Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä – Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (keskustelu)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Äänestykset
  9.1.Tiedot eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla (A6-0141/2009, Neil Parish) (äänestys)
  9.2.Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (äänestys)
  9.3.EY:n ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (äänestys)
  9.4.Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen valvontatoimia koskeviin päätöksiin tutkintavankeuden vaihtoehtona (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (äänestys)
  9.5.ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit (A6-0116/2009, Karin Jöns) (äänestys)
  9.6.EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (äänestys)
  9.7.Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (äänestys)
  9.8.Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  9.9.Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (äänestys)
  9.10.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (äänestys)
  9.11.Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen (A6-0048/2009, Avril Doyle) (äänestys)
  9.12.Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttaminen energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (äänestys)
  9.13.Yhteisön viisumisäännöstö (A6-0161/2008, Henrik Lax) (äänestys)
  9.14.Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (äänestys)
  9.15.Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (äänestys)
  9.16.Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (äänestys)
  9.17.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  9.18.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  9.19.EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (äänestys)
  9.20.Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (äänestys)
  9.21.Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (äänestys)
  9.22.Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (äänestys)
  9.23.Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (äänestys)
  9.24.Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (äänestys)
  9.25.Parempia kouluja koskeva eurooppalainen yhteistyöohjelma (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (395 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (874 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö