Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 874k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel EUVL-painos
1. Istunnon avaaminen
 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3. EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4. Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5. Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6. Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä – Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (keskustelu)
 7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8. Tervetulotoivotukset
 9. Äänestykset
  9.1. Tiedot eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla (A6-0141/2009, Neil Parish) (äänestys)
  9.2. Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (äänestys)
  9.3. EY:n ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (äänestys)
  9.4. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen valvontatoimia koskeviin päätöksiin tutkintavankeuden vaihtoehtona (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (äänestys)
  9.5. ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit (A6-0116/2009, Karin Jöns) (äänestys)
  9.6. EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (äänestys)
  9.7. Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (äänestys)
  9.8. Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  9.9. Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (äänestys)
  9.10. Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (äänestys)
  9.11. Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen (A6-0048/2009, Avril Doyle) (äänestys)
  9.12. Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttaminen energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (äänestys)
  9.13. Yhteisön viisumisäännöstö (A6-0161/2008, Henrik Lax) (äänestys)
  9.14. Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (äänestys)
  9.15. Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (äänestys)
  9.16. Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (äänestys)
  9.17. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  9.18. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  9.19. EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (äänestys)
  9.20. Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (äänestys)
  9.21. Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (äänestys)
  9.22. Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (äänestys)
  9.23. Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (äänestys)
  9.24. Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (äänestys)
  9.25. Parempia kouluja koskeva eurooppalainen yhteistyöohjelma (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (äänestys)
 10. Äänestysselitykset
 11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13. Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 14. Istuntokauden keskeyttäminen


  

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
1. Istunnon avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(Istunto avattiin klo 9.00.)

 

2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

3. EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

4. Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

5. Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

6. Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä – Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista mietinnöistä:

– Salvatore Tatarellan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) ja

– Linda McAvanin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella , esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi kiittää kaikkia niitä, jotka tekivät tehokasta yhteistyötä tämän mietinnön laatimisessa: ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan varjoesittelijöitä, puheenjohtajavaltio Tšekkiä, Euroopan komission virkamiehiä sekä – viimeisenä muttei vähäisimpinä – kaikkien poliittisten ryhmien ystävällisiä virkamiehiä. Olen heille kaikille kiitollinen erinomaisesta työstä. Heidän arvokas panoksensa teki mahdolliseksi sopimukseen pääsyn ensimmäisessä käsittelyssä.

Ottaessani vastuulleni laatua koskevan merkkijärjestelmän, yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän, tarkastelemisen Euroopan parlamentin puolesta, pyrin nopeuttamaan järjestelmää. Ympäristöön liittyvien myöntämisperusteiden jatkuva ajantasaistaminen pakottaa yritykset ponnistelemaan herkeämättä markkinoilla olevien tuotteiden ekologisen laadukkuuden kokonaisvaltaisen parantamisen hyväksi. Lisäämällä ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palvelujen tuotantoa ja kiertoa lisäämme merkittävästi ja pysyvästi ympäristöhyötyjä energiansäästön, ilmakehän saasteiden vähentämisen ja vedensäästön kautta. Ympäristömerkki on vapaaehtoinen laatumerkki, jolla pyritään edistämään sellaisten tuotteiden ja palvelujen jakelua, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajan, antamalla kuluttajille täsmällistä, luotettavaa ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa.

Asetuksen tarkistamisemme on osa laajempaa eurooppalaista toimintasuunnitelmaa kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi ja se liittyy läheisesti EMAS-järjestelmän ja ekologisesta suunnittelusta annetun direktiivin tarkistuksiin. Yhteisön lainsäädäntö mahdollistaa nykyisellään asetuksen tarkistamisen, sillä siinä todetaan, että järjestelmää on tarkistettava saatujen kokemusten valossa ja muutettava sen tehokkuuden lisäämiseksi, suunnittelun parantamiseksi ja toiminnan yksinkertaistamiseksi. Ympäristömerkillä pyritään ohjaamaan kuluttajia valitsemaan tuotteita, joiden avulla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Tähän mennessä kokemuksemme ympäristömerkistä ovat olleet hajanaisia. Myönteistä on, että yhä useammat yritykset hakevat laatusertifiointia mitä erilaisimmilla aloilla. Ne tunnustavat siis sen valikoivan ja ohjaavan merkityksen, sillä kuluttajat, jotka ovat yhä tietoisempia yritysten sosiaalisesta vastuusta, arvostavat sertifiointia suuresti. Kielteiseltä puolelta voin kertoa joistain ongelmista: suuri yleisö ei juurikaan tunne ympäristömerkkiä, kriteerit vanhentuvat nopeasti markkinoiden nopean muutoksen vuoksi ja byrokraattinen kielenkäyttö estää toimijoita osallistumasta. Uusi ympäristömerkki saa uuden ulkonäön ja sisällön. Siitä tulee entistä houkuttelevampi ja sen ulottuvuus kattaa uusia tuotteita. Aiomme nostaa ryhmien määrän nykyisestä 25:stä kaksinkertaiseksi, 40–50 ryhmäksi vuoteen 2015 mennessä. Tiedotus- ja mainoskampanjoita suunnitellaan. Olemme merkinneet 9,5 miljoonan euron markkinointimäärärahat, ja uudelle internetsivustolle on osoitettu 15 000 euroa.

Periaate, joka kiinnosti eniten varjoesittelijöitä ja sai muut toimielimet sopimukseen, oli se, ettei ympäristömerkillä pelkästään sertifioida saavutettua tulosta, vaan se on pikemminkin dynaaminen väline, joka kehittyy jatkuvasti, liikkeelle paneva voima, joka ajaa valmistajia ja tuottajia jatkuvasti kohti entistä korkeampia ympäristöä koskevan laadukkuuden standardeja arvioimalla jatkuvasti markkinoiden kriteerejä ja luomalla niiden pohjalta uusia kriteerejä. Pyrimme takaamaan tuotteen koko elinkaaren mittaisen valvonnan, mikä antaa meille täyden mahdollisuuden tarkastella ympäristövaikutuksia kaikissa tuotannon vaiheissa, ja antamaan kaikille alan toimijoille, myös kansalaisjärjestöille, mahdollisuuden ottaa aktiivisesti osaa kompromissikriteerien tarkistusprosessiin.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (ES) Hyvä jäsen Tatarella, voitteko kuunnella hetken? Teillä on viisi minuuttia nyt ja kaksi minuuttia keskustelun lopussa. Jos käytätte seitsemän minuuttianne nyt, teille ei jää aikaa keskustelun loppuun. Voitte tietysti itse päättää, haluatteko käyttää seitsemän minuuttianne nyt vai haluatteko käyttää nyt jo kuluneet viisi tai kuusi minuuttia ja jättää minuutin vastataksenne kollegojenne kommentteihin.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella , esittelijä. (IT) Hyväksyn ehdotuksenne.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Tatarellan tavoin haluan aluksi kiittää niitä, jotka ovat auttaneet meitä pääsemään sopimukseen EMAS-mietinnön ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitän varjoesittelijöitä, jotka ovat täällä tänään, komissiota, joka auttoi suuresti sopimukseen pääsemisessä, ja puheenjohtajavaltio Tšekkiä, joka ei ole kuulemassa kiitoksiani. Kiitokset menevät myös parlamentin henkilöstölle ja ryhmille sekä omalle avustajalleni Elizabethille, jolla oli suuri merkitys sen varmistamisessa, että olemme tässä nyt. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, siitä kun aloimme keskustelun aina tähän päivään asti, joten pääsimme sopimukseen ennen vaaleja.

EMAS on vapaaehtoinen järjestelmä, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita parantamaan ympäristönsuojelun tasoa. Se otettiin käyttöön 14 vuotta sitten, ja sillä on ollut jonkin verran vaatimatonta menestystä ja noin 4 000 osanottajaa – mikä ei tarkemmin ajatellen ole kovin suuri määrä koko Euroopan unionissa. Komissio asetti tavoitteeksi nostaa rekisteröityneiden määrän 35 000:een. Tavoite on hyvin kunniahimoinen. Kyse on rekisteröityneiden lähes kymmenkertaistamisesta.

Minusta meidän on pyrittävä lisäämään EMAS-rekisteröityneitä, sillä muuten sen vaikutus jää rajalliseksi. Mutta jos haluamme lisätä vaikutusta, meidän on myös säilytettävä ohjelman tarkoituksenmukaisuus ympäristönsuojelun kannalta. Katson, että tänään saavuttamallamme sopimuksella saadaan aikaan tasapaino järjestelmän houkuttelevuuden ja tarkoituksenmukaisuuden säilyttämisen välillä.

Olemme tehneet joitakin muutoksia, joista olemme sopineet komission kanssa. Katson, että ne ovat tärkeitä. Ensinnäkin "konsernitason rekisteröinti" merkitsee sitä, että yritys tai organisaatio, jolla on toimipaikkoja useassa jäsenvaltiossa, voi hakea rekisteröintiä kerran ja yhdessä valtiossa, mikä on hyvin tärkeää. Parlamentin oli rekisteröidyttävä kolmesti – Luxemburgissa, Ranskassa ja Belgiassa – päästäkseen EMAS-järjestelmään. Henkilöstöltä kuulemani perusteella rekisteröinti ei ollut helppoa. Tällainen muutos on siis merkittävä. Myös klustereiden rekisteröiminen on mahdollista saman alan organisaatioille. Pk-yritysten maksut pienenevät ja niiltä vaaditaan harvempaa raportointia – minusta EMAS on hieman liian raskas pienille organisaatioille, joten sitä on muutettava – ja määritelmiä yhdenmukaistetaan ISO 14001-järjestelmän kanssa. Minulle erityisen tärkeää on alakohtaisten viiteasiakirjojen käyttöönotto. Uskon komission tulevan tekemään kovasti työtä tämän eteen, ja se auttaa organisaatioita vertaamaan itseään vastaaviin organisaatioihin. Myös keskeiset indikaattorit otetaan käyttöön. Ne ovat hyvin tärkeitä ohjelman parantamiseksi. Ne myös auttavat järjestelmän ulkopuolella olevia tarkastelemaan organisaatioita ja havaitsemaan, kuinka ne pärjäävät.

Toivon kaikkien näiden kannustavan ihmisiä osallistumaan EMAS-järjestelmään, en numeroiden vuoksi tai sen vuoksi, että EMAS päihittäisi ISO:n, vaan koska uskon järjestelmän olevan hyvä ja että se voi auttaa meitä saavuttamaan kestävyyskriteerin.

Maailma seuraa nyt Lontoota, jossa maailman johtajat ovat kokoontuneina keskustelemaan talouden taantumasta ja maailmanlaajuisesta pankkikriisistä. Epäilemättä on niitäkin, jotka ihmettelevät, miksi me täällä keskustelemme ympäristöauditoinnista aikana, jona organisaatiot ja yritykset kokevat taloudellista ahdinkoa. He näkevät komission tällaisen aloitteen häiriötekijänä. Minusta se on väärin. Minulle ja sosialistikollegoilleni ympäristönsuojelutoimet ovat merkittävä osa ratkaisua, jolla pääsemme tästä talouskriisistä. Meidän on investoitava energiaan ja uusiutuviin energialähteisiin ja meidän on pienennettävä ympäristöjalanjälkeämme. Vaikka EMAS on varsin vaatimaton ohjelma siinä ilmastonmuutosta koskevassa suuressa suunnitelmassa, jonka eteen komission jäsen on tehnyt paljon työtä, katson kuitenkin, että sillä on tehtävänsä, koska se auttaa Euroopan unionia ja muuta maailmaa pienentämään ympäristöjalanjälkeämme.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää ja onnitella esittelijöitä, jäsen McAvania ja jäsen Tatarellaa, heidän erinomaisista yhteisön ympäristömerkinnän ja ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän tarkistamista koskevista mietinnöistään.

Kyseessä on kaksi merkittävää ympäristöpolitiikan välinettä, jotka ovat olennainen osa kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevaa toimintasuunnitelmaa. On hienoa, että sopimukseen päästään ensimmäisessä käsittelyssä. Euroopan parlamentin jäsenet ovat osallistuneet asiaan määrätietoisesti, ja olemme onnistuneet säilyttämään komission ehdotuksen ympäristötavoitteen koskemattomana samalla kun asetimme entistä kunnianhimoisempia tavoitteita useissa merkittävissä asioissa.

Se, että sopimukseen päästiin ensimmäisessä käsittelyssä, vahvistaa toimielinten halun käsitellä suoraan kestämättömään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä ongelmia. Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) tarkistus antaa organisaatioille ja yrityksille kautta maailman mahdollisuuden hallita tehokkaammin toimintansa ympäristövaikutuksia. EMAS-järjestelmä edistää osaltaan organisaatioiden ja yritysten ympäristönsuojelun tason jatkuvaa parantamista, tietenkin asiaa koskevan ympäristölainsäädännön mukaisesti. Se tarjoaa organisaatioille ja yrityksille myös lisäetuja, ei pelkästään rahasäästöjä, mutta myös rajoittamalla raportointiin liittyviä byrokraattisia menettelyjä sekä antamalla jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tarjota kannustimia.

Tarkistetun järjestelmän avulla voimme vastata kuluttajien lisääntyvään tahtoon saada objektiivista, puolueetonta ja luotettavaa tietoa ostamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Tarkistetun järjestelmän avulla voimme lisätä ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoimaa markkinoilla ja kannustaa yrityksiä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa. Lisäksi ympäristömerkki antaa niille useita kilpailuetuja, kuten matalammat tullit, tiukemmat ympäristöstandardit, vaarallisten aineiden kielto sekä yksinkertaisemmat julkisiin hankintoihin ja muihin Euroopan unionin politiikkoihin liittyvät kriteerit.

Tarkistetun ympäristömerkintäasetuksen soveltamisalaa on myös laajennettu. Asetus on entistä joustavampi ja siinä otetaan huomioon uudet ympäristöhaasteet ja painopistealat. Koska kyse on puitelainsäädännöstä, ympäristömerkkejä koskevassa asetuksessa ei esitetä erityisiä tuotteita koskevia kriteerejä. Sen sijaan siinä säädetään valituille tuoteryhmille määriteltävistä ekologisen laadun standardeista, jotta merkki voidaan myöntää jokaisen luokan parhaille tuotteille.

Markkinoilla on nykyisin hyvin paljon ympäristömerkkejä, -tunnuksia ja -tekstejä, jotka voivat aiheuttaa kuluttajissa sekaannusta. On metsien kuvia vaarallisia aineita sisältävissä purkeissa, elintarvikkeilla väitetään olevan hiilineutraali jalanjälki ja autojakin väitetään ekologisiksi. Kuluttajilla ei ole käsitystä siitä, keneen voi luottaa. Ympäristömerkkiä koskeva kompromissiasetusehdotus auttaa poistamaan näitä epäilyksiä.

Ennen myöntämisperusteiden ja tuoteluokkien määrittämistä elintarvikkeille ja juomille toteutetaan tutkimus niiden ympäristömerkistä mahdollisesti saamasta lisäarvosta. Tutkimuksen jälkeen ja kun komissio on antanut yhteispäätösmenettelyssä päätöksen, ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joiden ympäristönsuojelullinen taso on paras.

Luotan siihen, että parlamentti tukee täysimääräisesti näitä myönteisiä ehdotuksia. Ympäristömerkki on yksi harvoista todellisen ja välittömän viestinnän keinoista kansalaisten ja Euroopan unionin välillä ympäristöasioissa. Ympäristömerkin ansiosta kansalaiset voivat tehdä parempia tuotevalintoja ja tätä kautta osallistua suoraan ja aktiivisesti kestämättömän kulutuksen torjuntaan.

Euroopan komissio on valmis hyväksymään ehdotusten kompromissipaketin, jotta molemmista asetuksista päästään sopuun ensimmäisessä käsittelyssä.

Kiitän vielä kerran molempia esittelijöitä heidän erinomaisesta työstään.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Vakalis, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. (EL) Arvoisa puhemies, aluksi onnittelen esittelijää ja kaikkia neuvotteluihin neuvoston kanssa osallistuneita. Minusta parlamentin ja neuvoston kesken hyväksytty teksti on hyvin tasapainoinen teksti, jolla vahvistetaan arsenaaliamme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

En salaa teiltä sitä, että olin hieman pettynyt komission ehdotuksen alkuperäiseen tekstiin, en siksi, etteikö se olisi ollut riittävän kunnianhimoinen, vaan koska sillä ei kyetty korjaamaan edes niitä heikkouksia, joita ympäristömerkkijärjestelmän soveltamisessa on tähän mennessä ilmennyt.

Teksti, josta nyt äänestämme, poistaa kuitenkin alkuperäiset pelkoni. Tarkkaan ottaen olen tyytyväinen siihen, ettei elintarvikkeiden ja rehun kaltaisia arkoja aloja sisällytetä järjestelmään ennen kuin on toteutettu tutkimus luotettavien kriteerien määrittämisen toteutettavuudesta, sillä kriteerien on katettava tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajan.

Olin erityisen tyytyväinen havaitessani, että komission on nyt toteutettava toimenpiteitä erityisten myöntämisperusteiden määrittämiseksi jokaiselle tuoteluokalle yhdeksän kuukauden kuluessa ympäristömerkkiä koskevien kuulemisten alkamisesta neuvoston kanssa.

Määräaika on hyvin merkittävä, sillä tällä tasolla ilmeni vakavia viivästyksiä aiemmin. Kannatan syöpää aiheuttavien, myrkyllisten tai ympäristölle haitallisten tuotteiden jättämistä ympäristömerkkijärjestelmän ulkopuolelle sekä viittausta eläinkokeiden vähentämiseen.

On myös myönteistä kehitystä, että vaatimustenmukaisuuden tarkistusmenettelystä tehdään joustavampi sen sijaan, että siitä luovuttaisiin. Olen myös iloinen toistuvista viittauksista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka, kuten me kaikki tiedämme, ovat yhteisön talouden selkäranka, varsinkin nyt, kun kohtaamme viime vuosien suurimman talouskriisin.

Lopuksi kerron teille, että odotin julkisten hankintojen osalta uskaliaampaa ja rohkeampaa kantaa. Pelkään, että tässä saavutettu kompromissi ei ole olosuhteisiin nähden riittävä. Haluan kuitenkin vielä kerran korostaa, että saimme aikaan tyydyttävän tuloksen.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman, PPE-DE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, olemme odottaneet jo suhteellisen pitkään komission kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevaa toimintasuunnitelmaa. Saimme ehdotuksen muutama kuukausi sitten. Vaikka se on kattava, minun on valitettavasti todettava, että sen yleinen sisältö on jokseenkin rajallinen ja heikko. Koska olen lukenut joitakin varhaisia luonnoksia komission ehdotuksiksi, tiedän, että erityisesti ympäristöasioiden pääosastolla oli aluksi paljon kunnianhimoisempia suunnitelmia. On siis ilmeistä, että näitä asioita koskevaa työtä on jatkettava, ja sen on tulevaisuudessa paneuduttava syvemmälle.

Tänään keskustelemme ympäristömerkkijärjestelmästä. Tarkistus antaa hyvän mahdollisuuden siirtää merkki markkinoiden marginaalista, saada sille paljon suurempi markkinaosuus ja edistää ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää. Uudet säännöt merkitsevät merkittävää parannusta. Ne ovat entistä dynaamisempia, niissä sovelletaan elinkaarilähestymistapaa ja niiden olisi herätettävä merkittävästi enemmän yritysten ja kuluttajien huomiota ja mielenkiintoa. Kuten komission jäsen Dimas totesi, niillä voidaan vahvistaa ympäristömerkintöjen painoarvoa ja vähentää kuluttajia usein hämääviä lukuisia vapaaehtoisia järjestelmiä.

Meillä on kuitenkin vielä ongelma, nimittäin kuinka tiedottaa ympäristömerkistä kuluttajille ja markkinoille. Menneisyydessä merkin markkinointituki on ollut hyvin vähäistä. Siihen osoitetut varat ovat olleet häviävän pieniä verrattuna markkinoilla brändäämiseen yleisesti käytettyihin varoihin. Toivon tämän muuttuvan, ensinnäkin siten, että yritykset näkevät ympäristömerkin tulevaisuuden merkittävänä välineenä. Toivon myös, kuten jäsen Vakalis totesi, että julkiset hankinnat tulevaisuudessa siirtyvät vihreille aloille ja että ympäristömerkkiä hyödynnetään lähtökohtana.

Toivon myös komission toimivan entistä ennakoivammin järjestelmää tukiessaan. Kiitän kaikkia työhön osallistuneita. Minusta me olemme tehneet hyvää työtä muutamssa viikossa. Onnistuimme poistamaan epäselvyyksiä elintarvikkeiden osalta, varsinkin kalastustuotteiden osalta, aivan viime metreillä.

Lopuksi haluan palata jäsen McAvanin sanoihin. Hän viittasi rahoitusalan kriisiin ja Lontoon tämänpäiväiseen tapaamiseen. Minusta viittaus oli hyvin relevantti. Me kohtaamme juuri nyt kolme rinnakkaista kriisiä – rahoitusalan kriisin, ilmastokriisin ja sen, mitä kutsun ekosysteemikriisiksi tai luonnonvarojen liikakäytöksi. Voimme rakentaa paremman tulevaisuuden vain puuttumalla perimmäisiin kriisin aiheuttajiin yhdessä – siis luonnonvarojen kestämättömään käyttöön – investoimalla vähähiilisiin ja ympäristöystävällisiin tuotantoon ja tuotteisiin. Minusta ympäristömerkkijärjestelmä on yksi monista välineistä, joiden avulla pystymme siihen.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi, PSE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, yhteiskunnissamme on erilaisia välineitä ympäristötietoisen käyttäytymisen vahvistamiseksi. On asetuksia, direktiivejä ja päätöslauselmia. Voimme kieltää tietyt materiaalit ja toiminnat. Voimme kieltää vaaralliset aineet ja tukea vihreää teknologiaa.

Markkinataloudessa on kuitenkin myös muita keinoja. Voimme ottaa tähtäimeen kuluttajat heidän ostamiensa tuotteiden avulla ja suositella ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset.

Direktiivissä otetaan merkittävä askel oikeaan suuntaan yksinkertaistamalla ympäristömerkin hankintaa. Sosialistiryhmä tukee mietintöä. Minä ja toverini olemme esittäneet siihen useita tarkistuksia, ja ympäristövaliokunta kannatti niitä tai niiden henki on sisällytetty kompromissipakettiin. Ryhmämme äänestää siis mietinnön puolesta lopullisessa äänestyksessä tänään.

Meidän mielestämme tuotteiden ympäristövaikutuksen on oltava hyvin tärkeä asia EU:ssa, ja koko ympäristömerkkiä koskeva ajatus on hyödyllinen tapa ohjata kuluttajia.

Ympäristömerkki on tietysti annettava kaikkein ympäristöystävällisimmille tuotteille, ja tietojen on oltava selkeitä ja tosia. Talouskriisin vaikeina aikoina meidän on kunnioitettava myös tuottajien etuja, ja olen varma, että tällä mietinnöllä luodaan tasapaino kuluttajien ja teollisuuden etujen välille.

On hyvin tärkeää ottaa pienet ja keskisuuret yritykset mukaan ympäristömerkkijärjestelmään, ja tämän vuoksi myöntämiskustannukset eivät saa olla liian korkeita. Sosialistiryhmän varjoesittelijänä ajoin mietintöä yhä matalampia kustannuksia kohti, ja kiitän esittelijää siitä, että hän hyväksyi perustelumme.

Mainitsemieni pk-yritysten vuoksi meidän on tietenkin saatava poistettua merkin myöntämiseen liittyvät byrokraattiset vaikeudet. Ympäristömerkin myöntämismenettelyä on yksinkertaistettava, sillä nykymuodossaan päätöksentekomenettely on hyvin hidas ja byrokraattinen.

Varsinkaan pienimmillä yrityksillä ei ole tarpeeksi rahaa, aikaa ja energiaa ympäristömerkin saamisen hitaaseen menettelyyn. On hyvin tärkeää analysoida tuotteen koko elinkaari sen tuotannosta hävittämiseen. Ei riitä, että arvioimme valmiin tuotteen ympäristönsuojelulliset ominaispiirteet. Ennen ympäristömerkin myöntämistä on tutkittava myös tuotteen sisältämät aineet, tuotantoprosessi, tavaroiden kuljetus ja sen hävittämis- tai hajottamismenetelmät.

Ainakin meille sosialisteille on itsestään selvää, etteivät ympäristömerkin saaneet tuotteet saa sisältää vaarallisia aineita. Tämä oli keskusteluissamme hyvin vaikea kysymys, mutta onnistuimme lopulta saamaan aikaan oikein hyvän kompromissin vaarallisista aineista.

Enimmäkseen ympäristömerkin saaneet tuotteet eivät saa sisältää vaarallisia aineita, mutta tästä voidaan tehdä joitakin harvoja poikkeuksia. Tiettyjen tavararyhmien osalta, joille ei olemassa vastaavia vaihtoehtoja ja joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin, voidaan soveltaa poikkeusta. Paras ja tunnetuin esimerkki on energiasäästölamppu, johon liittyy paljon ympäristöetuja, mutta joka sisältää elohopeaa.

Myös elintarvikkeista keskusteltiin vilkkaasti. Niiden osalta kriteerejä on kehitettävä edelleen. Ympäristömerkkiin liittyy todellinen lisäarvo ympäristön kannalta. Siinä tarkastellaan tuotteen koko elinkaarta, eikä ympäristömerkin käytön pitäisi aiheuttaa kuluttajien mielessä sekaannusta verrattuna muihin elintarvikkeiden merkintöihin. Komissio toteuttaa toimenpiteitä erityisten ympäristömerkintäkriteerien vahvistamiseksi jokaiselle tuoteryhmälle, myös elintarvikkeille. Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun loppuraportti ja ehdotus myöntämisperusteiksi on toimitettu komissiolle, komissio kuulee EUEB:tä ehdotusluonnoksesta.

Kuten jo totesin, ympäristömerkki perustuu sisämarkkinoiden parhaiden tuotteiden koko elinkaaren ympäristönsuojelun tasoon. Tämän vuoksi mietinnössä ympäristömerkin myöntämisperusteiden kunnianhimoinen taso on asetettu tapauskohtaisesti vastaamaan 10–20 prosenttia sisämarkkinoilla parhaiten suoriutuvia tuotteita. Näin varmistetaan, että järjestelmä palkitsee vain kaikkein ympäristöystävällisimmät tuotteet, mutta antaa myös kuluttajille riittävästi valinnanvaraa.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech, ALDE-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää sekä esittelijää että varjoesittelijää heidän rakentavasta yhteistyöstään. Minusta me saavutimme oikein hyvän tuloksen. Viime syksynä Maailman luonnonsäätiö julkaisi raportin, jossa paljastettiin, että jos jatkamme nykyisen kaltaista maapallon luonnonvarojen käyttöä, tarvitsemme 2030-luvun puoliväliin mennessä kaksi planeettaa. On yksinkertainen tosiasia, että kulutamme liikaa planeettaamme. Käytämme luonnonvaroja nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Tämän on muututtava, jos haluamme torjua ympäristökriisin. Tavan, jolla käytämme luonnonvaroja, on muututtava, ja tässä vastuu ei ole pelkästään poliitikoilla, vaan myös tuottajilla ja kuluttajilla.

Parhaillaan tarkistettavana oleva ympäristömerkki on väline, jolla on tarkoitus edistää kestävällä tavalla tuotettujen tavaroiden tuotantoa ja myyntiä. Yksi ympäristömerkin heikkouksista on se, etteivät kuluttajat ole siitä kovinkaan tietoisia – tässä olen samaa mieltä jäsen Wijkmanin kanssa – eikä se sen vuoksi ole kovin houkutteleva tuottajillekaan. Jos tuottajat eivät voi käyttää ympäristömerkkiä markkinoidakseen hyvää tuotetta, miksi he sitten pyrkisivät tuottamaan kaikkein kestävimpiä tuotteita erityisessä tuoteryhmässä? Tämäkin on yksi ongelmista, joita olemme pyrkineet korjaamaan uusilla ajatuksillamme. Jäsenvaltioita ja komissiota vaaditaan nyt selvästi laatimaan toimintasuunnitelma ympäristömerkkiä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi erilaisin kampanjoin.

Kävimme pitkän keskustelun elintarvikkeista, ja katson, että päädyimme järkevään ratkaisuun. Komission ehdotus ainoastaan jalostettuihin elintarvikkeisiin ja ainoastaan jalostukseen, kuljetukseen ja pakkaamiseen soveltamisesta ei vielä ole lopullinen päätös. Pyysimme sen sijaan yksityiskohtaista selvitystä siitä, kuinka elintarvikkeet voitaisiin parhaiten sisällyttää ympäristömerkkijärjestelmään sen varmistamiseksi, että kaikki tehdään oikein alusta alkaen eikä aiheuteta sekaannusta muiden ekomerkintöjen kanssa.

Lopuksi haluan korostaa, että ympäristömerkistä on nyt hyötyä myös tavaroille, joiden on määrä kestää pitkään ja joita voidaan käyttää uudelleen. Toisin sanoen meidän on muutettava tapaa, jolla tavaroita tuotetaan ja kulutetaan, jos haluamme taloudestamme kestävän. Tämä edellyttää, että tarkastelemme tuotteen koko elinkaarta, jotta voidaan parantaa raaka-aineiden käsittelyä tuotteen tuotannossa ja erityisesti tuotteen hävittämistä käytön jälkeen. Toivon, että parantamamme väline soveltuu kestävämmän planeetan edistämiseen.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, UEN-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella esittelijää ja varjoesittelijää. Ilmastonmuutos on yksi Euroopan ensisijaisista painopistealoista, kuten muuallakin maailmassa. Tunnemme toisinaan itsemme yksilöinä avuttomiksi tämän maailmanlaajuiseen haasteen edessä, mutta loppujen lopuksi ihmisiä on rohkaistava tekemään osansa, sillä "Power of Onen" kaltaisilla pienillä teoilla on yhteisvaikutus. Emme kenties ole riittävästi edistäneet "Power of Onea".

Äänestämme tänään vapaaehtoisesta järjestelmästä, jonka myötä yritykset voivat merkitä tuotteensa ympäristöystävällisiksi. Se antaa ihmisille mahdollisuuden auttaa välittömästi ympäristöä ja vähentää jokapäiväisestä elämästään ja ostoksistaan aiheutuvia päästöjä. Merkintä on selkeä ja yksinkertainen toimenpide energiatehokkuuden, eettisen tuotannon ja vihreämpien tekniikoiden kehittämisen edistämiseksi. Myös terveysnäkökulmasta järjestelmä voi auttaa suojaamaan ihmisiä mahdollisesti syöpää aiheuttavilta, mutageenisilta, lisääntymismyrkyllisiltä ja biologisesti kerääntyviltä tuotteilta, joita toisinaan voidaan jäljittää tekstiileistä.

Järjestelmässä luokitellaan tuotteita ja palveluja paperinenäliinoista jalkineisiin ja aina leirintäalueisiin. Se tarjoaa myös keinon vähentää eläinkokeita ja lapsityövoiman käyttöä. Tuon esille lapsityövoiman, sillä osallistuin hiljattain lapsityövoimaa koskevan mietinnön laatimiseen ja olen asiasta hyvin tietoinen.

Irlanti ja yhteisö voivat hyötyä järjestelmän edistämisestä ja käytöstä edelleen. Irlannissa on tällä hetkellä 13 yritystä, lähinnä majoitusalalla, joilla on ympäristömerkki, mutta meidän on kannustettava laajempaan osallistumiseen. Tarvitaan myös merkittävää Euroopan unionin rahoittamaa tiedotuskampanjaa.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(FI) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitoksia molemmille esittelijöille aivan erinomaisesta työstä. Olen hyvin iloinen siitä, että saamme näistä molemmista asioista nyt lopullisen lainsäädäntöpäätöksen ennen vaaleja.

Ekomerkin osalta pidän keskeisimpinä kahta periaatetta. Ensinnäkin sitä, että merkki on dynaaminen eli sen kriteerit tiukkenevat sitä mukaa, kun tieto ja taito ja tekniikka kehittyvät ja saamme ympäristön kannalta yhä parempia tuotteita. Toinen keskeinen asia on se, että merkki annetaan vain ympäristön kannalta parhaille tuotteille. Erityisesti kemianteollisuus on ajanut sellaista linjaa, että ekomerkki pitäisi myöntää tuotteille, jotka vain noudattavat tämänhetkisiä lakeja. Esimerkiksi jokin aika sitten yritettiin ajaa ekomerkkiä tekstiileille, joissa on sellaisia palonestokemikaaleja, jotka on jo kielletty sähkölaitteissa. Onneksi tämä yritys silloin torjuttiin ja nyt saamme lainsäädännön, joka on selkeä tässä asiassa.

Saamme lainsäädännön, jonka nojalla kuluttaja voi luottaa siihen, että tuotteessa ei ole esimerkiksi syöpää aiheuttavia tai lisääntymiskykyä haittaavia kemikaaleja. Poikkeus voidaan myöntää vain tiukoin kriteerein, mikäli kyseisessä tuoteryhmässä ei ole vaihtoehtoa tai jos tällaista terveydelle haitallista ainetta tarvitaan tuotteeseen, jonka kokonaisympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienemmät kuin muiden saman tuoteryhmän tuotteiden. Tämä on tärkeää ekomerkin uskottavuudelle. On myös tärkeää, että merkin kriteerit ovat dynaamiset, eli sitä mukaa kun pystytään tekemään ympäristön kannalta parempia tuotteita, kriteereitä tiukennetaan.

Tärkeä keskustelun aihe oli myös se, ulotetaanko ekomerkki koskemaan ruokaa. Olen iloinen siitä, että nyt on tehty ratkaisu, jolla vältetään se, että kuluttajien keskuudessa aiheutettaisiin hämmennystä ekomerkin ja luomumerkinnän, luonnonmukaisesti tuotetun ruoan, välillä eli että tehdään käytettävyys- ja toteutettavuustutkimus ennen kuin ekomerkkiä sovelletaan ruokaan. Jos ja kun ekomerkki joskus tulevaisuudessa ulotetaan ruokaan, esimerkiksi kalaan, silloin on tärkeää, että kriteerit eivät kata vain ruoan tuotantotapaa, vaan myös muita ympäristövaikutuksia, esimerkiksi kuljetukset.

Hyvät ystävät, vähän samantapainen keskustelu kriteerien dynaamisuudesta kuin tämän ekomerkin kohdalla on ollut käynnissä myös energiamerkinnän kohdalla. Mielestäni on hyvin tärkeää, että sekä ekomerkki että energiamerkki noudattavat samaa periaatetta, eli kriteerit tiukkenevat sitä mukaa, kun tietomme ja taitomme ja tekniikka paranevat.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minäkin haluan kiittää esittelijöitä. Merkin on oltava sekä ekologinen että kestävä. Tämä haaste sisältyy ympäristömerkkiä koskevaan uuteen puiteasetukseen. Asetus on ensimmäinen askel. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat käyneet tuottoisat ja rakentavat neuvottelut, ainakin kemiallisia aineita koskevista näkökohdista. Nyt on komission vuoro kehittää määritettyjä kriteereitä, panna täytäntöön toimintasuunnitelma ja määrittää toiminnallisesti alustava tuoteluettelo vuoden kuluessa. Yksittäisten jäsenvaltioiden on organisoitava toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja näiden yhteydet yhteisön elimeen sekä sovellettava kestävyyskriteeriä sitovasti.

Mitä tuotannon kestävyys ympäristön kannalta sitten merkitsee ympäristömerkin osalta? Se merkitsee innovatiivisten tuotantoa koskevien kriteerien soveltamista koko tuotantokaaren ajan: tuotantomenetelmien päästöjen vähentämisestä aina veden kaltaisten perushyödykkeiden kulutuksen vähentämiseen ja tuotantokeskusten sijoittamiseen lähelle loppukäyttäjää. Kaikki tämä on todellakin vallankumouksellista. Tämä on ilmastonmuutoksen uskottavan torjunnan esittämä haaste, mutta myös aito vallankumous valmistusmenetelmissä. Näiden kriteerien kehittämiseksi komission ja yhteisön uuden elimen on varmistettava johtavien toimijoiden ja parhaiden käytäntöjen aktiivinen osallistuminen järjestelmään, jotta voidaan hyödyntää näiden toimijoiden valmistuskierrossaan kokeilemia ja testaamia innovaatioita, tehdä niistä yleisesti saatavia ja avoimia.

Työoloja koskevien vaatimusten noudattaminen on olennainen osa näitä kriteerejä, vaikka asetukseen edelleen sisältyy neuvoston käsittämättömästä painostuksesta lopullisissa neuvotteluissa johtuen termi, joka ei ole oikeudellisesti hyväksyttävä. Käytetty termi on "tarvittaessa": kestävän kehityksen edistämisessä sosiaalilausekkeet ja säännöllinen työ eivät voi olla vain tarvittaessa sovellettavia vaihtoehtoja. Poikkeukset, joita sovelletaan ympäristönsuojelun laadukkuuden merkintöihin tuotteissa, jotka edelleen sisältävät myrkyllisiä kemiallisia aineita, jotka ovat ympäristölle haitallisia, syöpää aiheuttavia tai lisääntymismyrkyllisiä, ovat kuitenkin selkeitä ja tehokkaita. Varoitan kuitenkin: Euroopan parlamentti tulee valvomaan tätä erityisen peräänantamattomasti.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jäsen Tatarellan mietintö yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä on merkittävää luettavaa. Onnittelen esittelijää ja valiokuntaa ja katson, että tuontantomenetelmät ja alkuperä on esitettävä selvästi ja yksiselitteisesti. Tämä koskee tietenkin kuluttajille suunnattua tuotantoa, mutta se on myös edellytys sille, että yrityksiä voidaan kohdella tasapuolisesti ja että väärää ja epäreilua kilpailua, jota harjoittavat usein ne, jotka eivät noudata tuotteiden ekologisen ja sosiaalisen tuotannon parametreja, voidaan estää jatkuvasti haittaamasta ja vääristämästä markkinoita, kuten nyt tapahtuu.

Toisin sanoen on kyse ympäristön suojelun sääntöjen sekä luonnollisesti työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien noudattamisesta. Tämän valvomisen on oltava toimielintemme vastuulla. Onnittelen vielä kerran esittelijää erinomaisesta mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 

  Martin Bursík, neuvoston puheenjohtaja. – (CS) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet ja vieraat, haluan aluksi pyytää anteeksi myöhästymistäni, ja kiitän siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron heti ryhmien ensimmäisen puheenvuorokierroksen jälkeen.

Arvostan suuresti tätä keskustelua, sillä tähän mennessä esitetyissä puheenvuoroissa on selvästi arvostettu esittelijöiden, komission ja neuvoston tekemää työtä. Vaikuttaa siltä, että kahdesta ehdotuksesta on periaatteessa olemassa konsensus, jota odotimme ensimmäisestä käsittelystä, ja olen siitä iloinen. Ehdotukset ovat osa komission kuudetta toimintaohjelmaa ja siihen liittyvää pakettia, jonka komissio julkaisi heinäkuussa 2008. Ehdotetusta toimintasuunnitelmasta käy selvästi ilmi, että on olemassa tarve muuttaa käyttäytymismalleja, kulutusmalleja ja tuotantomalleja ja että tuotantomenetelmämme ja kulutustapamme eivät ole kestäviä. Vahingoitamme ilmastoa, vahingoitamme ihmisten terveyttä ja käytämme luonnonvaroja kestämättömällä tavalla.

Tämä on yksi puheenjohtajavaltio Tšekin painopistealoista, ja uskon vahvasti, että hyväksymällä ja tarkistamalla nykyistä ympäristömerkintöjä ja EMAS-järjestelmää koskevaa lainsäädäntöä pystymme pitkälti hallinnoimaan tätä painopistealaa. Haluan kiittää Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita niiden näiden asetusten eteen tekemästä työstä ja haluan myös ilmaista kiitollisuuteni Euroopan parlamentin tekemästä suuresta työstä. Kiitän EMAS-järjestelmän esittelijä Linda McAvania ja ympäristömerkintöjen esittelijä Salvatore Tatarellaa sekä kaikkia muita työhön osallistuneita.

Ympäristömerkintöjen osalta on laadittu kompromissiteksti neuvoston ja parlamentin yhdessä komission kanssa tekemän työn ansiosta, ja tekstillä parannetaan tuotemerkintöjä koskevaa vapaaehtoista järjestelmää erityisesti ympäristömerkkien myöntämisjärjestelmän yksinkertaistamisen avulla. On hyvin tärkeää, että ympäristömerkistä nyt tulee kuluttajien kannalta houkuttelevampi. Teemme mahdolliseksi järjestelmän laajentamisen kattamaan muita tuotteita, ja olemme onnistuneet myös ratkaisemaan elintarvikkeiden mahdollisia merkintöjä koskevan ongelman. Tämän ansiosta kuluttajilla on mahdollisuus tarkastella ja ottaa huomioon tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutukset tehdessään ostopäätöksiä ja valintoja, ja tämä on hyvin tärkeää.

EMAS-järjestelmää koskeva kompromissiteksti puolestaan mahdollistaa järjestelmään vapaaehtoisesti osallistuvien organisaatioiden entistä suuremman näkyvyyden, mikä lisää sen houkuttelevuutta. Minusta on hyvin tärkeää vähentää niin suurten, pienten kuin keskisuurtenkin yritysten hallinnollista taakkaa. Järjestelmän kustannuksista käytiin merkittävää keskustelua, ja katson, että pääsimme järkevään kompromissiin vähimmäiskustannuksin, jotka kuitenkin kattavat merkkien käyttöönotosta aiheutuvat kulut.

Minusta on tärkeää korostaa, että tarkistettu EMAS-järjestelmä on avoinna myös Euroopan unionin ulkopuolisille organisaatioille. Tämän pitäisi puolestaan lisätä järjestelmän arvovaltaa ja kannustaa hakemuksiin laajemmalla, maailmanlaajuisella tasolla.

Uskon vankasti, että näiden asetusten hyväksyminen on todellinen etu Euroopan valtioille ja että luomme uusia mahdollisuuksia, joilla on merkitystä nykyisessä kriisissä sekä maailman suurimman ympäristöongelman, maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen, ratkaisemisessa.

Kiitän vielä kerran Euroopan parlamenttia, esittelijöitä ja parlamentin jäseniä heidän tuottavasta yhteistyöstään tässä kompromississa. Odotan keskustelun jatkoa.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uskon tämän aamun keskustelun valaisseen tähän mennessä sitä, että on tehty valtavasti työtä ja että asiasta on vallalla laaja yhteisymmärrys. Juuri tätä merkitsee se, että jopa neuvoston kuulemisen jälkeen EMAS-järjestelmä voidaan hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä ja vain yksien kolmikantaneuvottelujen jälkeen. Mitä siis vielä voidaan sanoa jo sanotun lisäksi? EMAS-järjestelmä ja ympäristömerkki ovat todellakin välineitä, joilla voidaan kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä ja toimielimiä sekä kuluttajia tekemään tietoisia valintoja. Meidän on kuitenkin parannettava viestintää. Monet ennen minua puheenvuoron käyttäneet jäsenet mainitsivat tämän, ja minä toistan sen, koska se on mielestäni ratkaiseva askel.

Kaikki ovat tietoisia kansainvälisestä ISO-järjestelmästä. Sen todistaa rekisteröintien määrä. Euroopan unionissa meidän on saatava yritykset ymmärtämään miksi niiden kannattaisi valita eurooppalainen järjestelmä kansainvälisen järjestelmän sijaan. Kaikkien ympäristötietoisuuden lisääminen siten, että järjestelmään osallistuu vain 4 000–5 000 yritystä Euroopan unionissa, kuten tähän mennessä, ei ole hyvä tulos. Meidän on parannettava sitä, ja parantaminen merkitsee ennen kaikkea tietoa, lisää tietoa ja vielä enemmän tietoa.

Esimerkiksi kaupunginvaltuustot eivät tiedä, että ne voisivat saada EMAS-sertifioinnin ja toimia hyvänä esimerkkinä. Ne ovat kenties saaneet ilmoituksen, mutta tiedot eivät ole vielä siirtyneet hallintotason henkilöstön mieliin ja tajuntaan. EMAS-järjestelmä edellyttää siis enemmän osallistujia. EMAS-sertifioidun organisaation koko henkilöstöllä on tehtävänsä ympäristönsuojelun tason parantamisessa: on käytettävä vähemmän vettä, on käytettävä vähemmän energiaa, on lajiteltava jätteet. Ensisijaisesti tämä on saavutettava tavoite niille, jotka voivat toimia esimerkkinä muille, ja toiseksi niille, jotka uskovat kykenevänsä saamaan tästä hyötyä itselleen, yrityksille, yhteisölle ja kuluttajille, jotka kokevat saavansa paremmat takeet tämän menetelmän soveltamisesta.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, saanko tukea kollegaani Linda McAvania ja onnitella tästä mietinnöstä? Yritysten yhteiskuntavastuun parlamentin esittelijänä haluan osallistua tähän keskusteluun asettamalla ympäristömerkkiä ja EMAS-järjestelmää koskevan keskustelun yritysten raportoinnin osalta siihen laajempaan yhteyteen, jota yritämme toteuttaa yritysten vastuun ja vastuuvelvollisuuden osalta, ja tarkastella erityisesti sitä, ovatko vapaaehtoiset järjestelmät pakollisiin järjestelmiin verrattuna oikea tapa edetä ja pitäisikö meillä olla Eurooppaan keskittyneitä järjestelmiä vai maailmanlaajuinen lähestymistapa.

Yritysten vastuun kannalta ongelmana on, että vapaaehtoisten järjestelmien lisääntyminen voi tulla kalliimmaksi ja johtaa epäselvään tilanteeseen, itse asiassa kilpailuun, joka on tuhlausta niin yrityksille ja kuluttajille ja lopulta kaikille sidosryhmille. Joitakin yrityksiä tietenkin houkuttelee vähiten työläs ja halvin – mutta myös tehottomin – väline.

Vapaaehtoisuuden ongelma voi olla myös se, ettei se riitä nykyisen ilmastonmuutoksen kannalta. Olin yllättynyt, kun ilmastonmuutosta koskeva lakiehdotus hyväksyttiin kotimaani Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa parlamentissa, kun brittiläinen työnantajaliitto CBI totesi itse asiassa haluavansa yritysten ilmastonmuutokseen liittyvän raportoinnin sitovaksi. Kun otamme huomioon sen, mitä Euroopan unioni on todennut tarvittavan ilmastonmuutoksen osalta, kysymys kuuluukin, riittääkö vapaaehtoisuus, edes niillä muutoksilla, joita hyväksyimme mietinnössä.

Lopuksi vielä maailmanlaajuinen järjestelmä verrattuna eurooppalaiseen. EMAS-järjestelmään kuuluu 4 000 yritystä ja ISO 14001-järjestelmään 35 000 yritystä. Johtuuko tämä siitä, että ISO-järjestelmä on vähemmän työläs, vaiko siitä, että yrityksemme toimivat maailmanlaajuisilla – ei pelkästään Euroopan – markkinoilla ja toivovat maailmanlaajuista lähestymistapaa?

Kehotan komissiota sekä edistämään ja soveltamaan EMAS-järjestelmää, jonka toivon menestyvän, että myös katsomaan ulospäin laatiakseen ja vahvistaakseen maailmanlaajuisia aloitteita yritysten hiilidioksidipäästöjen raportoinnista ja muista yritysten vastuuvelvollisuuden näkökohdista, jotta saadaan aikaan vahvoja maailmanlaajuisia mekanismeja ja jotta voimme sitten soveltaa ja edistää niitä omassa maanosassamme. Edetkäämme molemmilla tahoilla.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, yhteisön lainsäädännön on määrä rohkaista yrityksiä parantamaan tuotteitaan ja saavuttamaan korkeampia energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun tasoja.

Ympäristömerkki osana EU:n kestävää tuotantoa, kulutusta ja teollisuuspolitiikkaa koskevaa toimintaohjelmaa, on tällainen väline. Ja niin on myös ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMAS. Kyse on tasapainon luomisesta sääntelyvälineiden ja markkinoihin perustuvien välineiden välille tavoitteena kehittää vapaaehtoisia standardeja erilaisille tuotteille ja palveluille tai auttaa optimoimaan tuotantoprosesseja ja käyttää resursseja tehokkaammin.

Ongelma on se, kuinka nykyaikaista teknologiaa voidaan hyödyntää ympäristönsuojeluun ja kuinka teollisuutta tai palveluja voidaan auttaa edistämään tuotannon ympäristöarvoja. Ekologisella sertifioinnilla pyritään luomaan yhteisvaikutuksia tuotteiden ympäristövaikutuksia koskevien muiden säädösten kanssa. EMAS-järjestelmän avulla säästetään luonnonvaroja, muun muassa vettä.

Tiedämme aiemmista kokemuksista, ettei eritasoisia sertifiointeja ole koordinoitu riittävästi. Nykyisiä vapaaehtoisia välineitä ja sääntelyvälineitä ei ole yhdistetty toisiinsa synergian tuottamiseksi. EMAS-järjestelmän ensimmäinen tarkistus ei ollut rohkaiseva. Alun perin odotettiin, että EMAS-järjestelmään rekisteröityneet yritykset olisivat suoriutuneet paremmin, koska järjestelmän ympäristövaatimukset ovat tiukempia verrattuna vanhempiin ja paremmin tunnettuihin ISO 14001:n kaltaisiin sertifiointeihin. EMAS-järjestelmään rekisteröityneet yritykset eivät kuitenkaan suoriutuneet paremmin, ja ympäristönsuojelullinen taso oli heikompi verrattuna ISO 14001-järjestelmään.

Komissio havaitsi menestyksen puutteelle syitä – järjestelmä on liian tiukka, liian kallis ja liian monimutkainen – ja ehdotti hyväksyttäviä yksinkertaistuksia.

Esittelijä, jäsen McAvan, teki lisää arvokkaita tarkistuksia. Niiden joukossa on erityisen merkittäväksi katsomani rivi EMAS-järjestelmän määritelmässä. Se auttaa organisaatioita siirtymään helpommin ISO-järjestelmästä EMAS-järjestelmään.

Uskon, että tarkistuksemme tekivät komission asetusehdotuksesta entistä paremman ja että saatoimme sen lähemmäs käyttäjiä. Oletamme myös kuluttajien arvostavan tasapuolista sertifiointijärjestelmää.

Toivon tämän auttavan organisaatioita valitsemaan järkevimmän järjestelmää koskevan lähestymistavan ympäristönsuojelun eri alojen yhdistämiseksi keskenään.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aluksi haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään hienosta työstä. Olen varma yhdestä asiasta: tämä antaa uutta vauhtia ympäristömerkittyjen tuotteiden leviämiselle Euroopassa. Aikana, jona ympäristö on päivänpolttava kysymys ja vihreiden tuotteiden kysyntä kasvaa, jopa Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaisissa Euroopan ulkopuolisissa valtioissa, ympäristömerkki on yksi niistä välineistä, joilla eurooppalaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla lisätään. Itse asiassa ympäristömerkki on enemmän kuin pelkkä merkki ekologisesta laadusta, tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa koskevien vaatimusten jatkuvalla ajantasaistamisella ympäristömerkistä tulee jatkuvan parantamisen ja innovaation kannustin.

Mietinnöllä edistetään ympäristömerkittyjen tuotteiden leviämistä ja lisätään niitä koskevaa tietoisuutta heikentämättä millään tavalla kuluttajien terveydensuojelun takeita. Lopuksi totean, että kotimaani Italia on yksi Euroopan johtavia valtioita myönnettyjen merkkien määrässä, ja suuri osa merkeistä on matkailualalla, joka hyötyy eurooppalaisesta ympäristönsuojelun tason sertifiointimerkistä, jota Euroopan kansalaiset arvostavat ja jonka he takaavat.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - (SV) Arvoisa puhemies, EMAS-järjestelmä, vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä merkitsee periaatteessa sitä, että yritys tai organisaatio toteuttaa ympäristötarkistuksen, tutkii omia ympäristövaikutuksiaan, laatii ympäristöpolitiikan, asettaa tavoitteita ja laatii toimintasuunnitelman. Valitettavasti EMAS-järjestelmä ei tähän mennessä ole ollut kovin menestyksekäs, sillä vain 4 200 organisaatiota on rekisteröitynyt sen perustamisen jälkeen vuonna 1993, mikä on heikko tulos verrattuna 35 000:een EU:n organisaatioon, joilla on ISO 14001-sertifiointi. Tämän vuoksi EMAS-järjestelmän tarkistaminen on perusteltua, aivan yksinkertaisesti sen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuvan byrokraattisen taakan keventämiseksi.

Neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa useita EMAS-järjestelmää koskevia näkökohtia tiukennettiin. Esimerkiksi komission on nyt laadittava kattava viiteasiakirja mahdollisimman monelle alalla prioriteettijärjestystä noudattaen. Tekstissä myös todetaan selkeästi, ettei EMAS-logo saa missään tapauksessa sekaantua muiden ympäristötuotemerkkien kanssa. Tämä on todellinen parannus.

Kollegani Jens Holm kysyi vähän aikaa sitten komissiolta, ovatko kaikki komission pääosastot rekisteröityneet EMAS-järjestelmään, kuten parlamentti on tehnyt. Sitä olettaa, että kaikkien EU:n toimielinten velvollisuus olisi näyttää hyvää esimerkkiä, mutta vastaus oli, ettei komissiolla ole mitään sisäisiä päästötavoitteita ja että vain viisi komission pääosastoa on rekisteröitynyt EMAS-järjestelmään. Minusta tämä on aivan halveksittavaa, ja haluan käyttää hyväkseni tilaisuuden esittää komissiolle jälleen kysymyksen: koska komissio aikoo varmistaa, että kaikki sen pääosastot liittyvät EMAS-järjestelmään?

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ymmärrän erinomaisesti esittelijän hyvät aikeet, mutta katson, että ympäristömerkki törmää niihin suuriin ongelmiin, jotka nyt haittaavat maanviljelyä ja tuotantoa, erityisesti nykyisen talouskriisin aikana. Ensinnäkin katson, että on suojeltava kansallista tuotantoa epäoikeudenmukaista kilpailua vastaan. Ajattelen Kiinan kaltaisia valtioita, joissa tiettyjä tuotteita tuotetaan itse asiassa orjatyövoimalla. Ajattelen laogaita, keskitysleirejä, joilla maanviljely ja valmistusteollisuus toteutuvat. Ajattelen myös tiettyjä hyvin tunnettuja kaikkialla maailmassa nautittuja juomia, siitä huolimatta, että emme tiedä mitä ne sisältävät. Toisin sanoen on ensin suojattava tuotantoa epäoikeudenmukaiselta kilpailulta ja sitten varmistettava, että tuotanto täyttää kansalliset tarpeet. Me tiedämme, että Euroopan viljan ja muiden maataloustuotteiden tuotanto on alhainen yleensäkin ja erityisesti kriisiaikoina. Olen huolissani siitä, että tämä voi johtaa tuottajien nouseviin kustannuksiin, vaikka sillä ei ole vaikutusta kriisin ytimessä olevaan ja Euroopan kansallisen talouden suureen ongelmaan: epäoikeudenmukaiseen kilpailuun.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan onnitella esittelijöitä, jäsen McAvania ja jäsen Tatarellaa EMAS-järjestelmää ja ympäristömerkkiä koskevista mietinnöistä. Ne koskevat hyvin merkittäviä ympäristöhallinnan ja ympäristömerkintöjen aloja, koko jätteiden vähentämisen, vedenkulutuksen vähentämisen ja toivottavasti myös elintarvikejätteiden vähentämisen alaa.

Saanen erityisesti mainita seikan, joka ärsyttää minua suuresti: 30 prosenttia elintarvikkeista menee EU:ssa tosiasiassa jätteisiin. Niin kutsutut parasta ennen -päivämäärät ovat usein liian tiukkoja, mistä seuraa mielivaltainen jätemäärä, kun vielä täysin ruuaksi kelpaavia tuotteita heitetään pois. Tämä liittyy merkintöihin; tutkitaan asiaa ja katsotaan, mitä voidaan tehdä.

Suhtaudun myös hyvin varauksellisesti siihen, että pyrkiessämme nopeasti lisäämään kuluttajien tietoisia valintoja, terveysvaikutuksia koskevalla direktiivillä, geenimuuntelumerkinnöillä ja kuluttajille suunnatulla elintarviketiedottamisella voi olla päinvastainen vaikutus – tämä asia on vielä ratkaistava. Sitten on vielä ympäristömerkinnät ja koko niihin liittyvä tarina. Kun kaikki haluavat merkintänsä pakkauksen päälle tai edes sen taakse, kuinka kaikki tämä perusteltukin tieto saadaan merkittyä tuotteeseen luettavalla tekstillä siten, että se todella auttaa Matti ja Kaisa Kansalaista tekemään tietoisen valinnan? Minä olen huolissani.

Jos nyt voisin toimia kalatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana, haluaisin merkittäväksi pöytäkirjaan kaksi ilmeisen rinnakkaista ympäristömerkintäprosessia kalataloustuotteiden osalta. Komissio antoi vuonna 2005 tiedonannon keskustelun käynnistämiseksi yhteisön lähestymistavasta kalataloustuotteiden ympäristömerkintöihin. Tämän jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2006 kollegani Carmen Fraga Estévezin mietinnön, jossa komissiota kehotettiin esittämään ehdotus yhteisön kalataloustuotteiden ympäristömerkintäjärjestelmästä. Vuonna 2008 meri- ja kalastusasioiden pääosasto ilmoitti yhteisön kalataloustuotteiden ympäristömerkkiä koskevasta asetusehdotuksesta, joka oli määrä hyväksyä maaliskuussa 2009. Ehdotus on edelleen valmisteilla, vaikka uskon meille nyt luvatun, että saamme sen ennen vuoden loppua.

Tällä välillä ympäristön pääosasto lähetti Euroopan parlamentille horisontaalisen ehdotuksen yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä, joka kattaa kaikki tuotteet, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteet sekä maataloustuotteet. Kalatalousvaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajien kirjallisista protesteista huolimatta valiokuntia ei otettu mukaan toimintaan.

Olen kuitenkin iloinen voidessani tänään kertoa, että aivan hiljattain neuvosto, parlamentti ja komissio ovat sopineet etenemistä koskevasta lausumasta, jossa todetaan, että riippumatta ympäristömerkkiä koskevan asetuksen hyväksymisestä komissio vahvistaa aikomuksensa antaa ehdotuksen asetukseksi kalataloustuotteiden ympäristömerkistä ennen vuoden loppua. Siinä jatketaan, että ekomerkkiä koskevan asetuksen 6 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tutkimus, joka koskee jalostusta, esipakkausta, pakkausta ja kuljetusta, jossa tutkitaan mahdollisuutta laajentaa ympäristömerkkiasetuksen soveltamisalaa elintarvikkeisiin sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, ei vaikuta asetuksen antamiseen tai rajoita sitä. Lausumassa selvennetään myös, että ympäristömerkkiasetuksella täydennetään erityistä kalastustuotteita koskevaa asetusta.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Energiankulutuksen vähentäminen ja luonnonvarojen tehokas hallinnointi ovat nykyisin monien sosiaalisten ja taloudellisten toimijoiden perusperiaatteita. Itse asiassa sen jälkeen kun yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä perustettiin vuonna 1993, arviolta 4 200 organisaatiota on rekisteröitynyt ohjelmaan. Minusta järjestelmää on vahvistettava laajentamalla sitä soveltavien organisaatioiden määrää ja tunnustamalla se ympäristöasioiden hallintajärjestelmien mittapuuksi.

Romanian parlamenttirakennus kuluttaa yhtä paljon sähköä kuin 20 000 asukkaan kaupunki. Olen jo ehdottanut toimielimen hallinnolle tähän järjestelmään liittymistä mahdollisimman pian. Pieniin organisaatioihin, kuten pk-yrityksiin ja paikallisviranomaisiin kiinnitetty erityinen huomio on mielestäni merkittävä ympäristönsuojelun tason laajentamiseksi mahdollisimman laajalle.

Kehotan komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan EMAS-järjestelmän edistämiseksi erityisesti tarjoamalla kannustimia siihen osallistumiselle. Mitä tulee EMAS-järjestelmän edistymisen seurantaan, se johtaa järjestelmän hyväksymiseen sekä myönteisten kehitysedellytyksien luomiseen tällä alalla.

Minusta esittelijän ehdotus käyttöoppaan laatimisesta on hyvä ajatus, kun kieli ja vaatimukset ovat laajemmin saatavilla asiakirjan kautta. Tällä hetkellä käytetään vuosiraportteja, ja katson sen olevan asianmukaista, enkä ymmärrä miksi olisi otettava käyttöön kolmivuotinen raportointi, joka aiheuttaisi sekaannusta. Vaikka EMAS-järjestelmän on edelleen todistettava elinkelpoisuutensa ja tehokkuutensa, kannatan sen käytön jatkamista niin kauan kuin on tarpeen. Päätavoitteena on säilyttää ympäristön koskemattomuus. Kiitos.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, pidän yhteisön ympäristömerkkiä todellakin tervetulleena. On oikein, että pyrimme jälleen laajentamaan yhteisön ympäristömerkin käyttöä. Minusta on myös oikein, että säilytämme tulevaisuudessakin järjestelmän vapaaehtoisuuden.

Tulevaisuudessa ympäristömerkkijärjestelmää sovelletaan vain noudattaen selkeitä kriteereitä ja mittapuita, joiden on täytyttävä ennen kun ympäristömerkkiä voidaan käyttää. Tämän osalta kehotan komissiota laatimaan järkevät, selkeät ja ymmärrettävät kriteerit. Toiminnan ytimenä on oltava ihmisten houkutteleminen järjestelmään. Olisi suuri häpeä, jos ympäristömerkkijärjestelmä epäonnistuisi byrokraattisten esteiden vuoksi.

Viime kädessä kuluttajat päättävät ympäristömerkin menestyksestä tai epäonnistumisesta, sillä kuluttajien on hyväksyttävä ympäristömerkkijärjestelmä. Vaikka olenkin hyvin kiintynyt meillä Saksassa käytössä olevaan sininen enkeli -ympäristömerkkiin, kysymys ei saa olla viime kädessä henkilökohtaisista mieltymyksistä, pikemminkin on kyse mahdollisuudesta, että kuluttaja voi yhdellä vilkaisulla ymmärtää tuotteen erityislaadun. Lisäarvo kuluttajille on mahdollista vain, jos jäsenvaltiot eivät käytä omia symbolejaan ja jos lopulta saadaan yhdenmukainen yhteisön tason merkki. Merkkiviidakko pikemminkin vieraannuttaa kuluttajia kuin tarjoaa näille tietoa. Yksi merkki, yksi johtopäätös – siihen meidän kaikkien on yhdessä pyrittävä.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). - (HU) Vapaaehtoinen ympäristömerkkijärjestelmä on hyvin merkittävä, sillä sen on määrä edistää niin tuotannon kuin kulutuksen kannalta ympäristöystävällisten tuotteiden leviämistä kaikkialle Eurooppaan. Haluan kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeää on uudistaa ympäristömerkkijärjestelmää, sekä tarpeeseen yksinkertaistaa sitä keventämällä merkin käyttöön liittyvää hallinnollista taakkaa ja lisäämällä järjestelmään kuuluvia tuoteryhmiä. Minusta kaikki tämä ei kuitenkaan itsessään takaa uudistuksen onnistumista.

Jos näiden järjestelyjen seurauksena kukkamerkityt tuotteet siirtyvät korkeampaan hintaluokkaan, kuten luomutuotteille on tapahtunut, pyrkimykset lisätä näiden tuotteiden kulutusta epäonnistuvat.

Minusta meidän on estettävä ympäristömerkin käytöstä yhteisön tasolla tulevan lisäarvon johtaminen näiden tuotteiden korkeampiin hintoihin. Pitkällä ajanjaksolla näiden tuotteiden laajemman jakelun varmistaminen ja edistäminen on mahdollista vain, jos siihen liittyy hintoja rajoittavia toimenpiteitä ja vero- tai muita etuja.

Vakaiden hintojen säilyttämisen lisäksi emme saa unohtaa kuluttajien ja tuottajien kattavan tiedon tarvetta, ja tämän vuoksi EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on tarjottava tietoa merkin takaamista eduista sekä järjestelmään kuuluvien tuotteiden luettelosta. Jotta kuluttajat muuttaisivat ostostottumuksiaan, tarvitaan laaja-alaisia, myyntiä edistäviä tiedotuskampanjoita.

Haluan myös korostaa, että on tärkeää laatia yksityiskohtainen toimintaohjelma uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sillä varmistetaan, että kaikilla asiasta kiinnostuneilla osapuolilla on mahdollisuus osallistua sen kehittämiseen. Palvelujen tarjonnan jatkuvasti muuttuvan ympäristön vuoksi tavoitteita on tarkistettava vuosittain.

Meidän on ymmärrettävä, että kansallisuudestamme tai kansallisista sitoumuksistamme huolimatta ympäristön suojeleminen on yhteinen tehtävämme, ja meidän on luotava mahdollisuudet levittää näitä tavoitteita ja arvoja, jotka Euroopan unioni tunnustaa omikseen, ja jotka minusta ovat koko ihmiselämän olennainen ennakkoedellytys. Tämä velvollisuutemme merkitsee myös, että meillä on oltava mahdollisuus valita saman hintaluokan tuotteista ne, jotka on tuotettu ympäristöystävällisellä menetelmällä.

Kiitän esittelijää yhteistyöstä ehdottamieni tarkistusten osalta. Kiitän esittelijää mietinnöstä ja teitä kaikkia mielenkiinnosta.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Haluan kiittää mietintöjen esittelijöitä heidän erinomaisesta työstään. Minusta kollegat Linda McAvan ja Salvatore Tatarella ovat laatineet mietinnöt, jotka auttavat Euroopan unionia säilymään yhtenä maailman ympäristöystävällisimmistä alueista. Toisinaan ihmiset vitsailevat tai väittävät ihan vakavissaan, että tiukat ja selkeät standardit ovat EU:n merkittävin vientituote. Noudattaessaan yhteisön tiukempia vaatimuksia muiden maanosien yritykset usein noudattavat niitä myös muilla markkinoilla.

Tällä hetkellä kansalliset ympäristömerkit ovat yleisempiä ja paremmin tunnettuja kuin EU:n ympäristömerkit. Olen tämän vuoksi esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisätoimia, jotta kaikki kuluttajat Euroopassa ja sen ulkopuolellakin tunnistaisivat merkin. Tässä asiassa Euroopan unionin toimielinten, kansallisten hallitusten ja yksittäisten yritysten olisi osoitettava enemmän aloitekykyä. EU:n jäsenvaltioiden markkinoiden yhdentyessä yhä syvemmin yhteisön ympäristömerkin luominen ja vaatimusten yhdenmukaistaminen on välttämätön prosessi, josta on hyötyä kaikille markkinoilla.

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMASin uudistus on myös tervetullut. Tällä hetkellä se on suosiossa jäljessä kansainvälisestä ISO 14001-standardista. Olen samaa mieltä siitä, että kun EMAS ja ISO-järjestelmien vaatimukset yhdenmukaistetaan, on mahdollista houkutella enemmän organisaatioita ja niistä tulee pikemminkin toisiaan täydentäviä kuin kilpailevia standardeja.

Olen varma, että vastaisuudessa kiinnitetään enemmän huomiota ympäristön suojeluun sekä rajattoman kulutuksen vähentämiseen. Minusta molemmat mietinnöt edistävät osaltaan tämän suuntaista kehitystä.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey (PSE).(NL) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen jäsen McAvanille ja jäsen Tatarellalle heidän erinomaisesta työstään ympäristömerkkien sekä ympäristöasioiden hallinta- ja audirtointijärjestelmän (EMAS) aloilla. Ympäristötietoinen kuluttaja voi valita erilaisista ympäristömerkeistä, joista monet koskevat luomutuotteita. Yhteisön ympäristömerkki koskee kaikkia tuotteita, ja on hyvin arvokas lisä.

Yhteisön ympäristömerkki on kuitenkin nuutunut useiden vuosien ajan. Tunnistan tähtikehän ympäröimän pienen kukkasen vain wc-paperibrändistä. Olen tämän vuoksi tyytyväinen uusiin sääntöihin, joilla parannetaan ympäristömerkkiä ja tehdään sitä tunnetummaksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ympäristömerkki tulee tutuksi suurelle yleisölle.

Yhteisön ympäristömerkki tarvitsee selkeät kriteerit, ja sillä voitaisiin lopettaa kaikenlaisten hyväätarkoittavien merkkien hurja lisääntyminen. Laajasti tuettu ja välittömästi tunnistettava ympäristömerkki voi olla tuottajille kannustin parantaa edelleen tuotteitaan, vähentää raaka-aineiden ja energian kulutusta ja kierrättää paljon enemmän. Tämä edellyttää tietenkin yksiselitteisiä kriteerejä. Tuottajien on täytettävä uudet ja tiukat kriteerit ympäristömerkin saadakseen, mikä on aivan perusteltua. Kriteerit perustuvat tuotteen koko elinkaaren kattavaan tieteelliseen analyysiin, mikä on loistavaa. Lopulta kaikkien tuoteryhmien parhaille 10–20 prosentille voidaan myöntää ympäristömerkki.

Esittelijä ja varjoesittelijä ehdottavat myös, että tutkitaan ympäristömerkin soveltamisalan ulottamista myös elintarvikkeisiin ja juomiin. Minusta aika on olennaisen tärkeä, ei pelkästään kalastusalalla, vaan myös lukuisilla muilla aloilla. Elintarvikkeet ja elintarviketeollisuus ovat loppujen lopuksi merkittävä ympäristötaakka, ja ympäristömerkki voisi joka tapauksessa olla ratkaisu tämän osalta.

Olen myös samaa mieltä siitä, mitä jäsen McAvan ja jäsen Wijkman totesivat keskustelun alussa. Erityisesti nyt on tärkeää luoda kannustimia ympäristöystävälliselle tuotannolle energiatehokkaaseen käyttöön, ja nämä asetukset edistävät tätä osaltaan.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE). - (ES) Arvoisa puhemies, kestävän tuotannon tukeminen on hyödyllistä, sillä siitä on hyötyä niin yritysten kilpailukyvylle kuin kuluttajille elämänlaadun ja yksilön ympäristösitoumusten alalla.

Tässä ympäristömerkki on hyvä väline, ja meidän olisi oltava tyytyväisiä vahvistaviin toimenpiteisiin, joista tänään täällä keskustelemme. Ympäristömerkkiä sovelletaan edelleen hyvin rajalliseen määrään tuotteita, se on edelleen suhteellisen tuntematon kuluttajille ja siitä huolimatta sitä kopioidaan ilman oikeaa lupaa. Uskon tämän vuoksi, että yhteisön toimelinten toteuttama tarkistus auttaa näiden ongelmien ratkaisemisessa.

Meidän on oltava tietoisia toisestakin perusasiasta. Ympäristömerkki ei saa kuvastaa kestävän tuotannon standardikäytäntöjä, sen on kuvastettava kestävän tuotannon erinomaisia käytäntöjä, joiden on lisäännyttävä. Kohtaamme haasteen taloutemme muuttamisesta vihreäksi taloudeksi. Tämän vuoksi ympäristömerkin olisi oltava korkein ilmaus ympäristön kunnioittamiseen liittyvien hyvien käytäntöjen leviämisessä.

Kävimme tällä viikolla sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa alustavaa näkemysten vaihtoa mietinnöstä, joka koskee tekstiilituotteiden nimiä ja niihin liittyviä merkintöjä. Olen mietinnön esittelijä. Minusta tekstiiliala on hyvä esimerkki siitä, ettei meidän pidä ainoastaan tehdä uusien tuotteiden – tässä tapauksessa uusien kuitujen – hyväksymismenettelyistä joustavampia, vaan meidän on myös pyrittävä vahvistamaan ympäristömerkkiä yhdessä laaja-alaisempien toimenpiteiden kanssa, jotta koko alasta tulee kestävämpi. Vain tällä tavalla voimme kilpailla muiden markkinoiden kanssa, jotka tuottavat vähemmän säädellen, ja vain tällä tavalla voimme tyydyttää kuluttajien kysynnän, joka on onneksi yhä vaativampaa.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, EU:n lainsäädäntöön kohdistuu nyt yksinkertaistamisen tarve, jotta se olisi selkeää ja kaikkien kansalaisten ymmärrettävissä. Ympäristömerkinnät merkitsevät tiedottamista kuluttajille ympäristöasioista, myös tietoja tuotteesta, mikä helpottaa päätöksentekoa ostotilanteessa. Järjestelmän käyttöönotto edistää osaltaan ympäristön tilan parantamista ja torjuu ilmastonmuutosta. Sillä edistetään osaltaan myös vedenkulutuksen vähentämistä.

Ympäristöystävällisten tuotteiden merkintöjen on sisällettävä tietoa määristä ja muista seikoista ja niiden on oltava selkeitä ja luettavia. Luomuelintarvikkeiden ja alueellisten tuotteiden suurempi kulutus edistää osaltaan yhteiskuntamme terveydentilan paranemista.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, minulla on vierailijoiden lehterillä tänään vierailijaryhmä Styriasta, joten yritän aluksi puhua itävaltalaista saksankieltä.

Jos siinä on sitä, sen on luettava siinä, ja tietojen on oltava oikeita. Tämä on tärkeää meille kaikille, eikä pelkästään tässä keskustelussa. Meidän on osoitettava, että yhteisö ponnistelee tiettyjen huolenaiheiden parissa ja selviytyy siitä poikkeuksellisen hyvin. Meidän on myös varmistettava, ettei jokaiseen tuotteeseen tule valtavasti merkintöjä, ja on aika – eikä pelkästään nyt parlamenttivaalien alla – osoittaa ihmisille kotona ja kaikkialla, että Euroopan unioni työskentelee arvokkaiden asioiden parissa, jotka vaikuttavat kansalaisiin, ja etteivät monet järjettömät asiat, joita kuullaan ja luetaan päivittäin, ole totta.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Kiitos, hyvä jäsen Rack. Vierailijanne tietävät olevansa hyvin edustettuja.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Tuotteiden ympäristömerkintöjä koskevien tietojen on oltava helposti ymmärrettäviä, ja itse ympäristömerkki on sijoitettava siten, että se näkyy selvästi ja määrittää kyseistä tuotetta. Ympäristömerkin tietojen on viitattava tuotteen energiatehokkuuteen, niiden on oltava helposti ymmärrettäviä ja perustuttava tieteelliseen näyttöön.

Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavat varat osoitetaan ympäristömerkkiä koskeviin tiedotus- ja promootiokampanjoihin. Kehotan Euroopan komissiota perustamaan Euroopan unionin virallisen internetsivuston, joka sisältää kaikki ympäristömerkkiä koskevat tiedot ja käytännön näkökohdat Euroopan unionissa.

Eri tuotteiden ympäristömerkkikriteerien tarkistusprosessiin puolentoista vuoden aikana liittyy kuitenkin paljon byrokratiaa. Jos haluamme tehokkaan järjestelmän, siihen ei saa liittyä lisää byrokraattista taakkaa. Uskon kuitenkin, että tarvitaan yhteisön toimintasuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi yhteisten tavoitteiden asettamiseksi ja ei-tyhjentävän luettelon laatimiseksi ensisijaisiksi katsottavista tuoteryhmistä.

Ympäristömerkkikriteerejä vahvistettaessa meidän on vältettävä sellaisten toimenpiteiden käyttöönottoa, joiden täytäntöönpano voi aiheuttaa suhteettomia hallinnollisia tai taloudellisia rasitteita pk-yrityksille. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Martin Bursík, neuvoston puheenjohtaja. – (CS) Kiitän poikkeuksellisen myönteisestä ja mielenkiintoisesta keskustelusta tästä aiheesta. Minusta kulutus on kulutusyhteiskunnan perustavaa laatua oleva ominaispiirre. Minulla oli mahdollisuus kokea elämistä 40 vuoden totalitaristisessa yhteiskunnassa, jossa oli pulaa tavaroista ja valtava kulutuspotentiaali. Olemme käyneet läpi kehitysprosessin, ja katson, että tällä kokemuksella on merkitystä Euroopan lisälaajentumisten ja kehitysmaiden nykyaikaistamisen kannalta. Olemme käyneet läpi valtavan kulutushimon ajanjakson. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että kun yhtäkkiä on valittava suuresta määrästä tavaroita ja tuotteita, yhteiskunnassa kasvaa sellaisten ihmisten osuus, jotka välittävät elintarvikkeiden laadusta, tuotteen laadusta, veden laadusta ja ilman laadusta. On hyvin tärkeää, että Eurooppa onnistuu tarjoamaan näille kuluttajille tietoa tietyn tuotteen vaikutuksesta ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja kestävään kehitykseen muilla alueilla, myös EU:n ulkopuolella.

Tämän vuoksi uskon vankasti, että jos Euroopan parlamentti hyväksyy nämä kaksi asetusta, siitä on suuri hyöty EU:n kansalaisille, sillä nämä voivat käyttää paljon suurempaa valinnanvaraa. Uskon myös, että ihmiset oppivat luokittelemaan ne tuotteet ja elintarvikkeet, jotka ovat herättäneet niin paljon keskustelua, ja minusta tämä antaa EU:n kansalaisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti ympäristönsuojeluun kulutusvalintojensa kautta. Annamme siis kansalaisille mahdollisuuden voida paremmin ja ymmärtää laajemmin, että he itse, heistä jokainen, osallistuu aktiivisesti ympäristönsuojeluun. Minulla on vielä kerran ilo kiittää kaikkia – esittelijöitä, neuvostoa, parlamenttia ja komissiota – tästä ehdotuksesta, erinomaisesta yhteistyöstä puheenjohtajavaltio Tšekin tasavallan kanssa sekä siitä, että olemme uskoakseni onnistuneet saattamaan asian menestyksekkäästi päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia tämänpäiväisessä keskustelussa puhuneita erittäin rakentavista ja myönteisistä puheenvuoroista.

EMAS-järjestelmää koskevan hyväksytyn tekstin perusteella organisaatiot ja yritykset, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kaikkialla maailmassa, voivat osallistua yksinkertaiseen ja tehokkaaseen ympäristöasioiden hallintajärjestelmään.

Tarkistetussa ΕΜΑS-järjestelmässä siihen osallistuville yrityksille seuraa nettohyötyä, koska ne voivat käyttää ympäristöraporttejaan kertoakseen ympäristönsuojelunsa tasosta kuluttajille, kansalaisille, muille yrityksille, tutkijoille ja tarkastajille.

Parlamentin ehdottamien tarkistusten ansiosta ympäristömerkkiä koskevan asetuksen tekstiä parannettiin edelleen ympäristön näkökannalta ja se on nyt paremmin yritysten saatavilla. Parlamentin tarkistuksilla oli myös hyvin merkittävä asema merkin uskottavuuden varmistamisessa kuluttajien ja ympäristöjärjestöjen kannalta.

Tarkistettu ympäristömerkkijärjestelmä on joustavampi ja se mahdollistaa myöhemmin yhä useampia tavaroita ja palveluita koskevien kriteerien laatimisen, erityisesti merkittävien ympäristövaikutuksen omaavien tuoteryhmien osalta, ja tätä kautta valtavat parannukset.

Tekstin hyväksyminen ensimmäisessä käsittelyssä lisää ympäristömerkittyjen tuotteiden määrää, mikä antaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa ostoksilla. Tavoitteemme on tietenkin, että yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä tunnustetaan laajasti ja sen arvo ja luotettavuus vahvistetaan kansainvälisellä tasolla.

Tällä välin ympäristömerkki tarvitsee kuitenkin kuluttajien ja yritysten tunnustuksen kaikkialla Euroopan unionissa.

Tämän vuoksi haluan korostaa sitä, mitä jäsen Wijkman aivan perustellusti huomautti, että meidän on lisättävä kaupallista tukea, ympäristömerkin markkinointia entisestään. Juuri tämän vuoksi komissio on korvamerkinnyt resursseja ja varoja, enemmän kuin koskaan, vahvistaakseen ympäristömerkin markkinointia.

Tuemme myös täysin jäsen Howittin esittämää näkemystä EMAS-järjestelmän tulevaisuudennäkymistä kansainvälisellä tasolla. Tarkkaan ottaen kansainväliset ISO-standardit on jo sisällytetty EMAS-järjestelmään. EMAS-järjestelmä on nyt avoin myös Euroopan unionin ulkopuolella toimiville kansainvälisille yrityksille.

Haluamme rajoittaa byrokratiaa ja varmistaa, että kriteereihin viittaavat eri tekstit ovat yksinkertaisia ja tarkoitukseen sopivia ja että ympäristömerkki on mahdollisimman yhdenmukainen muiden kansainvälisten ja kansallisten merkkien kanssa.

Ehdotuksemme teksti tarjoaa tämän mahdollisuuden, itse asiassa siinä viitataan erityisten selventävien asiakirjojen laatimiseen sekä erityissääntöjen laatimiseen yhdenmukaistamisen edistämiseksi kansallisten merkkien kanssa.

Annan parlamentin sihteeristölle kolme komission lausumaa sisällytettäväksi tämän päivän pöytäkirjaan.

Ensimmäinen koskee tapaa, jolla kalastustuotteita koskevia harhaanjohtavia väitteitä käsitellään. Komissio aikoo ehdottaa asetusta, jolla kielletään kestävän kalastuksen vastaisten harhaanjohtavien väitteiden merkinnät.

Toinen lausuma koskee komission aietta varmistaa, ettei tarkistettu ympäristömerkkijärjestelmää koskeva asetus ole REACH-asetuksen kaltaisten kemiallisia tuotteita koskevien asetusten vastainen.

Kolmas lausuma koskee komission suunnitelmaa tarkistaa uudelleen ympäristömerkittyjen tuotteiden veroastetta.

Lopuksi haluan sanoa, että EMAS-järjestelmä ja ympäristömerkkijärjestelmä ovat poikkeuksellisia aloitteita. Tähän mennessä kummankaan potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty, ja olen samaa mieltä jäsen Svenssonin kanssa siitä, että sitä on hyödynnettävä näin, ei ainoastaan viidessä pääosastossa ja valiokunnissa vaan myös muissa pääosastoissa, ja näin me tulemme tekemään valmistelemamme päätöksen avulla. Euroopan parlamentti on päättänyt soveltaa EMAS-järjestelmää, ja odotamme samaa neuvostolta.

Tänään ehdotettu tarkistus antaa EMAS- ja ympäristömerkkijärjestelmille mahdollisuuden kehittyä järkevän ympäristöasioiden hallinnan ja parhaan ympäristönsuojelullisen tason tuotteiden viitekehykseksi.

Haluan tämän vuoksi jälleen kerran korostaa, kuinka tärkeää on päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Teksteihin on tehty lukuisia hyödyllisiä muutoksia, ja tulokset ovat hyvin tasapainoisia. Kehotan teitä tämän vuoksi tukemaan tekstiä kokonaisuudessaan ilman lisämuutoksia.

Ennen kuin lopetan, haluan vielä kerran kiittää esittelijöitä näiden erittäin hyödyllisestä panoksesta. Uskon todella, että heidän kovan työnsä ja puheenjohtajavaltio Tšekin yhteistyön ansiosta pystymme saamaan aikaan sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä, mikä on merkittävää.

1) Ympäristömerkkijärjestelmää koskevan asetuksen suhteesta tulevaan kalastuslainsäädäntöön

Riippumatta ympäristömerkkijärjestelmää koskevan asetuksen hyväksymisestä komissio vahvistaa aikovansa ehdottaa asetusta kalastustuotteiden ympäristömerkkijärjestelmästä ennen tämän vuoden loppua pääasiassa kestävän kalastuksen kriteerien perusteella.

Ekomerkkiä koskevan asetuksen 6 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tutkimus, joka koskee jalostuksen, esipakkaamisen, pakkaamisen ja kuljetuksen kaltaisia muita näkökohtia ja jossa tutkitaan mahdollisuutta laajentaa ympäristömerkkiasetuksen soveltamisalaa elintarvikkeisiin sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, ei vaikuta asetuksen antamiseen tai rajoita sitä.

2) Johdonmukaisuudesta kemikaalilainsäädännön kanssa

Komissio varmistaa, että ympäristömerkkijärjestelmää koskevan asetuksen täytäntöönpano on johdonmukaista aineita, valmisteita ja sekoituksia koskevan yhteisön muun lainsäädännön kanssa.

3) Maksujen tarkistamisesta

Komissio vahvistaa aikomuksensa tarkistaa ympäristömerkkien maksujen tasoa 18 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta ottaen huomioon jäsenvaltioille järjestelmän hallinnoimisesta seuraavat kustannukset ja ehdottaa maksutasojen tarkistamista tarpeen mukaan.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella , esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa herra ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minäkin olen iloinen mahdollisuudesta kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita. Keskustelu toi ilmi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan tekemän työn laajan hyväksynnän. Keskustelu tarjosi myös lisää näkemyksiä, lisää virikkeitä ja lisäehdotuksia, joiden toivon olevan hyödyllisiä komissiolle ja jäsenvaltioille näiden täyttäessä velvoitteensa.

Käymällä tämän keskustelun ja äänestämällä tänään parlamentti on käytännössä täyttänyt velvoitteensa näissä kahdessa merkittävässä asiassa. Nyt on komission vuoro. Olin iloinen kuullessani komission jäsenen pöytäkirjaa varten esittämät kolme lausumaa. Odotamme komission toteuttavan elintarvikkeita koskevan tutkimuksensa hyvin tarkkaan siten, että mahdolliset sekaannukset tämän merkin ja luomutuotteiden välillä voidaan estää. Odotamme kalastustuotteita koskevaa asetusta – ja erityisen innokkaasti sitä odottaa kalatalousvaliokunta. Kiitän kalatalousvaliokuntaa meidän auttamisestamme tänä vaikeana aikana.

Kiinnitän komission huomion myrkyllisiä tuotteita koskeviin poikkeuksiin: edetkää hyvin huolellisesti ja varovaisesti. Mitä tulee mainoskampanjaan, toivomme komission kampanjoiden olevan tehokkaita ja kohdennettuja, jotta ne tavoittaisivat suuren yleisön ja erityisesti nuoret. Toivomme, että toivomiamme tiukkoja määräaikoja noudatetaan, ja että myös eläinkokeiden vähentäminen toteutuu. Minulle jä vain yksi huoli ja pahoittelun aihe: olisimme kenties voineet saada enemmän aikaan sopimusten osalta. Se jää seuraavaan kertaan.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, haluan tarttua siihen, mitä Avril Doyle sanoi puhuessaan ylettömästä määrästä eettisiä ja kestävää kehitystä koskevia aloitteita ja merkkejä, ja totean, että minusta komission on huolehdittava siitä, etteivät ihmiset tule harhaanjohdetuiksi. Komission jäsen puhui juuri kalastustuotteiden merkinnöistä ja sen varmistamisesta, että ihmiset tietävät, mitä ostavat. Olen eri asemassa ollut tekemisissä reilun kaupan ja reilun kaupan merkin suojelemisen kanssa, ja viime vuosina olemme havainneet vaihtoehtoisten merkkien lisääntyvän. Niistä jotkut ovat OK, mutta toiset pyrkivät vaikuttamaan siltä, että olisivat eettisiä merkintöjä, että ne koskisivat reilua kauppaa, mutta ne pyrkivät reiluun kauppaan halvalla, ilman riippumatonta tarkistusta, jota asianmukainen merkkijärjestelmä edellyttää. Toivon siis, että komissio varmistaa sen, että kaikki merkkijärjestelmät ja eettiset merkinnät edelleen ovat jossain määrin rehellisiä ja ettei niitä vaaranneta tekemällä niitä pelkästään sellaisten organisaatioiden markkinointivälineiksi, jotka haluavat ihmisten uskovan niiden olevan vihreitä ja eettisiä, kun kyse on itse asiassa vain viikunanlehdistä.

Toivon komission siis tarkastelevan tätä, ja nyt tarvitaan komission eri osastojen tarkastelua. Aina kun puhun tästä, minulle vastataan: "Ei se koske meitä, se on toinen osasto", ja kaikki vaikuttavat siirtävän taakan toiselle.

Lopuksi kiitän vielä kaikkia puheenvuoroista. Odotan innolla äänestystä, jonka toivon olevan hyvin yksinkertainen ja mutkaton.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään kello 11.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), kirjallinen.(RO) Annan täyden tukeni jäsen Vãleanin mietinnölle direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta, varsinkin kun viime aikojen tapahtumat joissakin jäsenvaltioissa ovat korostaneet yhteen neljästä perusvapaudesta, nimittäin kansalaisten oikeudesta liikkua ja asettua vapaasti jäsenvaltioiden alueella, kohdistunutta räikeää rikkomista.

Lisäksi direktiivin tehoton sisällyttäminen tai sen sisällyttämättä jättäminen jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön on johtanut lukuisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat hallinnollisia muodollisuuksia, ja lainsäädännön rajoittavaan tulkintaan "luvattomasta oleskelusta". Tämä on johtanut jopa Euroopan kansalaisten epäoikeudenmukaisiin pidätyksiin ja karkotuksiin. Ratkaisu ei kuitenkaan ole rajojen sulkeminen, vaan konkreettisten keinojen etsiminen kansalaisten integroitumisen helpottamiseksi eurooppalaisten yhteiskuntien moninaisuuteen.

Katson, että tarkasteltavana oleva mietintö edistää osaltaan merkittävästi direktiivin edellyttämien säädösten sisällyttämistä kansallisiin lainsäädäntöihin, jos jäsenvaltiot ja komissio kykenevät tässä menestyksekkääseen yhteistyöhön.

Tällä hetkellä jokainen Euroopan kansalainen haluaa elää sellaisessa Euroopan unionissa, jossa perusarvoja, kuten ihmisten vapaata liikkuvuutta, kunnioitetaan. Meidän on kuitenkin muistettava, että tavoitteen saavuttamiseksi meidän kaikkien on tehtävä osamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen.(RO) Ympäristömerkki on vapaaehtoinen keino edistää yhteisön tasolla sellaisten tuotteiden jakelua, joiden tehokkuus on korkea ja joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä niiden koko elinkaaren ajan.

Tämän sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanosta lähes kymmenen vuoden ajalta saadut kokemukset, jotka koskevat 26 tuoteryhmää, 622 lisenssiä ja yli 3 000 tuotetta ja palvelua (puhdistusaineet, paperi, vaatteet, jalkineet, tekstiilit, matkailu ja retkeilytuotteet), osoittavat määrätietoisempien toimien tarpeen järjestelmän tiettyjen keskeisten näkökohtien osalta.

Koska monet taloudelliset toimijat ovat tyytymättömiä kriteerien hyväksymismenettelyn pitkään kestoon sekä siihen vauhtiin, jolla ne vanhenevat hyväksymisen jälkeen, on tehty tarkistuksia hyväksymismenettelyyn (enintään 180 päivää arvioinnista hyväksyntään, yksinkertaistettu, lyhennetty tarkistusmenettely ei-olennaisia muutoksia koskevien kriteerien osalta), sekä uusi merkkien antamisjärjestelmä.

Ympäristömerkin sertifiointijärjestelmän uskottavuuden säilyttäminen edellyttää:

- kuluttajien terveyden ja ympäristön suojelua koskevan yleisen periaatteen soveltamista myös merkittyjen tuotteiden osalta,

- mainontatoimia: on parannettava tapaa, jolla kuluttajille tiedotetaan, käynnistettävä tiedotuskampanjoita luottamuksen säilyttämiseksi ympäristömerkkiä kohtaan yhteisön varoilla ja

- on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yrityksiin.

Kannatan mietintöä ja onnittelen esittelijää.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), kirjallinen. (FI) Haluan kiinnittää huomion siihen, että yhteisön ympäristömerkillä luodaan sen käytölle yhteinen perusta, mutta se ei saisi olla esteenä myös muunlaisille merkinnöille. Pidän tärkeänä, että tuotteen kotimaisuus pitää saada merkitä, ja paheksun komission kantaa sen kieltämisessä yhteisön rahoittamissa kampanjoissa. Esimerkiksi lähiruoassa kotimaisuuden ilmoittaminen on paras ympäristömerkki.

 
  
  

EN(Istunto keskeytettiin klo 10.35 ja sitä jatkettiin klo 11.00.)

 
  
  

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

 

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina
  

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Arvoisa puhemies, parlamentin puhemiehistö ilmoitti meille virallisesti, että tiedot Euroopan parlamentin jäsenten osallistumisesta valiokuntien kokouksiin ja täysistuntoihin julkaistaan Euroopan parlamentin internetsivustolla. Tämä on sattumoisin vastaus parlamentin erityiseen äänestykseen tammikuun istunnossa, jossa me äänestimme tämän puolesta, siis näiden tietojen julkistamisen puolesta.

Joten arvoisa puhemies, esitän teille pyynnön: koska puhemiehistö todennäköisesti pitää vain yhden tai enintään kaksi kokousta ajallaan, varmistakaa, että parlamentin tahtoa noudatetaan. Esitän virallisen pyynnön, että vahvistatte sekä tämän tahdon ja parlamentin äänestyksen kunnioittamisen. En haluaisi ajatella, että täysin byrokraattiset syyt ovat estäneet tämän avoimuutta koskevan vaatimuksen täyttämisen, sillä olemme tehneet sitoumuksen myös eurooppalaisia äänestäjiä ja kansalaisia kohtaan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Kiitos. Parlamentin tahto on aina ratkaiseva. Pohdimme sanomaanne puhemiehistön seuraavassa kokouksessa.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, Afganistanin presidentti Hamid Karzai on allekirjoittanut uuden perhelain, joka afganistanilaisen senaattorin Humeira Namatin mukaan on pahempi kuin talebanien aikaan voimassa ollut laki.

Testissä tehdään lailliseksi aviomiehen oman vaimonsa raiskaaminen ja kielletään naisia menemästä ulos, tekemästä työtä tai käymästä lääkärillä ilman aviomiehen lupaa. Lisäksi laissa annetaan lasten huoltajuus ainoastaan isälle ja isoisälle.

Pyydän teitä, arvoisa puhemies, välittömästi toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet parlamentin paheksunnan ilmaisemiseksi ja sisällyttämään aiheen seuraavan istuntojakson esityslistalle.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (DE) Kiitos, jäsen Záborská. Huolehdimme asiasta.

 

8. Tervetulotoivotukset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Puhemies. − (DE) Toivotan tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin viralliselle lehterille saapuneen Ruandan valtuuskunnan, jota johtaa ulkoasiain- ja yhteistyöministeri Rosemary Museminali.

Ministeri Museminalin mukana ovat senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Valence Munyabagisha, edustajainhuoneen varapuhemies Jean Damascène Ntawukuriryayo sekä ulkoministeriön Euroopan, YK;n ja kansainvälisten organisaatioiden osaston pääjohtaja Balthazar Rutsinga.

Toivotan koko parlamentin puolesta valtuuskunnan lämpimästi tervetulleeksi!

(Suosionosoituksia)

 

9. Äänestykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

(Äänestysten tulokset ja niiden kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja)

 

9.1. Tiedot eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla (A6-0141/2009, Neil Parish) (äänestys)

9.2. Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (äänestys)

9.3. EY:n ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (äänestys)

9.4. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen valvontatoimia koskeviin päätöksiin tutkintavankeuden vaihtoehtona (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (äänestys)
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Varvitsiotis, esittelijä. (EL) Arvoisa puhemies, katson velvollisuudekseni kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka auttoivat muotoilemaan tekstin, josta tänään äänestämme. Tekstin perusperiaatteena on yksilön oikeuksien suojelu. Kyseessä on jälleen yksi – sanoisin myönteinen – askel jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen kehittämisessä edelleen tehtäessä yhteistyötä rikosasioissa. Kyseessä on askel kohti rikosoikeuden yhdenmukaistamista ja samalla uusi askel, joka johtaa jäsenvaltioiden kansalaisten tasa-arvoon lain edessä, olivatpa nämä missä tahansa Euroopan unionin alueella.

Kehotan kollegoja luottamaan tähän direktiiviin.

 

9.5. ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit (A6-0116/2009, Karin Jöns) (äänestys)

9.6. EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (äänestys)

9.7. Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (äänestys)
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, ehdotan kielellistä tarkistusta, jolla poistetaan 5, 8 ja 16 kohdasta sana "laillinen", sillä siitä saa vaikutelman, että rekisteröimättömät lapset, jotka siis kuuluvat nykyiseen turvapaikkamenettelyyn, voitaisiin jättää koulutusohjelmien ulkopuolelle. Vastustamme tätä. Ehdotan, että sana "laillinen" poistetaan, sillä jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen, jos hänet on rekisteröity valtiossa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Jos jäsen Pretsin ehdotusta ei vastusteta, tarkistamme tietenkin tekstin vielä kerran hyvin huolellisesti tämän perusteella.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, en ole varma, menikö tämä ohi tulkeilta. Kuulin 5 ja 16 kohdat. Myös 8 kohdassa todetaan, että vain "laillisten" maahanmuuttajien lapset saavat koulutusta. Minäkin haluan, että sana poistetaan.

 
  
  

(Parlamentti ei hyväksynyt suullisia tarkistuksia.)

 

9.8. Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, poistaakseni mahdolliset väärinkäsitykset ja noudattaakseni PPE-DE-ryhmään ja UEN-ryhmään kuuluvien Partito della Libertàn italialaiskollegojen pyyntöä ehdotan suullista tarkistusta johdanto-osan S kappaleen 1 luetelmakohdassa olevaan alaviitteeseen kahden viimeisen virkkeen poistamiseksi sekä "IT" (Italia) lisäämistä kappaleen alkuun. Tämä on äänestysluetteloissanne.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, arvostan esittelijän ehdotusta, mutta päätöslauselmaan sisälty liikaa viittauksia – ei pelkästään tässä suullisen tarkistuksen kohdassa ja alaviitteessä, vaan myös monissa muissa päätöslauselman osissa. Siinä viitataan eri syistä kaikkiin jäsenvaltioihin ja siihen nimenomaiseen subjektiin, jonka pyysitte poistettavaksi alaviitteestä, joka koskee nimenomaisia subjekteja, jotka esiintyvät muualla päätöslauselmassa. Arvoisa puhemies, katson näin ollen, ja tämä on siis ehdotukseni, että kollegani on pyydettävä lisätarkistuksia päätöslauselmaan ja palautettava se valiokuntakäsittelyyn.

 
  
 

(Parlamentti hylkäsi mietinnön valiokuntaan palauttamista koskevan pyynnön.)

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, jäsen Vãleanin tarkistuksesta: Jäsen Vãlean teki aivan oikein palatessaan tekstiin ja korjatessaan sitä, poistamalla harhaanjohtavan viittauksen kolmansiin ja neljänsiin vaimoihin, joka herätti epäilyksiä moniavioisuuden laillisuudesta.

Meidän on kuitenkin selvennettävä, että jäsenvaltioille lähetettyyn kyselylomakkeeseen sisältyi valitettavasti tämä epätarkka terminologia. Toisin sanoen jäsenvaltioilta kysyttiin niiden mielipidettä toisen, kolmannen ja neljännen vaimon oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (DE) Hyvä jäsen Angelilli, keskustelu on päättynyt. Ne, jotka eivät tue jäsen Vãleanin ehdotusta, voivat nousta seisomaan. Neljänkymmenen jäsenen olisi noustava vastustamaan ehdotusta, eikä selityksiä anneta.

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

 

9.9. Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (äänestys)

9.10. Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (äänestys)

9.11. Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen (A6-0048/2009, Avril Doyle) (äänestys)

9.12. Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttaminen energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (äänestys)

9.13. Yhteisön viisumisäännöstö (A6-0161/2008, Henrik Lax) (äänestys)

9.14. Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (äänestys)
  

Ennen lopullista äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, pyydän teitä sisällyttämään pöytäkirjaan seuraavan komission lausuman hyväksytyn tekstin yhteydessä.

"Riippumatta ympäristömerkkijärjestelmää koskevan asetuksen hyväksymisestä komissio vahvistaa aikovansa ehdottaa asetusta kalastustuotteiden ympäristömerkkijärjestelmästä ennen tämän vuoden loppua pääasiassa kestävän kalastuksen kriteerien perusteella. Ekomerkkiä koskevan asetuksen 6 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tutkimus, joka koskee jalostuksen, esipakkaamisen, pakkaamisen ja kuljetuksen kaltaisia muita näkökohtia ja jossa tutkitaan mahdollisuutta laajentaa ympäristömerkkiasetuksen soveltamisalaa elintarvikkeisiin sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, ei vaikuta asetuksen antamiseen tai rajoita sitä."

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, olen täysin samaa mieltä.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.)

 

9.15. Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (äänestys)

9.16. Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (äänestys)

9.17. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pyydän työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohdan mukaisesti lykkäämistä huhtikuun toiseen täysistuntoon. Saimme eilen ryhmäkokousten aikana komissiolta ja neuvostolta asiakirjoja, joissa komissio ja neuvosto lähentyvät kantaamme. Meillä ei kuitenkaan ollut riittävästi aikaa keskustella näistä asiakirjoista. Olisin kiitollinen lykkäyksestä.

Pyydän kuitenkin kaikkien ryhmien kaikkia jäseniä pidättäytymään käyttämästä tätä väliaikaista sopimusta Turkmenistanin kanssa aseena, jolla pyritään saamaan parlamentille suurempia oikeuksia verrattuna neuvostoon ja komissioon. Olisi suuri häpeä, jos asiakirja kärsisi tästä ongelmasta.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, komission jäsen. (EN) Emme vastusta lykkäystä.

 
  
  

(Parlamentti päätti lykätä äänestystä.)

 

9.18. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  

(Parlamentti päätti palauttaa mietinnön valiokuntaan.)

 

9.19. EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (äänestys)
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, ehdotan sen mainitsemista, että näissä keskusteluissa ei tulisi käsitellä minkäänlaisia suunnitelmia rakentaa uusi, muun kuin länsimaisen mallin mukainen ydinvoimalaitos Valko-Venäjän ja EU:n rajalle – myönteisissä keskusteluissa Valko-Venäjän tukemisesta, mutta ei tässä tapauksessa.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 4 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, tämä on hyvin lyhyt suullinen tarkistus, jota ehdotetaan Alexander Milinkevichin ja parlamentissa kaksi päivää sitten järjestettyyn Valko-Venäjää koskevaan kokoukseen osallistuneiden Amnesty Internationalin edustajien pyynnöstä. He pyysivät laajentamaan hiljattain vangittujen poliittisten vankien vapauttamista koskevan pyynnön myös henkilöihin, jotka kohtaavat toisenlaisia rajoituksia ja häirintää. Ehdotamme tämän vuoksi – ja olen kuullut muita poliittisia ryhmiä – että 4 kohtaan lisätään: "ja kehottaa tarkastelemaan uudelleen vapauden rajoittamista koskevia tuomioita, jotka on asetettu vuoden 2008 tammikuussa järjestetyn mielenosoituksen 11 osallistujalle".

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 7 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kun kolmen nuoren aktivistin mainitaan tulleen pakkovärvätyiksi asepalvelukseen, yksi heistä on oppositiojohtaja Viaèorkan poika. On siis syytä mainita, että se vastaa tilannetta, jossa valtio ottaa panttivankeja: "Toimikaa rauhallisesti asemassanne, sillä poikanne on armeijassamme, ja hänelle saattaa tapahtua jotain". Se olisi pieni varoitus, joka kenties soisi lisää turvallisuutta näille armeijaan pakkovärvätyille nuorille miehille.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 13 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kun ehdotetaan eurooppalaisen humanistisen yliopiston palaamista Valko-Venäjälle, on syytä mainita, että sille on annettava aidot takuut siitä, että se voi toimia vapaasti ja ettei se joudu uudelleen järjestelmän valvontaan.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, olemme tyytyväisiä näihin erillisiin suullisiin ehdotuksiin, mutta pyytäisin jäsen Landsbergisia kertomaan meille niistä etukäteen, jotta tällaisista aiheista voidaan keskustella myös silloin, kun hän ei ole paikalla. Ei aina voi vain tehdä suullisia ehdotuksia tiedottamatta niistä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (DE) Näen jäsen Landsbergisin ilmaisevan, että esittäessään vastaisuudessa suullisia ehdotuksia, hän toimii kuten pyysitte.

 

9.20. Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (äänestys)
MPphoto
 
 

  Puhemies. (DE) Haluaisin kiinnittää huomionne siihen seikkaan, että Hartmut Nassauer ja József Szájer ovat allekirjoittaneet yhteisen päätöslauselmaesityksen Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta.

– Ennen 3 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin muistuttaa teitä vuonna 2005 antamastamme merkittävästä päätöslauselmasta, joka koskee toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa ja jossa todetaan, että "ilman totuutta ja muistamista ei voi olla sovintoa".

En haluaisi poistaa totuutta nyt. Suosittelen teitä hyväksymään sen, että tekstiin lisätään "totuus": sovintoa ei voi syntyä ilman totuutta ja muistamista. Pyydän teitä äänestämään totuuden puolesta.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 4 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tekstissä viitataan rikoksiin ihmiskuntaa vastaan, joita tapahtui "niinkin myöhään kuin heinäkuussa 1995". Olisi parempi sanoa "tapahtui vielä heinäkuussa 1995", koska kukaan ei voi olla varma siitä, ettei niitä tapahtunut enää vuonna 1996.

(Välihuomautus salista)

Kyllä todellakin – se olisi lievempi ilmaus; "tapahtui niinkin myöhään kuin" olisi korvattava sanoilla "tapahtui vielä".

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 20 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, tämä on pieni korjaus. Tekstissä sanotaan nyt "Keski-Euroopan maat joutuivat lisäksi kokemaan kommunismin". Haluaisin muuttaa "Keski-Euroopan maat" "Keski- ja Itä-Euroopan maiksi", koska kaikkialla muualla tekstissä sanotaan niin, ja haluaisin myös korvata kohdan "joutuivat lisäksi kokemaan kommunismin" sanomalla "joutuivat kokemaan kommunismin ja natsismin", koska Itä-Euroopan maille kommunismilla ei "lisätty" mitään: useimmissa maissa oli ensin kommunismi, sitten natsismi ja sitten taas kommunismi.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin vain lisätä sen, että myös minä allekirjoitin päätöslauselman.

(FR) Arvoisa puhemies, myös minä allekirjoitin tämän päätöslauselman, enkä näe nimeäni päätöslauselmaesityksessä. Pyytäisin siksi teitä lisäämään nimeni.

 

9.21. Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (äänestys)

9.22. Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (äänestys)

9.23. Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (äänestys)
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, pyydän kollegoita harkitsemaan tämän päätöslauselmaesityksen palauttamista valiokuntaan. Teen niin sen perusteella, mitä komission jäsen Ferrero-Waldner sanoi täällä eilen illalla keskustelussa. En tee niin kevyesti, koska jaan huolet, jotka kaikki keskustelussa puhuneet kollegat mainitsivat ja jotka esitetään päätöslauselmassa.

Haluaisin kuitenkin sanoa, ollakseni reilu komission jäsentä kohtaan, että tavoitteemme ei ole aiheuttaa hänelle ongelmia kriittisessä vaiheessa neuvotteluja, joita hän parhaillaan käy Arktisen neuvoston kanssa. Hän totesi nimenomaan, että "sellainen ehdotus olisi tässä vaiheessa" – ja siteeraan nyt sitä mitä hän sanoi täysistunnossa – "hyödytön, mutta voisi myös haitata EU:n asemaa ja uskottavuutta koko arktisessa yhteistyössä".

Päätelmissään hän viittasi nimenomaan päätöslauselmamme ajoitukseen. Komissio on jättänyt arktisen neuvoston puheenjohtajamaalle Norjalle hakemuksen kansainvälisen merioikeusyleissopimuksen laajentamisesta. Se on hyväksyttävä yksimielisesti, ja äänestys on 29. huhtikuuta – kolmen neljän viikon kuluttua. Joten hän pyysi varsin selvästi lykkäystä, vaikka hän jakaa täysin mielipiteemme. Sillä perusteella haluaisin ehdottaa, että harkitsemme päätöslauselman palauttamista valiokuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, saanko sanoa ALDE-ryhmän puolesta, että tuemme Avril Doylen ehdotusta? Mielestäni siinä on paljon hyvää. Euroopan parlamentti antoi asiasta päätöslauselman viime vuoden lokakuussa. Tietyssä määrin toistamme sen, mitä silloin sanoimme, mutta sanomme asioita myös voimakkaammin, ja kuten Avril Doyle totesi, teemme sen kriittisellä hetkellä, jolloin suurin osa parlamentin jäsenistä haluaisi, että EU saa paikan arktisessa neuvostossa, emmekä halua vaarantaa sitä.

Olisi paljon parempi palauttaa päätöslauselma valiokuntaan ja käsitellä perusteellinen ja huolella harkittu mietintö seuraavalla vaalikaudella.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin vain tehdä selväksi sen, mistä me nyt äänestämme, emme voi palauttaa päätöslauselmaa valiokuntaan, koska se ei tullut valiokunnasta, mutta voimme lykätä äänestystä. Näin työjärjestyksessä määrätään.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, suokaa anteeksi, mutta ette ole antaneet puheenvuoroa vastapuolelle.

Minusta on erikoista, että meidän olisi pitänyt keskustella tästä päätöslauselmasta eilen ja että päinvastoin hetkellä, jolloin esitämme sen ja vaadimme 50 vuoden moratoriota öljyvarojen hyödyntämiselle, kun vaadimme sitovaa peruskirjaa ja kun tiedämme, että valtioilla on huhtikuun loppuun asti aikaa mennä YK:hon vaatimaan suvereniteettia merenpohjasta, ja siksi tosiaankin ajatus suvereniteetista, johon liittyy sotilaallisia operaatioita, kaiken pitäisi riippua siitä, mitä me teemme juuri nyt.

Jos emme onnistu osoittamaan eroa ja tulemaan kuulluiksi, otamme askelen taaksepäin emmekä toimi ennakoivasti, ja vastustan sitä ehdottomasti.

(Suosionosoituksia)

 
  
 

(Parlamentti päätti lykätä äänestystä.)

 

9.24. Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (äänestys)

9.25. Parempia kouluja koskeva eurooppalainen yhteistyöohjelma (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (äänestys)
  

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

 

10. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, siirtolaislasten erittäin suurella määrällä on huomattavia vaikutuksia koulutusjärjestelmään. On saatu selviä ja kiistattomia todisteita siitä, että monet siirtolaisperheiden lapset ovat vähemmän koulutettuja kuin muut lapset. Koulujen on sopeuduttava heidän läsnäoloonsa ja otettava heidät järjestelmällisesti mukaan perinteisiin ohjelmiin, joilla pyritään tarjoamaan korkealaatuista koulutusta. Koulutus on keskeinen tekijä sen varmistamisessa, että kyseisistä koululaisista tulee täysin integroituneita, menestyviä ja tuottavia isäntämaiden kansalaisia ja siksi maahanmuutto hyödyttää maahanmuuttajia ja isäntämaita. Olen tyytyväinen Hannu Takkulan mietintöön ja kannatan sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Arvoisa puhemies, monikielinen opetus, monikieliset opettajat, jotka puhuvat kullekin lapselle tämän omalla äidinkielellä, lapsia varten erityisesti palkatut ulkomaalaiset opettajat, alkuperäkulttuurien kunnioittaminen ja jopa edistäminen koulujen taholta, vähimmäistiedot isäntämaan kielestä, ilman että sitä pidetään edes todella pakollisena: tällainen resepti ei johda maahanmuuttajien integroitumiseen. Se johtaa paradoksaalisesti yhteiskuntiemme gettoutumiseen, identiteettien hämärtymiseen ja kaikkien, sekä maahanmuuttajien että isäntämaan alkuperäisten asukkaiden, akkulturaatioon.

Neuvon esittelijää tutustumaan "etuoikeutetun koulutuksen alueisiin" (ZEP) Ranskan esikaupungeissa ja havaitsemaan mihin tällaiset arvokkaat tunteet johtavat. Itse asiassa niissä opetetaan vain hylkäämään, omissa maissamme, ajatus oman kulttuurimme ja omien tapojemme kunnioittamisesta niille, jotka tulevat pyytämään vieraanvaraisuuttamme.

Koulutusjärjestelmiämme ei pitäisi sopeuttaa muiden kansojen kulttuureihin. Maahanmuuttajien on sopeuduttava omiin kulttuureihimme, jos he aikovat pysyä maissamme.

 
  
  

– Mietintö: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, haluaisin vain korostaa tarvetta ilmasta voimakas tuki vetoomukselle, jota tuettiin tänä aamuna onnistuneella päätöksellä. On käsittämätöntä, että polygaamisen avioliiton tunnustamisen mahdollisuus mainittiin, vaikka vain ohimennen, Euroopan unionin asiakirjassa, erityisesti asiakirjassa, josta äänestettiin Euroopan parlamentissa.

Sillä ei ole mitään tekemistä Euroopan unionin kulttuurin kanssa. Euroopan unionin oikeuden alalla ei pitäisi olla tilaa tällaisille kannoille – ne ovat vastoin perinnettämme, joka on kristityn Euroopan perinne, ja ne tarkoittavat muun muassa naisten oikeuksien murskaamista. Siksi tämänaamuinen päätös oli erittäin tärkeä, mutta vastuuton teko sisällyttää tällainen maininta Euroopan parlamentin asiakirjaan on erittäin huolestuttavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, en voinut kannattaa Adina-Ioana Văleanin mietintöä. Siinä sallitaan tilanne, jossa laki on ristiriidassa itsensä kanssa, mikä rikkoo toissijaisuusperiaatetta vastaan, edistää kolmansista maista, joissa on erilainen kulttuuri, tulevien perheiden yhdistämistä ja sallii myös polygamian. Se luo oikeudellisen kaaoksen. Kuten tiedämme, eri jäsenvaltioissa käytetään eri määritelmiä "perheestä" ja "perheenjäsenestä". Oikeudet, esimerkiksi perintöoikeus, ovat erilaisia, perhelainsäädäntö on erilainen samoin kuin oikeus saada sosiaalietuuksia. Uusi sosiaalietuuksia koskeva oikeus ilman isäntämaan suostumusta ja ottamatta huomioon taloudellista tilannetta voi johtaa vakaviin sosiaalisiin konflikteihin. Vastustan sitä, että Euroopan parlamentti rikkoo jatkuvasti toissijaisuusperiaatetta.

 
  
  

– Mietintö: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, minulla oli tänä aamuna etuoikeus istua hyvän työtoverini Daniel Hannanin vieressä, jonka pari viikkoa sitten pitämä puhe on mullistanut tiedon ja poliittisen ajattelun välittämisen ja muuttaa sen tulevaisuudessa. Internetin valta on erittäin tärkeä, mutta se on vieläkin tärkeämpi perinteisten tiedotusvälineiden suhteen.

Äänestin mietintöä vastaan yhdestä yksinkertaisesta syystä, joka on se, että en kannata unionin kansalaisuuden edistämistä. Olen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ja ylpeä siitä, ja se, mitä meidän pitäisi edistää, on yksittäisten jäsenvaltioiden kansalaisuuden edistäminen ja sen toteaminen, että olemme valtioina Euroopan unionin jäseniä mutta emme ole unionin kansalaisia. Olemme niiden valtioiden kansalaisia, joissa olemme syntyneet ja joissa meitä on hoidettu lapsena, jotka ovat suojelleet meitä ja jotka ovat antaneet monelle meistä turvapaikan vuosien varrella. Se on ylpeydenaiheeni nyt ja tulevina vuosina.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Arvoisa puhemies, jo muinaiset kreikkalaiset ovat keskustelleet kysymyksestä, jota käsittelemme. Kaupunkivaltioiden liitoissaan he keskustelivat siitä, kuinka hyödyllinen on isopoliteia eli identtinen kansalaisuus, joka antoi jokaiselle henkilölle samat oikeudet eri kaupungeissa, ja sympoliteia eli yleinen kansalaisuus.

Se ei yllätä teitä, että kannatan päättäväisesti ensin mainittua järjestelyä. Itse asiassa unionin kansalaisuus on luonteeltaan hyvin keinotekoinen. Esittelijä pahoittelee ennen kaikkea sitä, että kansalaiset eivät tunne oikeuksia, joita se heille antaisi. Huomautan kuitenkin, että aina kun kansalaisilta kysytään mielipidettä, esimerkiksi unionin perustuslaista tai sen käsittämättömästä ilmenemismuodosta Lissabonin sopimuksesta, ja he vastaavat ei, niin heidän mielipiteensä jätetään tahallisesti huomiotta.

Sen takia oletettavasti reilut yhteisen kansalaisuuden rakennelmat vaikuttavat minusta varsin tekopyhiltä, ja korvaisin sen mielelläni yhdentyneiden mutta suvereenien valtioiden oikeuksien keskinäisellä tunnustamisella.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, kansalaisuus määrittää sen, keitä me olemme. Se on identiteettimme perusta. Olen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ja ylpeä siitä, enkä vähiten siksi että IRA on yrittänyt väkivaltaisesti pakottaa minut ja vaalipiirini jäsenet luopumaan tuosta kansalaisuudesta – missä he eivät onneksi ole onnistuneet.

Kansalaisuus kuuluu jäsenvaltioille. Sitä ei pidä siirtää eikä sitä pidä jakaa. Siksi torjun tämän keksinnön, unionin kansalaisuuden, jolla tietysti täydennetään käynnissä olevia ja Lissabonin sopimuksella tuettavia pyrkimyksiä rakentaa EU:sta valtio, ja siten myös käsitteen, että meidän kaikkien täytyy olla ennen kaikkea EU:n kansalaisia, pidimme siitä tai emme, halusimme sitä tai emme. Torjun tämän filosofian ja torjun Lissabonin sopimuksen.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tästä on tulossa aika tuttu valitus, joka koskee yhteisymmärrystä kollegoiden kanssa.

Äänestin mietintöä vastaan, koska minäkin luonnollisesti torjun täysin koko unionin kansalaisuuden käsitteen. Katson, että kansalaisuus kuuluu vain kansallisvaltioille ja katson että kaikki toimet, joita on unionin kansalaisuuden kehittämistä koskevien pyrkimysten taustalla, liittyvät samoihin pyrkimyksiin luoda Euroopan supervaltio.

Monet vaalipiirini asukkaat ja minä itse olemme tyytymättömiä siihen, että meitä pakotetaan unionin kansalaisiksi. He näkevät kansalaisuuden jonakin, joka vahvistetaan tai hylätään vuosisatojen aikana kehittyneiden yhteisten arvojen ja ihanteiden perusteella. Ketään meistä ei ole kuultu, yhtään kansanäänestystä tai kuulemista ei ole järjestetty siitä, haluammeko tulla unionin kansalaisiksi.

Lissabonin sopimuksesta pitäisi tietysti järjestää kansanäänestys. Meiltä olisi myös kysyttävä, haluammeko unionin kansalaisuutta kotimaamme kansalaisuuden lisäksi. Meillä ei ole oikeutta hylätä unionin kansalaisuutta, vaikka torjumme täysin – kuten minä – koko käsitteen.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, minä en ole ensisijaisesti Euroopan unionin kansalainen. Olen Irlannin kansalainen, ja sitä täydentää lisäksi unionin kansalaisuus.

Olen oppinut tänään täällä paljon. En tiennyt, että brittiläiset kollegani olivat kansalaisia. Ajattelin, että he ovat alamaisia. Minulla ei ole kuitenkaan vaikeuksia sanojen "alamaiset" ja "kansalaiset" kanssa. Henkilö voi olla skotlantilainen, walesilainen tai englantilainen, mutta hänen on oltava skotlantilainen, walesilainen tai englantilainen tai joku niistä Irlannin asukkaista, jotka valitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuuden, ollakseen britti. Britannian kansalaisia ei ole olemassakaan, ellei ole Pohjois-Irlannin irlantilainen, skotlantilainen, walesilainen tai englantilainen.

En todellakaan ymmärrä mistä täällä on tänään puhuttu. Nämä ovat jäsenvaltiomme kansalaisuuden täydentäviä lisiä, eikä minulla ole tosiaankaan mitään vaikeuksia sen kanssa. Ihmiset tekevät kärpäsestä härkäsen, koska vaalit ovat tulossa ja käyttävät jatkuvia EU:n vastaisia puheita omien etujen ajamiseksi eivätkä edustamiemme valtioiden etujen ajamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Joillakin kollegoistamme näyttää olevan erittäin kapea, yksiulotteinen näkemys kansalaisuudesta ja myös identiteetistä. Me olemme kuitenkin monisärmäisiä: kannatan Englantia jalkapallossa, koska olen englantilainen ja se on osa identiteettiäni; kannatan Isoa-Britanniaa olympialaisten yleisurheilussa, koska se on identiteettini laajempi ulottuvuus; ja kannatan Euroopan golf-joukkuetta Ryder Cupissa Yhdysvaltoja vastaan – ja oletan että jopa arvoisa jäsen, joka äsken esitti huomautuksensa, tekee niin.

Nämä ovat identiteettimme ja kansalaisuutemme eri ulottuvuuksia. Ne eivät ole ristiriidassa vaan täydentävät toisiaan. Mitään tällaista kansalaisuutta ei ole tietenkään annettu kansanäänestyksellä. Koskaan ei ole järjestetty kansanäänestystä siitä, olenko englantilainen tai onko minulla Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuutta – joka on nyt alamaisuuden tilalla – eikä koskaan ole järjestetty kansanäänestystä sopimuksista, joilla lähes kaksi vuosikymmentä sitten luotiin unionin kansalaisuuden käsite, joka yhdistää sen erityisesti tiettyihin oikeuksiin, joita meillä on ja joita nautimme koko EU:ssa, ei sen enempää eikä vähempää.

 
  
  

– Mietintö: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Arvoisa puhemies kannatin tätä mietintöä, koska katson, että se jatkaa Euroopan parlamentin ratkaisevan tärkeää työtä, jonka avulla ympäristösitoumuksemme yhdistetään tarpeeseemme saattaa jäsenvaltiot pois nykyisestä talouskriisistä. Syynä oli myös se, että asia koskee taloutemme ja yhteiskuntamme jokaista osa-aluetta. Meidän on omaksuttava kokonaisvaltainen lähestymistapa talouden ja ympäristön elvyttämiseen.

Työskentelin asuntoalalla 18 vuotta ja olen huolestunut siitä, ettei asumiseen ja energiaan ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, varsinkaan rakentamisen aikaan, sillä asuminen aiheuttaa huomattavan määrän hiilidioksidipäästöjä. Koheesiopolitiikkaan keskittyminen on järkevä tapa täyttää yhteiskunnalliset ja taloudelliset velvollisuutemme. Muutos, niin kuin moni muukin asia, alkaa kotona. Se, että Euroopan kehitysrahaston varoja käytetään täydentämään alue- ja paikallisviranomaisten ohjelmia, jotka koskevat eristyslaseja, eristämistä ja aurinkopaneeleja tai vanhojen boilerien vaihtamista energiatehokkaampiin, on erinomainen esimerkki siitä, miten Euroopan unioni voi auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan tavoitteet, jotka hyödyttävät kaikkia unionin kansalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kun näin mietinnön otsikon "energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävät investoinnit", se teki minuun vaikutuksen. Kukaan ei voi olla eri mieltä siitä näinä ilmastonmuutoksen aikoina, ajatteli siitä mitä tahansa. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että energiatehokkuutta ja energiansäästöä olisi lisättävä.

Euroopan parlamentin pitäisi varmasti antaa esimerkki. Miten voimme puhua energiatehokkuudesta tai miten voimme puhua energiansäästöstä, kun meillä on edelleen kolme Euroopan parlamentin rakennusta? Meillä on Strasbourgissa rakennus, jota käytetään vain 12 viikkoa vuodessa, ja se aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja energiantuhlausta silloinkin, kun emme ole siellä. Meillä on Luxemburgissa toimistorakennus, jossa parlamentin jäsenet eivät koskaan käy (ja rakennamme parhaillaan uutta rakennusta Luxemburgiin), ja meillä on tämä rakennus täällä Brysselissä. On lopetettava energiatehokkuutta koskeva tekopyhyys, johdettava esimerkin avulla ja tyydyttävä yhteen Euroopan parlamentin rakennukseen.

 
  
  

– Mietintö: Henrik Lax (A6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, viisumimenettelyjä koskevissa vaikeuksissa on tärkeää, että menettelyjä yksinkertaistetaan, mukaan luettuna hakijan kustannusten vähentäminen. Se helpottaa kulttuurivaihtoa ja yhteistyötä EU:n ja kolmansien valtioiden välillä. Katson, että viisumimenettelyjen yksinkertaistaminen on välttämätöntä niiden henkilöiden kohdalla, joilla on perhettä jäsenvaltioissa. Otetaan Puola esimerkiksi. Satojen vuosien ajan Puolan historia on kietoutunut tiiviisti yhteen Ukrainan ja Valko-Venäjän kaltaisten maiden historian kanssa. Kyseisissä maissa asuu suuri puolalainen vähemmistö. Kyseisillä ihmisillä ei ole Puolan kansalaisuutta, mutta he ylittävät rajan usein vieraillakseen sukulaistensa luona.

Viisumimenettelyjen mahdollisimman pitkälle menevä yksinkertaistaminen on siksi välttämätöntä niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat saavuttaneet viisumiviranomaisten luottamuksen siten, että eivät ole rikkoneet viisumisäännöksiä. Minusta on merkittävää, että biometristen tunnisteiden käyttöönotto helpottaa tiedonvaihtoa ja viisumijärjestelmän tulevaa integroimista, mikä taas helpottaa viisumimenettelyjä ja parantaa myös turvallisuutta koko EU:ssa. Mietintö on tärkeä EU:n ja kolmansien valtioiden suhteiden kehittymisen kannalta.

 
  
  

– Mietintö: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, jälleen kerran äänestin tämän mietinnön puolesta, koska katson, että jos haluamme edetä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, meidän on tehtävä ympäristöystävällisten tuotteiden valitseminen helpommaksi kuluttajille.

Vaikka alueeni – West Midlands – on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan harvoista sisämaa-alueista, kulutamme tietysti kalaa ja kalatuotteita, joihin mietinnössä viitataan.

Ottamalla käyttöön vapaaehtoisia järjestelmiä, kuten ympäristömerkkejä, voimme tukea energiatehokkaampien ja ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden markkinoita. Se täydentää muita ilmastonmuutosta koskevia markkinapohjaisia ratkaisuja, kuten ympäristöystävällisten tuotteiden veronalennukset.

Vaalipiirini asukkaat kertovat minulle, että ovat tyytyväisiä voidessaan tehdä erilaisia valintoja, jos tuotteiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden ostamista helpotetaan. Meidän on tiedotettava järjestelmästä paremmin, jos sillä halutaan saada aikaan toivottu vaikutus, ja järjestelmä vaatii parempaa markkinointia mutta myös siinä annettujen tietojen standardointia ja yhdenmukaistamista, jotta siitä olisi todellista hyötyä kuluttajille.

Hyvä malli on renkaiden energiatehokkuutta koskeva mietintö, jonka parissa olen työskennellyt ja jossa esitetään vastaavia yksityiskohtaisia tietoja selvästi ja tiiviisti.

 
  
  

– Mietintö: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, me, Saksan konservatiivien ryhmä (CDU/CSU), äänestimme Kathalijne Buitewegin mietintöä vastaan. Vastustamme kaikenlaista syrjintää, mutta emme usko, että laaja EU:n puitedirektiivi on oikea tapa suojella asianosaisia. Kymmenen jäsenvaltiota ei ole vieläkään saattanut nykyistä syrjinnän vastaista direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siitä huolimatta Euroopan parlamentin yksinkertainen enemmistö – ei määräenemmistö – äänesti tänään laajennuksen puolesta. Se aiheuttaisi huomattavaa lisäbyrokratiaa ja tarpeettomia kustannuksia – eivätkä kansalaiset voi sitä ymmärtää.

Parannuksia voidaan toki tehdä vakuutusalalla ja vammaisten esteetöntä pääsyä koskevissa rakenteellisissa mukautustoimissa. Myös ryhmäkanneoikeutta koskevasta vaatimuksesta voitaisiin luopua. Katsomme kuitenkin, että jäsenvaltioille aiheutuu vakavia ongelmia, jos meidät esimerkiksi pakotetaan sisällyttämään vakaumus kiellettyihin syrjintäperusteisiin. Siitä seuraisi, että ääriliikkeet ja lahkot, kuten Skientologia, voisivat hakea direktiivin suojaa.

Vastustamme myös täysin samanarvoisen aseman myöntämistä perinteisille avioliitoille ja samaa sukupuolta edustavien henkilöiden avioliitoille. Komissio katsoo, että direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä edellyttää, että samaa sukupuolta oleville pareille, jos ne tunnustetaan kyseisessä jäsenvaltiossa, olisi annettava samat oikeudet kuin naimisissa oleville pareille. Vastustamme tätä ajatusta. Äänestimme siksi mietintöä vastaan ja sen puolesta, että ehdotus palautetaan komissioon.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää kahdesta syystä. Ensinnäkin me kaikki hyväksymme hieman syrjintää. Kaikissa maissa meillä on uskonnollisia kouluja – katolisia, protestanttisia, islamilaisia, juutalaisia – ja kyseisiin kouluihin liittyy syrjintää, koska niihin ensisijaisesti hyväksytyt oppilaat edustavat kyseistä uskontoa. Kannatan sitä. Kannatan uskonnollisia kouluja.

Kuitenkin tärkein syy, miksi äänestin tyhjää, oli se, että tämä kääntää koko juridiikan periaatteen ylösalaisin. Olemme syyttömiä, kunnes meidät on todistettu syyllisiksi. Tämä on perusperiaate, sitä se on varmasti Yhdistyneen kuningaskunnan laissa, ja uskallan sanoa, että myös monissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tämä kääntää todistustaakan toisinpäin, ja sitä ei voida hyväksyä. Tietysti me kaikki vastustamme syrjintää. Kannatamme kaikki tasa-arvoista kohtelua, mutta meidän on tunnustettava, että lain periaatteet, jotka ovat johdattaneet meitä kautta historian, ovat edelleen voimassa. Siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, olen yksi niistä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenistä, jotka äänestivät mietinnön puolesta. Tein niin, koska katson, että Euroopan parlamentin on annettava tällä äänestyksellä selvä signaali syrjimättömyyden puolesta, ja on olemassa muita paljon tärkeämpiä tekijöitä kuin ne, jotka äsken mainittiin.

Itse asiassa jäsenvaltioissa on tilanteita, joissa lapsilta evätään koulunkäynti omalla äidinkielellä ja joissa sen käyttö on kielletty. Olemme todella kaukana todellisesta tilanteesta. Siksi on oikein lähettää signaali, kuten Euroopan parlamentti on tuellani tehnyt. Jäljellä on varmasti vielä paljon tehtävää, kun yritetään oppia tuntemaan toiset paremmin, ja olemme kaukana kulttuurien vuoropuhelusta, jossa lupasimme saavuttaa edistystä vuonna 2008. Pahoittelen kaikkia kiistoja, joita mietintöön on liittynyt.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa meillä on viime vuosikymmeninä kehittynyt loistelias perinne torjua yhdessä syrjintää ja tehdä siitä laitonta sekä kannustaa luopumaan siitä.

Tällä mietinnöllä pyritään korjaamaan epäkohta. Meillä on lainsäädäntöä, jossa perustellusti kielletään rotuun ja sukupuoleen perustuva syrjintä työpaikalla ja muualla, mutta vammaan tai ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kielletty vain työpaikalla muttei muualla – ei kuluttajansuojelussa eikä muissa tilanteissa, joihin kansalaiset voivat joutua ja tulla syrjityksi.

On oikein korjata kyseisen epäkohta. Tänään suuri enemmistö lähettää selvän viestin neuvostolle, ja odotan toiveikkaana sen hyväksymistä lähitulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, laskin eilisessä keskustelussa monia perusteita sille, miksi en voi hyväksyä Buitenwegin mietinnön tarkistuksia ja ehdotuksia. Niitä on mahdollisesti vielä enemmän kuin alkuperäisessä komission ehdotuksessa syrjinnän vastaiseksi direktiiviksi. Niistä tarkistuksista huolimatta, joista äänestimme tänään, mietintö loukkaa toissijaisuusperiaatettta tavalla, jota en voi hyväksyä. Se tuottaa valtavasti byrokratiaa, joka on erittäin kallista ja luo huomattavia esteitä jäsenvaltioille. Ennen kaikkea se todistaa poikkeuksellisen suuresta epäluottamuksesta itse jäsenvaltioita kohtaan.

Ongelmana tällaisissa teksteissä, joihin sisältyy kaikenlaisia asioita, on se, että niissä on tietysti myös joitain hyviä kohtia. Haluaisin käyttää tätä äänestysselitystä, sikäli kun se on tarpeen, vahvistaakseni että on sanomattakin selvää että tuen täysin koko yhteisön toteuttamia tärkeitä toimia esimerkiksi vammaisten hyväksi. Tässäkin asiassa olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot voivat hoitaa asiat parhaiten.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Arvoisa puhemies, tämä mietintö perustuu käsitteelliseen väärinkäsitykseen. Täysistuntosalin ulkopuolella tasa-arvo tarkoittaa ihmisten oikeutta tulla kohdelluksi samalla tavalla. Täällä istuntosalissa tarkoitamme sillä ihmisten oikeutta tulla kohdelluksi eri tavalla.

Se on ratkaiseva kohta. Tällaisella syrjinnän vastaisella lainsäädännöllä ei paranneta lain tasa-arvoperiaatetta. Se on vastakkainen periaate. Kun annamme tällaisen mietinnön kuin tämä, otamme valtaa pois ihmisiltä, joita kansalaiset voivat äänestää – ja joita vastaan he voivat äänestää – ja annamme sen umpimähkäisesti lakimiehille. Jos mietintöä sovellettaisiin kirjaimellisesti, se estäisi oopperataloa kieltäytymästä miesten palkkaamisesta sopraanon rooleihin, se estäisi työväenpuolueen poliitikkoa kieltäytymästä konservatiivin palkkaamisesta puolueen tiedottajaksi ja se estäisi katolista koulua tai sairaalaa suosimasta katolilaisten palkkaamista.

Kun mainitsin nämä seikat, mietinnön kannattajien vastaus oli se, ettei sitä käytettäisi sillä tavalla ja että jokainen tietää mitä se todella tarkoittaa. Minusta on erittäin huonoa juridiikkaa kriminalisoida kaikki teoriassa ja sitten luottaa umpimähkään siihen, että tuomioistuimet eivät sovella lakia.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Arvoisa puhemies, suuri katolinen filosofi Chesterton sanoi, että nykymaailma oli täynnä hulluksi muuttuneita kristittyjä ajatuksia.

Uskon, että Kathalijne Maria Buitenwegin mietintö on erinomainen osoitus siitä. Teksti alkaa arvokkailla ajatuksilla sellaisen syrjinnän välttämiseksi, josta esimerkiksi vammaiset henkilöt voivat kärsiä, ja sitten teksti muuttuu täysin totalitaariseksi, kun siinä tehdään periaatteellinen käsitteellinen virhe, toisin sanoen ei eroteta perusteltuja eroja ja epäoikeudenmukaista syrjintää.

On esimerkiksi luonnollista, että lapsella on oikeus isään ja äitiin, vaikka hänet olisi adoptoitu. Tämän oikeuden on oltava tärkeämpi kuin samaa sukupuolta olevien henkilöiden oikeus adoptoida lapsi. On luonnollista tehdä eroja kansallisuuden perusteella. On luonnollista, että ranskalaiset, britit, tšekit ja liettualaiset ovat kotimaassaan etusijalla ulkomaalaisiin nähden, samalla tavalla kuin kyseisten ulkomaalaisten on luonnollista olla etusijalla kotimaassaan muihin unionin kansalaisiin nähden.

Nämä ovat täysin perusteltuja eroja, mutta ne jätetään huomiotta mietinnössä, jossa kaiken lisäksi poistetaan syyttömyysolettama. Tämä on todellinen askel kohti pehmeää totalitarismia, joka on uusi poliittisen korrektiuden doktriini.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, samalla kun 10 jäsenvaltiota 27:stä on osallisena käynnissä olevassa oikeuskäsittelyssä, koska ne eivät ole saattaneet ensimmäistä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä, olemme nähneet tänään yksinkertaisen enemmistön äänestävän vielä toisesta direktiivistä ensimmäisen jatkoksi.

Äänestin henkilökohtaisesti – ryhmäni enemmistön kanssa – "ei". Miksi? Mainitsen kaksi esimerkkiä. Kotiseudultani Frankenista saamieni kokemusten takia tunnen poliittisten ääriainesten, uusnatsien ja vasemmistoradikaalien, pyrkimykset hankkia kiinteistöjä ja saada siten laajaa myönteistä julkisuutta. Jos ehdotus pannaan täytäntöön, tasa-arvoista kohtelua koskeva direktiivi tarkoittaa, että omistajien ja vuokraisäntien on nyt joissakin tapauksissa tehtävä sopimuksia, joista he ovat tähän saakka voineet kieltäytyä.

Siitä syystä äänestin tänään Kathalijne Maria Buitenwegin mietintöä vastaan. Toinen syy on se, että tämän päivän tarkistuksessa käänsimme takaisin todistustaakan kääntämisen ja sen myötä oikeusvaltioperiaatteen perustekijän. Pidän sitä täysin perusteettomana. Kolmas kohta liittyy sanomalehtiin ja kustantajiin, joiden vapautta kieltäytyä ääriainesten aineiston julkaisemisesta rajoitettaisiin tällä direktiivillä. Se on mielestäni selvä lehdistönvapauden loukkaus ja siksi torjun sen.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä tyytyväisenä, koska olen aina taistellut kaikenlaista syrjintää vastaan. Minusta on tärkeää, että meillä on puitteet ihmisten hyväksikäytön estämiseksi heidän uskontonsa, ikänsä, vammansa, koulutuksensa tai siviilisäätynsä perusteella. Ilman kyseisiin seikkoihin perustuvan syrjinnän vastaista suojelua tavoitteemme sosiaalisesta Euroopasta on merkityksetön. Niin käy erityisesti nykyisen taloudellisen tilanteen aikana. Näinä vaikeina aikoina on aina kiusaus käyttää hyväksi niitä, jotka eivät pysty puolustamaan itseään, ja oikoa mutkia sellaisen sääntelyn alalla, jolla pyritään nimenomaan suojautumaan hyväksikäytöltä.

Vaalipiirissäni West Midlandsissa meitä uhkaa äärioikeiston nousu. Uskon, että EU:lla on merkittävä osa sen varmistamisessa, että ihmiset tietävät, että heitä suojellaan aggressiolta ja hyväksikäytöltä.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin mietintöä vastaan siitä periaatteellisesta syystä, että mielestäni näillä kysymyksillä ei ole mitään tekemistä Euroopan unionin kanssa. En katso, että EU:n lainsäädäntöön on mitään tarvetta näissä asioissa. Katson, että arat, perinteiset kysymykset, kuten tämä, voidaan hoitaa paljon paremmin jäsenvaltioissa, joissa yksittäiset kansalliset parlamentit voivat ottaa huomioon peruskulttuurin, perinteet ja oikeusjärjestelmän, jotka vallitsevat kyseisissä valtioissa.

Monet muut parlamentin jäsenet ovat nostaneet esiin erityisiä ongelmia, joita ehdotus aiheuttaa. Niitä aiheutuu uskonnollisille ryhmille, jotka pakotetaan palkkaamaan toista uskontoa harjoittava henkilö, uskonnollisille kouluille sekä eri poliittisten ryhmille, jotka haluavat palkata henkilön, joka edustaa niiden omia näkemyksiä ja arvoja. Periaatteellinen ongelma tässä on se, että ehdotus poistaa valtaa meiltä, vaaleilla valituilta poliitikoilta tai kansallisilta poliitikoilta ja antaa sitä tuomareille, joita ei ole valittu vaaleilla ja jotka tulkitsevat lainsäädäntöä tavoilla, joita mietinnön hyvää tarkoittavat laatijat eivät koskaan suunnitelleet. Uskon, että olemme keittämässä melkoista soppaa.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin henkilöiden yhdenvertaista kohtelua koskevaa mietintöä vastaan huolimatta siitä, tai ehkä juuri siksi, että vastustan syrjintää. Tämän asiakirjan hyväksyminen tarkoittaisi oikeudellisesti taatun, yhdenvertaisen pääsyn myöntämistä pedofiileille työpaikkoihin, joissa he olisivat suorassa kontaktissa lapsiin, mikä olisi uhka lapsille. Se tarkoittaisi myöntymistä fasistiryhmien ja uskonnollisten lahkojen julkaisuihin ja julkisiin esiintymisiin, kirkkojen yhteisöissään ylläpitämien koulutus- ja hyväntekeväisyyskeskusten kieltämistä, mikä haittaisi vakavasti sosiaalista toimintaa, ja se antaisi entistä paremmat mahdollisuudet kristittyjen syrjintään. Asiakirja on toissijaisuusperiaatteen vastainen, mistä on tulossa yhä yleisempi käytäntö Euroopan parlamentissa.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, haluaisin välittää vammaisten ja erityistarpeita omaavien henkilöiden huomattavan yllätyksen ja pettymyksen. He odottivat, että heille tarjotaan puitedirektiiviä tällä vaalikaudella, niin että jäsenvaltiot mukauttaisivat lainsäädäntöään eikä tätä ihmisryhmää syrjittäisi. Heitä voi edustaa valtava eurooppalainen ammattiliitto, mutta he eivät pysty ilmaisemaan henkilökohtaisesti tahtoaan saada suojelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, minulla oli huoleni komission ehdotuksen sanamuodosta – mutta mikään lainsäädäntö ei ole täydellistä. Äänestin johdanto-osan 17 kappaleen kummankin osan, tarkistuksen 28 puolesta. Aikomukseni oli äänestää alkuperäisen tekstin puolesta, mutta en halunnut äänestää tarkistuksen sanamuotoa vastaan. Vaikka se ei olekaan yhtä voimakas kuin alkuperäinen teksti jäsenvaltioiden oikeuksien suhteen, se ilmaisee huoleni riittävästi, ja oli selvää, että se hyväksyttäisiin suurella enemmistöllä. Siksi minulla ei ollut tilaisuutta äänestää alkuperäisen tekstin puolesta. Se olisi hylätty kyseisissä olosuhteissa, ja siksi olisi vaikuttanut siltä, että äänestän periaatetta vastaan, enkä halunnut tehdä niin.

Tutkittuani tekstin perusteellisesti olen tyytyväinen siihen, että ehdotuksella parannetaan vammaisten henkilöiden tavaroiden ja palveluiden saantia, ilman että siinä viitataan tarpeettomasti tekstiin, joka voidaan päätellä abortiksi.

Uskon vakaasti, että on perustettava mekanismeja, jotka antavat vammaisille henkilöille mahdollisuuden matkustaa Euroopan unionissa tasaveroisesti muiden kansalaisten kanssa. Euroopassa on yli 50 miljoonaa vammaista kansalaista, ja siksi meidän on toteutettava kaikki mahdolliset toimet heidän hyvinvointinsa parantamiseksi. Äänestin siitä syystä mietinnön puolesta.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: B6-0177/2009 (EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelu)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kannatin päätöslauselmaa EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun arvioinnista. Äänestin "kyllä", koska olen tyytyväinen EU:n ja Valko-Venäjän korkean tason vuoropuhelun lisääntymiseen, mukaan luettuna kahdenväliset yhteydet ja komission aloitteesta toteutettu tehostettu tekninen yhteistyö.

Haluaisin samalla muistuttaa siitä, että EU:n ja Valko-Venäjän poliittisen vuoropuhelun on oltava ehdollista ja se on liitettävä suoraan vapauksia koskevien rajoitusten poistamiseen sekä rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistujien ja ihmisoikeusaktivistien sortamisen lopettamiseen.

Vaadin, että Valko-Venäjän demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan EU:n ja Valko-Venäjän väliseen vuoropuheluun.

Lopuksi toivon, että Valko-Venäjän hallitus käyttää hyväkseen seuraavat yhdeksän kuukautta saavuttaakseen varteenotettavaa edistystä useilla aloilla, mukaan luettuna kokoontumisvapaus ja poliittisten oikeuksien ja vapauksien myöntäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta, koska siinä esitetään tasapainoinen ja realistinen katsaus Euroopan unionin ja Valko-Venäjän suhteista.

Presidentti Lukašenka näyttää pyrkivän parempiin suhteisiin Euroopan unionin ja Venäjän federaation kanssa. Poliittisten vankien vapauttaminen vuosi sitten, oli ensimmäinen merkki Lukašenkan hallinnon halusta noudattaa EU:n vaatimuksia ja osallistua vakavaan vuoropuheluun.

Vaikka hallinnon harjoittaman sorron lieventämistä voidaan pitää parannuksena, todellinen vallanvaihto ei ole vielä alkanut. Uskon, että Valko-Venäjän demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on välttämätöntä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän merkitykselliselle vuoropuhelulle ja lopulta keskeinen tekijä onnistuneessa demokratisointiprosessissa.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: RC-B6-0165/2009 (Eurooppalainen tietoisuus ja totalitarismi)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, yhteinen päätöslauselmaesitys, jonka hyväksymme huomenna, sisältää monia tukemisen arvoisia kohtia. Olen samaa mieltä esimerkiksi siitä, että ei pitäisi unohtaa uhrauksia, joita erittäin monet ihmiset ovat tehneet taistelussa totalitaarisia hallituksia vastaan 2000-luvulla Euroopassa.

Haluan kuitenkin esittää muutaman huomautuksen. On valitettavaa, ettei siinä mainita niiden totalitaaristen hallitusten liittolaisia, jotka viime aikoihin saakka pitivät otteessaan lähes koko Itä-Eurooppaa. On totta, että oikeistopoliitikot esittivät arvokkaita vaatimuksia Itä-Euroopan demokratisoimiseksi, mutta sitäkin enemmän on totta, että monet vasemmistopoliitikot tukivat aktiivisesti kyseisiä kommunistihallituksia, vaikka he esittävät nykyään täysin viatonta, jopa tässä parlamentissa.

Toiseksi, meillä on todellakin oltava rohkeutta ottaa tässä mietinnössä kantaa vaientamista koskevia lakeja vastaan. Historiallisia tutkimuksia olisi tehtävä hienovaraisesti, oli se kuinka vaikeaa tahansa, osoittaen kunnioitusta uhreille, mutta täysin vapaasti. On valitettavaa, että olemme päästäneet molemmat tilaisuudet käsistämme.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Kannatan päätöslauselmaa, joka syntyi neljän poliittisen ryhmän yhteistyönä. Asiakirja on tasapainoinen ja siitä voidaan sanoa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Itse asiassa se on kaikki mitä voimme tehdä yhdessä Euroopan parlamentissa oikeuden nimessä.

Olemme vanhemmillemme ja isovanhemmillemme velkaa voimakkaan parlamentaarisen viestin, ja sen me olemme antaneet tänään. Velvollisuutemme on kuitenkin välttää sen toistuminen, mistä olemme keskustelleet, käyttämällä käytettävissämme olevia varoja. Totuus ja muistaminen ovat merkittävässä osassa tässä yhteydessä. Velvollisuutemme on varmistaa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Arvoisa puhemies, päätöslauselmassa muistellaan fasismin ja neuvostokommunismin kauhuja. Kukaan eurooppalainen, kukaan länsimaisen kulttuurin lapsi, kukaan sivistynyt ihminen ei voi olla eri mieltä. Sen jälkeen päätöslauselmassa kuitenkin esitetään Euroopan unioni tällaisen totalitarismin vaihtoehtona ja vastalääkkeenä. Siinä lukee: "Euroopan unionilla on erityinen vastuu demokratian sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen edistämisestä ja turvaamisesta Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella".

Tässä kohdassa, ystäväni, te möhläätte. Euroopan unioni ei turvaa demokratiaa, ei sen sisällä eikä ulkopuolella. Ulkomailla unioni käy kauppaa Castron Kuuban kanssa, ajatollahien kanssa Teheranissa; se vaatii oikeutta myydä aseita kommunistiselle Kiinalle. Täällä unioni hylkää kansanäänestyksen tuloksia, jos niissä vastustetaan tiiviimpää yhdentymistä.

Nyt tietysti on oltava varovainen, kun tekee tällaisia vertauksia. Kukaan ei väitä, että Euroopan unioni on neuvostojärjestelmä, jossa ihmisiltä otetaan pois passeja tai ylläpidetään pakkotyöleirejä tai toteutetaan näytösoikeudenkäyntejä. Sen pitäisi kuitenkin huolestuttaa meitä, kun jokin järjestelmä väittää, että vallitseva ideologia on liian tärkeä äänestykseen alistettavaksi.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Arvoisa puhemies, on hyvä nähdä, että kansallissosialismi rinnastetaan kommunismiin ja tuomitaan yhdessä muiden sellaisten totalitaaristen järjestelmien kanssa, jotka aiheuttivat 1900-luvulla lukuisia verilöylyjä mutta jotka saivat paljon suosiota monilta intellektuelleilta, joita ei ole koskaan asetettu vastuuseen ja joista monet ovat edelleen näkyviä henkilöitä.

Olen tyytyväinen nähdessäni, että monet tarkistukset, joilla pyrittiin pilaamaan teksti, on peruttu. En kuitenkaan usko, että on mahdollista esimerkiksi tehdä kyseisen pimeän aikakauden historiasta loukkaamatonta tai tuomita erimieliset äänet.

On todella hämmästyttävää, että Ranskassa kommunistien kehittämä Guessot’n laki voi edelleen hallita historiaa koskevaa keskustelua vakavien rikosoikeudellisten seuraamusten uhalla. Kollegamme Jacques Toubon kutsui lakia stalinistiseksi, kun se hyväksyttiin. No, hänen ystävänsä oikeusministeri Barrot ehdottaa lain ulottamista kaikkiin unionin jäsenvaltioihin, joissa sitä ei ole, ja jopa kolminkertaistamaan seuraamukset ja vankeustuomiot. Totalitarismia ei voida torjua totalitaarisin menetelmin.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE). - (ET) Minusta tuntuu, että minun on selitettävä, miksi kannatin tätä päätöslauselmaa toisin kuin monet muut poliittisessa ryhmässäni, sekä erityisesti miksi kannatin versiota, jota ryhmäni ei kannattanut. En ole samaa mieltä siitä, että päätöslauselmalla yritetään kirjoittaa historiaa uudelleen. Suuri osa Itä-Euroopan historiaa on kirjoittamatta tai ainakin vain harvojen tiedossa, erityisesti se osa, joka koskee kommunismiin liittyviä rikoksia.

En voi myöskään tukea sitä lähestymistapaa, että meidän olisi annettava historiantutkijoiden päättää mitä tapahtui. Pidän sitä moraalisena velvollisuutenamme ja olen tyytyväinen siihen, että tämä päätöslauselma on hyväksytty tänään.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kiitos että annoitte minulle tilaisuuden selittää, miten äänestin tästä asiasta.

Mietinnössä on kaksi mielenkiintoista lausetta, jotka ansaitsevat lisähuomiota. Ensimmäisessä tunnustetaan, että kommunismilla ja natsismilla on yhteinen perintö, ja pyydetään rehellistä ja perusteellista keskustelua kaikista viime vuosisadan totalitaarisista rikoksista.

Toinen lause, joka pistää silmään on "kehottaa käymään Euroopan laajuista julkista ja akateemista keskustelua totalitaaristen hallitusten luonteesta, historiasta ja perinnöstä […] kansainvälisten oikeudellisten puitteiden perusteella".

Ihmettelen todellakin, onko tällaiseen keskusteluun tarvetta. On varsin selvää, mikä oli yhteinen tekijä neuvostososialismin ja kansallissosialismin välillä. Lause sisältää vihjeen, ja vastaus on "sosialismi".

Kun sosialistiset Euroopan parlamentin jäsenet yrittävät estää sen, että tietty parlamentin jäsen toimii seuraavan parlamentin ensimmäisen istunnon puheenjohtajana, olivat hänen näkemyksensä kuinka vastenmielisiä tahansa, se on hyökkäys sananvapautta vastaan. Kun Yhdistyneen kuningaskunnan sosialistihallitus kieltäytyy kunnioittamasta vaalilupaustaan järjestää kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta, se on suvaitsemattomuutta. Meidän on oltava huolellisia, ettei siitä tule ensimmäistä askelta kohti totalitarismia.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Arvoisa puhemies, neuvostototalitarismi ei vain vanginnut ihmisiä. Valitettavasti se vangitsi myös historian ja asiakirjansa. Miljoonia sivuja historiaa on kätketty salaisiin arkistoihin, jotka ovat edelleen Moskovassa. Kokonaiset junat kuljettivat miljoonia historiallisia asiakirjoja, jotkut oli varastettu saksalaisilta, mutta useimmat ryöstetty suoraan, tai kuten Italiassa, saatu kommunistipartisaaneilta.

Haluaisimme päästä tutkimaan historiaamme. EU:n on vaadittava sitä, sen on onnistuttava siinä. Haluaisimme tutustua asiakirjoihin, joita ei voi tutkia: esimerkiksi italialaisten sotavankien joukkotuhosta. Heitä yritettiin aivopestä ja pidettiin ilman ruokaa, monia huonommissa olosuhteissa kuin natsien vankileireillä. He kuolivat kärsien tuhannella eri tavalla ja kidutuksen, myös psykologisen kidutuksen, seurauksena. Tekoon syyllistyi Neuvostoliiton kommunistien agitprop-koneisto, mutta valitettavasti myös italialaiset kommunistit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). - (EL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin Nea Dimokratia -ryhmä, joka kuuluu Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmään, tuomitsee täysin kaikki totalitarismin muodot ja korostaa samalla menneisyyden muistamisen merkitystä. Tämä on tärkeä osa historiaamme. Katsomme kuitenkin, että Euroopan parlamentin enemmistöpäätökset eivät ole päteviä historian tosiasioiden tulkintoja. Historiallisten tosiasioiden arviointi on historiantutkijoiden ja vain heidän tehtävänsä. Siksi päätimme äänestää tyhjää neljän poliittisen ryhmän, myös PPE-DE-ryhmän, yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, joka koskee eurooppalaista omaatuntoa ja totalitarismia.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: RC-B6-0166/2009 (kulttuurin rooli)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, eikö tällä parlamentilla ole itsetietoisuuden tajua? Hyväksymme päätöslauselman, jossa tuomitaan totalitarismi, ja sitten, sekunteja myöhemmin hyväksymme päätöslauselman, jossa Brysseliä vaaditaan rahoittamaan alueiden kulttuuripolitiikkaa.

Ystäväni, kulttuuria ei voida luoda byrokraattisella määräyksellä. Se kasvaa orgaanisesti; se kehittyy luonnollisesti kansassa ja omalla tavallaan tämä mietintö osoittaa tarkasti Eurooppa-hankkeen keskeisen puutteen. Brysselin toimielimillä ei ole juuria missään kansassa, missään demoksessa eikä missään kulttuurisessa kokonaisuudessa. Sen sijaan että hyväksyisimme sen ja yrittäisimme sopeuttaa toimielimemme yleiseen mielipiteeseen, yritämme sopeuttaa yleisen mielipiteen olemassa oleviin toimielimiimme.

Jos haluamme todella voittaa kansalaiset puolellemme, emme voi tehdä sitä tukemalla kansantanssia. Se onnistuu kunnioittamalla heidän mielipiteitään ja se tarkoittaa sitä – kuten näette en ole sanonut sitä vielä tänään – että Lissabonin sopimuksesta järjestetään kansanäänestys. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

– Mietintö: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta, ja siinä on ainakin kaksi tärkeää asiaa, joista haluaisin selvittää kantani.

Virkakautensa alussa presidentti Medvedev teki julkisen sitoumuksen vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä ja nosti esiin huolia Venäjän oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta. Se on mainittu päätöslauselmassamme, ja tuen kyseistä kantaa. On aika toimia. On aika tarkastaa, etteivät presidentin sanat olleet pelkkää retoriikkaa, jota kansainvälinen yhteisö halusi kuulla.

Päätöslauselmassamme esitämme myös huolemme Venäjän hallituksen päätöksestä tunnustaa Abhasia ja Etelä-Ossetia suvereeneiksi valtioiksi, allekirjoittaa sotilasapua ja yhteistyötä koskevat sopimukset kyseisten alueiden de facto -viranomaisten kanssa ja perustaa niihin sotilastukikohtia. Kyseisillä toimilla loukataan Georgian alueellista koskemattomuutta, mikä todetaan Yhdistyneiden Kansakuntien asiaa koskevissa päätöslauselmissa. Meidän olisi pyydettävä Venäjää jälleen kerran perumaan päätöksensä ja tunnustamaan, että Venäjää ei voida pitää puolueettomana sovittelijana rauhanprosessissa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kiitos paljon, että kutsuitte minua, ja pahoittelen etten ollut paikalla, kun kutsuitte minua aikaisemmin. On ystävällistä, että annatte minulle nyt puheenvuoron.

Halusin vain käyttää tätä äänestystä, jossa äänestin mietinnön puolesta, antaakseni varoituksen Neuvostoliiton kasvavasta vallasta ja ilmapiiristä kyseisessä valtiossa.

Meillä kaikilla oli suuria toiveita, kun kommunismi kaatui, mutta osissa entistä Neuvostoliittoa sekä erityisesti Venäjällä vallitsee nyt pelon ilmapiiri, kansallismielisyyden ilmapiiri – ilmapiiri, jota en voi hyväksyä. Vaikka Euroopan unionilla täytyy olla suhteet Venäjän hallitukseen, meidän on aina muistutettava hallitusta, että vaadimme säilyttämään demokraattisen valtion ja demokraattisen ilmapiirin ja että Euroopan unioni ei hyväksy yrityksiä sensuroida mielipiteitä, joita hallitus ei hyväksy, tai poliitikkojen epäoikeudenmukaista painostamista. Nämä asiat meidän olisi tehtävä koko ajan selväksi.

 
  
  

– Mietintö: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, kannatin äänestyksessä Frédérique Riesin mietintöä sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista.

On totta, että sähkömagneettisia kenttiä esiintyy luonnossa, mutta sähkön sekä erityisesti langattoman tekniikan kysyntä on johtanut ihmisiin vaikuttavien sähkömagneettisten aaltojen nopeaan lisääntymiseen. Siksi meidän on oltava valppaita, ja Euroopan parlamentti on ymmärtänyt sen.

Ranskan luoteisen vaalipiirin edustajana voin vahvistaa uhan, jonka vaalipiirissäni aiheuttavat jotkut suurjännitelinjat, jotka on rakennettu koulujen ja terveydenhoitolaitosten läheisyyteen. Erityisen suuri uhka on Manchen departementissa, missä paikalliset työntekijät ja asukkaat altistuvat voimakkaasti suurjännitelinjojen aiheuttamille kentille.

Koska tutkijat eivät pääse yksimielisyyteen sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista kansalaisten terveyteen, meidän olisi toimittava vastuullisesti ja noudatettava ennalta varautumisen periaatetta. Raja-arvoja olisi siksi päivitettävä säännöllisesti asianmukaisen suojelun takaamiseksi kansalaisille.

Euroopan parlamentti halusi kiinnittää Euroopan komission huomion tähän aiheeseen, joka perustellusti huolestuttaa kansalaisia. Euroopan unionilla on velvollisuus tehdä asiassa enemmän selvän politiikan luomiseksi sähkömagneettisten aaltojen alalla. Se voidaan tehdä antamalla kansalaisille enemmän tietoa aiheesta ja laatimalla sitovaa yhteisön lainsäädäntöä.

 
  
  

– Mietintö: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE).(CS) Yksi tavoitteista, joita asetimme Lissabonissa vuonna 2000, oli tietoyhteiskunta. Vaikka tiedämme nyt, että meidän on supistettava tavoitteitamme tai oikeastaan saavutettava ne myöhemmin, emme saa vähentää ponnistelujamme niiden saavuttamiseksi. Siksi minäkin kannatin Pál Schmittin mietintöä, jossa pyritään tunnistamaan koulutuksen alalla mahdolliset ongelmat, joita on käsiteltävä. Koulutus on todellakin useimmin perustana tavoitteidemme saavuttamiselle. Koulutuksen tasolla on suora vaikutus nuorten työllistymismahdollisuuksiin ja siten myös heidän sosiaaliseen osallisuuteensa, ja nykyisestä talouskriisistä huolimatta emme saa hukata näitä mahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Minäkin äänestin mietinnön puolesta, koska aihe on erittäin tärkeä. Alalla on monia ongelmia. Emme voi jäädä toimettomiksi ja katsoa vierestä, kun vuosittain kuusi miljoonaa oppilasta keskeyttää koulukäynnin EU:ssa. Mitä se merkitsee heille? Se merkitsee heidän tulevaisuudennäkymiensä heikkenemistä.

2000-luvun koulut voivat auttaa asiassa. Tällaista koulua voidaan luonnehtia suotuisalla sosiaalisella ilmapiirillä, erilaisten pedagogisten menetelmien käytöllä, avoimuudella ja joustavuudella sekä kannustamisella elinikäiseen oppimiseen.

Eurooppalaiset ikääntyvät. Emme ole tarpeeksi rikkaita, jotta voisimme lykätä asian käsittelyn myöhemmäksi. Kaikkien lasten on saatava koulutus, joka antaa heille reilut mahdollisuudet maailmassa, jossa nyt elämme. Nuortemme on voitava kilpailla, eikä vain kilpailla, vaan koulutuspolitiikan on annettava panos henkilökohtaisen identiteetin kehitykseen.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää tulkkeja ylityön tekemisestä. Halusin vain lisätä sen, että äänestin painokkaasti Pál Schmittin mietintöä vastaan, enkä vähiten siksi, että koulutus on mielestäni toimiala, jonka pitäisi säilyä jäsenvaltioiden käsissä, sillä se ei todellakaan ole EU:n asia. Tämä on periaatekysymys.

Vastustan Schmittin mietintöä muistakin syistä. Esimerkiksi se seikka, että mietintö perustuu ajatukseen, että eri jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien pitäisi yksinkertaisesti sopeutua muiden kuin eurooppalaisten läsnäoloon, eikä toisinpäin. En käsitä miten tämä näkemys voidaan sovittaa yhteen kotouttamisen kanssa, saati sitten assimilaation edistämisen kanssa, koska seuraukset ovat päinvastaiset. Mietintö sisältää, kuten aina, myös pakollisen romanikohdan, eikä taaskaan kysytä kuka itse asiassa on vastuussa mistäkin. Mietinnössä todetaan myös, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että siirtolaislapsia olisi opetettava heidän omalla äidinkielellään ja että opetushenkilöstön olisi heijastettava erityisesti monikulttuurista yhteiskuntaa. Suokaa anteeksi että sanon tämän, mutta kyseessä on poliittisesti korrekti mietintö, joka aiheuttaa enemmän ongelmia kuin se ratkaisee.

 
  
 

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Neil Parish (A6-0141/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä Neil Parishin mietintöä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta sekä direktiivin 2008/73/EY oikaisemisesta.

 
  
  

– Mietintö: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Kannatin äänestyksessä mietintöä tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista, koska tieto- ja viestintäteknologia edistää merkittävästi tuottavuutta Europan unionissa sekä BKT:n kasvua.

Asetuksen tavoitteena on taata nykyisen yhteisen kehyksen jatkuminen, jotta tietoyhteiskunnasta voidaan tuottaa järjestelmällisesti yhteisön tilastoja, jotka ovat luotettavia, yhdenmukaisia, tuotettu ajallaan ja korkealaatuisia, ja jotta voidaan laatia vuosittaisia tilastoja tieto- ja viestintäteknologian käytöstä yrityksissä ja kotitalouksissa.

Kannatan säännöksiä, joilla pyritään yksinkertaistamaan (yhteisön ja jäsenvaltioiden) viranomaisten sekä yksittäisten henkilöiden hallintomenettelyjä.

Katson, että EU:ssa on jatkuva tarve laatia johdonmukaisia vuosittaisia tilastoja tietoyhteiskunnasta.

Kannatan i2010-strategian täytäntöönpanoa. Strategiassa edistetään avointa, kilpailukykyistä digitaalitaloutta ja korostetaan tieto- ja viestintäteknologian keskeistä roolia tietoyhteiskuntaan osallistumisen ja elämänlaadun alalla.

Strategiaa pidetään keskeisenä osatekijänä elvytetyssä kasvua ja työpaikkoja edistävässä Lissabonin kumppanuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Kannatin äänestyksessä Angelika Nieblerin mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta.

Pidän esitettyjä tarkistuksia erittäin tärkeinä, koska ne ovat hyödyllisiä tietoyhteiskuntaa koskevien yhdenmukaisten, luotettavien, ajantasaisten ja korkealaatuisten yhteisön tilastojen laatimisessa.

 
  
  

– Mietintö: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. – (PL) Kannatin äänestyksessä mietintöä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä.

Yhdyn esittelijän huomautuksiin molempien markkinoiden yhdentymisen etenemisestä. Sopimuksella parannettaisiin tuottavuutta kummankin osapuolen maatalousalalla ja autettaisiin pitämään elintarvikkeiden hinnat reilulla ja suhteellisen vakaalla tasolla kansalaisia varten.

Yhdyn kaikesta huolimatta näkemykseen, jonka mukaan kummankin osapuolen olisi neuvoteltava varovaisesti kauppavaihdon täydestä vapauttamisesta. Kahdenvälisen kaupan määrä on huomattava ja kaupan esteiden poistamisella olisi huomattava vaikutus, erityisesti Sveitsin naapurissa sijaitsevien EU:n jäsenvaltioiden maatalouteen sekä Sveitsin maanviljelijöihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Kannatin äänestyksessä Béla Glattfelderin mietintöä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä.

 
  
  

– Mietintö: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Kannatin äänestyksessä Ioannis Varvitsiotisin mietintöä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin. Katson todellakin, että valvontatoimia olisi pidettävä poikkeustoimena, jota olisi arvioitava huolellisesti vapautta koskevan oikeuden ja syyttömyysolettaman osalta.

Valitettavasti minun täytyy olla esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, kun hän toteaa, että tähän mennessä rajojen yli ei ole voitu tunnustaa muita kuin valvontatoimia, koska keskinäisestä tunnustamisesta ei ole erityistä välinettä. Tämä on este yksilön oikeuksien oikeussuojalle, ja näkökohta, josta meidän on keskusteltava uudelleen.

 
  
  

– Mietintö: Karin Jöns (A6-0116/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin Karin Jönsin mietinnön puolesta, koska kannatan Euroopan sosiaalirahaston uusia tukikelpoisia kustannustyyppejä.

Katson, että mietintöön esitetyt tarkistukset mahdollistavat rahaston nopeamman täytäntöönpanon ja yksinkertaistavat toiminnan johtamista, hallinnointia ja valvontaa, mikä hyödyttää Euroopan sosiaalirahaston yhteisrahoitusta.

Haluaisin korostaa tarvetta yksinkertaistaa menetelmiä, jotka koskevat rahoituksen jakamista rakennerahastoista.

On todettu, että aluekehityspolitiikan täytäntöönpanossa havaitut viivästykset johtuvat osittain EU:n lainsäädäännön kohtuuttoman rajoittavista menetelmistä. Lopuksi muistutan, että niitä on yksinkertaistettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. Kannatan tätä asetusta, jolla nopeutetaan ja tehostetaan EU:n varojen saatavuutta työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi kriisin aikana.

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä uusi, yksinkertaisempi menetelmä Euroopan sosiaalirahaston varainkäyttöön, niin että se voi tukea entistä nopeammin EU:n kohtaamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaamista kriisin aikana. Ehdotus rajoittuu Euroopan sosiaalirahaston toiminnan yksinkertaistamiseen käytettävissä olevien varojen tehokkaan ja nopean käytön edistämiseksi vaarantamatta moitteettoman varainhoidon periaatteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä Karin Jönsin mietintöä Euroopan sosiaalirahaston uusista tukikelpoisista kustannustyypeistä. Tuen komission ehdotusta, jolla pyritään ottamaan käyttöön uusi, yksinkertaisempi menetelmä Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttämisessä sen varmistamiseksi, että se voi reagoida entistä nopeammin ja tehokkaammin EU:n kohtaamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin. Olen tyytyväinen myös siihen, että Euroopan sosiaalirahasto tukee edelleen toimia, joilla laajennetaan ja kehitetään investointeja inhimilliseen pääomaan, erityisesti vahvistamalla koulutusjärjestelmiä, sekä investointeja, joilla pyritään kehittämään institutionaalisia valmiuksia ja tehostamaan julkista hallintoa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

 
  
  

– Mietintö: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. (LT) Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti komission nopeaan toimintaan tarkistusten esittämisessä tähän lainsäädäntöön, joka epäilemättä auttaa korjaamaan odottamattoman talouskriisin kielteisiä vaikutuksia, mutta pahoittelee sitä, että muita tärkeitä tarkistuksia ei ole suunniteltu.

Tarkistuspakettia pidettiin vastauksena väliaikaiseen, mutta äärettömän vakavaan tilanteeseen. Se kuitenkin täyttää täysin vaatimukset, jotka koskevat menettelyjen yksinkertaistamista ja nykyisten sääntöjen joustavampaa soveltamista rakennerahastoasetusten mukaisesti ja joita Euroopan parlamentti on viime vuosina toistuvasti esittänyt.

Jos yhteisön ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet voidaan jakaa entistä joustavammin koko ohjelmointikaudelle, rahavirta ohjataan välittömästi jäsenvaltioiden talouksiin, mikä on erittäin tärkeää, jos aiomme reagoida niiden nykyisiin budjettirajoituksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Luettuani huolellisesti Iratxe García Pérezin suositukset Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta minusta ei vaikuta siltä, että EU:n talous voisi saada tuntuvan sysäyksen Euroopan komission tiedonannosta aiheesta "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma". Tiedonanto sisältää erityistoimia, joilla pyritään edistämään investointeja ja jakamaan lisää julkista rahoitusta jäsenvaltioille, joilla on vakavia budjettirajoituksia.

 
  
  

– Mietintö: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. – (PL) Hannu Takkulan mietinnössä nostetaan esiin vakava sosiaalinen ongelma. Mielestäni meidän olisi helpotettava kolmansista maista tulevien lasten opetusta sen maan kielellä, jossa he oleskelevat, jotta voimme varmistaa sen, että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet saada korkea-asteen koulutusta. Tämä on ensimmäinen ja perustavanlaatuinen askel kohti täyttä integroitumista yhteiskuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. (LT) Koska pyrimme kotouttamaan maahanmuuttajat, on erityisen tärkeää tukea enemmän kielikursseja. Kotoutuminen on kaksitahoinen prosessi, johon maahanmuuttajat ja isäntämaa osallistuvat. Maahanmuuttajien tahto oppia isäntämaan kieli ja ottaa vastuu omasta elämästään ei tarkoita sitä, että he luopuvat alkuperämaansa kielestä tai kulttuurista.

Kielten (synnyinmaan ja asuinmaan kielten) oppimista on edistettävä hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien, jo ennen peruskoulua, ja tavoitteena on oltava ennen kaikkea se, että maahanmuuttajia ja kansallisia vähemmistöjä, kuten romaneja, kannustetaan osallistumaan EU:n yhteiskuntaan.

Elinikäinen oppiminen on tärkeää maahanmuuttajille, etnisille vähemmistöille ja sosiaalis-taloudellisesti heikossa asemassa oleville ryhmille, koska kyseessä on integroitumisprosessi ja opiskeluohjelmiin ja elinikäiseen oppimiseen osallistuminen tarjoaa mahdollisuuksia vasta saapuneille maahanmuuttajille.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä maahanmuuttajia, etnisiä vähemmistöjä ja sosiaalis-taloudellisesti heikossa asemassa olevia ryhmiä koskevien toimien yleensä heikkoihin tuloksiin, ja mitä nopeammin ja paremmin heidät integroidaan kouluihin, sitä paremmin he menestyvät koulussa, jatko-opinnoissa ja työmarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), kirjallinen. (FR) Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen. Laillisten ja laittomien maahanmuuttajien kotouttaminen on yksi meidän sosialistien painopistealoista. Emme hyväksy sellaista hierarkiaa, jonka Euroopan parlamentin oikeisto haluaa luoda maahanmuuttajien keskuuteen. Siksi äänestin tyhjää Hannu Takkulan erinomaisesta mietinnöstä maahanmuuttajien lasten kouluttamisesta. Tein niin, koska se on valiokunta-aloitteinen mietintö emmekä me voineet äänestää erikseen 5, 8 ja 16 kohdan poistamisesta. Pidän kyseisiä kohtia täysin epätyydyttävinä.

Kouluttamalla maahanmuuttajien lapset annamme tärkeän panoksen kaikkien kotouttamiseen heidän asemastaan riippumatta. Luomalla suotuisat sosiaalis-taloudelliset olosuhteet voimme auttaa maahanmuuttajia entistä enemmän riippumatta siitä, ovatko he EU:ssa laillisesti vai odottavatko he oleskelulupaa vai lähetetäänkö heidät lopulta alkuperämaahansa. Emme saa luoda lapsille tilannetta, jossa heitä ei kouluteta ja he gettoutuvat vain, koska heidän vanhempansa oleskelevat EU:ssa laittomasti. Se on vastoin kansainvälisiä yleissopimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. (SV) "Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sisältö ja järjestäminen kuuluvat kansallisiin toimivaltuuksiin." Tämä todetaan Hannu Takkulan maahanmuuttajien lasten kouluttamista koskevan valiokunta-aloitteisen mietinnön yhdessä ensimmäisistä kohdista. Siitä huolimatta käsittelemme ennen pitkää siitä, mitä opetusohjelmaan sisällytetään, millaista opettajankoulutusta meillä pitäisi olla ja mitä jäsenvaltioiden on tehtävä, jotta voidaan "ottaa nuoret maahanmuuttajat mukaan kaikenlaiseen koulun ulkopuoliseen toimintaan". Vaikka onkin tärkeää varmistaa, että kaikki lapset, myös maahanmuuttajien lapset, saavat mahdollisimman hyvää koulutusta, ihmettelen sitä, onko tätä asiaa todellakin käsiteltävä EU:n tasolla. Luulenpa, että vastaus sisältyy edellä mainittuun kohtaan. Kannatan entistä suppeampaa mutta keskitetympää EU:ta. Siksi äänestin tätä valiokunta-aloitteista mietintöä vastaan, vaikka katsonkin, että siinä käsitellään erittäin tärkeää aihetta, jota meidän on tarkasteltava lähemmin kansallisella tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tyhjää tästä mietinnöstä sen jälkeen, kun kristillisdemokraattiset ja konservatiiviset kollegat olivat hylänneet suullisen tarkistuksen, jolla olisi tehty selväksi, että oikeus koulutukseen kuuluu kaikille maahanmuuttajien lapsille riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa unionissa laillisesti vai laittomasti.

Ajatus siitä, että rankaisemme lapsia heidän vanhempiensa synneistä, on sellainen, jota vastustamme kaikkialla maailmassa, mutta nähtävästi se on hyväksyttävää EU:ssa.

Voin vain ihailla konservatiivisten kollegojeni opportunistista tekopyhyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Muistuttaisimme jälleen kerran siitä, että nykypäivän EU:ssa jäsenvaltioilla on yksinomainen vastuu koulutuksen järjestämisestä.

Luonnos sisältää monia hyviä ajatuksia, mutta kaikella kunnioituksella käsiteltävää asiaa kohtaan katsomme, että mietintö ylittää Euroopan unionin toimivallan rajat. Toissijaisuusperiaate edellyttää, että jäsenvaltiot käsittelevät asian itse.

Tästä periaatteesta seuraa se, että Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pitäisi lakkauttaa, koska se käsittelee asioita, jotka eivät kuulu EU:n toimivaltaan.

Näistä syistä, äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minä ja brittiläiset korservatiivikollegani tuemme monia mietinnön suosituksia, myös sitä, että opettajat ja oppilaat opiskelevat isäntämaan kieltä.

Katsomme kuitenkin, että koulutuspolitiikka kuuluu ja sen pitääkin kuulua jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että jäsenvaltioiden olisi kehitettävä itse maahanmuuttajien lasten koulutusta koskevia toimia. Näistä syistä, äänestimme tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Tuemme täysin syrjimättömyyden ja tasavertaisen pääsyn käsitteitä, ja uskomme vakaasti osallistavien koulujärjestelmien ja osallistavien koulujen perustamiseen. Katsomme, että olisi toteutettava toimia kaikkien heikossa asemassa olevien oppilaiden avustamiseksi. Katsomme kuitenkin, että jäsenvaltiot voivat parhaiten varmistaa kaikille avoimen ja osallistavan koulutuksen kansalaisilleen ja maahanmuuttajille. Katsomme, että koulujärjestelmän demokraattinen valvonta niiden ihmisten taholta, joita se palvelee, voidaan varmistaa vain, jos jäsenvaltiot muotoilevat ja panevat täytäntöön koulutuspolitiikan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen ja Karin Riis-Jørgensen (ALDE), kirjallinen. (DA) Äänestimme maahanmuuttajien lasten kouluttamista koskevan mietinnön puolesta, koska mietinnössä käsitellään ajankohtaista ja keskeistä ongelmaa. Katsomme kuitenkin kumpikin, että jäsenvaltioiden pitäisi päättää äidinkielen opetuksen laajuudesta. Tanskassa päätös on jätetty kunnille, ja mielestämme päätöstä olisi kunnioitettava.

Katsomme, että lasten on välttämätöntä hallita ennen kaikkea isäntämaan kieli, jotta he pääsevät myöhemmin jatkokoulutukseen ja saavat jalansijan työmarkkinoilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Vuosien ajan kansallismieliset ja isänmaalliset voimat ovat varoitelleet EU:ssa hallitsemattoman maahanmuuton seurauksista. Alueet, joilla ulkomaalaisia on 20, 50 tai jopa 90 prosenttia, osoittavat, että monikulttuurisuutta koskeva suunnitelma on epäonnistunut. Koulujen tekemät kokeilut luokilla, joissa on pelkästään ulkomaalaisia, ovat osoittautuneet tuloksettomiksi ja jopa intensiivisillä kielikursseilla on rajansa, jos vanhemmat eivät tue lapsiaan. Itävallassa vanhemmille on tarjottu kielikursseja jo vuosia, mutta niiden menestymisessä on paljon toivomisen varaa. Koulutushalukkuudessa on jotain, joka välittyy sukupolvelta toiselle, ja kun vanhemmat pitävät koulutusta tarpeettomana, niin lyömme päätämme seinään, niin kuin Ranskassa on osoitettu.

Ainoa ratkaisu on nollamaahanmuutto tai negatiivinen maahanmuutto, millä lopetetaan perheenjäsenten tuleminen EU:ssa jo oleskelevien maahanmuuttajien luokse, ja maahanmuuttajilta on lopultakin vaadittava kotoutumishalua. EU:n ehdottama ratkaisu – lisää maahanmuuttajataustan omaavia opettajia kouluihin – ei ole realistinen, ja siksi äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Tällä mietinnöllä edistetään huomattavasti niiden vakavien kysymysten ratkaisemista, jotka liittyvät muussa jäsenvaltiossa kuin alkuperämaassaan asuvien ja työskentelevien EU:n kansalaisten lapsiin. Esimerkiksi monet romanialaisten maahanmuuttajien lapset kohtaavat vaikeuksia tässä suhteessa. Heille on yhtä tärkeää saada koulutusta isäntämaan kielellä kotoutumisen edistämiseksi kuin varmistaa, että he saavat opetusta myös äidinkielellään, erityisesti olettaen että he voivat palata alkuperämaahansa. Tällä hetkellä esimerkiksi Romania on käymässä läpi kokemusta, joka heijastaa tätä tilannetta. Monet romanialaiset koululaiset, Espanjaan tai Italiaan lähteneiden siirtolaisten lapset, ovat palaamassa kotiin ja sukulaiset rekisteröivät heidät romanialaisiin kouluihin. On kyseisten lasten etujen mukaista ja hyväksi heidän tulevaisuudelleen, että heidät integroidaan uudelleen ilman kouluympäristön vaihtumisen aiheuttamia ongelmia. Romania ei suinkaan ole ainutlaatuinen tapaus. Muut Itä-Euroopan jäsenvaltiot ovat kohdanneet saman ilmiön, minkä takia mietinnössä esitetyt ehdotukset on pantava täytäntöön mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Kreikan kommunistinen puolue äänesti mietintöä vastaan. Imperialististen interventioiden, uuskolonialistisen hyväksikäytön, maahanmuuttajien ihmismetsästyksen, työtä koskeviin, sosiaalisiin ja demokraattisiin oikeuksiin kohdistuvien hyökkäysten EU ei voi soveltaa maahanmuuttajiin samanlaista sosiaalista integraatiota, josta osa koskee koulutuksen tasa-arvoista tarjoamista heidän lapsilleen.

Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen ei eroa EU:n yleisestä maahanmuuttopolitiikasta, jolle tyypillistä on tyly toiminta niitä kohtaan, joita suuryritykset eivät tarvitse, ja jossa valikoidulla laillistamisella ja integroinnilla työelämään, tietysti paljon huonommin ehdoin, katsotaan laittomiksi maahanmuuttajat, jotka täyttävät monopolien tarpeet. Mietinnössä viitataan vain laillisten maahanmuuttajien lapsiin, mikä on tyypillistä mutta mitä ei voida hyväksyä. Aivan kuten maahanmuuttajavanhemmat ovat työväenluokan hyväksikäytön ensimmäisiä uhreja, heidän lapsensa ovat hyväksikäytön ensimmäiset uhrit koulutuksen alalla. Maahanmuuttajien koulunkäynnin keskeyttämistä koskevat tilastot koulutuksen korkeammilla tasoilla ovat kuvaavia. Lukuvuonna 2004–2005 maahanmuuttajien osuus oppivelvollisuuskoulutuksessa oli 10,3 prosenttia kaikista lapsista, kun taas lukiossa se oli vain 4 prosenttia.

Maahanmuuttajien on taisteltava hyväksikäyttöä ja koulutuksen luokkaeroja vastaan yhdessä paikallisten työläisten kanssa työväenliikkeessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Äänestin tyjää Hannu Takkulan mietinnöstä maahanmuuttajien lasten kouluttamisesta. En katso, että minulla on mitään syytä äänestää sen puolesta tai sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjallinen. (FR) Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen. Laillisten ja laittomien maahanmuuttajien kotouttaminen on yksi meidän sosialistien painopistealoista. Emme hyväksy sellaista hierarkiaa, jonka Euroopan parlamentin oikeisto haluaa luoda maahanmuuttajien keskuuteen. Siksi äänestin tyhjää Hannu Takkulan erinomaisesta mietinnöstä maahanmuuttajien lasten kouluttamisesta. Tein niin, koska se on valiokunta-aloitteinen mietintö emmekä me voineet äänestää erikseen 5, 8 ja 16 kohdan poistamisesta. Pidän kyseisiä kohtia täysin epätyydyttävinä.

Kouluttamalla maahanmuuttajien lapset annamme tärkeän panoksen kaikkien kotouttamiseen heidän asemastaan riippumatta. Luomalla suotuisat sosiaalis-taloudelliset olosuhteet voimme auttaa maahanmuuttajia entistä enemmän riippumatta siitä, ovatko he EU:ssa laillisesti vai odottavatko he oleskelulupaa vai lähetetäänkö heidät lopulta alkuperämaahansa. Emme saa luoda lapsille tilannetta, jossa heitä ei kouluteta ja he gettoutuvat vain, koska heidän vanhempansa oleskelevat EU:ssa laittomasti. Se on vastoin kansainvälisiä yleissopimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Vaikka pidänkin tätä päätöslauselmaa kaiken kaikkiaan myönteisenä, minulla on muutama vakava huomautus:

Ensinnäkin pahoittelen sitä, että päätöslauselmassa ei mainita YK:n julistamaa kansainvälistä ihmisoikeuksien vuotta.

Havaitsen tässä päätöslauselmassa myös uuden vaarallisen EU:n politiikan suuntauksen, jossa lapset otetaan pois luonnollisesta ympäristöstään eli luonnollisesta perheestään. Perhe on luonnollisin paikka lapsen kehitykselle ja tulee aina olemaan sitä. Äiti ja isä ovat lapsen tärkeimmät ihmiset. Se koskee myös köyhimpiä perheitä ja maahanmuuttajaperheitä. Sen sijaan että lapset otetaan pois perheistään, meidän olisi ajateltava sitä, miten tukea vanhempia ja perheitä heidän keskinäisissä velvollisuuksissaan.

Haluaisin lopettaa pahoittelemalla sitä, että mietinnössä vaietaan täysin isien roolista. Myös maahanmuuttajaperheissä äidit ja isät ovat erilaisia mutta täydentävät toisiaan. Meidän ei pitäisi tukea äitejä tukematta samalla isiä.

Haluan yksinkertaisesti puolustaa yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Siinä lapsille myönnetään nimenomaan oikeus asua perheessä, ja vanhemmille myönnetään oikeus valita lapsilleen parhaaksi katsomansa koulutus.

Myös maahanmuuttajaperheillä on tämä oikeus.

 
  
  

– Mietintö: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE-DE), kirjallinen. (IT) Huolimatta siitä, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan eri poliittiset ryhmät pääsivät sovitteluratkaisuun monista Adina-Ioana Văleanin mietinnön keskeisistä seikoista, sekä siitä, että tätä mietintöä käsittelevänä varjoesittelijänä ilmaisen Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän poliittisen vakaumuksen ja kannan, jonka mukaan yhteisön kansalaisten vapaa liikkuvuus on yksi EU:n perusoikeuksista, mietinnön johdanto-osan S kappaleessa on kuitenkin joukko epäasianmukaisia viittauksia, joiden vuoksi meidän PPE-DE-ryhmän italialaisten jäsenten on äänestettävä täysistunnossa tätä mietintöä vastaan, sillä tämäntyyppiset mietinnöt edellyttävät äänestämistä yhtenä ryhmänä.

PPE-DE-ryhmän italialaiset jäsenet katsovat, että mietinnön viittaukset ovat epäasianmukaisia eivätkä mitenkään liity asiaan: niillä viitataan direktiivin soveltamisalan ulkopuolisiin asioihin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, kuten yleiseen turvallisuuteen, laillisuuteen ja perhelainsäädäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , kirjallinen. − (NL) Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska tämäntyyppiset direktiivit rapauttavat jäsenvaltioiden kykyä valvoa omia alueitaan ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Mieleen tulee esimerkiksi Italia, jota arvosteltiin voimakkaasti tämän direktiivin perusteella, koska sen uskottiin haluavan ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Samoin mieleen tulee yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Metock antama tuomio, joka heikentää jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikkoja tämän direktiivin perusteella. Ajattelen kuitenkin myös Belgiaa, joka jatkaa kansalaisuuden myöntämistä maahanmuuttajille maailman avokätisimmän kansalaisuuslainsäädännön perusteella, minkä seurauksena nämä maahanmuuttajat voivat sitten täysin vapaasti liikkua rajojen yli Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan-puolue kannattaa vapaita sisämarkkinoita, joka on lisännyt paitsi taloudellista vaurauttamme myös kansalaistemme vapautta mahdollistamalla heidän vapaan liikkumisensa Euroopan rajojen sisällä olevien valtioiden välillä. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämän direktiivin voimaansaattamista eräissä jäsenvaltioissa voidaan yleisesti pitää pettymyksenä, ja kehotamme jäsenvaltioita panemaan direktiivin 2004/38/EY täytäntöön kokonaisuudessaan, jotta oikeus vapaaseen liikkuvuuteen voi toteutua.

Vastustamme kuitenkin voimakkaasti määrärahojen lisäämistä tai osoittamista erityiseen budjettikohtaan sellaisten kansallisten tai paikallisten hankkeiden tukemiseksi, joilla on tarkoitus kotouttaa kansalaisia ja heidän perheenjäseniään näiden oleskellessa toisessa jäsenvaltiossa. Tällaiset kysymykset kuuluvat kunkin jäsenvaltion toimivaltaan.

Mietinnön selvä kanta vapaiden sisämarkkinoiden toteuttamisesta painaa kuitenkin enemmän kuin kielteiset seikat, ja tästä syystä päätimme äänestää sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kannatin Adina-Ioana Văleanin mietintöä EU:n kansalaisten oikeuksista. EU:n kansalaisten ja heidän perheidensä oikeus liikkua ja oleskella kaikkialla unionin alueella liittyy perusvapauksiin, ja on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat lainsäädäntöä syrjimättömästi. Skotlannin edustajana tiedän, että EU on tarjonnut lukemattomia mahdollisuuksia ulkomailla asuville skotlantilaisille, ja Skotlanti puolestaan on ottanut avosylin vastaan paljon maahanmuuttajia, joilla on ollut arvokas rooli talous- ja kulttuurielämässämme. Nyt talouskriisin aikana on tärkeää, että vapaan liikkuvuuden hyödyt tunnustetaan eikä talousvaikeuksia käytetä syrjinnän tekosyynä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, Poul Rasmussen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (PSE), kirjallinen. (DA) Me äänestimme oleskeluoikeudesta annetun direktiivin soveltamista käsittelevää mietintöä vastaan. Vaikka mietintö koskee oleskeluoikeudesta annetun direktiivin soveltamista ja täytäntöönpanoa, siinä viitataan myös asiassa Metock annettuun tuomioon, jonka perusteella ulkomaalaiset, joilla ei ole laillista oikeutta oleskella EU:n alueella, voivat avioliiton avulla saada oleskeluluvan ja siten matkustaa kaikkialla Euroopan unionissa puolisoidensa kanssa. Vaikka kannatamme pääosin unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden periaatetta, Eurooppaan laittomasti tulleiden ihmisten ei mielestämme pitäisi voida parantaa oikeuksiaan avioliiton avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen ja Karin Riis-Jørgensen (ALDE), kirjallinen. – (DA) Tanskan liberaalipuoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät tätä mietintöä vastaan. Me kannatamme työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja sen varmistamista, että jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä. Me vastustamme kuitenkin mahdollisuutta laillistaa laiton oleskelu menemällä naimisiin siirtotyöläisen kanssa, mitä asiassa Metock annettu tuomio heijastaa. Jäsenvaltioilla on oltava todelliset mahdollisuudet varmistaa hallintonsa avulla, että vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä ei käytetä väärin ulkomaalaislainsäädännön kiertämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Adina-Ioana Văleanin Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta laatimaa mietintöä vastaan. Vastustan sitä, että jäsenvaltioita vaaditaan hyväksymään kansalaistensa ja maassaan asuvien EU:n muiden jäsenvaltioiden kansalaisten henkilökohtaisen henkilöllisyystodistuksen yhtenäinen malli todistusten sisällössä olevista huomattavista eroista huolimatta. Tämä ratkaisu on mielestäni turha ja pinnallinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) EY:n perustamissopimuksen 18 artiklan nojalla jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella. Direktiivissä 2004/38/EY määrätään yksityiskohtaisesti kansalaisten, heidän lähimpien perheenjäsentensä tai laillisen puolisonsa laillisista mahdollisuuksista liikkua EU:n rajojen sisällä.

Vapaata liikkuvuutta olisi kuitenkin tarkasteltava yhdessä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevien säännösten kanssa.

Kuten me kaikki tiedämme, neljä EU:n jäsenvaltiota ei edelleenkään ole avannut työmarkkinoitaan vuonna 2004 unionin jäseniksi liittyneistä maista tuleville työntekijöille. Jopa 11 EU:n jäsenvaltiota soveltaa yhä työmarkkinoillaan Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskevia rajoituksia.

Tällä tilanteella on mielestäni kielteisiä vaikutuksia muuhunkin kuin yhdentymisprosessiin. Meidän olisi pyrittävä poistamaan nykyiset esteet mahdollisimman pian.

Perustamissopimuksen 20 artiklan mukaan jokainen unionin kansalainen saa kolmannen maan alueella, jossa jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole edustusta, suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Konsuliviranomaisten kolmansissa maissa antaman suojan tehostamiseksi suunnitellut toimenpiteet olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pian, ja kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja viisumivaatimuksien poistamisesta olisi jatkettava.

 
  
  

– Mietintö: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), kirjallinen. (RO) Urszula Gacekin mietintö tuo esiin yhden tärkeän seikan: kun Euroopan unioni laajentui, kotijäsenvaltionsa ulkopuolella asuvien unionin kansalaisten määrä lisääntyi huomattavasti tilanteessa, jossa unionin kansalaisuus täydentää jäsenvaltioiden kansalaisuutta, jonka sääntelystä kukin jäsenvaltio vastaa itse.

Vaikka Euroopan kansalaiset ovat aktiivisesti tehneet lainsäädäntöaloitteita ja pyrkineet tekemään yhteisön lainsäädäntöjärjestelmästä avoimemman, he kohtaavat edelleen monia ongelmia, jotka liittyvät vapaata liikkuvuutta ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskevan oikeuden rikkomiseen ja noudattamatta jättämiseen. Jäsenvaltioiden välillä havaitut erot pakollisia viisumivaatimuksia ja äänestysoikeutta sekä koti- että asuinvaltiossa koskevassa sääntelyssä kyseenalaistavat kaikkien Euroopan kansalaisten yhdenvertaiset oikeudet.

Tästä syystä katson, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet siirtääkseen säännöt, joilla on tarkoitus yhdenmukaistaa Euroopan kansalaisten oikeudet, osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tässä nimenomaisessa tapauksessa meidän on pidettävä mielessä, että lähtökohtana on jäsenvaltioiden ja EU:n tai alueellisten, paikallisten ja kansalaisyhteiskunnan instituutioiden välinen kumppanuus.

Tärkeää on myös, että jäsenvaltioiden on taattava kaikkien muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten oikeus äänestää parlamenttivaaleissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentin ruotsalaiset konservatiivijäsenet äänestivät tänään Urszula Gacekin (PPE-DE, PL) Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä laatiman mietinnön (A6–0182/2009) puolesta.

Me kannatamme mietinnön yleistä ajatusta unionin kansalaisuuden ja vapaan liikkuvuuden kehittämisestä. Me katsomme kuitenkin, että esiin tuodut ongelmat ratkaistaan toteuttamalla lisää tiedotuskampanjoita. Korostamme myös, että kysymys äänioikeudesta kunnallisvaaleissa on jäsenvaltioiden päätäntävaltaan kuuluva sisäinen asia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Unionin kansalaisuuden aikaansaamiseksi on toteutettu konkreettisia toimenpiteitä. Tämä hyödyttää erityisesti muissa unionin jäsenvaltioissa asuvia portugalilaisia siirtolaisia, jotka voivat tulevaisuudessa nauttia monista oikeuksista ja velvoitteista, muun muassa yhtäläisestä kohtelusta isäntävaltion kansalaisten kanssa.

Merkittävin kehitysaskel on epäilemättä ollut kansalaisuusdirektiivin hyväksyminen, sillä siinä säädettiin isäntävaltiossa viisi vuotta asuneiden EU:n kansalaisten ja heidän perheidensä ehdottomasta oikeudesta pysyvään oleskeluun.

Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, sillä asiassa on yhä esteitä, jotka useimmiten johtuvat direktiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

Suhtaudun myönteisesti komission aloitteeseen julkaista tätä direktiiviä koskeva käyttöopas, jotta kansalaiset mutta myös jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaiset saavat tietoa kansalaisten oikeuksista.

On erittäin tärkeää, että sosiaalisia ja poliittisia siteitä EU:n kansalaisten välillä vahvistetaan edelleen. Lissabonin sopimus edistää tätä varmasti huomattavasti erityisesti siihen sisältyvällä "kansalaisaloitteella", joka antaa kansalaisille tietyin edellytyksin aloiteoikeuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. – (SV) Meidän on vahvistettava unionin kansalaisuutta, koska se on vapaan liikkuvuuden perusta. Tässä mietinnössä käsitellään useita aloja, joilla kansalaisten mahdollisuuksia käyttää EU:n vapaan liikkuvuuden etuja voitaisiin parantaa. Koska rajojen purkaminen ja liikkuvuuden lisääminen ovat EU:n perusajatus, päätin äänestää tämän mietinnön puolesta siitä huolimatta, että se sisältää eräitä vähemmän onnistuneita mainintoja "eurooppalaisen identiteetin" edistämisestä ja "eurooppalaisen ulottuvuuden" sisällyttämisestä koulujen opetusohjelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Vaikka tämä Euroopan parlamentin päätöslauselma, jonka otsikkona on "Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä", sisältää monia kohtia, joista olemme luonnollisesti samaa mieltä, sekä kohtia, joiden voidaan ainakin sanoa olevan "poliittisesti korrekteja", se olisi naurettava, ellei aihe olisi niin vakava. Euroopan parlamentti esimerkiksi

– "pitää myönteisenä sitä, että Lissabonin sopimuksen nojalla vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tästä lähin kehottaa komissiota tekemään heidän odotuksiaan vastaavan säädösehdotuksen, ja katsoo, että tällainen laillinen oikeus lisää eurooppalaisten tietoisuutta unionin kansalaisuudesta";

– "muistuttaa, että avoimuus ja demokraattinen osallistuminen voidaan varmistaa erilaisilla EU:n ja jäsenvaltioiden, alueellisten ja paikallisten instituutioiden, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan välisillä kumppanuuksilla".

Se sisältää hölynpölyä, jolla meille uskotellaan, että tämä "unionin kansalaisuus" on oikein hyvä asia, kunhan kansalaisten ei anneta päättää, mikä todella on tärkeää, varsinkin estämällä heitä äänestämästä kansanäänestyksessä Lissabonin sopimuksesta, tai jos tässä ei onnistuta, pakottamalla heidät pitämään kansanäänestyksiä, kunnes he vihdoin sanovat "kyllä"...

Tämä on pahimman luokan tekopyhyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), kirjallinen. (FR) Urszula Gacekin mietintö unionin kansalaisuudesta on todellinen huijaus.

Käyttämällä tekosyynä unionin kansalaisten oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionin alueella siinä otetaan käyttöön unionin kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten todella yhtäläinen kohtelu.

Mietinnössä käytetään tietoisesti kansalaisuuden yläkäsitettä, jolla täysin laittomalla tavalla niputetaan yhteen jäsenvaltion kansalaisuuden ja unionin kansalaisuuden käsitteet.

On aivan selvää, mihin tällä – hämmennyksen lisäksi – pyritään: laajentamaan mahdollisuus hankkia jäsenvaltion kansalaisuus unionin kansalaisuudesta johtuvan oikeuden nojalla koskemaan kaikkia kyseisen valtion alueella laillisesti oleskelevia henkilöitä. Tästä syystä esittelijä ottaa käyttöön yhteisön sisäisen maahanmuuttajan käsitteen, ja tämä laji lisääntyy nopeasti. On totta, että Euroopan parlamentti koostuu nykyään unionin kansalaisten pikemmin kuin valtioiden kansojen edustajista. Tämä on vakava hyökkäys kansallista identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta vastaan.

Varokaa, hyvät parlamentin jäsenet: Euroopan unionin eriytymättömien kansalaisten edustajina teistä tulee pian valtiottomia parlamentin jäseniä. Mutta ehkä tämä on juuri se, mitä sisimmässänne haluatte.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Mietintö on "Euroopan yksisuuntaista tietä" kannattavien poliittisten voimien propagandaa kansalaisten vakuuttamiseksi EU:n väitetyistä hyödyistä. Edistämällä keinotekoista ja käytännössä olematonta unionin kansalaisuutta, johon ei liity mitään käytännön oikeuksia, ne yrittävät saada kannatusta ajatukselle "Euroopan unionin kansalaisesta" ja "eurooppalaisesta omastatunnosta". Niiden tavoitteena on johtaa etenkin nuoria työntekijöitä ideologisesti harhaan. Tätä varten ne investoivat "eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin" ja vaativat EU:ta antamaan niille enemmän poliittista ja, mikä tärkeintä, taloudellista tukea, jotta ne voivat hoitaa EU:ta kaunistelevan ja tukevan sekä kansalaisia hämäävän ja harhaanjohtavan tehtävänsä entistä tehokkaammin. Voittaakseen jatkuvasti kasvavan vastustuksen EU:n ruohonjuuritason vastaista politiikkaa ja koko euro-yhdentymisrakennelmaa kohtaan ne vaativat EU:ta tehostamaan valheellista propagandaansa ja mainostamaan unionin kansalaisuuden olemattomia etuja.

Työntekijät tuntevat päivittäin nahoissaan Maastrichtin sopimuksen ja EU:n ruohonjuuritason vastaisen politiikan tuskalliset seuraukset. He tietävät kokemuksesta, että EU:ta ei ole suunniteltu palvelemaan ruohonjuuritason etuja vaan puolustamaan ja palvelemaan eurooppalaisten monopolien tarpeita, etuja ja voittoja.

Tottelemattomuus, vastustaminen ja irtisanoutuminen EU:sta ovat kansan etujen mukainen etenemistapa. Työntekijät voivat lähettää ja lähettävät tämän viestin vaaliuurnilla Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Päätin äänestää Urszula Gacekin Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä laatimaa mietintöä vastaan. Minusta meidän ei itse asiassa tarvitse olla kovin huolissamme voimassa olevien direktiivien heikosta täytäntöönpanoasteesta, varsinkaan vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin osalta, joka aiheuttaa lukuisia Euroopan unionin kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen ja muihin oikeuksiin liittyviä ongelmia, sillä minun nähdäkseni Urszula Gacekin maalaama kuva ei heijasta sitä todellista tilannetta, jossa olemme.

 
  
  

– Mietintö: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Äänestin Helmuth Markovin ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista laatiman mietinnön puolesta. Haluttuihin tuloksiin pääsemiseksi on mielestäni tarpeen pienentää "Rotterdam-ilmiötä", joka komission ja neuvoston mukaan johtaa sellaisten jäsenvaltioiden liialliseen painottumiseen ulkomaankauppatilastoissa, joilta tilastoidaan paljon vientiä tai tulliselvityksiä mutta jotka itse asiassa toimivat vain kauttakulkumaina, sellaisten jäsenvaltioiden kustannuksella, jotka todellisuudessa ottavat vastaan tai lähettävät tavaroita.

 
  
  

– Mietintö: Avril Doyle (A6-0048/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksen tavoitteena on rajoittaa kuluttajien altistumista farmakologisesti vaikuttaville aineille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi elintarviketuotantoon käytettävien eläinten lääkkeissä, sekä tällaisten aineiden jäämille eläinperäisissä elintarvikkeissa. Tähän sisältyvät kolmansista maista tuodut elintarvikkeet.

Pitkän prosessin jälkeen saatiin aikaan yhteinen kanta, joka ilmentää kaikkien kolmen toimielimen neuvotteluilla saavutettua kompromissia.

Uudessa tekstissä käsitellyt keskeiset seikat ovat seuraavat:

– toiminnan viitearvot: nämä määritellään nyt farmakologisesti vaikuttavan aineen jäämien pitoisuutena, joka vahvistetaan valvontaa varten tiettyjen aineiden osalta, joille ei ole vahvistettu jäämien enimmäismääriä tämän asetuksen mukaisesti;

– tuonti: jäsenvaltiot kieltävät sellaisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin ja markkinoille saattamisen, jotka sisältävät jäämiä laittomasti annetuista farmakologisesti vaikuttavista aineista, joita ei luokitella asetustekstin mukaisesti. Näin ollen sellaisten elintarvikkeiden tuonti kolmansista maista, jotka sisältävät jäämiä laittomasti annetuista Euroopan unionissa kielletyistä aineista, on kielletty kansanterveydellisistä syistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevaa Avril Doylen mietintöä vastaan. Kannatan tavoitetta, mutta en keinoja. En usko, että kuluttajien altistumisen rajoittaminen farmakologisesti vaikuttaville aineille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi elintarviketuotantoon käytettävien eläinten lääkkeissä, sekä tällaisten aineiden jäämille eläinperäisissä elintarvikkeissa on oikea tapa päästä haluttuihin tavoitteisiin. Minusta pitäisi puuttua ongelman todellisiin syihin, jotka ovat muualla.

 
  
  

– Mietintö: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. – (PL) Kannatin Emmanouil Angelakasin mietintöä, koska siinä painotetaan erityisten varojen käyttöä uusiutuviin energialähteisiin ja asuntoihin liittyvien alueellisten ja paikallisten ohjelmien yhteisrahoitukseen. Lisäksi on hyvin myönteistä, että jäsenvaltiot asettavat kriteerit ja päättävät, millaiset asunnot ovat kansallisen lainsäädännön nojalla tukikelpoisia. Tämä on merkki siitä, että kussakin jäsenvaltiossa varat käytetään niihin rakennuksiin, jotka sitä eniten tarvitsevat.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan tätä mietintöä, jolla muutetaan Euroopan aluekehitysrahastoa energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyvien toimien mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden asuntosektoreilla. Toimet olisi kohdennettava pienituloisiin kotitalouksiin, sellaisina kuin ne määritellään voimassa olevassa kansallisessa lainsäädännössä. Olenkin ehdottanut, että Irlannissa tällaisten töiden työkustannusten arvonlisävero laskettaisiin 13,5 prosentista 5 prosenttiin työpaikkojen säilyttämiseksi ja tämäntyyppisten kunnostustöiden kysynnän lisäämiseksi.

"Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa" painopistealoina mainitaan Lissabonin strategia ja energiakysymykset (joiden yhteydessä erityistä huomiota kiinnitetään rakennusten energiatehokkuuteen). Tästä syystä jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan uudelleen rakennerahastojen toimenpideohjelmiaan tasapainottaakseen paremmin energiatehokkuusinvestointinsa myös silloin, kun niillä rahoitetaan sosiaalista asuntotuotantoa.

Nykyisessä sääntelykehyksessä Euroopan aluekehitysrahastosta on tuettu asuntosektorin toimia energiatehokkuustoimenpiteet mukaan lukien, mutta tuki on varattu vain niille jäsenvaltioille, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Asetuksen muuttamisella pyritään laajentamaan tämä mahdollisuus koskemaan pienituloisia kotitalouksia kaikissa jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Esittelijän ylistyslaulu EU:n koheesiopolitiikalle ei näytä tuntevan mitään rajoja, vaikka tämä politiikka on hälyttävä esimerkki siitä, mihin keskusjohtoisuuden lisääminen voi johtaa.

EU:n rahastohankkeiden puitteissa vuosittain myönnettyjen varojen huono valvonta ja riittämätön seuranta ovat johtaneet siihen, että huomattavia summia päätyy vääriin taskuihin. Tämä on nyt yleisesti tiedossa. Niin äskettäin kuin marraskuussa 2008 Euroopan tilintarkastustuomioistuin huomautti, että yhtätoista prosenttia EU:n koheesiopolitiikan puitteissa vuonna 2007 hyväksytyistä 42 miljardista eurosta ei olisi koskaan pitänyt maksaa.

Tätä ei kuitenkaan mietinnössä mainita. Se on valitettavaa, mutta tuskin yllättävää. On sanomattakin selvää, että äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjallinen.(PT) Eurooppaa koetteleva talous- ja rahoituskriisi on nähtävä mahdollisuutena hyväksyä toimenpiteitä, jotka paitsi auttavat jäsenvaltioita toipumaan kriisistä myös lisäävät kansalaisten tietoisuutta kestävämmästä käyttäytymisestä.

Mahdollisuus parantaa asuntojen energiatehokkuutta myöntämällä jopa 4 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston varoista kullekin jäsenvaltiolle tarjoaa itsessään kahtalaisen edun: sillä pienennetään yhtäältä perheiden kiinteitä energiamenoja ja toisaalta kansallista kulutusta, mikä lisää energiavarmuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontia ja kasvihuonekaasujen päästöjä.

Olen tyytyväinen tähän mietintöön ja toivon, että jäsenvaltiot kykenevät sisällyttämään tämän rahoituksen kansallisiin energiatehokkuutta koskeviin toimintasuunnitelmiinsa ja hyödyntämään sitä vastuullisesti ja käytännöllisesti.

Toivon, että erityisesti pienet saarialueet hyötyvät tästä rahoituksesta, koska niillä on vähemmän keinoja tuottaa energiaa, mikä edellyttää niiden asukkailta vastuullista energiankäyttöä. Investoiminen energiatehokkuuteen on tässä suhteessa yksi tärkeimmistä välineistä, ja sen on oltava yksi jäsenvaltioiden hallitusten ensisijaisista tavoitteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Emmanouil Angelakasin EAKR:ää ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuutta koskevan mietinnön puolesta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin käytettävissä olevia rahoitusvälineitä olisi muutettava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, jotta voidaan vastata nykyiseen talouskriisiin liittyvien uusiin haasteisiin. Keskeisenä kansainvälisenä toimijana Euroopan unioni ei voi sallia itsensä jäädä jälkeen asuntokannan energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön alalla. Siksi on välttämätöntä, että kaikki unionin jäsenvaltiot ja alueet eivätkä vain uusien jäsenvaltioiden alueet voivat tehdä investointeja ja toteuttaa hankkeita näillä aloilla. Tämä tuo myös selviä etuja työpaikkojen luomisessa, joka on ratkaisevan tärkeää nykyisessä äärimmäisen vakavassa taloudellisessa tilanteessa.

 
  
  

– Mietintö: Henrik Lax (A6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Kannatan yhteistä viisumipolitiikkaa, jolla helpotetaan laillista matkustamista ja toteutetaan toimia viisumihakemusten jättämisen ja käsittelyn helpottamiseksi (kustannusten alentaminen, yksinkertaistettu myöntämismenettely, toistuvaisviisumien käyttö, pidemmät voimassaoloajat).

Laittomaan maahanmuuttoon on myös puututtava kiireesti yhdenmukaistamalla edelleen kansallista lainsäädäntöä ja paikallisten konsuliedustustojen menettelyjä.

Olen samaa mieltä siitä, että yhteisen viisumipolitiikan yhdenmukaisuutta on ehdottomasti lisättävä etenkin kokoamalla kaikki säännökset, jotka koskevat viisumien myöntämistä ja epäämistä sekä päätöksiä pidentää, peruuttaa tai kumota jo myönnetty viisumi tai lyhentää sen voimassaoloaikaa, yhteen viisumisäännöstöön.

Onnittelen esittelijä Laxia siitä erinomaisesta kompromissista, jonka hän on onnistunut saamaan aikaan, mutta pahoittelen sitä, että yhteisestä konsuliohjeistosta laaditun mietinnön (joka on sisällytettävä tähän ehdotukseen) huono kompromissi heikentää tätä ehdotusta. Esimerkki tästä on lapsien viisumeja koskeva poikkeus ja niiden hinnan alentaminen, josta sovittiin parlamentissa mutta joka ei tuota odotettuja vaikutuksia siitä syystä, että niistä peritään lisämaksuja, kun palvelun toimittaa ulkoinen palveluntarjoaja.

Näistä syistä, joiden vuoksi äänestin yhteistä konsuliohjeistoa koskevaa mietintöä vastaan, en voi varauksetta kannattaa tätä mietintöä, ja siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) On paljonpuhuvaa, että laittomaan maahanmuuttoon halutaan puuttua viisumeja koskevien kansallisten säännösten ja menettelyjen yhdenmukaistamisella. Aiemmat viisumiskandaalit osoittavat, kuinka löyhin perustein eräät valtiot myöntävät viisumeita. Tapauksia, joihin viittaan, on tutkittu liian vähän, eivätkä ne ole johtaneet riittäviin muutoksiin.

Myös viime vuosikymmenien joukkolaillistamisten vuoksi on kyseenalaista, onko yhdenmukaistamisen jatkaminen järkevää. Elleivät kaikki jäsenvaltiot kannata tiukkoja viisumisäännöksiä ja tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, jolla pyritään maahanmuuton vähentämiseen olemattomiin, tuloksena voi olla vain pienin yhteinen nimittäjä. Estääkseni porttien avaamisen maahanmuuttotulvalle takaoven kautta äänestin Henrik Laxin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Komission ehdotus yhteisön viisumisäännöstöä koskevasta asetuksesta on yksi EU:n toimista, joilla pyritään koventamaan maahanmuuttajien sortoa ja luomaan "Euroopan linnake" kolmansien maiden ja EU:n itsensä kansalaisia vastaan. Viisumisäännöstöllä EU on hyväksynyt kaikkia jäsenvaltioita yhtäläisesti koskevia ankarampia sääntöjä EU:n maahantuloviisumien myöntämisestä kolmansien maiden kansalaisille. Se määrää, että niinkin nuorten kuin 12-vuotiaiden lasten viisumeihin on sisällytettävä biometrisia tietoja (kaikkien kymmenen sormen sormenjäljet). Nämä tiedot sekä paljon muita henkilötietoja tallennetaan viisumitietojärjestelmään, jonka EU on jo ottanut käyttöön ja josta on määrä tulla suurin kaikkien kolmansien maiden kansalaisten henkilötietokanta – mikä tarkoittaa rikosrekisteriä. Mitkään Euroopan parlamentin mietinnöllä aikaansaadut muutokset eivät muuta viisumisäännöstön keskeistä olemusta eli sen suuntaa tai tarkoitusta. Se on taas yksi väline maahanmuuttajien valvomiseksi ja vainoamiseksi EU:n yleisen maahanmuuton vastaisen politiikan puitteissa, kuten maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksesta käy ilmi. EU on jälleen kerran osoittanut olevansa kansalaisten, maahanmuuttajien ja pakolaisten vihollinen luovuttamalla panttivangit pääoman hyväksikäytettäväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Henrik Laxin yhteisön viisumisäännöstöä koskevaa mietintöä vastaan. Katson, että komission Haagin ohjelman yhteydessä ehdottamia tavoitteita, eli sellaisen järjestelmän perustamista, jolla helpotetaan laillista matkustamista ja torjutaan laitonta maahanmuuttoa, ei voida saavuttaa yhdenmukaistamalla kansallista lainsäädäntöä ja paikallisten konsuliedustustojen menettelyjä. Jäsenvaltioiden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön suhteen on vielä paljon tehtävää, ja meidän olisi jatkettava tähän suuntaan pikemmin kuin koottava yhteen viisumisäännöstöön kaikki säännökset, jotka koskevat viisumien myöntämistä ja epäämistä sekä päätöksiä pidentää, peruuttaa tai kumota jo myönnetty viisumi tai lyhentää sen voimassaoloaikaa, sillä Euroopan unioni on täysin valmistautumaton ja kyvytön hallinnoimaan näitä säännöksiä. Tästä syystä katson, että ehdotettua järjestelmää ei pidä hyväksyä ja viedä eteenpäin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on laatinut taas yhden Haagin ohjelmaan liittyvän ehdotuksen. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa viisumipolitiikkaa luomalla yhteisön viisumisäännöstö viisumihakemusten käsittelyn sekä myönnettyjen viisumien jatkamisen, peruuttamisen, kumoamisen tai niiden voimassaoloajan lyhentämisen helpottamiseksi. Säännöstöllä yhdenmukaistetaan ja täsmennetään viisumien myöntämistä koskevat periaatteet sekä viisumityypit ja voimassaoloajat. Lisäksi täsmennetään, mitä asiakirjoja asianmukaisen viisumin saamiseksi tarvitaan.

Euroopan unionin viisumilainsäädännön yhdenmukaistamisen tuloksena kumotaan lainsäädäntö, joka on usein haitannut viisumin saamista. Yhteisön viisumisäännöstöllä helpotetaan EU:n kansalaisten mutta varsinkin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten liikkumista. Tämä helpottaa kansalaisten ja myös työntekijöiden liikkumista eri maiden välillä sekä unionin alueella että sen ulkopuolella.

Edellä mainitun muutoksen yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota varsinkin Euroopan unionin rajoilla työskentelevien tullivirkailijoiden jatkuvaan kouluttamiseen.

EU:n ulkopolitiikan tärkeimpien perustavoitteiden olisi heijastuttava sen viisumipolitiikassa. Katson, että yhteisön viisumisäännöstön luominen on hyvä ajatus ja että se auttaa yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

 
  
  

– Mietintö: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin yhteisön ympäristömerkkijärjestelmää koskevan asetuksen puolesta, sillä katson, että on erittäin tärkeää kannustaa kestävää tuotantoa ja kulutusta. Ympäristömerkki on hyödyllinen, koska sen avulla ohjataan kuluttajia käyttämään niitä markkinoilla olevia tuotteita, jotka ovat ympäristön kannalta suositeltavia, ja kannustetaan sellaisten tuotteiden tuotantoa ja kulutusta, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Kuten mietinnössä todetaan, ympäristömerkki on vapaavalintainen merkki, jolla pyritään edistämään Euroopan tasolla sellaisten tehokkuudeltaan korkeatasoisten tuotteiden yleistymistä, joilla on vähän ekologisia vaikutuksia koko niiden elinkaaren aikana.

Tätä tarkoitusta varten on kullekin tuoteryhmälle määritelty joukko ekologisen laadun standardeja (jäljempänä "myöntämisperusteet"). Tällä hetkellä on käytössä 26 tuoteryhmää, 622 lisenssiä ja yli 3000 tuotetta ja palvelua (esimerkiksi pesuaineita, paperia, jalkineita, tekstiilejä, matkailupalveluja, retkeilyvarusteita), joille on myönnetty ympäristömerkki.

Kyseistä merkkiä ja sitä symboloivaa kukkaa voidaan pitää dynaamisina elementteinä, jotka niiden piiriin kuuluville tuotteille asetettavien ympäristöön liittyvien myöntämisperusteiden jatkuvan ajantasaistamisen ansiosta kannustavat yrityksiä ponnistelemaan herkeämättä markkinoilla olevien tuotteiden ekologisen laadukkuuden kokonaisvaltaisen parantamisen hyväksi.

Ympäristömerkin lähes kymmenvuotisen olemassaolon aikana saadut kokemukset viittaavat kuitenkin siihen, että nykyisessä järjestelmässä on useita puutteita, ja antavat aihetta olettaa, että tarvitaan painokkaampia toimia järjestelmän tiettyjen puutteiden korjaamiseksi.

Näistä syistä komissio on tehnyt ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jota parlamentin jäsenet nyt pyrkivät parantamaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Ympäristömerkki on jälleen yksi harhaanjohtava tapa mainostaa laadultaan ja ympäristövaikutuksiltaan kyseenalaisia tuotteita. Nämä tuotteet hankkivat "lisäarvoa" rekisteröitymällä ympäristömerkkijärjestelmään, ja rekisteröitymiskustannukset siirretään loppukäyttäjien maksettavaksi, mikä kasvattaa monopolien voittoja entisestään.

Ympäristömerkki on myös keino keskittää pääomaa ja markkinoiden monopolihallintaa muutamille ylikansallisille yhtiöille, joilla on tarvittavat keinot, organisaatioresurssit ja – mikä tärkeintä – varat rekisteröidä tuotteensa merkin piiriin.

Oli menettelyssä millaisia turvajärjestelmiä tahansa merkin avoimen, luotettavan ja puolueettoman myöntämisen takaamiseksi, kaikki tietävät, että pääoma ja suuryritykset pystyvät aina kiertämään ne lisätäkseen voittojaan, kuten lukuisat elintarvikeskandaalit ja kapitalismin kriisin "myrkylliset" tuotteet osoittavat.

EU ei pysty takaamaan ekologista tuotantoa, koska se liehittelee ja palvelee pääomaa, joka vastuuttomalla luonnonvarojen ja henkilöresurssien riistollaan ja samansuuntaisella uudenaikaisen tekniikan hyödyntämisellään tuhoaa ympäristöä. Henkilöitä, jotka ovat vastuussa ympäristön pilaamisesta, ei voida samanaikaisesti nimittää suojelemaan sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Salvatore Tatarellan yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä laatiman mietinnön puolesta. Katson, että ehdotus sopii täydellisesti kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevaan eurooppalaiseen toimintasuunnitelmaan, ja sen yleistavoitteena on niin ollen kehittää vapaaehtoinen ja yhdennetty järjestelmä, joka kannustaa yrityksiä parantamaan tuotteitaan paitsi ravitsemuksen ja kuluttajansuojan myös ympäristön kannalta sekä yltämään korkeampiin energiatehokkuus- ja ympäristöystävällisyysstandardeihin. Onnittelen esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta työstä tässä asiassa, joka on ratkaisevan tärkeä myös kaikkein pienimuotoisimpien tuottajiemme kannalta, sillä painottamalla laatua sekä ravitsemuksellisten ja ekologisten periaatteiden noudattamista heitä autetaan erottumaan ja selviytymään yhä globaalimmassa toimintaympäristössä ja kovenevassa kilpailussa.

 
  
  

– Mietintö: Linda McAvan (A6-0084/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain ja Eoin Ryan (UEN), kirjallinen. (EN) Ympäristöystävällisen toiminnan osalta Euroopan parlamentti toimii niin kuin opettaa! Olemme vapaaehtoisesti sitoutuneet parantamaan ympäristönsuojelun tasoa jokapäiväisessä toiminnassamme. Helmikuussa 2007 pyysin henkilökohtaisesti puhemiestä ottamaan EMAS-järjestelmän käyttöön parlamentissa. Tänään äänestimme EMAS-järjestelmän puolesta, ja tämä edellyttää muiden yritysten koko EU:ssa tekevän samoin.

Pienentämällä ekologista jalanjälkeään esimerkiksi sammuttamalla valoja, käyttämällä älykkäitä mittausjärjestelmiä ja antureilla varustettuja valaistusjärjestelmiä sekä vähentämällä paperinkulutusta Euroopan parlamentti pyrkii muuttumaan ympäristöystävälliseksi. Parlamentissa tehdyn auditoinnin tuloksena olemme saaneet EMAS-logon.

Tänään annettu ääni EMAS-järjestelmän laajentamisen puolesta on ääni ympäristötietoisuuden lisäämisen puolesta jäsenvaltioissa. Tällä suunnitelmalla pyritään tunnistamaan ja palkitsemaan ennakoivasti aktiivisia organisaatioita, jotka menevät ympäristölainsäädännön velvoitteita pidemmälle ja parantavat jatkuvasti tapaansa toimia ympäristön suhteen. Nyt on tärkeää luoda koko Euroopan unioniin yhdenmukainen järjestelmä, jossa on yhtenäiset säännöt ja jolla varmistetaan suunnitelman hyödyllisyys ja leviäminen paitsi rakennuksille myös jäsenvaltioille. Näistä syistä on hyvin tärkeää äänestää tämän lainsäädännön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen.(PT) Äänestin organisaatioiden vapaaehtoista osallistumista yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) koskevan mietinnön puolesta, koska järjestelmän avulla organisaatiot voivat tunnistaa, seurata, mitata ja raportoida ympäristövaikutuksiaan ja toimittaa tätä koskevia tietoja.

EMAS-järjestelmä otettiin alun perin käyttöön vuonna 1995, ja vuonna 2001 se laajennettiin koskemaan sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioita. Tämä uusi tarkistus tarjoaa tilaisuuden tehdä järjestelmästä yksinkertaisempi ja houkuttelevampi pienille ja keskisuurille yrityksille, ja samalla pyritään nostamaan EMAS-järjestelmän osallistumisaste samalle tasolle kuin ISO 14001 -standardilla (Euroopan johtava ympäristöjärjestelmä) nykyisin on.

On myös tärkeää muistaa, että EMAS-järjestelmän tunnustaminen ympäristöjärjestelmien viitejärjestelmäksi vastaa EU:n tavoitetta torjua ilmastonmuutosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Onnittelen Linda McAvania erinomaisesta työstä ja ilmaisen tukeni hänen mietinnölleen organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) äänestämällä sen puolesta. Tavoite parantaa organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoa pitkällä aikavälillä on kiitettävä, samoin kuin kaikki pienemmät ja suuremmat resurssit, joilla se on tarkoitus saavuttaa. Esittelijän tavoin suhtaudun myös myönteisesti komission ehdottamiin muutoksiin, erityisesti siihen, että pk-yritysten maksut pienenevät ja niiltä vaaditaan raportointia aikaisempaa harvemmin, sillä nykyisellään niiden osallistuminen järjestelmään olisi kalliimpaa mutta aivan yhtä tärkeää. Meidän olisi mielestäni tuettava myös EMAS-järjestelmän määritelmien muuttamista ISO 14001 -standardin määritelmien mukaiseksi, mikä helpottaisi siirtymistä järjestelmästä toiseen, sekä kielen yksinkertaistamista, mikä voisi olla hyvin hyödyllistä etenkin pienten organisaatioiden kannalta.

 
  
  

– Mietintö: Kathalijne Buitenweg (A6-0149/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis ja Holger Krahmer (ALDE), kirjallinen. – (DE) Valittu oikeusperusta, EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 1 kohta, ei ole asianmukainen, sillä Saksan vapaa demokraattipuolue (FDP) katsoo, että näin ei noudateta toissijaisuusperiaatetta. EU:n lainsäätäjän toimivaltaan ei kuulu antaa kyseisiä säännöksiä, mikä loukkaa vakavasti jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta.

Kaikentyyppisen syrjinnän torjunta ja vammaisten osallistuminen julkiseen elämään ovat tärkeitä tehtäviä. Ehdotus laajentaa syrjinnän vastaiset säännökset koskemaan käytännössä kaikkia elämänaloja on kuitenkin epärealistinen. Direktiivissä säädetty käänteinen todistustaakka merkitsee sitä, että oikeustoimia voidaan käynnistää sellaisten syytösten perusteella, joiden tueksi ei ole riittävää näyttöä. Syytettyjen olisi sitten maksettava korvauksia, vaikka he itse asiassa eivät olisi syyllistyneet syrjintään, jos he eivät pysty todistamaan syyttömyyttään. Näin yleisesti määriteltynä käänteinen todistustaakka on siksi kyseenalainen oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Se luo epävarmuutta ja helpottaa väärinkäytöksiä. Tämä ei voi olla syrjinnän vastaisen edistyksellisen politiikan tarkoitus.

Lisäksi on otettava huomioon, että komissio on käynnistänyt monia jäsenvaltioita vastaan rikkomismenettelyjä, jotka liittyvät nykyisten syrjinnän vastaista politiikkaa koskevien EU:n direktiivien puutteelliseen voimaansaattamiseen. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole sellaista yhteenvetoa voimaansaatetuista säännöksistä, jonka perusteella olisi mahdollista todeta, onko uusien säännösten väitetty tarve todellinen. Varsinkin Saksa on jo mennyt paljon Brysselin aiempia säännöksiä pidemmälle. Tämän vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Minä ja brittiläiset konservatiivikollegani yhdymme moniin mietinnössä esitettyihin seikkoihin ja pidämme syrjintää kaikissa muodoissaan kauhistuttavana asiana. Me kannatamme vilpittömästi kaikkien ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia vammaisuuteen, rotuun, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta. Meitä kuitenkin huolestuttaa vakavasti todistustaakan siirtäminen kantajalta vastaajalle. Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit katsovat, että prima facie syrjintätapauksissa Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestelmän mukaan on edelleen oltava kantajan velvollisuus esittää vakuuttavaa näyttöä syrjinnästä. Tästä syystä olemme päättäneet äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , kirjallinen. – (NL) Äänestin painokkaasti tätä mietintöä vastaan. On itsestään selvää, että me kaikki vastustamme ihmisten syrjimistä vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen ja vastaavien tekijöiden perusteella. Kysymys on siitä, pitääkö Euroopan unionin osallistua tähän. Minun mielestäni ei pidä. Syrjinnän vastaisten toimien olisi pysyttävä jäsenvaltioiden yksinomaisessa toimivallassa. Näin ollen äänestin tarkistuksen 81 puolesta, jossa huomautetaan, että kyseinen direktiiviehdotus murentaa vakavasti toissijaisuusperiaatetta. Sen lisäksi mietintö sisältää myös monia suosituksia, jotka ovat vastoin demokratian perusperiaatetta ja oikeusvaltioperiaatetta. Vain yhden esimerkin mainitakseni mietinnössä kannustetaan kansalaisia olemaan syrjimättä ketään uskonnon perusteella, mutta siinä sallitaan nimenomaisesti poliittisen vakaumuksen perusteella tapahtuva syrjintä.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , kirjallinen. – (NL) Äänestin tätä mietintöä vastaan, joka on taas yksi monista poliittisen korrektiuden läpitunkemista mietinnöistä, jo siksi, että ehdotus rikkoo EU:n toissijaisuusperiaatetta ja se aiheuttaisi valtavasti byrokratiaa. On sanomattakin selvää, että minäkin vastustan kaikkia vammaisuuteen, ikään tai sukupuolisen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän muotoja. Tämä mietintö sisältää kuitenkin monia suosituksia, jotka ovat vastoin alkeellisimpiakin oikeusvaltion periaatteita. Syrjintä onkin yhtäkkiä sallittua, jos se tapahtuu poliittisen vakaumuksen perusteella. Silloin yhdenvertaisuuden periaatteesta voidaan yhtä hyvin luopua kokonaan. Tämä on naurettavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tämän mietinnön tarkoituksena on suojella perusteettomasti syrjäytyneitä ihmisiä ja varmistaa, että heillä on käytettävissään asianmukaiset ja riittävät keinot tilanteensa korjaamiseksi. Olin iloinen voidessani antaa sille tukeni. Sillä on takanaan sosiaalisten foorumien ja kansalaisyhteiskunnan laaja tuki. Olen vakuuttunut siitä, että se ei puutu jäsenvaltioiden toimivaltaan seuraavilla aloilla:

– koulutus

– uskonnollisten instituutioiden saavutettavuus

– siviilisäätyyn tai perheasemaan liittyvät kysymykset

– kirkon ja valtion suhde

– valtion ja sen instituutioiden sekulaarisuus

– uskonnollisten organisaatioiden asema

– uskonnollisten tunnusmerkkien käytön kieltäminen vaatetuksessa kouluissa.

Irlannilla oli vielä vähän aikaa sitten hyvin aktiivinen rasismia ja kulttuurienvälisyyttä käsittelevä neuvoa-antava komitea (NCCRI) ja riittävästi rahoitettu tasa-arvoviranomainen. Huolimatta näiden elinten hoitamista tärkeistä tehtävistä, joihin sisältyi muun muassa lainsäädännön tarkastaminen tasa-arvonäkökulmasta, niitä ei enää ole, koska niiden rahoitusta leikattiin rajusti. On tärkeää, että jatkamme näiden ryhmien ja niiden tekemän työn tukemista.

Kathalijne Buitenwegin mietinnössä rajataan selvästi tietyt alat, jotka pysyvät jäsenvaltioiden toimivallan alaisuudessa, mutta edistys koko unionin tasolla on tärkeää sosiaalisen ja oikeudenmukaisemman Euroopan saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin "yhdenvertaista kohtelua" koskevan mietinnön puolesta. Siinä esitetään komission ehdotukseen useita tarkistuksia, joilla vahvistetaan kansalaisten suojelua, syrjinnän uhreiksi joutuvat vammaiset mukaan lukien.

Vuonna 2008 tehdyssä Eurobarometritutkimuksessa 15 prosenttia eurooppalaisista sanoi joutuneensa syrjityksi kuluneen vuoden aikana. Tätä on mahdoton hyväksyä, ja siksi olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön, vaikka oikeisto täysin käsittämättömästi äänesti sitä vastaan.

Pidän ehdottoman tärkeänä, että lainsäädännöllä kielletään välitön ja välillinen syrjintä, moninkertainen syrjintä ja sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva läheissyrjintä esimerkiksi sosiaalisen suojelun, koulutuksen sekä tavaroiden ja palvelujen, kuten asumisen sekä liikenne-, televiestintä- ja terveyspalvelujen, saatavuuden ja tarjonnan yhteydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli edistettäessä sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua koko unionissa.

Sen vuoksi suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön, jossa vaaditaan tämän yhdenvertaisuuden toimeenpanevien säännösten vahvistamista entisestään.

Ainoa varaukseni koskee tarkistusta 39, jonka mukaan sananvapautta ei saisi rajoittaa edes häirintätapauksissa. Sananvapautta rajoitetaan perustellusti herjausta ja kunnianloukkauksia koskevilla laeilla. Aivan samoin ei elokuvateatterissa voi huutaa "tuli on irti" ilman että siitä seuraa rangaistus. Tämän perusteella minun on äänestettävä tätä nimenomaista tarkistusta vastaan, sillä se muodostaisi uhan vähemmistöille.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Syrjinnän uhrien oikeuksien puolustamisen ja suojelun on oltava yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista, mutta se voi olla tehokasta ja hyödyllistä vain, jos sen yhteydessä taataan asianosaisten oikeusvarmuus ja vältetään samalla toimien kohteena oleviin taloudellisiin toimijoihin kohdistuva suhteeton rasitus.

Tällä arkaluontoisella alalla on tärkeää pysyä valppaana Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välisen toimivaltajaon suhteen ja varmistaa, että parlamentti pysyy tiukasti sen rajoissa, minkä oikeusperusta sallii.

Tänään hyväksytty teksti on tyydyttävä tietyissä suhteissa – etenkin vammaisiin kohdistuvan syrjinnän torjumisen suhteen – mutta sen sisältämät epämääräiset käsitteet, oikeudelliset epävarmuustekijät ja turhat vaatimukset tekevät siitä oikeudellisesti epäkäytännöllisen ja sen soveltamisesta siten tehotonta.

Koska katson, että liiallinen sääntely ei voi olla oikea ratkaisu, kannatin tarkistusta, jolla komission ehdotus olisi hylätty, sillä tätä asiaa koskevia olemassa olevia säädöksiä ei ole pantu toimeen monissa jäsenvaltioissa, joita vastaan on käynnistetty rikkomismenettelyt.

Koska kannatan direktiivin tavoitetta mutta olen osittain tyytymätön direktiivitekstiin, katsoin tässä tilanteessa parhaaksi äänestää tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestän tämän mietinnön puolesta varsinkin siksi, että sillä edistetään voimakkaasti ja konkreettisesti uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Valtuuskuntani katsoo kuitenkin, että eri jäsenvaltioiden kansalliset olosuhteet ja huolenaiheet on otettava huomioon (tarkistus 28), ennen kuin tarkistus pannaan toimeen. Lisäksi meidän on varmistettava, että hyväksytty lainsäädäntö ei johda kieroutuneeseen tilanteeseen, jossa sananvapautta rajoitetaan sen sijaan, että se taataan.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Olen aina suhtautunut myönteisesti kaikkien syrjinnän muotojen ja homofobian päättäväiseen ja tehokkaaseen torjuntaan Euroopan unionin perusarvojen mukaisesti.

Syrjinnän uhrien oikeuksien puolustamisen ja suojelun on oltava yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista, mutta se voi olla tehokasta ja hyödyllistä vain, jos sen yhteydessä taataan asianosaisten oikeusvarmuus ja vältetään samalla toimien kohteena oleviin taloudellisiin toimijoihin kohdistuva suhteeton rasitus.

Tällä arkaluontoisella alalla on tärkeää pysyä valppaana Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välisen toimivaltajaon suhteen ja varmistaa, että parlamentti pysyy tiukasti sen rajoissa, minkä oikeusperusta sallii.

Tänään hyväksytty teksti on tyydyttävä tietyissä suhteissa – etenkin vammaisiin kohdistuvan syrjinnän torjumisen suhteen – mutta sen sisältämät epämääräiset käsitteet, oikeudelliset epävarmuustekijät ja turhat vaatimukset tekevät siitä oikeudellisesti epäkäytännöllisen ja sen soveltamisesta siten tehotonta. Vaikka kannatan direktiivin tavoitetta, katsoin tässä tilanteessa parhaaksi äänestää tekstiä koskevassa lopullisessa äänestyksessä tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Onnittelen kollega Kathalijne Buitenwegia siitä, että hän sai parlamentin enemmistön tuen mietinnölleen. Uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvalla syrjinnällä ei ole sijaa eurooppalaisessa yhteiskunnassa. On oikein, että lain suojaa laajennetaan työmarkkinoiden ulkopuolelle, ja ehdotettu direktiivi tulee olemaan arvokas väline suvaitsemattomuuden vastaisessa taistelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. (FR) Euroopan unioni on vuodesta 2000 lähtien jatkuvasti edistänyt yhdenvertaisuutta sanan laajimmassa merkityksessä: yhdenvertaisuutta miesten ja naisten, jäsenvaltion kansalaisten ja ulkomaalaisten, sairaiden ja terveiden, katolisten, muslimien, buddhalaisten ja muiden uskontokuntien jäsenten välillä, yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää koulutus- ja terveyspalveluita, yhdenvertaisuutta sukupuolisen suuntautumisen suhteen ja niin edelleen. Luettelo ei tietenkään ole tyhjentävä, ja parhaillaan laadittavat unionin direktiivit koskevat yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada sosiaalipalveluita ja asuntoja.

Tässä meillä on nyt uusi direktiivi, jolla vammaisten syrjinnän oikeutetun torjumisen varjolla pyritään sääntelemään tai pikemmin kahlehtimaan kaikki alat, joilla vielä on sopimusperusteista tai muuta valinnanvapautta.

Tällaisessa pakottavassa sääntelyssä on valtava määrä sudenkuoppia. Näillä uusilla unionin toimilla itse asiassa lisätään unionin byrokratiaa ja raskautta, ja lisäksi ne ovat todellinen uhka muille perusvapauksille ja -oikeuksille kuten uskonnonvapaudelle, järjestäytymis- ja sananvapaudelle sekä lehdistönvapaudelle.

Sensuroijat ja sanelupolitiikan harjoittajat toimivat tässä tasa-arvon nimessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Päätin raskain mielin äänestää tyhjää Kathalijne Buitenwegin yhdenvertaista kohtelua koskevasta mietinnöstä.

Uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta, iästä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaate on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Arkitodellisuus osoittaa, että jäsenvaltioissa on vielä tässä suhteessa paljon tehtävää. Jatkuvat loukkaavat huomautukset vanhuksista ovat tästä kuvaava osoitus.

En voi kuitenkaan kannattaa mietinnössä esitettyjä etenemistapoja ja vaihtoehtoja. Pelkään pahoin, että hyvät tarkoitusperät johtavat päättymättömiin oikeusjuttuihin ja liialliseen byrokratiaan, jotka vain haittaavat halutun tavoitteen saavuttamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. – (SV) Junilistan-puolue katsoo, että EU on arvoihin perustuva unioni, ja tästä syystä kannatan painokkaasti laajaa syrjinnän vastaista direktiiviä. Pidän tätä itsestään selvänä toimivien sisämarkkinoiden ja loukkaamattomien ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta. Minulle on hyvin tärkeää, että ketään ei syrjitä vammaisuuden perusteella.

Kannatan tarkistusta 87, koska veronmaksajien kaikissa maissa on mielestäni huolehdittava siitä, että vammaisten taloudellinen tilanne on sellainen, että heitä pidetään uskottavina lainanottajina luottomarkkinoilla. Äänestin itse asiassa koko mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), kirjallinen. (NL) Koska Alankomaiden kristillisdemokraatit (CDA) ovat aina tukeneet voimakkaasti sääntöjä, joilla taataan uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu, me kannatamme tämän direktiivin henkeä.

Tällä alalla annettavaa lainsäädäntöä on kuitenkin harkittava huolellisesti. CDA pitää monia tekstissä esiintyviä oikeudellisia määritelmiä erittäin epämääräisinä ja uskoo – monien muiden tavoin – että teksti aiheuttaa monenlaisia oikeudellisia menettelyjä.

CDA vastustaa ehdotusta todistustaakan siirtämisestä vastaajalle. Meidän mielestämme kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. CDA ei voi tukea ehdotusta, jonka mukaan olisi vastaajan tehtävä todistaa syyttömyytensä.

Pahoittelemme myös sitä, että Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä ovat ilmeisesti vaalien paineen alaisina vielä lisänneet tekstin epätasapainoisuutta erillisillä äänestyksillä ja lisäämällä siihen monia uusia elementtejä. Tästä syystä CDA ei katsonut voivansa hyväksyä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE) , kirjallinen. − (EN) Tämä on tärkeä mietintö, jolla on merkittäviä seurauksia EU:n kansalaisille.

Vaikka yhdenvertaisen kohtelun periaatetta vastaan on vaikea esittää vastaväitteitä, tämä mietintö on herättänyt parlamentissa laajaa kiistelyä paitsi poliittisten ryhmien välillä myös niiden sisällä.

Äänestin tarkistusta 81 vastaan, jolla koko mietintö olisi hylätty. Olen tavannut monia vammaisten eturyhmiä, jotka ovat pyytäneet, että niiden kanta otettaisiin huomioon. Varsinkin Euroopan vammaisfoorumi katsoo painokkaasti, että vammaisten suojelemiseksi syrjinnältä tarvitaan EU:n lainsäädäntöä.

Myös neuvostossa monet jäsenvaltiot ovat ilmaisseet epäilyksensä ehdotuksen suhteen. Ne koskevat muun muassa valittua oikeusperustaa, ehdotuksen soveltamisalaa sekä huolta siitä, että ehdotus saattaa loukata jäsenvaltioiden toimivaltaa muun muassa koulutuksen, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon aloilla.

Meidän on myös tehtävä selväksi, että adoptio- ja lisääntymisoikeudet (hedelmällisyyshoidot mukaan lukien) eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Äänestin tarkistusta 28 vastaan varmistaakseni viittauksen siviilisäätyä tai perheasemaa koskeviin kansallisiin lakeihin, lisääntymisoikeudet mukaan luettuina. Parlamentti hylkäsi tämän tarkistuksen, ja sen vuoksi äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Äänestin ryhmäni euroskeptisen osan mukana tänään Kathalijne Buitenwegin yhdenvertaista kohtelua koskevan mietinnön puolesta. Kannatamme painokkaasti hänen ehdotuksiaan ja olemme siksi hyvin pahoillamme niiden jäsenten ei-äänistä, jotka haluavat enemmän Eurooppaa. On valitettavaa, että muut puolueet vihjasivat ennen äänestystä meidän puoltavan kantamme olevan meille ehkä hieman epäluonteenomainen.

EU:n jäsenvaltioiden parlamenteissa ja hallituksissa nousee usein esiin kysymys siitä, onko EU:n syytä haalia lisää toimivaltaa. Tämä toimivallan lisääminen tapahtuu usein alemman tason päätöksenteon kustannuksella, ja juuri alemmilla tasoilla ne, joita päätökset koskevat, pystyvät vaikuttamaan niihin eniten. Tällaisissa tapauksissa puolueeni, Alankomaiden sosialistipuolue, asettuu vastustavalle kannalle. Euroopan parlamentissa paino on kuitenkin enemmän sillä, miten EU käyttää toimivaltaansa, toisin sanoen sisällöllä. Näin ollen me äänestämme aina sen puolesta, mitä pidämme parannuksena, ja sitä vastaan, minkä katsomme olevan muutoksen huonompaan suuntaan. Tällainen toimintatapa ei tarkoita sitä, ettemmekö haluaisi jättää tämäntyyppisiä aloja neuvostolle, joka on huomauttanut, että Euroopan keskiarvo on huonompi kuin mihin Alankomaissa ja monissa muissa jäsenvaltioissa on päästy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu on periaate, joka ulottuu paljon yhteisön oikeutta pidemmälle: se on luovuttamaton ihmisoikeus. Siitä syystä minun täytyi äänestää ehdotusta neuvoston direktiiviksi koskevaa Kathalijne Buitenwegin mietintöä vastaan. Katson, että tämän direktiivin ainoana tavoitteena on säännellä seikkoja, joiden suhteen Euroopan unionin olisi jo toimittava hyvin aktiivisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Kathalijne Maria Buitenwegin uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua koskevan mietinnön puolesta. Minusta on täysin pöyristyttävää, että Euroopan parlamentissa vallitsee vielä 2000-luvulla erimielisyyttä jostain niin itsestään selvästä asiasta kuin ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Se, että 226 parlamentin jäsentä äänesti mietintöä vastaan, oli ikävä yllätys ja selvä vaaran merkki, jota ei voida sivuuttaa.

Suvaitsevaisuus on yksi Euroopan unionin kulmakivistä, ja kaikenlaisen syrjinnän torjumisen on oltava ensisijainen tavoitteemme. Euroopan unionin tunnuslause "moninaisuudessaan yhtenäinen" ei tarkoita vain EU:n eri kansallisuuksia vaan ennen kaikkea Euroopan unionin kansalaisia yksilöllisine eroineen. Kaikki EU:n kansalaiset ovat yhdenvertaisia ja heitä on kohdeltava sen mukaisesti, sillä vain siten Euroopan unioni voi toimia tunnuslauseensa mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Syrjinnän uhrien oikeuksien puolustamisen ja suojelun on oltava yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista, mutta se voi olla tehokasta ja hyödyllistä vain, jos siinä taataan asianosaisten oikeusvarmuus ja vältetään samalla toimien kohteena oleviin taloudellisiin toimijoihin kohdistuva suhteeton rasitus.

Tällä alalla on tärkeää pysyä valppaana Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välisen toimivaltajaon suhteen ja varmistaa, että parlamentti pysyy tiukasti sen rajoissa, minkä oikeusperusta sallii.

Tänään hyväksytty teksti on tyydyttävä tietyissä suhteissa – etenkin vammaisiin kohdistuvan syrjinnän torjumisen suhteen – mutta sen sisältämät epämääräiset käsitteet, oikeudelliset epävarmuustekijät ja turhat vaatimukset tekevät siitä oikeudellisesti epäkäytännöllisen ja sen soveltamisesta siten tehotonta.

Koska liiallinen sääntely ei voi olla oikea ratkaisu, valtuuskuntani kannatti tarkistusta, jolla komission ehdotus olisi hylätty, sillä tätä asiaa koskevia olemassa olevia säädöksiä ei ole pantu toimeen monissa jäsenvaltioissa, joita vastaan on käynnistetty rikkomismenettelyt.

Koska Ranskan valtuuskunta kannattaa direktiivin tavoitetta mutta on osittain tyytymätön direktiivitekstiin, se katsoi parhaaksi äänestää lopullisessa äänestyksessä tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Syrjintä on näinä Euroopan yhdentymisen aikoina erittäin tärkeä ongelma, jota me emme missään nimessä saa jättää huomiotta. Vaikka olemme keskustelleet tästä aiheesta jo monta kertaa, saavutetut vaikutukset eivät ole tyydyttäviä.

Syrjinnän eri muodot ovat vakava ongelma. Etniseen alkuperään tai rotuun perustuva syrjintä on kielletty sekä työmarkkinoilla että niiden ulkopuolella. Epäyhdenvertainen kohtelu uskonnon, maailmankatsomuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella on nykyisin kielletty vain työpaikalla.

Mielestäni olisi kiinnitettävä huomiota syrjinnän torjumiseen paitsi työelämässä myös sen ulkopuolella. Syrjintä olisi määriteltävä samalla tavoin riippumatta siitä, minkä tyyppistä se on.

Epäyhdenvertaisen kohtelun estäminen on hyvin tärkeä kysymys, mutta emme saa unohtaa myöskään syrjinnästä kärsiviä ihmisiä. Meidän on varmistettava, että he voivat käyttää oikeuksiaan, ja pyrittävä syrjintään syyllistyvien johdonmukaiseen rankaisemiseen.

Syrjintä on erittäin tärkeä kysymys sekä kansalaisten yksityiselämän että Euroopan yhdentymisprosessin kannalta. Yhdyn täysin esittelijä Kathalijne Buitenwegin näkemyksiin ja kiitän häntä erinomaisesta ja kattavasta mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), kirjallinen. − (NL) Juristina en voi mitenkään hyväksyä sitä, että unionin tasolla määrätään käänteisestä todistustaakasta, kuten uudessa syrjinnän vastaisessa direktiivissä ehdotetaan. On lähes mahdotonta todistaa, että jokin ei pidä paikkaansa, ja paljon helpompaa todistaa, että jokin pitää paikkansa.

EU:n on kuitenkin varmistettava, että sen kansalaiset näkevät perustamissopimuksessa säädettyjen unionin hienojen perusperiaatteiden ja -arvojen toteutuvan myös käytännössä. Siitä syystä monialainen lainsäädäntö tällä alalla on tervetullutta. Tämän vuoksi äänestin Kathalijne Buitenwegin mietinnön puolesta kokonaisuutena.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Äänestin PPE-DE-ryhmän mukana syrjinnän vastaista direktiiviä vastaan, koska sillä olisi kielteisiä seurauksia EU:n kansalaisille. Vasemmistolainen enemmistö on tänään osoittanut, että unionin toimielimet eivät halua vähentää veronmaksajien varoilla rahoitettua byrokratiaa. Tämä päätöslauselma on todiste siitä, että EU haluaa ulottaa säännöt kaikille jäsenvaltioiden kansalaisten elämänaloille. Se on huono merkki.

Tämä päätöslauselma ei kuitenkaan vaikuta lainsäädäntöprosessiin. On neuvoston tehtävä saada aikaan yksimielinen päätös.

Vastustan kaikkia syrjinnän muotoja. Alun perin direktiivillä oli tarkoitus puuttua fyysisesti vammaisten ja ikääntyneiden syrjintään. Olen myös aina toiminut näiden ihmisten suojelemisen puolesta. Direktiivi on kuitenkin epäselvä, ja sen vuoksi sillä ei mielestäni auteta kansalaisia.

Lobbausryhmät tekivät aidosta syrjinnästä panttivangin, kun ne lisäsivät syrjintäperusteisiin sukupuolisen suuntautumisen ja uskonnon tai vakaumuksen. Näitä syrjinnän muotoja ei ole koskaan määritelty missään EU:n asiakirjoissa. Seuraukset voivat olla dramaattiset.

Kukaan ei pysty tarkasti määrittelemään sukupuolista suuntautumista tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Tämä saattaa vaarantaa direktiivin tulkinnan. "Vakaumukseen" perustuva syrjimättömyys on myös ongelmallista. Lahkot tai poliittiset ääriliikkeet saattavat käyttää tätä direktiiviä hyväkseen, eivätkä tiedotusvälineet voi kieltäytyä niiden aineiston julkaisemisesta. Uskonnolliset koulut eivät voi valita opettajia näiden uskonnon perusteella. Vakuutusyhtiöt eivät voi ottaa huomioon tiettyjä tietoja vakuutusriskien määrittämiseksi. Vakuutusmaksut nousevat.

Lisäksi ikääntyneiden ja fyysisesti vammaisten suojelemiseksi on olemassa eräitä direktiivejä ja kansainvälisiä asiakirjoja, mutta jäsenvaltiot eivät ole soveltaneet niitä.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: B6-0177/2009 (EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelu)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , kirjallinen. – (NL) Tämä päätöslauselma ei ole kovin suopea, ja meidän olisi oltava tyytyväisiä siihen, että siinä asetetaan nimenomaisesti poliittisen vuoropuhelun ehdoksi edistyminen ihmisoikeuksien ja maan sisäisen vapauden aloilla. Tällä alalla Valko-Venäjän hallinnossa on edelleen paljon toivomisen varaa, etenkin sananvapauden ja mielipiteenvapauden, lehdistönvapauden sekä demokraattisen opposition ja tiedotusvälineiden vapauden suhteen.

On kuitenkin liian paljon näyttöä siitä, että hallinnon viimeaikaiset myönnytykset ovat vain osa diktaattori-presidentti Lukashenkon masinoimaa kosmeettista operaatiota ulkomaailman lepyttelemiseksi. On vielä aivan liian aikaista käynnistää minkäänlaista virallista vuoropuhelua Valko-Venäjän kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä on taas yksi asioihin sekaantumisen ja Valko-Venäjän leimaamisen filosofiaan perustuva päätöslauselma, jolla on selvästi tarkoitus puuttua kyseisen valtion sisäisiin asioihin.

Kun tunkeutuu päätöslauselman hämmentävän ja manikealaisen kielen taakse, tavoite käy selväksi: EU ei hyväksy Valko-Venäjän itsemääräämisoikeuden vahvistamista eikä sen määrittelemää itsenäistä politiikkaa, joka ei palvele orjallisesti EU:n, Naton ja Yhdysvaltojen etuja, ja yrittää kiertää sen.

Tästä syystä EU turvautuu kiristykseen ja asettaa sanktioita, jotka voidaan sen mukaan poistaa, jos Valko-Venäjä toteuttaa esimerkiksi seuraavat siltä vaaditut toimenpiteet: "Valko-Venäjän demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuheluun"; "käyttää täysimääräisesti ja tehokkaasti mahdollisuuksia tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiakehitystä Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen kautta"; tai "myöntää rahoitustukea Valko-Venäjän riippumattomalle Belsat-televisiokanavalle".

Suostuisiko mikään EU:n jäsenvaltio tällaisiin ehtoihin? Tämän toimintatavan tekopyhyys on ilmiselvä, varsinkin kun niin sanottujen "demokraattisten valtioiden eurooppalainen perhe" ei ole sanallakaan tuominnut Israelin armeijan Gazan alueella suorittamaa palestiinalaisten suoranaista joukkomurhaa tai CIA:n rikollisia lentoja, joissa se sitä paitsi oli osallisena.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Hyvät parlamentin jäsenet, äänestin EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun arviointia koskevan päätöslauselman hyväksymisen puolesta. Olen tyytyväinen siihen, että sen lisäksi, että päätöslauselmassa arvioidaan yleisesti poliittista tilannetta, siinä käsitellään Valko-Venäjän viranomaisiin kohdistuvia konkreettisia odotuksia. Vuoropuhelua ei tietenkään käydä vain vuoropuhelun itsensä vuoksi. Sen olisi johdettava tilanteen parantumiseen sellaisissa tilanteissa, jotka eri syistä vaativat parannusta. Kenelläkään ei ole harhaluuloja siitä, että Valko-Venäjän tilanne olisi ihanteellinen.

Sen vuoksi me edellytämme, että nuorten aktivistien Franak Viačorkan, Ivan Šylan ja Zmiter Fedarukin asepalvelukseen kutsumisen yhteydessä tehdyt päätökset tutkitaan uudelleen. Viranomaiset eivät saa pitää heitä "panttivankeina". Franak Viačorka on tunnetun oppositioaktivistin poika. Asepalvelukseen kutsumista ei saisi käyttää poliittisena välineenä. Kehotamme myös viranomaisia tunnustamaan Valko-Venäjän puolalaisten liiton ja sen puheenjohtajan Angelika Borysin, joka valittiin tehtäväänsä 15. maaliskuuta 2009. Haluamme, että Valko-Venäjän viranomaiset tarkastelevat uudelleen tammikuussa 2008 järjestetyn mielenosoituksen 11 osallistujalle annettuja tuomioita.

Nämä ovat hyvin konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla Valko-Venäjän viranomaiset voivat osoittaa hyvää tahtoa ja halukkuutta käydä aitoa vuoropuhelua. Toivon, että Valko-Venäjä tarttuu tähän tilaisuuteen. Se on eduksi Valko-Venäjälle itselleen, sen kansalaisille, Euroopan unionille sekä Valko-Venäjän ja Euroopan unionin suhteille. Kiitoksia.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: RC-B6-0165/2009 (Eurooppalainen tietoisuus ja totalitarismi)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. – (PL) Jos olemme sitoutuneet Euroopan tulevaisuuden rakentamiseen, emme voi sallia, että historialliset tosiasiat jätetään huomiotta tai että historiamme traagiset vaiheet unohdetaan. Ihmisyyden vastaisten rikosten uhrien muistamisen olisi oltava yksi historianopetuksen ja eurooppalaisten nuorten tietoisuuden muokkaamisen perusasioista. Tietämättömyys historiasta johtaa paitsi sen vääristelyyn myös erilaisten vaarallisten nationalismin muotojen syntyyn. Haluaisin eurooppalaisen yhteiskunnan myös tietävän enemmän puolalaisista sankareista kuten ratsuväen kapteeni Witold Pileckistä. Meidän on muistettava, että koko Euroopan – ei vain sen länsiosan – menneisyyden ymmärtäminen on avain yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , kirjallinen. – (NL) Äänestin tämän tasapuolisen päätöslauselman puolesta, jossa tuomitaan totalitarismi kaikissa muodoissaan. 1900-luku oli vuosisata, jolla tapahtui historian järkyttävimmät joukkomurhat. Natsi-Saksa, Neuvostovenäjä, Kambodza, Kiina ja Ruanda muistuttavat siitä täydellisestä mielipuolisuudesta ja julmuudesta, johon ihmiset voivat syyllistyä lähimmäisiään kohtaan, kun tyrannia voittaa vapauden. Minulla on kuitenkin yksi varaus. En suostu asettamaan kärsimyksiä hierarkkiseen järjestykseen. Jokainen kärsimys on ainutlaatuinen ja ansaitsee kunnioituksemme, olivat kärsijöinä sitten juutalaiset, tutsit, kulakit, venäläiset sotavangit tai puolalaiset papit. Tästä syystä äänestin tyhjää tarkistuksesta 19.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin totalitaarisia hallintoja koskevan päätöslauselman puolesta. Uskon, että Eurooppa ei voi yhdentyä, ellei se pääse yhteiseen näkemykseen historiastaan ja käy rehellistä ja perusteellista keskustelua natsismin, stalinismin sekä fasististen ja kommunististen hallintojen viime vuosisadalla tekemistä rikoksista.

Katson, että Euroopan yhdentymisprosessi on ollut menestyksellinen ja että se on nyt johtanut Euroopan unioniin, joka käsittää toisen maailmansodan lopusta 1990-luvun alkuun kommunistihallintojen alla eläneet Keski- ja Itä-Euroopan maat. Se on auttanut takaamaan demokratian Etelä-Euroopassa Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa, jotka kärsivät kauan fasistihallinnoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Vaikka kannatan Euroopan historian mahdollisimman objektiivista analysointia ja tunnustan Stalinin ajan Neuvostoliiton rikosten hirveyden, pelkään pahoin, että tässä päätöslauselmassa on historiallisen revisionismin elementtejä, jotka ovat täysin vastoin objektiivisen analyysin tarvetta.

En ole valmis rinnastamaan natsien rikoksia, juutalaisten joukkotuhoa ja kansanmurhaa, jossa kuoli kuusi miljoonaa juutalaista sekä kommunisteja, ammattiyhdistysaktivisteja ja vammaisia, Stalinin ajan Neuvostoliiton rikoksiin. Poliittinen relativismi uhkaa sumentaa natsien rikosten ainutkertaisuuden ja tarjoaa näin henkistä tukea täälläkin edustettuina olevien tämän päivän uusnatsien ja fasistien ideologioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Parlamentin viiden suurimman ryhmän tekemä päätöslauselmaesitys sisältää monia tärkeitä näkökulmia Euroopan historiaan sadan viime vuoden ajalta. Tarkistukset, etenkin Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän tekemät, ovat myös kiitettäviä, mutta teknisistä syistä kaikkea ehdotettua ei saada mahtumaan päätöslauselmatekstiin. Eurooppalaista tietoisuutta ja totalitarismia koskevassa päätöslauselmassa voitaisiin kertoa monista murhenäytelmistä ja yksittäisistä sankariteoista. Valitettavasti kaikelle ei ole tilaa, ja tästä syystä meidän oli pakko äänestää joitakin päätöslauselmaan ehdotettuja tarkistuksia vastaan.

Äänestimme kuitenkin päätöslauselman hyväksymisen puolesta kokonaisuutena.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä parlamentin hyväksymä häpeällinen päätöslauselma on osa sitä kampanjaa, jota taantumukselliset ja kostoa haluavat toisen maailmansodan häviäjät käyvät historiallisen totuuden vääristämiseksi. Kyse on samoista henkilöistä, jotka kotimaissaan palauttavat esimerkiksi natsien hirmuhallinnon kanssa yhteistyötä tehneiden mainetta.

Tavoitteena on näyttää uusfasismi hyvässä valossa ja tuomita kommunismi; toisin sanoen esittää tyranni ja vainoajat hyvässä valossa ja tuomita niiden uhrit ja vainotut. Tavoitteena on pyyhkiä historiankirjoituksesta kommunistien ja Neuvostoliiton ratkaiseva panos natsismin ja fasismin lyömisessä, niiden rooli työntekijöiden elinolojen parantamisessa, niiden panos kansojen vapauttamisessa siirtomaavallan ikeestä ja niiden merkitys riiston ja sodan vastustamisessa toisen maailmansodan jälkeen.

Portugalissa Portugalin kommunistinen puolue taisteli enemmän kuin kukaan muu vapauden, demokratian, rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta, Portugalin kansan kunnollisten elinolojen puolesta, fasistisen siirtomaavallan alla olleiden kansojen vapauden puolesta sekä niiden saavutusten puolesta, jotka on kirjattu tänään 33 vuotta täyttävään Portugalin tasavallan perustuslakiin.

Kampanjan perimmäisenä tarkoituksena on leimata kommunistit ja heidän toimintansa ja ihanteensa rikollisiksi.

Tällainen päätöslauselma on erityisen vakava asia juuri nyt, kun kapitalismi on akuutissa kriisissä, joka tekee taistelusta rauhan, demokratian ja sosiaalisen edistyksen puolesta aikamme suuren haasteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Me pahoittelemme luonnollisesti kaikkia aggressiivisten ja autoritääristen hallintojen uhreja riippumatta siitä, onko hirmuteot tehty Euroopassa vai esimerkiksi Euroopan entisissä siirtomaissa. Olemme kuitenkin syvästi huolissamme kaikista poliitikkojen tai parlamenttien suorista tai epäsuorista pyrkimyksistä vaikuttaa yleiseen käsitykseen historiallisista tosiasioista. Tämä tehtävä olisi jätettävä riippumattomille akateemisille tutkijoille ja julkiselle keskustelulle. Muutoin on vaarana, että aina vallan vaihtuessa parlamentin uusi enemmistö yrittää muuttaa historiaa nimeämällä yhteiskunnan pahimmat viholliset ja että keskustelua Euroopan historiasta käytetään lyhytnäköisiin kampanjatarkoituksiin. Tästä syystä me äänestimme tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Eleni Koppa (PSE), kirjallinen.(EL) PASOK-puolueen parlamenttiryhmä äänesti päätöslauselmaesitystä vastaan, koska siinä verrataan natsismia kommunismiin sopimattomalla tavalla.

Me tuomitsemme sekä natsismin että stalinismin hirmuteot.

Me katsomme, että tämä rinnastus ei edistä näiden kahden totalitaarisen hallinnon erityispiirteiden ymmärrystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Äänestin totalitarismia koskevan päätöslauselman puolesta vastoin puolueeni suositusta. Se piti päätöslauselmaa tarpeettomana. Minä kannatan selvää irtisanoutumista kaikista pyrkimyksistä saavuttaa poliittisia päämääriä väkivallan, vangitsemisten, uhkailun ja muiden sorron muotojen avulla. 1900-luvulle olivat tyypillisiä suuret kansanliikkeet, jotka olivat sokaistuneita siitä ajatuksesta, että ne olivat uuden historiallisen aikakauden kynnyksellä. Kaikki rikokset olivat oikeutettuja niiden ihannemaailman luomiseksi ja sen säilyttämiseksi muuttumattomana ikuisesti. Joillekin tämä ihannemaailma merkitsi kaikkien yhdenvertaisuutta, valtion tarjoamia palveluja, kansan omistamia tuotantovälineitä ja hyväosaisten ryhmien nauttimien vanhojen etuoikeuksien lakkauttamista. Toisille se merkitsi perinteiden säilyttämistä, epätasa-arvoa, valta-asemia ja etuoikeuksia. Voin samastua edelliseen ryhmään, mutta en jälkimmäiseen.

Molempia ryhmiä parjataan ikuisesti niiden harjoittaman väkivallan vuoksi. Kukaan ei muista niiden päämääriä, mutta kaikki muistavat niiden keinot. Tuo aikakausi ei missään nimessä saa koskaan palata. Vaikka en ole samaa mieltä tiettyjen kohtien sanamuodosta, päätöslauselma on mielestäni erittäin tärkeä.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Mikään parlamentti tai barbaarisen kapitalistisen järjestelmän edustajista ja lakeijoista koostuva parlamentaarinen enemmistö ei voi herjauksin, valhein ja väärennöksin pyyhkiä pois sosiaalisen vallankumouksen historiaa, jonka kansa on verellään kirjoittanut ja allekirjoittanut. Mikään kommunismin vastainen musta rintama ei voi pyyhkiä pois sosialismin valtavaa panosta, sen ennennäkemättömiä saavutuksia ja sen aikaansaamaa ihmisten hyväksikäytön lopettamista.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän ja Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän yhteisessä päätöslauselmaesityksessä, jota Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen uskomattoman vastenmielisellä tavalla kannatti, rinnastetaan fasismi ja kommunismi, natsien fasistiset hallinnot ja sosialistiset hallinnot.

Säälittävänä vastineena ne ehdottavat rikollisille ja uhreille yhteistä eurooppalaista muistopäivää. Siten ne julistavat fasismin syyttömäksi, häpäisevät sosialismin ja vapauttavat imperialismin vastuusta niistä rikoksista, joita se on tehnyt ja tekee yhä nykyäänkin. Ideologisesti ne mainostavat kapitalismia ainoana "demokraattisena järjestelmänä".

Ne poliittiset voimat, jotka odottelevat sivussa tilanteen kehittymistä ja antavat näin tälle takapajuiselle politiikalle alibin, ovat myös vastuussa tästä kommunismin vastaisesta hysteriasta.

Kreikan kommunistinen puolue kehottaa työväenluokkaa ja kaikkia edistyksellisiä kansalaisia tuomitsemaan kommunisminvastaisuuden ja sen kätyrit.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) 1900-lukua leimasivat totalitaaristen kommunisti- ja natsihallintojen miljoonia viattomia ihmisiä vastaan tekemät raakalaismaiset rikokset. Euroopan yhdentyminen oli suora seuraus sodasta ja totalitaaristen hallintojen Euroopan mantereella aiheuttamasta kauhusta.

Uskon vakaasti, että Eurooppa ei yhdenny koskaan, ellei se onnistu saavuttamaan yhteistä näkemystä omasta historiastaan, ja sen vuoksi äänestin eurooppalaista tietoisuutta ja totalitarismia koskevan päätöslauselman puolesta. Meidän on tunnustettava kommunismi ja natsismi yhteiseksi perinnöksemme ja käytävä asiantuntijakeskustelu kaikista totalitaaristen hallintojen viime vuosisadalla tekemistä rikoksista. Me olemme sen velkaa nuoremmille sukupolville, jotka eivät ole varttuneet tällaisten hallintojen alaisuudessa ja joiden tietoisuudesta totalitarismista sen kaikissa muodoissa on tullut hälyttävän pinnallista ja riittämätöntä jo vuoden 2004 laajentumisesta kuluneiden viiden vuoden aikana. Tänä päivänäkään monet kansalaiset eivät tiedä hallinnoista, jotka terrorisoivat heidän maanmiehiään Keski- ja Itä-Euroopassa 40 vuoden ajan ja eristivät nämä demokraattisesta Euroopasta rautaesiripun ja Berliinin muurin avulla.

Vuonna 2009 juhlimme sitä, että Keski- ja Itä-Euroopan kommunistidiktatuurien ja Berliinin muurin kaatumisesta on kulunut 20 vuotta, ja sen vuoksi katson, että EU:n kaikkien hallitusten olisi julistettava elokuun 23. päivä stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi.

Tämä merkitsisi päätöslauselmaa totalitaaristen hallintojen kaikkien uhrien puolesta sekä vahvaa ja yksiselitteistä takuuta siitä, että tällaiset tapahtumat eivät koskaan toistu Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Aion äänestää eurooppalaista tietoisuutta ja totalitarismia koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta.

Uskon vakaasti, että Euroopan tietoisuutta totalitaaristen ja epädemokraattisten hallintojen rikoksista on lisättävä, koska katson, ettemme voi vakiinnuttaa Euroopan yhdentymistä edistämättä historiallisen muistimme säilyttämistä. Se edellyttää, että kaikki Euroopan menneisyyden näkökohdat tunnustetaan.

Kannatan myös ehdotusta "eurooppalaisen muistopäivän" julistamisesta kaikkien totalitaaristen ja autoritääristen hallintojen uhreille.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. − (EN) Monille ihmisille EU:ssa ja muuallakin Euroopassa totalitarismin seuraukset miljoonine kuolonuhreineen ovat olleet ratkaiseva historiallinen käännekohta. Se on auttanut muokkaamaan myöhempien sukupolvien mieliä, mutta niille, jotka elivät tuona aikana, se merkitsee kauheaa arpea Euroopan kehityksessä. Ääriliikkeet ovat yhä ajankohtainen uhka, ja niillä on vaaliuurnilla pahaa-aavistamaton ystävä – passiivisuus. Poliitikkoina meidän kaikkien on pyrittävä muistuttamaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia vapauttamme ja jopa henkeämme uhkaavasta vaarasta. Tästä syystä kannatan tätä päätöslauselmaesitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE), kirjallinen.(EL) Me tuomitsemme jyrkästi kaikki totalitarismin muodot ja korostamme samalla, kuinka tärkeää on muistaa menneisyys. Tämä on tärkeä osa historiaamme.

Katsomme kuitenkin, että Euroopan parlamentin enemmistöpäätökset eivät ole päteviä historian tosiasioiden tulkintoja.

Historiallisten tosiasioiden arviointi on historiantutkijoiden ja vain heidän tehtävänsä.

Siksi päätimme äänestää tyhjää neljän poliittisen ryhmän, myös Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän, yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, joka koskee eurooppalaista tietoisuutta ja totalitarismia.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Olemme useaan otteeseen voineet ilmaista kantamme toistuviin lausumiin "kaikista totalitaarisista hallinnoista".

Ryhmämme tuomitsee ehdottomasti kaiken totalitarismin. Se tuomitsee ehdottomasti stalinismin. Samalla se vastustaa jyrkästi kaikkia pyrkimyksiä vähätellä natsismia hautaamalla se totalitaaristen hallintojen yhteiseen tuomitsemiseen, kuten meille esitellyssä yhteisessä päätöslauselmassa jälleen kerran tehdään.

Tästä syystä ryhmämme kieltäytyy osallistumasta tästä päätöslauselmasta toimitettavaan äänestykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Natsismin tai kommunismin ideologiat omaksuneiden totalitaaristen hallintojen tuomitsemisen pitäisi olla vain ensimmäinen askel kohti kaikkien suvaitsemattomuuden, fanatismin ja tietämättömyyden muotojen täydellistä tuomitsemista, sillä ne ovat tukahduttaneet ja tukahduttavat edelleen yksilöiden ja kansakuntien perusoikeuksia ja -vapauksia. Kaikki ideologiat, jotka eivät kunnioita ihmisarvoa ja elämää, ansaitsevat tulla tuomituiksi ja ovat lähtökohtaisesti mahdottomia hyväksyä.

Natsismi ja kommunismi ovat itse asiassa vanhemmista ideologioista innoituksena saaneita ideologioita. Nämä muotoiltiin 1800-luvulla ja vakiintuivat tuon ajan eurooppalaisten valtioiden perustuslaillisina periaatteina. Militarismin, kiihkonationalismin, imperialismin, radikalismin ja myöhemmin fasismin kaltaiset ideologiat olivat perusolemukseltaan epähumaaneja ja tuhoavia, ja siksi ne ansaitsevat selväsanaisen tuomion aivan yhtä lailla kuin myöhemmin kommunismin ja natsismin muodossa ilmestyneet ideologiat.

Meidän on korostettava tätä erityisesti nykyisinä epävarmoina ja poikkeuksellisen vaikeina aikoina. Sen vuoksi emme saa sallia sellaisten uusien poliittisten virtausten syntyä, jotka perustuvat natsismin ja kommunismin taustalla olleiden aatteiden kaltaisiin epähumaaneihin ideologioihin. Suvaitsemattomuutta vastaan voidaan taistella vain kieltäytymällä kompromisseista ja poikkeuksista, ja pyydämme siksi, että ilmaus "taistelu totalitarismia vastaan" muutetaan muotoon "taistelu kaikkia valtiollisia hallintojärjestelmiä vastaan, jotka kiistävät ihmisarvon, vapauden ja kaikkien yksilöiden ainutkertaisuuden".

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: RC-B6-0166/2009 (kulttuurin rooli)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin kulttuurin roolia Euroopan alueiden kehittämisessä koskevan yhteisen päätöslauselman puolesta, koska katson, että EU:n on tuettava voimakkaammin kulttuurihankkeita.

Katson, että alueelliset ja paikalliset kehitysstrategiat, jotka käsittävät kulttuurin, luovuuden ja taiteet, edistävät osaltaan merkittävästi elämänlaatua Euroopan alueilla ja kaupungeissa tukemalla kulttuurista monimuotoisuutta, demokratiaa, osallistumista ja kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Päätöslauselmassa kehotetaan komissiota laatimaan vihreä kirja nykyaikaisen kulttuuritoiminnan eri välineistä tarkoituksena vahvistaa Euroopan alueiden kehittämistä.

Uskon, että Euroopan kulttuurinen henki on merkittävä keino lähentää Euroopan kansalaisia toisiinsa tavalla, joka kunnioittaa heidän erilaisia kulttuurisia ja kielellisiä identiteettejään. Euroopan kulttuurit ovat strategisia tekijöitä Euroopan kehityksessä niin paikallisella, alueellisella ja valtiollisella kuin myös EU:n toimielinten tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kulttuuri on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva politiikanala. Tässä päätöslauselmassa käsitellään kysymyksiä, jotka eivät kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Koska suhtaudumme toissijaisuusperiaatteeseen vakavasti, katsomme, että parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta olisi lakkautettava.

Näin ollen äänestimme tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Kulttuuri on tärkeä osatekijä Euroopan alueiden kestävässä kehityksessä, ja siksi kaikkien alueiden kehityssuunnitelmissa on oltava kulttuurinen ulottuvuus. Strategia, joka käsittää kulttuurin, luovuuden ja taiteet, parantaa osaltaan valtavasti kaupunkien ja maaseutualueiden asukkaiden elämänlaatua.

Kotimaassani Slovakiassa on suhteellisen pienellä alalla kulttuurisesti erilaisia alueita, joilla on vielä sisäistä vaihtelua. Näillä alueilla vuosisatojen aikana kehittyneet kulttuuriset perinteet sisältävät epätavallisen runsaasti erilaisia kansanperinteen muotoja ja tyyppejä.

Esimerkiksi kotiseudullani, Koillis-Slovakiassa sijaitsevalla Stará Ľubovňan alueella, on slovakialaista, saksalaista, ruteeni-, goral- ja romanikulttuuria. Kaikissa kylissä järjestetään vuosittaisia kulttuurifestivaaleja, jotka houkuttelevat alueellemme paljon vierailijoita. Euroopan alueiden välistä kumppanuutta vahvistetaan pukujen, laulujen ja tanssien moninaisuudella. Kulttuurihankkeet perustuvat vapaaehtoisorganisaatioiden aloitteisiin, ja ne ansaitsevat Euroopan komission huomion ja etenkin sen tuen. On sääli, että kulttuurihankkeiden rahoitusta pienennetään joka vuosi. Sen vuoksi paikallisviranomaisten on hyvin vaikeaa ylläpitää näitä merkittäviä ja ainutlaatuisia kulttuuriperinteitä.

Olen vakuuttunut siitä, että komission olisi julkaistava vihreä kirja kulttuuritoiminnan mahdollisista eri tukivälineistä, joiden tarkoituksena on vahvistaa Euroopan alueiden kulttuurin kehittämistä, ja tästä syystä äänestin kulttuurin roolia Euroopan alueiden kehittämisessä koskevan päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin kulttuurin roolia Euroopan alueiden kehittämisessä koskevaa päätöslauselmaa vastaan.

Vaikka uskonkin, että ehdotettujen aloitteiden ihailtavana tavoitteena on edistää alueellista ja paikallista kehitystä EU:ssa, en usko, että ne riittävät tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suhtaudun epäillen varsinkin siihen, voidaanko näillä aloitteilla edistää tehokkaasti kielellisiä ja kulttuurisia identiteettejä, kun otetaan huomioon, ettei niitä tueta muilla laajemmilla aloitteilla ja toimilla.

 
  
  

– Mietintö: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Venäjä on edelleen EU:n tärkeä strateginen kumppani. Meillä on yhteisiä etuja, kuten ydinaseiden leviämisen estäminen ja rauhan aikaansaaminen Lähi-itään. Venäjällä on myös tärkeä diplomaattinen rooli paitsi YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä myös merkittävänä Iraniin vaikuttavana toimijana. Sen vuoksi tarvitsemme Venäjän apua suostutellaksemme Iranin olemaan rakentamatta ydinasetta.

Suhteissamme Venäjään on kuitenkin eräitä huolta herättäviä aloja: vaikka meillä on yhteisiä etuja, en ole varma siitä, että meillä on yhteiset arvot. Demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tila Venäjällä on edelleen huolestuttava. Lehdistönvapauskaan ei ole edellyttämällämme tasolla.

Näin ollen kumppanuutemme Venäjän kanssa on oltava vahva ja kestävä, mutta se ei voi olla ehdoton. Venäjän on erityisesti tiedettävä, että me emme suvaitse viime kesän sodassa otettujen Georgian suvereenien alueiden tunnustamista ja liittämistä Venäjään.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) On totisesti olemassa yksi valtio, johon Euroopan parlamentti ei koskaan suhtaudu suopeasti, vaikka se muutoin hyväksyy auliisti Kuuban, Kiinan kommunistidiktatuurin ja jopa pääministeri Erdoganin Turkin kanssa tehtäviä talous-, kauppa- ja yhteistyösopimuksia.

Parlamentin enemmistö, joka toivotti Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen innokkaasti tervetulleeksi, vaikka Kosovo on Serbian kansakunnan historiallinen kehto, korjaa nyt politiikkansa kitkeriä hedelmiä Venäjän tukemien Abhasian ja Ossetian itsenäisyyden muodossa.

Miten sitä paitsi voidaan syyttää ainoastaan Venäjää turvallisuuskysymyksiä koskevasta väärinkäsityksestä, kun venäläiset aivan luonnollisesti pitävät Naton laajentumista sen rajoille provokaationa ja uhkana?

Ongelmia on luonnollisesti jäljellä. Venäjä, toisin kuin Turkki, kuuluu kuitenkin kulttuurisesti, henkisesti ja maantieteellisesti Eurooppaan. Meillä tulisi olla erityisen luottamukselliset suhteet ensisijaisesti Venäjän kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Juuri hyväksytyssä päätöslauselmassa esitetään selvästi ne tarkoitusperät ja päämäärät, jotka parlamentin enemmistö EU:n ja Venäjän suhteille asettaa. Se haluaa suhteiden perustuvan "vapautetuille ja avoimille markkinoille sekä kumppanien välisten investointioikeuksien vastavuoroisuudelle, minkä vuoksi olisi vaadittava, että läheisten ja edullisten taloussuhteiden vastapainona Venäjän on taattava ulkomaisten sijoittajien omistusoikeus".

Toisin sanoen tarkoituksena on painostaa Venäjää luovuttamaan suunnattomat luonnonrikkautensa, kuten maakaasun ja öljyn, mukauttamaan tuotantokapasiteettiaan ja antamaan työvoimansa EU:n suurvaltojen ja suuryritysten riistettäväksi; nämä haluavat päästä käsiksi resursseihin, joiden olisi kuuluttava Venäjän kansalle.

Päätöslauselmassa kaikki paine sälytetään Venäjälle, mutta sanallakaan ei mainita Naton laajentumista itään eikä Yhdysvaltojen uutta ohjusjärjestelmää Euroopassa.

Me hylkäämme tyystin tämän kaltaiset suhteet. Me kehotamme luomaan molempien osapuolien välille tasavertaiset suhteet ja keskinäisen kunnioituksen, jotka perustuvat niiden kansalaisten etuihin ja puuttumattomuuspolitiikan, aseriisunnan ja liennytyksen periaatteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Toisin kuin Turkki, Venäjä on osa Euroopan maantieteellistä, kulttuurista ja henkistä piiriä ja siten myös eurooppalaista sivilisaatiota. Näin ollen se voisi olla ihanteellinen strateginen kumppani monilla aloilla, etenkin energia-alalla. Se on kuitenkin myös sisarkansakunta, jota meidän olisi tuettava eikä arvosteltava loputtomasti, kuten monet oikeistolaiset yltiöeurooppalaiset tekevät esimerkiksi tässä mietinnössä, jossa Georgian venäjänkielisten vähemmistöjen pelastamista kutsutaan "suhteettoman voimakkaaksi vastahyökkäykseksi", joka "asettaa kyseenalaiseksi Venäjän valmiuden rakentaa yhteistyössä EU:n kanssa Euroopan yhteistä turvallisuusaluetta".

Yltiöeurooppalaisilla, jotka ovat aina valmiita asettumaan Yhdysvaltojen ja sen Irakissa käymän sodan puolelle, ei ole venäläisille mitään opetettavaa. Kymmenen vuotta sitten nämä samat yltiöeurooppalaiset ihmisoikeuksien puolustajat tukivat epäröimättä Naton pöyristyttävää vihamielistä hyökkäystä Serbiaa vastaan.

Me haluamme uuden, suvereenien kansakuntien vapaan Euroopan, joka luo erityisen luottamukselliset suhteet Venäjään.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Janusz Onyszkiewiczin laatiman, Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta sisältävän mietinnön hyväksymistä vastaan.

En ole esittelijän kanssa samaa mieltä neuvostolle ja komissiolle annettavista suosituksista neuvottelujen jatkamisesta Venäjän kanssa, sillä en usko niiden riittävän takaamaan oikeudenmukaisen sopimuksen, jossa kunnioitetaan Euroopan unionin oikeuksia ja toimivaltaa ja jolla voidaan edistää hyvien suhteiden kehittymistä asianomaisten toimijoiden välille. Katson, että molempien osapuolten on lisättävä ponnistuksiaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Venäjän on tehtävä valintansa: pyrkiikö se omaksumaan EU:n yhteiset arvot vai ei? Olemme monilla aloilla samaa mieltä Venäjän kanssa, onhan se strateginen kumppanimme. Tunnustamme etenkin Iranin aiheuttaman ydinaseiden leviämisen yhteisen uhan. Me tarvitsemme Venäjän apua kvartetin osana pyrittäessä Lähi-Idän konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen nyt, kun Israelilla on uusi pääministeri ja Yhdysvalloilla uusi presidentti. Emme kuitenkaan voi sallia Venäjän uhkailevan naapureitaan ja käyttävän hiilivetyresurssejaan diplomaattisena aseena. Vastaavasti emme voi sallia Venäjän käyttäytyvän ikään kuin viime kesän sotaa Georgiassa ei olisi koskaan tapahtunut. Sen paremmin Venäjä kuin EU ei voi lakaista Georgian suvereenin alueen liittämistä Venäjään maton alle. Venäjän on myös noudatettava Etyjin ja Euroopan neuvoston jäsenyyteen liittyviä sitoumuksiaan vaalia ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

 
  
  

– Mietintö: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan varauksetta tätä mietintöä, jolla on tarkoitus edistää EU:n kansalaisten terveyden suojelua, mutta käytän tilaisuutta hyväkseni sanoakseni myös, että Maltassa ja Gozossa tietyt perusterveydenhuoltojärjestelmän osat ovat sekasorron vallassa. Lääketieteellisiä testejä ja kirurgisia leikkauksia tarvitsevien Maltan ja Gozon kansalaisten jonotusajat ovat uskomattomat. Kaksi prosenttia väestöstä jonottaa kaihileikkauksiin.

Tämä jonotuslistatarina on yksi monista puheenvuoroani tukevista esimerkeistä. Toinen on esimerkiksi se, että lähes miljardi euroa maksaneessa nykyaikaisessa sairaalassa ei ole tarpeeksi vuoteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta erityisesti siksi, että siinä kehotetaan komissiota käyttämään nykyistä tieteellistä näyttöä EU:n kansalaisten suojelemiseksi sähkömagneettisten kenttien mahdollisilta vaaroilta. Vuonna 1999 annetussa suosituksessa edellytettiin, että se ajantasaistetaan viiden vuoden kuluessa sen julkaisusta ottaen huomioon uusimmat tutkimustulokset. Ajantasaistamista ei ole tehty. Vaadin vuonna 2008 komission jäsen Kyprianoulle lähettämässäni kirjeessä, että alkuperäistä suositusta tarkistetaan, sillä tarkistukselle asetettu määräaika oli jo ylitetty neljällä vuodella, mutta suositusta ei vieläkään ole päivitetty.

Suosituksen antamisen jälkeen tieteellinen tutkimus ja siihen perustuvat päätelmät sekä WiFin ja Bluetoothin kaltaiset sähkömagneettisia kenttiä hyödyntävät huomattavat tekniikan edistysaskeleet ovat muuttuneet ja kehittyneet. Tämä alan jatkuvasti muuttuvan luonteen vuoksi meidän on arvioitava uudelleen kansalaisiamme suojelevat säännökset.

Vuonna 2007 tehdyn eurooppalaisen mielipidetutkimuksen mukaan suurin osa EU:n kansalaisista katsoo, etteivät viranomaiset tiedota heille riittävästi keinoista, joilla he voivat suojautua sähkömagneettisilta kentiltä. EU:n on otettava ohjat tiukemmin käsiinsä ja kerättävä merkittävää tutkimustietoa sähkömagneettisten kenttien mahdollisista vaaroista sekä annettava suosituksia ja ohjeita kansalaisille. Kannatan sähkömagneettisille kentille altistumisen kansanterveydellisten vaikutusten lisätutkimusta ja toivon, että vuoden 1999 suositus tarkistetaan ja ajantasaistetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa kehotetaan komissiota pysymään valppaana ja tarkistamaan sähkömagneettisille kentille asetettujen rajojen tieteellistä perustaa ja riittävyyttä kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitean SCENIHR:n avulla. Tällä tavoin kuluttajien suojelu voidaan pitää korkealla tasolla haittaamatta langattomien teknologioiden toimintaa ja kehitystä.

Sähkömagneettiset kentät ovat asia, joka koskettaa suoraan EU:n kansalaisia. Sähkömagneettisista kentistä tehdyn erityisen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan Euroopan kansalaisten huolestuneisuus sähkömagneettisten kenttien mahdollisista terveysriskeistä vaihtelee laajasti: 14 prosenttia ei ole lainkaan huolissaan, 35 prosenttia ei ole kovin huolissaan, 35 prosenttia on melko huolissaan ja 13 prosenttia hyvin huolissaan terveysriskeistä. Aiheesta on viime vuosina julkaistu useita tieteellisiä tutkimuksia, mutta yksikään niistä ei ole antanut selvää näyttöä langattoman teknologian lähettämien sähkömagneettisten kenttien mahdollisista vaikutuksista ihmisten terveyteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä terveyshaittoja koskevan päätöslauselman puolesta, koska tämä kysymys koskettaa suorasti kaikkia Euroopan kansalaisia, jotka altistuvat sähkömagneettisille kentille sekä kotona että työpaikoilla.

Altistuminen ihmisen valmistamille sähkömagneettisten kenttien lähteille on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina paljolti sähkön kasvavan kysynnän ja yhä erikoistuneempien langattomien teknologioiden vuoksi. Tästä syystä katson, että on erittäin tärkeää taata kaikkien kuluttajien suojelun korkea taso haittaamatta kuitenkaan matkapuhelinverkkojen toimintaa ja uusien langattomien teknologioiden kehittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Frédérique Riesin valiokunta-aloitteista mietintöä vastaan. Se on sellainen täysin hyödytön mietintö, jollaisia eräät jäsenet rakastavat, samat jäsenet, jotka mielellään soveltavat "ennalta varautumisen periaatetta" pitkin ja poikin ja nostavat kauhean metelin pienimmästäkin suuren yleisön keskuudessa heräävästä "huolesta". Samalla kun eurooppalaisten eliniänodote kasvaa vuosi vuodelta, kaikki sähkömagneettisten kenttien mahdollisia vaikutuksia koskevat uudet tutkimukset, jotka tuovat esiin avoimia kysymyksiä, paisutellaan aivan suhteettomiin mittasuhteisiin. Toisaalta kymmenet tieteellisten tutkimuslaitosten ja muiden aidosti pätevien elinten tutkimukset, joiden mukaan mitään todellista vaaraa ei ole, jätetään järjestelmällisesti huomiotta. Kaikki, mitä liioitellaan, on merkityksetöntä.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Kannatin äänestyksessä Frédérique Riesin mietintöä sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista.

On tärkeää taata kuluttajien ja etenkin lasten suojelun korkea taso haittaamatta matkapuhelinverkkojen toimintaa. Vaikka tieteellistä näyttöä matkapuhelinten käytön terveysriskeistä ei ole, tätä mahdollisuutta ei voida pitävästi sulkea pois, joten asiaan on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta. On tärkeää ajantasaistaa säännöllisesti yleisön altistumista sähkömagneettisille kentille koskevat raja-arvot.

Tarvitaan myös kiireesti lisää tietoa sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksista sekä antennien ja toistinten asentamista koskeva yhtenäinen lupajärjestelmä, kuten mietinnössä korostetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa vaaditaan lisää tutkimuksia radioiden, televisioiden, mikroaaltouunien, matkapuhelimien ja korkeajännitelinjojen kaltaisten laitteiden lähettämistä sähkömagneettisista kentistä. Mietinnössä suositellaan, että koulut, päiväkodit, vanhainkodit ja terveydenhoitolaitokset pidetään tietyn, tieteellisten kriteerien perusteella määritellyn välimatkan päässä matkapuhelinantenneista ja korkeajännitelinjoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Päätöslauselmaesitys sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista on yritys hallita seurauksia ja piilotella vastuullisia, jotta monopolien toiminta ja tuottavuus eivät kärsi, sen sijaan että riskejä ehkäistäisiin ja kansalaisia suojeltaisiin. Ruohonjuuritason lisääntynyt tietoisuus ja huoli sähkö- ja televiestintäyhtiöistä sekä tärkeimmän vaaranlähteen muodostavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajista edellyttää yksiselitteisiä tuloksia antavia tutkimuksia, koska vastuu näistä laitteista on viime kädessä itse yhtiöillä, joita kiinnostaa vain tavaroidensa ja palvelujensa myyminen eikä sähkömagneettisten kenttien haittavaikutusten todistaminen.

Tämän kansanterveyttä mahdollisesti uhkaavan vakavan ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan perusteellisia hallitusten rahoittamia tutkimuksia neoplastisista aivoja rappeuttavista sairauksista, sähkömagneettisen säteilyn kokonaisvaikutuksista, ihmisen elimistön homeostaasista ja niin edelleen.

Tarvitaan työntekijöiden koordinoitua taistelua, jotta sähkömagneettisille kentille altistumisen raja-arvoja ja varsinaista altistumista voidaan vähentää ennaltaehkäisyn periaatteen mukaisesti.

Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta ei voida pitävästi ja tehokkaasti suojella EU:n puitteissa, koska se tukee pääoman voittoja ja kilpailukykyä kansanterveyden kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Frédérique Riesin sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista laatiman mietinnön puolesta.

Olen esittelijän kanssa samaa mieltä tarpeesta tuulettaa kunnolla sähkömagneettisten laitteiden kansanterveydellisiä vaikutuksia koskevaa ongelmaa edistämällä asiasta tehtäviä tutkimuksia, joilla voidaan valottaa tarkemmin tätä yhä enemmän keskustelua herättävää aihetta.

Näin ollen yhdyn hänen komissiolle esittämäänsä kehotukseen luoda selkeä sähkömagneettisia kenttiä koskeva politiikka, vaikka olen tietoinen siitä, että jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta tietyillä aloilla, kuten matkapuhelimiin liittyvien aaltojen suhteen.

 
  
  

– Mietintö: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld ja Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Äänestimme tänään Pál Schmittin laatiman parempia kouluja koskevaa eurooppalaista yhteistyöohjelmaa käsittelevän valiokunta-aloitteisen mietinnön (A6-0124/2009) puolesta. Mietinnössä mainitaan monia tärkeitä haasteita, jotka Euroopan koulujen on kohdattava, ja se sisältää joukon hyviä suosituksia. Esimerkkinä mainittakoon suositus, jonka mukaan koulujen ja yliopistojen oppilaita ja opiskelijoita olisi valmistettava nykyistä paremmin yhä joustavammille työmarkkinoille, joilla työnantajien tarpeet muuttuvat nopeasti.

Me vastustamme kuitenkin yhtä mietinnön kohtaa, jossa kouluväkivallan lisääntyminen pannaan sosiaaliluokkien välisen eron korostumisen ja EU:n jäsenvaltioiden kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymisen kaltaisten tekijöiden syyksi. Kouluväkivallan lisääntyminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jolla on monia monitahoisia syitä, eikä sitä saisi vähätellä yksinkertaistavilla syyselityksillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin parempia kouluja koskevaa eurooppalaista yhteistyöohjelmaa käsittelevän mietinnön puolesta.

Katson, että EU:n on tuettava koulujen opetussuunnitelmien uudenaikaistamista ja parantamista niin, että ne heijastavat tämän päivän työmarkkinoiden vaatimuksia sekä nykyistä yhteiskunnallista, taloudellista, kulttuurista ja teknistä todellisuutta.

Suhtaudun myönteisesti siihen, että koulujen on pyrittävä parantamaan nuorten työllistettävyyttä ja samalla annettava heille mahdollisuus kehittää henkilökohtaisia taitojaan. Meidän on myös muistettava, että nuorten on voitava hankkia demokraattiset perustaidot.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Koulunkäynti on perustavanlaatuinen asia, jota meidän on syytä tänään vahvistaa. Mietintö parempia kouluja koskevasta eurooppalaisesta yhteistyöohjelmasta, jolle annoin täyden tukeni, on osa tätä tavoitetta. Siinä painotetaan erityisesti tarvetta taata kaikille Euroopan nuorille kansalaisille pääsy korkealaatuiseen koulutukseen, joka antaa heille mahdollisuuden hankkia taitoja ja mielekästä tietoa. Lisäksi siinä kehotetaan lisäämään taloudellista tukea vaikeuksissa oleville oppilaitoksille. Perustietojen hankkimisen lisäksi päätöslauselmassa korostetaan perustellusti vieraiden kielten opiskelua nuoresta iästä lähtien ja samoin mahdollisuutta saada henkilökohtaisen kehityksen kannalta oleellista taide-, kulttuuri- ja liikuntaopetusta. Siinä suositetaan myös lisäämään liikkuvuutta ja koulujen välisiä vaihtoja ja mainitaan tässä yhteydessä yhteisön erinomainen Comenius-ohjelma, josta olisi päätöslauselman mukaan tosin tehtävä näkyvämpi ja helppopääsyisempi. Lopuksi päätöslauselmassa kannustetaan toissijaisuusperiaatetta tiukasti noudattaen ottamaan käyttöön uudenaikaisia opetussuunnitelmia, joissa otetaan huomioon muuttuva teknologia ja sen tarjoamat mahdollisuudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. – (SV) "Jäsenvaltiot vastaavat kouluopetuksen järjestämisestä, sisällöstä ja uudistamisesta." Tämä todetaan Pál Schmittin parempia kouluja koskevan valiokunta-aloitteisen mietinnön ensimmäisessä kohdassa. Tästä olen samaa mieltä. EU:n tehtävänä on helpottaa erilaisia koulujen välisiä vaihtoja ja edistää opiskelijoiden liikkuvuutta. Kaikesta muusta kouluihin liittyvästä sen on sitä vastoin pysyttävä erossa. Valitettavasti Pál Schmittin päätöslauselma ei onnistu pitämään sen aloittavaa lupausta. Lähes välittömästi siinä puututaan siihen, miten kouluja olisi rahoitettava ja arvioitava, millaisia niiden opetussuunnitelmien olisi oltava ja niin edelleen. Nämä ovat juuri niitä asioita, joihin EU:n ei pitäisi puuttua, vaan joiden tulisi olla jäsenvaltioiden itsensä päätösvallassa. Kannatan entistä suppeampaa mutta keskitetympää EU:ta. Sen vuoksi äänestin sekä valiokunta-aloitteista mietintöä että vaihtoehtoista päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Luonnos sisältää joukon hyviä ajatuksia, mutta koulukysymykset ovat politiikanala, jonka olisi kuuluttava jäsenvaltioiden poliittiseen toimivaltaan. Tässä päätöslauselmassa käsitellään kysymyksiä, jotka eivät kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Koska suhtaudumme toissijaisuusperiaatteeseen vakavasti, katsomme, että parlamentin olisi äänestettävä tätä mietintöä vastaan ja että parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta olisi lakkautettava.

On sanomattakin selvää, että äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), kirjallinen. (EN) Me kannatamme periaatteessa tätä mietintöä, mutta eräät lausumat (esimerkiksi opetuksen tarjoaminen maahanmuuttajille näiden äidinkielellä) eivät vastaa tiettyjen jäsenvaltioiden todellisuutta etenkään maahanmuuttajien suuren määrän, rahoitus- ja hallintovalmiuksien, valtioiden väkiluvun ja monien muiden tekijöiden osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin Pál Schmittin parempia kouluja koskevan mietinnön puolesta. Mietinnössä huomautetaan aivan oikein, että kouluopetuksen järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja mielestäni on oikein, että yksittäisten valtioiden koulutusjärjestelmiä kunnioitetaan ja niille annetaan itsemääräämisoikeus. Lasten koulutuskokemuksia koko EU:ssa voidaan kuitenkin parantaa vain lisäämällä eurooppalaista yhteistyötä, ja koko maanosan koulutusjärjestelmien on mukauduttava pysyäkseen nykyajan haasteiden tasalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), kirjallinen. – (HU) Onnittelen kollegaani Pál Schmittiä hänen parempia kouluja koskevasta eurooppalaisesta yhteistyöohjelmasta laatimasta mietinnöstään, jossa huomautetaan perustellusti, että osallistavilla opetusmalleilla edistetään sellaisten oppilaiden ja opiskelijoiden heikommassa asemassa olevien ryhmien integroitumista, joilla on erityisiä opetukseen liittyviä tarpeita. Lisäksi mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita edistämään tällaisten oppilaiden pääsyä parhaaseen mahdolliseen koulutukseen.

Romanilapset ovat koko Euroopassa koulutuksen suhteen kaikkein heikoimmassa asemassa: lähes neljäsosa peruskoulujen ala-asteiden romanioppilaista ovat erillisissä luokissa, ja suurin osa sellaisista oppilaista, jotka tarpeettomasti pakotetaan erityiskouluihin, ovat romaneja. Romaneista 82 prosentilla on vain peruskoulu- tai alemman tason koulutus, ja vain 3,1 prosentilla heistä on valtaväestön keskitasoa vastaava koulutus. Romanilasten koulutustason nostaminen on kuitenkin kansantaloudellisesti tuottava investointi, sillä ne kustannukset, jotka syntyvät siitä, että romanilapset suorittavat ylemmän perusasteen koulutuksen, saadaan täysimääräisinä takaisin veroina, joita he myöhemmin maksavat valtion budjettiin. Paremman koulutuksen antamat paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla merkitsevät sitä, että he voivat antaa yhä suuremman panoksen yhteiskunnalle sen sijaan, että olisivat riippuvaisia sosiaaliturvasta. Verotulojen lisääntyminen ja maksettavien etuuksien väheneminen merkitsevät yhdessä nettovoittoa budjetin kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE), kirjallinen.(EL) PASOK-puolueen ryhmä äänesti Pál Schmittin parempia kouluja koskevalle mietinnölle vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen puolesta, jossa onnistuttiin poistamaan viittaus vain "laillisten" maahanmuuttajien koulutukseen ja joka sisälsi myös muita parannuksia. Samalla ryhmä täsmentää, että se on eri mieltä mietinnön 15 kohdasta ja siinä muodostetusta yhteydestä kaikkien koulutuksen tasojen ja työnantajien vaatimuksiin perustuvan työmarkkinoiden "joustavuuden" välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), kirjallinen. – (PL) Pál Schmittin mietinnössä eurooppalaisia kouluja koskevasta eurooppalaisesta yhteistyöohjelmasta pyritään osoittamaan jäsenvaltioiden koulujärjestelmien yhteisiä haasteita ja uhkia. Monin kohdin se pitää paikkansa. Yhteistä diagnoosia tarvitaan jo siksi, että yhteisössä tapahtuva muuttoliike on valtava.

Mietintö ansaitsee tulla hyväksytyksi, mutta on vaikea välttyä siltä vaikutelmalta, että ne yhteiset arvot, joita esittelijä pitää koulutusuudistuksen perustana, eivät kata kaikkia Eurooppaa vuosisatojen aikana muokanneita tekijöitä. Mietinnön 17 kohdassa viitataan henkilön globaaliin ja moniulotteiseen kehitykseen, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kunnioittamiseen, elinikäiseen oppimiseen, jolla taataan henkilökohtainen ja ammatillinen kehitys, ympäristönsuojeluun sekä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin. Nämä ovat toivottavia arvoja, mutta eräitä yksityiskohtia puuttuu – tarkoitan sitä, että näillä yhteisillä arvoilla on lähteensä, ja se lähde on Euroopan kristilliset juuret.

Lyhyesti sanottuna olen vakuuttunut siitä, että yhdentyminen kristinuskon hengessä on luultavasti ainoa kestävä ja hedelmällinen side. Se on vakaa perusta. Se, ettei sitä mainita, ei tietenkään ole vain tätä mietintöä vaan koko yhteisön lainsäädäntöä koskeva puute. Tämä herättää epäilystä muutosten suunnasta. Me sanomme tänään "kyllä" hyville arvoille, mutta kysymme myös, mitä nuo arvot ovat huomenna.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Pál Schmittin parempia kouluja koskevaa eurooppalaista yhteistyöohjelmaa käsittelevää mietintöä vastaan.

Vaikka periaatteessa kannatan mietinnön yleisiä tarkoitusperiä ja olen samaa mieltä siitä, että Euroopan koulutusjärjestelmiä on tarkistettava niiden laadun parantamiseksi, mietinnössä ei mielestäni osoiteta ratkaisuja, joilla todella parannetaan tehokkaasti opetuksen laatua ja koulun tehtävää viestinnän ja sosialisaation paikkana.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Koulutus on ehdottomasti erittäin tärkeä aihe, ja meidän olisi kiinnitettävä siihen enemmän huomiota. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä koulutuksen ensimmäiseen vaiheeseen, esiasteen koulutukseen. Olisi huolehdittava siitä, että luodaan hyvä sosiaalinen ympäristö ja olosuhteet, joissa lapset ja nuoret voivat kehittyä. Nuorten koulutus on tulevaisuutemme, koko Euroopan unionin tulevaisuus. Meidän tulisi jatkuvasti pyrkiä parantamaan oppimisen edellytyksiä ja luomaan lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet. Emme saa unohtaa myöskään heikommassa asemassa olevia kansalaisia, kansallisia vähemmistöjä ja ulkomaalaisia.

Opetushenkilöstön jatkuva kouluttaminen ja uudenaikaisten opetusmenetelmien käyttöönotto ovat erittäin tärkeitä seikkoja. Meidän olisi parannettava opettajien palkkausta ja lisättävä opettajan ammatin arvostusta.

Mielestäni huomiota olisi kiinnitettävä myös nuoriin, jotka haluavat opiskella jossain toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Nuorten taloudellisen tilanteen ei saisi antaa määrätä nuorten opiskelupaikkaa ja vielä vähemmän heidän koulutustasoaan.

Kannatan Pál Schmittin mietintöä ja olen täysin samaa mieltä siitä, että nuorten koulutus prosessin kaikissa vaiheissa on äärimmäisen tärkeä asia.

 

11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

13. Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

14. Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Hyvät parlamentin jäsenet, tämä on minulle varsin erityinen päivä, sillä kymmenen vuoden moitteettoman ja uskollisen palveluksen jälkeen tämä oli viimeinen täällä Brysselissä johtamani istunto.

Siksi julistan hieman haikein tuntein Euroopan parlamentin istuntokauden keskeytetyksi.

(Istunto päättyi klo 13.00.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö