Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0154(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0084/2009

Arutelud :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0210

Istungi stenogramm
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel EÜT väljaanne

6. Ühenduse ökomärgise kava - Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Päevakorra järgmine punkt on järgmiste raportite ühendatud arutelu:

– Salvatore Tatarella raport keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse ökomärgise kava kohta (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD) ning

– Linda McAvani raport keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella , raportöör.(IT) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, tahan alustada tänuga kõigile, kes antud raporti koostamise kallal niivõrd tulemuslikult koos töötasid: variraportöörid keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonist; Tšehhi presidentuur; Euroopa Komisjoni ametnikud ning – viimaks, ent mitte vähemolulisena – imetlusväärseid ametnikke kõikidest fraktsioonidest. Olen neile kõigile suurepärase töö eest tänulik. Nende väärtuslik panus on teinud võimalikuks kokkuleppe saavutamise esimesel lugemisel.

Kui Euroopa Parlamendi nimel vastutuse ökokvaliteedi märgistamiskava ökomärgis eest üle võtsin, tegutsesin süsteemi kiirendamiseks. Keskkonnanõuete jätkuv uuendamine standarditele mittevastavatele toodetele sunnib ettevõtted kestvasse nõiaringi, mis tõstab turule viidavate toodete üldisi ökokvaliteedi standardeid. Ökomärgisega toodete ja teenuste tootmise ning ringluse tõstmisega saavutame märkimisväärseid alalisi ja üha suurenevaid keskkonnahüvesid energia säästmise, õhusaaste vähendamise ning vee säästmise osas. Ökomärgise vabatahtlik ökokvaliteedi märgis, mille eesmärk on soodustada madala keskkonnamõjuga toodete ja teenuste levikut kogu elutsükli vältel, pakkudes tarbijaile täpset, mitteeksitavat ning teaduslikult õiget infot.

Antud õigusaktide läbivaatus meie poolt on osaks laiemast säästliku tootmise ja tarbimise Euroopa tegevuskavast ning tihedalt seotud EMASi ja ökodisaini direktiivi läbivaatamisega. Ühenduse seadusandlik võim näeb juba sellist läbivaatust ette, öeldes, et süsteemi tuleb omandatud kogemustest lähtuvalt läbi vaadata ning muuta, et tõsta tulemuslikkust, parandada kavandamist ning lihtsustada toimimist. Märgise otstarbeks on juhatada tarbijaid toodete suunas, mis on võimelised vähendama keskkonnamõju. Seni on meie kogemused ökomärgisega ebaühtlased olnud. Plusspoolel taotleb kõige mitmesugusemates majandusharudes üha rohkem ettevõtteid kvaliteeditõendit. Seetõttu tunnustavad nad tema selektiivset ja ajendavat väärtust – antud tõendit hindavad kõrgelt tarbijad, kes on ettevõtete sotsiaalsetest vastutusaladest teadlikumad. Miinuspoolel võin kanda ette järgmistest probleemidest: lai üldsus on märgisest vaevu teadlik; turgude kiire muutumise tõttu aeguvad kriteeriumid varsti ning bürokraatlik keelekasutus tõrjub ettevõtjaid osalemast. Uus ökomärgis saab välimuse ja sisu poolest uue kuue. Ta muutub atraktiivsemaks ning tema rakendusala laieneb uutele toodetele. Aastaks 2015 plaanime tõsta rühmade arvu käesolevalt 25-lt kahekordseks, ehk 40–50 rühmani. Kavandatakse müügiedenduskampaaniaid. Oleme sihtotstarbeliselt eraldanud 9,5 miljoni euro suuruse turunduseelarve ning 15 000 eurot on eraldatud uue veebilehe tarbeks.

Põhimõte, mis huvitas variraportööre enim ning leidis teiste institutsioonide üksmeele, oli asjaolu, et ökomärgis ei tohi lihtsalt tõendada saavutatud tulemust, vaid peab hoopis olema dünaamiliseks ajendiks, mis kujutab endast pidevalt arenevat, ajendavat jõudu, mis jätkuvalt tõukab tootjaid ja tooteid kõrgemate keskkonnakvaliteedi standardite poole, hinnates kogu aeg turuetalone ning kehtestades nende alusel uusi kriteeriume. Meie eesmärk on tagada kontroll toote terve elutsükli üle, mis lubab meil täielikult arvesse võtta keskkonnamõju tootmise kõikides etappides ning lubab sektori kõigil ettevõtjail ja samuti valitsusvälistel organisatsioonidel etendada aktiivset rolli kompromissikriteeriumide läbivaatamisel.

(Juhataja katkestas kõnelejat.)

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Härra Tatarella, kas te ei sooviks kuulata? Teil on viis minutit nüüd ja kaks minutit arutelu lõpus; kui te need seitse minutit nüüd ära kasutate, siis arutelu lõpus teil aega ei ole. Ent on teie otsustada, kas eelistate kasutada ära seitse minutit nüüd või soovite kasutada viis või kuus minutit, mis teil juba olnud on, ja jätta endale ühe minuti kaasliikmete kommentaaridele vastamiseks.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella , raportöör. (IT) Võtan teie kutse vastu.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, raportöör. − Austatud juhataja, nagu härra Tatarellagi, tahaksin alustada tänuga inimestele, kes olid tihedalt kaasatud meie abistamisse selles, et EMASi raporti suhtes saavutataks täna kokkulepe. Sooviksin tänada variraportööre, kes on täna siin, komisjoni, kes on olnud kokkuleppe hankimisel väga abivalmis, ja Tšehhi presidentuuri, keda siin täna mu tänusõnu kuulmas pole. Aitäh ka parlamendi personalile ja fraktsioonidele ning mu oma assistendile, Elizabethile, kes etendas suurt rolli selle tagamisel, et me siin täna oleksime. Kõik läks väga kiiresti – arutelu alustamise hetkest tänaseni, nii et nüüd on meil enne valimisi kokkulepe.

EMAS on vabatahtlik kava, mis annab raamistiku, et aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel oma keskkonnategevuse tulemuslikkust parandada. Alguse sai see 14 aastat tagasi ja seda on saatnud umbes tagasihoidlik edu 4 000 osalisega, mis järele mõeldes ei kujuta endast terves Euroopa Liidus teab mis suurt arvu. Komisjon seadis sihtmärgiks tõsta see 35 000 osaliseni. Tegemist on väga auahne sihtmärgiga. See kujutab endast peaaegu kümnekordset tõusu.

On vist õige, et üritame EMASi kasutuselevõttu parandada, sest muidu jääb tema mõju piiratuks. Ent kui soovime mõju tõsta, peame samuti säilitama kava keskkonnaalase terviklikkuse. Arvan, et kokkulepe, milleni täna jõudsime, saavutab loodetavasti tegelikult tasakaalu selle vahel, et muudab ta inimestele atraktiivsemaks, ja selle vahel, et samas säilitab keskkonnaalase terviklikkuse.

Oleme teinud muudatusi, milles oleme komisjoniga kokku leppinud, ning arvan, et need on olulised. Esiteks üksainus registreerimine, nii et rohkem kui ühe tegevuskohaga ettevõte või organisatsioon saab tegelikult registreeruda ühes riigis, mis on väga oluline. Käesolev parlament pidi registreeruma kolm korda – Luksemburgis, Prantsusmaal ja Belgias, et EMAS saada. Personali käest kuuldu põhjal polnud see kerge. Seega on taoline muutus oluline. Samuti samas sektoris tegevate organisatsioonide grupiviisiline registreerimine; alandatud tasud ja kergemad aruandlusnõudmised VKEdele – minu arvates on EMAS väikeorganisatsioonidele pisut liiga koormav, seega tuleb tal muutuda –, ning parem kooskõla ISO 14001-ga. Iseäranis oluline on mulle sektoriviisilise täiendava dokumentatsiooni kasutuselevõtmine. Arvan, et komisjon teeb selle kallal kõvasti tööd ja see aitab organisatsioonidel end sarnaste organisatsioonidega võrrelda. Kasutusele võetakse ka põhinäitajad. Need on väga olulised kava parandamiseks ja selleks, et aidata inimestel väljaspool organisatsioone vaadelda ning mõista, kuidas neil läheb.

Loodan väga, et need ergutavad inimesi EMASis osalema, mitte seetõttu, et tahan arvudes võistelda ning näha EMASi ISOga konkureerimas, vaid seetõttu, et minu arvates on kava hea ning võib aidata meil oma säästvuskriteeriume täita.

Täna on maailma silmad vägagi Londonil, kuhu maailma liidrid on kogunenud arutama finantssurutist ning globaalset panganduskriisi. Kindlasti on kahtlemata neid, kes küsivad endalt, miks me siin istume ja räägime keskkonnaauditist samal ajal, kui organisatsioonid ja ettevõtted finantskitsikust tunnevad. Nemad näevad taolises komisjoni algatuses segavat tegurit. Ent minu arvates on see vale. Minu ja mu sotsialistidest kolleegide jaoks on keskkonnaküsimused vägagi osaks lahendusest, kuidas tõusta finantskriisist, milles oleme. Meil on tarvis investeerida energiasse ja taastuvatesse energiaallikatesse ning kahandada oma ökoloogilist jalajälge. Kuigi EMAS on väga tagasihoidlik kava suuremas kliimamuutuse kavas, mille kallal volinik nii kõvasti tööd on teinud, arvan, et ta sellele vaatamata etendab rolli selles, et aidata Euroopa Liidul ja ülejäänud maailmal oma ökoloogilist jalajälge kahandada.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. (EL) Austatud juhataja, sooviksin alustada tänu ja õnnesoovidega raportööridele, proua McAvanile ja härra Tatarellale, kavandatavat ühenduse ökomärgist ja keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimiskava käsitlevate oivaliste raportite eest.

Need kujutavad endast kaht olulist keskkonnapoliitika meedet, mis moodustavad lahutamatu osa säästliku tarbimise ja tootmise tegevuskavast. Positiivne on, et kokkuleppele saab jõuda esimesel lugemisel. Euroopa Parlamendi liikmed on teinud otsustava panuse ning meil on õnnestunud säilitada komisjoni keskkonnaalane siht terviklikuna, seades samas arvukates olulistes küsimustes ambitsioonikamaid sihtmärke.

Asjaolu, et kokkuleppele on jõutud esimesel lugemisel, kinnitab institutsioonide tahet võtta vahetult käsile mittesäästvast tarbimisest ja tootmisest tekkinud probleemid. Keskkonnajuhtimis- ja
-auditeerimissüsteemi (EMAS) läbivaatus annab kogu maailmas organisatsioonidele ja ettevõtetele suutlikkuse juhtida oma tegevuse keskkonnamõju tulemuslikumalt. ΕΜΑS aitab kaasa organisatsioonide ja ettevõtete keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevale paranemisele, sealhulgas muidugi asjakohaste keskkonnaalaste õigusaktide täitmisele. Samuti pakub ta organisatsioonidele ja ettevõtetele täiendavaid hüvesid, mitte ainult vahetult raha säästes, vaid ka piirates bürokraatlikku korda aruannete esitamisel ja lubades liikmesriikides pädevatel asutustel soodustusi anda.

Korrigeeritud süsteemiga oleme võimelised käsile võtma tarbijate üha kasvava nõudmise ostetavate toodete keskkonnamõju puudutava objektiivse, erapooletu ja usaldusväärse info järele. Korrigeeritud süsteem annab meile potentsiaali tõsta turul ökomärgisega toodete mitmekesisust ning ergutada ettevõtteid oma keskkonnategevuse tulemuslikkust parandama. Peale selle annab ökomärgise logo neile arvukaid konkurentsieeliseid, nagu näiteks madalamad maksud, rangemad keskkonnanormatiivid, ohtlike ainete väljaarvamine ning riigihangete ja muude Euroopa Liidu poliitikatega seotud lihtsamad kriteeriumid.

Korrigeeritud ökomärgise määruse rakendusala on samuti laiendatud. Määrus on paindlikum ning suudab paremini toime tulla uute keskkonnaalaste väljakutsete ja prioriteetidega. Arvestades, et tegemist on raamõigusaktiga, ei sea ökomärgise määrus toodetele konkreetseid kriteeriume. Selle asemel sätestab ta valitud tootekategooriatele määratavad keskkonnaalased kriteeriumid, nii et logo saab anda igas kategoorias parimatele toodetele.

Täna on keskkonnaalaste märgiste, kuvandite ja tekstide turg äärmiselt laialt hõlvatud, mis võib tekitada tarbijais segadust, alates metsapiltidest ohtlikke aineid sisaldavatel toosidel kuni väideteni neutraalse süsinikujälje ja isegi ökoautode kohta. Seetõttu pole tarbijail aimugi, keda usaldada. Kompromissettepanek võtta vastu ökomärgist käsitlev määrus aitab sellised kahtlused kõrvaldada.

Enne kriteeriumide ja kategooriate kehtestamist toidu- ja joogitoodetele viiakse läbi lisandväärtuse uuring, mida märgis võib pakkuda. Kui antud uuring läbi on viidud ning komisjon on väljastanud otsuse kaasotsustamismenetluse kaudu, saab anda ökomärgise logo parima keskkonnategevuse tulemuslikkusega toodetele.

Loodan, et parlament toetab antud positiivset ettepanekute kogumit täielikult. Ökomärgis on keskkonnaküsimustes üks vähestest kodanike ja Euroopa Liidu vahelise tõelise ja vahetu suhtluse kanalitest. Tänu ökomärgisele saavad kodanikud teha paremaid tootevalikuid ning sellest tulenevalt osaleda vahetult ja aktiivselt mittesäästva tarbimisega võitlemises.

Euroopa Komisjonil peaks olema võimalik vastu võtta ettepanekute kompromisskogumid terviklikult, et jõuda kokkuleppeni mõlema määruse esimesel lugemisel.

Tänan veelkord raportööre oivalise töö eest.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Vakalis, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostaja. (EL) Austatud juhataja, sooviksin alustada õnnesoovidega raportöörile ja kõigile nõukoguga peetud läbirääkimistel osalenuile. Pean parlamendi ja nõukogu vahel kokkulepitud teksti väga tasakaalustatud tekstiks, mis tugevdab meie arsenali kliimamuutuse vastases võitluses.

Ma ei varja teie eest, et olin veidi pettunud komisjoni ettepaneku algse tekstiga, mitte ainult seetõttu, et ta polnud piisavalt ambitsioonikas, vaid seetõttu, et ta ei suutnud korrigeerida isegi neid nõrkusi, mis ökomärgise süsteemi senisel rakendamisel on esile kerkinud.

Ent tekst, mille üle meid täna hääletama kutsutakse, leevendab mu esialgseid kartusi. Täpsemalt olen rahul, et toidu- ja söödataoline tundlik sektor jääb välja, kui pole enne teostatud uuringut usaldusväärsete kriteeriumide kindlakstegemise teostatavuse kohta – kriteeriumid, mis katavad toote keskkonnamõju toote kogu elutsükli kestel.

Mul oli iseäranis hea meel, et komisjon on nüüd kohustatud võtma kasutusele meetmeid, et määratleda konkreetsed kriteeriumid ökomärgise andmiseks iga toodete kategooria puhul ühe kuu jooksul nõukoguga ökomärgise asjus peetavate konsultatsioonide algusest.

Antud tähtaeg on eluliselt oluline, kuna oleme antud etapis varem näinud äärmisi viibimisi. Avaldan poolehoidu ökomärgise, et kavast arvatakse välja need tooted, mis on kantserogeensed, mürgised või keskkonnale ohtlikud, ning sellele, et on viidatud loomkatsete vähendamisele.

Asjaolu, et vastavusmenetlus on tehtud ärakaotamise asemel paindlikumaks, on samuti positiivne areng. Mul on samuti hea meel sagedaste viidete üle väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis – nagu me kõik teame – on Euroopa majanduse selgrooks, eriti praegusel hetkel, kui seisame silmitsi aastate suurima majanduskriisiga.

Lõpetuseks – ma ei varja teie eest seika, et mis puudutab riigihankeid, lootsin julgemat, vapramat seisukohta. Kardan, et saavutatud kompromiss pole antud oludes piisav. Sellele vaatamata sooviksin veel kord rõhutada, et oleme saavutanud rahuldava tulemuse.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman, fraktsiooni PPE-DE nimel. – Austatud juhataja, oleme säästliku tootmise ja tarbimise osas üsna kaua komisjoni kava oodanud. Paar kuud tagasi saime ettepaneku. Kuigi ta on kõikehõlmav, pean kahjuks ütlema, et sisu tervikuna on üsnagi piiratud ja kehv. Olnud lugenud komisjoni ettepanekute esimesi projekte, tean, et iseäranis keskkonna peadirektoraadis oli hakatuseks palju ambitsioonikamaid kavu. Seega on ilmselge, et töö antud küsimuste kallal peab jätkuma ning olema edaspidi rohkem sügavuti.

Täna arutame ökomärgise kava. Läbivaatus pakub head võimalust, et nihutada antud märgis turuäärtelt eemale, tabada turust palju suuremat osa ning aidata tõugata nõudmist ökosõbralike toodete järele. Uued eeskirjad kujutavad endast tunduvat edasiminekut. Nad on dünaamilisemad, kohaldavad elutsüklipõhist lähenemist ning peaksid suutma tõmmata endale tunduvalt rohkem tähelepanu ja huvi nii ettevõtete kui ka tarbijate seas. Nagu härra Dimas ütles, suudavad nad aidata konsolideerida ökomärgistamist ning kõrvaldada mitmed vabatahtlikud kavad, mis tekitavad tihti tarbijates segadust.

Ent probleem püsib – nimelt, kuidas tarbijaid ning turge märgisest teavitada. Turundustugi antud märgisele on olnud varasemalt väga piiratud. Eraldatud ressursid on olnud tibatillukesed võrreldes ressurssidega, mis on suure osa brändimise taga turul üldiselt. Loodan, et see muutub, esiteks selle kaudu, et ettevõtted näevad ökomärgist tulevikus olulise vahendina. Loodan samuti, nagu härra Vakalis ütles, et riigihanked laienevad tulevikus rohelistesse valdkondadesse ning kasutavad platvormina ökomärgist.

Loodan samuti, et komisjon on kava toetamisel sündmusi ennetavam. Tänan kõiki neid, kes töösse kaasatud on olnud. Minu arvates oleme paari nädalaga teinud vägagi tubli töö. Lahendasime viimastel tundidel osa toiduaineid ümbritsevast segadusest, iseäranis kalandustoodete osas.

Lõpuks tahan viidata uuesti proua McAvanile, kes mainis finantskriisi ja tänast Londoni kohtumist. Minu arvates on mainitu väga asjakohane. Oleme täna silmitsi vähemalt kolme paralleelse kriisiga – finantskriisi, kliimakriisi ja sellega, mida nimetaksin ökosüsteemi kriisiks ehk loodusvarade ülekasutamiseks. Ainult algpõhjuseid – see tähendab ressursside mittesäästvat kasutamist – koos käsile võttes, madala süsinikusisaldusega ja ökosõbralikku tootmisse ja toodetesse investeerides suudame rajada parema tuleviku. Arvan, et ökomärgis on üheks paljudest vahenditest, mis suudavad meil seda teha aidata.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi, fraktsiooni PSE nimel. – Austatud juhataja, meie ühiskondades on erinevaid vahendeid keskkonnateadliku käitumise sanktsioneerimiseks. On määrused, direktiivid, resolutsioonid. Saame teatud materjale ja tegevusi ära keelata. Saame ohtlikud ained keelustada ning toetada rohelist tehnoloogiat.

Ent turumajanduses on ka teisi vahendeid. Saame sihistada tarbijaid toodete kaudu, mida nad ostavad, soovitades neid tooteid, mis on keskkonnasõbralikud ning vastavad säästliku arengu nõudmisele.

Antud direktiiv astub olulise sammu õiges suunas, lihtsustades liikumist ökomärgise saamise poole. Sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab raportit. Minu seltsimehed ja mina oleme esitanud sellesse palju muudatusettepanekuid ning kas keskkonnakomisjon soosib neid või on nende vaim lülitatud kompromissipaketti. Seega hääletab meie fraktsioon täna lõpphääletusel raporti poolt.

Arvame, et toodete keskkonnamõju peab olema ELis väga oluline teema ning terve ökomärgise idee annab tarbijaile väga kasuliku orientiiri.

Muidugi tuleks ökomärgis anda kõige keskkonnasõbralikumatele toodetele ning teave peaks olema selge ja õige. Käesolevatel rasketel majanduskriisi aegadel peaksime austama ka tootjate huve ning ma olen kindel, et antud raport tasakaalustab tarbijate ja ettevõtluse huvisid.

Väga oluline on kaasata ökomärgise protsessi väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning seetõttu ei saa olla lubade andmise maksumus liialt kõrge. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportöörina suunasin ökomärgise protsessi veelgi madalamate kulude suunas ning tänan raportööri meie argumentide aktsepteerimise eest.

Mainitud VKEde puhul on ilmselge, et meil tuleks ära kaotada lubade andmise bürokraatlik raskus. Peame lihtsustama ökomärgise saamise korda, sest käesoleval kujul on otsusemenetlus väga aeglane ja bürokraatlik.

Enamasti pole väiksematel ettevõtetel ökomärgise saamise aeglase protsessi jaoks piisavalt raha, aega ja energiat. Väga oluline on analüüsida toote tervet elutsüklit, tootmisest hävitamiseni. Ei piisa sellest, et hinnata valmistoote keskkonnaomadusi; enne ökomärgise andmist tuleks samuti uurida toote aineid, tootmisprotsessi, kauba transporti ja selle hävitamise või lagunemise moodust.

On ilmselge, vähemalt meile, sotsiaaldemokraatidele, et ökomärgise saavutanud tooted ei tohi sisaldada ohtlikke aineid. Meie aruteludel oli see väga raske küsimus, kuid lõpuks suutsime saavutada ohtlike ainete suhtes tubli kompromissi.

Peareegel on, et ökomärgisega tooted ei tohi sisaldada ohtlikke aineid, kuid võib olla üksikuid erandeid. Konkreetsetele toodetele, millel pole võrdväärseid alternatiive ja millel on kõrgem keskkonnategevuse tulemuslikkus tervikuna, võrreldes teiste toodetega samas kategoorias, võidakse erandeid teha. Parim ja tuntuim näide on energiasäästlik valguspirn, millel on palju keskkonnaeeliseid, ent see sisaldab elavhõbedat.

Toiduainete küsimust on samuti laialdaselt arutletud. Antud juhul tuleks kriteeriume edasi arendada. Ökomärgisel on tõeline keskkonda puudutav lisandväärtus. Ta võtab arvesse toote tervet elutsüklit ning ökomärgise kasutamine ei tohiks tekitada tarbijate meeles segadust muude toidumärgistega võrreldes. Komisjon kinnitab meetmed konkreetsete ökomärgise kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma, sealhulgas toiduainete tarbeks. Hiljemalt kolm kuud pärast lõplikku raportit ja kriteeriumi projekte peab komisjon antud küsimust puudutava ettepaneku projekti osas nõu Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjoniga.

Nagu juba ütlesin, peab ökomärgis rajanema keskkonnategevuste tulemuslikkusel parimate toodete terve elutsükli jooksul siseturul. Seepärast lubab raport seada ökomärgise kriteeriumide ambitsiooni taseme üksikjuhtumite kaupa 10%–20% turu parimate näitajate toodetest, tagades seega, et kava premeerib ainult kõige keskkonnasõbralikumaid tooteid, kuid pakub tarbijaile piisavalt valikut.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech, fraktsiooni ALDE nimel. (DA) Austatud juhataja, kõigepealt sooviksin tänada raportööri ja variraportööri konstruktiivse koostöö eest. Arvan, et oleme saavutanud väga hea tulemuse. Läinud sügisel avaldas Maailma Looduse Fond raporti, millest selgus, et kui jätkame maakera ressursside kasutamist nii nagu praegu, on meil 2030. aastate keskpaigaks tarvis kaht planeeti. Fakt on, et kasutame oma planeedil liiga palju. Kasutame ressursse kiiremini, kui need ise taastuda jõuavad. Asi peab muutuma, kui tahame keskkonnakriisi ennetada. Muutuma peab see, kuidas ressursse kasutame, ning vastutust ei kanna siinkohal mitte ainult poliitikud, vaid ka tootjad ja tarbijad.

Ökomärgis, mida hetkel revideeritakse, on säästlikult toodetud kaupade tootmise ja müügi ergutamiseks mõeldud vahend. Märgise üheks nõrkuseks on, et tarbijad pole temast eriti teadlikud – ning ses suhtes olen härra Wijkmaniga nõus – ja seetõttu pole ta ka tootjatele eriti atraktiivne. Kui tootjad ei saa märki hea toote turustamiseks kasutada, miks nad sel juhul peaksid üritama toota konkreetses tooterühmas kõige säästlikumat toodet? See kujutab endast ka üht probleemi, mida uute ideedega korrigeerida oleme üritanud. Nüüd on selge nõudmine liikmesriikidele ja komisjonile koostada tegevuskava, et erinevate kampaaniate kaudu teadlikkust ökomärgisest edendada.

Meil on olnud pikk arutelu toiduainete üle ning minu arvates oleme jõudnud mõistliku lahenduseni. Komisjoni ettepanekuga arvestada ainult töödeldud toitu ja ainult transporti, pakendamist ning töötlemist pole asi läbi. Oleme hoopis palunud üksikasjalikku läbivaatamist sellele, kuidas saame kõige paremini lülitada toiduaineid ökomärgistussüsteemi, nii et tagada, et oleme kõik algusest õigesti teinud ega tekita segadust teiste ökomärgistuse vormidega.

Viimasena sooviksin tuua välja, et nüüd on mägisest kasu ka pika kestvussega kaupadele ning taaskasutatavatele kaupadele. Teisisõnu peame muutma seda, kuidas kaupu toodame ja tarbime, kui tahame, et meie majandus jätkusuutlik oleks. See nõuab meilt toote terve elutsükli vaatlemist, nii et saame parandada, kuidas toote tootmisel toormaterjali töödeldakse ning iseäranis kuidas toode kasutamise järel kõrvaldatakse. Loodan, et vahend, mida siin parandanud oleme, on tõhus säästlikuma planeedi edendamisel.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, fraktsiooni UEN nimel. – Austatud juhataja, sooviksin samuti õnnitleda raportööri ja variraportööri. Kliimamuutus on üheks tipp-prioriteediks Euroopale ja lisaks ka ülejäänud maailmale. Vahel tunneme end üksikisikutena jõuetult tohutu globaalse väljakutse vastu, ent lõppude lõpuks tuleb ergutada inimesi oma osa tegema, kuna väikesed panused nagu näiteks Power of One annavad kokku efekti. Aga Power of One on vist asi, mida me piisavalt propageerinud pole.

Täna hääletame vabatahtliku kava üle, mis annab ettevõtetele sertifikaadi, et oma tooteid keskkonnasõbralikena märgistada. See võimaldab inimestel keskkonda vahetult aidata ning vähendada heitmeid argielus ja -ostudel. Märgistamine on selge ja lihtne vahend energiasäästlikkuse, eetilise tootmise ja rohelisemate tehnoloogiate arenduse edendamiseks. Ka tervishoiu seisukohast kaitseks kava inimesi võimalike kantserogeensete, mutageensete, reproduktiivtoksiliste või biokumulatiivsete toodete eest, mida võib mõnikord jääkidena kangastes esineda.

Kava jaotab kategooriasse tooteid ja teenuseid salvrättidest jalanõude ja kämpinguteni. Samuti pakub ta vahendeid loomkatsete ja laste töö vähendamiseks. Rõhutan laste tööd, sest tegin hiljaaegu selles valdkonnas kaasa raporti kallal ning teadvustan seda väga.

Iirimaa ja Euroopa võivad saada kasu kava täiendavast propageerimisest ja kasutamisest. Hetkel on Iirimaal 13 ökomärgisega ettevõtet, enamalt jaolt majutussektoris, kuid meil on vaja ergutada täiendavat osalemist. Ning lisaks on meil tarvis väga tõsist Euroopa Liidu sponsorlusega infokampaaniat.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, fraktsiooni Verts/ALE nimel. (FI) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, tänan mõlemat raportööri oivalise töö eest. Mul on väga hea meel, et meil on täna valimiste eel mõlemat küsimust puudutavate õigusaktide suhtes lõplik otsus.

Ökomärgise suhtes pean ülioluliseks kaht põhimõtet. Esiteks peab olema märgis dünaamiline; teisisõnu peaks teadmiste, oskuste ja tehnoloogia arenedes ning arvukamate keskkonnasõbralikumate toodete turule tulekuga kriteerium muutuma rangemaks. Teine ülioluline tegur on, et märgis peaks olema ainult toodetele, mis on teistest keskkonnanäitajate poolest paremad. Iseäranis on keemiatööstus propageerinud poliitikat, kus ökomärgist peaks kasutama toodete puhul, mis pelgalt olemasolevatele seadustele vastavad. Näiteks mõnda aega tagasi üritati seal propageerida ökomärgist kangaste puhul, milles on tulekindlaid kemikaale, mis on juba elektriseadmetes keelustatud. Õnneks aeti antud katse tollal luhta ning nüüd on meil õigusakt, mis selle asjaolu kindlaks määrab.

Meil on õigusakt, mis võimaldab olla tarbijail kindlad, et toode ei sisalda kantserogeenseid kemikaale ega kemikaale, mis võivad mõjuda ebasoodsalt võimele saada lapsi. Erandi võib teha ainult rangeid kriteeriume kohaldades, kui antud tooterühmas pole alternatiivi ja kui tervisele kahjulikku liiki aine on vajalik tootele, mille keskkonnamõju tervikuna on oluliselt väiksem teiste omadest samas rühmas. Ökomärgise tõsiseltvõetavuse jaoks on see oluline. Samuti on oluline, et märgise kriteeriumid on dünaamilised, nii et nad muutuvad rangemaks siis ja niivõrd, kui suudame toota keskkonnasõbralikumaid tooteid.

Teine oluline küsimus arutelul oli, kas võib laiendada ökomärgist toidule. Rõõmustan, et nüüd on tehtud otsus teostada enne ökomärgise kohaldamist toidule kõlblikkus- ja teostatavusuuring selleks, et vältida tarbijate hulgas segadust ökomärgise ja orgaaniliselt toodetud toidu orgaanilise märgistamise vahel. Juhul ja siis, kui ökomärgis laieneb tulevikus toidule, kalale näiteks, on oluline, et kriteeriumid ei hõlma ainult seda, kuidas toit on toodetud, vaid ka muid sellega seotud keskkonnamõjusid, nagu näiteks transporti.

Mu daamid ja härrad, enam-vähem samasugune arutelu kriteeriumide dünaamilise iseloomu üle, mida oleme näinud ökomärgise puhul, on olnud käimas energiamärgistuse valdkonnas. Minu arvates on väga oluline, et nii ökomärgis kui ka energiamärgis järgiks sama põhimõtet, st et meie teadmiste, oskuste ja tehnoloogia paranedes muutuksid kriteeriumid rangemaks.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (IT) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, sooviksin samuti raportööre tänada. Märgis, mis on ökoloogiline, aga ka jätkusuutlik: selles seisneb ökomärgist puudutava uue raammääruse väljakutse. Määrus on esimeseks sammuks. Euroopa Parlament ja nõukogu on teostanud kasulikud ja konstruktiivsed läbirääkimised, vähemalt keemilisi aineid puudutavate aspektide suhtes. Nüüd on komisjoni kord arendada kehtestatud kriteeriume, rakendada töökava ellu ning määratleda ühe aasta jooksul toimivuse seisukohast toodete esialgne loend. Konkreetsed liikmesriigid peavad korraldama pädevad riigiasutused, olema ühenduses Euroopa organiga ning võtma säästlikkuskriteeriumid täitmiseks kohustuslikena vastu.

Mida aga tähendab keskkonnasäästlikkus ökomärgise jaoks? See tähendab innovatiivsete tootmiskriteeriumide kohaldamist kogu tootmistsüklis: heidete vähendamisest tootmismeetodite puhul veetaoliste primaarsete varade energiatarbimise vähendamiseni ja tootmiskeskuste paigutamiseni lõpptarbijate lähedale. See kõik ei tähenda midagi muud kui revolutsiooni. Selles seisneb väljakutse, mis on nõutav tõsiseltvõetavalt katselt kliimamuutuse vastu võidelda, ent tegemist on ka tõelise tootmismeetodite revolutsiooniga. Et antud kriteeriume arendada, on komisjonilt ja uuelt ühenduse organilt vaja juhtivate ettevõtete ja parimate tavade aktiivse kaasamise tagamist, nii et nad saavad ära kasutada antud ettevõtete käes läbiproovitud uuendusi oma tootmistsüklites ning muuta neid nõnda ligipääsetavamaks ja läbipaistvamaks.

Sotsiaalsete tööstandardite austamine on lahutamatu osa antud kriteeriumidest, olgugi et määrus sisaldab läbirääkimiste lõpus nõukogu poolt rakendatud mõistetamatu surve tõttu ikkagi seadusandlikult vastuvõetamatut terminit. Kasutatud terminiks on „vajaduse korral”. Säästvas arengus ei saa sotsiaalklauslid ja korrapärane töö olla variant, mida kohaldatakse ainult „vajaduse korral”. Ent vabastused, mida kohaldada ökoloogilise kvaliteedimärgisele toodete puhul, mis sisaldavad ikka toksilisi keemilisi aineid, mis on keskkonnale kahjulikud, kantserogeensed või kahjustavad sigimist, on selged ja tõhusad. Ent ettevaatust: Euroopa Parlamendi kontroll selle üle on iseäranis paindumatu.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, härra Tatarella raport ühenduse ökomärgise kava kohta on kohustuslik lugemismaterjal. Õnnitlen raportööri ja parlamendikomisjoni ning arvan, et tootemeetodid ja päritolud tuleb teha teatavaks selgesti ja üheselt mõistetavalt. See puudutab muidugi tarbijatoodangut, kuid samuti on see nõudmiseks, et ettevõtteid koheldaks ausalt ning et takistataks petlikul ja ebaausal konkurentsil, mida panevad tihti toime need, kes ei austa toodete sotsiaalseid ja ökoloogilisi tootmisparameetreid, jätkuvalt kahjustamast ja moonutamast turgu, nii nagu see olukord hetkel on.

Teisisõnu, asi puudutab austust keskkonnakaitse reeglite ja ilmselgelt töötajate sotsiaalõigusi: meie institutsioonid peaksid selle eest vastutama, et seda toetataks. Õnnitlused veel kord raportöörile suurepärase raporti eest.

 
  
MPphoto
 

  Martin Bursík, nõukogu eesistuja. (CS) Austatud juhataja, volinik, mu daamid ja härrad ning külalised, esiteks sooviksin vabandust paluda hilinenult saabumise pärast ning tänada teid võimaluse eest võtta sõna vahetult pärast esimest fraktsioonide sõnavõttude vooru.

Pean käesolevat arutelu väga väärtuslikuks, sest seni tehtud sõnavõtud väärtustavad selgesti raportööride, komisjoni ja nõukogu tööd. Näib, et on olemas põhimõtteline konsensus kahe ettepaneku osas, mida esimesel lugemisel ootame, ning mul on selle üle hea meel. Antud ettepanekud moodustavad osa ühenduse kuuendast tegevuskavast ning seonduvast paketist, nagu komisjon need 2008. aasta juulis avaldas. Antud kavandatavast tegevusplaanist tuleb väga selgesti välja, et vaja on muuta käitumis-, tarbimis- ja tootmismustreid ning et meie tootmis- ja tarbimismeetodid on jätkusuutmatud. Kahjustame kliimat, kahjustame inimeste tervist ning kasutame ära loodusvarasid jätkusuutmatult.

Antud asi on üks Tšehhi presidentuuri prioriteetidest ning arvan kindlalt, et olemasolevate ökomärgistamist ja EMASi puudutavate määruste kinnitamise ja läbivaatamise kaudu õnnestub meil suuresti antud prioriteet käsile võtta. Sooviksin tänada Euroopa Komisjoni ja liikmesriike antud määruste kallal tehtud töö eest ning sooviksin samuti avaldada tänu suure töö eest, mille on teinud ära Euroopa Parlament, raportöör Linda McAvan EMASi nimel ja raportöör Salvatore Tatarella ökomärgise nimel ning kõiki antud töös osalenuid.

Mis ökomärgistamist puudutab, siis on koostatud kompromisstekst tänu nõukogu ja parlamendi ning komisjoni ühendatud tööle ning antud tekst parandab tootemärgistuse vabatahtlikku süsteemi, iseäranis lihtsustades ökomärgiste andmise süsteemi. Väga oluline on, et ökomärgis oleks nüüd atraktiivsem tarbijaile. Teeme võimalikuks süsteemi laiendamise muudele toodetele ning meid on saatnud edu toiduainete võimaliku märgistamisega seotud probleemi lahendamisel, tänu millele tarbijad saavad võimaluse kaaluda ja arvestada ostuvalikuid tehes toodete ja teenuste mõju keskkonnale, ning see on väga oluline.

Mis puudutab kompromissteksti kohaldamist EMASile, siis võimaldab see suuremat nähtavust süsteemiga liituvatele organisatsioonidele, seeläbi tema atraktiivsust tõstes. Minu arvates on väga oluline vähendada halduskulusid suurtele, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Antud süsteemi kulud tekitasid märkimisväärselt arutelu ning minu arvates oleme leidnud mõistliku kompromissi minimaalse kuluga, mis katab ikkagi antud märgiste kasutuselevõtu tehingukulusid.

Minu arvates on oluline rõhutada, et korrigeeritud EMASi süsteem on samuti avatud organisatsioonidele väljastpoolt Euroopa Liitu. See omakorda peaks andma süsteemile suuremat mõjuvõimu, ergutades kohaldamist laiemates, globaalsemates mastaapides.

Arvan kindlalt, et antud määruste kinnitamine annab tegelikku kasu Euroopa riikidele ning loob uusi võimalusi, mis on asjakohased käesoleva kriisi ning suurima globaalse keskkonnaprobleemi, nimelt globaalse kliimamuutuse, lahendamise suhtes.

Sooviksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti, raportööre ning Euroopa Parlamendi liikmeid viljaka koostöö eest kompromissi kallal ning ootan huviga antud arutelu jätkamist.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE). (IT) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, arvan, et tänahommikune arutelu on tõstnud seni esile asjaolu, et tehtud on suur töö ning et antud teemal on laialdane kokkulepe. Asjaolu, et isegi nõukogu konsulteerimise järel saab EMASi lõpule viia kokkuleppega esimesel lugemisel ja ainult ühe kolmepoolse dialoogiga tähendab täpselt seda. Niisiis, mida saame öelda ja lisada juba öeldule? EMAS ja ökomärgis on kindlasti vahendid, mis saavad ergutada teadlikke valikuid tegema ühest küljest ettevõtteid, ühendusi ja institutsioone ning teisest küljest tarbijaid. Ent meil tuleb parandada suhtlust. Minu eel kõnelenud paljud teised liikmed tõid välja sama mõtte ning kordaksin seda, sest see on minu arvates oluline samm.

Meil on rahvusvaheline ISO-süsteem, millest on kõik teadlikud. Seda kinnitab registreerimiste arv. Euroopa Ühendusena peame panema ettevõtteid mõistma, miks nad peaks valima rahvusvahelise süsteemi asemel Euroopa süsteemi. Kõikide keskkonnateadlikkuse tõstmine selle kaudu, et Euroopa Liidu piires kaasatakse vaid 4 000–5 000 ettevõtet, nagu me seni seda oleme, pole hea tulemus. Peame saama paremini ning paremini saamine tähendab eelkõige infot, infot ja veel infot.

Linnavolikogud näiteks pole teadlikud, et neil võiks olla EMASi sertifikaat ning olla toredaks eeskujuks. Ametiasutustes on teated tõenäoliselt kätte saadud, kuid pole veel jõudnud administraatorite meelde ja teadvusse. EMAS nõuab seetõttu enam osalemist. EMASi sertifikaadiga organisatsiooni töötajad etendavad kõik rolli keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamisel: kasutades vähem vett, tarbides vähem energiat, sorteerides jäätmeid. See peaks olema saavutatavaks eesmärgiks eelkõige neile, kes saavad olla eeskujuks teistele ning seejärel teiseks neile, kes arvavad, et suudavad võita kasu endale, ettevõtetele, kogukonnale ja meie tarbijaile, kes arvavad, et neile pakutakse antud meetodi kasutamisega paremat garantiid.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – Austatud juhataja, kas võin toetada oma kolleegi Linda McAvanit ning õnnitleda keskkonnakomisjoni liikmeid antud raporti esitamise puhul? Parlamendi raportöörina ettevõtte ühiskondliku vastutuse valdkonnas tahtsin aidata käesolevale arutelule kaasa, seades ökomärgistamise ja EMASi arutelu ettevõtetepoolse aruandluse osas selle laiemasse konteksti, mida üritame teha ettevõtjate vastutuse ja aruandluse osas, iseäranis selleks, et lahendada küsimus, kas vabatahtlikud kavad, erinevalt kohustuslikest kavadest, on õige tee edasiminekuks ning kas meil peaks olema Euroopa-kesksed kavad või globaalne lähenemine.

Ettevõtjate vastutuse seisukohast on probleem see, et vabatahtlike kavade levik võib olla kulukam ja vähem selge ning viia tegelikult konkurentsini, mis on ebamajanduslik ettevõtetele, tarbijatele ja tegelikult kõigile sidusrühmadele. Muidugi on mõnedele ettevõtetele kiusatuseks kasutada kõige vähem koormavat ja kõige vähem kulukat – kuid ka kõige vähem tulemuslikku – vahendit.

Vabatahtlikkuse probleem võib olla samuti, et sellest täna kliimamuutuse osas lihtsalt ei piisa. Mind hämmastas, kui kliimamuutuse eelnõu käis läbi mu oma liikmesriigi, Ühendkuningriigi kohaliku parlamendi, kuidas Briti tööandjate liit, CBI, tegelikult ütles, et tahab kliimamuutuse osas täitmiseks kohustuslikku ettevõtetepoolset aruandlust. Arvestades, mida ütleme Euroopa Liidus selle kohta, mis kliimamuutuse osas toimuma peab, on küsimus, kas vabatahtlikkusest piisab isegi nende muutuste puhul, mille suhtes antud raportis kokku leppime.

Lõpuks küsimus, kas globaalne või Euroopa oma. EMASis on 4 000 ettevõtet ja ISO 14001-s 35 000. Kas nii on sellepärast, et ISO on vähem koormav, või on see sellepärast, et meie ettevõtted töötavad globaalsetel – ja mitte pelgalt Euroopa – turgudel ning tahavad globaalset lähenemist?

Kutsun komisjoni mitte lihtsalt propageerima ja kohaldama EMASi, millele tahan edu, vaid ka vaatama väljapoole, et rajada ja tugevdada globaalseid algatusi ettevõtetepoolse süsinikdioksiidiheitmeid puudutava aruandluse ning ettevõtjate vastutuse muude tahkude osas, nii et saaksime tugevad globaalsed mehhanismid ning et saaksime neid siis kohaldada ja propageerida oma mandril. Proovigem mõlemat teed.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). – Austatud juhataja, Euroopa seadusandlus seati ergutama ettevõtteid parandama tooteid ning saavutama kõrgemaid energiatõhususe ja keskkonnanõudmistele vastavuse standardeid.

Ökomärgistamine osana säästlikku tootmist, tarbimist ja tööstuspoliitikat puudutavast ELi tegevuskavast on taoline vahend. Samamoodi on EMAS, keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem. Asi on tasakaalu saavutamises regulatiiv- ja turupõhiste vahendite vahel, eesmärgiga töötada erinevatele toodetele ja teenustele välja vabatahtlikud standardid või aidata optimeerida tootmisprotsesse ning kasutada tõhusamalt ressursse.

Probleem on selles, kuidas saaks kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid keskkonnakaitseks ja kuidas tööstus- või teenuste sektoril tuleks aidata propageerida tootmise keskkonnaväärtust. Ökoloogiliste sertifikaatide eesmärk on kasutada ära sünergiaid teiste õigusaktidega, mis tegelevad toodete keskkonnaaspektidega. EMAS säästab ressursse: sealhulgas vett.

Varasematest kogemustest teame, et eri tasanditel sertifikaadid polnud piisavalt koordineeritud. Olemasolevad vabatahtlikud ja regulatiivvahendid polnud üksteisega sünergiate rajamiseks seotud. EMASi süsteemi esimene läbivaatamine polnud julgusttekitav. Esialgu oodati, et EMASis registreeritud ettevõtetel oleks paremad näitajad, kuna EMASi keskkonnanõudmised on karmimad võrreldes vanemate ja tuntumate sertifikaatidega, nagu näiteks ISO 14001. Ent EMASis registreeritud ettevõtetel polnud paremad näitajad ning keskkonnasõbralike omaduste süsteem oli nõrgem võrreldes ISO 14001-ga.

Komisjon leidis edu puudumise põhjused – süsteem on liiga karm, liiga kulukas ja liiga keeruline – ning on pakkunud välja vastuvõetavaid lihtsustusi.

Raportöör proua McAvan lisas väärtuslikke täiendavaid muutusi. Nende seas on mitmed EMASi määratluses, mida nägin iseäranis olulisena. Ta aitaks organisatsioonidel kergemini ISOlt EMASi standarditele edasi liikuda.

Olen kindel, et meie muudatused on teinud komisjoni määruse ettepaneku paremaks ning et oleme selle toonud kasutajaile lähemale. Erapooletut sertifitseerimissüsteemi hindaks ilmselt ka tarbijad.

Loodan, et see aitab organisatsioonidel valida kõige ratsionaalsemat süsteemset lähenemist, et ühendada omavahel erinevad keskkonnakaitse valdkonnad.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri tehtud oivalise töö puhul. Olen kindel ühes asjas: see annab täiendava tõuke ökomärgisega toodete levikule Euroopas. Ajal, mil keskkond on põlev küsimus ning nõudlus roheliste toodete järele kasvab, isegi sellistes mitte Euroopa riikides nagu Ameerika Ühendriigid ja Hiina, on ökomärgis üheks vahendiks, mis teeb Euroopa tooted rahvusvahelisel turul üha konkurentsivõimelisemaks. Tegelikult on ökomärgis enamat kui pelgalt keskkonnakvaliteedi märk: toodete keskkonnasõbralike omaduste nõudmiste jätkuva kõrgemaks korrigeerimise kaudu saab ökomärgisest stiimul pidevaks täiustamiseks ja innovatsiooniks.

Antud raport võimaldab suuremat ökomärgisega toodete levikut, soodustades teadlikkust neist mingilgi moel vähendamata tarbijate tervisekaitse garantiisid. Kokkuvõtteks, et minu maad, Itaaliat, peetakse üheks juhtivaks riigiks Euroopas antud litsentside arvu poolest ning suur arv neist on turismisektoris, mis võib saada kasu antud Euroopa keskkonnakvaliteedi märgisest, mida Euroopa üldsus nii hindab kui ka garanteerib.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). (SV) Austatud juhataja, EMAS, vabatahtlik keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem, tähendab põhimõtteliselt, et ettevõte või organisatsioon teostab keskkonnaülevaate, vaatab läbi oma mõju keskkonnale, koostab keskkonnapoliitika, seab sihtmärgid ning tuleb lagedale tegevuskavaga. Kahjuks pole EMASi tänaseks kuigivõrd edu saatnud, arvestades, et ainult 4 200 organisatsiooni on selles registreerunud asutamisest saadik 1993. aastal, mis on kehv tulemus võrreldes 35 000 Euroopa Liidus, kes on saavutanud ISO 14001-le vastava sertifitseerimise. Just seetõttu on EMASi läbivaatus õigustatud, lihtsalt selleks, et muuta ta atraktiivsemaks ning vähendada ettevõtete ja organisatsioonide jaoks bürokraatia hulka.

Nõukogu ja parlamendi vaheliste läbirääkimiste käigus karmistati paljusid EMASi tahke. Näiteks tuleb nüüd komisjonil koostada prioriteetse kava põhjal võimalikult paljudele sektoritele kõikehõlmav alusdokument. Tekst teatab samuti selgesti, et EMASi logot ei tohi mingil juhul segamini ajada mingi muu ökomärgisega. Tegemist on tõelise edusammuga.

Mõni aeg tagasi küsis mu kolleeg Jens Holm komisjonilt, kas kõik komisjoni peadirektoraadid – nagu parlamentki – on registreerunud EMASiga või mitte. Võiks arvata, et ELi institutsioonidel on kohustus näidata head eeskuju, ent vastus oli, et komisjon ei rakenda sisemisi heitkoguste vähendamise eesmärke ning et ainult viis komisjoni peadirektoraatidest on EMASis registreerunud. Minu arvates on see kujuteldamatult põlastusväärne ning sooviksin kasutada käesolevat võimalust, et esitada komisjonile see küsimus uuesti: millal kavatseb komisjon kindlustada, et kõik tema peadirektoraatidest EMASiga ühinevad?

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI). (IT) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, mõistan täielikult raportööri häid kavatsusi, kuid arvan, et antud ökomärgis pole vastavuses suuremate probleemidega, mis hetkel põllumajandust ja tootmist vaevavad, iseäranis käesoleval kriisiajal. Kõigepealt arvan, et on oluline kaitsta riiklikku tootmist ebaausa konkurentsi eest. Mõtlen riike nagu Hiina, kus osa kaupu toodetakse tegelikult orjanduse tingimustes. Mõtlen Laogai laagrisüsteemi, koonduslaagreid, kus toimub põllumajandus- ja tööstustootmine; ning samuti mõtlen teatud tuntud jooke, mida tarbitakse laialdaselt üle maailma hoolimata asjaolust, et me ei tea, mida nad sisaldavad. Teisisõnu, kaitske tootmist ebaausa konkurentsi eest ja siis rakendage meetmeid, et kindlustada tootmise vastavus riiklikele vajadustele. Oleme teadlikud, et käesoleval ajal on Euroopa teravilja- ja muude põllumajandussaaduste toodang madal ning üldiselt iseäranis käesoleval kriisiajal. Mulle teeb muret, et see võib põhjustada meie tootjatele kulude suurenemist, mõjumata suurele probleemile, mis on kriisi ning tegelikult Euroopa riikide majanduse keskmes: ebaaus konkurents.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Austatud juhataja, sooviksin kõigepealt õnnitleda mõlemat raportööri, proua McAvanit ja härra Tatarellat vastavalt EMASi ja ökomärgise raportite puhul. Need käsitlevad väga olulisi valdkondi, keskkonnajuhtimist ja ökomärgistamist, tervet jäätmete vähendamise valdkonda, veekasutuse vähendamist ning loodetavasti toidujäätmete vähendamist.

Lubatagu mul eraldi mainida midagi, mis mind väga ärritab: ELis läheb tegelikult 30% kogu toidust raisku. Niinimetatud „parim enne” kuupäevad on tihti liiga konservatiivsed, tekitades muidu täielikult söödavate toodete äraviskamise teel põhjendamatuid jäätmeid. Tegemist on osaga märgistamisest – lahendagem see ning vaadakem, kuhu me selles osas läheme.

Olen samuti hakanud rohkem kahtlema, kas meil ei teki tarbijate valikut informeerima tormates tegelikult vastupidine efekt sellele, mida kavatseti tervisealaste väidete direktiivi, geneetilise muundatuse märgistamise, tarbijaile antava toidualase teabega – see küsimus on alles lahendamata. Siis on terve see lugu ökomärgistamise ümber. Kui kõik tormavad saama pakendi esikülje staatust, kuid ka tagakülje oma, kuidas pannakse kogu see teave, mis on iseenesest väärtuslik, loetavas kirjas tootesildile ning aitab lõpuks tegelikult keskmise inimese valikut informeerida? Teatud asjad teevad muret.

Kui tohin hetkeks astuda oma rolli kalanduskomisjoni aseesimehena, sooviksin tsiteerimiseks märkida ära seda, mis näib kalandustoodete puhul olevat kaks paralleelset protsessi. 2005. aastal kinnitas komisjon teatise, et käivitada arutelu komisjoni lähenemise üle kalandustoodete ökomärgistamise suhtes. Selle järel kinnitas 2006. aastal Euroopa Parlament minu kolleegi, Carmen Fraga Estévezi raporti, mis soovitas komisjonil tungivalt esitada ettepanek võtta vastu ühenduse kalandustoodete ökomärgistamise süsteem. 2008. aastal kuulutas merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat välja ettepaneku võtta vastu määrus kalandustoodete ökomärgise kohta, mille kinnitamist nähti ette 2009. aasta märtsis. Antud ettepanek on alles ootel, kuigi minu arvates lubasime seda enne aasta lõppu.

Vahepeal saatis keskkonna peadirektoraat Euroopa Parlamendile horisontaalse ettepaneku ühenduse ökomärgise süsteemi kohta, mis hõlmas kõiki tooteid, sealhulgas kalandus- ja akvakultuuritooteid ning lisaks ka töödeldud põllumajandussaadusi. Nii kalanduskomisjoni kui ka põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimeeste kirjalikele protestidele vaatamata neid parlamendikomisjone ei kaasatud.

Kuid mul on hea meel täna tsiteerimiseks tunnistada, et alles hiljaaegu on leppinud nõukogu, parlament ja komisjon kokku edasist suunda puudutava deklaratsiooni suhtes, mis teatab, et sõltumata ökomärgise määruse vastuvõtmisest kinnitab komisjon, et kavatseb teha ettepaneku võtta vastu kalandustoodete ökomärgistamist käsitleva määruse enne aasta lõppu. Järgneb, et ökomärgise määruse artikli 6 lõike 5 punktis a ettenähtud uuring, mis käsitleb selliseid täiendavaid tahke nagu töötlemine, eelpakendamine, pakendamine ja transport, mis uurib, kuivõrd otstarbekas on laiendada ökomärgise määruse rakendusala toidule, sealhulgas kalandus- ja akvakultuuritoodetele, ei mõjuta ega otsusta ette antud määruse vastuvõtmist. Antud deklaratsioon täpsustab samuti, et ökomärgis täiendab konkreetsete kalandustoodete määrust.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Energiatarbimise vähendamine ja säästlik ressursside juhtimine on tänapäeval aluspõhimõteteks arvukatele sotsiaalmajanduslikele osalejatele. Tegelikult on ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi kasutuselevõtust saadik 1993. aastal registreeritud antud kavas umbkaudu 4 200 organisatsiooni. Minu arvates on vajalik antud süsteemi konsolideerida, laiendades organisatsioonide arvu, kes seda kohaldavad, tunnistada seda keskkonnajuhtimise etalonsüsteemina.

Rumeenia parlamendi palee tarbib sama palju energiat kui 20 000 elanikuga linn. Olen juba teinud institutsiooni juhtkonnale ettepaneku ühineda antud süsteemiga niipea kui võimalik. Väikeorganisatsioonidele, nagu VKEdele ja kohalikele ametiasutustele suunatud eritähelepanu on minu arvates oluline samm keskkonnategevuse tulemuslikkuse laiendamiseks võimalikult suurimates mastaapides.

Soovitaksin komisjonil ja liikmesriikidel teha jõupingutusi EMASi propageerimiseks, eriti soodustuste andmise kaudu osalemise eest. Mis puudutab EMASi edusammude seiret, siis see viib süsteemi omaksvõtmiseni ning tingimuste loomiseni positiivseks arenguks antud valdkonnas.

Arvan, et raportööri soovitus võtta kasutusele kasutusjuhend on teretulnud ajal, kui sätestatud keel ja nõudmised muutuvad selle dokumendi kaudu ligipääsetavamaks. Hetkel kasutatakse aastast aruandlustsüklit, mida pean piisavaks, ning ei näe, miks oleks tarvis võtta kasutusele uut kolmeaastast tsüklit, mis tekitaks lõpuks segadust. Kuigi EMAS peab alles oma elujõulisust ja efektiivsust tõestama, toetan tema kasutamise jätkamist kuni on vajalik, põhieesmärgiga säilitada keskkonna terviklikkus. Tänan.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
Asepresident

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, põhimõtteliselt tervitan Euroopa ökomärgist. On õige, et peaksime üritama uuesti levitada ühenduse ökomärgist veelgi. Minu arvates on samuti õige, et säilitame edaspidi süsteemi vabatahtliku iseloomu.

Edaspidi rakendatakse märgisesüsteemi ainult, kui kohalduvad selged kriteeriumid ja mõõdupuud, mis tuleb täita enne, kui ökomärgist võib kasutada. Ses suhtes kutsun komisjoni üles koostama mõistlikke, selgeid ja arusaadavaid kriteeriume. Selle keskmes peab olema mõte süsteemi juurde tõmmata. Oleks tuline kahju, kui ökomärgise sisseseadmine luhtuks bürokraatlike tõkete tõttu.

Lõppude lõpuks on tarbija see, kes otsustab, kas ökomärgisele saab osaks edu või läbikukkumine, kuna just tarbijate juures peab süsteem omaksvõtu leidma. Kiindununa ökomärgisesse Blauer Engel, mis meil Saksamaal on, ei või lõppkokkuvõttes olla küsimus isiklikus eelistuses, vaid taandub tarbija ühele pilgule, millised konkreetsed omadused on tootel. Tarbijatele annab ainult lisandväärtust, kui liikmesriigid ei kasuta oma sümboleid ning lõpuks on ühtne sümbol terves Euroopas. Sümbolite rägastik peletab tarbijaid informeerimise asemel eemale. Üks sümbol, üks järeldus – see on see, mille suunas kõik töötama peaksime.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE) . – (HU) Vabatahtlik ökomärgise süsteem on ülioluline, kuna see on mõeldud soodustama kogu Euroopas keskkonnasõbralikke tooteid nii tootmise kui ka tarbimise osas. Sooviksin samuti juhtida tähelepanu vajadusele ökomärgise süsteemi reformida ning vajadusele süsteemi lihtsustada, vähendades märgise kasutamisega kaasnevaid halduskulusid ning laiendades süsteemis osalevate tootekategooriate valikut. Minu seisukoht on aga, et kõik see iseenesest ei taga reformi edu.

Kui antud korra tulemusel langevad lillemärgist kandvad tooted kõrgemasse hinnakategooriasse, nii nagu see on orgaaniliste toodete puhul, siis katsed antud toodete tarbimist soodustada luhtuvad.

Arvan, et peame ennetama seda, et Euroopas tähendab ökomärgise kasutamise lisandväärtus antud toodete puhul kõrgemaid hindu. Pikemas perspektiivis on antud toodete laiema leviku kindlustamine ja soodustamine võimalik ainult, kui sellega käivad kaasas hinnapiirangu meetmed ning maksu- või muud soodustused.

Hindade stabiilsuse säilitamisest kaugemale vaadates ei tohi me unustada vajadust tarbijaile ja tootjaile suunatud ulatusliku teabe järele ning seetõttu tuleb ELi institutsioonidel ja liikmesriikide valitsustel pakkuda infot eeliste kohta, mida märgis tagab, ning süsteemis osalevate toodete kogumi kohta. Selleks, et tarbijad muudaksid oma ostuharjumusi, on olulised ulatuslikud, propageerivad ja teavitamiskampaaniad.

Sooviksin samuti esile tõsta uute eesmärkide saavutamiseks üksikasjaliku töökava koostamise tähtsust, mis peaks kindlustama, et kõikidel huvitatud pooltel on võimalus selle väljatöötamisel osaleda. Teenuse osutamise pidevalt muutuva keskkonna tulemusena tuleb antud eesmärke igal aastal uuesti läbi vaadata.

Meil tuleb mõista, et vaatamata kodakondsusele või riiklikele kohustustele jagame kõik kohustust keskkonda kaitsta, luues seeläbi võimalusi nende eesmärkide ja väärtuste levitamiseks, mida Euroopa Liit omaks peab, ning mis minu veendumuse kohaselt on täiuslikuks inimeluks olulised eeldused. Antud meiepoolne kohustus tähendab samuti, et meil peab olema võimalus valida erinevate toodete hulgast samas hinnakategoorias need, mis on toodetud keskkonnasõbraliku menetluse teel.

Tänan raportööri koostöö eest minu väljapakutud muudatusettepanekute suhtes. Tänan teda raporti koostamise eest ning tänan teid kuulamast.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE).(LT) Sooviksin õnnitleda raportööre suurepärase töö puhul. Arvan, et kaasliikmed Linda McAvan ja Salvatore Tatarella on koostanud raportid, mis aitavad Euroopa Liidul jääda üheks maailma kõige keskkonnasõbralikumaks piirkonnaks. Mõnikord teevad inimesed nalja ja lisaks samuti ütlevad täie tõsidusega, et ranged ja selged standardid on ELi olulisim ekspordiartikkel. Kohanenuna kõrgemate Euroopa nõudmistega järgivad ettevõtted eri mandritelt neid tihti teistel maailmaturgudel.

Hetkel on riiklikud ökomärgised levinumad ja tuntumad kui ELi ökomärgised. Seetõttu nõustun raportööriga, et vaja on suuremat jõupingutust, et teha antud ökomärgis äratuntavamaks kõikidele tarbijatele Euroopas ja kaugemalgi. Siin peaks enam algatust üles näitama Euroopa Liidu institutsioonid, riiklikud valitsused ja konkreetsed ettevõtted. ELi riikide turgude sügavama integratsiooniga on Euroopa märgise loomine ja nõudmiste ühtlustamine vältimatu protsess, mis on kasulik kõikidele turuosalistele.

Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) uuendamine on samuti teretulnud. Hetkel jääb ta populaarsus maha rahvusvahelisest ISO 14001 standardist. Nõustun arvamusega, et kui EMASi ja ISO nõudmised on ühtlustatud, oleks võimalik tõmmata ligi rohkem organisatsioone ning neist saaksid standardid, mis teineteisega konkureerimise asemel teineteist täiendavad.

Olen kindel, et tulevikus pööratakse enam tähelepanu keskkonnale ja piiramatu tarbimise piiramisele. Minu arvates aitavad mõlemad raportid kaasa liikumisele selles suunas.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey (PSE).(NL) Austatud juhataja, olen proua McAvanile ja härra Tatarellale tänu võlgu oivalise töö eest ökomärgiste ja keskkonnajuhtimis- ja
-auditeerimissüsteemi (EMAS) valdkonnas. Keskkonnateadlik tarbija saab valida erinevate ökomärgiste vahel, millest paljud puudutavad orgaanilisi tooteid. Euroopa ökomärgis puudutab kõiki tooteid ja on väga väärtuslik täiendus.

Euroopa ökomärgis on aga aastaid virelenud. Mina tunnen tähesõõrist ümbritsetud väikese õie ära ainult ühe WC-paberi brändi põhjal. Seetõttu tervitan uusi eeskirju ökomärgise parandamiseks ning tuntuse tõstmiseks. Liikmesriigid peavad kindlustama, et ökomärgis saavutab tunnustuse laiema üldsuse seas.

Euroopa ökomärgis vajab selgeid kriteeriume ja võiks teha lõpu kõikvõimalike heatahtlike eraldusmärkide levikule. Laia toetusega ja hetkega äratuntav ökomärgis võiks olla tootjaile stiimuliks tooteid täiustada, vähendada materjali- ja energiakulu ning kaugelt enam taaskasutada. See muidugi nõuab üheselt mõistetavaid kriteeriume. Tootjail tuleb täita uusi ja rangeid kriteeriume – õigustatult, et ökomärgise tarbeks kvalifitseeruda. Kriteeriumid põhinevad toodete terve elutsükli teaduslikul analüüsil, mis on väga suurepärane. Lõpuks saab anda ökomärgise ainult esimesele 10% kuni 20% toodetest kategooria kohta.

Raportöör ja variraportöörid pakuvad samuti välja, et uuritaks, kas ökomärgise rakendusala sisse võiks jääda toiduained ja joogid. Mulle näib, et oluline on aeg, mitte üksnes kalamajanduses, vaid ka mitmetes teistes sektorites. Lõppude lõpuks kujutavad toit ja toiduainetööstus keskkonnale märkimisväärset koormat ning ökomärgis saaks igatahes ses suhtes lahenduse tuua.

Nõustun samuti sellega, mida proua McAvan ja härra Wijkman ütlesid antud arutelu alguses: oluline on, iseäranis praegu, lülitada keskkonnasõbraliku tootmise jaoks sisse stiimulid energiatõhusaks kasutamiseks, ning antud õigusakt mängib selles oma osa.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE). (ES) Austatud juhataja, säästva tootmise toetamine on soodus selle poolest, et toob nii ettevõtete konkurentsivõimelisusele kui ka tarbijate huvidele kasu elukvaliteedi ja üksikisikupoolse keskkonnaga arvestamise osas.

Ses suhtes on ökomärgis hea vahend ning peaksime seetõttu olema rahul tugevdavate meetmetega, mida siin täna arutame. Ökomärgis kohaldub siiski alles väga piiratud arvule toodetele; tarbijate seas on ta ikka veel vähe tuntud, ent ometi sellele vaatamata kopeeritakse teda tegeliku loata. Arvan seetõttu, et revisjon, mida Euroopa institutsioonides teostame, aitab antud probleeme ohjata.

Peaksime olema teadlikud veel ühest lihtsast asjaolust: ökomärgis ei peaks kajastama tüüpilist tava säästlikus tootmises; ökomärgis peaks kajastama kvaliteeti säästlikus tootmises, mis peaks muutuma üha valdavamaks. Meile vastuvaatav väljakutse on muuta majandus roheliseks majanduseks; ökomärgis peaks olema seetõttu antud keskkonna austamisega seonduvate heade tavade käivitamise kõrgeimaks avalduseks.

See nädal oli meil siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis esialgne seisukohtade vahetus tekstiilitoodete nimesid ja seonduvat märgistamist puudutava raporti suhtes, mille raportöör olen. Minu arvates on tekstiilitööstus heaks näiteks asjaolust, et meil ei tuleks mitte ainult kokku panna kinnitamise korda uute toodete – antud juhul uute kiudude – tarbeks, vaid ka üritada tugevdada ökomärgist koos kaugemale ulatuvate meetmetega, nii et tööstus tervikuna liiguks säästlikkuse suunas. Üksnes sellisel moel suudame konkureerida teiste turgudega, mis toodavad vähem valivalt, ning üksnes sellisel moel suudame rahuldada tarbijate nõudmisi, mis on kahjuks üha rangemad.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Austatud juhataja, ELi seadusandluse hetkevajadus on, et seda lihtsustataks nii, et seadus oleks selge ja mõistetav igale kodanikule. Ökomärgistamine tähendab tarbijale infot keskkonnaküsimustes, sealhulgas infot toote kohta, mis hõlbustab otsust, kas toodet osta või mitte. Süsteemi kasutuselevõtt aitab kaasa keskkonna seisukorra paranemisele ning neutraliseerib kliimamuutusi. Samuti aitab ta kaasa veetarbimise vähendamisele.

Ökomärgised peaks sisaldama infot koguste ja muude asjade kohta ning peaks olema selged ja loetavad. Orgaanilise ja loodusliku toidu ning regionaalsete toodete suurem tarbimine aitab kaasa meie ühiskonna tervise seisukorra paranemisele.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Austatud juhataja, kuna mul on täna üleval külaliste rõdul rühm külalisi Steiermarkist, üritan alustada saksa keele Austria dialektis.

Kui ta selles on, peab ta nii ütlema, ning see, mida ta ütleb, peab olema õige. Tegemist on asjaga, mis on meile kõigile oluline, ega mitte üksnes antud arutelul. Peaksime demonstreerima, et Euroopa pingutab konkreetsetes küsimustes ning saavutab neis erakordselt häid tulemusi. Peaksime samuti kindlustama, et meil pole iga toote kohta musttuhat märgist, ning on aeg – ja mitte ainult nüüd kohe enne Euroopa valimisi – näidata inimestele kodus ja võõrsil, et Euroopa Liit tõesti töötab väärt asjade kallal, mis mõjutavad kodanikke ennast, ning et väga paljud ebaloogilised asjad, mida iga päev kuulda ja lugeda võib, ei vasta tõele.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Tänan, härra Rack. Teie külalised teavad, et neid esindatakse hästi.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Toodete ökomärgistamise info peab olema hõlpsasti mõistetav, samas ökomärgis ise peab olema positsioneeritud nii, et ta eristub selgesti ning määratleb kõnealust toodet. Ökomärgistamisinfo peab viitama toodete energiatulemuslikkusele, peab olema hõlpsasti mõistetav ning peaks rajanema seaduslikul tõendatusel.

Komisjon ja liikmesriigid peavad kindlustama, et vajalikud vahendid on sihtotstarbeliselt ökomärgise teavitus- ja propageerimiskampaaniate jaoks eraldatud. Kutsun Euroopa Komisjoni üles looma ametlikku Euroopa Liidu kodulehekülge, mis sisaldaks kogu Euroopa Liidu ökomärgistamist puudutavat infot ning praktilisi tahke.

Ent eri toodete ökomärgise kriteeriumide läbivaatamise protsessiga 18 kuu jooksul on seotud palju bürokraatiat. Kui tahame, et antud süsteem oleks tulemuslik, ei tohi sellega kaasneda bürokraatia suurenemine. Ent arvan, et ühenduse töökava on tarvis vähemalt kolmeaastaseks vahemikuks, et seada ühised eesmärgid ning koostada mittetäielik nimekiri tooterühmadest, mida peetakse prioriteetseiks.

Ökomärgise kriteeriumide kehtestamisel peame vältima meetmete kasutuselevõttu, mille ellurakendamine võib tekitada VKEdele ebaproportsionaalseid administratiiv- ja majandusprovisjone. Tänan.

 
  
MPphoto
 

  Martin Bursík, nõukogu eesistuja. (CS)Sooviksin tänada teid erakordselt positiivse ja huvitava arutelu eest antud teemal. Minu arvates on tarbimine tarbijaühiskonna fundamentaalne omadus. Mul oli võimalus kogeda 40 aastat ühiskonda, mis elas totalitarismi tingimustes ning kus oli kaupade puudus ja tohutu tarbijapotentsiaal. Oleme läbinud arenguprotsessi ning arvan, et kogemus on huvipakkuv Euroopa edaspidise laienemise ning arenguriikide kaasajastamise suhtes. Oleme läbinud tohutu tarbimissoovi perioodi. Sellest hoolimata näib, et valikuvõimaluse ilmudes kaupade ja toodete laia valiku näol kasvab ühiskonnas inimeste osa, kes hoolivad toidukvaliteedist, tootekvaliteedist, veekvaliteedist ja õhukvaliteedist. Euroopa jaoks on väga oluline edu saavutada selliste tarbijate varustamisel infoga selle kohta, mis mõju teatud toote tarbimisel on keskkonnale, tervisele, kliimale ja säästvale arengule teistes regioonides, sealhulgas regioonides väljaspool ELi.

Sel põhjusel arvan kindlalt, et kui Euroopa Parlament antud kaks määrust vastu võtab, toob see ELi kodanikele väga kasu, sest neil on võimalus teostada palju suuremat valikuvõimalust. Arvan samuti, et inimesed suudavad varsti jaotada kategooriatesse tooteid ja toiduaineid, mis tekitas arutelul nii palju mõttevahetusi, ning minu arvates võimaldab see ELi kodanikel panustada oma tarbijavalikute kaudu aktiivselt keskkonna kaitsmisse. Anname selle kaudu kodanikele võimaluse tunda end paremini ning tunda enam, et nemad ise, igaüks neist, osalevad aktiivselt keskkonna kaitsmises. Mul on jällegi hea meel tänada kõiki – raportööre, nõukogu, parlamenti ja komisjoni – antud ettepaneku eest, suurepärase koosöö eest Tšehhi presidentuuriga ning selle eest, et oleme minu arvates suutnud antud dokumendiga jõuda edukalt esimesel lugemisel lõpuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. (EL) Austatud juhataja, sooviksin alustada tänuga kõikidele tänasel arutelul sõna võtnutele väga konstruktiivsete ja positiivsete sõnavõttude eest.

ΕΜΑSi tarbeks kokkulepitud teksti alusel on organisatsioonidel ja ettevõtetel, eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kogu maailmas, ligipääs lihtsale ja tõhusale keskkonnajuhtimissüsteemile.

Selliselt muudetud ΕΜΑS tähendab osalevatele ettevõtetele puhaskasu, arvestades et nad saavad kasutada oma keskkonnaraporteid oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse propageerimiseks tarbijatele, üldsusele ja teistele ettevõtetele ning inspektoritele ja audiitoritele.

Tänu parlamendi väljapakutud muudatusettepanekutele on ökomärgise määruse teksti veelgi parandatud keskkonna seisukohast ning see on nüüd ettevõtetele ligipääsetavam. Parlamendi muudatusettepanekud etendasid samuti väga olulist rolli märgise tõsiseltvõetavuse tagamisel tarbijate ja keskkonnaorganisatsioonide seas.

Muudetud ökomärgis on paindlikum ja lubab kehtestada kriteeriumid täiendavate kaupade ja teenuste sissearvamiseks hiljem – eriti olulise keskkonnamõjuga kaupade kategooriates – ning seega on olemas tohutu paranemisruum.

Antud teksti vastuvõtmine esimesel lugemisel suurendab ökomärgisega toodete arvu, andes tarbijatele ostlemisel kaugelt suurema valiku. Meie eesmärk on muidugi, et oleks laialdane tunnustus ning et Euroopa märgisesüsteemi kehtivus ja usaldusväärsus oleks rahvusvaheliselt kaitstud.

Vahepeal aga on ökomärgisel esiteks vaja, et teda tunnustaksid tarbijad ning ettevõtted kogu Euroopa Liidus.

Seepärast tahangi rõhutada, et härra Wijkmanil oli täielik õigus märkida, et meil on tarvis tugevdada ärituge, ökomärgise turustamist veelgi. Just sellepärast ongi komisjon sihtotstarbeliselt eraldanud ressursse ja vahendeid, enam kui iialgi varem, ökomärgise turundamise tugevdamiseks.

Toetame samuti täielikult härra Howitti väljendatud seisukohta EMASi väljavaadete kohta rahvusvahelisel tasandil. Konkreetselt väljendudes, rahvusvahelised ISO standardid on juba ΕΜΑSisse lülitatud ja sulandatud. ΕΜΑS on nüüd avatud rahvusvaheliste ettevõtete taotlustele väljastpoolt Euroopa Liitu.

Soovime piirata bürokraatiat ja kindlustada, et eri tekstid, mis viitavad asjakohastele kriteeriumidele, oleks lihtsad ja mugavad, ning et ökomärgis oleks võimalikult ühtlustatud muude rahvusvaheliste ja riiklike märgistega.

Meie ettepaneku tekst annab selle võimaluse, sisaldades viidet eriselgitusdokumentide koostamisele ning erieeskirjade vastuvõtmisele riiklike märgistega ühtlustamise edendamiseks.

Esitan parlamendi sekretariaadile tänase istungjärgu protokolli lisamiseks kolm komisjoni avaldust:

- esimene puudutab seda, mida võetakse ette eksitavate väidetega kalandustoodete kohta. Komisjon kavatseb pakkuda välja määruse, mis keelab eksitavate väidetega märgistamise, mis pole ühildatavad säästliku kalamajandusega;

- teine avaldus puudutab komisjoni kavatsust kindlustada, et muudetud ökomärgise määrus ei riku keemiatooteid puudutavaid määrusi, nagu REACHi määrust;

- kolmas avaldus puudutab komisjoni kava vaadata uuesti läbi tollimaksu tase ökomärgisega toodete osas.

Lõpetuseks sooviksin öelda, et nii ΕΜΑS kui ka ökomärgis on erakordsed algatused. Seni pole täielikult ära kasutatud kummagi potentsiaali ning olen nõus härra Svenssoniga, et seda tuleks rakendada nagu praegu, mitte ainult viies peadirektoraadis ja parlamendikomisjonis, vaid ka muudes peadirektoraatides, ning see on see, mida teeme otsusega, mida ette valmistame. Euroopa Parlament on otsustanud kohaldada ΕΜΑSi ning ootame sama nõukogult.

Tänane väljapakutud läbivaatus lubab ΕΜΑSil ja ökomärgisel areneda võrdluspunktiks usaldusväärsele keskkonnajuhtimisele ja toodete parimatele keskkonnanäitajatele.

Peaksin seetõttu rõhutama veel kord kokkuleppe saavutamise olulisust esimesel lugemisel. Tekstides on tehtud arvukalt kasulikke muutusi ning tulemused on väga tasakaalustatud. Kutsun teid seetõttu üles toetama antud teksti tervikuna ilma täiendava muutmiseta.

Enne lõpetamist sooviksin veel kord tänada raportööre äärmiselt kasuliku panuse eest. Arvan tõesti, et tänu nende nähtud vaevale ning Tšehhi presidentuuri koostööle on meil võimalik leppida kokku esimesel lugemisel, mis on väga oluline.

1) Ökomärgise määruse ja tulevase kalandusseadusandluse vahelise suhte osas

Ökomärgise määruse vastuvõtmisest sõltumata kinnitab komisjon, et kavatseb pakkuda välja enne käesoleva aasta lõppu kalandustoodete ökomärgistamist käsitleva määruse, mis rajaneks peamiselt säästliku kalanduse kriteeriumidel.

Ökomärgise määruse artikli 6 lõike 5 punktis a ettenähtud uuring, mis käsitleb selliseid täiendavaid tahke nagu töötlemine, eelpakendamine, pakendamine ja transport, ja mis uurib, kuivõrd otstarbekas on laiendada ökomärgise määruse rakendusala toidule, sealhulgas kalandus- ja akvakultuuritoodetele, ei mõjuta ega otsusta ette antud määruse vastuvõtmist.

2) Kemikaalide seadusandlusega kooskõla osas

Komisjon kindlustab, et ökomärgise määruse ellurakendamine on kooskõlas ühenduse muu asjakohase seadusandlusega, mis käsitleb aineid, preparaate ja segusid.

3) Tasude läbivaatamise osas

Komisjon kinnitab, et kavatseb vaadata ökomärgise tasud läbi 18 kuu jooksul määruse jõustumisest, võttes arvesse liikmesriikide süsteemi haldamisest tekkinud kulud, ning pakkuda vastavalt vajadusele välja tasude tasemete läbivaatamist.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella , raportöör.(IT) Austatud juhataja, minister, volinik, mu daamid ja härrad, tervitan samuti võimalust tänada kõiki arutelul osalenuid, kus keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni tehtud töö suhtes ilmnes laialdane üksmeel. Arutelu pakkus veel perspektiive, täiendavaid stiimuleid ja veelgi ettepanekuid, mis loodetavasti on komisjonile ja liikmesriikidele kohustuste täitmisel väärtuslikud.

Antud arutelu teostades ning täna hääletades on parlament antud kahes olulises asjas endale võetud kohustuse praktiliselt täitnud. Nüüd on komisjoni kord sõna sekka öelda. Mul oli hea meel kuulda kolme avaldust, mis volinik tsiteerimiseks koostas. Ootame komisjonilt oma toidu-uuringu teostamist väga konkreetselt, nii et saaks välistada antud märgise ja orgaaniliste toodete vahelise valesti mõistmise igasuguse võimaluse. Ootame huviga kalandustoodete määrust – ning kalanduskomisjon ootab seda iseäranis innukalt. Tänan kalanduskomisjoni, et aitas meid sellest väga raskest ajast läbi.

Pööran komisjoni tähelepanu toksiliste toodete vabastustele: toimige väga tähelepanelikult ja väga ettevaatlikult. Mis propageerimiskampaaniat puudutab, loodame, et komisjoni kampaaniad on tulemuslikud ja suunatud, et jõuda laiema üldsuseni ning iseäranis noorteni. Loodame, et kindlatest tähtpäevadest, mida kehtestada üritasime, peetakse kinni ning et samuti peetakse kinni loomkatsete vähendamisest. Mul jääb järele vaid üks väike mure ja kahetsus: ehk oleksime saanud teha lepingute osas enam. See kujutab endast ülesannet järgmiseks korraks.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, raportöör. − Austatud juhataja, tahtsin lihtsalt jätkata sellest, millest rääkis Avril Doyle, kui ütles, et meil on algatuste ja märgiste üleküllus, mis on eetilised ja säästlikkusmärgised, ja öelda, et minu arvates peab komisjon sellega tegelema veendumaks, et inimesi ei eksitata. Volinik kõneles äsja kalandusmärgistamisest ja veendumisest, et teame, mida ostame. Ühes teises rollis olen olnud seotud õiglase kaubanduse ja õiglase kaubanduse märgise kaitsmisega ning see, mida oleme viimastel aastatel näinud, on et töötatakse välja alternatiivseid märgiseid. Mõned on vastuvõetavad, ent mõned üritavad jätta muljet, justkui oleks tegemist eetilise märgistamisega, jätta muljet, justkui oleks tegemist õiglase kaubandusega, ent nad üritavad esindada õiglast kaubandust koonerdades, ilma sõltumatu kontrollsüsteemita, mida on korraliku märgistussüsteemi jaoks vaja. Seega loodan, et komisjon veendub, et kõik need märgistamis- ja eetilise märgistamise süsteemid säilitavad teatud aususe ega korrumpeeru, muutudes lihtsalt turundusvahenditeks organisatsioonidele, kes tahavad veenda üldsust, et nad on rohelised ja eetilised, kui nad tegelikult pole muud kui suitsukatted.

Seega loodan, et komisjon saab seda uurida, ning komisjonilt on tõesti tarvis talitusteülest uurimist. Iga kord, kui sellest räägin, öeldakse mulle „Oi, asi pole meis, asi on teises talituses”, ning kõik näivat kallutavat koorma teiste õlule.

Lõpuks soovin tänada kõiki panuste eest. Ootan huviga hääletust, mis on loodetavasti väga lihtne ja ladus.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub täna kell 11.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), kirjalikult.(RO) Toetan täielikult härra Văleani raportit direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamise kohta, seda enam, et hiljutised sündmused, mis osades liikmesriikides on aset leidnud, on tõstnud esile, et rikutakse jõhkralt üht neljast põhivabadusest, nimelt kodanike õigust liikuda vabalt ringi ja asuda elama liikmesriikide territooriumidel.

Lisaks on olnud antud direktiivi liikmesriikide riiklikesse seadusandlustesse ebaefektiivse ülevõtmise või täiesti üle võtmata jätmise tagajärjeks rida administratiivsete vorminõuetega seotud rikkumisi ning õigusnormide piiratud tõlgendamine „ebaseaduslikult elamise” idee osas, päädides Euroopa kodanike ebaõiglase kinnipidamise ja väljasaatmisega. Ent lahenduseks pole piiride sulgemine, vaid konkreetsete meetmete otsimine, et hõlbustada kodanike integreerumist Euroopa ühiskondade mitmekesisusse.

Arvan, et arutletav raport annab märkimisväärse panuse antud direktiivis ettenähtud määruste ülevõtmise seirele, kui liikmesriigid ja komisjon suudavad ses suhtes edukalt koostööd teha.

Hetkel on iga Euroopa kodaniku sooviks elada Euroopa Liidus, kus põhiväärtusi nagu isikute vaba liikumine austatakse. Ent me ei tohi unustada, et antud eesmärgi saavutamiseks peame kõik oma panuse andma.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjalikult.(RO) Ökomärgistamine on vabatahtlik meede, millega tahetakse propageerida Euroopa tasandil toodete levikut, millel on kogu elutsükli jooksul kõrge säästlikkuse tase ja väike keskkonnamõju.

Kogemused, mis on omandatud antud sertifitseerimissüsteemi rakendamise tulemusel peaaegu 10 aasta jooksul, kattes 26 tootekategooriat, 622 litsentsi ja üle 3 000 toodet ja teenust (pesuvahendid, paber, riided, jalanõud, tekstiilid, turism ja telkimistooted), viitavad vajadusele jõulisema sekkumise järele, et süsteemi teatud võtmetahkudega toime tulla.

Arvestades, et paljud majandussubjektid pole rahul kriteeriumide kinnitamise menetluse pika kestusega ja nende aegumise kiirusega kinnitamise järel, on viidud sisse muudatused sellesse, kuidas neid kinnitatakse (maksimaalselt 180 päeva hindamise lõpuleviimise ja kinnituse vahel, lihtsustatud, lühendatud läbivaatusmenetlusega kriteeriumide vähemoluliste muutuste puhul), ühes märgiste andmise uue süsteemiga.

Ökomärgise sertifitseerimissüsteemi tõsiseltvõetavuse säilitamine nõuab:

- tarbijate tervise ja keskkonna kaitse üldise põhimõtte kohaldamist, seda isegi märgisega toodete puhul;

- propageerimistegevust: tarbijate teavitamise viisi parandamine, teavituskampaaniate algatamine, et säilitada usaldust ökomärgistamise vastu, kasutades Euroopa rahalisi vahendeid;

- eritähelepanu tuleb pöörata VKEdele.

Toetan raportit ja õnnitlen raportööri.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), kirjalikult. (FI) Sooviksin tuua välja, et ühenduse ökomärgis kehtestab selle kasutamiseks ühise aluse, ent sellel ei tohiks lubada takistada muud liiki märgistamist. Minu arvates on oluline, et peaksime olema võimelised kinnitama tootele märgise, mis näitab, et see on toodetud riigis, kus seda müüakse, ning ma ei kiida heaks komisjoni seisukohta selle keelustamisel ühenduse rahastatavates kampaaniates. Kohalikus toiduainete tootmises näiteks on päritolumaast teavitamine parimat liiki ökomärgis.

 
  
  

(Istung katkestati kell 10.35 ja jätkus kell 11.00.)

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
President

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika