Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 1 april 2009 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Rectificaties (artikel 204 bis van het Reglement): zie notulen
 8.Schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Vergaderrooster voor 2010: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 12.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)
 13.Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag ter bescherming van het noordpoolgebied (debat)
 14.Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (debat)
 15.EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer - Nieuwe kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF - Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficiënte en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting (debat)
 16.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Schipbreuken met migranten voor de Libische kust (debat)
 18.Gemeenschappelijke visumcode (debat)
 19.Evaluatie van rij- en rusttijden (debat)
 20.Vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (debat)
 21.Onderwijs aan migrantenkinderen (korte presentatie)
 22.Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (korte presentatie)
 23.Gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden (korte presentatie)
 24.Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (602 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1537 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid