Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2009. gada 2. aprīlis - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.ES un Baltkrievijas dialoga pusgada novērtējums (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Kultūras nozīme Eiropas reģionu attīstībā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Kopienas ekomarķējuma sistēma - Organizāciju brīvprātīga līdzdalība Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) (debates)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Informācija veterinārijas un zootehnikas jomā (A6-0141/2009, Neil Parish) (balsošana)
  9.2.Kopienas statistika par informācijas sabiedrību (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (balsošana)
  9.3.EK un Šveices Nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību apstiprināšana (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (balsošana)
  9.4.Savstarpējas atzīšanas princips attiecībā uz lēmumiem par uzraudzības pasākumiem (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (balsošana)
  9.5.Jauni ESF finansējumam atbilstīgo izmaksu veidi (A6-0116/2009, Karin Jöns) (balsošana)
  9.6.Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (balsošana)
  9.7.Migrantu bērnu izglītība (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (balsošana)
  9.8.Direktīvas 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (balsošana)
  9.9.Eiropas Savienības pilsonības problēmas un nākotnes izredzes (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (balsošana)
  9.10.Kopienas statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (balsošana)
  9.11.Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai mājokļu sektorā (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu) (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (balsošana)
  9.13.Kopienas vīzu kodekss (A6-0161/2008, Henrik Lax) (balsošana)
  9.14.Kopienas ekomarķējuma sistēma (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (balsošana)
  9.15.Organizāciju brīvprātīga līdzdalība Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (balsošana)
  9.16.Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (balsošana)
  9.17.Pagaidu tirdzniecības nolīgums ar Turkmenistānu (balsošana)
  9.18.Pagaidu tirdzniecības nolīgums ar Turkmenistānu (balsošana)
  9.19.ES un Baltkrievijas dialoga pusgada novērtējums (balsošana)
  9.20.Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms (balsošana)
  9.21.Kultūras nozīme Eiropas reģionu attīstībā (balsošana)
  9.22.Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikums Padomei attiecībā uz jauno ES un Krievijas nolīgumu (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (balsošana)
  9.23.Starptautiskais nolīgums Arktikas aizsardzībai (balsošana)
  9.24.Veselības aizsardzības jautājumi saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (balsošana)
  9.25.Programma Eiropas sadarbībai skolu uzlabošanā (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 13.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 14.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (387 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (782 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika