Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 2. apríla 2009 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Svedomie Európy a totalitarizmus (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Systém environmentálnej značky Spoločenstva – Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (rozprava)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Oficiálne privítanie
 9.Hlasovanie
  9.1.Informácie vo veterinárnej a zootechnickej oblasti (A6-0141/2009, Neil Parish) (hlasovanie)
  9.2.Štatistika Spoločenstva o informačnej spoločnosti (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (hlasovanie)
  9.3.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (hlasovanie)
  9.4.Vzájomné uznávanie rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alternatíva k väzbe (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (hlasovanie)
  9.5.Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z Európskeho sociálneho fondu (A6-0116/2009, Karin Jöns) (hlasovanie)
  9.6.Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (hlasovanie)
  9.7.Vzdelávanie detí migrantov (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (hlasovanie)
  9.8.Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  9.9.Problémy a perspektívy európskeho občianstva (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (hlasovanie)
  9.10.Štatistika Spoločenstva o zahraničnom obchode (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (hlasovanie)
  9.11.Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Investície do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (hlasovanie)
  9.13.Vízový kódex Spoločenstva (A6-0161/2008, Henrik Lax) (hlasovanie)
  9.14.Systém environmentálnej značky Spoločenstva (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (hlasovanie)
  9.15.Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (hlasovanie)
  9.16.Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (hlasovanie)
  9.17.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  9.18.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  9.19.Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (hlasovanie)
  9.20.Svedomie Európy a totalitarizmus (hlasovanie)
  9.21.Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (hlasovanie)
  9.22.Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (hlasovanie)
  9.23.Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy (hlasovanie)
  9.24.Otázky zdravia súvisiace s elektromagnetickými poľami (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (hlasovanie)
  9.25.Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 14.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (406 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (872 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia