Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2211(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0089/2009

Předložené texty :

A6-0089/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 23
CRE 01/04/2009 - 23

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.24
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0216

Rozpravy
Středa, 1. dubna 2009 - Brusel Vydání Úř. věst.

23. Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je krátké přednesení zprávy A6-0089/2009 paní Riesovou jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Tato zpráva se týká zdravotních rizik spojených s elektromagnetickými poli (2008/2211(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, zpravodajka. - (FR) Pane předsedající, než přejdu k podstatě věci, chtěla bych, pokud možno, říci několik formalit. Nejsem první a jistě nebudu ani poslední, kdo vystupuje proti článku 45 jednacího řádu, který dnes večer brání v rozpravě na téma, které je přitom tématem nejvyšší důležitosti pro evropské občany.

Nekoná se žádná rozprava, nejsou zde řečníci jménem těchto skupin. I přesto bych tedy ráda poděkovala těm, kteří zde bohužel nejsou, paní Ayalové, paní Lucasové, panu Adamouovi, paní Sinnottové, paní Ferreirové a dokonce panu van Nistelrooijovi, kteří nemají jednací místnost, i když je prakticky prázdná. Je téměř 23:00, ovšem ani taková pozdní hodina určitě není špatná na téma, které stojí v centru zájmu a obav milionů občanů Evropy.

Nyní přejdu k podstatě věci. Po dobu deseti let se Parlament tímto tématem nezabýval. Bylo tedy načase, protože deset let je celá věčnost, nebo skoro celá věčnost, bereme-li v úvahu rozvoj nových technologií: boom v oblasti bezdrátových zařízení, mobilních telefonů, WiFi, bluetooth, rozvoj základen a vedení vysokého napětí. Tyto vlny jsou všude kolem nás. Mají neoddiskutovatelný přínos, což nezpochybňuji na jediném místě své zprávy, ale také je třeba říct, že přinášejí vážné otázky ohledně dopadu na lidské zdraví.

Mluvme tedy otevřeně, musela jsem připravit zprávu na poněkud citlivé téma, které je doprovázené stále rostoucím množstvím polemik ohledně zdravotních rizik těchto nízkofrekvenčních vln a nemožností vědecké komunity dosáhnout shody.

Uvádím několik příkladů ambiciózních návrhů, které, jak doufám, budou zítra podpořeny: ochrana ohrožených míst a zranitelnějších skupin obyvatel, např. škol, jeslí, domovů důchodců, zotavoven a samozřejmě zdravotnických zařízení.

Podstatné jsou v souvislosti s touto problematikou rovněž etické zásady. Proto je třeba zavést postupy, které zajistí nezávislý vědecký výzkum a expertízu. Musíme také požadovat změnu chování v souvislosti s mobilními telefony, např. tím, že budeme podporovat používání sluchátek, omezovat používání mobilních telefonů mezi dětmi a mladými lidmi, vést osvětu zavádějící bezpečnější návyky s ohledem na zdraví, sledovat některé marketingové kampaně. Mobilní operátoři a energetické společnosti by měli využívat základny a stožáry společně.

Lituji jedné věci, která je důležitá, neboť se týká úvodního odstavce mé zprávy. Požaduji zde přezkum limitů záření. Moji kolegové z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin mě bohužel nepodpořili, a to i přesto, že, zdůrazňuji, doslova stejný text byl téměř jednohlasně odsouhlasen na našem plenárním zasedání dne 2. září minulého roku v obsahu jiné zprávy týkající se evropského akčního plánu pro zdraví a životní prostředí na období 2004–2010.

Politika Evropské komise, která strká hlavu do písku, omlouvám se za tento výraz, pane komisaři, jistě nenapomohla k objasnění toho, na co evropští občané čekali. Naopak, odborníci se nadále neshodnou a množí se soudní procesy, jejichž rozsudky jsou někdy na straně operátorů, jindy na straně místních občanských svazů.

Výsledkem je status quo zastávaný Světovou zdravotnickou organizací i Evropskou komisí a odklad souhrnného posouzení toho, zda může vystavení nízkofrekvečním vlnám způsobovat rakovinotvorné nádory, na rok 2015, což je prakticky další desetiletí. Tento přístup proto není správný. Zdá se mi lehkovážný a upřímně doufám, že se v budoucnu neukáže, že tento přístup byl příčinou potenciálních zdravotních rizik.

Princip opatrnosti, o který se náš návrh opírá, není založený na pasivitě, ale na aktivním jednání a expertíze napomáhající objasnění problému. V této citlivé oblasti elektromagnetických vln zastáváme tuto dynamickou a progresivní definici. Proto upřesňuji, že má mou plnou podporu alternativní usnesení předložené skupinou Zelených/Evropskou svobodnou aliancí. Toto usnesení se ostatně vrací k mému původnímu návrhu ohledně snižování limitů záření, jak již činí devět členských států a celá řada regionů, z nichž dva, Valonský a Bruselský region, jsou mi osobně velice blízké. Používají totiž hodnoty 3 volty/metr místo 41 voltů/metr, které jsou v současnosti povoleny na základě doporučení z roku 1999.

Má role je však role zpravodajky Evropského parlamentu v této oblasti a především bych si přála, aby byly uchovány ostatní přínosy této zprávy, již přijaté výborem. Samozřejmě vás žádám, abyste zítra hlasovali pro tuto zprávu.

Pane předsedající, pane komisaři, na závěr bych ráda sdělila dvě informace. Téma elektromagnetických vln a jejich dopadů zůstává otevřené a já jsem přesvědčena, že příští Evropský parlament se bude touto otázkou znovu zabývat. Evropská unie musí uklidnit své občany a převzít iniciativu nad touto rozpravou, která je v současnosti vedena pouze u soudů.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise. – (DE) Pane předsedající, vážení členové, dovolte mi vyjádřit své upřímné poděkování Evropskému parlamentu a zejména paní Riesové, zpravodajce této zprávy z vlastního podnětu o elektromagnetických polích.

Téma elektromagnetických polí je v očích mnoha evropských občanů skutečně velmi kontroverzní téma, ačkoli mnoho dalších, včetně Evropské komise, ho považuje za velice důležité.

Složitost tématu a silné napětí, které ho doprovází, ukazují, jak je obzvláště důležité získat velmi přesná fakta a hodnotit je pečlivě, náležitě a objektivně.

Komise tedy toto téma průběžně a velice pozorně sleduje a je to rovněž její aktivita na základě požadavku doporučení Rady 1999/519.

Z toho důvodu Komise pravidelně dostává informace od nezávislých vědeckých výborů, aby se seznamovala s aktuálním stavem možných rizik elektromagnetických polí. Nedávno, v lednu tohoto roku, bylo na toto téma přijato stanovisko s názvem SCENIHR vypracované kompetentním vědeckým výborem.

Rád bych zde dodal, že Komise zaznamenává vývoj v členských státech a velkou pozornost věnuje poslednímu soudnímu řízení proti mobilním operátorům ve Francii. Velmi zblízka sleduje snížení expozičních limitů základen v regionu hlavního města Bruselu.

Mohu ujistit Parlament, že Komise se bude pilně věnovat požadavkům vysloveným v usnesení.

Dovolte mi jen krátce projít několik bodů.

Za prvé, na úrovni EU jsou již stanoveny expoziční limity a výrobní standardy a rovněž je již definována hranice ochrany na základě známých účinků.

Za druhé, nezávislé vědecké studie provedené k dnešnímu dni nezakládají nutnost změny vědeckého základu pro tyto expoziční limity.

Komise bude rovněž nadále pozorně sledovat vědecký pokrok v této oblasti, aby stanovila, zda je nutné upravit expoziční limity.

Za třetí, Komise je povinna zavést dialog se zúčastněnými stranami o potenciálních účincích elektromagnetických polí na zdraví. Komise si navíc přeje spolupracovat s hlavními aktéry, aby mohla dostatečně reagovat na obavy veřejnosti.

Rád bych také jasně zdůraznil naši snahu podporovat vědecký výzkum v této oblasti, který povede k objasnění stávajících pochybností.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písemně.(FR) Je třeba přiznat, že v současnosti nemáme k dispozici dostatek spolehlivých a ověřených vědeckých dat, pokud jde o účinky magnetických polí na lidské tělo. Přitom tato pole jsou součástí našeho každodenního života (mobilní telefony, bezdrátová zařízení). 80 % občanů se domnívá, že nemá dostatek informací o možných účincích těchto polí a 50 % z nich se možných účinků obává.

Vědecká komunita doposud mohla vyjádřit pouze rozdílné a někdy i protichůdné názory a veřejné orgány tomuto problému nevěnovaly dostatečnou pozornost. Proto má tato zpráva mou plnou podporu, neboť apeluje na členské státy, aby pravidelně aktualizovaly limitní hodnoty těchto polí, a v souladu s principem opatrnosti doporučuje zakázat umisťování antén v citlivých zónách (školy, zdravotnická zařízení).

Rovněž podporuji, aby Evropská komise zahájila vědeckou studii, která poskytne lepší posouzení účinků vystavení elektromagnetickým polím. Veřejné orgány, výrobci a spotřebitelé musí dostat přesné informace, aby mohli posoudit míru rizika a v případě nutnosti přijmout vhodná ochranná opatření. Také by měla být vytvořena doporučení založená na příkladech dobré praxe, sloužící k lepší ochraně zdraví občanů, jak uživatelů elektromagnetických přístrojů, tak občanů žijících v blízkosti základen nebo vedení vysokého napětí.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí