Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0124/2009

  Lívia Járóka (PPE-DE), skriftlig. (HU) Jag skulle vilja lyckönska min kollega Pál Schmitt till hans betänkande ”Bättre skolor: En agenda för europeiskt samarbete”, där det med rätta framhålls att integrerade utbildningsmodeller bidrar till att missgynnade grupper av elever och studerande med särskilda utbildningsbehov kan inlemmas i skolan. I betänkandet uppmanas också medlemsstaterna att förbättra dessa elevers tillgång till utbildning med de högsta standarderna som måttstock.

I Europa är de romska barnen mest missgynnade i fråga om utbildning: nästan en fjärdedel av de romska barnen på grundskolans låg- och mellanstadium går i segregerade klasser, medan majoriteten av eleverna som opåkallat tvingas in i specialskolor är av romskt ursprung. Av romerna har 82 procent endast sex års grundskoleutbildning eller mindre, och endast 3,1 procent har en utbildningsnivå som motsvarar den genomsnittliga nivån för majoriteten av befolkningen. Att höja de romska barnens utbildningsnivå är ändå en lönsam investering sett till den nationella ekonomin, eftersom kostnaderna för att ett romskt barn ska fullgöra gymnasieutbildningen återbetalas fullt ut genom det som han eller hon senare kan bidra med till statsbudgeten. Bättre utbildning ger ökade möjligheter på arbetsmarknaden, vilket innebär att dessa barn i allt högre grad kommer att kunna bidra till samhället i stället för att vara beroende av socialbidrag. Ökade skatteintäkter och minskade förmånsutbetalningar kommer sammantaget att innebära en nettovinst för ekonomin.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy