpisy o čase jazdy a dobách odpočinku sú úspešné. Preto Komisia po dohode s členskými štátmi presvedčila krajiny, ktoré podpísali dohodu o medzinárodnej cestnej doprave AETR, aby prijali tieto nové predpisy od roku 2010. Členské štáty však musia zaistiť, aby sa tieto sociálne predpisy v Európe uplatňovali harmonizovane.

Toto som mal povedať Parlamentu v mene Komisie a teraz si pozorne vypočujem pripomienky rôznych poslancov.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, v mene skupiny PPE-DE.(NL) Vážený pán predsedajúci, okolo vyhlásenia Komisie dnes vznikol istý zmätok, ale je jasné, že otázky na ústne zodpovedanie, ktoré predložila Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, vytvorili základ pre dnešné vyhlásenie. Otázky na ústne zodpovedanie pramenili z veľkých obáv, ktoré existujú aj napriek úsiliu Komisie a týkajú sa praktického uplatnenia tohto nariadenia.

Ak v nejakej krajine šoférujem ešte o jednu minútu dlhšie, pretože potrebujem presunúť svoje auto, mohla by som o niekoľko týždňov na to dostať v inej krajine závratnú pokutu. Toto je jeden príklad problémov, s ktorými sa stretávajú vodiči a dopravné spoločnosti. Môže to spôsobiť obrovské problémy, napríklad ak šoférujete len o niekoľko kilometrov viac, aby ste sa dostali na bezpečné parkovisko (keďže všetky parkoviská v Európe sú preplnené) alebo na dobré parkovisko na noc.

Teší ma, že ste spustili niekoľko činností, ako aj to, že prednesiete svoju správu. Rada by som vás požiadala, aby ste sa v tejto správe zamerali nielen na ustanovenia, ale aj na samotné nariadenie, a aby ste prešli k rozsiahlemu vyhodnoteniu, ktoré dáva tomuto odvetviu možnosť spolu s vami odstrániť obavy, o ktorých som práve hovorila. Rozsiahle vyhodnotenie je potrebné na to, aby sme sa mohli zamerať na vylepšenia, ktoré možno urobiť.

Nevýhodou týchto usmernení je podľa mňa rozhodne to, že v členských štátoch zatiaľ nemajú žiadnu právnu silu. Ak sa vodiči spoľahnú na tieto usmernenia, mohli by zostať s prázdnymi rukami, pretože tieto usmernenia nie sú právoplatné – a to je problém. Vážený pán komisár Barrot, vzhľadom na vašu znalosť celej záležitosti som rada, že ste dnes vystriedali komisára Tajaniho, a úprimne dúfam, že nám môžete prisľúbiť toto rozsiahle vyhodnotenie.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, v mene skupiny PSE.(RO) Európske nariadenia určujúce pracovný čas, čas jazdy a doby odpočinku pre prevádzkovateľov dopravy sa týkajú nielen sociálnych podmienok v odvetví cestnej dopravy, ale predovšetkým bezpečnosti na cestách.

Európskej únii sa však, bohužiaľ, nepodarilo dostatočne znížiť počet dopravných nehôd. Členské štáty nesporne potrebujú zlepšiť kontroly, ktoré uplatňujú v tranzitnej doprave. Ako spravodajkyňa pre sociálne podmienky som preskúmala prvú správu, ktorú zostavila Európska komisia a ktorá by mala byť vypracovaná dvakrát ročne. Táto správa sa, bohužiaľ, oneskorila, ale všimla som si v nej, že niektoré členské štáty v skutočnosti prekročili minimálnu mieru kontrol, ktoré boli povinné vykonať, zatiaľ čo iné členské štáty si tieto povinnosti nesplnili.

Som rada, že v správe pána Groscha o prístupe na trh sa nám spolu s Radou Európskej únie podarilo vytvoriť kompromisný text. Konkrétne sme žiadali, aby žiadne cestné kontroly neboli diskriminačné a nezakladali sa či už na národnosti, alebo na krajine pobytu prevádzkovateľov dopravy.

Vážený pán komisár, nepochybne potrebujeme bezpečné parkoviská. Bol tu návrh správy o výstavbe bezpečných parkovísk na hranici medzi Európskou úniou a Ruskom, ale tieto parkoviská, bohužiaľ, nie sú postačujúce. Členské štáty musia zvýšiť investície do bezpečných parkovísk, keďže 40 % lúpeží, ktorých obeťami boli pracovníci z odvetvia dopravy, sa bohužiaľ odohralo na parkoviskách.

Vypracovali sme taktiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k rozpočtu, takže môžeme vyčleniť peniaze na výstavbu bezpečných parkovísk. Som presvedčená, že podmienky určujúce čas jazdy a doby odpočinku možno splniť len vtedy, ak vytvoríme pre prevádzkovateľov dopravy také podmienky, ktoré im umožnia plniť tieto ustanovenia.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, kolegyňa zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov povedala, že v odvetví dopravy existujú veľké obavy, že ak bude niekto šoférovať čo len o minútu dlhšie, môže za to o niekoľko týždňov zaplatiť.

Zo svojho pohľadu ju však, bohužiaľ, môžem upokojiť. Po prvé, kontroly v členských štátoch sú veľmi permeabilné, čo znamená, že väčšina členských štátov berie svoju monitorovaciu povinnosť naľahko alebo ju prehliada. Po druhé, trestné stíhanie v tejto oblasti je ešte stále v plienkach aj napriek tomu, že stav vecí je katastrofálny. Ak napríklad vodiča, ktorý šoféroval 38 hodín bez prestávky, zastavia na diaľnici v Inntale, nech mi nikto nehovorí, že sa mu nepodarilo nájsť parkovisko. Naopak, je tu veľký tlak, ktorý vyvíjajú zamestnávatelia na šoférov, aby pokračovali v jazde, až kým neodpadávajú od únavy. To je nebezpečné aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Nemusím zachádzať do detailov týkajúcich sa závažnosti dopravných nehôd, do ktorých boli zapojené vozidlá s ťažkým nákladom.

To, samozrejme, vyvoláva obavy aj u miestnych obyvateľov, keďže niektoré z týchto vozidiel môžu prevážať nebezpečný náklad, ktorý potom spôsobuje škodu. Preto je podľa mňa riadne monitorovanie v tejto oblasti nesmierne potrebné a dôležité – je to priam nevyhnutné!

Po druhé, myslím si, že najmä pokiaľ ide o zavádzanie digitálnych tachometrov, v členských štátoch máme za sebou takú dlhú históriu tohto zavádzania, že pomaly, ale iste prichádza čas, aby sme tým, ktorí chcú vykonávať monitorovanie – pre dobro vodičov, miestnych obyvateľov, používateľov ciest a bezpečnosť na cestách vo všeobecnosti – konečne umožnili robiť to efektívnejšie.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM.(NL) Vážený pán predsedajúci, nariadenie o čase jazdy a dobách odpočinku sa konečno ocitlo na programe plenárnej schôdze. Odkedy nariadenie vstúpilo do platnosti, valia sa na nás sťažnosti týkajúce sa jeho využitia – často pri tom počuť slová ako „nejasné“ a „nezmyselné“. V tomto ohľade treba konať. Nariadenie treba zrevidovať, a to rýchlo. Čo treba zlepšiť? Právne predpisy musia byť predvídateľné.

Nie som zástancom harmonizácie všetkých sankcií. To musí ostať v kompetencii členských štátov. Som však zástancom jasného, predvídateľného a rozumného systému. Je to jediný spôsob, ako uniknúť absurdne vysokým a nezmyselným pokutám, ktorých súčasťou sú nesmierne zdĺhavé postupy ich zaplatenia. Podľa súčasných právnych predpisov je tu očividne priestor na diskriminačný prístup k vodičom kamiónov, a to predovšetkým na európskych cestách, ktorý je neprijateľný. Tento problém jednoducho predstavuje vážnu deformáciu vnútorného trhu.

Na záver stručný príklad absurdnosti súčasného nariadenia o čase jazdy a dobách odpočinku. Vodič, ktorý prechádzal cez Francúzsko, dostal pokutu vo výške 750 EUR za to, že si o 15 minút skrátil svoju plnú dobu odpočinku. Okrem toho trvalo šesť hodín, kým túto pokutu zaplatil. To znamenalo, že vodič v ten deň nemohol naložiť ani vyložiť tovar, spolu so všetkými sprievodnými následkami. Výsledkom pokuty za pätnásť minútové porušenie doby odpočinku bola celková strata vo výške približne 1 750 EUR.

Komisia musí zaujať oveľa tvrdší prístup voči členským štátom, ktoré nesú vinu za takéto deformácie vnútorného trhu. Ako Holanďan tým myslím hlavne destinácie smerom na juh.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Z dôvodu zachovania vysokej úrovne bezpečnosti na európskych cestách a ochrany pasažierov je životne dôležité, aby sa vodiči riadili nariadeniami o čase jazdy a dobách odpočinku.

Európska komisia prijala v januári 2009 balík opatrení, ktorých cieľom je zabrániť nesprávnemu používaniu tachometrov a posilniť možnosti členských štátov na overovanie toho, či sa nariadenia o čase jazdy a dobách odpočinku dodržiavajú. Tieto opatrenia sú vítané vzhľadom na početné problémy so systémami na zaznamenávanie pracovného času, ktoré sa časom objavili. Tieto problémy súvisia najmä s digitálnymi tachometrami, ako aj so skutočnosťou, že súčasné legislatívne ustanovenia sú považované za nepružné a ťažko sa presadzujú.

Som presvedčený, že jedným z najzávažnejších aspektov, ktoré musí mať Komisia na pamäti, je dôležitosť transpozície smernice č. 22/2006 do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov a harmonizácia vnútroštátnych ustanovení, ktoré boli navrhnuté ako výsledok článku 19 nariadenia č. 561/2006. Rumunsko si svoje povinnosti v týchto záležitostiach plní, ale niektoré členské štáty tento proces stále nedokončili, čo spôsobuje problémy pri náležitom presadzovaní sankcií na cezhraničnom základe a pri vyberaní pokút, ktoré vyplývajú z porušenia zákona.

Vzhľadom na šesťmesačné správy, ktoré prišli od členských štátov počas ostatného referenčného obdobia, a na mnohé ťažkosti, ktoré naznačili prepravcovia, vyzývam Európsku komisiu, aby preskúmala možnosť zrevidovať nariadenie č. 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Vážený pán predsedajúci, diskutujeme o dobách odpočinku a pracovnom čase pre vodičov cestnej dopravy uprostred hospodárskej krízy. Tisícky vozidiel stoja nečinne, pretože pre ne neexistuje žiadna práca. To isté platí pre vodičov. Okrem toho, obrovské množstvo firiem sa ocitá na pokraji finančného krachu. Pán Jarzembowski, pani Wortmannová-Koolová a ďalší poslanci, ktorí majú na starosti túto problematiku, celkom právom nastolili tieto tri otázky: zložitosť systému, jeho spoľahlivosť, respektíve nespoľahlivosť, a prax, ktorá sa dodnes používa pri kladení istých obmedzení.

Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, podľa ktorého by flexibilnejšie uplatňovanie – ktoré by za istých okolností mohlo dokonca umožniť predĺženie pracovného času v konkrétnom týždni – malo negatívny vplyv na bezpečnosť na cestách, najmä, keď cestná premávka klesá. Naopak, je viac než pravdepodobné, že budúcnosť tohto odvetvia bude ohrozená z dôvodu prísneho zavádzania obmedzení, ako aj pre uvalenie nových sprievodných záťaží na cestnú dopravu. Rád by som sa zmienil najmä o európskej diaľničnej známke Eurovignette a internacionalizácii externých nákladov. Táto téma skutočne stojí za rozpravu a ja by som uvítal, keby sa Komisia vyjadrila, čo si o nej myslí.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pozorne som si vypočul každého z vás.

Keďže hovoríme o doprave, povedal by som, že toto nariadenie je vo svojej „zábehovej“ fáze a že je očividne veľmi dôležité pre bezpečnosť na cestách a taktiež zo sociálnych dôvodov. Rád by som trochu upokojil tých, ktorí vyjadrili obavy týkajúce sa tejto profesie. Komisia si je vedomá postupného zavádzania nariadenia, ktoré prijali Európsky parlament a Rada. Je v kontakte so sociálnymi partnermi, odborníkmi z členských štátov, takže nariadenie možno postupne harmonizovať v súlade s potrebou interpretácie.

Je pravdou, že 30. januára 2009 Komisia prijala smernicu, ktorá harmonizuje definície porušenia predpisov, a že pokiaľ ide o pokuty, má v úmysle zverejniť správu o tejto téme, tak ako to vyžaduje článok 10 smernice 2006/22. Táto správa ukáže, že pokuty sú rôzne v jednotlivých členských štátoch, ale aj vo vzťahu k spôsobu kategorizácie porušení predpisov.

To je teda prvý bod.

V rámci odpovede pani poslankyni Wortmannovej-Koolovej, ktorá spomínala potrebu vodičov nájsť bezpečné miesto na zaparkovanie a bojovala za väčší počet takýchto miest, by som povedal toľko, že nariadenie umožňuje šoférovať dlhšiu dobu s cieľom nájsť bezpečné parkovacie miesto.

Je pravda, čo povedal pred chvíľou pán Liberadzki, že by sme na toto odvetvie nemali klásť priveľa obmedzení, ale zároveň viete aj to, že cieľom je umožniť tomuto odvetviu vyhnúť sa bezpečnostným rizikám, a práve toto je spôsob, ako vodičov ochrániť pred určitými rizikami, ktoré na seba berú. Pani Lichtenbergerová nám pripomenula, aké dôležité sú tieto ustanovenia pre bezpečnosť na cestách.

Vážený pán Marinescu, myslím, že sa neustále snažíme hodnotiť uplatňovanie, ale pravdou je, že zatiaľ ešte nemôžeme opäť diskutovať o právnych predpisoch. Musíme týmto nariadeniam dopriať čas, aby vytvorili nové návyky, návyky, o ktorých som presvedčený, že budú prínosom pre celé odvetvie, a to až do takej miery, že trochu lepšie zosúladia pracovné podmienky vďaka tomu, že zabezpečia rešpektovanie súkromného života vodičov, ako aj lepšiu bezpečnosť.

To je všetko, čo by som k tomu povedal. Samozrejme, vaše pripomienky budem tlmočiť svojmu priateľovi pánovi Tajanimu, aby mohol zabezpečiť, že toto vyhodnotenie bude pokračovať na úrovni členskej základne a na základe všetkých pozorovaní, ktoré boli vykonané, a predovšetkým, vážený pán predsedajúci, na základe príhodných postrehov jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí dnes večer vystúpili.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia