Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (złożono projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Świadomość europejska a totalitaryzm (złożono projekty rezolucji): patrz protokół
 5.Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (złożono projekty rezolucji): patrz protokół
 6.Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego – Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (debata)
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 8.Powitanie
 9.Głosowanie
  9.1.Informacje z dziedziny weterynarii i zootechniki (A6-0141/2009, Neil Parish) (głosowanie)
  9.2.Statystyki wspólnotowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (głosowanie)
  9.3.Zatwierdzenie umowy WE/Szwajcaria o handlu produktami rolnymi (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (głosowanie)
  9.4.Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (głosowanie)
  9.5.Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS (A6-0116/2009, Karin Jöns) (głosowanie)
  9.6.EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (głosowanie)
  9.7.Edukacja dzieci migrantów (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (głosowanie)
  9.8.Wykonanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
  9.9.Problemy i prespektywy obywatelstwa europejskiego (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (głosowanie)
  9.10.Wspólnotowe statystyki w dziedzinie handlu zewnętrznego z krajami trzecimi (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (głosowanie)
  9.11.Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR (nowelizacja rozporządzenia (WE) 1080/2006 w sprawie EFRR) (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (głosowanie)
  9.13.Wspólnotowy kodeks w zakresie wiz (A6-0161/2008, Henrik Lax) (głosowanie)
  9.14.Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (głosowanie)
  9.15.Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (głosowanie)
  9.16.Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (głosowanie)
  9.17.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)
  9.18.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)
  9.19.Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (głosowanie)
  9.20.Świadomość europejska a totalitaryzm (głosowanie)
  9.21.Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (głosowanie)
  9.22.Nowa umowa UE-Rosja Zalecenie dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a Rosją (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (głosowanie)
  9.23.Rozpoczęcie negocjacji międzynarodowych w sprawie przyjęcia międzynarodowego traktatu na rzecz ochrony Arktyki (głosowanie)
  9.24.Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (głosowanie)
  9.25.Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracy (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokół
 13.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 14.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (409 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (960 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności