Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2234(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0182/2009

Predkladané texty :

A6-0182/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 24
CRE 01/04/2009 - 24

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0204

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

24. Problémy a perspektívy spojené s občianstvom EÚ (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0182/2009) pani Gacekovej v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o problémoch a perspektívach spojených s občianstvom EÚ (2008/2234(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, som rada, že môžem predstaviť správu o problémoch a perspektívach spojených s občianstvom EÚ, ktorú minulý mesiac jednohlasne prijal Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).

Občianstvo EÚ nenahrádza štátne občianstvo. Je to dodatočný bonus, ktorý dáva občanom EÚ špecifické práva, najmä právo slobody pohybu, právo na konzulárnu ochranu a právo podať petície Parlamentu a európskemu ombudsmanovi. Správa Parlamentu berie na vedomie piatu správu Komisie o občianstve EÚ, ktorá pokrýva obdobie od 1. mája 2004 do 30. júna 2007. Je to jedinečné obdobie. Pred piatimi rokmi, 1. mája 2004, vstúpilo do Európskej únie 10 nových členských štátov. Výsledkom tohto pristúpenia, najmä v štátoch zo strednej a východnej Európy, bol dovtedy nevídaný rozsah migrácie v rámci Únie. Noví občania Európskej únie využili práva, ktoré im boli udelené, najmä právo na voľný pohyb. Využili príležitosť vzdelávať sa v zahraničí a v krajinách, ktoré otvorili svoje pracovné trhy, začali legálne pracovať.

Rozsah migrácie však predstavuje množstvo problémov pre hostiteľské krajiny. Sú to problémy týkajúce sa ústredných aj miestnych orgánov. Najmä miestne orgány, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie služieb, ako je bývanie, lekárska starostlivosť a základné a stredoškolské vzdelávanie, musia často riešiť každodenné problémy nových prisťahovalcov.

Veľa práce sa vykonalo pri podpore integrácie, ako aj pri pomoci prisťahovalcom, aby mohli využiť tie isté práva ako občania hostiteľskej krajiny. Prípady diskriminácie však pretrvávajú. Niekedy sú výsledkom medzier v zákonoch a niekedy sú výsledkom nedostatočných znalostí o tom, ako uplatniť právo.

Výbor LIBE podnikol vo svojej práci veľmi konštruktívne a praktické kroky. Medzi stranami existovala dohoda, že našou prioritou je zdôrazniť problémové oblasti a podniknúť kroky na ich ozdravenie poskytnutím potrebných zdrojov a podpory ústredným a miestnym vládam v členských štátoch. Naším prvoradým záujmom bolo, aby sa jednotlivým občanom žiadnym spôsobom nebránilo uplatňovať svoje práva.

Druhé právo, ktoré som spomenula, je právo na konzulárnu ochranu, ktoré sa bohužiaľ ešte vždy nedostatočne uplatňuje. Táto skutočnosť neúprosne prenikla do vašej pozornosti, keď sa počas teroristických útokov v Bombaji naši kolegovia nachádzali v dramatickej situácii. Ak mali poslanci Európskeho parlamentu problémy pri uplatňovaní práva na konzulárnu ochranu v takejto extrémnej situácii, aké šance má priemerný občan za oveľa prozaickejších okolností?

Zvýšenie informovanosti občanov o ich právach bola kľúčová otázka v tejto správe a na vyriešenie tohto problému je navrhnuté množstvo opatrení. Pokiaľ si len 31 % občanov myslí, že sú dobre informovaní o svojich právach, máme pred sebou ešte veľa práce.

Verím, že Komisia vezme do úvahy odporúčania Parlamentu a v šiestej správe bude referovať o konkrétnom dosiahnutom pokroku. Na záver by som sa chcela poďakovať mojim tieňovým spravodajcom, členom politických skupín a sekretariátu Výboru LIBE za ich usilovnú prácu. Osobitná vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili verejného vypočutia správy, najmä predstaviteľom mimovládnych organizácií. Je príhodné, že v správe o občianstve bola prostredníctvom mimovládnych organizácií venovaná pozornosť hlasu občana pri zostavení záverečnej správy.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, vážená pani Gaceková, zdá sa, že sme teraz v tomto Parlamente celkom sami. V mene Komisie by som vám chcel poďakovať za túto veľmi dôležitú, pôsobivú správu a pogratulovať vám.

Táto otázka je naozaj veľmi dôležitá: občianstvo EÚ. Mnohí si myslia, že „občianstvo EÚ“ je prázdna fráza a nič neznamená, ale vaša správa jasne ukázala, že to nie je pravda. Občianstvo EÚ sa stáva skutočnosťou prostredníctvom práv, ktoré sú presne definované v zmluve. Je to právo na voľný pohyb a právo na pobyt, právo voliť a byť volený v miestnych a európskych voľbách, právo na konzulárnu ochranu, právo na podanie petície Európskemu parlamentu, právo apelovať na európskeho ombudsmana a právo napísať inštitúciám EÚ.

Komisia si myslí, že je najvyšší čas, aby sa občianstvo EÚ stalo konkrétnym politickým programom. Komisia má v úmysle uskutočniť dôkladný konzultačný proces, aby získala konkrétne informácie o problémoch občianstva EÚ. Mohlo by to viesť k novým návrhom, ktoré by potom tvorili základ šiestej správy Komisie o občianstve EÚ, ktorá je plánovaná na rok 2010.

Okrem toho však Komisia pracuje a bude naďalej dennodenne pracovať na tom, aby občania mohli skutočne, každodenne uplatňovať svoje občianske práva. V mnohých oblastiach, v ktorých vaša správa, pani Gaceková, vyzýva Komisiu, aby konala, už Komisia podniká kroky na zabezpečenie posilnenia a rozšírenia týchto práv. Rád by som spomenul príklad akčného plánu Komisie na konzulárnu ochranu a chcem dodať, že v plnej miere súhlasím s vaším názorom, že v tejto oblasti treba niečo robiť. Koniec koncov, len pred niekoľkými týždňami sme v tomto Parlamente viedli veľmi poučnú diskusiu o tejto záležitosti, ktorá ukázala, aká rozsiahla je trhlina medzi ambíciami a skutočnosťou práve v prípade práva na konzulárnu ochranu.

Komisia zariadila, aby boli občania informovaní o svojich právach prostredníctvom informačných kampaní a usiluje sa dosiahnuť záruky, aby boli tieto práva súčasne aj uplatňované – najmä prijatím svojej správy o uplatňovaní smernice o voľnom pohybe členskými štátmi.

Blížiace sa európske voľby sú jednou z priorít medziinštitucionálnych vzťahov s verejnosťou. Komisia podporuje a dopĺňa kampaň Parlamentu, aby prostredníctvom primeraných informačných opatrení zvýšila informovanosť verejnosti o týchto voľbách a aby vyzvala občanov na využitie ich volebných práv.

Našťastie to robíme a chcel by som taktiež zdôrazniť, že nielen Komisia sa usiluje o realizáciu občianstva EÚ v každodennom živote. Aj ďalší aktéri – tento Parlament, všetkých 27 členských štátov, regionálne orgány, národné parlamenty, miestne orgány a každá samospráva v Európskej únii – hrajú dôležitú úlohu pri účinnom rozvoji občianstva EÚ.

Som rád, že správa pani Gacekovej, uverejnená v pravom čase pred voľbami v roku 2009 do Európskeho parlamentu, zahŕňa niektorých týchto veľmi dôležitých aktérov, ktorí by si všetci mali osvojiť občianstvo EÚ, aby sa Európa stala realitou pre milióny svojich občanov. Myslím si, že našou spoločnou povinnosťou je zabezpečiť, aby sa občianstvo EÚ nepovažovalo len za obyčajný symbol, ale za osobitné právo, ktoré sa v každodennom živote môže a musí uplatňovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Bod je uzavretý.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Transparentnosť a demokratické vzťahy medzi občanmi a inštitúciami sú základné zásady v Európe a základné práva občanov Európy. Sú to práve tieto zásady, na ktorých musia byť založené parlamentné voľby. Avšak bulharský problém kupovania hlasov naznačuje presný opak.

Po tom, čo boli predošlé voľby na miestnej úrovni opakovane kompromitované nehanebným kupovaním hlasov GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska), DPS (Hnutie za práva a slobody) a BSP (Bulharská socialistická strana), obyčajní občania mali pocit, že nemajú právo na výber. Výsledkom je, že sú oveľa menej ochotní opäť voliť.

Napriek existujúcemu trestnému zákonníku a množstvu náznakov porušenia práva, žiadna osoba uvedená v správe Komisie ešte nebola usvedčená z týchto trestných činov, lebo príslušné orgány zodpovedné za dodržiavanie zákonov vôbec nie sú ochotné zastaviť kupovanie hlasov. V Bulharsku ukazuje súdnictvo stále nedostatok rozhodnosti a dobre známi páchatelia opäť pripravujú predvolebnú kampaň a tí, ktorí predali svoje hlasy, teraz hľadajú nových kupujúcich s najlepšou ponukou.

Chcem zdôrazniť, že pokiaľ bude v Bulharsku umožnené porušovať právo a štát v tejto záležitosti nič nepodnikne, čestní voliči prídu o svoje základné ľudské právo – právo na výber! Pre občanov Európy je to neprijateľné. Naliehavo žiadam Parlament, aby nesedel nečinne a aby niečo podnikol.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), písomne.(HU) Zmluva o Európskej únii hovorí, že každý občan Únie si je rovnocenný. Bohužiaľ, táto zásada sa v skutočnosti nie vždy plní. Dôvodom je šírenie extrémnej chudoby, sociálne alebo zámerné vylúčenie, regióny znevýhodnené vo viacerých smeroch, ktoré sú odrezané od informačnej spoločnosti, takže od ich občanov nemôžeme vôbec očakávať spoločné európske povedomie. Vítam skutočnosť, že správa osobitne spomína Rómov. Táto menšina v počte 10 – 12 miliónov žije v segregácii a jej nevýhody v oblasti vzdelávania a beznádejná situácia v oblasti zamestnanosti znehodnocujú jej občianstvo.

Existujú náznaky, že tento rozklad spoločnosti bude mať vplyv aj na voľby do Európskeho parlamentu. Ochota väčšiny znevýhodnených ľudí voliť klesá, keďže majú nedostatok informácií a na pokraji spoločnosti existuje nízke povedomie o tom, že zo všetkých inštitúcií EÚ môžu priamo ovplyvniť len zloženie Európskeho parlamentu. Bohužiaľ, s týmto nezáujmom sa stretávame najmä v krajinách strednej a východnej Európy a jeho korene môžeme opäť nájsť v nedostatku informácií. Ďalším faktorom, ktorý k tomu prispieva, je však skutočnosť, že tempo dobiehania vyspelých krajín sa po veľkej vlne rozšírenia spomalilo, čo spôsobilo sklamanie.

Dúfame, že voľný pohyb občanov, pracujúcich a poskytovateľov služieb zbúra hranice v mysliach ľudí a ich názoroch. Ak sa stáva prirodzeným, že pohyb v rozľahlejšom ohraničenom dome je realizáciou rastúcej slobody, potom viacvrstvová a viacfarebná Európska únia dokáže prijať veľké množstvo rozdielnych, ale súdržných a tolerantných občanov Európy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia