Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 1 април 2009 г. - БрюкселВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Поправки (член 204a от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 9.Внесени документи: вж. протокола
 10.График на месечните сесии за 2010 г.: вж. протокола
 11.Ред на работа: вж. протокола
 12.Препоръка до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия (разискване)
 13.Откриване на международни преговори с оглед сключването на международно споразумение за защита на Арктика (разискване)
 14.Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (разискване)
 15.Финансово управление на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд – Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ – Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР (разискване)
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Потъналите кораби с емигранти край бреговете на Либия (разискване)
 18.Визов кодекс на Общността (разискване)
 19.Оценка на времето на управление на превозно средство и периодите на почивка (разискване)
 20.Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (разискване)
 21.Образование на децата на мигрантите (кратко представяне)
 22.Прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (кратко представяне)
 23.Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето (кратко представяне)
 24.Проблеми и перспективи на европейското гражданство (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола.
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (930 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1009 kb)
Правна информация - Политика за поверителност