Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2328(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0125/2009

Předložené texty :

A6-0125/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 21
CRE 01/04/2009 - 21

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.7
CRE 02/04/2009 - 9.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0202

Rozpravy
Středa, 1. dubna 2009 - Brusel Vydání Úř. věst.

21. Vzdělávání dětí migrantů (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem programu je krátké přednesení zprávy (A6-0125/2009) pana Takkuly předložené jménem Výboru pro kulturu a vzdělávání o vzdělávání dětí migrantů (2008/2328(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, zpravodaj. (FI) Pane předsedající, Evropská unie má morální povinnost zajistit všem, včetně dětí migrantů, právo na dobré vzdělání. Každé dítě musí mít právo na vzdělání, které musí být bezplatné a povinné, a to alespoň na základní úrovni. Děti by měly mít možnost získat obecné vzdělání, které podporuje rovné možnosti rozvíjení jejich dovedností – jejich individuální schopnosti rozlišovat a smyslu pro etickou a společenskou odpovědnost – aby z nich mohli vyrůst vyrovnaní a odpovědní členové společnosti.

Ti, kdo jsou odpovědní za vzdělávání a dohled nad dětmi, by měli za základní zásadu považovat to, co je pro děti nejlepší. To pochopitelně začíná doma s rodiči, ale výchovu dětí musí podporovat také škola a společnost, a tím žákům umožnit rozvíjet jejich osobnost jako celek.

Znepokojily mě nedávno zveřejněné studie o dětech migrantů. Podle těchto analýz existují místa, kde tyto děti mají velké problémy, aby mohly chodit do školy, a v některých společnostech se vyskytly pokusy o zřízení škol, které se starají jen o děti migrantů. Výsledkem je pochopitelně to, že rodiče přeložily své děti z místní školy, aby nemusely být ve stejné škole jako děti migrantů. Tato situace je politováníhodná a výsledkem je to, že děti migrantů mají velmi nízkou úroveň vzdělání a špatné výsledky. Dalším výsledkem je obrovská fluktuace učitelů v těchto školách s vysokou koncentrací dětí migrantů.

To není vývoj, ve který jsme doufali, a musíme vytvořit podmínky, za kterých se děti migrantů budou moci co nejlépe integrovat do společnosti. Musíme také zajistit, aby školy měly dostatečné zdroje, čímž myslím kvantitativní zdroje, pokud jde o učitele, a také finanční zdroje, a musíme převzít odpovědnost za rozvoj odborné průpravy pro učitele a jejich průběžné doškolování. Abychom se mohli o děti migrantů postarat integrovaným a udržitelným způsobem, potřebujeme komplexní přístup. Potřebujeme také speciální investice a další prostředky pro vzdělávání učitelů a pro celý vzdělávací systém.

Vím, že jde o otázku, která spadá do kompetence jednotlivých členských států, ale měli bychom členské státy podporovat prostřednictvím průhledné koordinace ze strany Evropského parlamentu a Evropské unie, protože se domnívám, že všichni chceme, aby se dětem migrantů dostalo dobrého vzdělání a mohly se začlenit do společnosti. Tak se můžeme vyhnout politováníhodnému trendu sociálního vyloučení, jehož jsme dnes svědky v případě mnoha dětí migrantů. To často vede k nezaměstnanosti a dále ke kriminalitě a mnoha jiným nežádoucím důsledkům.

Jde o znepokojující záležitost také z pohledu volného pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie, neboť lidé žijící v členských státech EU se nebudou chtít přestěhovat do jiné země nebo pracovat v zahraničí, protože zde nebudou moci svým dětem zajistit dobré a řádné vzdělání a kvalitní školy. Proto na tento problém musíme zaměřit pozornost a zajistit, aby ve všech členských zemích Evropské Unie existoval vhodný systém kvalitního vzdělání pro všechny děti a mladé lidi.

Děti a mládež jsou naše budoucnost – nejcennější hodnota, kterou máme. Jejich jméno je „dnešek“, ne „zítřek“, proto doufám, že dokážeme v Evropské unii sdílet společnou zásadu, podle níž má každé dítě právo na jednotný, bezpečný zítřek a dobré vzdělání.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, vítám tuto zprávu z vlastní iniciativy a především bych chtěl jménem svým a jménem svého kolegy pana komisaře Figel'a poděkovat panu zpravodaji Takkulovi a výboru pro kulturu a vzdělávání za práci, kterou odvedli.

Evropská komise sdílí přesvědčení pana poslance, že rostoucí počet dětí původem z prostředí migrantů staví před vzdělávací systémy ve většině členských států velké výzvy.

Vzdělávání je nejdůležitější věc v procesu integrace. Získání kvalifikace je nepostradatelné, pokud chceme zajistit budoucnost našich občanů ve společnosti založené na znalostech, společnosti, která je stále více vystavena soutěži. Stejně důležité však je, aby školy jako společenský experiment poskytovaly základ vzájemného vědění a vzájemného pochopení, které jsou rozhodující pro zlepšení našeho soužití.

Dnes však děti migrantů čelí v Evropě velkým problémům. Před dětmi migrantů stojí často dvojí výzva: na jedné straně nedostatečná znalost jazyka hostitelské země a na druhé straně nízké společensko-ekonomické postavení. Děti migrantů mají ve srovnání s domácími žáky často ve škole horší výsledky, častěji nedokončí školu a méně často uspějí v přijetí na vyšší stupeň škol.

Zpráva proto oprávněně zdůrazňuje, že je důležité poskytnout dětem migrantů řádnou pomoc při učení jazyka hostitelské země a současně podporovat jejich rodný jazyk a kulturu. Důležité je také, aby navštěvovaly předškolní zařízení, a podařilo se tak jejich úspěšné začlenění do vzdělávacího systému v ranějším stádiu a odstranily se společensko-hospodářské a jazykové nevýhody. Učitelé by měli mít v každém případě potřebné vzdělání, které je pro multikulturní prostředí velmi důležité. Základní složkou vzdělávání učitelů a jejich odborného rozvoje by měla být také mobilita.

Jsem potěšen, že v těchto otázkách zde panuje široký konsensus. Domnívám se, že souhlasíte i s tím, že nyní musíme své dobré úmysly přenést do praxe a skutečně zlepšit šance dětí migrantů na vzdělání. Měli bychom tedy podpořit členské státy, aby zajistily vysokou kvalitu vzdělání pro všechny a aby současně aktivně předcházely sociálně-ekonomické segregaci žáků. Měli bychom být nápomocni členským státům při tom, když budou školám umožňovat zvládat různé požadavky na ně kladené, aby se prvotní výzva multikulturní společnosti a mnohojazyčnosti obrátila pro tyto školy ve výhodu.

Podstata a organizace školských systémů je pochopitelně čistě ve vnitrostátní kompetenci a Komise nemá v úmyslu do těchto kompetencí nikterak zasahovat. Musím ale říct, že úspěšná integrace dětí migrantů je něco, co se dotýká Evropy jako celku. Musíme se toho vzájemně od sebe hodně učit a můžeme se toho vzájemně od sebe hodně naučit. Jsme si jistí, že vaše zpráva představuje významný krok směrem k tomu, že ukážeme, jak konkrétní kroky lze podniknout na pomoc členským státům v této oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Tento bod je uzavřen.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (Článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písemně. – Téma vzdělávání a migrace spolu úzce souvisí, protože jak migrace v rámci Evropské unie, tak imigrace do EU za poslední roky značně vzrostly a v budoucnu se budeme muset důkladněji věnovat celé řadě otázek.

Podporuji také myšlenku že směrnice 77/486/ES je zastaralá. Nezapomínejme, že tato směrnice pochází z roku 1977 a Evropská unie se od té doby změnila. Jako příklad mohu uvést to, že moje země, Rumunsko, do EU vstoupila o 20 let později a mám pocit, že tato směrnice nenabízí řešení pro naše problémy. Problémy spojené s migrací za poslední roky dramaticky vzrostly, a proto podporuji myšlenku pana Takkuly na novelizaci této směrnice. Šel bych dokonce ještě dále a navrhuji, aby vznikla nová směrnice zabývající se vzdělávání dětí migrantů.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), písemně.(RO) Nárůst migrace v EU včetně migrace uvnitř EU má četné významné dopady z kulturního, hospodářského a společenského hlediska. V tomto smyslu je nesmírně důležité zajistit migrantům stejné možnosti a zaměřit větší pozornost na potírání diskriminace, které jsou vystaveni. Situace Romů, jejichž samotná problematika představuje zvláštní případ a jistou míru problémů, mluví v této věci sama za sebe.

Chci také upozornit na to, jaký dopad na mobilitu pracovní síly mají problémy, které zažívají děti rodičů pracujících v zahraničí, když se mají začlenit do neznámého školního prostředí.

Z tohoto důvodu může podpora co nejrychlejšího začlenění dětí hrát významnou roli v předcházení uzavírání migrantů do ghetta, především proto, že bylo zaznamenáno, že úroveň vzdělání a sociální a ekonomická situace dětí migrantů je horší než situace ostatních dětí, a v této oblasti tedy existuje potřeba určitého podnětu. Čím lepší podmínky pro co nejrychlejší začlenění do cizího vzdělávacího prostředí jim poskytneme, tím větší jsou jejich vyhlídky na úspěch ve vzdělání a na trhu práce.

Současně však učení jazyka hostitelské země a asimilace do místního prostředí nesmí znamenat opuštění vlastního kulturního dědictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), písemně.(RO) Jednou ze základních zásad Evropské unie je svoboda pohybu, která umožňuje občanům pracovat, studovat a cestovat do cizích zemí. Je důležité, abychom společenskou integraci osob migrujících na vnitřním trhu brali jako závazek celé společnosti. Vzdělávání dětí migrantů je krokem tímto směrem.

Na vzdělávání děti migrantů je nutné hledět z hlediska zlepšení každodenního fungování evropské společnosti i z hlediska kulturního obohacení. S ohledem na to se domnívám, že je nutné vybudovat spolupráci mezi hostitelskou zemí a zemí původu, na základě které se země původu bude aktivně podílet na zachování svého jazyka a kultury.

Podporujeme zavedení mateřského jazyka imigrantů jako druhého cizího jazyka do učebního plánu školy v hostitelské zemi, kterou navštěvují velká společenství imigrantů. Přijímání učitelů z příslušných komunit je podle nás jedním způsobem, jak zajistit, aby tyto děti měly kontakt s kulturou své země původu a aby mohly společně sdílet zkušenost spojenou s imigrací.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE), písemně.(RO) V zelené knize Komise se mluví o řadě otázek, týkajících se jednoho z největších problémů, kterému jsou v současnosti členské státy vystaveny: vzdělávání dětí migrantů. Velký počet rumunských dětí žije se svými rodinami v jiných členských státech a je pro ně důležité, aby si zachovaly svou identitu a měly možnost učit se jazyk země, ve které žijí, i svůj mateřský jazyk. Musíme podporovat toleranci a pochopení a společně najít řešení, jak zajistit vzdělání v rodném jazyce migrantů. Tyto děti musí mít stejná práva jako jiné děti. Je velmi dobře známo, že jejich nejistá ekonomická situace může vést k izolaci, opuštění školy a násilí. Proto musíme členské státy podpořit v hledání řešení. Děti jsou nejvzácnějším zdrojem, jaký máme. Představují budoucnost naší společnosti, bez ohledu na prostředí, odkud pocházejí.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí