Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2328(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0125/2009

Predkladané texty :

A6-0125/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 21
CRE 01/04/2009 - 21

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.7
CRE 02/04/2009 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0202

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

21. Vzdelávanie detí migrantov (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom je krátke prednesenie správy (A6-0125/2009) pána Takkulu v mene Výboru pre kultúru o vzdelávaní detí migrantov (2008/2328(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, spravodajca. – (FI) Vážený pán predsedajúci, je etickou povinnosťou Európskej únie zabezpečiť, aby každý, vrátane detí migrantov, mal právo na dobré vzdelanie. Každé dieťa musí mať právo získať vzdelanie, ktoré musí byť bezplatné a povinné, prinajmenšom na základnej úrovni. Deti by mali byť schopné získať všeobecné vzdelanie, ktoré podporuje rovnaké príležitosti na rozvoj svojich schopností – individuálnej sily robiť úsudky a zmyslu pre morálnu a spoločenskú zodpovednosť – tak, aby mohli vyrastať ako vyrovnaní, zodpovední členovia spoločnosti.

Tí, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie a výchovu detí, by mali považovať to, čo je najlepšie pre dieťa, za svoju výchovnú zásadu. To samozrejme začína doma pri rodičoch, ale aj školy a spoločnosť musia podporovať výchovu detí tým, že žiakom umožnia celistvejšie rozvíjať ich osobnosti.

Znepokojili ma štúdie, ktoré boli nedávno zverejnené o deťoch migrantov. Tvrdia, že na niektorých miestach je pre ne veľmi ťažké chodiť do školy a že v niektorých spoločenstvách sa vynaložilo úsilie na zriadenie škôl, ktoré sa starajú výlučne o deti migrantov. Výsledkom samozrejme je, že rodiny prehlásili deti z miestnych škôl tak, aby nemuseli chodiť do rovnakej školy ako deti migrantov. To je poľutovaniahodná situácia, ktorá vedie k nízkej úrovni vzdelania a slabým školským výsledkom u detí migrantov. Ďalším dôsledkom je veľká fluktuácia učiteľov na školách s vysokou koncentráciou detí migrantov.

Toto nie je vývoj, v aký sme dúfali, a musíme vytvoriť také podmienky, aby sa deti migrantov mohli začleniť do spoločnosti najlepším možným spôsobom. Mali by sme taktiež zabezpečiť, aby školy mali primerané zdroje, čím myslím kvantitatívne zdroje v zmysle pedagogických pracovníkov, a aj finančné zdroje. Musíme prevziať zodpovednosť za rozvoj nielen vzdelávania učiteľov, ale aj ich doškoľovania. Na to, aby sme sa mohli postarať o deti migrantov komplexným, trvalo udržateľným spôsobom, potrebujeme komplexný prístup. Rovnako potrebujeme osobitné investície a doplnkové zdroje na vzdelávanie učiteľov a celý školský systém.

Viem, že tento problém patrí do kompetencií každého členského štátu, ale aj prostredníctvom prehľadnej koordinácie zo strany Európskeho parlamentu a Európskej únie by sme mali členské štáty podnietiť k činom, lebo verím, že všetci chceme, aby deti migrantov dostali dobré vzdelanie a boli schopné začleniť sa do spoločnosti. Týmto spôsobom sa môžeme vyhnúť poľutovaniahodnému trendu sociálneho vylúčenia, ktorého sme dnes svedkami v prípade mnohých detí migrantov. Faktom je, že to často vedie k nezamestnanosti a napokon aj ku kriminalite, a aj k mnohým ďalším nechceným následkom.

Z hľadiska slobodného pohybu pracovnej sily v rámci Európskej únie je taktiež znepokojujúce, že ľudia žijúci v členských štátoch EÚ sa nebudú chcieť presťahovať do inej krajiny alebo pracovať v zahraničí z dôvodu nemožnosti zabezpečiť náležité vzdelanie a kvalitnú výučbu pre svoje deti. Preto musíme zamerať pozornosť na tento problém a zabezpečiť, aby existoval primeraný systém vysokokvalitného vzdelávania pre každé dieťa a mladého človeka v každom členskom štáte Európskej únie.

Deti a mladí ľudia sú našou budúcnosťou – najcennejší majetok, ktorý máme. Ich meno je „Dnes“, nie „Zajtra“, a tak dúfam, že my v Európskej únii budeme schopní uplatňovať spoločný princíp, pričom každé dieťa bude mať právo na integrovaný, bezpečný zajtrajšok a dobré vzdelanie.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, vítam túto správu z vlastnej iniciatívy a predovšetkým by som chcel vo vlastnom mene a v mene svojho kolegu komisára Figeľa poďakovať spravodajcovi pánovi Takkulovi a Výboru pre kultúru a vzdelávanie za vykonanú prácu.

Európska komisia súhlasí s názorom vážených poslancov a poslankýň, že rastúci počet detí s migračným pozadím ukladá vzdelávacím systémov vo väčšine našich členských štátov náročné úlohy.

Vzdelanie je kľúčovou otázkou integračného procesu. Získanie kvalifikácie je nevyhnutné, ak chceme zabezpečiť budúcnosť našich občanov vo vedomostnej spoločnosti, spoločnosti, ktorá čoraz väčšmi podlieha konkurencii. Je však rovnako dôležité, aby školy, ako spoločenský experiment, poskytovali základ pre vzájomné poznanie a vzájomné porozumenie, čo je kľúčom k zlepšeniu nášho spolužitia.

V súčasnosti však žiaci s migračným pozadím čelia v Európe veľkým problémom. Deti migrantov sa často musia vyrovnávať s dvojitým problémom: na jednej stane majú nedostatočnú znalosť jazyka hostiteľskej krajiny a na strane druhej nízke sociálno-ekonomické postavenie. V porovnaní s domácimi žiakmi veľa detí migrantov dosahuje v škole slabé výsledky, veľa z nich školu predčasne opúšťa a oveľa menej ich nastupuje do škôl na vyššom stupni.

Preto správa správne zdôrazňuje význam poskytovania náležitej pomoci deťom migrantov pri osvojovaní si jazyka hostiteľskej krajiny, a zároveň podporuje rozvoj ich rodných jazykov a kultúr. Navštevovanie predškolských zariadení je taktiež dôležité na dosiahnutie úspešného začlenenia sa do vzdelávacích systémov už v ranom veku a na to, aby sa odstránili sociálno-ekonomické a jazykové znevýhodnenia. Učitelia by v každom prípade mali mať potrebnú kvalifikáciu, ktorá je pre multikultúrne prostredie taká dôležitá. Mobilita by mala byť takisto dôležitou súčasťou vzdelávania a odborného rastu učiteľov.

Som rád, že sme v týchto otázkach dosiahli taký široký konsenzus. Verím, že sa zhodneme aj na tom, že naše dobré úmysly teraz musíme preniesť do praxe a naozaj zlepšiť vzdelávacie možnosti pre deti migrantov. Mali by sme teda podporovať členské štáty v tom, aby zabezpečili kvalitné vzdelávanie pre všetkých a zároveň aktívne predchádzali sociálno-ekonomickej segregácii žiakov. Mali by sme pomáhať členským štátom, aby školy boli schopné zvládať rozmanité požiadavky tak, že prvotný problém multikultúrnej spoločnosti a mnohojazyčnosti sa zmení na výhodu týchto škôl.

Prostriedky a organizácia školských systémov sú samozrejme úplne vo vnútroštátnej kompetencii a Komisia nemá v úmysle žiadnym spôsobom do nich zasahovať. Musím však povedať, že úspešná integrácia detí migrantov je niečo, čo sa týka Európy ako celku. Máme sa od seba navzájom čo učiť a môžeme sa jeden od druhého naučiť veľa. Sme presvedčení, že vaša správa predstavuje dôležitý krok k tomu, aby sa ukázalo, aké konkrétne opatrenia na pomoc členským štátom možno v tejto oblasti prijať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Bod je uzavretý.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písomne. – Téma vzdelávania úzko súvisí s témou migrácie, pretože tak migrácia vo vnútri Európskej únie, ako aj prisťahovalectvo do EÚ v ostatných rokoch značne vzrástli a vzniklo niekoľko problémov, ktoré by sme v budúcnosti mali pozornejšie sledovať.

Podporujem taktiež názor, že smernica 77/486/ES je zastaraná. Nezabúdajme, že táto smernica pochádza z roku 1977 a Európska únia sa od tej doby neustále mení. Tak napríklad moja krajina (Rumunsko) vstúpila do EÚ o vyše 20 rokov neskôr a ja cítim, že táto smernica neposkytuje riešenia pre naše problémy. Množstvo problémov súvisiacich s migráciou za ostatné roky dramaticky vzrástlo a ja podporujem nápad pána Takkulu túto smernicu zmeniť a doplniť. Išiel by som ešte o krok ďalej a navrhol vypracovanie novej smernice, ktorá by sa zaoberala vzdelávaním detí migrantov.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), písomne. – (RO) Rastúca miera migrácie v EÚ, vrátane vnútornej migrácie, má niekoľko významných dôsledkov z kultúrneho, hospodárskeho i spoločenského hľadiska. V tomto ohľade je životne dôležité zabezpečiť migrantom rovnaké príležitosti a zamerať väčšiu pozornosť na boj proti ich diskriminácii. Pokiaľ ide o túto otázku, situácia Rómov, ktorých problémy predstavujú osobitný prípad a stupeň obťažnosti v ich vlastnom spoločenstve, hovorí sama za seba.

Rovnako chcem upozorniť na ich vplyv na pohyb pracovnej sily v súvislosti s nepríjemnosťami, ktoré zakúsili deti tých, čo pracujú v zahraničí, pri integrácii do cudzieho školského prostredia.

Z toho dôvodu môže podpora čo možno najrýchlejšej integrácie detí zohrať dôležitú úlohu pri prevencii proti vytváraniu get migrantov, hlavne po tom, čo sa zistilo, že vzdelanostná úroveň a sociálno-ekonomická situácia detí migrantov sú horšie ako u ostatných detí. Preto v tejto oblasti potrebujeme stimuláciu. Čím lepšie podmienky budú na čo najrýchlejšiu integráciu do cudzieho školského prostredia, tým väčšie sú ich šance na úspech na školách i na pracovnom trhu.

Zároveň však učenie sa jazyka hostiteľskej krajiny a prispôsobenie sa miestnemu obyvateľstvu nemusí znamenať stratu ich kultúrneho dedičstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), písomne.(RO) Jedným zo základných princípov Európskej únie je sloboda pohybu, ktorá umožňuje občanom pracovať, študovať a cestovať do inej krajiny. Je pre nás dôležité, aby sme sociálnu integráciu interných migrantov považovali za povinnosť celej spoločnosti. Vzdelávanie detí migrantov je krokom týmto smerom.

Na vzdelávanie detí migrantov sa musí pozerať z hľadiska zlepšenia toho, ako európska spoločnosť denno-denne funguje a ako na kultúrne obohatenie. So zreteľom na to si myslím, že je potrebné rozvinúť spoluprácu medzi hostiteľskou krajinou a krajinou pôvodu, pričom krajina pôvodu by sa mala aktívne angažovať za uchovanie svojho jazyka a kultúry.

Podporujeme zavedenie rodného jazyka prisťahovalcov ako druhého cudzieho jazyka do osnov škôl hostiteľskej krajiny tam, kde žijú veľké komunity prisťahovalcov. Prijímanie pedagogických pracovníkov z príslušných komunít je pre nás jedným zo spôsobov na zabezpečenie toho, že tieto deti zostanú v kontakte s kultúrou svojej krajiny pôvodu a že bude dochádzať k výmene skúseností s prisťahovalectvom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE), písomne.(RO) Zelená kniha Komisie vyvoláva viaceré otázky o jednom z hlavných problémov, ktorému v tejto chvíli členské štáty čelia: o vzdelávaní detí migrantov. Veľké množstvo rumunských detí žije so svojimi rodinami v iných členských štátoch a je pre ne dôležité, aby si zachovali svoju identitu a aby dostali šancu študovať tak v jazyku krajiny, kde žijú, ako aj vo svojom materinskom jazyku. Musíme podporovať vzájomnú toleranciu a porozumenie a hľadať spolu riešenia na zabezpečenie toho, aby vzdelanie bolo poskytované v materinskom jazyku migrantov. Tieto deti musia mať rovnaké práva ako ostatné deti. Je dobre známe, že ich neistá ekonomická situácia môže viesť k izolácii, predčasnému odchodu zo školy a násiliu. Presne pre to musíme podporovať členské štáty pri hľadaní riešení. Deti sú najcennejším zdrojom, ktorý máme. Predstavujú budúcnosť našej spoločnosti bez ohľadu na to, z akých pomerov pochádzajú.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia