Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.− Wznowienie sesji
 2.− Komunikat przewodniczącego
 3.− Powitanie
 4.− Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.− Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.− Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.− Sprostowania (art. 204a Regulaminu): patrz protokół
 8.− Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 9.− Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.− Kalendarz sesji miesięcznych w 2010 r.: patrz protokół
 11.− Porządek obrad: patrz protokół
 12.− Zalecenia dla Rady w sprawie nowej umowy UE-Rosja (debata)
 13.− Otwarcie międzynarodowych negocjacji w celu przyjęcia traktatu międzynarodowego w sprawie ochrony Arktyki (debata)
 14.Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (debata)
 15.EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami – Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS – Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR (debata)
 16.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 17.Zatonięcie łodzi z migrantami u wybrzeży Libii (debata)
 18.Wspólnotowy kodeks wizowy (debata)
 19.Ocena czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców i okresów odpoczynku (debata)
 20.Ustanowienie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (debata)
 21.Kształcenie dzieci imigrantów (krótka prezentacja)
 22.Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (krótka prezentacja)
 23.Obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (krótka prezentacja)
 24.W sprawie problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego (krótka prezentacja)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (600 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1439 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności