Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2211(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0089/2009

Predkladané texty :

A6-0089/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 23
CRE 01/04/2009 - 23

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.24
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0216

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

23. Otázky týkajúce sa vplyvu elektromagnetických polí na zdravie (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0089/2009) pani Riesovej v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, spravodajkyňa.(FR) Vážený pán predsedajúci, skôr než prejdem k podstate, chcela by som povedať niečo o formálnej stránke. Nie som prvá ani posledná, ktorá sa vysloví proti článku 45 rokovacieho poriadku, ktorý dnes večer bráni rozprave o veľmi dôležitej otázke týkajúcej sa občanov Európy.

Žiadna rozprava, žiadni rečníci v mene skupín, nič. Napriek tomu by som chcela poďakovať pani Ayalovej, pani Lucasovej, pánovi Adamouovi, pani Sinnottovej, pani Ferreirovej a aj pánovi van Nistelrooijovi, ktorí o 23.00 hod., bohužiaľ, nie sú v prakticky prázdnej rokovacej sále. 23. hodina nie je zrejme zlá hodina na problém, ktorý zaujíma milióny občanov Európy a ktorý sa ich týka.

Prejdem k podstate. Už desať rokov sa náš Parlament nezaoberal touto otázkou. 10 rokov je dlhá doba, je to takmer epocha, počas ktorej vznikli nové technológie: zvýšilo sa množstvo bezdrôtových zariadení, mobilných telefónov, wifi, bluetooth, základných staníc, elektrických vedení vysokých napätí. Tieto vlny sú všade okolo nás, prinášajú nesporné výhody, ktoré v tejto správe nespochybňujem, ale treba aj povedať, že vyvolávajú vážne otázky týkajúce sa ich účinku na naše zdravie.

Musíme si uvedomiť, že správu som musela pripraviť v pomerne citlivej oblasti, so stále sa zvyšujúcou polemikou o zdravotných rizikách týchto nízkofrekvenčných vĺn a taktiež neschopnosťou vedeckých kruhov dosiahnuť dohodu.

Toto sú niektoré príklady ambicióznych návrhov, ktoré dúfam zajtra podporíte: ochrana ohrozených oblastí a zraniteľných ľudí, a to škôl, jaslí, domovov dôchodcov, sanatórií a zariadení, ktoré poskytujú lekársku starostlivosť.

V súvislosti s touto otázkou je takisto dôležitá etická stránka, takže musíme stanoviť postup, aby sme zabezpečili nezávislosť vedeckého výskumu a odborného posúdenia. Musíme taktiež požadovať zmenu v správaní vzhľadom na mobilné telefóny presadzovaním používania slúchadiel, obmedzením používania mobilných telefónov u detí a mladých ľudí, ich vzdelávaním v oblasti bezpečnejších techník, monitorovaním určitých obchodných kampaní a zabezpečením, aby operátori a energetické podniky používali spoločné základné stanice a stožiare.

Musím však vyjadriť ľútosť, ktorá sa týka dôležitého prvého odseku mojej správy, ktorý požaduje revíziu obmedzení emisií. Bohužiaľ, nepodporili ho kolegovia z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, hoci – a to musím zdôrazniť – doslovne rovnaký text dostal prakticky jednohlasnú podporu minulý rok na plenárnom zasadnutí 2. septembra v súvislosti s inou správou o európskom akčnom pláne v oblasti životného prostredia a zdravia na roky 2004—2010.

Súčasná politická stratégia Komisie schovať hlavu do piesku – vážený pán komisár, ospravedlňujem sa za toto prirovnanie – určite nepomôže európskym občanom pri poskytovaní informácií, na ktoré čakajú, ale práve naopak, odborníci sa naďalej rozchádzajú v názoroch a zvyšuje sa počet súdnych žalôb, ktorých rozsudky sú niekedy v prospech operátorov a niekedy v prospech miestnych združení obyvateľov.

Na záver, Svetová zdravotnícka organizácia a taktiež Komisia zastávajú prístup status quo, keď na základe revíznej doložky na rok 2015, čo je prakticky ďalšie desaťročie, odporúčajú preskúmať, či by trvalé vystavenie tejto zmesi nízkofrekvenčných vĺn mohlo spôsobiť vznik rakovinových nádorov. Tento prístup preto nie je správny. Považujem to za ľahostajnosť a z celého srdca dúfam, že keď budeme v budúcnosti bojovať s prípadnými zdravotnými problémami, nebude nám nikto hovoriť, že to bolo zodpovedné.

Zásada prevencie, ktorá je základom nášho návrhu, nie je zásadou nečinnosti, ale zásadou činnosti a odborného posúdenia, aby sa odstránili pochybnosti. Je to vec dynamiky a pokroku, ktoré dnes hájime v tejto citlivej oblasti elektromagnetických vĺn. Z tohto dôvodu v plnej miere podporujem alternatívne uznesenie predložené Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou a svoje rozhodnutie musím vysvetliť. Povedala by som, že sa vracia k môjmu pôvodnému návrhu na zníženie hraničných hodnôt emisií, ktoré už realizuje deväť členských štátov a celý rad regiónov, z ktorých dva sú veľmi blízko nás, Valónsky a Bruselský región, to znamená, že používajú tri volty na meter namiesto 41 voltov na meter, ktoré boli schválené odporúčaním z roku 1999.

Ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu v tejto záležitosti chcem však v správe predovšetkým ponechať ostatné postupy, ako ich prijal výbor. Samozrejme vás žiadam, aby ste za ne zajtra hlasovali.

Vážený pán predsedajúci, pán komisár, na záver by som chcela povedať dve veci. Otázka elektromagnetických vĺn a ich účinku ostáva otvorená a som presvedčená, že nový Európsky parlament sa ňou bude opäť zaoberať. Európa musí upokojiť svojich občanov a ujať sa tejto diskusie, ktorá sa v súčasnosti odohráva len na súdoch.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. (DE) Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, chcel by som sa úprimne poďakovať Európskemu parlamentu a najmä pani spravodajkyni Riesovej za jej správu z vlastnej iniciatívy o elektromagnetických poliach (EMP).

Otázka EMP je skutočne veľmi rozporuplná v očiach mnohých občanov Európy, hoci mnohí iní vrátane nás ju považujeme aj za veľmi dôležitú.

Komplikovanosť tohto problému a silné emócie, ktoré ho obklopujú, znamenajú, že je veľmi dôležité získať čo najpresnejšie fakty a starostlivo, primerane a objektívne ich zhodnotiť.

Z tohto dôvodu Komisia nepretržite a veľmi pozorne sleduje túto záležitosť, keďže je to vlastne aj potrebné v súlade s odporúčaním Rady 1999/519.

Komisia preto pravidelne dostáva informácie od nezávislých vedeckých výborov, aby mala najnovšie poznatky o možných rizikách EMP. V januári tohto roku bolo v tejto záležitosti prijaté stanovisko kompetentného vedeckého výboru SCENIHR (Vedecký výbor pre vznikajúce a novoobjavené zdravotné riziká).

Rád by som k tomu dodal, že Komisia veľmi pozorne sleduje vývoj v členských štátoch, ako aj nedávne uznesenia súdu proti spoločnostiam pôsobiacich v oblasti mobilných telefónov vo Francúzsku a veľmi dôkladne si všíma zníženie obmedzenia vystavenia pre základné stanice v Bruselskom regióne.

Parlament môžem ubezpečiť, že Komisia sa bude svedomito venovať požiadavkám uvedeným v uznesení.

Dovoľte, aby som sa stručne vyjadril k niekoľkým bodom.

Po prvé, na úrovni EÚ už existuje rámec, ktorý stanovuje obmedzenie vystavenia a výrobné normy, ako aj definovanú úroveň ochrany vzhľadom na známe účinky.

Po druhé, doterajšie nezávislé vedecké štúdie nezdôvodňujú zmenu tohto obmedzenia vystavenia na vedeckom základe.

Komisia bude naďalej dôkladne sledovať vedecký pokrok v tejto oblasti, aby stanovila, či je nutné upraviť obmedzenie vystavenia.

Po tretie, Komisia sa zaväzuje posilniť dialóg so zúčastnenými stranami o potenciálnych zdravotných účinkoch EMP. Okrem toho chce Komisia spolupracovať s hlavnými aktérmi, aby bolo možné primerane reagovať na obavy verejnosti.

Chcel by som jednoznačne zdôrazniť aj naše úsilie pri podpore výskumu v tejto oblasti, aby sme objasnili pretrvávajúce pochybnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Bod je uzavretý.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne.(FR) Musíme uznať, že v súčasnosti je len málo spoľahlivých a uznaných údajov o účinkoch magnetických polí na ľudské telo. Sú však súčasťou každodenného života (mobilné telefóny, bezdrôtová technológia) a 80 % občanov si myslí, že nemá dostatok informácií o ich možných účinkoch, a 50 % z nich hovorí, že z nich má obavy.

Doteraz mohla vedecká obec poskytovať len rozdielne, niekedy protirečivé stanoviská, a verejné orgány vlastne nevenovali pozornosť tomuto problému. Z tohto dôvodu v plnej miere podporujem túto správu, ktorá vyzýva štáty pravidelne aktualizovať prahové hodnoty pre tieto polia a odporúča, v súlade so zásadami prevencie, zakázať umiestniť antény v zraniteľných oblastiach (školy, zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť).

Podporujem taktiež Európsku komisiu pri realizácii vedeckej štúdie, ktorá by lepšie zhodnotila účinky vystavenia elektromagnetickým poliam. Verejné orgány, výrobcovia a spotrebitelia musia získať presné informácie, aby zhodnotili riziko a v prípade potreby podnikli vhodné ochranné opatrenia. Dôležité je taktiež vytvoriť odporúčania založené na osvedčených postupoch na zlepšenie ochrany zdravia občanov, či už sú používateľmi prístrojov alebo obyvateľmi žijúcimi pri základných staniciach alebo elektrických vedeniach vysokého napätia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia