Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εξάμηνη αξιολόγηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος - Εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (συζήτηση)
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Πληροφορίες στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα (A6-0141/2009, Neil Parish) (ψηφοφορία)
  9.2.Κοινοτικές στατιστικές σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  9.3.Έγκριση της συμφωνίας ΕΕ/Ελβετίας σχετικά με τις ανταλλαγές αγροτικών προϊόντων (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (ψηφοφορία)
  9.4.Αμοιβαία αναγνώριση στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (ψηφοφορία)
  9.5.Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ (A6-0116/2009, Karin Jöns) (ψηφοφορία)
  9.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (ψηφοφορία)
  9.7.Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (ψηφοφορία)
  9.8.Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  9.9.Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (ψηφοφορία)
  9.10.Κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (ψηφοφορία)
  9.11.Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (ψηφοφορία)
  9.13.Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων (A6-0161/2008, Henrik Lax) (ψηφοφορία)
  9.14.Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (ψηφοφορία)
  9.15.Εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (ψηφοφορία)
  9.16.Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (ψηφοφορία)
  9.17.Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  9.18.Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  9.19.Εξάμηνη αξιολόγηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (ψηφοφορία)
  9.20.Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός (ψηφοφορία)
  9.21.Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (ψηφοφορία)
  9.22.Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (ψηφοφορία)
  9.23.Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (ψηφοφορία)
  9.24.Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (ψηφοφορία)
  9.25.Καλύτερα σχολεία: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλέπε Πρακτικά
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλέπε Πρακτικά
 13.Ημερομηνίες επερχόμενων συνεδριάσεων: βλέπε Πρακτικά
 14.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (642 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (739 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου