Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2211(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0089/2009

Внесени текстове :

A6-0089/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 23
CRE 01/04/2009 - 23

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.24
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0216

Разисквания
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

23. Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е кратко представяне на доклада (A6-0089/2009) на г-жа Ries, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето (2008/2211(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, докладчик. (FR) Г-н председател, преди да говоря по същество, бих искала да кажа няколко думи за формата. Не съм нито първата, нито със сигурност последната, която възразява срещу член 45 от Правилника за дейността, който не разрешава разискване тази вечер по един несъмнено особено важен за европейските граждани въпрос.

Няма да има разискване, нито говорители от името на групите, нищо. Ето защо бих искала въпреки всичко да благодаря, дори и те за съжаление да не са тук, на г-жа Ayala, г-жа Lucas, г-н Adamou, г-жа Sinnott, г-жа Ferreira и г-н van Nistelrooij, които са лишени от парламентарна зала, една почти празна зала в близо 23 ч. вечерта. Този час — 23 ч. вечерта — също е твърде удачно подбран за въпрос от особено голям интерес, който засяга милиони граждани в Европа.

Сега вече минавам към изложението по същество. В продължение на десет години нашият Парламент не се занимаваше с този въпрос. Време беше обаче да го направи, защото 10 години са цял век, когато става дума за новите технологии: бум при безжичните устройства, мобилните телефони, WiFi, bluetooth, базовите станции, високоволтовите далекопроводи. Всички тези вълни са около нас и носят неоспорими ползи, които аз нито за момент не поставям под въпрос в този доклад, но трябва да се каже, че те също така пораждат сериозни въпроси във връзка с тяхното въздействие върху здравето ни.

Ето защо бих искала да бъде ясно, че аз трябваше да изготвя този доклад в една доста чувствителна област, с постоянно засилващата се полемика около рисковете за здравето от тези вълни с ниска честота и неспособността на научната общност да постигне съгласие по въпроса.

Ето няколко примера от амбициозните предложения, които, надявам се, ще бъдат подкрепени утре: защита на рисковите зони и на уязвимите лица, а именно, на училища, детски ясли, домове за възрастни хора, санаториуми и здравни заведения, разбира се.

Етичните съображения във връзка с този въпрос също са от основно значение и ние трябва да определим процедури за осигуряване на независимост на научните изследвания и експертизи. Необходимо е също така да призовем към промяна в поведението във връзка с мобилните телефони като насърчаване на използването на устройства „свободни ръце“, ограничаване на използването на мобилни телефони от деца и млади хора, обучаването им на по-безопасни техники, проследяване на някои маркетингови кампании и насърчаване на операторите и на електрическите компании да ползват съвместно базови станции и антенни мачти.

Има едно нещо обаче, за което съжалявам и което е важно, тъй като засяга първия абзац от моя доклад, в който се призовава за преразглеждане на ограниченията за емисии. За съжаление не бях подкрепена от моите колеги в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, независимо че — трябва да изтъкна това — буквално същият текст получи практически единодушна подкрепа на нашето пленарно заседание от 2 септември миналата година в контекста на друг доклад относно европейския План за действие в областта на околната среда и здравеопазването за 2004-2010 г.

Политиката на щрауса, която Комисията понастоящем провежда — моля да ме извините за израза, г-н член на Комисията — без съмнение не допринася за осигуряване на яснотата, която европейските граждани очакват, а напротив, експертите продължават да се разминават в оценките си, съдебните искове нарастват като съдебните решения понякога са в полза на операторите, а друг път — в полза на асоциациите на местните жители.

В заключение, методът на статуквото е препоръчван от Световната здравна организация, а също така и от Комисията с тази клауза „среща“ за 2015 г. — което практически е след още едно десетилетие — за да се разгледа дали продължителното излагане на този коктейл от вълни с ниска честота може да предизвика ракови новообразувания. Този подход обаче не е правилният. Той ми се струва доста лековат и се надявам с цялото си сърце бъдещето да не ни покаже, че той е виновният, ако възникнат потенциални здравни проблеми.

Принципът на предпазливост, който е залегнал зад нашето предложение, не е принцип на бездействие, а принцип на действие и експертиза за намаляване на несигурността. Именно това динамично и прогресивно определение ние отстояваме днес в чувствителната област на електромагнитните вълни. Поради това алтернативната резолюция, изготвена от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, има моята пълна подкрепа — искам ясно да заявя това. Ще добавя още, че тя се връща към моето първоначално предложение за намаляване на праговете на емисии, както вече правят девет от държавите-членки и цяла поредица от региони, два от които са ми много близки — Валония и Брюксел; те използват 3 волта на метър вместо 41 волта на метър, както е разрешено сега от препоръката от 1999 г.

Независимо от това аз съм докладчик на Европейския парламент по този въпрос и искам преди всичко да запазя останалите аспекти на напредък в този доклад, както е приет в комисията. Разбира се, именно за последния ще ви приканя да гласувате утре.

В заключение, г-н председател, г-н член на Комисията, бих искала да отправя две послания. Въпросът с електромагнитните вълни и тяхното въздействие остава открит и аз съм уверена, че следващият Европейски парламент отново ще го разглежда. Европа трябва да вдъхне увереност на своите граждани и да се заеме с това разискване, което днес се води само в съдебната област.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, заместник-председател на Комисията. – (DE) Г-н председател, уважаеми членове на Парламента, бих искал да изразя искрената си благодарност към Европейския парламент и по-специално към г-жа Ries, докладчик по този доклад по собствена инициатива относно електромагнитните полета (ЕМП).

Въпросът за ЕМП действително е твърде спорен за много европейски граждани, независимо че много други, включително ние, също го разглеждаме като твърде важен.

Сложността на този въпрос и силата на емоциите около него означават, че е особено важно да се съберат много точни факти, които да бъдат внимателно, уместно и обективно оценени.

Ето защо Комисията следи постоянно и много внимателно този въпрос, както действително от нея се изисква да прави съгласно препоръка 1999/519 на Съвета.

Поради тази причина Комисията редовно получава информация от независимите научни комитети, за да бъде в течение на възможните рискове от ЕМП. Неотдавнашното становище на НКВИНЗР — становището на компетентния научен комитет — по този въпрос бе прието едва през януари тази година.

Бих искал да добавя тук, че Комисията следи развитието на нещата в държавите-членки и последните съдебни решения срещу компании за мобилни телефонни услуги във Франция с повишено внимание и много грижливо наблюдава намаляването на пределните стойности за експозицията на ЕМП за базови станции в региона Брюксел-столица.

Мога да уверя Парламента, че Комисията ще разгледа много внимателно исканията, направени в резолюцията.

Нека да разгледам накратко няколко пункта.

На първо място, вече съществува рамка на европейско равнище, която определя пределните стойности за експозицията и производствените норми, както и определено равнище на защита съобразно известните ефекти.

На второ място, независимите научни изследвания до днес не дават основания за промяна на научната основа на тези пределни стойности за експозицията.

Комисията също така ще продължи да следи отблизо научния прогрес в тази област, за да определи кога ще бъде необходимо да се актуализират пределните стойности за експозицията.

На трето място, Комисията е ангажирана със засилването на диалога със заинтересуваните страни относно потенциалните въздействия на ЕМП върху здравето. Освен това Комисията желае да си сътрудничи с основните участници, за да може да се реагира адекватно на безпокойствата на обществеността.

Бих искал да изтъкна съвсем ясно, че ние също така се стремим да насърчаваме изследователската дейност в тази област за изясняване на съществуващите несигурности.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Точката е приключена.

Гласуването ще се проведе утре.

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), в писмена форма.(FR) Трябва да признаем, че днес разполагаме с малко достоверни и приети научни сведения относно въздействието на магнитните полета върху човешкото тяло. Въпреки това тези полета са част от нашето ежедневие (мобилни телефони, безжични технологии), като 80 % от гражданите смятат, че не разполагат с достатъчно информация за възможните последици, а 50 % от тях споделят, че са обезпокоени.

До днес научната общност можеше само да дава неединодушни и понякога противоречиви становища, а публичните органи не обръщаха действително внимание на този проблем. Ето защо аз заявявам пълна подкрепа на този доклад, който призовава държавите редовно да актуализират праговите стойности за тези полета и препоръчва в съответствие с принципа на предпазливост да се забрани поставянето на антени в уязвими области (училища, здравни заведения).

Също така подкрепям организирането от страна на Европейската комисия на научно изследване за по-добро оценяване на въздействията от излагане на електромагнитните полета. Публичните органи, производителите и потребителите трябва да получават точна информация, така че да могат да определят тези рискове и при необходимост да вземат подходящи предпазни мерки. Също така е важно да се изготвят препоръки, основани на добри практики, за по-добра защита на здравето на гражданите, независимо дали става дума за потребителите на тези уреди или за живеещите в близост до базови станции или високоволтови електропроводи.

 
Правна информация - Политика за поверителност