Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 872k
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3. Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4. Svedomie Európy a totalitarizmus (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5. Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6. Systém environmentálnej značky Spoločenstva – Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (rozprava)
 7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8. Oficiálne privítanie
 9. Hlasovanie
  9.1. Informácie vo veterinárnej a zootechnickej oblasti (A6-0141/2009, Neil Parish) (hlasovanie)
  9.2. Štatistika Spoločenstva o informačnej spoločnosti (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (hlasovanie)
  9.3. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (hlasovanie)
  9.4. Vzájomné uznávanie rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alternatíva k väzbe (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (hlasovanie)
  9.5. Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z Európskeho sociálneho fondu (A6-0116/2009, Karin Jöns) (hlasovanie)
  9.6. Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (hlasovanie)
  9.7. Vzdelávanie detí migrantov (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (hlasovanie)
  9.8. Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  9.9. Problémy a perspektívy európskeho občianstva (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (hlasovanie)
  9.10. Štatistika Spoločenstva o zahraničnom obchode (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (hlasovanie)
  9.11. Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12. Investície do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (hlasovanie)
  9.13. Vízový kódex Spoločenstva (A6-0161/2008, Henrik Lax) (hlasovanie)
  9.14. Systém environmentálnej značky Spoločenstva (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (hlasovanie)
  9.15. Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (hlasovanie)
  9.16. Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (hlasovanie)
  9.17. Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  9.18. Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  9.19. Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (hlasovanie)
  9.20. Svedomie Európy a totalitarizmus (hlasovanie)
  9.21. Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (hlasovanie)
  9.22. Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (hlasovanie)
  9.23. Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy (hlasovanie)
  9.24. Otázky zdravia súvisiace s elektromagnetickými poľami (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (hlasovanie)
  9.25. Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (hlasovanie)
 10. Vysvetlenia hlasovania
 11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 14. Prerušenie zasadania


  

PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

 

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

4. Svedomie Európy a totalitarizmus (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

5. Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

6. Systém environmentálnej značky Spoločenstva – Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

správa pána Salvatoreho Tatarellu v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme environmentálnej značky Spoločenstva (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)) a

– správa pani Lindy McAvanovej v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella, spravodajca. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najprv by som rád poďakoval všetkým kolegom, ktorí veľmi účinne spolupracovali pri tvorbe tejto správy: tieňovým spravodajcom z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, českému predsedníctvu, úradníkom Európskej komisie a v neposlednom rade aj obdivuhodným úradníkom zo všetkých politických skupín. Všetkým ďakujem za vynikajúcu prácu. Vďaka ich cennej spolupráci sa nám podarilo dospieť k dohode už v prvom čítaní.

Keď som v mene Európskeho parlamentu prevzal zodpovednosť za revíziu dokumentov o systéme environmentálnej značky Spoločenstva, snažil som sa o zrýchlenie systému. Nepretržitá aktualizácia environmentálnych požiadaviek týkajúcich sa produktov, ktoré nespĺňajú normy, vháňa spoločnosti do začarovaného kruhu, ktorý zvyšuje všeobecné normy environmentálnej kvality produktov na trhu. Zvýšením výroby a obehu tovaru a služieb označených environmentálnou značkou získame výrazný trvalý a zvyšujúci sa environmentálny úžitok vo forme úspor energie a vody a zníženia znečistenia vzduchu. Environmentálna značka Spoločenstva je dobrovoľná environmentálna značka kvality, ktorej cieľom je podpora distribúcie výrobkov a služieb s malým negatívnym vplyvom na životné prostredie počas celého životného cyklu a poskytovanie presných, nezavádzajúcich a vedecky podložených informácií spotrebiteľom.

Revízia tohto nariadenia je súčasťou širšieho európskeho akčného plánu pre trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu a je úzko prepojená s revíziou nariadenia o EMAS a smernice o ekodizajne výrobkov. Právne predpisy Spoločenstva zabezpečujú revíziu nariadenia tak, že stanovujú, aby sa systém preskúmaval z hľadiska nadobudnutých skúseností a menil s cieľom zvýšenia jeho účinnosti, zlepšenia jeho plánovania a zjednodušenia jeho prevádzkovania. Cieľom značky je viesť spotrebiteľov k výrobkom, ktoré znižujú negatívny environmentálny vplyv. Naše skúsenosti s environmentálnou značkou sú zatiaľ dvojaké. Pozitívne je, že sa čoraz viac spoločností v najrozličnejších odvetviach uchádza o certifikáty kvality. Preto uznávajú selektívnu a hnaciu hodnotu certifikátov kvality, ktoré vítajú spotrebitelia uvedomujúci si spoločenskú zodpovednosť spoločností. Medzi negatívne skúsenosti patrí nedostatočná informovanosť verejnosti o značke, priskoré zastaranie kritérií v dôsledku rýchlych zmien trhu a byrokratický jazyk, ktorý odstrašuje prevádzkovateľov od účasti. Nová environmentálna značka nadobudne nový vzhľad aj obsah. Bude atraktívnejšia a bude zahŕňať aj nové výrobky. Do roku 2015 totiž plánujeme zdvojnásobiť počet skupín, teda zvýšiť ich počet z pôvodných 25 na 40 až 50. Máme naplánované propagačné kampane. Na marketing sme vyčlenili sumu 9,5 milióna EUR a na novú internetovú stránku bolo pridelených 15 000 EUR.

Tieňových spravodajcov najviac zaujímala a ostatné inštitúcie najviac zjednotila zásada, že environmentálna značka nemá iba certifikovať dosiahnutý výsledok, ale má byť dynamickým a nepretržite sa vyvíjajúcim nástrojom a hnacou silou, ktorá neprestajným vyhodnocovaním referenčných kritérií a stanovovaním nových kritérií na ich základe stále poháňa výrobcov a výrobky k vyšším štandardom environmentálnej kvality. Naším cieľom je zaručiť kontrolu počas celého životného cyklu produktu, čo nám umožní plne zhodnotiť environmentálny vplyv vo všetkých fázach výroby a všetkým prevádzkovateľom v odvetví a aj mimovládnym organizáciám umožní zohrávať aktívnu úlohu v procese revízie kompromisných kritérií.

(Predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. - Pán Tatarella, vypočujte ma prosím. Teraz máte priestor päť minút a na konci rozpravy dve minúty, ak si teda miniete sedem minút teraz, nebudete mať na konci rozpravy už žiaden čas. Sám sa však rozhodnete, či chcete teraz minúť sedem minút alebo či miniete tých päť či šesť, ktoré ste už spotrebovali, a necháte si jednu minútu, aby ste mohli reagovať na pripomienky vašich kolegov.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella, spravodajca. (IT) Prijímam váš návrh.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, rovnako ako pán Tatarella by som chcela začať poďakovaním ľuďom, ktorí sa podieľali na tom, že sme v prvom čítaní dosiahli dohodu o správe o systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS). Rada by som poďakovala tieňovým spravodajcom, ktorí tu dnes sú, Komisii, ktorá nám pri dosahovaní dohody veľmi pomohla, a aj českému predsedníctvu, ktoré tu dnes nie je a nemôže si vypočuť moje slová vďaky. Ďakujem aj zamestnancom Parlamentu a skupinám, a mojej asistentke Elisabeth, ktorí sa veľkou mierou pričinili o to, že tu dnes sme. Od momentu, kedy sme začali rokovať, prebiehalo všetko veľmi rýchlo a teda máme dohodu už pred voľbami.

EMAS je dobrovoľný systém, ktorý poskytuje rámec na pomoc spoločnostiam a organizáciám, ktoré chcú zlepšiť svoje environmentálne vlastnosti. Systém vznikol pred 14 rokmi a dosiahol skromný úspech s približne 4000 účastníkmi, čo v kontexte celej Európskej únie nie je až také ohromujúce číslo. Komisia si stanovila za cieľ zvýšiť počet účastníkov až na 35 000. Je to veľmi ambiciózny cieľ, veď ide o takmer desaťnásobný nárast.

Myslím, že je správne, aby sme sa snažili o zlepšenie prijatia systému EMAS, lebo v opačnom prípade bude jeho účinok aj naďalej obmedzený. Ak však chceme zvýšiť účinok programu, musíme zachovať aj jeho environmentálnu integritu. Myslím, že dohodou, ku ktorej sme dnes dospeli, sa podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi zatraktívnením systému EMAS pre ľudí a zachovaním jeho environmentálnej integrity.

Urobili sme niekoľko podľa mňa dôležitých zmien, na ktorých sme sa dohodli s Komisiou. Najprv ide o veľmi dôležitú zmenu v celopodnikovom zápise do registra, aby sa spoločnosť alebo organizácia s viac než jedným pracoviskom zaregistrovala iba jedenkrát v jednej krajine. Tento Parlament sa musel registrovať v Luxembursku, vo Francúzsku aj v Belgicku, aby dostal EMAS. Podľa slov zamestnancov Parlamentu to nebola jednoduchá záležitosť. Takáto zmena je teda dôležitá. Urobili sme zmeny aj v zápise zoskupení organizácií jedného sektora do registra, v oblasti zníženia poplatkov a zníženia požiadaviek na podávanie správ pre malé a stredné podniky – myslím si, že systém EMAS je trochu zaťažujúci pre malé organizácie a potrebuje zmenu – a v oblasti lepšieho zjednotenia so systémom ISO 14001. Pre mňa je mimoriadne dôležité zavedenie referenčných dokumentov týkajúcich sa jednotlivých sektorov. Myslím, že Komisia na tom bude veľmi tvrdo pracovať, čo pomôže organizáciám porovnať sa s podobnými organizáciami. Budú zavedené aj nové hlavné ukazovatele výsledkov, ktoré sú veľmi dôležité pre zlepšenie programu a na pomoc ľuďom, ktorí sa na organizácie a spôsob ich fungovania pozerajú zvonka.

Dúfam, že uvedené zmeny podnietia účasť ľudí na systéme EMAS, lebo som presvedčená, že tento systém je dobrý a mohol by nám pomôcť splniť kritériá udržateľnosti a nie preto, že by som chcela hrať o čísla a vidieť, ako systém EMAS súťaží so systémom ISO.

Ľudia na celom svete dnes upierajú pohľad na Londýn, kde svetoví čelní predstavitelia rokujú o finančnom útlme a celosvetovej kríze bankového sektora. Bezpochyby sa nájdu ľudia, ktorí sa budú čudovať, prečo tu sedíme a diskutujeme o environmentálnom audite, keď organizácie a spoločnosti pociťujú napätie v oblasti financií. Takýto druh iniciatívy Komisie budú považovať za snahu o odvrátenie pozornosti od problémov, to je však podľa mňa nesprávne. Spolu s mojimi kolegami zo Skupiny socialistov považujem environmentálny program za dôležitú súčasť riešenia finančnej krízy, v ktorej sa nachádzame. Musíme investovať do energie a jej obnoviteľných zdrojov a znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie. Aj keď EMAS je iba skromným programom vo veľkom systéme o zmenách klímy, na ktorom pán komisár tvrdo pracoval, podľa mňa zohráva svoju úlohu a pomáha Európskej únii a zvyšku sveta znížiť náš negatívny vplyv na životné prostredie.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie.(EL) Vážený pán predsedajúci, najprv by som rád poďakoval a zablahoželal spravodajcom pani McAvanovej a pánu Tatarellovi k vynikajúcim správam o navrhovanej revízii environmentálnej značky Spoločenstva a o systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit.

Tieto dve dôležité strategické opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou akčného plánu udržateľnej spotreby a výroby. Je pozitívne, že vieme dosiahnuť dohodu už v prvom čítaní. Poslanci Európskeho parlamentu k tomu prispeli rozhodujúcou mierou a podarilo sa nám zachovať environmentálne ciele návrhu Komisie nedotknuté a zároveň vo viacerých dôležitých bodoch vytýčiť ešte ambicióznejšie ciele.

Skutočnosť, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu už v prvom čítaní, potvrdzuje vôľu inštitúcií priamo sa zaoberať problémami spôsobenými neudržateľnou spotrebou a výrobou. Revízia systému ekologického riadenia a auditu (EMAS) umožňuje organizáciám a spoločnostiam na celom svete účinnejšie riadiť environmentálny vplyv ich činností. EMAS prispieva k nepretržitému zlepšovaniu environmentálnych vlastností organizácií a spoločností vrátane dodržiavania príslušných predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Organizáciám a spoločnostiam ponúka aj dodatočné výhody – okrem priameho šetrenia financií aj obmedzením byrokratických procesov pri podávaní správ a poskytnutím príslušným orgánom v členských štátoch možnosť poskytovať stimuly.

Preskúmaný systém nám umožní reagovať na narastajúci dopyt spotrebiteľov po objektívnych, nestranných a spoľahlivých informáciách o environmentálnom vplyve výrobkov, ktoré kupujú. Revidovaný systém nám poskytne možnosť zvýšiť množstvo produktov s environmentálnou značkou na trhu a podporiť spoločnosti pri zlepšovaní ich environmentálnych vlastností. Environmentálna značka im navyše poskytne aj početné konkurenčné výhody vo forme nižších daní, prísnejších environmentálnych noriem, vylúčenia nebezpečných látok a jednoduchších kritérií vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie a iné politiky Európskej únie.

Rozšírený bol aj rozsah revidovaného nariadenia o environmentálnej značke. Nariadenie je teraz pružnejšie a schopné reagovať na nové environmentálne problémy a priority. Nariadenie o environmentálnej značke je rámcovou úpravou, ktorá nestanovuje konkrétne kritériá pre jednotlivé produkty, zabezpečuje však stanovenie environmentálnych kritérií pre vybrané kategórie výrobkov, aby sa logo environmentálnej značky udeľovalo iba najlepším výrobkom v každej kategórii.

V súčasnosti je na trhu veľké množstvo environmentálnych značiek, obrázkov a textov, ktoré môžu spotrebiteľov miasť, od obrázkov lesov na konzervách obsahujúcich nebezpečné látky až po požiadavky na jedlá s neutrálnou uhlíkovou stopou a dokonca ekologické autá. Preto spotrebitelia netušia, komu majú dôverovať. Kompromisný návrh nariadenia o environmentálnej značke pomôže odstrániť ich pochybnosti.

Pred určením kritérií a kategórií produktov v oblasti jedál a nápojov bude vykonaná štúdia o pridanej hodnote, ktorú môže značka poskytnúť. Po uskutočnení štúdie a vydaní rozhodnutia Komisie v spolurozhodovacom postupe bude environmentálna značka môcť byť udelená výrobkom s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami.

Som presvedčený, že Parlament plne podporí tento balík návrhov. Environmentálna značka je jedným z mála skutočných a priamych komunikačných kanálov medzi Európskou úniou a jej občanmi o záležitostiach týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Vďaka environmentálnej značke sa občania budú vedieť lepšie rozhodovať medzi výrobkami a tak sa budú priamo a aktívne podieľať na boji proti neudržateľnej spotrebe.

Európska komisia môže prijať celé kompromisné balíky návrhov, aby sa dosiahla dohoda o oboch nariadeniach už v prvom čítaní.

Ešte raz ďakujem obom spravodajcom za ich výbornú prácu.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Vakalis, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko.(EL) Vážený pán predsedajúci, rád by som najprv zablahoželal pánovi spravodajcovi a všetkým, ktorí sa podieľali na rokovaniach s Radou. Text, na ktorom sa Parlament a Rada dohodli, považujem za veľmi vyvážený, čo posilňuje náš arzenál v boji proti zmenám klímy.

Nepopieram, že som bol trochu sklamaný prvotným znením návrhu Komisie, ktorý nebol dosť ambiciózny, ale hlavne nebol schopný ani len napraviť slabiny, ktoré sa dovtedy objavili pri uplatňovaní systému environmentálnej značky.

Znenie návrhu, o ktorom budeme hlasovať, však odstránilo moje počiatočné obavy. Aby som bol presný, som spokojný, že taký citlivý sektor ako výroba potravín a výroba krmív bude zahrnutý až po ukončení štúdie o reálnosti stanovenia spoľahlivých kritérií, ktoré pokryjú environmentálne vplyvy jednotlivých výrobkov počas celého životného cyklu.

S mimoriadnym potešením som si všimol, že Komisia je povinná zaviesť opatrenia na definovanie konkrétnych kritérií udelenia environmentálnej značky pre všetky kategórie výrobkov do deviatich mesiacov od začatia konzultácií o environmentálnej značke s Radou.

Táto lehota je veľmi dôležitá, pretože v minulosti sme v tomto štádiu zaznamenávali veľké meškanie. Oceňujem, že sú zo systému environmentálnej značky vylúčené rakovinotvorné a jedovaté výrobky a výrobky škodiace životnému prostrediu a vítam aj informáciu o redukcii testovania na zvieratách.

Pozitívne je aj to, že postup posudzovania a overovania nebol zrušený a teraz je pružnejší než bol. Teším sa aj častým odkazom na malé a stredné podniky, ktoré, ako všetci vieme, sú oporou európskeho hospodárstva najmä počas súčasnej najväčšej hospodárskej krízy za posledné roky.

Záverom nebudem tajiť, že som dúfal v trúfalejší a odvážnejší postoj v oblasti verejného obstarávania. Obávam sa, že za súčasných okolností dosiahnutý kompromis nepostačuje. Napriek tomu by som chcel opäť zdôrazniť, že sme dosiahli uspokojujúci výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, už dlho čakáme na plán Komisie o udržateľnej výrobe a spotrebe. Tento návrh sme dostali pred niekoľkými mesiacmi. Napriek tomu, že je komplexný, musím nanešťastie povedať, že jeho celkový obsah je dosť obmedzený a úbohý. Keďže som čítal niektoré predbežné návrhy Komisie, viem, že najmä na Generálnom riaditeľstve pre životné prostredie boli oveľa ambicióznejšie plány, s ktorými sa dalo začať pracovať. Preto je zrejmé, že v tejto oblasti treba pokračovať v práci, ktorá bude musieť ísť viac do hĺbky.

Dnes diskutujeme o systéme environmentálnej značky. Táto revízia poskytuje značke dobrú príležitosť vzdialiť sa od okrajových oblastí trhu, získať oveľa väčší podiel na trhu a pomôcť zvýšiť dopyt po ekologických výrobkoch. Nové pravidlá predstavujú významné zlepšenie – sú dynamickejšie, uplatnia prístup na základe životného cyklu a mali by byť schopné prilákať oveľa väčšiu pozornosť a záujem spoločností aj spotrebiteľov. Ako povedal pán Dimas, tieto pravidlá budú schopné pomôcť zosúladiť environmentálne označovanie a odstrániť množstvo dobrovoľných systémov, ktoré veľmi často mätú spotrebiteľov.

Napriek tomu ešte stále máme problém, a to, ako o značke informovať spotrebiteľov a trhy. V minulosti bola marketingová podpora tejto značky veľmi obmedzená. Pridelené zdroje boli v porovnaní so zdrojmi, ktoré boli všeobecne k dispozícii pre množstvo označovania na trhu, minimálne. Dúfam, že sa toto zmení, najmä že spoločnosti začnú environmentálnu značku Spoločenstva považovať za dôležitý nástroj do budúcnosti. Dúfam tiež, ako povedal aj pán Vakalis, že verejné obstarávanie sa v budúcnosti rozšíri do ekologických oblastí a environmentálnu značku využije ako platformu.

Dúfam tiež, že Komisia bude systém environmentálnej značky aktívnejšie podporovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vykonanej práci. Myslím, že sa nám za niekoľko týždňov podarilo vykonať pekný kus práce. V záverečných hodinách sa nám podarilo vyriešiť niektoré zmätky okolo potravinových výrobkov, najmä v oblasti výrobkov z rýb.

Na záver by som sa rád vrátil k poznámke pani McAvanovej o finančnej kríze a dnešnom stretnutí v Londýne. Myslím, že jej poznámka je veľmi podstatná. V súčasnosti čelíme aspoň trom paralelným krízam: finančnej a klimatickej kríze, a kríze, ktorú by som označil ako krízu ekosystému alebo nadmerné využívanie prírodných zdrojov. Iba spoločným vyriešením ich príčin, teda neudržateľného využívania zdrojov, a to investovaním do ekologickej výroby, výroby s nízkymi emisiami uhlíka a do ekologických výrobkov, budeme schopní budovať lepšiu budúcnosť. Myslím, že systém ekologickej značky je jedným z mnohých nástrojov, ktoré nám pri tom môžu pomôcť.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi, v mene skupiny PSE. – Vážený pán predsedajúci, v našej spoločnosti existujú rôzne nástroje na trestanie neuvedomelého správania voči životnému prostrediu. Máme nariadenia, smernice, uznesenia. Môžeme zakázať určité materiály a činnosti. Môžeme zakázať nebezpečné látky a dotovať ekologické technológie.

V trhovom hospodárstve však existujú aj iné nástroje. Odporúčaním ekologických výrobkov a výrobkov zodpovedajúcich požiadavkám udržateľného rozvoja môžeme nasmerovať spotrebiteľov.

Toto nariadenie predstavuje dôležitý krok správnym smerom, lebo zjednodušuje cestu k získaniu environmentálnej značky Spoločenstva. Skupina socialistov podporuje túto správu. Moji kolegovia a ja sme predložili mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré Výbor pre životné prostredie buď uprednostnil, alebo zabudoval ich podstatu do kompromisného balíka. Takže naša skupina bude dnes v záverečnom hlasovaní hlasovať za túto správu.

Myslíme si, že environmentálny vplyv výrobkov musí byť v Európskej únii veľmi dôležitou témou, a celá myšlienka environmentálnej značky Spoločenstva veľmi dobre poslúži spotrebiteľom na orientáciu.

Environmentálna značka by sa samozrejme mala udeľovať iba najekologickejším výrobkom a táto informácia by mala byť jasná a korektná. V súčasných ťažkých časoch hospodárskej krízy by sme mali rešpektovať aj záujmy výrobcov a som si istý, že táto správa uvádza do rovnováhy záujmy spotrebiteľov a záujmy priemyslu.

Zahrnutie malých a stredných podnikov do systému environmentálnej značky je veľmi dôležité, a preto nesmú byť náklady spojené s jej udelením privysoké. Ako tieňový spravodajca Skupiny socialistov som v správe presadzoval ešte nižšie náklady a pánovi spravodajcovi ďakujem za prijatie našich argumentov.

V záujme spomenutých malých a stredných podnikov by sme mali zrušiť byrokratické ťažkosti pri získavaní oprávnenia. Musíme zjednodušiť proces získavania environmentálnej značky, pretože súčasný rozhodovací proces je veľmi pomalý a byrokratický.

Väčšina menších podnikov nemá dostatok prostriedkov, času ani energie na pomalý proces získavania environmentálnej značky Spoločenstva. Veľmi dôležitá je analýza celého životného cyklu výrobku od jeho výroby až po jeho zneškodnenie. Nestačí iba posúdiť environmentálne vlastnosti hotového výrobku. Pred udelením environmentálnej značky treba preskúmať zložky výrobku, výrobný proces, prepravu tovaru a spôsob jeho zneškodnenia alebo rozloženia.

Je prirodzené, aspoň pre nás socialistov, že výrobky, ktoré získali environmentálnu značku, nesmú obsahovať nebezpečné látky. Táto otázka bola v našich diskusiách veľmi zložitá, ale napokon sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobrý kompromis o nebezpečných látkach.

Hlavnou zásadou je, že výrobky s environmentálnou značkou nesmú obsahovať nebezpečné látky, je však možných niekoľko výnimiek. Konkrétnym výrobkom, ktoré nemajú ekvivalentné alternatívy, a v porovnaní s inými výrobkami rovnakej kategórie majú lepšie celkové environmentálne vlastnosti, možno udeliť výnimku. Najlepší a najznámejší príklad nám poskytuje úsporná žiarivka, ktorá šetrí energiu a má mnohé environmentálne výhody, obsahuje však ortuť.

Veľa sme diskutovali aj o téme potravinových výrobkov. V tomto prípade by sa kritériá mali ešte rozvinúť. Environmentálna značka Spoločenstva má skutočnú environmentálnu pridanú hodnotu. Zohľadňuje celý životný cyklus výrobku a jej použitie by v porovnaní s inými označeniami potravín nemalo spotrebiteľom spôsobovať zmätok. Komisia prijme opatrenia na zavedenie konkrétnych kritérií na udelenie environmentálnej značky pre každú skupinu výrobkov vrátane potravinových výrobkov. Do troch mesiacov od predloženia záverečnej správy a návrhu kritérií osloví Komisia útvar EÚ pre environmentálnu značku s predbežným návrhom k tejto záležitosti.

Ako som už povedal, environmentálna značka musí byť založená na environmentálnych vlastnostiach počas celého životného cyklu najlepších výrobkov na vnútornom trhu. Preto v správe mohla byť v jednotlivých prípadoch stanovená požadovaná úroveň kritérií na udelenie environmentálnej značky od 10 do 20 %, podľa vlastností najlepších výrobkov na trhu, čím by sa zabezpečilo, aby systém oceňoval iba najekologickejšie výrobky a zároveň poskytoval spotrebiteľom dostatočnú možnosť výberu.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech, v mene skupiny ALDE. (DA) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi a pánovi tieňovému spravodajcovi za ich konštruktívnu spoluprácu. Myslím, že sme dosiahli veľmi dobrý výsledok. Svetový fond na ochranu prírody minulú jeseň uverejnil správu, ktorá nám odhalila fakt, že ak budeme prírodné zdroje Zeme aj naďalej využívať tak ako doteraz, v roku 2035 budeme potrebovať dve planéty. Skutočnosť je jednoducho taká, že na našej planéte máme príliš vysokú spotrebu. Prírodné zdroje míňame rýchlejšie, než sú schopné doplniť sa. Ak chceme predísť environmentálnej kríze, musí sa to zmeniť. Musí sa zmeniť spôsob, akým využívame zdroje a zodpovednosť za to nenesú len politici, ale aj výrobcovia a spotrebitelia.

Environmentálna značka, ktorá sa práve prehodnocuje, je nástroj na podporu výroby a predaja výrobkov vyrobených trvalo udržateľným spôsobom. Jedným z nedostatkov tejto značky je, že spotrebitelia nie sú o nej dostatočne informovaní a v tomto smere súhlasím s pánom Wijkmanom, že z tohto dôvodu nie je ani pre výrobcov obzvlášť atraktívna. Ak výrobcovia nemôžu značku využiť na propagovanie dobrého výrobku, prečo by sa potom snažili vyrobiť čo najudržateľnejší výrobok v rámci konkrétnej skupiny výrobkov? To je jeden z problémov, ktoré sme sa snažili vyriešiť v rámci našich nových myšlienok. Je tu jasná požiadavka na členské štáty a Komisiu, aby vytvorili akčný plán na podporu informovanosti o environmentálnej značke prostredníctvom rôznych kampaní.

Dlho sme diskutovali o potravinových výrobkoch a myslím, že sme prišli na rozumné riešenie. Návrh Komisie brať do úvahy len spracované potraviny a len dopravu, balenie a spracovanie, nerieši celý problém. Preto sme namiesto toho požiadali o podrobné preskúmanie, ako môžeme potraviny čo najlepšie zaradiť do systému environmentálnej značky, aby sme zabezpečili, že náš postup bude od začiatku správny, a aby sme nespôsobili zámenu s inými formami environmentálneho označovania.

Na záver by som rád zdôraznil, že teraz značka prináša prospech aj výrobkom s dlhou životnosťou a výrobkom, ktoré môžu byť použité opakovane. Inými slovami, ak chceme, aby naše hospodárstvo bolo udržateľné, musíme zmeniť spôsob výroby a spotreby. To si od nás vyžaduje, aby sme sa pozerali na celý životný cyklus výrobku s cieľom zlepšiť spôsob, akým sa zaobchádza so surovinami počas výroby výrobku a najmä spôsob, akým zneškodňujeme výrobok po jeho použití. Dúfam, že nástroj, ktorý sme tu zlepšili, bude dobrým nástrojom na podporu trvalo udržateľnej planéty.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, v mene skupiny UEN. – Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rád zablahoželal pánovi spravodajcovi a pánovi tieňovému spravodajcovi. Zmena klímy je jednou z hlavných priorít pre Európu, aj pre zvyšok sveta. Niekedy sa ako jednotlivci cítime bezmocní voči tomuto veľkému globálnemu problému, ale napokon, ľudí treba povzbudzovať, aby priložili ruku k dielu, keďže aj malá pomoc jednotlivca sa ráta. A pomoc jednotlivca je možno to, čo sme nedostatočne propagovali.

Dnes hlasujeme o dobrovoľnom systéme, v rámci ktorého spoločnosti získavajú oprávnenie označovať svoje výrobky ako ekologické. To ľuďom umožňuje, aby pomohli životnému prostrediu a znížili emisie v rámci svojho každodenného života a nakupovania. Označovanie výrobkov je jasné a jednoduché opatrenie na podporu energetickej účinnosti, etickej výroby a rozvoja technológií, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Okrem toho, zo zdravotného hľadiska by tento systém ochránil ľudí pred výrobkami, ktoré môžu byť karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu, alebo biokumulatívne, ktoré niekedy môžeme nájsť medzi textíliami.

Systém kategorizuje výrobky a služby od baliaceho papiera, cez obuv, až po kempy. Taktiež poskytuje prostriedky na zníženie testovania na zvieratách a detskej práce. Detskú prácu zdôrazňujem, lebo nedávno som spolupracoval na správe z tejto oblasti a veľmi ma zaujíma.

Ďalšie podporovanie a využívanie systému bude prínosom pre Írsko, ale aj pre zvyšok Európy. V súčasnosti je v Írsku 13 spoločností, ktoré sú označené environmentálnou značkou, a to najmä z odvetvia ubytovacích zariadení, ale musíme podporiť aj ďalšiu účasť. A tiež potrebujeme veľmi serióznu informačnú kampaň sponzorovanú Európskou úniou.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, v mene skupiny Verts/ALE. (FI) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem obom spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Veľmi ma teší, že konečné rozhodnutie týkajúce sa právnych predpisov, ktoré upravujú obe spomínané otázky, budeme mať pred voľbami.

Pokiaľ ide o environmentálnu značku, za mimoriadne dôležité pokladám dve zásady. Po prvé, značka by mala byť dynamická. Inými slovami, jej kritériá by sa mali sprísňovať v súlade s rozvojom vedomostí, schopností a technológií a s nárastom ekologických výrobkov na trhu. Tým druhým dôležitým faktorom je, že značkou by mali byť označované len environmentálne kvalitnejšie výrobky. Najmä chemický priemysel propaguje politiku, že environmentálnou značkou by sa mali označovať výrobky, ktoré sú ledva v súlade s platnými zákonmi. Napríklad nedávno sa snažili propagovať environmentálnu značku pre textílie obsahujúce ohňovzdorné chemikálie, ktoré už boli zakázané aj pre elektrické zariadenia. Tento pokus bol vtedy, našťastie, zmarený a teraz budeme mať právne predpisy, ktoré v tom majú jasno.

Budeme mať právne predpisy, ktoré spotrebiteľom umožnia, aby si boli istí, že výrobok neobsahuje žiadne karcinogénne chemikálie alebo chemikálie, ktoré by mali negatívny vplyv na ich plodnosť. Výnimku možno udeliť len ak pre danú skupinu výrobkov nebude existovať žiadna iná alternatíva, a ak je zdraviu škodlivá látka potrebná pre výrobok, ktorého celkový environmentálny vplyv je podstatne menší, než v prípade iných výrobkov z tejto skupiny, pričom musia byť dodržané prísne kritériá. Je to dôležité pre zachovanie dôveryhodnosti environmentálnej značky. Dynamika kritérií environmentálnej značky je dôležitá aj preto, aby sa tieto kritériá sprísnili, keď budeme schopní vyrábať ekologickejšie výrobky.

Ďalšou dôležitou otázkou v rozprave bolo, či môže byť označovanie environmentálnou značkou rozšírené aj na potraviny. Som rada, že bolo prijaté rozhodnutie o vypracovaní štúdie použiteľnosti a uskutočniteľnosti pred tým, než sa environmentálna značka bude uplatňovať na potraviny, aby sa vyhlo akýmkoľvek nejasnostiam medzi spotrebiteľmi v súvislosti s tým, čo je environmentálna značka a čo označovanie organicky vyrobených potravín. A ak by bola environmentálna značka niekedy v budúcnosti rozšírená aj na potraviny, napríklad na ryby, bude dôležité, aby sa kritériá nevzťahovali len na spôsob, akým boli potraviny vyrobené, ale aj na ďalšie súvisiace vplyvy na životné prostredie, ako napríklad na dopravu.

Dámy a páni, podobná rozprava o dynamickom charaktere kritérií, ktoré sme videli v súvislosti s environmentálnou značkou, prebieha aj v oblasti označovania spotreby energie. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby označovanie environmentálnou značkou, aj označovanie spotreby energie dodržiavalo rovnakú zásadu, t. j. aby sa kritéria sprísňovali v súlade s rozvojom vedomostí, schopností a technológií.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, v mene skupiny GUE/NGL. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tiež by som rád poďakoval spravodajcom. Značka, ktorá označuje ekologický, ale zároveň aj trvalo udržateľný výrobok. To je úloha nového rámcového nariadenia o environmentálnej značke. Nariadenie je prvým krokom. Európsky parlament a Rada vedú užitočné a konštruktívne rokovania, minimálne v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa chemických látok. Teraz je na rade Komisia, aby do roka stanovené kritériá rozvinula, zrealizovala pracovný plán a operatívne definovala zoznam výrobkov. Jednotlivé členské štáty musia zorganizovať príslušné vnútroštátne orgány, musia sa spojiť s orgánom EÚ a prijať kritériá udržateľnosti za záväzné.

Čo vlastne znamená environmentálna udržateľnosť pre environmentálnu značku? Znamená to zavádzanie inovatívnych výrobných kritérií počas výrobného cyklu. Od zníženia emisií pri výrobných postupoch po zníženie spotreby energie, primárnych artiklov, ako je voda a umiestňovanie výrobných centier blízko spotrebiteľov. Toto všetko predstavuje skutočnú revolúciu. Je to požiadavka na hodnovernú snahu bojovať proti zmene klímy, ale aj skutočná revolúcia vo výrobných postupoch. S cieľom rozvinúť tieto kritériá bola Komisia a nový orgán Spoločenstva vyzvané na zabezpečenie aktívnej účasti hlavných prevádzkovateľov a zavedenie osvedčených postupov, aby mohli využiť inovácie, ktoré títo prevádzkovatelia skúšajú a testujú počas svojich výrobných cyklov, a zabezpečiť ich prístupnosť a transparentnosť.

Rešpektovanie sociálnych pracovných noriem tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto kritérií, hoci pre nepochopiteľný tlak Rady počas záverečných rokovaní nariadenie stále obsahuje legislatívne neprijateľný termín. Použitý termín je „ak to bude vhodné“. V oblasti udržateľného rozvoja, v sociálnych ustanoveniach a v legálnej práci nemôže byť možnosť uplatňovania len vtedy, „ak to bude vhodné“. Výnimky, ktoré bude možné uplatniť pri značkách ekologickej kvality produktov obsahujúcich toxické chemické látky, ktoré poškodzujú životné prostredie, sú karcinogénne alebo poškodzujú reprodukciu, sú jasné a efektívne. Avšak pozor, Európsky parlament bude tieto výnimky veľmi prísne kontrolovať.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, správa pána Tatarellu o systéme environmentálnej značky Spoločenstva predstavuje základný dokument. Blahoželám pánovi spravodajcovi a výboru a myslím si, že výrobné postupy a pôvod výrobkov musia byť uvedené jasne a jednoznačne. Týka sa to, samozrejme, výroby spotrebného tovaru, ale je to potrebné aj na zabezpečenie spravodlivého prístupu k spoločnostiam a na zastavenie poškodzovania a deformovania trhu falošnou a nespravodlivou hospodárskou súťažou, ktorej sa dopúšťajú tí, ktorí nerešpektujú sociálne a ekologické parametre výroby, ako je tomu v súčasnosti.

Inými slovami, ide o rešpektovanie pravidiel ochrany životného prostredia a, samozrejme, aj sociálnych práv zamestnancov. Naše inštitúcie by mali niesť zodpovednosť za zabezpečenie toho, že uvedené sa bude dodržiavať. Ešte raz blahoželám pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu správu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Bursík, úradujúci predseda Rady. (CS) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, vážení hostia, rád by som sa najskôr ospravedlnil za to, že som sa nedostavil včas a poďakoval za príležitosť, že môžem hovoriť hneď po prvom kole vystúpení politických strán.

Veľmi si vážim túto diskusiu, lebo doterajšie vystúpenia jasne oceňujú prácu spravodajcov, Komisie a Rady. Zdá sa, že je tu v zásade konsenzus v týchto dvoch návrhoch, ktoré očakávame v prvom čítaní, a to ma veľmi teší. Tieto návrhy sú súčasťou šiesteho akčného programu Spoločenstva a pripojeného balíka, ktoré zverejnila Komisia v júli 2008, a z tohto návrhu akčného plánu jednoznačne vyplýva, že je potrebné zmeniť vzorce správania, vzorce spotreby a vzorce výroby, že spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame, je neudržateľný. Poškodzujeme klímu, poškodzujeme zdravie ľudí a neudržateľne vyčerpávame prírodné zdroje.

Táto problematika je jednou z priorít českého predsedníctva a pevne verím, že schválením a revíziou existujúcich nariadení o označovaní environmentálnou značkou a systému EMAS sa nám do veľkej miery podarí túto prioritu splniť. Rád by som poďakoval za prácu na týchto nariadeniach Európskej komisii a členským štátom a tiež by som rád vyjadril svoju vďaku za dôležitú vykonanú prácu Európskemu parlamentu, pani spravodajkyni Linde McAvanovej za systém EMAS, pánovi spravodajcovi Salvatoremu Tatarellovi za environmentálnu značku a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na tejto práci.

Čo sa týka označovania environmentálnou značkou, vďaka spoločnej práci Rady a Parlamentu bol spoločne s Komisiou vytvorený kompromisný text, ktorý vylepšuje dobrovoľný systém označovania výrobkov najmä tým, že zjednodušuje systém udeľovania environmentálnej značky. Je veľmi dôležité, že environmentálna značka by teraz mala byť atraktívnejšia pre spotrebiteľov. Umožňujeme rozšírenie systému na ďalšie výrobky a podarilo sa nám vyriešiť aj problém týkajúci sa možného označovania potravinových výrobkov, vďaka čomu budú mať spotrebitelia pri spotrebiteľskej voľbe možnosť zvážiť a vziať do úvahy vplyv výrobkov na životné prostredie a to je veľmi dôležité.

Pokiaľ ide o kompromisný text, ktorý sa týka EMAS, ten umožní ešte väčšie zviditeľnenie organizácií, ktoré sa dobrovoľne zúčastňujú na tomto systéme, a tým zvyšujú svoju atraktivitu. Myslím, že je veľmi dôležité znižovať administratívnu záťaž pre veľké, malé a stredné podniky. Bola tu veľká rozprava o nákladoch na tento systém a myslím si, že sme našli rozumný kompromis minimálnych nákladov, ktoré však pokryjú transakčné náklady na zavedenie tejto značky.

Myslím, že je dôležité zdôrazniť, že revidovaný systém EMAS je prístupný aj pre organizácie, ktoré sú mimo Európskej únie. To by malo zvýšiť autoritu systému prostredníctvom podpory jeho širšieho, globálnejšieho využitia.

Pevne verím, že schválenie týchto nariadení bude pre európske krajiny skutočným prínosom a že vytvorí nové príležitosti, ktoré sú dôležité z hľadiska súčasnej krízy a z hľadiska riešenia najväčšieho globálneho ekologického problému, ktorým je globálna zmena klímy.

Ešte raz by som sa rád poďakoval Európskemu parlamentu, spravodajcom a poslancom za ich plodnú spoluprácu na kompromise a teším sa na pokračovanie tejto rozpravy.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, verím, že diskusia z dnešného rána poukázala na skutočnosť, že bol urobený veľký kus práce, a na širokú zhodu, pokiaľ ide o uvedenú tému. Skutočnosť, že dokonca aj po konzultácii s Radou môže EMAS skončiť dohodou v rámci prvého čítania a len jedného trojstranného rozhovoru, to len potvrdzuje. Takže čo môžeme povedať a dodať k tomu, čo už bolo povedané? EMAS a environmentálna značka sú nepochybne nástrojmi, ktoré podporujú informovaný výber spoločností, združení a inštitúcií na jednej strane a spotrebiteľov na druhej strane. Musíme však zlepšiť komunikáciu. Túto pripomienku uviedli aj mnohí ďalší poslanci, ktorí hovorili predo mnou, a ja by som ju znovu zopakovala, lebo si myslím, že je to dôležitý krok.

Máme medzinárodný systém ISO, ktorý každý pozná. Potvrdzujú to mnohé registrácie. Ako Európska únia musíme podnikateľom vysvetliť, prečo by si mali vybrať európsky systém a nie medzinárodný. Zvýšenie environmentálnej informovanosti všetkých zainteresovaním len 4 000 – 5 000 podnikov v rámci Európskej únie, ktoré sme doteraz dosiahli, nie je dobrým výsledkom. Musíme to zlepšiť a zlepšenie znamená informovať, informovať a znovu informovať.

Napríklad mestské rady nevedia, že by mohli byť certifikované podľa EMAS a ísť tak dobrým príkladom. Kancelárie pravdepodobne dostali oznámenia, ale úradníci to zatiaľ nedostali do svojej mysle a do svojho povedomia. EMAS si preto vyžaduje vyššiu účasť. Všetci zamestnanci organizácie, ktorá má certifikovaný systém environmentálneho riadenia a auditu, zohrávajú dôležitú úlohu v zlepšovaní výsledkov v oblasti životného prostredia. Môžu spotrebovať menej vody, menej energie, môžu triediť odpad. Malo by sa to stať cieľom, ktorý by v prvom rade mali dosiahnuť tí, ktorí môžu ísť príkladom pre ostatných, a v druhom rade tí, ktorí veria, že z toho môžu mať úžitok pre seba, pre podniky, spoločenstvo a pre našich spotrebiteľov, ktorí majú pocit, že použitím tohto postupu im bola poskytnutá lepšia záruka.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som podporil svoju kolegyňu, pani Lindu McAvanovú, a zablahoželal členom Výboru pre životné prostredie k predloženiu tejto správy. Ako spravodajca Parlamentu pre sociálnu zodpovednosť podnikov som do tejto rozpravy chcel prispieť prejavom o označovaní environmentálnou značkou a o systéme EMAS v súvislosti s podávaním správ spoločností o emisiách, a to v širšom kontexte toho, čo sa snažíme robiť v oblasti zodpovednosti podnikov, a hlavne som chcel otvoriť otázku, či dobrovoľné systémy, na rozdiel od povinných systémov, sú tým správnym riešením a či by sme mali mať systémy zamerané na Európu alebo radšej globálny prístup.

Z hľadiska zodpovednosti podnikov je problémom to, že šírenie dobrovoľných systémov môže byť drahšie a menej jasné, a môže viesť k hospodárskej súťaži, ktorá je pre podniky, spotrebiteľov a samozrejme aj pre všetky zainteresované strany zbytočne nákladná. Niektoré podniky, samozrejme, majú pokušenie použiť najjednoduchší a najlacnejší nástroj, ale ten je aj najmenej efektívny.

Problém dobrovoľnosti spočíva aj v tom, že to z hľadiska súčasnej zmeny klímy nebude postačovať. Keď bol zákon o zmene klímy v národnom parlamente môjho členského štátu, Spojeného kráľovstva, bol som prekvapený, keď britská federácia zamestnávateľov CBI, oznámila, že chce záväzné povinné podávanie správ podnikov o zmene klímy. Vzhľadom na to, čo v Európskej únii hovoríme, že sa musí stať v súvislosti so zmenou klímy, sa tu nastoľuje otázka, či bude dobrovoľnosť postačovať, a to aj napriek zmenám, na ktorých sme sa v tejto správe dohodli.

Na záver je tu otázka globálny verzus európsky prístup. V EMAS je registrovaných 4 000 spoločností a v ISO 14001 je registrovaných 35 000 spoločností. Je to preto, že ISO je jednoduchšie, alebo preto, že naše spoločnosti pôsobia na globálnych a nie iba európskych trhoch a chcú globálny prístup?

Vyzývam Komisiu, aby nielen propagovala a uplatňovala EMAS, ktorého úspech si osobne želám, ale aby budovala a posilňovala aj globálne iniciatívy na podávanie správ spoločností o emisiách oxidu uhličitého a aj ďalšie aspekty zodpovednosti podnikov, aby sme získali silné globálne mechanizmy, ktoré budeme môcť uplatniť a propagovať na našom vlastnom kontinente. Poďme vyskúšať obe tieto cesty.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, európska legislatíva bola nastavená tak, aby podporovala podniky v tom, aby zlepšovali svoje výrobky a dosiahli vyššie štandardy energetickej účinnosti a dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Označovanie environmentálnou značkou, ako súčasť akčného plánu EÚ pre udržateľnú výrobu, spotrebu a priemyselnú politiku, je takýmto nástrojom. A tak isto aj EMAS, systém ekologického riadenia a auditu. Ide o vytvorenie rovnováhy medzi regulačnými a trhovými nástrojmi s cieľom vytvoriť dobrovoľné normy pre rôzne výrobky a služby alebo o pomoc optimalizovať výrobné postupy a zefektívniť využívanie zdrojov.

A teraz tu máme problém, ako môžeme využiť moderné technológie na ochranu životného prostredia a pomôcť priemyslu alebo odvetviu služieb v propagovaní environmentálnej hodnoty výroby. Cieľom ekologických osvedčení je dosiahnuť súčinnosť s inými právnymi nariadeniami, ktoré sa zaoberajú environmentálnymi aspektmi výrobkov. EMAS šetrí zdroje, okrem iného aj vodu.

Z predchádzajúcich skúseností vieme, že osvedčenia na rôznych úrovniach neboli dostatočne koordinované. Existujúce dobrovoľné a regulačné nástroje neboli navzájom prepojené v záujme dosiahnutia súčinnosti. Prvá revízia systému EMAS nebola príliš povzbudzujúca. Pôvodne sa očakávalo, že spoločnosti registrované v EMAS budú mať lepšie výsledky, keďže environmentálne požiadavky EMAS sú prísnejšie v porovnaní so staršími a známejšími osvedčeniami, ako je ISO 14001. Lenže spoločnosti registrované v EMAS nemali lepšie výsledky a systém environmentálnej dokonalosti bol slabší, než systém ISO 14001.

Komisia našla dôvody nedostatočnej úspešnosti – systém je príliš prísny, príliš nákladný a príliš komplikovaný – a navrhla prijateľné zjednodušenie.

Pani spravodajkyňa McAvanová pridala ďalšie užitočné úpravy. Medzi nimi je aj úprava definície EMAS, ktorá sa mi zdá obzvlášť dôležitá. Organizáciám pomôže jednoduchšie prejsť z noriem systému ISO na normy systému EMAS.

Som si istá, že naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vylepšili návrh nariadenia Komisie a že sme ho priblížili jeho užívateľom. Predpokladáme, že nestranný systém certifikácie ocenia aj spotrebitelia.

Dúfam, že organizáciám pomôže vybrať si najlogickejší systematický prístup s cieľom prepojenia rôznych oblastí ochrany životného prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, v prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi k vynikajúcej práci, ktorú vykonal. Som si istá jednou vecou: bude to ďalší podnet na širšie používanie výrobkov s environmentálnou značkou v Európe. V čase, keď je životné prostredie naliehavým problémom a dopyt po ekologických výrobkoch rastie aj v krajinách mimo Európy, ako napríklad v Spojených štátoch a Číne, sa environmentálna značka stane jedným z nástrojov, ktoré výrazne zvýšia konkurencieschopnosť európskych výrobkov na medzinárodnom trhu. V skutočnosti je environmentálna značka viac ako len známka environmentálnej kvality. Vzhľadom na pokračujúce zvyšovanie požiadaviek na environmentálnu dokonalosť výrobkov sa systém environmentálnej značky stane podnetom pre neustále zlepšovanie a inováciu.

Táto správa prispeje k väčšiemu šíreniu výrobkov s environmentálnou značkou, k podpore informovanosti o nich, a to bez toho, aby boli akýmkoľvek spôsobom ohrozené záruky ich zdravotnej neškodnosti pre spotrebiteľa. A na záver: moja krajina, Taliansko, patrí v Európe k popredným krajinám, pokiaľ ide o počet udelených licencií. Mnohé z nich získal sektor cestovného ruchu, ktorý môže využívať výhody tejto európskej certifikačnej značky environmentálnej kvality. Tá je pozitívne hodnotená európskou verejnosťou, ktorá je zároveň aj jej zárukou.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).(SV) Vážený pán predsedajúci, EMAS, dobrovoľný systém pre ekologické riadenie a audit, v zásade znamená, že spoločnosť alebo organizácia vykoná environmentálnu kontrolu, preskúma svoj vplyv na životné prostredie, vypracuje environmentálnu politiku, stanoví si ciele a navrhne akčný plán. Bohužiaľ, EMAS nebol doteraz veľmi úspešný, pretože od jeho vytvorenia v roku 1993 sa v rámci neho zaregistrovalo iba 4 200 organizácií. Je to veľmi biedny výsledok v porovnaní s 35 000 organizácií v EÚ, ktoré získali certifikát ISO 14001. Z tohto dôvodu je revízia EMAS opodstatnená. Jednoducho ho treba zatraktívniť, ako aj obmedziť byrokraciu, na ktorú spoločnosti a organizácie narážajú.

Počas rokovaní medzi Radou a Parlamentom sa mnohé aspekty EMAS sprísnili. Napríklad na základe prednostného programu má Komisia vypracovať komplexný referenčný dokument pre čo najväčší počet odvetví. Text tiež jasne uvádza, že logo EMAS sa nesmie za žiadnych okolností zamieňať s inou environmentálnou značkou výrobku. Je to skutočné zlepšenie.

Pred chvíľou sa môj kolega, Jens Holm, spýtal Komisie, či sa jej generálne riaditeľstvá zaregistrovali v EMAS podobne, ako to urobil Parlament. Niekto by si myslel, že inštitúcie EÚ majú povinnosť byť dobrým príkladom. Odpoveďou však bolo, že Komisia nemá stanovené žiadne vnútorné emisné ciele a iba päť z generálnych riaditeľstiev Komisie sa zaregistrovalo v EMAS. Podľa môjho názoru je to odsúdeniahodné. Chcela by som využiť túto príležitosť a opäť položiť Komisii rovnakú otázku: kedy má Komisia v pláne zabezpečiť, aby do systému EMAS vstúpili všetky generálne riaditeľstvá?

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, úplne chápem dobré úmysly pána spravodajcu, domnievam sa však, že táto environmentálna značka je v rozpore s vážnymi problémami, ktoré trápia poľnohospodárstvo a výrobu, a to najmä teraz v období krízy. Som presvedčený, že v prvom rade je nevyhnutné chrániť vnútroštátnu výrobu pred nespravodlivou hospodárskou súťažou. Mám na mysli štáty ako Čína, kde sa niektoré tovary vyrábajú v doslova otrockých podmienkach, mám na mysli laogai, koncentračné tábory, v ktorých prebieha poľnohospodárska a výrobná činnosť, a mám tiež na mysli niektoré dobre známe nápoje, ktoré sa konzumujú na celom svete napriek tomu, že nevieme, čo obsahujú. Inými slovami, musíme chrániť výrobu pred nespravodlivou hospodárskou súťažou a potom urobiť potrebné kroky, aby výroba spĺňala vnútroštátne potreby. Sme si vedomí, že v súčasnosti je európska produkcia obilnín a iných poľnohospodárskych výrobkov sama osebe nízka, a to hlavne teraz v období krízy. Mám obavy, že to môže viesť k zvyšovaniu nákladov pre našich výrobcov bez vplyvu na závažný problém predstavujúci podstatu krízy a vlastne aj európskeho hospodárstva, ktorým je nespravodlivá hospodárska súťaž.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcela zablahoželať obidvom spravodajcom, pani McAvanovej a pánovi Tatarellovi, k správam o EMAS (systém pre ekologické riadenie a audit) a o environmentálnej značke. Tie sa zaoberajú veľmi dôležitými otázkami ekologického riadenia a environmentálneho označovania, problematikou znižovania odpadu, znižovania využívania vody a dúfam, že aj znižovania potravinového odpadu.

S vaším dovolením by som spomenula niečo, čo ma vo veľkej miere znepokojuje. V skutočnosti sa v EÚ plytvá 30 % všetkých potravín. Takzvané dátumy spotreby sú veľmi často príliš konzervatívne. Vedie to k bezohľadnému plytvaniu a vyhadzovaniu výrobkov, ktoré sú inak vhodné na konzumáciu. Je to súčasť označovania. Vyriešme to a potom uvidíme, čo bude nasledovať ďalej.

Mám tiež veľké obavy, že v našom náhlení sa za lepšie informovanou voľbou zákazníka dosiahneme presný opak, pokiaľ ide o zámery smernice o zdravotných požiadavkách, označovanie GM, ako aj informovanie spotrebiteľov o potravinách – problematika, ktorú ešte treba riešiť. A potom je tu celá veda týkajúca sa environmentálneho označovania. Každý sa usiluje získať miesto na prednej, ale dokonca i zadnej strane výrobku. Ako potom budú informácie na etikete, každá z ktorých je právom dôležitá, vytlačené čitateľným písmom a v konečnom dôsledku informovať bežného občana pri jeho voľbe? Mám svoje obavy.

Ak teraz smiem na chvíľu prejsť do úlohy podpredsedníčky Výboru pre rybné hospodárstvo, rada by som sa zmienila o niečom, čo sa javí ako dva paralelné procesy v rámci environmentálneho označovania výrobkov rybolovu. V roku 2005 Komisia prijala oznámenie začať diskusiu o postoji Spoločenstva v súvislosti s programom environmentálneho označovania výrobkov rybolovu. Potom, v roku 2006, prijal Európsky parlament správu kolegyne Carmen Fragovej Estévezovej, ktorá vyzýva Komisiu, aby predložila návrh systému environmentálnej značky Spoločenstva pre výrobky rybolovu. V roku 2008 informovalo generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia týkajúceho sa environmentálnej značky Spoločenstva pre výrobky rybolovu. Predpokladalo sa, že bude prijaté v marci 2009.

Medzitým generálne riaditeľstvo pre životné prostredie zaslalo Európskemu parlamentu horizontálny návrh systému ekologickej značky Spoločenstva pokrývajúceho všetky výrobky vrátane výrobkov rybolovu a akvakultúry, ako aj spracované poľnohospodárske výrobky. Napriek písomným protestom predsedov Výboru pre rybné hospodárstvo a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka neboli tieto výbory zapojené.

Dnes však môžem verejne s radosťou oznámiť, že iba nedávno sa Rada, Parlament a Komisia dohodli na vyhlásení o ďalšom postupe. Uvádza sa v ňom, že nezávisle od prijatia nariadenie o environmentálnej značke Komisia potvrdzuje svoj zámer do konca tohto roka navrhnúť nariadenie týkajúce sa environmentálneho označovania výrobkov rybolovu. Ďalej sa uvádza, že štúdia v zmysle článku 6 odsek 5 písmeno a) nariadenia o environmentálnej značke súvisiaceho s ďalšími aspektmi, ako sú spracovanie, predbalenie, balenie a doprava, ktorá preskúma realizovateľnosť rozšírenia pôsobnosti nariadenia o environmentálnej značke na potraviny vrátane výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry, nebude mať vplyv na prijatie tohto nariadenia ani o ňom vopred nerozhodne. Toto vyhlásenie zároveň vysvetľuje, že systém environmentálnej značky bude dopĺňať nariadenie o určitých výrobkoch rybolovu.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Znižovanie spotreby energie a účinné riadenie zdrojov sú v súčasnosti základnými zásadami pre mnohých sociálno-ekonomických činiteľov. V skutočnosti sa v systéme ekologického riadenia a auditu (EMAS) od jeho zavedenia v roku 1993 zaregistrovalo zhruba 4 200 organizácií. Myslím si, že je nevyhnutné tento systém upevňovať prostredníctvom zvyšovania počtu organizácií, ktoré ho využívajú, a zároveň ho uznať ako referenčný systém ekologického riadenia.

Sídlo rumunského parlamentu spotrebuje toľko elektrickej energie ako mesto s 20 000 obyvateľmi. Navrhla som už manažmentu tejto inštitúcie, aby sa čo najskôr zapojil do tohto systému. Osobitná pozornosť venovaná malým organizáciám, ako sú malé a stredné podniky a miestne úrady, je, podľa môjho názoru, dôležitým krokom k výraznému posilneniu ich environmentálnych vlastností.

Chcela by som povzbudiť Komisiu a členské štáty, aby vyvíjali úsilie zamerané na podporu systému EMAS, a to najmä prostredníctvom udeľovania určitých výhod za účasť v systéme. Monitorovanie pokroku, ktorý EMAS dosiahol, prispeje k prijatiu systému a vytvoreniu podmienok pre pozitívny vývoj v tejto oblasti.

Domnievam sa, že návrh pani spravodajkyne týkajúci sa uverejnenia používateľskej príručky je vítaný v čase, keď sa jazyk a stanovené požiadavky stanú pomocou tohto dokumentu prístupnejšie. V súčasnosti sa používa ročný cyklus podávania správ, ktorý považujem za primeraný. Nevidím teda dôvod, prečo by mal byť zavedený nový trojročný cyklus, ktorý by viedol k zmätku. Hoci EMAS musí ešte preukázať svoju životaschopnosť a účinnosť, som za pokračovanie jeho využívania, kým to bude potrebné, s cieľom zachovať environmentálnu integritu. Ďakujem.

 
  
  

PREDSEDÁ: DIANA WALLIS
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a vážení páni, zásadne vítam európsku environmentálnu značku. Je správne, aby sme sa opäť pokúsili o širšie používanie environmentálnej značky Spoločenstva. Domnievam sa tiež, že je vhodné zachovať dobrovoľný charakter systému v budúcnosti.

V budúcnosti bude systém zavádzaný iba tam, kde platia jasné kritériá, ktoré musia byť splnené ešte pred začatím používania environmentálnej značky. V tejto súvislosti vyzývam Komisiu, aby zostavila účelné, jasné a zrozumiteľné kritériá. Podstatou musí byť snaha zameraná na to, aby systém pritiahol ľudí. Bola by to veľká škoda, keby vytvorenie environmentálnej značky malo stroskotať na byrokratických prekážkach.

Napokon, bude to spotrebiteľ, kto rozhodne, či environmentálna značka bude mať úspech alebo nie, keďže je to práve spotrebiteľ, kto musí systém prijať. Aj keď som naklonený environmentálnej značke Modrý anjel, ktorú máme v Nemecku, nemôže to byť otázka osobného uprednostnenia. Ide skôr o spôsob, ako rýchlo a jednoducho informovať spotrebiteľa o špecifických vlastnostiach výrobku. Keď členské štáty prestanú používať vlastné symboly a konečne sa zavedie jednotný symbol na európskej úrovni, spotrebiteľom to prinesie len pridanú hodnotu. Množstvo symbolov skôr spotrebiteľa zmätie ako ho informuje. Jeden symbol, jeden záver – to by sme sa mali všetci spoločne snažiť dosiahnuť.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). (HU) Dobrovoľný systém environmentálnej značky je nesmierne dôležitý, keďže jeho cieľom je podporovať v Európe široké využívanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu, a to s ohľadom na ich výrobu a tiež spotrebu. Chcel by som upozorniť na význam reformy systému environmentálnej značky a potrebu zjednodušiť tento systém obmedzením byrokratických prekážok súvisiacich s používaním tejto značky, ako aj rozšírením počtu kategórií výrobkov zapojených do systému. Podľa môjho názoru však tieto zmeny samy osebe nie sú zárukou úspechu reformy.

Ak sa v dôsledku týchto opatrení dostanú výrobky so značkou kvetu do vyššej cenovej kategórie, ako je to aj v prípade ekologických výrobkov, potom budú snahy zamerané na podporu spotreby týchto výrobkov neúspešné.

Som presvedčený, že musíme zabrániť tomu, aby pridaná hodnota v podobe používania environmentálnej značky na európskej úrovni viedla k zvýšeniu cien týchto výrobkov. Z dlhodobého hľadiska je možné zabezpečiť a podporovať širšiu distribúciu týchto výrobkov iba v prípade, že ju budú sprevádzať opatrenia na obmedzenie cien a daňové alebo iné výhody.

Okrem udržiavania stabilných cien nesmieme zabúdať na význam komplexných informácií pre spotrebiteľov a výrobcov. Z tohto dôvodu musia inštitúcie EÚ a vlády členských štátov informovať o výhodách, ktoré táto značka poskytuje, ako aj o zozname výrobkov zapojených do systému. Ak chceme zmeniť nákupné zvyky spotrebiteľov, potom sú rozsiahle propagačné a informačné kampane nevyhnutnosťou.

Chcel by som tiež vyzdvihnúť význam prípravy podrobného pracovného programu na dosiahnutie nových cieľov, čo by malo viesť k tomu, že všetky zúčastnené strany budú mať príležitosť zúčastniť sa na jeho vypracovaní. Vzhľadom na neustále sa meniace prostredie poskytovania služieb musia byť tieto ciele každoročne prehodnotené.

Musíme pochopiť, že bez ohľadu na našu národnosť a vnútroštátne záväzky sa všetci podieľame na úlohe ochrany životného prostredia. Týmto vytvárame príležitosti na šírenie cieľov a hodnôt, ktoré aj Európska únia vyhlasuje za svoje a ktoré, som o tom presvedčený, sú nevyhnutným predpokladom plného ľudského života. Táto povinnosť z našej strany tiež znamená, že musíme mať možnosť vybrať si z rôznych výrobkov v rovnakej cenovej kategórii tie, ktoré boli vyrobené postupom šetrným k životnému prostrediu.

Ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho spoluprácu, pokiaľ ide o moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ďakujem mu za vypracovanie správy a vám ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE).(LT) Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni a pánovi spravodajcovi k ich vynikajúcej práci. Myslím si, že pani kolegyňa Linda McAvanová a pán kolega Salvatore Tatarella vypracovali správy, ktoré pomôžu Európskej únii zostať jednou z najšetrnejších oblastí sveta, pokiaľ ide o životné prostredie. Ľudia niekedy žartujú, ale aj s plnou vážnosťou hovoria, že prísne a jasné normy sú to najdôležitejšie, čo EÚ vyváža. Po tom, ako si mnohé spoločnosti z iných svetadielov zvykli na vyššie európske požiadavky, často ich uplatňujú aj na iných svetových trhoch.

V súčasnosti sú vnútroštátne environmentálne značky viac rozšírené a známe ako environmentálne značky EÚ. Preto súhlasím s pánom spravodajcom, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie, aby sa táto značka stala známejšou medzi spotrebiteľmi v Európe, ale aj mimo nej. Tu by mali viac iniciatívy prejaviť inštitúcie Európskej únie, národné vlády a jednotlivé spoločnosti. S ohľadom na prehlbujúcu sa integráciu trhov krajín EÚ predstavuje vytvorenie európskej značky, ako aj harmonizácia požiadaviek nevyhnutný proces prinášajúci prospech všetkým účastníkom trhu.

Obnovenie systému ekologického riadenia a auditu (EMAS) je tiež vítané. Zatiaľ jeho popularita zaostáva za medzinárodnou normou ISO 14001. Súhlasím s názorom, že keby boli požiadavky EMAS a ISO zosúladené, prilákali by viac organizácií a stali by sa normami, ktoré sa skôr dopĺňajú, ako si navzájom konkurujú.

Som presvedčený, že v budúcnosti sa bude venovať viac pozornosti ochrane životného prostredia a obmedzovaniu neohraničenej spotreby. Podľa môjho názoru obidve správy prispievajú k posunu týmto smerom.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey (PSE).(NL) Vážená pani predsedajúca, som hlboko zaviazaná pani McAvanovej a pánovi Tatarellovi za ich vynikajúcu prácu v oblasti environmentálnych značiek a systému ekologického riadenia a auditu (EMAS). Spotrebiteľ, ktorý je informovaný v oblasti životného prostredia, si môže vybrať z rôznych environmentálnych značiek, z ktorých sa mnohé týkajú ekologických výrobkov. Európska environmentálna značka sa vzťahuje na všetky výrobky a je významným doplnením.

Európska environmentálna značka však už roky upadá. Malý kvet tvorený hviezdičkami v kruhu poznám iba z jednej značky toaletného papiera. Z tohto dôvodu vítam nové pravidlá zamerané na zlepšenie systému environmentálnej značky a zvýšenie informovanosti o nej. Členské štáty musia zabezpečiť, aby environmentálnu značku poznala široká verejnosť.

Systém európskej environmentálnej značky potrebuje jasné kritériá a mohol by zastaviť šírenie rôznych druhov dobre mienených značiek. Široko podporovaná a ľahko rozoznateľná environmentálna značka by mohla byť pre výrobcov podnetom na vylepšovanie svojich výrobkov, znižovanie spotreby surovín a energie a tiež omnoho väčšiu recykláciu. Prirodzene, to si vyžaduje jednoznačné kritériá. Výrobcovia budú musieť právom spĺňať nové a prísne kritériá, aby mohli environmentálnu značku využívať. Tieto kritéria budú vychádzať z vedeckej analýzy životného cyklu výrobkov, čo považujem za znamenité. Nakoniec, environmentálnu značku môže získať iba 10 % až 20 % najlepších výrobkov v každej kategórii.

Pán spravodajca a tieňoví spravodajcovia zároveň navrhli preskúmanie, či by potravinové výrobky a nápoje mohli patriť do rozsahu pôsobnosti systému environmentálnej značky. Domnievam sa, že nielen v rybnom hospodárstve, ale aj mnohých ďalších odvetviach je čas rozhodujúci. Napokon, potraviny a potravinársky priemysel predstavujú značnú záťaž pre životné prostredie. V tomto ohľade by mohla byť environmentálna značka riešením.

Súhlasím tiež s tým, čo povedala pani McAvanová a pán Wijkman na začiatku tejto rozpravy. Práve teraz je veľmi dôležité vybudovať systém podnetov pre výrobu šetrnú k životnému prostrediu z hľadiska energetickej účinnosti. Tento právny predpis v tom bude hrať svoju úlohu.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE).(ES) Vážená pani predsedajúca, výhoda podpory trvalo udržateľnej výroby spočíva v tom, že je prospešná pre konkurencieschopnosť podnikov a spotrebiteľských záujmov, a to pokiaľ ide o kvalitu života a záväzku jednotlivca voči životnému prostrediu.

V tomto ohľade je environmentálna značka dobrým nástrojom, a preto by nás malo tešiť posilnenie opatrení, o ktorom tu dnes diskutujeme. Environmentálna značka sa používa len pre obmedzené množstvo výrobkov, spotrebiteľom je málo známa a napriek tomu často dochádza k jej napodobňovaniu bez udelenia skutočného povolenia. Som preto presvedčený, že revízia, ktorú v Európskych inštitúciách vykonávame, pomôže dostať tieto problémy pod kontrolu.

Mali by sme si uvedomiť ešte jednu základnú skutočnosť: environmentálna značka by nemala byť vyjadrením štandardných postupov v rámci trvalo udržateľnej výroby, ale mala by byť vyjadrením dokonalosti, ktorá by sa mala v stúpajúcej miere stať bežnou. Úloha, ktorej čelíme, spočíva v pretvorení nášho hospodárstva na hospodárstvo ekologické. Environmentálna značka musí byť preto najvyšším vyjadrením osvedčených postupov vo vzťahu k životnému prostrediu.

Tento týždeň prebehla vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa počiatočná diskusia o správe týkajúcej sa názvov textilných výrobkov a s tým súvisiacim označovaním, ktorej spravodajcom som ja. Podľa môjho názoru je textilné odvetvie dobrým príkladom toho, že by sme sa nemali snažiť len o flexibilnejšie schvaľovacie postupy pre nové výrobky, v tomto prípade nové vlákna, ale sa aj usilovať o posilnenie systému environmentálnej značky spolu s rozsiahlejšími opatreniami, aby odvetvie ako celok smerovalo k trvalej udržateľnosti. Len takto budeme môcť byť hospodárskym súperom ostatných trhov s menšími obmedzeniami a len takto budeme môcť uspokojiť požiadavky spotrebiteľov, ktoré sa, našťastie, neustále zvyšujú.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážená pani predsedajúca, terajšie právne predpisy EÚ si vyžadujú zjednodušenie, aby boli jasné a zrozumiteľné pre každého občana. Označovanie environmentálnou značkou znamená informovať spotrebiteľov o otázkach v oblasti životného prostredia vrátane informácií o výrobku s cieľom uľahčiť ich rozhodovanie, či výrobok kúpiť alebo nie. Zavedenie tohto systému prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia a bude tiež účinné v boji proti zmenám klímy. Zároveň bude viesť k zníženiu spotreby vody.

Environmentálne značky výrobkov by mali obsahovať údaje o množstvách, ako aj iné informácie, a mali by byť jasné a čitateľné. Väčšia spotreba ekologických a prírodných potravín, ako aj regionálnych výrobkov, bude prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu našej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, keďže mám dnes hore v galérii pre návštevníkov skupinu hostí zo Štajerska, pokúsim sa začať v rakúskej verzii nemeckého jazyka.

To, čo je vo vnútri, musí byť uvedené na obale a musí to byť uvedené pravdivo. Je to niečo, čo má význam pre nás všetkých, a to nielen v tejto rozprave. Mali by sme ukázať, že Európa vyvíja maximálne úsilie, aby riešila konkrétne problémy, a že sa jej to aj darí. Tiež by sme sa mali postarať, aby sa na každom výrobku nenachádzalo množstvo rôznych označení. Nastal čas, a to nielen teraz, tesne pred európskymi voľbami, aby sme ľuďom doma a v zahraničí dokázali, že Európska únia pracuje na užitočných veciach, ktoré sa dotýkajú samotných občanov, a že veľa z tých nezmyselných záležitostí, o ktorých denne počúvame a čítame, nie je pravdivých.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďakujem vám, pán Rack. Vaši hostia určite vedia, že sú dobre zastúpení.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Informácie o označovaní výrobkov environmentálnou značkou musia byť zrozumiteľné a samotná značka musí byť umiestnená tak, aby bola jasne viditeľná a presne definovala daný výrobok. Informácie súvisiace s označovaním environmentálnou značkou sa musia týkať energetickej hospodárnosti výrobkov, musia byť ľahko pochopiteľné a mali by byť založené na vedeckých dôkazoch.

Komisia a členské štáty musia zabezpečiť, aby boli na kampaň zameranú na podporu informovanosti o environmentálnej značke a jej propagáciu vyčlenené dostatočne finančné prostriedky. Vyzývam Európsku komisiu, aby vytvorila oficiálnu webovú stránku Európskej únie, ktorá bude obsahovať všetky informácie a praktické aspekty týkajúce sa označovania environmentálnou značkou v Európskej únii.

Proces preskúmania kritérií týkajúcich sa environmentálnej značky pre rôzne skupiny výrobkov, ktorý bude prebiehať 18 mesiacov, zahŕňa veľmi veľa byrokracie. Ak chceme, aby bol tento systém účinný, nemôže ho sprevádzať zvýšená byrokracia. Domnievam sa však, že pracovný plán Spoločenstva by mal trvať minimálne tri roky, aby bolo možné stanoviť ciele a zostaviť neúplný zoznam výrobkov, ktoré sa budú považovať za prioritné.

Pri stanovení kritérií týkajúcich sa environmentálnej značky musíme predchádzať zavádzaniu opatrení, ktorých uplatňovanie by mohlo malým a stredným podnikom ukladať neprimerané správne a hospodárske opatrenia. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Martin Bursík, úradujúci predseda Rady.(CS) Chcel by som vám poďakovať za mimoriadne pozitívnu a zaujímavú rozpravu na túto tému. Podľa môjho názoru je základnou charakteristikou konzumnej spoločnosti spotreba. Mal som príležitosť zažiť spoločnosť, ktorá 40 rokov žila v totalite a mala nedostatok tovaru a obrovský konzumný potenciál. Prešli sme procesom vývoja a myslím si, že je to zaujímavá skúsenosť pre ďalšie rozširovanie Európy a modernizáciu rozvojových krajín. Prešli sme obdobím ohromnej túžby po konzume. Napriek tomu sa ukazuje, že keď sa zrazu objaví možnosť v podobe širokého sortimentu výrobkov, zvyšuje sa aj percento ľudí v spoločnosti, ktorých zaujíma kvalita potravín, kvalita výrobkov, kvalita vody a tiež kvalita ovzdušia. Je teda veľmi dôležité, aby Európa dokázala spotrebiteľom poskytnúť informácie o tom, aký vplyv bude mať spotreba daného výrobku na životné prostredie, zdravie, klímu a trvalo udržateľný rozvoj v iných oblastiach vrátane oblastí mimo EÚ.

Preto som pevne presvedčený, že ak Európsky parlament schváli tieto dve nariadenia, bude to na prospech občanom EÚ, pretože budú mať možnosť oveľa väčšieho výberu. Tiež verím, že sa skoro podarí zaradiť do kategórií aj tie výrobky, o ktorých sa toľko diskutovalo v dnešnej rozprave. Podľa môjho názoru to umožní občanom EÚ, aby svojou spotrebiteľskou voľbou aktívne prispeli k ochrane životného prostredia. Dávame im tým možnosť cítiť sa lepšie a mať dobrý pocit z toho, že aj oni sami, každý jeden z nich, sa aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia. Veľmi rád by som chcel znovu poďakovať všetkým, a to spravodajcom, Rade, Parlamentu a Komisii, za tento návrh, za veľmi dobrú spoluprácu s českým predsedníctvom, ako aj za to, že sa nám podarilo, verím, priviesť tento materiál v prvom čítaní do úspešného finále.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, člen Komisie.(EL) Vážená pani predsedajúca, rád by som začal poďakovaním všetkým, ktorí sa v dnešnej rozprave vyjadrili, za ich konštruktívne a pozitívne vystúpenia.

Na základe schváleného textu pre EMAS (systém ekologického riadenia a auditu) budú mať organizácie a spoločnosti, a to najmä malé a stredné podniky na celom svete, prístup k jednoduchému a účinnému systému ekologického riadenia.

Tento revidovaný systém EMAS bude pre zúčastnené spoločnosti čistým prínosom za predpokladu, že budú vedieť využiť svoje správy o výsledkoch v oblasti životného prostredia na sprostredkovanie týchto výsledkov spotrebiteľom, verejnosti, spoločnostiam, kontrolórom a audítorom.

Vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu bolo znenie nariadenia o systéme environmentálnej značky z environmentálneho hľadiska ďalej upravené a v súčasnosti je pre spoločnosti zrozumiteľnejšie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu hrali tiež mimoriadne dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dôveryhodnosti značky medzi spotrebiteľmi a environmentálnymi organizáciami.

Revidovaný systém environmentálnej značky bude flexibilnejší a umožní, aby aj v neskoršej fáze mohli byť stanovené kritéria na zaradenie ešte väčšieho počtu tovarov a služieb. Ide najmä o kategórie výrobkov, ktoré majú významný dosah na životné prostredie. Je teda stále čo zlepšovať.

Schválením tohto textu v prvom čítaní sa zvýši počet výrobkov s environmentálnou značkou a voľba spotrebiteľov pri nakupovaní bude oveľa väčšia. Prirodzene, naším cieľom v tejto oblasti je širšie uznávanie systému environmentálnej značky, ako aj zabezpečenie jeho právoplatnosti a spoľahlivosti na medzinárodnej úrovni.

Najprv však musí byť táto environmentálna značka uznávaná spotrebiteľmi a spoločnosťami v Európskej únii.

Z tohto dôvodu chcem zdôrazniť, že pán Wijkman celkom správne poznamenal, že musíme ďalej posilňovať komerčnú podporu, teda marketing systému environmentálnej značky. Práve preto Komisia vyčlenila zdroje a prostriedky, a to viac ako kedykoľvek predtým, na posilnenie marketingu systému environmentálnej značky.

Tiež plne súhlasíme s názorom, ktorý vyjadril pán Howitt v súvislosti s vyhliadkami systému EMAS na medzinárodnej úrovni. Aby som bol konkrétny, medzinárodné normy ISO už boli zapracované do EMAS. Teraz bude EMAS otvorený aj pre žiadateľov spomedzi medzinárodných spoločností mimo Európskej únie.

Chceme obmedziť byrokraciu a zaistiť, aby boli jednotlivé znenia týkajúce sa príslušných kritérií jednoduché a praktické a aby bola environmentálna značka čo najviac zosúladená s inými medzinárodnými a vnútroštátnymi značkami.

Text nášho návrhu to uľahčuje tým, že obsahuje odkaz na návrhy osobitných dôvodových dokumentov a na prijatie osobitných pravidiel s cieľom podporiť zosúladenie s vnútroštátnymi značkami.

Chcel by som požiadať sekretariát Parlamentu, aby do zápisnice z dnešnej schôdze zaradil tieto tri vyhlásenia Komisie:

– prvé sa týka spôsobu, ktorým sa riešia zavádzajúce tvrdenia v prípade výrobkov rybolovu. Komisia má v úmysle navrhnúť nariadenie zakazujúce používanie značiek so zavádzajúcimi informáciami, ktoré sú v rozpore s trvalo udržateľným rybolovom;

– druhé vyhlásenie súvisí so zámerom Komisie zabezpečiť, aby revidované nariadenie o systéme environmentálnej značky nebolo v rozpore s nariadeniami týkajúcimi sa chemických výrobkov, ako je napríklad nariadenie REACH;

– tretie vyhlásenie sa týka plánu Komisie znovu preskúmať úroveň zdanenia výrobkov s environmentálnou značkou.

Na záver chcem povedať, že systém EMAS, ako aj systém environmentálnej značky, predstavujú výnimočné iniciatívy. Doposiaľ nebol potenciál ani jedného z týchto systémov plne využitý. Súhlasím s pani Svenssonovou, že EMAS by sa mal používať tak, ako sa používa teraz, a to nielen v prípade piatich generálnych riaditeľstiev a výborov, ale tiež ostatných generálnych riaditeľstiev. A o to sa snažíme v rozhodnutí, ktoré pripravujeme. Európsky parlament sa už rozhodol zaviesť systém EMAS a to isté očakávame aj od Rady.

Revízia, ktorú dnes navrhujeme, umožní, aby sa systém EMAS a systém environmentálnej značky stali referenčnými bodmi pre spoľahlivé ekologické riadenie a najlepšie výsledky výrobkov v oblasti životného prostredia.

Preto by som chcel opäť vyzdvihnúť význam dosiahnutia dohody v prvom čítaní. V zneniach boli urobené viaceré užitočné zmeny a výsledok je skutočne vyvážený. Preto vás vyzývam, aby ste toto znenie podporili v celom rozsahu bez ďalších zmien.

Skôr ako skončím, chcel by som znovu poďakovať spravodajcom za ich mimoriadne užitočný príspevok. Som naozaj presvedčený, že vďaka ich usilovnej práci a tiež v spolupráci s českým predsedníctvom sa budeme môcť dohodnúť v prvom čítaní, čo je veľmi dôležité.

1) Vzťah nariadenia o environmentálnej značke k pripravovaným právnym predpisom o rybnom hospodárstve

Nezávisle od prijatia nariadenia o environmentálnej značke Komisia potvrdzuje svoj zámer navrhnúť do konca tohto roka nariadenie o označovaní výrobkov rybného hospodárstva environmentálnou značkou, ktoré bude založené predovšetkým na kritériách trvalo udržateľného rybného hospodárstva.

Štúdia v zmysle článku 6 odsek 5 písmeno a) nariadenia o environmentálnej značke súvisiaceho s ďalšími aspektmi, ako sú spracovanie, predbalenie, balenie a doprava, ktorá preskúma realizovateľnosť rozšírenia pôsobnosti nariadenia o environmentálnej značke na potraviny vrátane výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry, nebude mať vplyv na prijatie tohto nariadenia ani o ňom vopred nerozhodne.

2) Súlad s právnymi predpismi o chemikáliách

Komisia zabezpečí, aby sa nariadenie o environmentálnej značke vykonávalo v súlade s ďalšími príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa týkajú látok, prípravkov a zmesí.

3) Prehodnotenie poplatkov

Komisia potvrdzuje svoj zámer prehodnotiť v lehote 18 mesiacov od vstupu nariadenia do platnosti poplatky za environmentálnu značku. Zohľadní pritom náklady členských štátov na správu systému a podľa potreby navrhne zmenu výšky poplatku.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella, spravodajca.(IT) Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán komisár, aj ja vítam príležitosť poďakovať všetkým účastníkom rozpravy, ktorá ukázala širokú zhodu, pokiaľ ide o prácu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Rozprava priniesla i lepšie pochopenie, dodatočné podnety a ďalšie návrhy, ktoré, ako dúfam, budú pre Komisiu a členské štáty prínosom pri výkone ich povinností.

Dnešnou rozpravou a hlasovaním Parlament v podstate splní svoj záväzok v súvislosti s týmito dvoma dôležitými témami. Teraz je na rade Komisia, aby sa ujala slova: s radosťou som si vypočul tri vyhlásenia, ktoré pán komisár uviedol do záznamu. Očakávame, že Komisia vypracuje veľmi špecifickú štúdiu o potravinách, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť zámeny medzi touto značkou a ekologickými výrobkami. Tešíme sa na nariadenie o výrobkoch rybného hospodárstva – a Výbor pre rybné hospodárstvo ho očakáva obzvlášť netrpezlivo. Ďakujem Výboru pre rybné hospodárstvo za pomoc v tomto veľmi zložitom období.

Komisiu by som chcel upozorniť na výnimky pre toxické produkty: buďte veľmi pozorní a opatrní. Pokiaľ ide o propagačnú kampaň, dúfame, že Komisia bude viesť účinné a cielené kampane zamerané na širokú verejnosť a osobitne mladých ľudí. Dúfame, že pevné termíny, ktoré sme sa usilovali stanoviť, budú dodržané, a že bude rešpektované aj obmedzenie testovania na zvieratách. Trochu ma znepokojuje a mrzí len jedna vec: možno sme mohli urobiť viac, čo sa týka zmlúv. Je to úloha do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som nadviazať na slová pani Avril Doylovej o tom, že máme veľké množstvo iniciatív a značiek, ktoré sú označením etického prístupu a udržateľnosti, a uviesť, že podľa mňa by sa na to Komisia mala pozrieť a zabezpečiť, aby ľudia neboli zavádzaní. Pán komisár pred chvíľou hovoril o označovaní výrobkov rybného hospodárstva, aby ľudia vedeli, čo kupujú. V inej funkcii som sa venovala spravodlivému obchodu a ochrane značky spravodlivého obchodu a v posledných rokoch som bola svedkom rozvoja alternatívnych označení. Niektoré sú v poriadku, ale iné sa pokúšajú vyvolať zdanie značiek etického prístupu a spravodlivého obchodu, no chcú byť spravodlivým obchodom za lacné peniaze bez nezávislej kontroly, ktorá je potrebná na zavedenie príslušného systému označovania. Dúfam teda, že Komisia zabezpečí, že tieto systémy označovania a značiek etického prístupu si zachovajú istú integritu a nebudú znehodnocované, aby sa nestali obyčajnými marketingovými nástrojmi pre organizácie, ktoré chcú vo verejnosti vyvolať zdanie, že sú ekologické a etické, zatiaľ čo v skutočnosti ide len o predstieranie.

Dúfam teda, že Komisia sa na to bude môcť pozrieť. Medzirezortné preskúmanie zo strany Komisie je naozaj potrebné. Vždy, keď o tom hovorím, dostanem rovnakú odpoveď: „Och, to nie my, to iné oddelenie.“ Vyzerá to tak, že každý sa chce bremena zbaviť a preniesť ho na niekoho iného.

Nakoniec by som ešte raz chcela všetkým poďakovať za príspevky. Teším sa na hlasovanie a dúfam, že bude veľmi jednoduché a jasné.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 11.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), písomne.(RO) V plnej miere podporujem správu pani Văleanovej o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o to viac, že nedávne udalosti, ktoré sa odohrali v niektorých členských štátoch, upozornili na nehanebné porušovanie jednej zo štyroch základných slobôd, a to práva občanov voľne sa pohybovať a usadzovať na území členských štátov.

Neúčinná transpozícia alebo dokonca úplná absencia transpozície tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov má ďalej za následok množstvo zneužití, ktoré sa týkajú administratívnych formalít a reštriktívneho výkladu zákonných ustanovení v súvislosti s pojmom neoprávneného pobytu a vedú k nespravodlivému zadržiavaniu a vyhosťovaniu európskych občanov. Uzavretie hraníc však nie je riešením. Je potrebné prijať konkrétne opatrenia na zjednodušenie integrácie občanov do najrôznejších európskych spoločností.

Verím, že ak členské štáty a Komisia dokážu úspešne spolupracovať v tomto smere, správa, o ktorej hovoríme, bude významným príspevkom k monitorovaniu transpozície ustanovení tejto smernice.

V súčasnosti si každý európsky občan želá žiť v Európskej únii, v ktorej sa dodržiavajú základné hodnoty, napríklad voľný pohyb osôb. Nesmieme však zabúdať, že k dosiahnutiu tohto cieľa musíme prispieť všetci.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne.(RO) Environmentálna značka je dobrovoľné opatrenie, ktorého cieľom je na európskej úrovni podporovať distribúciu vysoko účinných výrobkov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

Skúsenosti nadobudnuté počas takmer 10 rokov trvajúceho uplatňovania tohto systému certifikácie, ktorý pokrýva 26 kategórií výrobkov, 622 licencií a viac než 3000 výrobkov a služieb (čistiace prostriedky, papier, odevy, obuv, tkaniny, turistické potreby a potreby na kempovanie), poukazujú na potrebu rozhodnejších zásahov zameraných na niektoré kľúčové aspekty systému.

Keďže mnohé hospodárske subjekty nie sú spokojné so zdĺhavosťou procesu schvaľovania kritérií a ich rýchlym zastarávaním po schválení, boli predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa spôsobu schvaľovania (maximálne 180-dňová lehota medzi ukončením hodnotenia a schválením kritérií a zjednodušený a skrátený proces revízie drobných zmien kritérií), ako aj nový systém udeľovania značiek.

Na zachovanie dôveryhodnosti systému certifikácie environmentálnej značky je potrebné:

– uplatňovať všeobecnú zásadu ochrany zdravia spotrebiteľov a životného prostredia aj v prípade výrobkov označených značkou,

– vykonávať propagačnú činnosť: skvalitňovať spôsob poskytovania informácií spotrebiteľom, zavádzať informačné kampane zamerané na udržanie dôvery v environmentálnu značku, využívať európske fondy,

– osobitnú pozornosť upriamiť na malé a stredné podniky.

Podporujem správu a blahoželám pánovi spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), písomne.(FI) Rád by som zdôraznil, že environmentálna značka Spoločenstva vytvorí jednotný základ na používanie tejto značky, ale nemala by brániť ďalším druhom označovania. Podľa mňa je dôležité mať možnosť označovať výrobky značkou potvrdzujúcou, že boli vyrobené v krajine, kde sa predávajú. Nesúhlasím s postojom Komisie, ktorá to chce zakazovať pomocou kampaní financovaných Spoločenstvom. Označovanie krajiny pôvodu napríklad v miestnej výrobe potravín je najlepšou environmentálnou značkou.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 10.35 hod. a pokračovalo o 11.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PÖTTERING
predseda

 

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
  

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Vážený pán predseda, predsedníctvo tohto Parlamentu nás oficiálne informovalo, že účasť poslancov EP na zasadnutiach výborov a plenárnych zasadnutiach bude zverejňovaná na webovej stránke Európskeho parlamentu. Tento krok je vlastne reakciou na osobitné hlasovanie tohto Parlamentu na januárovom zasadnutí, počas ktorého sme odhlasovali, že tieto informácie sa budú zverejňovať.

Takže, vážený pán predseda, chcel by som vás o niečo požiadať: s cieľom zabezpečiť, že vôľa tohto Parlamentu sa bude rešpektovať, keďže predsedníctvo sa stretne už len na jednej alebo maximálne dvoch riadnych schôdzach, oficiálne vás žiadam, aby ste svojím záväzkom potvrdili, že vôľa i hlasovanie tohto Parlamentu sa budú rešpektovať. Bol by som nerád, keby táto požiadavka transparentnosti nebola splnená z čisto byrokratických dôvodov, pretože sme prijali záväzok voči európskym voličom a verejnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Ďakujem vám veľmi pekne. Vôľa Parlamentu je vždy rozhodujúca. Vaše slová vezmeme do úvahy na najbližšej schôdzi predsedníctva.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE).(FR) Vážený pán predseda, prezident Hámid Karzaj podpísal zákon o právach žien, ktorý je podľa afganskej senátorky Humeiry Namatiovej horší než ten, čo platil v časoch Talibanu.

Tento text legalizuje znásilnenie manželky manželom a zakazuje ženám chodiť von, pracovať a ísť k lekárovi bez manželovho dovolenia. Okrem toho môže mať na základe zákona dieťa v opatere len otec a starý otec.

Vážený pán predseda, žiadam vás o prijatie okamžitých opatrení potrebných na vyjadrenie rezolútneho nesúhlasu nášho Parlamentu a zahrnúť tento bod medzi naliehavé body programu nášho nasledujúceho zasadnutia.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Ďakujem vám, pani Záborská. O túto záležitosť sa postaráme.

 

8. Oficiálne privítanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predseda. – Vítam v Európskom parlamente delegáciu z Rwandy pod vedením pani ministerky zahraničných vecí a spolupráce Rosemary Museminaliovej.

Pani Museminaliovú sprevádzajú pán predseda senátneho výboru pre zahraničné veci Valence Munyabagisha, pán podpredseda poslaneckej snemovne Jean Damascène Ntawukuriryayo a pán generálny riaditeľ sekcie ministerstva zahraničných vecí pre Európu, Spojené štáty, Organizáciu Spojených národov a medzinárodné organizácie Balthazar Rutsinga.

V mene celého Parlamentu delegáciu čo najsrdečnejšie vítam.

(potlesk)

 

9. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 

9.1. Informácie vo veterinárnej a zootechnickej oblasti (A6-0141/2009, Neil Parish) (hlasovanie)

9.2. Štatistika Spoločenstva o informačnej spoločnosti (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (hlasovanie)

9.3. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (hlasovanie)

9.4. Vzájomné uznávanie rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alternatíva k väzbe (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Varvitsiotis, spravodajca. (EL) Vážený pán predseda, považujem si za povinnosť poďakovať pánom tieňovým spravodajcom a všetkým, ktorí prispeli k príprave textu, o ktorom dnes hlasujeme. Ide o text, ktorého základným kritériom je ochrana práv jednotlivca. Je to aj ďalší – povedal by som, že pozitívny – krok v ďalšom rozvoji vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi pri spolupráci v trestných veciach. Je to krok smerom k zjednoteniu trestného práva a zároveň nový krok vedúci k rovnosti občanov členských štátov v očiach zákona bez ohľadu na to, kde sa v rámci územia Európskej únie nachádzajú.

Rád by som kolegov poslancov požiadal, aby tejto smernici prejavili dôveru.

 

9.5. Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z Európskeho sociálneho fondu (A6-0116/2009, Karin Jöns) (hlasovanie)

9.6. Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (hlasovanie)

9.7. Vzdelávanie detí migrantov (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets (PSE). (DE) Vážený pán predseda, chcela by som predložiť ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa v bodoch 5, 8 a 16 vypustilo slovo „zákonný“. Vyvoláva totiž dojem, že deti, ktoré nie sú zaregistrované, teda v ich prípade neprebieha azylové konanie, by mohli byť vylúčené zo vzdelávacích programov. Chceli by sme proti tomu protestovať. Navrhujem, aby bolo slovo „zákonný“ vypustené, pretože každé dieťa má právo na vzdelanie, ak je v krajine zaregistrované.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Ak proti návrhu pani Pretsovej nie sú žiadne námietky, skontrolujeme text v tomto smere ešte raz, samozrejme.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). – Vážený pán predseda, nie som si istý, či ide o chybu tlmočenia. Počul som odsek 5 a 16, ale aj v odseku 8 sa uvádza, že vzdelanie dostanú iba deti „zákonných“ migrantov. Navrhujem, aby bolo vypustené aj toto slovo.

 
  
  

(Parlament nesúhlasil s prijatím ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.)

 

9.8. Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, spravodajkyňa. – Vážený pán predseda, aby som predišla nedorozumeniu a vyhovela požiadavke talianskych kolegov z novej strany Partito della Libertà, ktorá patrí do skupín PPE-DE a UEN, predkladám ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k poznámke pod čiarou 1 k odôvodneniu S, prvý odsek, aby sa vypustili posledné dve vety a do časti na začiatku odseku sa vložila skratka IT (Taliansko). Máte to na hlasovacom zozname.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE).(IT) Vážený pán predseda, oceňujem návrh pani spravodajkyne, ale toto uznesenie obsahuje príliš veľa odkazov – nielen v tomto bode a v tejto poznámke pod čiarou, ktorej sa týka ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ale na mnohých ďalších miestach uznesenia. Z rôznych dôvodov odkazuje na všetky členské štáty a tiež práve na to, čo ste navrhli vypustiť z poznámky pod čiarou, v súvislosti s ďalšími témami, ktoré sa objavujú v iných častiach uznesenia. Preto si myslím, vážený pán predseda, a to je aj môj návrh, že pani poslankyňa by mala požiadať, aby bolo uznesenie ešte pozmenené a doplnené a následne vrátené výboru na opätovné prerokovanie.

 
  
 

(Parlament zamietol návrh na vrátenie správy do výboru.)

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). (IT) Vážený pán predseda, chcela by som sa vyjadriť k prijateľnosti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu pani Văleanovej. Pani Văleanová mala úplnú pravdu, keď sa chcela vrátiť k textu a opraviť ho – odstrániť nejasnú a zavádzajúcu zmienku o tretích a štvrtých manželkách, ktorá viedla k pochybnostiam o legitímnosti polygamie.

Mali by sme si však vyjasniť, že dotazník zaslaný členským štátom, žiaľ, obsahoval túto nesprávnu terminológiu. Inými slovami, členské štáty mali vyjadriť svoj názor na právo na voľný pohyb druhých, tretích a štvrtých manželiek.

(Predseda prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážená pani Angelilliová, rozprava sa skončila. Všetci, čo nechcú podporiť návrh pani Văleanovej, môžu vstať. Ak sa proti návrhu postaví štyridsať poslancov, nebudú potrebné žiadne vysvetlenia.

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 

9.9. Problémy a perspektívy európskeho občianstva (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (hlasovanie)

9.10. Štatistika Spoločenstva o zahraničnom obchode (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (hlasovanie)

9.11. Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu (A6-0048/2009, Avril Doyle)

9.12. Investície do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (hlasovanie)

9.13. Vízový kódex Spoločenstva (A6-0161/2008, Henrik Lax) (hlasovanie)

9.14. Systém environmentálnej značky Spoločenstva (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (hlasovanie)
  

– Pred záverečným hlasovaním:

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký (PPE-DE). – Vážený pán predseda, chcel by som požiadať o zaznamenanie nasledovného vyhlásenia Komisie v odsúhlasenom a prijatom znení.

„Nezávisle od prijatia nariadenia o environmentálnej značke Komisia potvrdzuje svoj zámer navrhnúť do konca tohto roka nariadenie o označovaní výrobkov rybného hospodárstva environmentálnou značkou, ktoré bude založené predovšetkým na kritériách trvalo udržateľného rybného hospodárstva. Štúdia v zmysle článku 6 odsek 5 písmeno a) nariadenia o environmentálnej značke súvisiaceho s ďalšími aspektmi, ako sú spracovanie, predbalenie, balenie a doprava, ktorá preskúma flexibilitu rozšírenia pôsobnosti nariadenia o environmentálnej značke na potraviny vrátane výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry, nebude mať vplyv na prijatie tohto nariadenia ani o ňom vopred nerozhodne.“

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. – Vážený pán predseda, úplne súhlasím.

(potlesk)

 
  
  

(Parlament schválil návrh.)

 

9.15. Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (hlasovanie)

9.16. Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (hlasovanie)

9.17. Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, podľa článku 170 odsek 4 žiadam o odloženie hlasovania na 2. aprílové plenárne zasadnutie. Počas schôdze skupín sme včera od Komisie a Rady dostali dokumenty, v ktorých sa Komisia a Rada približujú nášmu stanovisku. Nemali sme však čas náležite prerokovať tieto dokumenty. Bol by som preto vďačný za odloženie hlasovania.

Chcel by som však znovu poprosiť všetkých poslancov zo všetkých skupín, aby nepoužívali túto dočasnú dohodu s Turkménskom ako rukojemníka, prostredníctvom ktorého získa Parlament väčšie práva v porovnaní s Radou a Komisiou. Bolo by veľkou hanbou, keby dokument utrpel následkom tohto problému.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. – Proti odloženiu hlasovania nemáme námietky.

 
  
  

(Parlament rozhodol o odložení hlasovania.)

 

9.18. Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  

(Parlament rozhodol o vrátení správy do výboru.)

 

9.19. Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Vážený pán predseda, chcel by som navrhnúť, aby sa zaznamenalo, že predmetom týchto rokovaní by nemali byť plány na výstavbu novej jadrovej elektrárne iného než západného modelu na hraniciach s EÚ – v pozitívnych rokovaniach o spôsobe podpory Bieloruska áno, no nie v tomto prípade.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

– Pred hlasovaním o odseku 4:

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – Vážený pán predseda, predkladám len veľmi krátky ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na žiadosť pána Alexandra Milinkeviča a predstaviteľov organizácie Amnesty International, ktorí sa pred dvoma dňami v Parlamente zúčastnili na konferencii o Bielorusku. Požiadali o rozšírenie žiadosti o prepustenie nedávno zadržaných politických väzňov aj na osoby, ktoré čelia iným obmedzeniam a obťažovaniu. Z tohto dôvodu navrhujem – a konzultoval som to aj s ďalšími politickými skupinami – doplniť do odseku 4: „ako aj preskúmanie trestov ‚obmedzenia slobody‘ uložených 11 osobám, ktoré sa zúčastnili na demonštrácii v januári 2008“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

– Pred hlasovaním o odseku 7:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Vážený pán predseda, keď sa spomínajú traja mladí aktivisti násilne odvedení do armády, minimálne jeden z nich je syn vodcu opozície pána Viačorku. Bolo by teda vhodné zmieniť sa o tom, že toto sa rovná braniu rukojemníkov zo strany štátu: „Pozri, nevyskakuj veľmi, lebo tvoj syn je v našej armáde a niečo by sa mu mohlo stať.“ Bolo by to malé varovanie, ktoré by azda mohlo trocha zlepšiť bezpečnosť týchto mladých mužov násilne odvedených do armády.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

– Pred hlasovaním o odseku 13:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Vážený pán predseda, pri návrhu, aby sa Európska humanitná univerzita vrátila do Bieloruska, by bolo vhodné spomenúť, že by sa to malo udiať na základe skutočných záruk, že bude môcť slobodne pôsobiť a nedostane sa späť pod kontrolu režimu.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Vážený pán predseda, s potešením reagujeme na individuálne ústne návrhy, ale poprosil by som pána Landsbergisa, aby nás vopred informoval, aby sa mohlo diskutovať o týchto témach aj v jeho neprítomnosti. Nemôžete vždy len predložiť ústny návrh bez toho, aby ste o tom informovali.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vidím, že pán Landsbergis naznačuje, že keď bude v budúcnosti znova predkladať ústne návrhy, urobí to v súlade s vašou požiadavkou.

 

9.20. Svedomie Európy a totalitarizmus (hlasovanie)
MPphoto
 
 

  Predseda. – Rád by som upozornil na skutočnosť, že páni Nassauer a Szájer podpísali spoločný návrh uznesenia v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov.

– Pred hlasovaním o odseku 3:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Vážený pán predseda, dovoľte, aby som pripomenul naše významné uznesenie z roku 2005 o ukončení druhej svetovej vojny v Európe, v ktorom je uvedené, že „bez pravdy a pamäti nemôže prísť k zmiereniu“.

Bol by som nerád, keby sme teraz pravdu vypustili. Prosím, dohodnime sa na doplnení slova „pravda“: zmierenie s pravdou a pamäťou. Prosím, hlasujte za pravdu.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

– Pred hlasovaním o odseku 4:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Vážený pán predseda, v texte sa spomínajú zločiny proti ľudskosti, ktoré sa diali „až do júla 1995“. Bolo by lepšie uviesť „ktoré sa diali ešte v júli 1995“, pretože nikto si nemôže byť istý, že v roku 1996 už k žiadnym takýmto zločinom nedošlo.

(poznámka zo zadných lavíc)

Áno, naozaj – bolo by to vhodnejšie. Výraz „ktoré sa diali až do“ by sa mal nahradiť výrazom „ktoré sa diali ešte v“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

– Pred hlasovaním o odseku 20:

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážený pán predseda, ide o drobnú opravu. Text teraz znie: „kým krajiny strednej Európy mali navyše skúsenosti s komunizmom”. Rád by som zmenil „krajiny strednej Európy“ na „krajiny strednej a východnej Európy“, pretože všade inde znie text takto, a nahradil výraz „mali navyše skúsenosti s komunizmom“ výrazom „majú skúsenosti s komunizmom aj nacizmom“, pretože komunizmus nepriniesol východoeurópskym národom nič „navyše“: väčšina z nich zažila najprv komunizmus, potom nacizmus a potom znova komunizmus.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Vážený pán predseda, chcel by som len dodať, že aj ja som uznesenie podpísal.

(FR) Vážený pán predseda, aj ja som podpísal toto uznesenie, ale svoje meno na návrhu uznesenia nevidím. Chcel by som preto požiadať o doplnenie svojho mena.

 

9.21. Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (hlasovanie)

9.22. Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (hlasovanie)

9.23. Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážený pán predseda, chcela by som požiadať kolegov poslancov o zváženie vrátenia tohto návrhu naspäť do výboru. Navrhujem to v súvislosti so včerajším prejavom pani komisárky Ferrerovej-Waldnerovej v rámci rozpravy v Parlamente. Nerobí sa mi to ľahko, lebo súhlasím s obavami kolegov poslancov vyjadrenými v tejto rozprave a v uznesení.

Chcela by som však povedať, aby som bola k pani komisárke úprimná, že nemáme v úmysle spôsobovať jej problémy v kritickej fáze rokovaní, ktoré momentálne vedie s Arktickou radou. Uviedla konkrétne, že „takýto návrh by bol v tejto fáze“ – a teraz citujem z prepisu jej prejavu pred plénom – „nielen neúčinný, ale mohol by sa ukázať ako škodlivý pre úlohu a dôveryhodnosť EÚ v celkovej arktickej spolupráci“.

V závere svojho prejavu osobitne spomenula načasovanie nášho návrhu. Komisia predložila nórskemu predsedníctvu Arktickej rady žiadosť o rozšírenie medzinárodného dohovoru o morskom práve. Na jej schválenie je potrebná jednomyseľnosť a hlasovanie sa uskutoční 29. apríla – o tri či štyri týždne. Veľmi jasne teda požiadala o odloženie hlasovania, hoci úplne súhlasí s našimi pocitmi. Mohla by som na základe toho navrhnúť, aby sme zvážili vrátenie návrhu do výboru?

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE). – Vážený pán predseda, mohla by som v mene skupiny ALDE uviesť, že podporíme návrh pani Doylovej? Myslím, že je veľmi záslužný. Minulý rok v októbri prijal Parlament v tejto veci uznesenie. Do istej miery opakujeme, čo sme už vtedy povedali, ale sú tam aj niektoré trochu silnejšie vyhlásenia, ktoré prichádzajú, ako uviedla pani Doylová, v kritickej chvíli, keď by si väčšina poslancov tohto Parlamentu želala, aby EÚ získala kreslo v Arktickej rade, a to by sme nechceli prekaziť.

Bolo by omnoho lepšie vrátiť tento text do výboru a v novom volebnom období prísť s úplnou a premyslenou správou.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Dámy a páni, len aby bolo jasné, o čom teraz hlasujeme: nemôžeme tento návrh vrátiť výboru, pretože ho nepredložil výbor. Môžeme však odložiť hlasovanie. Tak nám káže rokovací poriadok.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Vážený pán predseda, prepáčte, ale nedali ste slovo oponentom.

Ja, naopak, považujem za úžasné, že sme o tomto uznesení diskutovali včera a že ho predkladáme v čase, keď vyzývame na 50-ročné moratórium vo využívaní ropných zásob, v čase, keď vyzývame na prijatie záväznej charty a keď vieme, že krajiny môžu do konca apríla vyhlásiť na úrovni OSN zvrchovanosť nad morským dnom a ide o myšlienku zvrchovanosti sprevádzanú aj vojenskou silou – všetko závisí od toho, čo urobíme práve teraz.

Ak nepoukážeme na rozdiely a nepresadíme vypočutie svojho hlasu, bude to krok späť, nebudeme aktívni. S tým však absolútne nesúhlasím.

(potlesk)

 
  
 

(Parlament rozhodol o odložení hlasovania.)

 

9.24. Otázky zdravia súvisiace s elektromagnetickými poľami (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (hlasovanie)

9.25. Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (hlasovanie)
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). (CS) Vážený pán predsedajúci, prítomnosť veľmi veľkého počtu školopovinných detí migrantov má obrovský vplyv na vzdelávací systém. Existujú jasné a jednoznačné dôkazy o tom, že mnohé deti z rodín migrantov sú menej vzdelané než ich rovesníci. Školy sa musia prispôsobovať ich prítomnosti a systematicky ich zapájať do svojich tradičných programov zameraných na poskytovanie vysoko kvalitného vzdelania. Vzdelanie je kľúčom na zabezpečenie, aby sa títo žiaci stali plne integrovanými, úspešnými a produktívnymi občanmi hostiteľských krajín, a teda k tomu, aby sa migrácia stala prínosom pre migrantov i hostiteľské krajiny. Vítam správu pána Takkulu a podporil som ju.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, výučba vo viacerých jazykoch, učitelia ovládajúci niekoľko jazykov, ktorí by oslovovali každé dieťa jeho vlastným materinským jazykom, zahraniční učitelia angažovaní špeciálne pre ne, uznanie kultúr a dokonca ich podporovanie v školách, elementárna znalosť jazyka hostiteľskej krajiny – bez toho, aby sa to považovalo za skutočne nevyhnutné: tento postup nevedie k začleneniu migrantov do spoločnosti. Medzitým by to paradoxne viedlo k vytváraniu get z našich spoločností, narušeniu identity a kultúrnej asimilácii všetkých – migrantov, ako aj pôvodných obyvateľov hostiteľskej krajiny.

Odporúčam pánovi spravodajcovi, aby sa pozrel na oblasti prioritného vzdelávania ZEP na francúzskych predmestiach a pochopí, kam vedú takéto úctyhodné názory. V skutočnosti sa tým vzdávame myšlienky presadzovať, aby migranti, ktorí prišli požiadať o našu pohostinnosť, rešpektovali kultúru, zvyky a obyčaje v našich členských štátoch.

Naše vzdelávacie systémy by sme nemali prispôsobovať kultúram iných ľudí. Ak má komunita migrantov v úmysle zostať v našich krajinách, mala by sa prispôsobiť našim kultúram.

 
  
  

– Správa: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Vážený pán predsedajúci, rád by som poukázal na potrebu vyjadriť výraznú podporu výzve, ktorú sme dnes dopoludnia podporili vhodným rozhodnutím. Je nepochopiteľné, že bola spomenutá možnosť uznania polygamného manželstva, aj keď len pri prijímaní dokumentu Európskej únie, a to dokumentu, o ktorom hlasoval Európsky parlament.

Toto nemá nič spoločné s kultúrou Európskej únie. V právnej oblasti Európskej únie by nemal existovať žiaden priestor na názory tohto druhu. Sú v rozpore s našimi tradíciami, a to tradíciou kresťanskej Európy, a vyjadrujú, okrem iného, zásadu potláčania práv žien. Preto je rozhodnutie prijaté dnes dopoludnia veľmi dôležité, no skutočne nezodpovedné zahrnutie takejto poznámky do dokumentu Európskeho parlamentu je veľmi znepokojujúce.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, nemôžem podporiť správu pani Văleanovej. Pripúšťa situáciu, v ktorej si právo odporuje, porušuje zásadu subsidiarity, podporuje opätovné zlúčenie rodín z tretích štátov s odlišnou kultúrou a súčasne umožňuje polygamiu. Vyvoláva právny zmätok. Ako všetci vieme, v jednotlivých členských štátoch EÚ sa využívajú rozdielne definície výrazu „rodina“ a „rodinný príslušník“. Práva sú odlišné – rozdiely existujú napríklad v dedičskom práve, rodinnom práve – a určité rozdiely existujú aj v práve na sociálne zabezpečenie. Zakotvenie práva na nároky súvisiace so sociálnymi výhodami bez súhlasu hostiteľskej krajiny a zohľadnenia hospodárskej situácie môže viesť k vážnym sociálnym konfliktom. Protestujem proti neustálemu porušovaniu zásady subsidiarity v tomto Parlamente.

 
  
  

– Správa: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, je pre mňa veľkou cťou, že môžem dnes dopoludnia sedieť vedľa svojho kolegu, pána Daniela Hannana, ktorého prejav prednesený pred niekoľkými týždňami bol revolúciou v prenose informácií a politickom zmýšľaní a v budúcnosti zabezpečí zmeny v týchto oblastiach. Moc internetu má najvyšší význam, dokonca ešte vyšší ako majú bežné médiá.

Hlasoval som proti tejto správe, jednoducho preto, že nepodporujem občianstvo EÚ. Som britský občan, som na to hrdý a my by sme sa mali zaoberať podporou individuálneho občianstva našich jednotlivých členských štátov a potvrdiť, že sme členmi Európskej únie ako štáty, ale nie sme občanmi EÚ. Sme občanmi krajín, v ktorých sme sa narodili a v ktorých nás ako deti vychovávali, ktoré nás chránia a poskytovali nám roky útočisko. Som na to hrdý a verím, že budem môcť byť aj v ďalších rokoch.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, už starovekí Gréci diskutovali na témy, ktorými sa zaoberáme. Vo svojich spolkoch mestských štátov hovorili o príslušných výhodách isopoliteia alebo identického občianstva, ktoré udeľovalo každej osobe rovnaké práva v každom meste a sympoliteia alebo spoločného občianstva.

To, že som rozhodne za prvé z týchto opatrení, nebude pre vás žiadnym prekvapením. Európske občianstvo je svojím charakterom skutočne veľmi neprirodzené. Pani spravodajkyňu mrzí nadovšetko skutočnosť, že všetci občania si nie sú vedomí práv, ktoré by im boli udelené. Musím však podotknúť, že vždy, keď sme sa týchto občanov pýtali, či súhlasia napríklad s európskou ústavou alebo jej nevyspytateľným stelesnením, Lisabonskou zmluvou, a odpovedali nie, ich názor sme zámerne ignorovali.

Práve preto sa mi zdá, že tieto údajne veľkorysé myšlienky o spoločnom občianstve sú do značnej miery pokrytecké a najradšej by som ich nahradil vzájomným uznaním práv medzi spriaznenými, no stále suverénnymi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, občianstvo definuje, kto sme. Je to základný princíp našej identity. Som britským občanom a som na to hrdý, okrem iného aj z dôvodu zlomyseľnej kampane IRA s cieľom pokúsiť sa a prinúť mňa aj mojich voličov, aby sme sa tohto občianstva vzdali, čo sa im našťastie nepodarilo.

Občianstvo sa viaže na členské štáty. Nemalo by sa meniť ani byť spoločné. Preto odmietam tento rafinovaný plán občianstva EÚ, ktorý, samozrejme, dopĺňa už prebiehajúce úsilie podporované Lisabonskou zmluvou, s cieľom budovať štátnosť EÚ a teda túto predstavu, že my všetci, bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie, či to chceme alebo nie, musíme byť v prvom rade občanmi EÚ. Odmietam túto koncepciu rovnako ako odmietam Lisabonskú zmluvu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, vyjadrenie súhlasu s názorom kolegov sa stáva tak trochu obľúbenou frázou.

Hlasoval som proti tejto správe, pretože, pochopiteľne, tiež úplne odmietam celú myšlienku občianstva EÚ. Verím, že občianstvo je pre jednotlivé členské štáty jedinečné a som presvedčený o tom, že akákoľvek snaha, ktorá je v pozadí tohto pokusu o zriadenie európskeho občianstva, súvisí s rovnakým pokusom o uskutočnenie myšlienky európskeho superštátu.

Z toho, že sme nútení stať sa skutočne európskymi občanmi, je nešťastných mnoho mojich voličov aj ja sám. Na občianstvo sa pozerajú ako na niečo, čo sa má potvrdiť alebo odmietnuť na základe súboru spoločných hodnôt a ideálov budovaných niekoľko storočí. Nikomu z nás nikto nič nepovedal, neuskutočnilo sa žiadne referendum ani diskusia o tom, či máme alebo nemáme záujem stať sa občanmi EÚ.

Samozrejme by sa malo uskutočniť referendum o Lisabonskej zmluve. No súčasne by sa nás mali opýtať, či máme záujem stať sa okrem občanov členských štátov aj európskymi občanmi. Nemáme právo zriecť sa európskeho občianstva – dokonca ani keď úplne odmietame celú túto myšlienku, ako je to v mojom prípade.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade sa necítim byť európskym občanom. Som írskym občanom a európske občianstvo vnímam ako doplnok.

Dnes som sa v tomto Parlamente dozvedel dosť. Neuvedomoval som si, že naši britskí kolegovia sú občanmi. Myslel som si, že sú poddaní. So slovami „poddaní“ a „občania“ však nemám žiadne problémy. Môžete byť Škótmi, Walesanmi alebo Angličanmi, no ak chcete byť Britmi, musíte byť Škótmi, Walesanmi, Angličanmi, prípadne jedným z Írov, ktorí prijmú britské občianstvo. Neexistuje žiaden britský občan, ktorý by nebol Írom zo Severného Írska, Škótom, Walesanom alebo Angličanom.

Naozaj nerozumiem, čo sa tu dnes snažíme dokázať. Ide o doplnky k nášmu štátnemu občianstvu a osobne s tým nemám žiadne ťažkosti. Ľudia robia muchu z komára, pretože sa blížia voľby a používajú túto dlhodobo protieurópsku rétoriku na vyvyšovanie vlastných záujmov nad záujmy štátov, v prospech ktorých by mali konať.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, súhlasím s názorom predchádzajúceho rečníka. Zdá sa, že niektorí z našich kolegov majú veľmi úzkoprsý, jednorozmerný pohľad na občianstvo a v skutočnosti aj na identitu. Všetci sme vskutku mnohotvárni: Počas futbalového zápasu som fanúšikom anglického mužstva, pretože som Angličan a je to súčasť mojej identity. Podporujem Britániu na olympijských hrách v atletike, pretože je to širší pohľad na moju identitu, a podporujem európsky golfový tím na Ryder Cup proti Spojeným štátom – dokonca tuším, že tento tím podporuje aj ctený pán kolega, ktorý bol autorom poznámok.

Toto sú odlišné stránky našej identity a nášho občianstva. Nie sú protichodné, ale navzájom sa dopĺňajú. Je samozrejmé, že občianstvo tohto druhu nebolo nikomu udelené na základe výsledku referenda. Nikdy nebolo referendum o tom, či chcem byť Angličanom alebo nositeľom britského občianstva (ktoré už neznamená byť poddaným) ani referendum o zmluvách, ktoré pred takmer dvomi desaťročiami vytvorili pojem európskeho občianstva spojený s určitými právami, ktoré máme a využívame v celej Európe – nič viac a nič menej.

 
  
  

– Správa: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, túto správu som podporila, pretože verím, že nadviaže na dôležité kroky, ktoré vykonal tento Parlament pri prepojení nášho záväzku k životnému prostrediu s potrebou pomôcť členským štátom prekonať aktuálnu finančnú krízu. No súčasne je potrebné prijať k hospodárskej obnove a obnove životného prostredia holistický prístup, pretože táto kríza ovplyvňuje každú stránku nášho hospodárstva a spoločnosti.

V oblasti bývania som pracovala 18 rokov a som presvedčená o tom, že najmä v čase výstavby sa nevenovala dostatočná pozornosť bývaniu a energetickej stratégii, keďže stavebníctvo sa významne podieľa na emisiách uhlíka. Ak chceme splniť svoje záväzky voči spoločenstvám a hospodárstvam, rozumnou cestou je sústrediť sa na politiku súdržnosti. Je dôležité, aby sa zmeny začali uskutočňovať v domácnostiach. Využívanie peňažných prostriedkov Európskeho fondu rozvoja na doplnenie projektov regionálnych a miestnych orgánov v oblasti dvojitého zasklenia, zateplenia a solárnych panelov alebo výmeny starších kotlov za energeticky účinnejšie je vynikajúcim príkladom toho, ako môže Európska únia pomôcť členským štátom plniť ciele, z ktorých budú mať prospech všetci európski občania.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, keď som prvýkrát uvidel názov tejto správy, Investície do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania, zapôsobil na mňa. Nikto s tým nemôže nesúhlasiť v aktuálnom období obáv o zmeny klímy, bez ohľadu na to, čo si o tom myslí. Všetci sa zhodujeme na tom, že by sme sa mali obzerať po vyššej energetickej účinnosti a väčšej úspore energie.

Európsky parlament by však mal byť určite príkladom. Ako môžeme diskutovať o energetickej účinnosti, ako môžeme rozprávať na tému úspor, keď Európsky parlament pracuje naďalej v troch budovách? Európsky parlament obhospodaruje budovu, ktorá sa využíva len 12 týždňov v roku, pričom produkuje emisie CO2 a plytvá energiou aj keď sa v nej nenachádzame, kancelársky komplex v Luxembursku, ktorý poslanci Parlamentu ešte nikdy nenavštívili (a v súčasnosti prebieha výstavba ďalšej budovy v Luxembursku) a v súčasnosti zasadáme tu, v Bruseli. Nadišiel čas skončiť s pokrytectvom v otázke energetickej účinnosti, ísť príkladom a aktívne využívať len jednu budovu Parlamentu.

 
  
  

– Správa: Henrik Lax (A6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, z hľadiska problémov súvisiacich s postupom udeľovania víz je nevyhnutné zjednodušiť postup vrátanie zníženia nákladov, ktoré hradí žiadateľ. Pomôže to k lepšej kultúrnej výmene a spolupráci medzi EÚ a tretími štátmi. Myslím, že je nevyhnutné zjednodušiť postup udeľovania víz pre tých, ktorí majú rodinu v členských štátoch. Ako príklad uvediem Poľsko. Už stáročia je Poľsko historicky prepojené s krajinami, ako napríklad Ukrajina a Bielorusko, v ktorých žije výrazná poľská menšina. Títo ľudia nie sú nositeľmi poľského občianstva, no často prechádzajú hranice pri návšteve svojich príbuzných.

Najvýraznejšie možné zjednodušenie postupu udeľovania víz je preto potrebné pre tých, ktorí získali dôveru vízového úradu dodržiavaním všetkých vízových predpisov. Myslím si, že je dôležité, že zavedenie biometrických identifikačných prvkov zjednoduší výmenu údajov a pomôže ďalšej integrácii vízového systému zjednodušením samotného postupu udeľovania víz a zlepšením bezpečnosti v celej EÚ. Táto správa je významná pre rozvoj vzťahov medzi EÚ a tretími štátmi.

 
  
  

– Správa: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, ešte raz chcem povedať, že som hlasovala za túto správu, pretože verím, že ak chceme dosiahnuť pokrok v boji proti zmenám klímy, je potrebné zjednodušiť výber ekologických výrobkov zo strany spotrebiteľov.

Aj keď je môj región, West Midlands, jednou z vnútrozemských oblastí Spojeného kráľovstva, samozrejme sme konzumentmi rýb a rybích výrobkov, o ktorých sa zmieňuje táto správa.

Zavedením dobrovoľného systému, ako napríklad environmentálnych značiek, môžeme podporiť predaj energeticky účinnejších a ekologicky prijateľnejších výrobkov. Tento krok bude v súlade s ďalšími trhovo orientovanými riešeniami problematiky zmeny klímy, ako napríklad daňovými bonusmi za ekologické výrobky.

Moji voliči vravia, že sú radi, že si môžu vybrať, keď si ich kupujú a kupovanie ekologických výrobkov im to zjednodušuje. Ak chceme, aby tento systém dosiahol požadovaný účinok, je potrebné tento systém lepšie propagovať. Súčasne si to bude vyžadovať lepší marketing, ale aj štandardizáciu a harmonizáciu informácií, ktoré sa uvádzajú, ak má mať tento krok praktický význam pre spotrebiteľov.

Dobrým vzorom je správa o energetickej účinnosti pneumatík, na ktorej som pracovala a ktorá jasne a výstižne prezentuje podobné podrobné údaje.

 
  
  

– Správa: Kathalijne Buitenweg (A6-0149/2009)

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, my, členovia nemeckej konzervatívnej skupiny (CDU/CSU), sme hlasovali proti správe pani Buitenwegovej. Sme proti diskriminácii akéhokoľvek druhu, no neveríme, že komplexná rámcová smernica na európskej úrovni je skutočne správny spôsob ochrany dotknutých osôb. Desať členských štátov doposiaľ vôbec netransponovalo antidiskriminačnú smernicu. Napriek tomu hlasovala dnes za toto rozšírenie jednoduchá väčšina tohto Parlamentu, nie kvalifikovaná väčšina. Rozšírenie by spôsobilo značný nárast ďalšej byrokracie a zbytočných výdavkov – pre ktoré nemá verejnosť veľké pochopenie.

Zlepšenie je možné dosiahnuť vo vzťahu k poisteniu a pri reštrukturalizačných opatreniach týkajúcich sa bezbariérových vstupov, a požiadavku na schválenie zákona o skupinových žalobách by bolo možné zniesť zo stola, no predpokladáme závažné problémy v členských štátoch, ak by sme boli, napríklad, nútení zahrnúť pojem „viera“ medzi zakázané dôvody diskriminácie. V dôsledku toho by sa extrémisti a sekty, ako napríklad scientologická, mohli dovolávať ochrany, ktorú poskytuje smernica.

Súčasne sme proti udeleniu štatútu úplnej rovnosti tradičného sobáša a sobáša osôb rovnakého pohlavia. Podľa názoru Komisie si transpozícia smernice vyžaduje, aby partnerom rovnakého pohlavia, pokiaľ budú v danom členskom štáte zákonne uznaní, boli udelené rovnaké práva ako manželským párom. Sme proti tejto myšlienke. Preto sme hlasovali proti tejto správe a za vrátenie správy Komisii.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, zdržal som sa hlasovania o tejto záležitosti z dvoch dôvodov. V prvom rade, všetci pripúšťame určitú mieru diskriminácie. Vo všetkých našich členských štátoch existujú náboženské školy (katolícke, protestantské, moslimské, židovské) a v týchto školách existuje diskriminačný prvok, pretože na tieto školy sa prednostne prijímajú ľudia príslušného vierovyznania. Ja to podporujem. Podporujem náboženské školy.

No najdôležitejší dôvod, prečo som sa zdržal hlasovania, spočíva v tom, že sa to prieči celej zásade jurisprudencie. Každý, komu nebola dokázaná vina, je nevinný. Toto je základný princíp, určite v anglickom práve a trúfam si tvrdiť, že aj v práve mnohých ďalších štátov Európskej únie. Dôkazné premeno sa prenáša presne naopak, čo je, ak mám byť úprimný, neprijateľné. Všetci sme, samozrejme, proti diskriminácii. Sme za rovnaké zaobchádzanie, no musíme uznať, že zásady práva, ktorými sme sa riadili celé veky, platia naďalej. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, patrím medzi tých zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, ktorí hlasovali za túto správu. Hlasovala som tak, pretože si myslím, že prostredníctvom tohto hlasovania musí Parlament vyslať jasný signál za nediskrimináciu a existujú určite oveľa významnejšie faktory ako tie, ktoré boli práve spomenuté.

V členských štátoch existujú skutočne situácie, keď sa deťom odopiera vzdelávanie v ich materinskom jazyku, keď je jeho používanie zakázané. Sme veľmi vzdialení od reality. Preto je správne vyslať signál tak, ako to urobil Parlament s mojou podporou. Na to, aby sme dosiahli lepšie povedomie ostatných, je určite potrebné vykonať ešte veľa práce a nedosiahli sme pokrok v oblasti dialógu kultúr, ktorý sme prisľúbili v roku 2008. Som sklamaná celou polemikou okolo tejto správy.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, v 27 štátoch Európskej únie máme pozoruhodnú tradíciu spoločného boja proti diskriminácii, ktorý sa rozvinul za posledné desaťročia, ako aj zakotvenia nelegálnosti diskriminácie ako niečoho, čomu je potrebné zabrániť.

Cieľom tejto správy je napraviť odchýlky od normálneho stavu. V súbore právnych predpisov máme normy, ktoré plným právom zakazujú diskrimináciu na základe rasy a pohlavia na pracovisku a iných miestach, no diskriminácia na základe zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie je zakázaná len na pracovisku, na iných miestach nie. Nie je zakázaná v rámci ochrany spotrebiteľa ani v iných situáciách, v ktorých sa občania ocitnú a sú diskriminovaní.

Je správne, že chceme napraviť túto odchýlku. Drvivá väčšina vyslala dnes Rade jasný signál a ja sa teším na prijatie v blízkej budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, počas včerajšej diskusie som vymenoval mnoho argumentov, prečo sú, podľa môjho názoru, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a ďalšie návrhy v správe pani Buitenwegovej neprijateľné – možno väčšmi než samotný pôvodný návrh antidiskriminačnej smernice predložený Komisiou. Aj s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, o ktorých sme dnes hlasovali, ide stále o neprijateľné porušenie zásady subsidiarity. Vyvoláva to vznik obrovskej byrokracie, ktorá je veľmi nákladná a členským štátom spôsobuje obrovské problémy. Predovšetkým to svedčí o výnimočnej úrovni nedôvery, pokiaľ ide o samotné členské štáty.

Problém s textami tohto druhu, ktoré začleňujú všetky možné otázky je ten, že obsahujú, samozrejme, aj niekoľko dobrých myšlienok. Rád by som využil toto vysvetlenie hlasovania, ak je to potrebné, na potvrdenie, že som samozrejme za zásadné snahy celého Spoločenstva, napríklad v prospech zdravotne postihnutých. Aj keď som tiež presvedčený, že bude najlepšie, ak si členské štáty usporiadajú tieto záležitosti individuálne.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, táto správa vychádza z nesprávneho pochopenia pojmov. Mimo tohto Parlamentu znamená rovnosť právo osôb na rovnaké zaobchádzanie. V tomto Parlamente využívame tento pojem na vyjadrenie práva osôb na odlišné zaobchádzanie.

Toto je zásadný bod. Antidiskriminačné právne predpisy tohto druhu nie sú zdokonalením zásady rovnosti podľa zákona. Je to opačná zásada. Keď schválime správy, ako napríklad túto, berieme ľuďom právomoc hlasovať za alebo proti a dávame ju svojvoľne právnikom. Ak by sme túto správu brali doslova, vzali by sme opernej spoločnosti možnosť odmietnuť angažmán mužov do sopránových partov, pripravili by sme politikov Labouristickej strany o možnosť odmietnuť ako svojho hovorcu člena Konzervatívnej strany a vzali by sme katolíckej škole alebo nemocnici možnosť uprednostniť zamestnávanie osôb s rovnakým náboženským vyznaním.

Keď som poukázal na tieto body, zástancovia tejto správy odpovedali, že by sa takýmto spôsobom neuplatňovala a že každý vie, čo skutočne znamená. Musím povedať, že kriminalizácia všetkého v teórii a následné svojvoľné spoliehanie sa na neuplatňovanie právneho predpisu súdmi mi pripadá ako veľmi pochybná jurisprudencia.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, veľký katolícky filozof Chesterton tvrdí, že moderný svet je plný pomätených kresťanských myšlienok.

Myslím si, že táto správa pani Buitenwegovej je toho skvelým príkladom. Ide o text začínajúci vznešenými pocitmi, s cieľom zabrániť diskriminačnému správaniu, ktoré podstupujú napríklad zdravotne postihnutí a ktorý sa po zásadnej pojmovej chybe, inými slovami nerozlíšením legitímnych rozdielov a nespravodlivého diskriminačného správania, napokon dostáva ku skutočnej totalite.

Napríklad je prirodzené, aby malo dieťa právo na otca a matku, aj keď je osvojené. Toto právo musí mať prednosť pred právom osôb rovnakého pohlavia osvojiť si dieťa. Je prirodzené rozlišovať na základe národnosti. Je prirodzené, že Francúzi, Briti, Česi a Litovčania majú vo svojej krajine prednosť pred cudzincami rovnako ako je prirodzené, že títo cudzinci majú vo svojej krajine prednosť pred Európanmi.

Toto sú úplne legitímne rozlíšenia, ktoré tento text ignoruje, a čo viac, ruší prezumpciu neviny. Toto je skutočný krok k takzvanej mäkkej totalite, ktorou je táto nová doktrína politickej korektnosti.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aj keď je do prebiehajúceho súdneho konania pre netransponovanie prvej smernice zapojených 10 z 27 členských štátov, napriek tomu dnes v tomto Parlamente hlasovala jednoduchá väčšina za ďalšiu smernicu.

Osobne som, spolu s väčšinou členov našej skupiny, hlasoval proti tomuto návrhu. Prečo som sa tak rozhodol? Uvediem dva príklady. Zo skúseností z Franska, môjho domova, viem o snahách politických extrémistov, neonacistov a ľavicových radikálov získať nehnuteľnosti a tým dosiahnuť širokú publicitu vo svoj prospech. Ak sa zakotví táto zásada, smernica o rovnakom zaobchádzaní bude znamenať, že majitelia a prenajímatelia budú musieť v určitých prípadoch uzavrieť zmluvu, ktorú mohli doteraz odmietnuť.

Z toho dôvodu som dnes hlasoval proti správe pani Buitenwegovej. Ďalším dôvodom je to, že v dnešnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sme zrušili presunutie dôkazného bremena, a s ním aj základný prvok nášho právneho poriadku. Považujem to za úplne nelegitímne. Tretí bod sa týka novín a vydavateľov, ktorých slobodu odmietnuť zverejnenie príspevkov extrémistov by sme obmedzili prostredníctvom tejto smernice. Podľa môjho názoru je to jasné porušenie slobody tlače, a preto to odmietam.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, veľmi rada som podporila túto správu, pretože som vždy bojovala proti všetkým formám diskriminácie. Myslím si, že je nevyhnutné, aby sme mali rámec na prevenciu vykorisťovania ľudí z dôvodu ich náboženského vyznania, veku, zdravotného postihnutia, vzdelania alebo rodinného stavu. Bez ochrany proti diskriminácii zo spomenutých dôvodov budú naše ambície o dosiahnutie sociálnej Európy nezmyselné. V súčasnej hospodárskej situácii to bude platiť dvojnásobne. Počas týchto náročných období existuje vždy pokušenie vykorisťovať tých, ktorí nie sú natoľko schopní brániť sa, a obchádzať nariadenie, ktoré má slúžiť práve na ochranu proti takémuto zneužívaniu.

V mojom volebnom obvode, West Midlands, sa zvyšujú obavy zo vzostupu extrémne pravicových politikov. Som presvedčená, že Európa musí plniť významnú úlohu pri zabezpečovaní, aby ľudia vedeli, že Európa ich chráni pred agresiou a vykorisťovaním.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti tejto správe zo zásadného dôvodu. Myslím si, že tieto záležitosti nemajú nič spoločné s Európskou úniou. Nemyslím si, že v súvislosti s týmito otázkami je potrebné prijať právne predpisy na úrovni EÚ. Nazdávam sa, že takéto veľmi citlivé, tradičné otázky by mali riešiť členské štáty, v ktorých sú jednotlivé národné parlamenty schopné zohľadniť základnú kultúru, tradície a právne systémy existujúce v konkrétnych krajinách, na vlastnej úrovni.

Mnohí ďalší poslanci nastolili otázky o konkrétnych problémoch, ktoré tým budú spôsobené – problémy náboženských skupín, ktoré budú nútené zamestnať niekoho s iným náboženským vyznaním, problém na náboženských školách a problém rôznych politických strán, ktoré chcú zamestnať ľudí s príbuznými názormi a hodnotami. Základný problém spočíva v podstate v tom, že tento krok nám, voleným politikom a politikom na národnej úrovni berie právomoci, a vkladá ich do rúk nevolených sudcov, ktorí vykladajú a ďalej tlmočia právne predpisy spôsobmi, s ktorými autori tejto správy nepočítali. V zásade si však myslím, že otvárame veľkú Pandorinu skrinku.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som proti správe o rovnakom zaobchádzaní s osobami aj napriek tomu a pravdepodobne práve preto, že som proti diskriminácii. Prijatie tohto dokumentu by znamenalo konkrétne odsúhlasenie právne garantovaného rovnakého prístupu pedofilov k pracovným miestam, v rámci ktorých by mali priamy kontakt s deťmi, čo by znamenalo hrozbu pre deti. Znamenalo by to odsúhlasenie propagácie a verejných vystúpení fašistických skupín a náboženských kultov, zákaz vzdelávacích a náboženských centier prevádzkovaných cirkvami v rámci svojich komunít, čo by výrazne bránilo sociálnej činnosti a poskytlo širšie možnosti diskriminácie kresťanov. Tento dokument porušuje zásadu subsidiarity, čo sa stáva čoraz bežnejším javom v Európskom parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, chcela by som vyjadriť obrovské prekvapenie a sklamanie zdravotne postihnutých a ľudí s osobitnými potrebami, ktorí očakávali rámcovú smernicu v súčasnom volebnom období Parlamentu, aby mohli členské štáty prijať svoje právne predpisy, a v tejto skupine osôb zastúpených obrovskými európskymi odbormi, ktoré však nevedia osobne vyjadriť svoje úsilie o dosiahnutie ochrany, by nedochádzalo k diskriminačnému správaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, mal som určité obavy o znenie návrhu Komisie, dokonalý však nie je žiadny právny predpis. Hlasoval som za obidve časti odôvodnenia 17, pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 28. Mal som v úmysle hlasovať za pôvodný text, nechcel som však hlasovať proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý nie je v otázke práv členských štátov taký silný ako pôvodný text, napriek tomu však dostatočne reaguje na moje obavy, a bolo jasné, že bude schválený veľkou väčšinou. Preto by som nebol mal príležitosť hlasovať za pôvodný text, ktorý by za daných okolností vypadol. Preto by sa mohlo zdať, že som hlasoval proti zásade, a to som nechcel.

Po hĺbkovom rozbore textu môžem povedať, že som spokojný s tým, že tento návrh bude slúžiť na zlepšenie prístupu k tovaru a službám pre zdravotne postihnuté osoby bez toho, aby sa v ňom uvádzali zbytočné odkazy na text, ktorý by mohol znamenať zrušenie.

Pevne verím, že je nevyhnutné uplatniť mechanizmy umožňujúce zdravotne postihnutým cestovať v krajinách Európskej únie na rovnakej úrovni ako všetci ostatní občania. V Európe žije viac ako 50 miliónov zdravotne postihnutých občanov, a preto je nutné prijať všetky opatrenia na zlepšenie ich životných podmienok. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
  

– Návrh uznesenia: B6-0177/2009 (Dialóg EÚ – Bielorusko)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, podporila som toto uznesenie o hodnotení dialógu EÚ – Bielorusko. Vyjadrila som svoj súhlas, pretože vítam zvyšujúcu sa úroveň dialógu EÚ – Bielorusko vrátane dvojstranných zmlúv a intenzívnejšej odbornej spolupráce, ktorú iniciovala Komisia.

Súčasne by som chcela zdôrazniť, že politický dialóg medzi EÚ a Bieloruskom musí byť podmienený a priamo prepojený s rušením obmedzení slobôd a ukončením potláčania účasti na pokojných demonštráciách a aktivistov za ľudské práva.

Trvám na tom, aby sa demokratická opozícia v Bielorusku, ako aj občianska spoločnosť, zúčastnili dialógu medzi EÚ a Bieloruskom.

V neposlednom rade dúfam, že bieloruská vláda využije nasledujúcich deväť mesiacov na dosiahnutie výrazného pokroku v mnohých oblastiach vrátane slobody združovania a priznávania politických práv a slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za prijatie tohto uznesenia, keďže obsahuje vyvážený a realistický prehľad vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskom.

Zdá sa, že prezident Lukašenko sa snaží zlepšiť vzťahy s Európskou úniou i Ruskou federáciou. Prepustenie politických väzňov pred rokom bolo prvým signálom vôle Lukašenkovho režimu splniť požiadavky EÚ a nadviazať seriózny dialóg.

I keď zmiernenie útlaku zo strany režimu je možné považovať za zlepšenie, skutočná zmena režimu zatiaľ nezačala. Som presvedčený, že zapojenie demokratickej opozície, ako i občianskej spoločnosti v Bielorusku, sú potrebné pre zmysluplný dialóg medzi Európskou úniou a Bieloruskom a napokon i kľúčom k úspešnému procesu demokratizácie.

 
  
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0165/2009 (Svedomie Európy a totalitarizmus)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, spoločný návrh uznesenia, ktorý sme dnes prijali, obsahuje mnohé body, ktoré si zaslúžia podporu. Súhlasím napríklad s tým, že by sme nemali zabúdať na obete zo strany mnohých ľudí v boji proti totalitným režimom v 21. storočí v Európe.

Chcel by som však uviesť niekoľko pripomienok. Je poľutovaniahodné, že sa nespomínajú spojenci týchto totalitných režimov, ktorí až donedávna pevne zovierali takmer celú východnú Európu. Je pravda, že takzvaní pravicoví politici urobili niekoľko cenných pokusov požadovať demokratizáciu vo východnej Európe, no ešte väčšou pravdou je, že mnohí ľavicoví politici aktívne podporovali tieto komunistické režimy, i keď sa dnes hrajú na nevinných svätcov dokonca i v tomto Parlamente.

Po druhé, mali by sme mať odvahu pri tejto správe a zaujať stanovisko proti tzv. náhubkovým zákonom. I keď je historický výskum náročný, mal by sa vykonať citlivým spôsobom z úcty k obetiam, no v úplnej slobode. Je nešťastné, že sme si nechali ujsť obe tieto príležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Podporujem prijatie uvedeného uznesenia, ktoré vzniklo na základe spolupráce štyroch politických skupín. Dokument je vyvážený a dalo by sa o ňom povedať nasledovné: lepšie neskoro ako nikdy. Je to v podstate maximum, čo môžeme urobiť spolu v tomto Parlamente v mene spravodlivosti.

Dlžíme našim rodičom a starým rodičom jasné posolstvo Parlamentu, a to sme práve dnes vytvorili. Je však našou povinnosťou zabrániť návratu toho, o čom sme diskutovali, a použiť prostriedky, ktoré máme k dispozícii. V tejto súvislosti zohrávajú dôležitú úlohu pravda a pamäť. Našou povinnosťou je zabezpečiť rešpektovanie zásad právneho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, toto uznesenie pripomína hrôzy fašizmu a sovietskeho komunizmu. Neexistuje Európan, dieťa západnej civilizácie, či civilizovaná ľudská bytosť, ktorá by s tým nesúhlasila. Ale potom to pokračuje predpokladom, že Európska únia je alternatívou, alebo protilátkou voči takému totalitarizmu. Je v ňom uvedené: Európska únia nesie osobitnú zodpovednosť za podporu a ochranu demokracie, a to nielen v Európskej únii, ale aj mimo nej.

A tu, priatelia, robíte fatálnu chybu. Európska únia neochraňuje demokraciu vo vnútri, ani vonku. V zahraničí obchoduje s Castrovou Kubou, s ajatolláhmi v Teheráne, žiada o právo predávať zbrane komunistickej Číne. Doma ruší výsledky referenda, pokiaľ sú proti užšej integrácii.

Musíme byť samozrejme opatrní, pokiaľ ide o podobné paralely. Nik netvrdí, že Európska únia je ako režim v Sovietskom zväze, ktorý berie ľuďom pasy, zatvára ich do gulagov alebo vedie zmanipulované procesy. Malo by však v nás vzbudiť vážne obavy, ak akýkoľvek systém vyhlasuje, že vládnuca ideológia je príliš dôležitá a nemôže byť predmetom volieb.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). (FR) Vážený pán predsedajúci, je potešujúce, že nacizmus má v rámci všeobecného odsúdenia totalitných režimov, ktoré v 20. storočí spôsobili krviprelievanie, rovnaké postavenie ako komunizmus. Získal si však podporu mnohých intelektuálov, ktorí neboli nikdy braní na zodpovednosť a mnohí z nich naďalej patria medzi naše najvýznamnejšie osobnosti.

Je potešujúce vidieť, že došlo k s stiahnutiu niekoľkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré by viedli k narušeniu tohto textu. Nemyslím si však, že je možné napríklad urobiť oficiálnu históriu tohto temného obdobia našej minulosti posvätnou alebo odsúdiť nesúhlasné hlasy.

Je udivujúce, že vo Francúzsku Guessotov zákon inšpirovaný komunistami by mal ešte viac kontrolovať historickú diskusiu s hrozbou vážnych trestných sankcií. Náš kolega Jacques Toubon ho po prijatí nazval stalinistickým. Jeho priateľ, pán Barrot, komisár pre spravodlivosť, navrhuje, aby sa rozšíril do všetkých krajín Únie, ktoré ho nemajú, a chce dokonca strojnásobiť príslušné sankcie a tresty odňatia slobody. Nie je možné bojovať proti totalite totalitnými metódami.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE).(ET) Myslím, že by som mala vysvetliť, prečo som podporila toto uznesenie, na rozdiel od mnohých ďalších kolegov z mojej politickej frakcie, a najmä, prečo som podporila verziu, ktorú moja frakcia nepodporila. Nemôžem súhlasiť s tvrdením, že ide o pokus prepísať dejiny. Veľká časť dejín východnej Európy nie je napísaná alebo ju pozná len málo ľudí a týka sa najmä zločinov spojených s komunizmom.

Nemôžem podporiť ani taký prístup, pri ktorom by sme mali nechať historikov, aby rozhodli o tom, čo sa stalo. Som presvedčená, že je to naša morálna povinnosť a som rada, že toto uznesenie bolo dnes prijaté.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za možnosť vysvetliť, ako som hlasoval o tejto otázke.

Správa obsahuje dve zaujímavé vety, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. Prvá veta uznáva, že komunizmus a nacizmus majú spoločné dedičstvo a vyzýva na úprimnú a dôkladnú diskusiu o všetkých zločinoch totalitných režimov minulého storočia.

Druhá veta, ktorá vzbudzuje pozornosť, znie „vyzýva na celoeurópsku verejnú akademickú diskusiu o charaktere, histórii a dedičstve totalitných režimov na základe medzinárodného právneho rámca“.

Kladiem si otázku, či existuje skutočne potreba takejto diskusie. Je jasné, že existuje spoločná línia medzi sovietskym socializmom a nacizmom. Riešenie je v slovnom spojení a odpoveď je „socializmus“.

Ak sa socialistickí poslanci snažia zakázať poslancovi Európskeho parlamentu predsedať počas prvého zasadnutia budúceho Parlamentu, ide o útok na slobodu slova, bez ohľadu na to, aké má hrozné názory. Ak britská socialistická vláda odmietne splniť záväzok zo svojho vyhlásenia o zorganizovaní referenda o Lisabonskej zmluve, je to akt netolerancie. Mali by sme byť opatrní, nie je to prvý krok smerom k totalite.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). (IT) Vážený pán predsedajúci, sovietsky totalitný režim neväznil len ľudí. Uväznil žiaľ i dejiny a historické dokumenty. Milióny strán historických dokumentov sa nachádzajú v tajných archívoch, ktoré stále existujú v Moskve. Celé vlaky previezli milióny historických dokumentov, niektoré ukradnuté od Nemcov, no väčšinou boli ulúpené priamo alebo získané od komunistických partizánov, napríklad v Taliansku.

Chceli by sme, aby boli naše dejiny dostupné. Európa to musí požadovať, musí to dosiahnuť. Chceli by sme mať prístup k dokumentom, do ktorých sa nedá nahliadnuť: napríklad o holokauste talianskych vojnových zajatcov, ktorí absolvovali vymývanie mozgov a boli väznení bez jedla, mnohí v horších podmienkach než v nacistických koncentračných táboroch, a zomreli po nesmiernom utrpení a mučení vrátane psychologického mučenia sovietskou komunistickou propagandistickou mašinériou, no žiaľ spôsobeného i talianskymi komunistami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, poslanecká skupina Nová Demokracia, ktorá patrí ku Skupine Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov (PPE-DE), jednoznačne odsudzuje akúkoľvek formu totality a zároveň zdôrazňuje význam pripomínania minulosti. Je to dôležitou súčasťou našej histórie. Myslíme si však, že väčšinové rozhodnutia Parlamentu nie sú spôsobilé interpretovať historické fakty. Posúdenie historických faktov je výsadnou úlohou historikov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania o spoločnom návrhu uznesenia štyroch politických skupín vrátane skupiny PPE-DE o svedomí Európy a totalitných režimoch.

 
  
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0166/2009 (Úloha kultúry)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, neváži si tento Parlament sám seba? Prijmeme uznesenie odsudzujúce totalitný režim a o niekoľko sekúnd neskôr prijmeme uznesenie vyzývajúce Brusel financovať kultúrne programy v regiónoch.

Priatelia, kultúra sa nedá vytvoriť byrokratickým nariadením. Rastie organicky, vyvíja sa prirodzene v ľuďoch a týmto spôsobom táto správa presne poukazuje na štrukturálne nedostatky v samotnej podstate európskeho projektu. Bruselské inštitúcie nie sú zakorenené v žiadnom národe, žiadnych ukážkach ani kultúrnej jednotke. Ale miesto toho, aby sme to akceptovali a pokúsili sa o to, aby sa naše inštitúcie prispôsobili verejnej mienke, snažíme sa prispôsobiť verejnú mienku našim existujúcim inštitúciám.

Ak si skutočne chceme získať verejnosť, nedokážeme to tým, že budeme dotovať ľudové tance. Správny spôsob je rešpektovať názor ľudí a to značí, ako vidíte, ešte som to dnes nepovedal, vyhlásiť referendum o Lisabonskej zmluve. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

– Správa: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za prijatie uznesenia a chcela by som vysvetliť svoje stanovisko aspoň k dvom dôležitým otázkam v tomto dokumente.

Na začiatku svojho funkčného obdobia prezident Medvedev prijal verejný záväzok posilniť právny štát v Rusku a vyjadril obavy týkajúce sa nezávislosti justičného a právneho systému v Rusku. Je to uvedené v našom uznesení a podporujem toto stanovisko. Je čas konať. Je čas preukázať, že slová prezidenta neboli len čírou rétorikou, ktorú chcelo medzinárodné spoločenstvo počuť.

V našom uznesení sme tiež vyjadrili obavy týkajúce sa uznania Abcházska a Južného Osetska zo strany ruskej vlády za suverénne štáty, podpísania dohody o vojenskej spolupráci s de facto orgánmi týchto dvoch provincií a zriadenia vojenských základní na ich území. Takéto kroky podkopávajú územnú celistvosť Gruzínska, ako je uvedené v príslušných rezolúciách OSN. Mali by sme opäť vyzvať Rusko, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie a trvať na tom, že Rusko nemôže byť považované za nestranného sprostredkovateľa v mierovom procese.

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za udelenie slova a ospravedlňujem sa, že som nebol prítomný, keď ste mi predtým udelili slovo. Je od vás milé, že ste tak teraz urobili.

Chcem len využiť príležitosť pri tomto hlasovaní, v ktorom som hlasoval za, a vyjadriť varovanie pokiaľ ide o rastúcu moc Sovietskeho zväzu a atmosféru v krajine.

Všetci sme mali veľké nádeje, keď došlo k pádu komunizmu, no v častiach bývalého Sovietskeho zväzu a najmä v Rusku panuje atmosféra strachu, atmosféra nacionalizmu – atmosféra, ktorá, obávam sa, je neprijateľná. I keď Európska únia potrebuje vzťahy s Ruskou vládou, musíme tejto vláde neustále pripomínať, že žiadame, aby existoval demokratický štát a demokratický základ, že pokusy o cenzúru názorov, ktoré pre vládu nie sú prijateľné, alebo vytváranie neprimeraného tlaku na politikov, nebudú akceptovateľné pre Európsku úniu. Na túto skutočnosť by sme mali zakaždým poukázať.

 
  
  

– Správa: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pani Riesovej o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami.

Je pravda, že elektromagnetické polia sa vyskytujú prirodzene, no dopyt po elektrine a najmä rozvoj bezdrôtových technológií viedli k rýchlemu nárastu množstva elektromagnetických vĺn, ktorým sú ľudia vystavení. Preto musíme byť ostražití a Európsky parlament si to plne uvedomuje.

Ako poslankyňa za volebný obvod na severovýchode Francúzska môžem poukázať na hrozbu, ktorú predstavujú elektrické vedenia vysokého napätia, ktoré sa nachádzajú v mojom volebnom obvode v blízkosti škôl a zdravotníckych zariadení, najmä vedenia umiestnené v département La Manche, kde sú miestni robotníci a obyvatelia značne vystavení vyžarujúcim vlnám.

Keďže vedci sa nezhodujú na dôsledkoch elektromagnetických polí na zdravie našich občanov, musíme byť zodpovední a uplatniť zásadu prevencie. Limitné hodnoty by sa preto mali pravidelne aktualizovať, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany obyvateľstva.

Európsky parlament by rád upozornil Európsku komisiu na túto skutočnosť, ktorá predstavuje pre verejnosť oprávnenú obavu. Európska únia má povinnosť vykonať viac vo veci stanovenia jasnej stratégie v oblasti elektromagnetických vĺn poskytnutím viac informácií pre verejnosť o tejto otázke a prijatím záväzných právnych predpisov Spoločenstva.

 
  
  

– Správa: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE).(CS) Jedným z cieľov, ktorý sme uviedli v Lisabone v roku 2000 bola spoločnosť založená na vedomostiach. I keď dnes vieme, že budeme musieť zredukovať naše ciele, alebo skôr posunúť ich splnenie, nesmieme poľaviť v úsilí ich dosiahnuť. Preto som podporil správu pána Schmitta, ktorá sa pokúša identifikovať potenciálne problémy v oblasti školstva, ktoré je potrebné riešiť. Vzdelanie je skutočne často základ pre dosiahnutie našich cieľov. Úroveň dosiahnutého vzdelania má priamy vplyv na pracovné príležitosti pre mladých ľudí, a tým aj na ich sociálne začleňovanie a napriek súčasnej hospodárskej kríze nesmieme dovoliť, aby sa tento potenciál premrhal.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Hlasovala som tiež za túto správu, pretože táto otázka je veľmi dôležitá. V tejto oblasti sú mnohé problémy. Nemôžeme nečinne stáť a prizerať sa, zatiaľ čo každý rok na európskych školách minimálne šesť miliónov študentov predčasne ukončí školskú dochádzku. Čo to pre nich znamená? Znamená to zlyhanie z hľadiska ich budúcich vyhliadok v živote.

Tu by mohla pomôcť škola 21. storočia – takúto školu by charakterizovala priaznivá spoločenská klíma, využitie rozličných pedagogických metód, otvorenosť a flexibilita, ako i podpora praxe celoživotného vzdelávania.

Európa starne. Nie sme dostatočne bohatí, aby sme mohli odkladať riešenie tejto otázky. Všetky deti musia získať vzdelanie, ktoré im poskytne slušné príležitosti vo svete, v ktorom dnes žijeme. Naši mladí ľudia musia by schopní súťažiť, a nielen schopní súťažiť, ale politika vzdelávania musí prispieť k rozvoju identity jednotlivca.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval tlmočníkom za prácu nadčas. Chcel by som len dodať, že som hlasoval rozhodne proti správe pána Schmitta, najmä preto, lebo pokiaľ viem, oblasť vzdelávania by mala zostať v rukách členských štátov, keďže tu nejde v skutočnosti o problém Európy. To je zásadná otázka.

K správe pána Schmitta mám však i ďalšie výhrady. Napríklad skutočnosť, že táto správa sa zakladá na myšlienke, že vzdelávacie systémy v rôznych európskych krajinách by sa mali jednoducho prispôsobiť prítomnosti prisťahovalcov z krajín mimo Európy, a nie naopak. Nechápem, ako sa táto pozícia dá zosúladiť s integráciou, nehovoriac už o presadzovaní asimilácie, keďže výsledkom bude presný opak. Táto správa, ako vždy, obsahuje i povinný odsek o Rómoch a samozrejme bez toho, že by uviedla, kto je v praxi za čo zodpovedný. Uvádza tiež, že členské štáty by mali zabezpečiť výučbu v rodnom jazyku pre deti prisťahovalcov a že v zložení učiteľského zboru by sa mala špecificky zohľadniť mnohokultúrna spoločnosť. Prepáčte mi, že to hovorím, ale táto politicky korektná správa viac problémov vytvára než rieši.

 
  
 

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0141/2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pána Parisha o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa opravuje smernica Rady 2008/73/ES, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti.

 
  
  

– Správa: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za prijatie správy o štatistikách Spoločenstva a o informačnej spoločnosti, keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) významne prispievajú k produktivite v Európskej únii a rastu HDP.

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť pokračovanie existencie spoločného rámca s cieľom systematickej prípravy štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti, ktoré sú spoľahlivé, harmonizované, dodané včas a vo vysokej kvalite, ako i dodať výročné štatistiky o využívaní IKT vo firmách a domácnostiach.

Podporujem tie ustanovenia, ktoré smerujú k zjednodušeniu administratívnych postupov, ktoré vykonávajú verejné orgány (Spoločenstva alebo národných štátov), ako i súkromné osoby.

Som presvedčený, že existuje neustála potreba na európskej úrovni poskytovať každý rok konzistentné štatistiky o informačnej spoločnosti.

Podporujem vykonávanie stratégie i2010. Presadzuje otvorené, konkurencieschopné, digitálne hospodárstvo a zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú IKT z hľadiska začlenenia a kvality života.

Táto stratégia je považovaná za základný prvok oživeného lisabonského partnerstva pre rast a pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pani Nieblerovej o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti.

Som presvedčený, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú zásadné, pretože sú užitočné pri príprave harmonizovaných, spoľahlivých, včasných a vysokokvalitných štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti.

 
  
  

– Správa: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne.(PL) Hlasoval som za prijatie správy o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 11 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Súhlasím s poznámkami spravodajcu, pokiaľ ide o ďalšiu integráciu oboch trhov. Táto dohoda prispeje k zlepšeniu produktivity odvetví poľnohospodárstva oboch partnerov a napomôže tomu, aby sa ceny potravín dostali na primeranú a relatívne stabilnú úroveň pre občanov.

Napriek tomu súhlasím s názorom, že obe strany by mali postupovať opatrne pri rokovaniach o úplnej liberalizácii obchodu. Objem vzájomného obchodu je značný a odstránenie obchodných bariér by malo silný dosah najmä na sektor poľnohospodárstva členských štátov EÚ susediacich so Švajčiarskom a na švajčiarskych poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Glattfeldera o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 11 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

 
  
  

– Správa: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Varvitsiotisa o vzájomnom uznávaní na rozhodnutia o opatreniach dohľadu. Domnievam sa, že opatrenia dohľadu by sa v podstate mali považovať za výnimočné opatrenie, s ktorým by sa malo narábať opatrne v súvislosti s právom na slobodu a prezumpciou neviny.

Žiaľ, musím súhlasiť s pánom spravodajcom, keď hovorí, že doteraz nebolo možné na cezhraničnej úrovni uznať iné opatrenia ako opatrenia dohľadu, pretože neexistoval žiadny osobitný nástroj vzájomného uznávania. Je to prekážka pre súdnu ochranu individuálnych práv a otázka, ktorú musíme znova prediskutovať.

 
  
  

– Správa: Karin Jöns (A6-0116/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Jönsovej, keďže podporujem rozšírenie typov nákladov oprávnených na príspevok z Európskeho sociálneho fondu.

Myslím si, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v správe umožnia urýchlené využívanie fondu a zjednodušia riadenie, správu a kontrolu operácií, v súvislosti s ktorými sa prijímajú granty z ESF.

Rád by som zdôraznil potrebu zjednodušiť postupy prideľovania rozpočtových prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Už sme poznamenali, že oneskorenie uskutočňovania politiky regionálneho rozvoja spôsobujú, okrem iného, príliš záväzné postupy zo strany európskej legislatívy. Na záver, je dôležité, aby sme pristúpili k ich zjednodušeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Podporujem toto nariadenie, ktoré umožní rýchlejší a účinnejší prístup k európskym fondom, aby sme počas krízy predchádzali nezamestnanosti a bojovali proti sociálnemu vylúčeniu.

Cieľom tohto návrhu je pridať ďalšiu, jednoduchšiu metódu využívania Európskeho sociálneho fondu, aby bol jeho prínos k riešeniu hospodárskych a sociálnych problémov, ktorým Európa v čase krízy čelí, rýchlejší a účinnejší. Návrh sa obmedzuje na zjednodušenie operácií Európskeho sociálneho fondu na podporu účinného, efektívneho a rýchleho využívania dostupných zdrojov bez porušenia zásad riadneho finančného hospodárenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Jönsovej o rozšírení typov nákladov oprávnených na príspevok z ESF. Súhlasím s návrhom Komisie, ktorého cieľom je pridať ďalšiu, jednoduchšiu metódu využívania rezerv Európskeho sociálneho fondu, aby sme zaistili, že jeho reakcia na hospodárske a sociálne problémy, ktorým Európa čelí, bude rýchlejšia a účinnejšia. Tiež som veľmi rád, že ESF bude naďalej podporovať činnosti na rozšírenie a zlepšenie investícií do ľudského kapitálu najmä zlepšovaním systémov vzdelávania a odbornej prípravy a činnosti zamerané na rozvoj inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

 
  
  

– Správa: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – Európsky parlament víta rýchle opatrenia Komisie pri navrhovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k týmto právnym predpisom, ktoré nepochybne pomôžu prekonať veľmi nepriaznivý vplyv nečakanej finančnej krízy, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa neplánujú ďalšie dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je odpoveďou na dočasnú, ale mimoriadne kritickú situáciu, napriek tomu však plne reaguje na žiadosť o výraznejšie zjednodušenie a veľkú flexibilitu pri uplatňovaní existujúcich pravidiel v rámci nariadení o štrukturálnych fondoch, ktorú opakovane predkladal Európsky parlament v priebehu predchádzajúcich rokov.

Ak distribúcia prostriedkov Spoločenstva a vnútroštátnych prostriedkov bude počas celého programovacieho obdobia flexibilnejšia, vnútroštátnym hospodárstvam sa poskytne okamžitý peňažný tok, ktorý je nevyhnutný pre ich reakciu na momentálne rozpočtové obmedzenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Po dôkladnom prečítaní odporúčania pani Garcíovej Pérezovej o EFRR, ESF a Kohéznom fonde si nemyslím, že by uverejnenie oznámenia Európskej komisie s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy, obsahujúce súbor konkrétnych opatrení zameraných na podporu investícií a poskytnutie dodatočných verejných prostriedkov vnútroštátnym hospodárstvam, ktoré majú vážne rozpočtové obmedzenia, mohlo oživiť európske hospodárstvo.

 
  
  

– Správa: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Správa pána Takkulu sa venuje dôležitému spoločenskému problému. Myslím si, že by sme mali uľahčiť deťom z tretích krajín vzdelávanie v jazyku krajiny, v ktorej žijú, aby sme zabezpečili rovnakú možnosť pri získavaní vzdelania tretieho stupňa. To je prvý a základný krok smerom k úplnej integrácii do spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Ak sa snažíme integrovať migrantov, je dôležité, aby sme im poskytli predovšetkým väčšiu podporu v súvislosti s jazykovými kurzami. Integrácia je dvojsmerný proces, na ktorom sa zúčastňujú migranti i hostiteľská krajina. Ochota migrantov učiť sa jazyk hostiteľskej krajiny a riadiť svoj život neznamená, že sa musia vzdať svojho vlastného jazyka a kultúry krajiny, z ktorej pochádzajú.

Učenie sa jazykov (materinského jazyka a jazyka krajiny pobytu) treba podnietiť už v ranom štádiu, ešte počas predškolského vzdelávania, a to najmä s cieľom podporiť začlenenie migrantov a národnostných menšín, ako napríklad rómskeho obyvateľstva, do európskej spoločnosti.

Celoživotné vzdelávanie je pre migrantov, etnické menšiny a sociálno-ekonomicky znevýhodnené skupiny dôležité, keďže slúži ako integračný proces, pričom účasť na programoch odbornej prípravy a na celoživotnom vzdelávaní predstavuje príležitosť pre nových prisťahovalcov.

Osobitnú pozornosť treba venovať všeobecne horším výsledkom migrantov, etnických menšín a sociálno-ekonomicky znevýhodnených skupín, pretože čím skôr a lepšie sa integrujú v školách, tým lepšie výsledky budú dosahovať v školách a v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj na pracovnom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), písomne. (FR) Každé dieťa má právo na vzdelanie. Integrácia migrantov, či už sa tu zdržiavajú zákonne alebo nie, je pre nás socialistov priorita. Nesúhlasíme s hierarchiou, ktorú chce medzi migrantmi vytvoriť parlamentná pravica. Preto som sa rozhodla, že sa zdržím hlasovania o vynikajúcej správe pána Takkulu o vzdelávaní detí migrantov. Urobila som tak preto, hoci je to správa z vlastnej iniciatívy, lebo nebolo možné hlasovať oddelene a žiadať odstránenie odsekov 5, 8 a 16, ktoré sú podľa mňa úplne nevyhovujúce.

Práve prostredníctvom vzdelávania detí migrantov poskytneme dôležitý prínos pre integráciu všetkých bez ohľadu na postavenie. Prostredníctvom priaznivých sociálno-ekonomických podmienok budeme môcť migrantom poskytnúť väčšiu pomoc, či sa už v Európe zdržiavajú zákonne, alebo čakajú na udelenie povolenia na pobyt, alebo sa nakoniec musia vrátiť späť do svojej krajiny. Nemali by sme týmto deťom vytvárať status nevzdelanosti a uzavretosti do geta len preto, že ich rodičia sa zdržiavajú v krajine nezákonne. Je to jednoducho v rozpore s medzinárodnými dohovormi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) „Obsah a organizácia vzdelávania a odbornej prípravy patria do právomoci jednotlivých štátov“, píše sa v jednom z prvých odsekov správy z vlastnej iniciatívy pána Takkulu o vzdelávaní detí migrantov. Onedlho však budeme rokovať o otázke, čo zahrnúť do učebných osnov, akú odbornú prípravu učiteľov by sme mali mať a čo členské štáty musia urobiť, aby sme „zapojili mladých migrantov do širokej škály mimoškolských činností“. Hoci je dôležité zaistiť, aby všetky deti vrátane detí migrantov dostali čo najlepšie vzdelanie, rozmýšľam, či by sme mali túto otázku riešiť na úrovni EÚ. Domnievam sa, že odpoveď sa nachádza v odseku, ktorý som pred chvíľou citovala. Hlasujem za EÚ, ktorá ide viac do hĺbky ako do šírky. Preto som hlasovala proti tejto správe z vlastnej iniciatívy, hoci si myslím, že sa týka veľmi dôležitej otázky, ktorej sa musíme detailne venovať na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Zdržal som sa hlasovania o tejto správe, keďže naši kresťanskodemokratickí a konzervatívni kolegovia bránia ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý by ujasnil, že právo na vzdelanie patrí všetkým deťom migrantov bez ohľadu na to, či sa ich rodičia zdržiavajú v Únii zákonne alebo nie.

Nesúhlasíme s tým, že vo svete sú deti trestané za to, že ich rodičia porušili zákon, ale v Európe nám to očividne nevadí.

Môžem len obdivovať prospechársku pretvárku mojich konzervatívnych kolegov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Znova by sme chceli zdôrazniť, že v dnešnej EÚ majú členské štáty výhradnú zodpovednosť za organizovanie vzdelávania.

Návrh obsahuje množstvo cenných myšlienok, ale so všetkou úctou k tejto problematike si myslíme, že táto správa presahuje rámec kompetencií Európskej únie. Podľa zásady subsidiarity sa majú tejto otázke venovať členské štáty samy.

Z tejto zásady vyplýva, že parlamentný Výbor pre kultúru a vzdelávanie by sa mal zrušiť, pretože sa venuje otázkam, ktoré nepatria do kompetencií EÚ.

Z týchto dôvodov sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE), písomne. – Spolu s kolegami z britskej Konzervatívnej strany podporujem množstvo návrhov uvedených v tejto správe vrátane vzdelávania učiteľov a skutočnosť, že sa žiaci majú učiť jazyk hostiteľskej krajiny.

Domnievame sa však, že politika v oblasti vzdelávania je a mala by zostať v kompetencii členských štátov a že členské štáty by mali samy robiť pokroky a vykonávať opatrenia týkajúce sa vzdelávania detí migrantov. Z týchto dôvodov sme sa zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Plne podporujeme myšlienku antidiskriminácie a rovnosti prístupu a sme pevne presvedčení o vytvorení všeobecne prístupného školského systému a všeobecne prístupných škôl. Domnievame sa, že by sa mali prijať opatrenia na pomoc všetkým zraniteľným žiakom. Myslíme si však, že práve členské štáty môžu najlepšie zabezpečiť všeobecne prístupné vzdelávanie pre svojich občanov a obyvateľov. Domnievame sa, že demokratická kontrola školského systému ľuďmi, ktorým slúži, sa dá zaistiť, len ak členské štáty vytvoria a budú uplatňovať politiku v oblasti vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen a Karin Riis-Jørgensen (ALDE), písomne.(DA) Hlasovali sme za správu o vzdelávaní detí migrantov, keďže správa sa venuje súčasnému a dôležitému problému. Obidve si však myslíme, že o rozsahu výučby v materinskom jazyku by mali rozhodovať členské štáty. V Dánsku je rozhodnutie ponechané na samosprávne oblasti a myslíme si, že by sa to malo rešpektovať.

Domnievame sa, že pre deti je nevyhnutné najprv zvládnuť jazyk hostiteľskej krajiny, aby neskôr neboli obmedzované pri získavaní ďalšieho vzdelania a pevného miesta na pracovnom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Nacionalistické a patriotické sily v EÚ už roky varujú pred dôsledkami nekontrolovaného masového prisťahovalectva. Koncentrácie cudzincov vo výške 20, 50 alebo dokonca 90 % dokazujú, že multikultúrna vízia zlyhala. Školské experimenty s triedami len pre cudzincov boli neúspešné a dokonca aj intenzívne jazykové kurzy sú obmedzené, ak rodičia nepodporujú svoje deti. V Rakúsku sa rodičom už roky ponúkajú jazykové kurzy, ale ich výsledky sú aj tu veľmi slabé. Postoj k vzdelaniu sa prenáša z generácie na generáciu, a keď rodičia považujú vzdelanie za bezvýznamné, potom sa dostávame do slepej uličky, ako sme to videli vo Francúzsku.

Jediným riešením je nulové alebo záporné prisťahovalectvo, ktoré zastaví ďalší príchod členov rodiny k prisťahovalcom in situ. Ochotu integrovať sa je potrebné koniec koncov vyžadovať. Navrhované riešenie EÚ, ktorým je zvyšovanie počtu učiteľov z prisťahovaleckého prostredia v školách, je odtrhnuté od reality, a preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne.(RO) Táto správa veľmi významne prispeje k riešeniu vážnej otázky týkajúcej sa detí európskych občanov, ktorí žijú a pracujú v členských štátoch, ktoré nie sú krajinami ich pôvodu. Napríklad veľa detí rumunských prisťahovalcov čelí problémom vyplývajúcim z tejto situácie. Je pre ne dôležité, aby mali prístup k vzdelaniu v jazyku hostiteľskej krajiny, čo im uľahčí integráciu. Tiež je dôležité, aby sme zaistili, že získajú vzdelanie vo svojom materinskom jazyku, najmä ak predpokladáme, že sa možno vrátia do svojej krajiny pôvodu. Napríklad Rumunsko práve teraz zažíva situáciu, ktorá tento stav odzrkadľuje. Veľa rumunských žiakov, detí emigrantov, ktorí odišli do Španielska alebo Talianska, sa vracia domov a príbuzní ich znova zapisujú do rumunských škôl. V záujme týchto detí a v záujme ich budúcnosti je, aby sa znovu integrovali bez problémov súvisiacich so zmenou školského prostredia. Rumunsko určite nie je jediný takýto prípad. Ďalšie členské štáty vo východnej Európe boli a stále aj sú v takej istej situácii, a preto je nevyhnutné zaviesť návrhy uvedené v tejto správe čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Komunistická strana Grécka hlasovala proti tejto správe. EÚ imperialistických zásahov, neokolonialistického vykorisťovania, prenasledovania prisťahovalcov, útokov na pracovné, sociálne a demokratické práva svojich pracovníkov nemôže zaviesť rovnaké sociálne začlenenie prisťahovalcov, časť ktorého zahŕňa rovnaké poskytovanie vzdelania ich deťom.

Vzdelávanie detí migrantov nie je oddelené od celkovej prisťahovaleckej politiky EÚ, politiky, ktorá je charakterizovaná prísnymi opatreniami proti tým, ktorých veľké spoločnosti nepotrebujú, a ktorá pokladá selektívnu legalizáciu a začlenenie do práce (samozrejme za oveľa nevýhodnejších podmienok) tých prisťahovalcov, ktorí spĺňajú požiadavky monopolov, za nezákonné prisťahovalectvo. Je typické a neprijateľné, že sa správa venuje výlučne deťom zákonných prisťahovalcov. Tak ako sú rodičia migranti prvými obeťami triedneho vykorisťovania, tak sú aj ich deti prvými obeťami triednej diskriminácie vo vzdelávaní. Štatistiky o študentoch prisťahovalcoch, ktorí zanechali štúdium na vyššom stupni vzdelávania, to potvrdzujú. V školskom roku 2004 – 2005 bol podiel prisťahovalcov pri získavaní povinného vzdelania 10,3 % zo všetkých detí, ale len 4 % pri získavaní vyššieho stredného vzdelania.

Prisťahovalci musia bojovať proti vykorisťovaniu a triednym bariéram vo vzdelávaní spolu s miestnymi pracovníkmi prostredníctvom triedneho robotníckeho hnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Zdržal som sa hlasovania o správe pána Takkulu o vzdelávaní detí migrantov. Nemyslím si, že mám predpoklady hlasovať či už za, alebo proti správe pána Takkulu.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE) , písomne.(FR) Každé dieťa má právo na vzdelanie. Integrácia migrantov, či už sa tu zdržiavajú zákonne alebo nie, je pre nás socialistov priorita. Nesúhlasíme s hierarchiou, ktorú chce medzi migrantmi vytvoriť parlamentná pravica. Preto som sa rozhodla, že sa zdržím hlasovania o vynikajúcej správe pána Takkulu o vzdelávaní detí migrantov. Urobila som tak preto, hoci je to správa z vlastnej iniciatívy, lebo nebolo možné hlasovať oddelene a žiadať odstránenie odsekov 5, 8 a 16, ktoré sú podľa mňa úplne nevyhovujúce.

Práve prostredníctvom vzdelávania detí migrantov poskytneme dôležitý prínos pre integráciu všetkých bez ohľadu na postavenie. Prostredníctvom priaznivých sociálno-ekonomických podmienok budeme môcť migrantom poskytnúť väčšiu pomoc, či sa už v Európe zdržiavajú zákonne, alebo čakajú na udelenie povolenia na pobyt, alebo sa nakoniec musia vrátiť späť do svojej krajiny. Nemali by sme týmto deťom vytvárať status nevzdelanosti a uzavretosti do geta len preto, že ich rodičia sa zdržiavajú v krajine nezákonne. Je to jednoducho v rozpore s medzinárodnými dohovormi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(SK) Aj keď toto uznesenie sa mi vo všeobecnosti javí ako pozitívne, musím vysloviť niekoľko vážnych pripomienok:

Predovšetkým s poľutovaním konštatujem, že uznesenie nespomína rámec medzinárodného roka na poznávanie ľudských práv, ktorý vyhlásila OSN.

Ďalej v tomto uznesení vidím ďalšiu nebezpečnú politickú tendenciu v rámci európskych politík, ktorou je vytrhnutie dieťaťa z prirodzeného prostredia, ktorým je jeho prirodzená rodina. Rodina je tým najprirodzenejším miestom pre vývoj dieťaťa a takou vždy zostane. Matka a otec sú pre dieťa tie najdôležitejšie osoby. To rovnako platí aj v tých najchudobnejších rodinách a v rodinách prisťahovalcov. Miesto vytrhávania detí z ich rodín by sme mali rozmýšľať na tým, ako podporovať rodičov a rodinu v ich vzájomnej zodpovednosti.

Na záver vyslovujem poľutovanie, že táto správa úplne mlčí o úlohe otca dieťaťa. Aj v rodinách prisťahovalcov matka a otec sú rôzni, ale komplementárni. Nemali by sme podporovať matku bez toho, aby sme nerobili to isté aj pre otca rodiny.

Nechcem tu presadzovať nič inšie ako Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Táto vyslovene predpokladá právo dieťaťa žiť v rodine a právo rodičov vyberať si vzdelanie, ktoré uznajú za vhodné pre svoje dieťa.

Rodiny prisťahovalcov majú na to tiež právo.

 
  
  

– Správa: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE-DE), písomne.(IT) Napriek niekoľkým kompromisom medzi rôznymi politickými skupinami v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci týkajúcich sa viacerých dôležitých bodov správy pani Văleanovej a napriek politickému presvedčeniu a pozícii, ktoré vyjadrujem v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov v pozícii tieňového spravodajcu správy, konkrétne, že voľný pohyb občanov Spoločenstva je základné právo EÚ, konečné znenie správy však obsahuje sériu neprimeraných odkazov v niektorých poznámkach pod čiarou k odôvodneniu S, ktoré nútia nás, taliansku delegáciu zo skupiny PPE-DE, hlasovať v Parlamente proti tejto správe z dôvodu jednotného blokového hlasovania dohodnutého pre tento druh správy.

Podľa talianskej delegácie zo skupiny PPE-DE sú odkazy v správe nevhodné a úplne mimo kontextu. Odkazujú na aspekty, ktoré nie sú zahrnuté v smernici a ktoré patria do kompetencií členských štátov, ako napríklad verejná bezpečnosť, zákonnosť a rodinné právo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písomne. – (NL) Hlasoval som proti tejto správe, pretože smernice tohto druhu znižujú schopnosť členských štátov mať kontrolu nad vlastným územím a vykonávať primerané opatrenia na zachovanie práva a poriadku. Týka sa to napríklad Talianska, ktoré na základe tejto smernice zasiahla veľká vlna kritiky, pretože sa vychádzalo z domnienky, že táto krajina chce vykonávať prísne opatrenia na zachovanie práva a poriadku. Ďalej sa to týka rozsudku Súdneho dvora v prípade Metock, ktorý na základe tejto smernice oslabuje prisťahovalecké politiky členských štátov. Ďalej mám na mysli aj Belgicko, keďže táto krajina na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú najvoľnejšie na svete, naďalej udeľuje štátne občianstvo prisťahovalcom, čím im poskytuje neobmedzenú slobodu na prekračovanie európskych hraníc.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Strana Junilistan podporuje voľný vnútorný trh, ktorý nám nielenže zabezpečil hospodársku prosperitu, ale aj rozšíril slobodu našich občanov, pretože im umožnil voľný pohyb medzi krajinami v rámci hraníc Európy. Súhlasíme s názorom pani spravodajkyne, že nedostatočná transpozícia tejto smernice v niektorých členských štátoch by sa mala všeobecne považovať za neuspokojivú, a naliehavo žiadame členské štáty, aby zaviedli smernicu 2004/38/ES v celom rozsahu, aby sa právo na voľný pohyb stalo skutočnosťou.

Sme však zásadne proti zvyšovaniu finančných prostriedkov alebo ich prideľovaniu do istej rozpočtovej položky na podporu vnútroštátnych alebo miestnych projektov zameraných na integráciu občanov a ich rodinných príslušníkov počas pobytu v inom členskom štáte. Tieto otázky sú záležitosťou jednotlivých členských štátov.

Jasný postoj tejto správy k dosiahnutiu voľného vnútorného trhu však prevážil jej negatívne stránky, preto sme sa rozhodli, že budeme hlasovať v jej prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Podporil som správu pani Văleanovej o právach občanov EÚ. Právo občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území Únie súvisí so základnými slobodami a je nevyhnutné, aby všetky členské štáty uplatnili túto legislatívu bez diskriminácie. Ako predstaviteľ Škótska viem, že EÚ Škótom v zahraničí ponúkla nespočetné množstvo príležitostí a Škótsko na druhej strane privítalo mnohých prisťahovalcov, ktorí zohrávali hodnotnú úlohu v našom hospodárskom a kultúrnom živote. V čase tejto hospodárskej krízy je nevyhnutné rešpektovať výhody plynúce z voľného pohybu a nevyužívať hospodársku núdzu ako ospravedlnenie diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, Poul Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne. – (DA) Hlasovali sme proti správe o uplatňovaní smernice o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Napriek tomu, že správa sa týka uplatňovania a zavedenia tejto smernice, týka sa aj rozsudku v prípade Metock, ktorý umožňuje cudzincom, ktorí nemajú právo zdržiavať sa v EÚ, získať uzavretím manželstva povolenie na pobyt a pohybovať sa v rámci Európskej únie so svojimi manželmi/manželkami. Napriek tomu, že podporujeme zásadu voľného pohybu občanov Únie ako takú, nie sme toho názoru, že osoby, ktoré do Európy vstúpili nelegálne, by mali mať možnosť rozšíriť svoje práva uzavretím manželstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen a Karin Riis-Jørgensen (ALDE), písomne. – (DA) Poslanci Európskeho parlamentu z Dánskej liberálnej strany hlasovali proti tejto správe. Podporujeme voľný pohyb pracovníkov a zabezpečenie toho, aby členské štáty dodržiavali ustanovenia smernice. Nesúhlasíme však s možnosťou uzákonenia nelegálneho zdržiavania sa migrujúcich pracovníkov prostredníctvom uzavretia manželstva, ako vyplýva z rozsudku v prípade Metock. Členské štáty musia mať prostredníctvom svojej administratívy reálnu možnosť zabezpečiť, aby sa pravidlá týkajúce sa voľného pohybu nezneužívali na obchádzanie zákona upravujúceho otázku cudzincov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som proti správe pani Văleanovej o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Nesúhlasím s bodom, že členské štáty majú prijať rovnaký formát osobných identifikačných dokladov pre svojich občanov a pre občanov Európskej únie z iných členských štátov napriek badateľným rozdielom medzi týmito dokladmi. Toto riešenie považujem za neúčinné a povrchné.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) V súlade s článkom 18 Zmluvy o ES má každý občan právo voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Smernica 2004/38/ES detailne vymedzuje legálne možnosti pohybu občanov, ich najbližších rodinných príslušníkov alebo zákonných partnerov v rámci hraníc EÚ.

Voľný pohyb by sa však mal posudzovať spoločne s nariadeniami týkajúcimi sa voľného pohybu pracovníkov a slobody poskytovania služieb.

Ako všetci vieme, štyri členské štáty EÚ ešte stále neotvorili svoje pracovné trhy pre pracovníkov z krajín, ktoré pristúpili v roku 2004. Až 11 členských štátov EÚ v rámci svojich pracovných trhov naďalej uplatňuje obmedzenia pre občanov Rumunska a Bulharska.

Myslím si, že táto situácia má negatívny vplyv nielen na proces integrácie. Mali by sme vynaložiť maximálne úsilie na čo najrýchlejšie odstránenie existujúcich prekážok.

Podľa článku 20 Zmluvy o ES má každý občan na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu a za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu.

Oznámené opatrenia týkajúce sa posilnenia konzulárnej ochrany v tretích krajinách by sa mali zaviesť čo najskôr a je nutné pokračovať v rokovaniach s tretími krajinami o zrušení vízovej povinnosti.

 
  
  

– Správa: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), písomne.(RO) Správa pani Gacekovej vnáša do popredia jeden dôležitý aspekt: pri rozšírení Európskej únie bol zaznamenaný značný nárast počtu európskych občanov zdržiavajúcich sa mimo svojho štátu pôvodu, čo znamená, že občianstvo členských štátov bolo doplnené európskym občianstvom, pričom každý z týchto štátov je zodpovedný za reguláciu tohto aspektu.

Napriek aktívnej zainteresovanosti občanov v rámci uplatňovania legislatívnych návrhov a v rámci snahy o dosiahnutie väčšej transparentnosti právneho systému Spoločenstva čelia Európania ešte stále množstvu problémov spojených s porušovaním a nedodržiavaním práva ľudí na voľný pohyb a zdržiavanie sa v rámci územia členských štátov. V súvislosti so zaznamenanými nezrovnalosťami medzi členskými štátmi týkajúcimi sa úpravy povinného vízového styku alebo uplatňovania volebného práva v krajine pôvodu, ako aj v cieľovej krajine, je otázne, či sa dodržiava rovnosť práv medzi všetkými európskymi občanmi.

Z tohto dôvodu som toho názoru, že členské štáty musia vykonávať všetky potrebné opatrenia na účinnú transpozíciu noriem zameraných na harmonizáciu práv európskych občanov. V tomto konkrétnom prípade si musíme uvedomiť, že východiskovým bodom je partnerstvo, či už medzi členskými štátmi a EÚ, alebo medzi regionálnymi, miestnymi a občianskymi inštitúciami.

Nakoniec by som chcel zdôrazniť, že členské štáty musia v prípade parlamentných volieb poskytnúť volebné právo všetkým občanom EÚ zdržiavajúcim sa v členskom štáte, ktorý nie je ich štátom pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), písomne.(SV) Delegácia švédskych konzervatívcov v Európskom parlamente dnes hlasovala v prospech správy pani Urszuly Gacekovej (PPE-DE, PL) (A6–0182/2009) o problémoch a perspektívach európskeho občianstva.

Súhlasíme s jej dominantnou myšlienkou lepšieho európskeho občianstva a lepšej slobody pohybu. Zastávame však názor, že uvedené problémy možno riešiť prostredníctvom ďalších informačných kampaní. Chceli by sme tiež zdôrazniť, že otázka práva voliť v komunálnych voľbách je vnútornou záležitosťou a osobným rozhodnutím členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne.(PT) s vidinou skutočného európskeho občianstva boli podniknuté konkrétne kroky. Budú z toho mať prospech najmä portugalskí migranti v iných krajinách Spoločenstva, ktorým budú v budúcnosti poskytnuté mnohé práva a povinnosti vrátane rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k štátnym príslušníkom hosťujúceho štátu.

Najvýznamnejším pokrokom bolo nepochybne prijatie smernice, ktorá upravuje bezvýhradné právo na trvalý pobyt občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí v danom hosťujúcom štáte žijú päť rokov.

Ešte stále je však čo robiť, keďže v tejto oblasti sa ešte stále vyskytujú prekážky, ktoré v mnohých prípadoch vyplývajú z nesprávnej implementácie tejto smernice v jednotlivých členských štátoch.

Vítam iniciatívu Komisie vydať príručku k tejto smernici, aby informácie o právach občanov neboli prístupné len im, ale aj miestnym a regionálnym orgánom v jednotlivých členských štátoch.

Je nevyhnutné naďalej prehlbovať spoločenské a politické väzby medzi občanmi EÚ. Lisabonská zmluva k tomu musí prispieť významným podielom, predovšetkým prostredníctvom „občianskej iniciatívy“, ktorá občanom za určitých podmienok umožní právo na iniciatívu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Musíme posilniť európske občianstvo, pretože je základom slobody pohybu. Táto správa označuje mnohé oblasti, v ktorých by bolo možné zlepšiť možnosti prístupu k výhodám slobody pohybu v rámci EÚ. Keďže základnou myšlienkou EÚ je rušenie hraníc a väčšia mobilita, rozhodla som sa hlasovať v prospech tejto správy napriek istým viac či menej nevhodným zmienkam o podpore „európskej identity“ a zaradenia „európskeho rozmeru“ do našich škôl.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Napriek tomu, že toto uznesenie Európskeho parlamentu s názvom „Problémy a perspektívy v súvislosti s európskym občianstvom“ obsahuje viacero bodov, ktoré si prirodzene zaslúžia naše uznanie, ako aj iné body, o ktorých sa prinajmenšom dá povedať, že sú „politicky korektné“, bolo by na smiech, nebyť toho, že je také vážne. EP napríklad:

– „víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva umožňuje miliónu občanov Únie z rôznych členských štátov spoločne požiadať Komisiu o predloženie legislatívnych návrhov, a je presvedčený, že takéto zákonné právo výrazne zvýši povedomie o občianstve Únie medzi Európanmi“,

– „pripomína, že transparentnosť a demokratická účasť sa musia dosiahnuť rôznymi formami partnerstva medzi EÚ a členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi inštitúciami, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou“.

Nakoniec by som chcel dodať, že tento text obsahuje nezmyselné vyhlásenia, ktoré vytvárajú ilúziu, že toto „európske občianstvo“ je veľmi dobrá vec za predpokladu, že občanom nebude umožnené rozhodovať o tom, čo je v skutočnosti dôležité, a to predovšetkým tak, že im bude zabránené voliť v referende o „Lisabonskej zmluve“ alebo, ak to nebude možné, že budú nútení zúčastniť sa na toľkých referendách, kým nepovedia „áno“…

Ide tu o najväčšiu možnú mieru pokrytectva…

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne.(FR) Správa pani Gacekovej o občianstve Únie je skutočným omylom.

Pod zámienkou posilnenia slobody pohybu a zdržiavania sa štátnych príslušníkov Spoločenstva v Európskej únii navrhuje rovnaké zaobchádzanie s týmito štátnymi príslušníkmi aj s občanmi tretích krajín.

Správa úmyselne používa všeobecný pojem občianstva s cieľom úplne neoprávneného zjednotenia koncepcií národnosti členského štátu a občianstva Únie.

Zámer, aj napriek tomu, že jeho účelom je zmiasť, je veľmi jasný: rozšíriť možnosť udelenia národnosti členského štátu všetkým osobám, ktoré sa v ňom legálne zdržiavajú, v súlade s právom vyplývajúcim z občianstva Únie. Preto pani spravodajkyňa predstavuje novú koncepciu osôb, ktoré migrujú v rámci Spoločenstva, koncepciu druhu, ktorý sa neustále rozrastá. Je pravda, že Európsky parlament teraz pozostáva zo zástupcov občanov Únie a nie zo zástupcov národov jednotlivých štátov. Je to vážny útok na národnú identitu a súdržnosť.

Pozor, dámy a páni: ako zástupcovia nediferencovaných občanov Európskej únie sa čoskoro stanete bezštátnymi členmi. Môže to však byť niečo, po čom z hĺbky srdca túžite.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Táto správa je prejavom propagandy politických síl „jednosmernej Európy“, ktorej cieľom je presvedčiť ľudí o údajných výhodách EÚ. Podporou umelého, v zásade neexistujúceho európskeho občianstva, s ktorým nesúvisia žiadne praktické práva, sa snažia vyšľachtiť myšlienku „európskeho občana“ a „európskeho povedomia“. Ich cieľom je naviesť pracovníkov, predovšetkým mladých ľudí, na ideologickú cestičku. S týmto cieľom investujú do „európskych politických strán“ a požadujú od EÚ väčšiu politickú a predovšetkým hospodársku podporu, aby mohli zohrávať svoju úlohu v skrášľovaní a podpore EÚ a účinnejšom dezorientovaní a zavádzaní. S cieľom riešenia neustále narastajúceho odporu voči politike EÚ namierenej proti jednoduchým občanom, samotnej štruktúre zjednocujúcej Európu, žiadajú od EÚ, aby zintenzívnila svoju falošnú propagandu a podporila neexistujúce výhody európskeho občianstva.

Pracovníci dennodenne pociťujú nepríjemné následky Maastrichtskej zmluvy a politiky EÚ namierenej proti jednoduchým občanom. Z vlastných skúseností môžu posúdiť, že EÚ nie je nastavená tak, aby slúžila záujmom jednoduchých občanov, ale aby chránila a slúžila potrebám, záujmom a ziskom európskych monopolov.

Nedodržiavanie pravidiel, odporovanie a napádanie EÚ sú cestou vpred, ktorá je v záujme ľudí. Pracovníci toto posolstvo budú môcť sprostredkovať a sprostredkujú ho prostredníctvom volebných urien počas júnových európskych volieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Rozhodol som sa hlasovať proti správe pani Gacekovej o problémoch a perspektívach v súvislosti s európskym občianstvom. Nie som presvedčený o tom, že musíme vyjadrovať veľké obavy v súvislosti s príliš nízkou mierou implementácie platných smerníc, obzvlášť pokiaľ ide o smernicu o voľnom pohybe, ktorá spôsobuje mnohé problémy týkajúce sa slobody pohybu a iných práv občanov Európskej únie, pretože neverím, že obraz načrtnutý pani Gacekovou odzrkadľuje skutočnú situáciu, v ktorej sa nachádzame.

 
  
  

– Správa: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som v prospech správy pána Markova o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva. Som toho názoru, že s cieľom dosiahnutia požadovaných výsledkov je potrebné oslabiť „rotterdamský“ efekt, ktorý podľa Komisie a Rady spôsobí nadmerné zastúpenie štatistík zahraničného obchodu tých členských štátov, ktoré zaznamenávajú vysokú mieru exportu alebo preclievania, ale v skutočnosti sú len tranzitnými krajinami, v neprospech členských štátov, ktoré tovar v skutočnosti preberajú alebo odosielajú.

 
  
  

– Správa: Avril Doyle (A6-0048/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Cieľom návrhu je obmedziť vystavenie spotrebiteľov farmakologicky účinným látkam určeným na použitie vo veterinárnych liekoch u zvierat určených na výrobu potravín a rezíduám týchto látok v potravinách živočíšneho pôvodu. Týka sa to aj potravín dovezených z tretích krajín.

Po dlhom procese bol vypracovaný text spoločnej pozície, ktorý odráža kompromis dosiahnutý na rokovaniach medzi Radou, Komisiou a Parlamentom.

Nový text sa zaoberá týmito hlavnými bodmi:

– referenčné hodnoty pre prijatie opatrení: sú vymedzené ako úroveň rezíduí farmakologicky účinnej látky stanovené na účely kontroly v prípade určitých látok, ktorých maximálny limit rezíduí nebol stanovený v súlade s týmto nariadením,

– dovoz: členské štáty zakážu dovoz a uvedenie na trh v prípade potravín živočíšneho pôvodu, ktoré obsahujú rezíduá pochádzajúce z nelegálneho podávania farmakologicky účinných látok nepodliehajúcich klasifikácii v súlade s ustanoveniami textu. Podobne je v záujme verejného zdravia zakázaný dovoz výrobkov z tretích krajín obsahujúcich rezíduá pochádzajúce z nelegálneho podávania látok, ktorých použitie nie je v rámci Európskej únie povolené.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som proti správe pani Doylovej o stanovení limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu. Súhlasím s cieľom, ale nie s metódami. Nie som toho názoru, že obmedzenie vystavenia spotrebiteľov farmakologicky účinným látkam určeným na použitie vo veterinárnych liekoch u zvierat určených na výrobu potravín a rezíduám týchto látok v potravinách živočíšneho pôvodu je vhodným riešením na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Zaoberal by som sa jadrom tohto problému, ktoré sa v skutočnosti nachádza niekde inde.

 
  
  

– Správa: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Podporil som správu pána Angelakasa, pretože zdôrazňuje využitie konkrétnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie regionálnych a miestnych programov súvisiacich s obnoviteľnými energiami v oblasti bývania. Navyše musím uvítať, že členské štáty vytvoria kritériá a rozhodnú o tom, ktorá oblasť bývania je kvalifikovaná pre udelenie dotácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Je to znamenie, že v každom členskom štáte budú finančné prostriedky využité na budovy, ktoré to najviac potrebujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá upravuje Európsky fond regionálneho rozvoja s cieľom umožnenia a podpory zásahu do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania vo všetkých členských štátoch. Tento zásah by mal byť zameraný na domácnosti s nízkym príjmom v súlade s ustanoveniami platných vnútroštátnych právnych predpisov. V Írsku som podal návrh na zníženie DPH z takejto pracovnej činnosti z 13,5 % na 5 % s cieľom podpory zachovávania pracovných miest a dopytu po týchto renováciách.

„Plán hospodárskej obnovy Európy“ označil za prioritné oblasti lisabonskú stratégiu a energetiku (s osobitým zreteľom na energetickú účinnosť budov). To podnietilo členské štáty k preprogramovaniu svojich operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, a tak k dosiahnutiu väčšej rovnováhy investícií do energetickej účinnosti vrátane investícií do sociálneho bývania.

V rámci súčasného regulačného rámca podporil Európsky fond regionálneho rozvoja zásah do oblasti bývania vrátane energetickej účinnosti, ktorý bol však obmedzený len na tie členské štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo po tomto dátume. Cieľom úpravy regulácie je umožnenie a rozšírenie tejto možnosti so zameraním na domácnosti s nízkym príjmom vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Zdá sa, že spravodajca pôjde vo svojom chválospeve kohéznej politiky EÚ až do krajnosti napriek skutočnosti, že je táto politika varovným príkladom toho, k čomu môže viesť zvýšená centralizácia.

Slabá kontrola a neadekvátne prešetrovanie každoročne poskytovaných zdrojov v rámci projektov z finančných prostriedkov EÚ vyústili do toho, že významné množstvo financií putuje do nesprávnych vreciek. V súčasnosti je to všeobecne známa skutočnosť. Len v novembri 2008 Európsky dvor audítorov upozornil na to, že 11 % zo 42 miliárd EUR schválených v roku 2007 v rámci kohéznej politiky EÚ nemalo byť nikdy vyplatených.

Táto skutočnosť sa však v správe nespomína. Je to poľutovaniahodné, no nie prekvapujúce. Je úplne samozrejmé, že sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), písomne.(PT) Na hospodársku a finančnú krízu, ktorú zažíva Európa, musíme nazerať ako na príležitosť prijať opatrenia, ktoré nielenže pomôžu členským štátom v obnove, ale zvýšia aj informovanosť občanov o udržateľnejšom správaní sa.

Samotná možnosť vylepšiť energetickú účinnosť domácností vyčlenením finančných prostriedkov až do výšky 4 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre každý členský štát ponúka dvojitý prospech: na jednej strane znižuje fixné energetické náklady rodín a na druhej znižuje vnútroštátnu spotrebu, čím prispieva k energetickej bezpečnosti, znižovaniu dovozu fosílnych palív a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Vítam túto správu v nádeji, že sa členským štátom podarí začleniť toto financovanie do svojich národných akčných plánov pre energetickú účinnosť a využijú ju zodpovedne a pragmaticky.

Dúfam, že toto financovanie bude prínosom najmä pre malé ostrovné regióny, pretože práve tieto regióny majú menej možností na výrobu energie, a preto vyžadujú jej zodpovedné využívanie všetkými. Investície do energetickej účinnosti sú v tomto smere jedným z najdôležitejších nástrojov a musia sa stať popredným cieľom vlád členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pána Angelakasa o Európskom fonde regionálneho rozvoja vo vzťahu k oprávnenosti investícií do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania. Skutočne súhlasím s názorom spravodajcu, že finančné nástroje, ktoré má Európska únia k dispozícii, by mali byť čo najskôr a čo najúčinnejšie upravené, aby dokázali čeliť novým problémom spojeným so súčasnou hospodárskou krízou. Európska únia si ako významný medzinárodný hráč nemôže dovoliť ostať o krok pozadu v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v efektívnosti bývania. Preto je pre všetky členské štáty a všetky regióny Únie, nielen pre nové členské štáty, nevyhnutné dostať sa do postavenia, z ktorého dokážu robiť investície a uskutočňovať projekty v týchto odvetviach. Toto nám tiež prinesie jasné výhody z hľadiska vytvárania pracovných miest, ktoré má v extrémne ťažkej hospodárskej situácii, ktorú práve zažívame, taký veľký význam.

 
  
  

– Správa: Henrik Lax (A6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Súhlasím so spoločnou vízovou politikou, ktorá uľahčuje legitímne cestovanie a zavádza opatrenia zamerané na uľahčenie postupu pri predkladaní a spracovaní žiadostí o víza (nižšie náklady, zjednodušenie procesu vydávania, využívanie víz pri viacnásobných vstupoch, dlhšie obdobie platnosti).

Je tiež naliehavé, aby sa nezákonné prisťahovalectvo riešilo prostredníctvom ďalšej harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov a vybavovacích postupov na miestnych konzulárnych misiách.

Uznávam naliehavú potrebu posilnenia koherencie spoločnej vízovej politiky najmä začlenením všetkých ustanovení upravujúcich vydávanie víz a rozhodnutí v súvislosti so zamietnutím, predĺžením, zrušením, odobratím a skrátením vydaných víz do jedného kódexu.

Blahoželám spravodajcovi, pánovi Laxovi, k výbornému kompromisu, ktorý sa mu podarilo dosiahnuť, ľutujem však, že slabý kompromis dosiahnutý v správe o spoločných konzulárnych pokynoch (ktorá musí byť do tohto návrhu začlenená) nakoniec tento návrh poškodí. Príkladom toho je výnimka a zníženie poplatkov za víza pre deti, ktoré tento Parlament odsúhlasil, ktoré však neprinesie očakávaný účinok vzhľadom na dodatočné poplatky, ktoré sa budú vyberať tam, kde túto službu poskytujú externé spoločnosti.

Pre všetky tieto dôvody, ktoré ma viedli k hlasovaniu proti správe, nemôžem túto správu plne podporiť, preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Je príznačné, že predmetom väčšej harmonizácie vnútroštátnych predpisov a postupov je v súvislosti s vízami nezákonné prisťahovalectvo. Škandály s vízami z minulosti, samozrejme, ukazujú, aký bezstarostný prístup zaujímajú niektoré štáty k ich vydávaniu. Prípady, o ktorých hovorím, boli veľmi slabo prešetrené a nevyplynuli z nich dostatočné zmeny.

Masová legalizácia minulých desaťročí tiež vytvára pochybnosti, či je rozumné pokračovať v harmonizácii. Kým všetky členské štáty neprijmú prísne vízové predpisy a prísnu prisťahovaleckú politiku zameranú na nulové prisťahovalectvo, výsledkom môže byť len najnižší spoločný menovateľ. Aby sme zabránili možnému otvoreniu dvier masívnemu prisťahovalectvu cez zadné vrátka, hlasoval som proti správe pána Laxa.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Návrh nariadenia Komisie o vízovom kódexe Spoločenstva je jedným z opatrení EÚ na zvýšenie potláčania prisťahovalectva a vytvorenie „Pevnosti Európa“ proti štátnym príslušníkom tretích krajín a samotným občanom EÚ. Vízovým kódexom prijala EÚ prísnejšie pravidlá na udelenie vstupných víz do EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré platia jednotne vo všetkých členských štátoch. Kódex ukladá povinnosť začlenenia biometrických údajov (odtlačkov všetkých desiatich prstov) dokonca aj deťom mladším ako 12 rokov. Tieto údaje budú spolu s množstvom ďalších osobných údajov zaznamenané vo vízovom informačnom systéme, ktorý sme už v EÚ zaviedli a ktorý sa má stať najväčšou databázou osobných údajov – z ktorej získavame policajné záznamy – všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín. Žiadne individuálne vylepšenia dosiahnuté správou Európskeho parlamentu nezmenia podstatu, smerovanie či zmysel vízového kódexu, ktorý je len ďalším nástrojom kontroly a tvrdšej represie voči prisťahovalcom v rámci celkovej protiprisťahovaleckej politiky EÚ, ako to vyjadruje pakt o prisťahovalectve. EÚ opäť raz dokázala, že je nepriateľom ľudí, prisťahovalcov a utečencov, tým, že ich odovzdáva do rúk krutého vykorisťovania kapitálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som proti správe pána Laxa o vízovom kódexe Spoločenstva. Myslím si, že ciele, ktoré Komisia navrhuje v kontexte Haagskeho programu, spočívajúce vo vytvorení systému na zjednodušenie legitímneho cestovania a boja proti nezákonnému prisťahovalectvu, sa nepodarí dosiahnuť harmonizáciou vnútroštátnych právnych predpisov a vybavovacích postupov na miestnych konzulárnych misiách. Pokiaľ ide o dialóg a spoluprácu medzi členskými štátmi, stále ostáva ešte mnohé urobiť a my by sme mali radšej pokračovať po tejto ceste než do jedného vízového kódexu začleňovať všetky ustanovenia upravujúce udeľovanie víz a rozhodnutia týkajúce sa zamietnutia, predĺženia, zrušenia, odvolania a skrátenia udelených víz, ustanovenia, na ktoré je Európska únia absolútne nepripravená a nie je schopná ich zvládnuť. Preto si nemyslím, že by sme mali navrhovaný systém schváliť a posunúť ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pripravil v kontexte Haagskeho programu ďalší návrh. Jeho cieľom je zjednodušiť vízovú politiku vytvorením vízového kódexu Spoločenstva na uľahčenie postupu predkladania žiadostí o víza, ako aj predĺženia, zrušenia, odvolania a skrátenia udelených víz. Kódex zjednotí a špecifikuje zásady udeľovania víz, ako aj ich typ a obdobie platnosti. Okrem toho bude špecifikovať dokumenty potrebné na získanie vhodných víz.

V dôsledku harmonizácie vízových právnych predpisov Európskej únie bude legislatíva, ktorá často brzdí proces získavania víz, zrušená. Vízový kódex Spoločenstva uľahčí pohyb nielen európskym občanom, ale predovšetkým občanom krajín mimo EÚ. To uľahčí pohyb občanom a tiež zamestnancom medzi krajinami v rámci i mimo Spoločenstva.

V súvislosti s vyššie spomínanou zmenou by sa malo viac pozornosti venovať prebiehajúcej príprave colných úradníkov a najmä tých, ktorí pracujú na hraniciach Európskej únie.

Vízová politika EÚ by mala odrážať základné priority jej zahraničnej politiky. Myslím si, že vytvorenie vízového kódexu Spoločenstva je dobrou myšlienkou a poslúži na zosúladenie právnych predpisov členských štátov.

 
  
  

– Správa: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za nariadenie o systéme environmentálnej značky Spoločenstva, pretože sa domnievam, že je veľmi dôležité podporiť udržateľnú výrobu a spotrebu výrobkov. Environmentálna značka poslúži pri nasmerovaní spotrebiteľov k výrobkom na trhu, ktoré sú odporúčané z hľadiska životného prostredia a na podporu výroby a spotreby výrobkov, ktoré majú dobré environmentálne vlastnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Ako je uvedené v správe, environmentálna značka je dobrovoľná značka, ktorej cieľom je na európskej úrovni podporovať rozširovanie vysoko účinných výrobkov s nízkym účinkom na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

S týmto cieľom sa pre každú konkrétnu skupinu výrobkov stanovili určité normy environmentálnej kvality (nazývame ich kritériá). V súčasnosti jestvuje 26 kategórií výrobkov, 622 licencií a viac než 3 000 výrobkov a služieb – čistiace prostriedky, papier, oblečenie (vrátane topánok a tkanín), turistický ruch, výrobky na kempovanie atď. – ktoré boli označené environmentálnou značkou.

Táto značka a kvet, ktorý ju symbolizuje, sú dynamizujúce prvky, ktoré vďaka neustálej aktualizácii environmentálnych kritérií pre výrobky, ktoré nimi boli označené, motivujú podniky, aby sa usilovali zvýšiť celkovú environmentálnu kvalitu výrobkov na trhu.

Zdá sa však, že v súčasnom systéme je niekoľko nedostatkov, pričom berieme do úvahy skúsenosti získané za takmer 10 rokov existencie tejto certifikácie, čo poukazuje na potrebu rozhodnejšej intervencie vzhľadom na odstránenie istých nedostatkov systému.

V tomto kontexte Komisia predložila návrh nového nariadenia, ktoré sa poslanci pokúšajú zlepšiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Environmentálna značka je len ďalšou chybnou metódou propagovania výrobkov pochybnej kvality a účinkov na životné prostredie. Tieto výrobky získajú „pridanú“ hodnotu registráciou značky, ktorej náklady sa presunú na koncového používateľa, čo ešte väčšmi zvýši zisky monopolov.

Táto značka je tiež spôsobom sústredenia kapitálu a monopolu na trhu medzi niekoľko málo nadnárodných spoločností, ktoré majú prostriedky, organizáciu a hlavne peniaze potrebné na registráciu tejto značky pre svoje výrobky.

Či už existujú akékoľvek poistné ventily v postupe udeľovania značky transparentným, spoľahlivým a nestranným spôsobom, všetci vieme, že kapitál a veľké podniky si vždy nájdu spôsob, ako ich obísť, aby zvýšili svoje zisky, čo dokazuje séria potravinových škandálov a „toxické“ produkty samotnej kapitalistickej krízy.

EÚ nedokáže zaručiť ochranu životného prostredia, pretože sa dvorí a slúži kapitálu, ktorý svojím nezodpovedným vykorisťovaním prírodných a ľudských zdrojov a modernou technikou, ktorú využíva za rovnakým účelom, ničí životné prostredie. Ľudia zodpovední za ničenie životného prostredia nemôžu zároveň zastávať funkcie na jeho ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pána Tatarellu o systéme environmentálnej značky Spoločenstva. Myslím si, že tento návrh dokonale zodpovedá európskemu akčnému plánu pre trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu a jeho hlavným cieľom je teda rozvíjanie dobrovoľného integrovaného systému, ktorý podporí spoločnosti, aby vylepšovali svoje výrobky s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov, nielen pokiaľ ide o stravu a ochranu spotrebiteľa, ale aj z hľadiska životného prostredia, dosahovaním vyšších noriem energetickej účinnosti a šetrnosti k životnému prostrediu. Preto blahoželám spravodajcovi k výbornej práci, ktorú vykonal v kontexte, ktorý je taký dôležitý a zásadný pre našich výrobcov vrátane tých najmenších, pretože zdôrazňovanie kvality a rešpektovanie stravovacích a ekologických zásad im pomôže vyniknúť a udržať sa nad vodou v stále sa prehlbujúcom globálnom a konkurenčnom scenári.

 
  
  

– Správa: Linda McAvan (A6-0084/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain a Eoin Ryan (UEN), písomne. – Európsky parlament uskutočňuje to, o čom káže v súvislosti so šetrným správaním sa k životnému prostrediu! Dobrovoľne sme sa podujali dennodenne zlepšovať naše environmentálne vlastnosti. Vo februári 2007 som osobne požiadal predsedajúceho o iniciovanie systému EMAS v Parlamente. Dnes sme hlasovali za systém EMAS, čo vyžaduje, aby ďalšie spoločnosti v EÚ urobili to isté.

Znížením nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie napríklad vypínaním osvetlenia, inteligentnými meračmi, senzorovým osvetlením a menšou spotrebou papiera Európsky parlament pracuje na tom, aby sa k životnému prostrediu správal šetrne. Výsledkom auditu v Parlamente bolo udelenie loga EMAS.

Dnešné áno rozšíreniu systému EMAS znamená áno väčšej informovanosti o životnom prostredí v členských štátoch. Tento plán sa snaží prejaviť uznanie a oceniť aktívne organizácie, ktoré idú nad rámec toho, čo od nich vyžadujú zákony o životnom prostredí, a ktoré sústavne zlepšujú spôsob, akým sa k životnému prostrediu správajú. Teraz je dôležité vytvoriť v celej Európskej únii harmonizovaný systém s jednotnými pravidlami; zaistiť užitočnosť a použiteľnosť tohto plánu nielen pre budovy, ale aj pre členské štáty. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité, aby sme tento právny predpis podporili.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o dobrovoľnej účasti organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS), pretože pomáha organizáciám určiť, monitorovať a zmerať ich vplyv na životné prostredie a poskytovať o tom informácie.

Systém EMAS bol po prvý raz zavedený v roku 1995 a rozšírený v roku 2001 ako pre organizácie verejného, tak aj súkromného sektora. Táto nová revízia je príležitosťou urobiť systém atraktívnejším a jednoduchším pre malé a stredné podniky a tiež sa pokúsiť zabezpečiť, aby mal systém EMAS rovnakú úroveň účasti, akú má v súčasnosti systém ISO 14001 (ktorý je vedúcim systémom environmentálneho riadenia v Európe).

Je dôležité tiež poznamenať, že uznanie systému EMAS ako referenčnej značky v systémoch environmentálneho riadenia je v súlade s cieľom EÚ v boji proti zmene klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Blahoželám pani McAvanovej k jej výbornej práci a vyslovujem svoju podporu jej správe o dobrovoľnej účasti organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) tým, že som za ňu hlasoval. Cieľ zlepšiť dlhodobé environmentálne vlastnosti organizácií je určite chvályhodný, ako sú aj všetky malé i rozsiahle zdroje vytvorené na jeho dosiahnutie. Aj ja sa pripájam k spravodajkyni a vítam zmeny navrhnuté Komisiou, najmä tú týkajúcu sa plánovaného zníženia poplatkov a menej častého predkladania správ zo strany malých a stredných podnikov, ktorých účasť v tomto systéme by bola náročnejšia, no nemenej dôležitá. Myslím si, že by sme tiež mali podporiť súlad definícií systému EMAS s jestvujúcimi definíciami systému ISO 14001, čo by uľahčilo prechod z jedného systému na druhý, a podporiť zjednodušenie jazyka, ktoré by veľmi pomohlo najmä malým organizáciám.

 
  
  

– Správa: Kathalijne Buitenweg (A6-0149/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis a Holger Krahmer (ALDE), písomne.(DE) Použitý právny základ, článok 13 odsek 1 Zmluvy o ES, nie je vhodný vzhľadom na to, že podľa názoru nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) nie je zachovaná zásada subsidiarity. Ustanovenie predmetných nariadení nepatrí do kompetencií zákonodarného orgánu EÚ, pretože tie vážnym spôsobom zasahujú do sebaurčenia členských štátov.

Boj proti diskriminácii v akejkoľvek forme a presadzovanie účasti zdravotne postihnutých ľudí na verejnom živote je veľmi dôležitou úlohou. Návrh, aby sa platnosť protidiskriminačných nariadení rozšírila prakticky do všetkých oblastí života, je však vzdialený od reality. Zásada prenesenia dôkazného bremena uvedená v smernici by znamenala, že súdny spor bude možné začať aj na základe obvinení, ktoré nie sú podložené dostatočnými dôkazmi. Príslušné osoby by potom museli odškodniť protistranu aj v prípade, že sa diskriminačného správania nedopustili, ale nepodarilo sa im dokázať svoju nevinu. Takéto povrchné vymedzenie pojmu prenesenia dôkazného bremena je preto diskutabilné z hľadiska zlučiteľnosti s konaním v zmysle zásad právneho štátu. Bude to vytvárať neistotu a podporovať zneužívanie. Toto nemôže byť zmyslom existencie pokrokovej antidiskriminačnej politiky.

Predmetom ďalšieho preskúmania musí byť aj skutočnosť, že Komisia v súčasnosti pokračuje v konaní proti viacerým členským štátom v súvislosti s nedostatočnou transpozíciou existujúcich európskych smerníc o antidiskriminačnej politike. Doteraz však neexistuje prehľad nariadení transponovaných k dnešnému dňu, aby na jeho základe bolo možné určiť potrebu nových nariadení, ktoré sa požadujú. Predovšetkým Nemecko už výrazne prekročilo predchádzajúce ustanovenia Bruselu. Preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. – Ja a moji britskí kolegovia z radov konzervatívcov môžeme s väčšinou tejto správy súhlasiť a odmietame diskrimináciu vo všetkých jej formách, a z celého srdca podporujeme poskytovanie rovnakých príležitostí pre ľudí bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie, rasu, náboženské vyznanie či sexuálnu orientáciu. V otázke prenesenia dôkazného bremena zo žalujúceho na žalovaného však máme vážne pochybnosti. Konzervatívci Spojeného kráľovstva sa domnievajú, že v prípadoch diskriminácie zrejmej na prvý pohľad musí v súlade s britským právom zostať na žalujúcej strane, aby predložila dôkazy o takýchto prípadoch diskriminácie. Preto sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písomne. – (NL) Hlasoval som dôrazne proti tejto správe. Netreba pripomínať, že všetci sme proti diskriminácii voči ľuďom na základe ich zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a podobne. Otázkou ostáva len to, či by sa do toho mala zapájať Európa. Nemyslím si to. Opatrenia na zvládnutie diskriminácie by mali ostať výlučne v právomoci členských štátov. Preto som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81, ktorý zaistí, že príslušný návrh smernice významne naruší zásadu subsidiarity. Okrem toho táto správa tiež obsahuje množstvo odporúčaní, ktoré sú v rozpore so základnými demokratickými zásadami a princípmi právneho štátu. Aby som uviedol aspoň jeden príklad, hoci táto správa nabáda ľudí k nediskriminácii na základe vierovyznania, výslovne umožňuje diskrimináciu na základe politického presvedčenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne.(NL) Hlasoval som proti tejto správe, ktorá je ďalšou z mnohých správ presiaknutých politickou korektnosťou, ak pre nič iné tak preto, že tento návrh porušuje zásadu subsidiarity EÚ a zahŕňa veľké množstvo byrokracie. Netreba pripomínať, že aj ja som proti všetkým formám diskriminácie na základe zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie. Táto správa však obsahuje množstvo odporúčaní, ktoré sú v rozpore s najzákladnejšími princípmi právneho štátu. Diskrimináciu skutočne z ničoho nič povoľuje, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe politickej orientácie. Potom môžeme zásadu rovnosti úplne zrušiť. To je smiešne.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Táto správa sa snaží chrániť tých, ktorí sú nespravodlivo odsunutí na okraj spoločnosti, a zaistiť, aby mali náležité a primerané prostriedky na riešenie svojej situácie. S radosťou som ju podporila. Má širokú podporu sociálnych platforiem a občianskej spoločnosti. Som spokojná, že nezasahuje do kompetencií členských štátov v nasledujúcich oblastiach:

– vzdelávanie,

– prístup k náboženským inštitúciám,

– záležitosti manželstva alebo rodinného stavu,

– vzťah medzi cirkvou a štátom,

– sekulárna povaha štátu a jeho inštitúcií,

– štatút náboženských organizácií a

– nosenie náboženských symbolov v škole.

Až donedávna malo Írsko veľmi aktívny Národný poradný výbor pre otázky rasizmu a interkulturalizmu (NCCRI), ako aj dobre financovaný Úrad pre rovnosť. Napriek dôležitosti práce, ktorú tieto subjekty vykonávali, okrem iných záležitostí kontrolovali právne predpisy pre rovnaké zaobchádzanie, tieto subjekty zanikli po výraznom znížení ich financovania. Je dôležité, aby sme tieto skupiny a ich prácu neprestali podporovať.

Správa pani Buitenwegovej jasne vymedzuje isté oblasti, ktoré ostávajú súčasťou kompetencií každého členského štátu, no pokrok v európskom meradle je dôležitý pre dosiahnutie sociálnej a spravodlivejšej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o „rovnakom zaobchádzaní s osobami“, ktorá obsahuje niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie, posilňujúc ochranu občanov vrátane ľudí s postihnutím, ktorí sú obeťami diskriminácie.

Podľa údajov Eurobarometra z roku 2008 15 % Európanov vyhlásilo, že sa v minulom roku stali obeťou diskriminácie. To je neprijateľné, práve preto som privítala prijatie tohto textu Európskym parlamentom napriek nepochopiteľnému hlasovaniu proti zo strany pravice.

Považujem ho za veľmi dôležitý právny predpis na zakázanie priamej a nepriamej diskriminácie, viacnásobnej diskriminácie a diskriminácie na základe vzťahu k určitej osobe z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, alebo rodovej príslušnosti v množstve oblastí ako sociálna ochrana, vzdelávanie a prístup k tovarom a službám, a ich poskytovaniu, ako napríklad bývanie, doprava, telekomunikácie a zdravotníctvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Tento Parlament zohral významnú úlohu pri presadzovaní rovnakého zaobchádzania s ľuďmi na základe pohlavia, rasy, viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie v celej Únii.

Preto vítam túto správu, ktorá vyzýva na ďalšie posilnenie ustanovení na presadzovanie takejto rovnosti.

Moja jediná výhrada sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 39, ktorý v jednej časti tvrdí, že slobodu prejavu nemožno obmedzovať dokonca ani v prípadoch obťažovania. Obmedzenia slobody prejavu oprávnene upravujú právne predpisy v prípadoch urážky na cti a ohovárania. Rovnako nemôžete v kine beztrestne vykrikovať „horí“. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomuto konkrétnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu a hrozbe, ktorú by predstavoval pre menšiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Ochrana práv a ľudí, ktorí sú obeťami diskriminácie, musí byť pre EÚ prioritou, ale účinnou a užitočnou môže byť iba vtedy, ak bude zainteresovaným garantovať právnu istotu a zabráni vzniku neprimeranej záťaže pre vybrané hospodárske subjekty.

V tejto citlivej oblasti bola nevyhnutná obozretnosť v súvislosti s rešpektovaním rozdelenia kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi a je potrebné zabezpečiť, aby Parlament striktne dodržiaval právny základ.

Text, ktorý bol dnes prijatý, je do určitej miery prijateľný – najmä pokiaľ ide o boj proti diskriminácii voči postihnutým ľuďom – nejasné pojmy, ktoré obsahuje, právne neistoty, ktorých sa pridržiava, a zbytočné požiadavky, ktoré zavádza, ho robia právne nepraktickým a pre uplatňovanie neefektívnym.

Keďže si myslím, že rozsiahle nariadenie nemôže byť riešením, obhajoval som pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zamieta návrh Komisie, keďže súčasné texty týkajúce sa tejto problematiky v niekoľkých členských štátoch neboli uplatňované a sú predmetom konania o porušovaní predpisov.

Za týchto okolností, keďže podporujem cieľ tejto smernice, ale čiastočne s ňou nesúhlasím, som sa rozhodol zdržať záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písomne. – Budem hlasovať za túto správu najmä preto, že veľmi ráznym a konkrétnym spôsobom podporuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženstvo či vierovyznanie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu mimo pracovného trhu. Ako som však povedal, moja delegácia sa domnieva, že vnútroštátne reálie a obavy v rôznych členských štátoch treba vziať do úvahy (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28) pred zapracovaním pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Okrem toho musíme zaistiť, aby vydané právne predpisy neviedli k zvrátenej situácii a namiesto zaisťovania slobody prejavu slobodu prejavu obmedzovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne.(FR) Vždy som zaujímala pozitívny prístup k rozhodnému, účinnému boju proti všetkým formám diskriminácie a proti homofóbii v súlade so základnými hodnotami Európskej únie.

Ochrana práv a ľudí, ktorí sú obeťami diskriminácie, musí byť pre EÚ prioritou, ale účinnou a užitočnou môže byť iba vtedy, ak bude zainteresovaným zaručovať právnu istotu a zabráni vzniku neprimeranej záťaže pre vybrané hospodárske subjekty.

V tejto citlivej oblasti je nevyhnutná obozretnosť v súvislosti s rešpektovaním rozdelenia kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi a je potrebné zabezpečiť, aby Parlament striktne dodržiaval právny základ na európskej úrovni.

Text, ktorý bol dnes prijatý, je do určitej miery prijateľný – najmä pokiaľ ide o boj proti diskriminácii voči postihnutým ľuďom – nejasné pojmy, ktoré obsahuje, právne neistoty, ktorých sa pridržiava, a zbytočné požiadavky, ktoré zavádza, ho robia právne nepraktickým a pre uplatňovanie neefektívnym. Za týchto okolností, a hoci podporujem cieľ tejto smernice, rozhodla som sa zdržať záverečného hlasovania o tomto texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Blahoželám mojej kolegyni pani Buitenwegovej k tomu, že jej správa získala v tomto Parlamente podporu väčšiny. Diskriminácia na základe náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v európskej spoločnosti nemá miesto. Je správne, že právna ochrana sa rozšírila aj mimo pracovného trhu a navrhovaná smernica bude cenným nástrojom v boji proti neznášanlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Európska únia podporuje rovnosť nepretržite od roku 2000, a to stále viac a v čo najširšom zmysle slova: rovnosť medzi mužmi a ženami, medzi domácimi občanmi a cudzincami, medzi chorými a zdravými, medzi katolíkmi, moslimami, budhistami a ľuďmi vyznávajúcimi iné náboženstvá, rovnosť prístupu k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti, rovnosť na základe sexuálnej orientácie atď. Inak povedané, tento zoznam určite nie je vyčerpávajúci a v súčasnosti sa pracuje na návrhoch európskych smerníc, ktoré sa zaoberajú rovným prístupom k sociálnym službám a bývaniu.

Máme novú smernicu, ktorej zámerom je pod zásterkou legitímneho boja proti diskriminácii voči zdravotne postihnutým ľuďom regulovať, alebo lepšie povedané obmedzovať takmer každú oblasť, ktorá sa spája so zmluvnou, prípadne inou slobodou voľby.

V takomto vynútenom nariadení existuje množstvo skrytých nástrah. V skutočnosti tieto nové európske opatrenia nielenže zvýšia európsku byrokraciu a záťaž, ale reálne ohrozia ďalšie základné slobody a práva, najmä slobodu vierovyznania, zhromažďovania a prejavu a slobodu tlače.

V mene rovnosti tu máme cenzorov a diktátorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne.(FR) Je mi veľmi ľúto, že som sa pri hlasovaní o správe pani Buitenwegovej o rovnakom zaobchádzaní musela zdržať hlasovania.

Zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na politické alebo náboženské presvedčenie, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie je jedným zo základných princípov Európskej únie. Realita každodenného života potvrdzuje, že v členských štátoch máme v tejto oblasti čo zlepšovať. Urážlivé poznámky smerom k starším ľuďom, ktorých sme stále svedkami, sú toho jasným príkladom.

Spôsoby riešenia a možnosti, ktoré sa uvádzajú v tejto správe, však nemôžem podporiť. Mám veľké obavy, že dobrý úmysel bude viesť k nekonečným sporom a k zbytočnej byrokracii, ktoré sú v rozpore s očakávaným cieľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Strana June List verí, že EÚ je úniou hodnôt, preto širšiu smernicu proti diskriminácii veľmi podporujem. Podľa môjho názoru by smernica mala byť súčasťou fungujúceho vnútorného trhu, ktorý bude rešpektovať nedotknuteľné ľudské práva. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa zabránilo diskriminácii ľudí na základe zdravotného postihnutia.

Podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87, pretože si myslím, že daňoví poplatníci každej krajiny by mali zdravotne postihnutým zabezpečiť dostatočný príjem, na základe ktorého sa budú môcť považovať na úverovom trhu za dôveryhodných dlžníkov. Samozrejme, hlasoval som za správu v celom jej rozsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), písomne.(NL) Keďže holandskí kresťanskí demokrati (CDA) vždy dôrazne obhajovali pravidlá, ktoré zabezpečia rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na ich náboženstvo, vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, myšlienku tejto smernice podporujeme.

Právne predpisy v tejto oblasti však musia byť dôkladne vypracované. CDA považuje mnohé právne vymedzenia v texte za veľmi rozporuplné a očakáva – ako mnohí iní – že text sa stane predmetom rôznych súdnych konaní.

CDA je proti návrhu prenesenia dôkazného bremena. Pre nás je každý, komu sa nedokázala vina, nevinný. CDA sa nemôže stotožniť s návrhom, ktorý hovorí, že obvinení musia sami dokazovať svoju nevinu.

Okrem toho nás mrzí, že Socialistická skupina v Európskom parlamente a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, zjavne pod tlakom volieb, vniesli do tohto textu ešte väčšiu nerovnováhu v dôsledku zavedenia veľkého množstva nových prvkov a hlasovania po častiach. Preto CDA nemohla túto správu podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. – Máme pred sebou dôležitú správu s vážnymi dôsledkami pre občanov EÚ.

Proti zásade rovnakého zaobchádzania ťažko namietať, táto správa sa však v Parlamente javí ako veľmi sporná, a to nielen medzi jednotlivými skupinami, ale dokonca aj vo vnútri politických skupín.

Hlasovala som proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 81 a za zamietnutie tejto správy v plnom rozsahu. Stretla som sa s mnohými záujmovými skupinami zdravotne postihnutých, ktoré lobovali a žiadali brať ohľad na ich postavenie. Európske fórum zdravotného postihnutia veľmi zdôrazňuje najmä to, že potrebujeme právne predpisy EÚ s cieľom ochrániť ľudí so zdravotným postihnutím pred diskrimináciou.

V súvislosti s návrhom vyjadrili mnohé členské štáty v Rade znepokojenie, počnúc právnym základom až po rozsah návrhu, a vyjadrili obavy, že by návrh mohol zasahovať do oblastí, ktoré patria do vnútroštátnych kompetencií, ako sú vzdelávanie, sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť.

Musíme si tiež vysvetliť, že adopcia a reprodukčné práva (vrátane asistovanej reprodukcie) nepatria do pôsobnosti smernice.

Hlasovala som proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 28 v snahe zabezpečiť odkaz na vnútroštátne rodinné právo a týka sa to aj reprodukčných práv. Parlament tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zamietol, preto som sa zdržala záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne.(NL) Dnes som spolu s euroskeptickými členmi našej skupiny hlasoval za správu pani Buitenwegovej o rovnakom zaobchádzaní. S obsahom jej návrhov plne súhlasíme, preto nás mrzí, že mnohí poslanci, ktorí presadzujú „viac Európy“, hlasovali proti návrhu. Žiaľ, niektoré strany sa pred hlasovaním vyjadrili, že naše rozhodnutie hlasovať za správu je bezcharakterné.

V národných parlamentoch a národných vládach členských štátov EÚ sa často objavuje otázka, či by EÚ nemala mať viac kompetencií. Rozšírenie kompetencií býva často na úkor rozhodovania na nižšej úrovni, ktoré zainteresovaným zaručujú maximálny možný vplyv. V takýchto prípadoch naša strana, holandská Socialistická strana, nesúhlasí. V Európskom parlamente sa však kladie dôraz viac na vykonávanie kompetencií EÚ alebo inými slovami na obsah. V dôsledku toho vždy hlasujeme za to, čo považujeme za zlepšenie, a proti tomu, čo považujeme za zmenu k horšiemu. Rozhodnutie konať týmto spôsobom neznamená, že by sme nechceli tieto oblasti ponechať Rade, ktorá zaznamenala horší európsky priemer, ako je priemer v Holandsku a v mnohých iných členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu je zásada, ktorá ďaleko prekračuje právo Spoločenstva: je to nescudziteľné ľudské právo. Preto som musel hlasovať proti správe pani Buitenwegovej o návrhu na smernicu Rady. Verím, že jediným cieľom tejto smernice je kontrolovať oblasti, v ktorých by Európska únia mala byť veľmi aktívna a zainteresovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. – Hlasoval som za správu Kathalijne Marie Buitenwegovej o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Považujem za absolútne škandalózne, že v 21. storočí v Európskom parlamente ešte stále vyjadrujeme nesúhlas s niečím takým samozrejmým, ako je rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi. Fakt, že 226 poslancov hlasovalo proti správe, bol pre mňa nepríjemným prekvapením a jasným signálom nebezpečenstva, ktoré nemôžeme ignorovať.

Toleranciu považujeme za jeden zo základných pilierov Európskej únie a boj proti každej forme diskriminácie musí byť našou najvyššou prioritou. Motto Európskej únie „zjednotení v rozmanitosti“ sa nevzťahuje len na rôzne národnosti EÚ, ale predovšetkým na občanov Európskej únie s individuálnymi osobitosťami. Všetci občania EÚ sú si rovní a tak s nimi musíme aj zaobchádzať. Iba tak môže Európska únia naplniť svoje motto.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne.(FR) Ochrana práv a ľudí, ktorí sú obeťami diskriminácie, musí byť pre EÚ prioritou, ale môže byť účinnou a užitočnou iba vtedy, ak bude zainteresovaným garantovať právnu istotu a zabráni vzniku neprimeranej záťaže pre vybrané hospodárske subjekty.

V tejto oblasti je nevyhnutná obozretnosť pri rešpektovaním rozdelenia kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi a je potrebné zabezpečiť, aby Parlament striktne dodržiaval právny základ.

Text, ktorý bol dnes prijatý, je do určitej miery prijateľný, najmä pokiaľ ide o boj proti diskriminácii voči postihnutým ľuďom, ale nejasné pojmy, ktoré obsahuje, právne neistoty, ktorých sa pridržiava a zbytočné požiadavky, ktoré zavádza, ho robia právne nepraktickým a pre uplatňovanie neefektívnym.

Keďže rozsiahle nariadenie nemôže byť riešením, delegácia obhájila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zamieta návrh Komisie, keďže súčasné texty týkajúce sa tejto problematiky v niektorých členských štátoch neboli uplatňované a sú predmetom konania o porušovaní predpisov.

Napokon sa francúzska delegácia, ktorá podporuje cieľ tejto smernice, ale čiastočne s ňou nesúhlasí, rozhodla zdržať záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Diskriminácia predstavuje problém, ktorý je v čase zjednocovania Európy mimoriadne vážny a ktorý za žiadnych okolností nesmieme ignorovať. Napriek tomu, že sme o tejto problematike diskutovali už mnohokrát, výsledky sú stále neuspokojivé.

Rôzne formy diskriminácie zostávajú vážnym problémom. Diskriminácia na základe etnického alebo rasového pôvodu je na pracovnom trhu i mimo neho zakázaná. Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu náboženského vyznania, svetonázoru, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie je v súčasnosti zakázané iba na pracovisku.

Myslím si, že by sme mali venovať pozornosť boju proti diskriminácii nielen v profesionálnej sfére, ale aj mimo nej. Diskriminácia by sa mala posudzovať rovnako bez ohľadu na jej formu.

Prevenciu rozdielneho zaobchádzania považujeme za veľmi dôležitú, ale nesmieme zabúdať na ľudí, ktorí sú diskriminovaní. Musíme zabezpečiť, aby mohli uplatňovať svoje práva, a musíme sa usilovať o to, aby tí, ktorí diskriminujú, boli spravodlivo potrestaní.

Diskriminácia je veľmi dôležitou problematikou vo vzťahu k osobnému životu občanov, ako aj v procese európskej integrácie. Úplne súhlasím so spravodajkyňou pani Buitenwegovou a ďakujem jej za veľmi dobrú a komplexnú správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne.(NL) Ako právnička jednoducho nemôžem akceptovať prenesenie dôkazného bremena na európskej úrovni, ako bolo navrhované v novej antidiskriminačnej smernici. Napokon, je takmer nemožné dokázať niečo, čo sa nestalo, oveľa ľahšie je dokázať opak.

Pre EÚ je však nevyhnutné zabezpečiť, aby jej správne hlavné zásady a hodnoty uvedené v Zmluve o EÚ, mohli jej občania využiť v praxi. Z toho dôvodu sú horizontálne právne predpisy v tejto oblasti vítané. Preto som hlasovala za správu pani Buitenwegovej v celom jej rozsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(SK) Hlasovala som s PPE-DE proti nediskriminačnej smernici z dôvodu jej negatívnych dôsledkov na občanov EÚ. Ľavicová väčšina dnes ukázala, že európske inštitúcie nechcú zmenšovať byrokraciu platenú z daní občanov. Uznesenie prináša dôkaz, že EÚ chce rozširovať pravidlá vo všetkých oblastiach života občanov v členských štátoch. Je to zlý signál.

Avšak toto uznesenie nemá žiaden vplyv na legislatívny proces. Až Rada musí rozhodnúť jednomyseľne.

Som proti akejkoľvek diskriminácii. Pôvodne smernica predpokladala potláčať diskrimináciu voči zdravotne postihnutým a starším. Aj ja som sa vždy angažovala za ochranu týchto osôb. V kalných vodách sa však najlepšie loví a táto direktíva mi to pripomína.

Lobby si spravila rukojemníka zo skutočnej diskriminácie, keď k nej pridala sexuálnu orientáciu, náboženstvo alebo presvedčenie. Tieto formy diskriminácie neboli nikdy definované v žiadnom dokumente EÚ. Dôsledky môžu byť dramatické.

Nikto nemôže spresniť obsah formulácie sexuálna orientácia a diskriminácia na jej základe. To je potenciálne nebezpečenstvo pre vysvetľovanie smernice. Nediskriminácia z dôvodu „presvedčenia“ je tiež problematická. Sekty alebo politickí extrémisti môžu využívať túto smernicu a masmédia ich nemôžu odmietať. Cirkevné školy nemôžu vyberať profesorov s prihliadaním na svoje náboženstvo. Poisťovne nebudú môcť zohľadňovať informácie na spresnenie poisťovacích rizík. Výška poistenia bude narastať.

Okrem toho je niekoľko smerníc a medzinárodných dokumentov, ktoré chránia starších a postihnutých, ktoré nie sú aplikované členskými štátmi.

 
  
  

– Návrh uznesenia: B6-0177/2009 (Dialóg EÚ – Bielorusko)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne. (NL) Toto uznesenie je viac-menej nevyhovujúce a mali by sme oceniť fakt, že sprostredkúva politický dialóg, ktorý je jednoznačne závislý od dosiahnutia pokroku v oblasti ľudských práv a vnútornej slobody. V tejto oblasti si režim stále vyžaduje zdokonalenie, najmä pokiaľ ide o slobodu slova a prejavu, slobodu tlače a slobodu demokratickej opozície a médií.

Existuje však veľa dôkazov, že posledné ústupky režimu sú len kozmetickými úpravami, ktoré nariadil prezident – diktátor Lukašenko, aby vyhovel požiadavkám okolitého sveta. Na začatie normálneho dialógu s Bieloruskom je veľmi skoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Toto je ďalšie uznesenie, v ktorom je vo vzťahu k Bielorusku hlboko zakorenená predstava o zasahovaní a stigmatizácii a ktoré sa jasne snaží ovplyvňovať vnútorné záležitosti tejto krajiny.

Podľa tajomnej filozofie manicheizmu cieľ znie jasne: EÚ neakceptuje schválenie suverenity Bieloruska a jeho definíciu nezávislej politiky, ktorá je v rozpore so záujmami EÚ/NATO/USA a snaží sa ich obchádzať.

EÚ sa preto rozhodla pohroziť sankciami v prípade, ak táto krajina prijme opatrenia, ktoré si to budú vyžadovať, ide napríklad o skutočnosť, že: „demokratická opozícia Bieloruska a občianska spoločnosť sa musia zúčastňovať na dialógu medzi EÚ a Bieloruskom“, výzvu Komisii, aby „v plnej miere a účinne využívala možnosti podpory občianskej spoločnosti a demokratického vývoja v Bielorusku prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, EIDHR“, alebo aby „poskytla finančnú podporu nezávislému bieloruskému televíznemu kanálu Belsat“.

Súhlasila by niektorá z krajín EÚ s takýmito podmienkami? Pokrytectvo tohto postoja je zrejmé, najmä ak „európska rodina“ takzvaných „demokratických národov“ ani jediným slovom neodsúdila obrovský masaker, ktorý spáchala izraelská armáda voči palestínskym ľuďom v pásme Gazy, alebo zločinecké lety CIA, na ktorých majú európske štáty v podstate spoluvinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne.(PL) Dámy a páni, hlasoval som za prijatie uznesenia o hodnotení dialógu EÚ a Bieloruska. Som rád, že rovnako ako všeobecné hodnotenie politickej scény, aj uznesenie spomína konkrétne očakávania vo vzťahu k bieloruským úradom. Dialóg sa, samozrejme, nevedie len preto, aby bol. Mal by smerovať k zlepšeniu situácie v prípadoch, ktoré si zlepšenie z rôznych dôvodov vyžadujú. Nerobíme si žiadne ilúzie o tom, že by situácia v Bielorusku bola ideálna.

Preto očakávame, že sa preskúmajú rozhodnutia v prípade verbovania mladých aktivistov Franaka Viačorku, Ivana Šylu a Zmitera Fedaruka. Orgány ich nesmú držať ako „rukojemníkov“. Franak Viačorka je synom dobre známeho opozičného aktivistu. Verbovanie by sa nemalo využívať ako nástroj na vykonávanie politiky. Vyzývame tiež orgány, aby uznali Úniu Poliakov v Bielorusku a jeho predsedníčku Angeliku Borysovú, ktorá bola zvolená do funkcie 15. marca 2009. Chceme, aby bieloruské úrady nariadili preskúmanie rozsudkov vynesených nad 11 účastníkmi demonštrácie, ktorá sa konala v januári 2008.

Tieto veľmi konkrétne prípady by umožnili bieloruským úradom ukázať dobrú vôľu a želanie viesť skutočný dialóg. Dúfam, že Bielorusko túto príležitosť využije. Bude to prospešné pre samotné Bielorusko, Bielorusov, pre Európsku úniu a pre vzťahy medzi Bieloruskom a Európou. Ďakujem.

 
  
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0165/2009 (Svedomie Európy a totalitarizmus)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Ak máme budovať Európu, nesmieme dopustiť, aby sa ignorovali historické fakty a aby sa zabúdalo na tragické udalosti v našich dejinách. Spomienka na obete zločinov proti ľudskosti by mala byť jedným zo základných prvkov výučby dejín a formovania povedomia mladých ľudí v Európe. Neznalosť dejín vedie nielen k ich skresľovaniu, ale aj k vytváraniu rôznych nebezpečných foriem nacionalizmu. Chcel by som, aby sa európska spoločnosť dozvedela viac o poľských hrdinoch, napríklad o rotmajstrovi Witoldovi Pileckom. Musíme mať na pamäti, že chápanie minulosti celej Európy, nielen jej západnej časti, je pre budovanie spoločnej budúcnosti kľúčové.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne.(NL) Hlasoval som za toto nestranné uznesenie, ktoré odsudzuje totalitarizmus v každej podobe alebo forme. 20. storočie bolo storočím najväčších masakrov v dejinách. Nacistické Nemecko, sovietske Rusko, Kambodža, Čína a Rwanda nám pripomínajú absolútne šialenstvo a krutosť, ktoré sú ľudia schopní spôsobiť svojim blížnym, keď tyrania zvíťazí nad slobodou. Mám však jednu výhradu. Odmietam vytváranie hierarchie utrpenia. Každý prípad utrpenia je špecifický a zasluhuje si našu úctu, či už ide o Židov, Tutsiov, kulakov, ruských vojnových zajatcov alebo poľských kňazov. Preto som sa v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 19 zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za nariadenie o totalitných režimoch. Som presvedčená, že Európa nebude nikdy zjednotená, ak nedokáže dosiahnuť spoločný názor na svoje dejiny a nebude viesť úprimnú a dôkladnú diskusiu o zločinoch páchaných nacizmom, stalinizmom a fašistickým a komunistickým režimom počas minulého storočia.

Myslím si, že proces európskej integrácie bol úspešný a viedol k vytvoreniu Európskej únie, ktorej členmi sú v súčasnosti aj krajiny strednej a východnej Európy, ktoré od konca druhej svetovej vojny až do začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia žili v komunistických režimoch, pričom skoršie pristúpenie Grécka, Španielska a Portugalska, ktoré žili dlhé obdobie v područí fašistického režimu, pomohlo upevniť demokraciu na juhu Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Som síce za maximálnu objektivitu pri analýze histórie Európy a pripúšťam strašné zločiny stalinistického Ruska, obávam sa však, že toto uznesenie obsahuje prvky historického revizionizmu, ktorý odporuje potrebe objektívnej analýzy.

Nechcem dať zločiny nacistov, holokaust, genocídu šiestich miliónov Židov, pri ktorej zomierali aj komunisti, odborári a postihnutí, na jednu úroveň so zločinmi stalinistického Ruska. Hrozí, že tento politický relativizmus zmierni špecifický charakter nacistických zločinov, čím poskytne intelektuálnu podporu dnešným neonacistom a fašistom, z ktorých niektorí sú dnes v tomto Parlamente prítomní.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Návrh uznesenia, ktorý predložilo päť najväčších skupín Parlamentu, obsahuje mnoho dôležitých pohľadov na európsku históriu v posledných 100 rokoch. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, najmä tie, ktoré predložila Skupina Únie za Európu národov, sú tiež chvályhodné, ale z edičných dôvodov nemôžu byť do textu uznesenia zahrnuté všetky návrhy. Existuje mnoho tragédií a individuálnych hrdinských činov, ktoré by mohli byť opísané v uznesení o svedomí a totalitných režimoch. Nemáme, bohužiaľ, priestor na všetko a to je dôvod, prečo sme boli nútení hlasovať proti niektorým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uznesenia.

Hlasovali sme však za uznesenie ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto hanebné uznesenie schválené Parlamentom je súčasťou konania zameraného na prekrútenie historickej pravdy a majú ho na svedomí reakcionári a tí, ktorí vyhľadávajú pomstu: porazení druhej svetovej vojny. Sú to tí istí ľudia, ktorí vo svojich vlastných krajinách rehabilitujú napríklad kolaborantov krutých zločinov nacistov.

Cieľom je postaviť neofašizmus do dobrého svetla a odsúdiť komunizmus. Inak povedané postaviť diktátora a utláčateľa do dobrého svetla a zároveň odsúdiť ich obete a tých, ktorých utláčali. Cieľom je zmazať rozhodujúci prínos komunistov a Sovietskeho zväzu k porazeniu nacizmu/fašizmu, ich úlohu pri zlepšení životných podmienok pracovníkov, ich prínos k oslobodeniu ľudí z koloniálneho nevoľníctva a úlohu, ktorú hrali pri boji proti vykorisťovaniu a vojne po druhej svetovej vojne.

V Portugalsku bojovala Portugalská komunistická strana viac ako ktokoľvek iný za slobodu, demokraciu, mier, ľudské práva, slušné životné podmienky pre portugalský ľud, za slobodu ľudí kolonizovaných fašizmom a za úspechy obsiahnuté v ústave Portugalskej republiky, ktorá má teraz 33 rokov.

V skutočnosti je zámerom tohto uznesenia kriminalizácia komunistov, ich aktivít a ideálov.

Takéto uznesenie je pre kapitalizmus ešte závažnejšie v období súčasnej vážnej krízy, ktorá spôsobuje, že boj za mier, demokraciu a spoločenský pokrok sú dôležitou požiadavkou dnešnej doby.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Je nám samozrejme ľúto obetí všetkých agresívnych a autoritárskych režimov bez ohľadu na zverstvá, ktoré boli spáchané v Európe alebo napríklad v bývalých európskych kolóniách. Veľmi nás však znepokojujú všetky priame alebo nepriame snahy politikov alebo parlamentov, ktoré sa snažia ovplyvniť všeobecné vnímanie historických faktov. Túto úlohu by sme mali prenechať nezávislému akademickému výskumu a verejnej diskusii. Inak riskujeme, že každá nová väčšina v Parlamente sa bude snažiť minulosť zmeniť označením najhorších nepriateľov spoločnosti a že rozprava o európskej minulosti sa využije na krátkodobé účely kampane. Preto sme sa rozhodli zdržať sa konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Eleni Koppa (PSE), písomne.(EL) Parlamentná skupina PASOK hlasovala proti návrhu uznesenia, pretože neprijateľným spôsobom prirovnáva nacizmus ku komunizmu.

Odsudzujeme ohavné zločiny oboch, nacizmu a aj stalinizmu.

Myslíme si, že toto prirovnanie neprispieva k pochopeniu charakteristických čŕt týchto dvoch totalitných režimov.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne.(NL) V protiklade s odporúčaním mojej strany, ktorá toto uznesenie považuje za zbytočné, som hlasoval za uznesenie o totalitných režimoch. Rozhodol som sa pre jednoznačné zavrhnutie všetkých pokusov dosiahnuť politické ciele pomocou násilia, väznenia, zastrašovania a iných foriem útlaku. 20. storočie bolo storočím veľkých populárnych hnutí, ktoré boli zaslepené myšlienkou, že sú súčasťou historického zlomu. Akýkoľvek zločin slúžil na dosiahnutie toho, čo oni chápali ako ideálny svet, a na jeho trvalú ochranu pred zmenami. Pre niektorých pozostával tento ideálny svet z rovnosti pre všetkých, výrazného poskytovania služieb štátom, presunu výrobných prostriedkov do rúk ľudu a odstránenia starých privilégií, z ktorých ťažili zvýhodnené skupiny. Pre iných to znamenalo zachovanie tradícií, nerovnosti, mocenského postavenia a privilégií. Viem sa stotožniť s prvou skupinou, ale nie s druhou.

Z dôvodu používania násilia budú obidve skupiny navždy očierňované. Nikto si nespomenie na ich ciele, ale každý si zapamätá ich prostriedky. Toto obdobie musí rozhodne zostať minulosťou. Hoci nie v každom prípade súhlasím so znením uznesenia, myslím si, že má význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Žiadny parlament, žiadna parlamentná väčšina pozostávajúca zo zástupcov a pomocníkov barbarského kapitalistického systému nesmie používať ohováranie, klamstvá a podvrhy na vymazanie histórie sociálnej revolúcie, ktorú ľudia napísali a podpísali svojou krvou. Žiadne zlostné protikomunistické hnutie nemôže zmazať obrovský prínos socializmu, jeho neslýchané úspechy a jeho zrušenie vykorisťovania človeka človekom.

Spoločný návrh uznesenia predložený skupinou Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou a Skupinou Únie za Európu národov, ktorý neopísateľne nevkusným spôsobom podporila aj Socialistická skupina v Európskom parlamente, kladie fašizmus na rovnakú úroveň s komunizmom, nacistické fašistické režimy so socialistickými režimami.

S úbohým heslom quid pro quo navrhujú Európsky deň spomienky na páchateľov a obete. Tak zbavujú fašizmus viny, obviňujú socializmus a očisťujú imperializmus od zločinov, ktorých sa dopustil a ktorých sa dopúšťa aj dnes. Ideovo propagujú kapitalizmus ako jediný „demokratický systém“.

Všetky politické sily, ktoré takticky vyčkávajú, čím tejto spiatočníckej politike poskytujú alibi, tiež nesú závažnú zodpovednosť za túto protikomunistickú hystériu.

Grécka komunistická strana vyzýva pracujúcu triedu a všetkých pokrokových ľudí, aby odsúdili antikomunizmus a jeho priaznivcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) 20. storočie bolo poznačené zločinmi totalitných komunistických a nacistických režimov brutálne spáchanými na miliónoch nevinných ľudí. Európska integrácia bola priamou odpoveďou na vojny a teror spôsobený totalitnými režimami na európskom kontinente.

Som presvedčená, že Európa nebude nikdy zjednotená, ak sa nedokáže spojiť v názore na svoje dejiny, preto som hlasovala za uznesenie o svedomí Európy a totalitných režimoch. Musíme uznať komunizmus a nacizmus ako spoločné dedičstvo a viesť odbornú diskusiu o všetkých zločinoch totalitných režimov minulého storočia. Dlžíme to našej mladej generácii, ktorá už v týchto režimoch nevyrastala a jej vedomosti o totalitách všetkého druhu sú aj po piatich rokoch po rozšírení v roku 2004 alarmujúco povrchné a nedostatočné. Mnohí ani dnes nevedia o režimoch, ktoré terorizovali ich spoluobčanov v strednej a východnej Európe vyše 40 rokov a oddeľovali ich od demokratickej Európy železnou oponou a Berlínskym múrom.

V roku 2009 oslávime 20. výročie pádu komunistických diktatúr v strednej a východnej Európe a pádu berlínskeho múru, preto verím, že práve pri tejto príležitosti všetky vlády EÚ vyhlásia 23. august za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu.

Bude to zadosťučinenie pre všetky obete totalitných režimov a silná a jednoznačná záruka, že tieto udalosti sa v Európe už nikdy nezopakujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Zamýšľam hlasovať za návrh uznesenia o svedomí Európy a totalitných režimoch.

Som presvedčený, že Európa si musí viac uvedomiť zločiny spáchané totalitnými a nedemokratickými režimami, pretože si myslím, že európsku integráciu nemôžeme posilniť bez podpory uchovania našej historickej pamäte, za podmienky, že uznáme všetky stránky európskej minulosti.

Podporujem tiež návrh na vyhlásenie „Európskeho dňa spomienky“ na obete všetkých totalitných a autoritatívnych režimov.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Pre mnohých v Európe, a vlastne vo väčšej Európe, sú následky totality s jej miliónmi mŕtvymi kritickým historickým bodom. Pomohlo to sformovať mnoho názorov neskorších generácií, ale pre tých, ktorí v tomto období žili, predstavuje strašnú jazvu na európskom vývoji. Extrémizmus je stále aktuálnou hrozbou a títo extrémisti majú pri voľbách mimovoľného spojenca – ľahostajnosť. Ako politici sa musíme snažiť, aby si terajšie a budúce generácie boli vedomé nebezpečenstva, ktoré ohrozuje naše slobody a samotné naše životy. Z tohto dôvodu podporím tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE), písomne.(EL) Ostro odsudzujeme všetky formy totality a zároveň zdôrazňujeme, aké dôležité je nezabúdať na minulosť. Je to dôležitou súčasťou našej histórie.

Myslíme si však, že väčšinové rozhodnutia Parlamentu nie sú spôsobilé interpretovať historické fakty.

Posúdenie historických faktov je výsadnou úlohou historikov.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať sa dnešného hlasovania o spoločnom návrhu uznesenia o svedomí Európy a totalitných režimoch, ktorý predložili štyri politické skupiny vrátane Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), písomne.(FR) Pri viacerých príležitostiach sme mohli vyjadriť naše názory o opakujúcich sa vyhláseniach k téme „všetky totalitné režimy“.

Naša skupina bezvýhradne odsudzuje všetky formy totality. Bezvýhradne odsudzuje stalinizmus. Zároveň silno protestujeme proti pokusu zľahčovať nacizmus tým, že sa schová do odsúdenia všetkých totalitných režimov, ako je to opäť v prípade spoločného uznesenia, ktoré nám bolo predložené.

Z tohto dôvodu naša skupina odmieta zúčastniť sa hlasovania o tomto uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(SK) Odsúdenie totalitných režimov, ktoré prijali ideológiu nacizmu alebo komunizmu, má byť iba prvým krokom k úplnému odsúdeniu všetkých foriem neznášanlivosti, fanatizmu a ignorancie, ktoré potláčali a potláčajú základné práva a slobody jednotlivcov a národov. Každá ideológia, ktorá nerešpektuje dôstojnosť a život ľudskej osoby, je odsúdeniahodná a zásadne neprípustná.

Nacizmus a komunizmus sú ideológie, ktoré boli predsa inšpirované staršími ideológiami. Tieto sa formovali v 19. storočí a etablovali sa aj ako štátoprávne zásady a princípy vtedajších európskych štátov. Tieto ideológie ako militarizmus, šovinistický nacionalizmus, imperializmus, radikalizmus a neskôr aj fašizmus boli vo svojej podstate nehumánne a zhubné, a preto si zasluhujú explicitné odsúdenie, rovnako ako ideológie, ktoré sa objavili následne vo forme komunizmu a nacizmu.

Zvlášť to musíme zdôrazňovať v dnešnej dobe, ktorá je dobou neistou a mimoriadne zložitou. Nedovoľme teda, aby vznikali nové politické prúdy inšpirované rovnakými protiľudskými myšlienkami, ktoré stáli za nacizmom a komunizmom. Proti netolerancii sa dá bojovať jedine nekompromisne bez výnimiek a preto žiadame, aby sa text „boja proti totalite“ zmenil na text „boja proti všetkým štátnym režimom, ktoré viedli k potláčaniu ľudskej dôstojnosti, slobody a výnimočnosti každého jednotlivca“.

 
  
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0166/2009 (Úloha kultúry)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za spoločné uznesenie o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov, pretože si myslím, že EÚ musí silnejšie podporiť kultúrne projekty.

Domnievam sa, že stratégie regionálneho a miestneho rozvoja, ktoré zahŕňajú kultúru, tvorivosť a umenie, významnou mierou prispievajú k zlepšovaniu kvality života v európskych regiónoch a mestách prostredníctvom podporovania kultúrnej rozmanitosti, demokracie, účasti a medzikultúrneho dialógu.

Uznesenie vyzýva Komisiu, aby predložila zelenú knihu s možnou škálou opatrení na moderné kultúrne aktivity zamerané na posilňovanie kultúrneho rozvoja európskych regiónov.

Som presvedčený, že kultúrny duch Európy je dôležitý prostriedok na zbližovanie Európanov takým spôsobom, ktorý rešpektuje ich rozdielnu kultúrnu a jazykovú identitu. Európske kultúry predstavujú strategické faktory pri rozvoji Európy na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni inštitúcií Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Kultúra je politickou oblasťou, ktorá patrí do politickej právomoci jednotlivých členských štátov. Toto uznesenie rozoberá záležitosti, ktoré nepatria do kompetencie Európskej únie. Keďže zásadu subsidiarity berieme vážne, myslíme si, že parlamentný Výbor pre kultúru a vzdelávanie by sa mal zrušiť.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Kultúra je dôležitým prvkom trvalo udržateľného rozvoja európskych regiónov, preto koncepcia rozvoja každého regiónu musí obsahovať aj kultúrny rozmer. Stratégia, ktorá zahŕňa kultúru, tvorivosť a umenie, významnou mierou prispieva ku skvalitňovaniu života obyvateľov v mestách aj na vidieku.

Na relatívne malom priestore, aký predstavuje moja krajina Slovensko, máme rôznorodé a vnútorne diferencované kultúrne regióny. Kultúrne tradície, ktoré tu počas stáročí vznikali, spočívajú v neobyčajnej pestrosti foriem, typov a variantov prejavov ľudovej kultúry.

Napríklad v mojom regióne Stará Ľubovňa na severovýchode Slovenska nájdete kultúru slovenskú, nemeckú, rusínsku, goralskú aj rómsku. Každá obec si každoročne organizuje svoje kultúrne slávnosti, ktoré prilákajú do nášho regiónu veľké množstvo návštevníkov. V pestrosti krojov, piesní a tancov sa utužuje partnerstvo medzi európskymi regiónmi. Kultúrne projekty vychádzajú z iniciatív občianskej spoločnosti a zaslúžia si pozornosť, a hlavne podporu, aj Európskej komisie. Žiaľ, že finančné prostriedky sa každým rokom na kultúrne projekty znižujú, preto miestne samosprávy majú vážny problém si tieto obdivuhodné a jedinečné kultúrne tradície udržať.

Som presvedčená, že Komisia by mala predložiť zelenú knihu s možnou paletou opatrení na podporu kultúrnych aktivít zameraných na posilňovanie kultúrneho rozvoja európskych regiónov, preto som v hlasovaní podporila uznesenie o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som proti tomuto návrhu uznesenia o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov.

Hoci uznávam, že navrhnuté iniciatívy poháňa obdivuhodný cieľ podporovať regionálny a miestny rozvoj v rámci EÚ, nemyslím si, že sú dostatočné na dosiahnutie takýchto cieľov. Predovšetkým pochybujem, že tieto iniciatívy budú účinné pri podporovaní jazykovej a kultúrnej identity, keďže ich nepodporujú ďalšie rozsiahlejšie iniciatívy alebo stratégie.

 
  
  

– Správa: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Rusko zostáva dôležitým strategickým partnerom EÚ. Máme spoločné záujmy ako boj proti šíreniu jadrových zbraní a mier na Blízkom východe. Rusko hrá aj dôležitú diplomatickú úlohu nielen ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN, ale aj pri ovplyvňovaní Iránu. Preto potrebujeme pomoc Ruska pri presvedčovaní Iránu, aby nezostrojil jadrovú bombu.

V našich vzťahoch s Ruskom sú však aj oblasti, ktoré nás znepokojujú: ak aj máme spoločné záujmy, nie som si istý, či máme aj spoločné hodnoty. Stav demokracie a právneho poriadku v Rusku nás aj naďalej znepokojuje. Ani sloboda tlače nie je na takej úrovni, ako by sme chceli.

Naše partnerstvo s Ruskom musí byť preto silné a trvalé, ale nemôže byť absolútne. Rusko musí predovšetkým vedieť, že nebudeme tolerovať pripojenie a uznanie suverénnych území Gruzínska, ktoré Rusko obsadilo vo vojne minulý rok v lete.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Existuje skutočne iba jeden národ, ktorý si nikdy nezíska obľubu tohto Parlamentu, ktorý inak veľmi rýchlo súhlasí s akoukoľvek hospodárskou a obchodnou dohodou alebo dohodou o spolupráci s Kubou, čínskou komunistickou diktatúrou alebo dokonca Tureckom, kde je pri moci premiér Erdogan.

Väčšina v tomto Parlamente, ktorá tak vrelo privítala jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova napriek tomu, že to je historická kolíska srbského národa, teraz zbiera trpké ovocie svojej politiky v podobe nezávislosti Abcházska a Osetska, ktorú podporuje Rusko.

Navyše, ako môže byť iba Rusko vinné za nedorozumenia pri bezpečnostných otázkach, keď Rusi rozširovanie NATO k svojim hraniciam prirodzene vnímajú ako provokáciu a hrozbu?

Problémy samozrejme zostávajú. Na rozdiel od Turecka Rusko predsa len kultúrne, duchovne a geograficky patrí do Európy. V prvom rade s ním musíme mať privilegované vzťahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Uznesenie, ktoré bolo práve prijaté, vysvetľuje úmysly a ciele väčšiny tohto Parlamentu týkajúce sa vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Chce, aby tento vzťah bol „založený na zásadách liberalizovaných a otvorených trhov a reciprocite práv partnerov investovať, a preto požadovať, aby ruská vláda výmenou za úzke a prospešné hospodárske vzťahy zaručila majetkové práva zahraničných investorov“.

Inak povedané, cieľ je naliehať na Rusko, aby vydalo svoje obrovské prírodné bohatstvo, konkrétne napríklad zemný plyn a ropu, podmieniť jeho výrobnú kapacitu a sprístupniť jeho pracovnú silu na vykorisťovanie v záujme veľkých mocností a veľkých podnikov v EÚ, ktoré chcú mať prístup k zdrojom, ktoré by mali patriť ruskému ľudu.

Uznesenie vyvíja veľký tlak na Rusko, ale nie je v ňom ani jedna zmienka o rozšírení NATO na východ alebo o novom raketovom systéme USA v Európe.

Pokiaľ ide o nás, odmietame takýto druh vzťahov. Vyzývame na nadviazanie spravodlivých vzťahov a vzájomného rešpektu medzi dvoma stranami, ktoré budú založené na záujmoch svojho obyvateľstva a dodržiavaní princípu nezasahovania, odzbrojenia a détente.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Na rozdiel od Turecka je Rusko súčasťou geografickej, kultúrnej a duchovnej sféry Európy, a preto aj jej civilizácie. Z tohto dôvodu by malo byť ideálnym strategickým partnerom v mnohých oblastiach najmä v energetickej. Je však tiež spriazneným národom, ktorý by sme mali podporovať a nielen stále kritizovať, ako robia mnohí pravicovo zmýšľajúci ultra-Európania najmä v tejto správe, ktorá záchranu rusky hovoriacich menšín v Gruzínsku nazýva „neprimeraným útokom“, ktorý „spochybňuje pripravenosť Ruska na budovanie spoločného priestoru bezpečnosti v Európe spoločne s EÚ“.

Ultra-Európania, ktorí sú vždy ochotní pripojiť sa k USA a k ich vojne v Iraku, nemajú Rusov čo poučovať. Pred desiatimi rokmi tí istí ultra-Európania bojujúci za ľudské práva neváhali podporiť NATO pri hroznej agresii voči Srbsku.

Vyzývame na vybudovanie novej Európy, slobodnej Európy zvrchovaných národov, ktorá s Ruskom nadviaže privilegované vzťahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som proti správe pána Onyszkiewicza s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o novej dohode medzi EÚ a Ruskom.

Nesúhlasím so spravodajcom v odporúčaniach pre Radu a Komisiu, ktorých zámerom je pokračovať v rokovaniach s Ruskom, pretože si nemyslím, že môžu zaručiť spravodlivú dohodu, ktorá by dodržiavala práva a výsady Európskej únie a ktorá by podporila rozvoj dobrých vzťahov medzi príslušnými stranami. Preto si myslím, že by obidve strany mali vynaložiť väčšie úsilie na dosiahnutie tohto cieľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. – Rusko sa musí rozhodnúť: túži po spoločných hodnotách EÚ alebo nie? Je mnoho oblastí, kde sme zajedno s Ruskom, ktoré je nakoniec naším strategickým partnerom. Uznávame spoločnú hrozbu šírenia jadrových zbraní najmä z Iránu. Potrebujeme pomoc Ruska ako člena Kvarteta pri nájdení mierového riešenia blízkovýchodného konfliktu za účasti nového izraelského premiéra a prezidenta USA. Nemôžeme však Rusku dovoliť, aby zastrašovalo svojich susedov a aby svoje uhľovodíkové zdroje využívalo ako diplomatickú zbraň. Rovnako nemôžeme Rusku dovoliť, aby sa správalo, ako keby sa žiadna vojna v Gruzínsku minulý rok v lete neudiala. Anexiu zvrchovaného územia Gruzínska nemôže Rusko ani EÚ zamiesť pod koberec. Napokon, Rusko musí dodržiavať záväzky OBSE/Rady Európy ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny poriadok.

 
  
  

– Správa: Frédérique Ries (A6-0089/2009).

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Využívam túto príležitosť, aby som plne podporil túto správu, ktorá je navrhnutá na ďalšiu ochranu zdravia európskych občanov, ale tiež by som rád využil túto príležitosť, aby som povedal, že v niektorých oblastiach systému základnej zdravotnej starostlivosti na Malte a Goze vládne neporiadok. Zoznamy čakateľov z Malty a Gozy, ktorí potrebujú lekárske vyšetrenia a chirurgické zásahy, sú neuveriteľné. 2 % obyvateľov čakajú na operáciu šedého zákalu.

Sága zoznamu čakateľov je jedným z mnohých príkladov, ktoré moje vyhlásenie podporujú. Ďalším príkladom je nedostatok postelí v nemocnici, ktorá by mala byť na najmodernejšej úrovni a ktorá stála takmer miliardu euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN) , písomne. – Hlasoval som za túto správu konkrétne z dôvodu, že naliehavo vyzýva Komisiu, aby využívala najnovšie vedecké dôkazy na ochranu európskych občanov pred možnými rizikami elektromagnetických polí (EMP). Odporúčanie z roku 1999 vyžadovalo po piatich rokoch od svojho zverejnenia aktualizáciu, ktorá by vzala do úvahy pokračujúci výskum. Žiadna aktualizácia neprebehla. V liste pánovi komisárovi Kyprioanouovi z roku 2008 som požiadal, aby sa pôvodné odporúčanie prehodnotilo, keďže aktualizovať sa malo už pred štyrmi rokmi, ale stále sa nič nedeje.

Od tohto odporúčania sme boli svedkami vedeckého výskumu, jeho závery sa zmenili a pokročili, rovnako ako pokročil aj technologický rozvoj, ktorý využíva EMP, ako napríklad WiFi a Bluetooth. Z dôvodu neustálych zmien v tejto oblasti musíme prehodnotiť nariadenia ochraňujúce našich občanov.

Európsky prieskum z roku 2007 ukázal, že väčšina európskych občanov si myslí, že verejné orgány neodviedli dostatočnú prácu pri informovaní o spôsoboch, ako sa chrániť pred EMP. EÚ sa musí pri podpore základného výskumu možných rizík EMP viac angažovať a musí svojim občanom odporučiť príslušné usmernenia. Podporujem ďalší výskum účinkov vystavenia elektromagnetickým poliam na verejné zdravie a dúfam, že odporúčanie z roku 1999 sa prehodnotí a aktualizuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá Komisiu naliehavo žiada, aby zostala ostražitá a aby prostredníctvom Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (VVVNIZR) preskúmala vedecký základ a primeranosť hraničných hodnôt EMP. Týmto spôsobom budú mať spotrebitelia naďalej vysokú úroveň ochrany bez obmedzenia funkčnosti a vývoja bezdrôtových technológií.

Elektromagnetické polia (EMP) sú záležitosťou, ktorá európskych občanov bezprostredne znepokojuje. Osobitný Eurobarometer o EMP ukázal, že Európania sú vo svojich obavách pre možné zdravotné riziká EMP nejednotní: 14 % sa neznepokojovalo vôbec, 35 % nebolo veľmi znepokojených, 35 % bolo značne znepokojených a 13 % bolo veľmi znepokojených. V posledných rokoch sa zverejnilo viacero vedeckých štúdií o tejto problematike, avšak žiadna z nich neposkytla jasný dôkaz o možných účinkoch elektromagnetických polí, ktoré vyžarujú bezdrôtové technológie, na ľudské zdravie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za uznesenie o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami, pretože táto problematika sa priamo dotýka celej európskej verejnosti, ktorá je elektromagnetickým poliam vystavená doma a aj na pracovisku.

Vystavenie zdrojom elektromagnetických polí vyrobených človekom sa v posledných rokoch podstatne zvýšilo najmä v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po elektrine a stále dokonalejšej bezdrôtovej technológii. Z tohto dôvodu si myslím, že je veľmi dôležité zabezpečiť vysokú úroveň ochrany všetkým spotrebiteľom, avšak bez narušenia fungovania sietí mobilných telefónov a bez obmedzenia rozvoja nových bezdrôtových technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE-DE), písomne.(FR) Hlasoval som proti správe z vlastnej iniciatívy pani Riesovej. Je to typ úplne zbytočnej správy, z ktorých sa niektorí poslanci idú zblázniť. Sú to tí istí poslanci, ktorí sa vyžívajú v uplatňovaní „zásady predbežnej opatrnosti“ a ktorí narobia mnoho kriku aj z najmenšieho „znepokojenia“ verejnosti. Hoci priemerná dĺžka života Európanov sa každým rokom zvyšuje, každý nový prieskum možných účinkov elektromagnetických polí, ktorý upozorní na nezodpovedané otázky, sa neprimerane zveličí. Na druhej strane sa systematicky ignoruje mnoho prieskumov vedeckých akadémií a iných, naozaj kompetentných inštitúcií, ktoré zistili, že nehrozí žiadne reálne riziko. Všetko, čo sa zveličuje, je bezvýznamné.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne.(FR) Hlasovala som za správu pani Riesovej o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami.

Je nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, najmä detí, bez narušenia fungovania sietí mobilných telefónov. Hoci neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že používanie mobilných telefónov predstavuje zdravotné riziko, túto hypotézu nie je možné úplne vylúčiť, preto musíme pri tejto problematike uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti. Je dôležité pravidelne aktualizovať hraničné hodnoty vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliam.

Ako správa zdôrazňuje, existuje naliehavá potreba, aby konečne bolo k dispozícií viac informácií o účinkoch elektromagnetických vĺn a aby sa zriadil jednotný systém na schvaľovanie inštalácií antén a vysielačov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá vyzýva na ďalší výskum elektromagnetických polí, ktoré vysielajú prístroje ako sú rádiá, televízory, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a vedenia vysokého napätia. Správa odporúča, aby školy, jasle, domovy dôchodcov a nemocnice boli od antén telefónnych mobilov alebo vedení vysokého napätia vzdialené na určitú vzdialenosť, ktorá sa určí na základe vedeckých kritérií.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Návrh uznesenia o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami je pokusom vyrovnať sa s dôsledkami a skryť zodpovedných, aby neutrpela činnosť a ziskovosť monopolov, nie brániť a chrániť. Zvýšené povedomie a znepokojenie ľudí týkajúce sa energetických podnikov, telekomunikačných spoločností a výrobcov elektrických a elektronických prístrojov, ktoré sú hlavným zdrojom nebezpečenstva, vyžadujú výskum s jednoznačnými výsledkami, keďže zodpovednosť za tieto prístroje v podstate nesú samotné spoločnosti, ktorých záujmom je predať svoj tovar a služby, a teda nemajú záujem dokázať škodlivé účinky elektromagnetických polí.

Na vyriešenie tohto veľmi vážneho problému, ktorý môže byť nebezpečný pre verejné zdravie, sú potrebné podrobné vládne prieskumy o neoplastických degeneratívnych ochoreniach mozgu, o celkovom vplyve elektromagnetického žiarenia na homeostázu ľudského organizmu a tak ďalej.

Potrebný je koordinovaný boj pracovníkov, aby sa v súlade so zásadou prevencie mohli znížiť hraničné hodnoty vystavenia sa pôsobeniu elektromagnetických polí.

V rámci EÚ nesmie byť žiadna zásadná a účinná ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ktorá by podporovala ziskovosť a konkurencieschopnosť kapitálu na úkor verejného zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pani Riesovej o otázkach zdravia, súvisiacich s elektromagnetickými poľami.

Súhlasím so spravodajkyňou, že je potrebné dôkladne prediskutovať problém vplyvu elektromagnetických prístrojov na verejné zdravie podporovaním príslušných štúdií a výskumu, ktoré sú schopné presnejšie a správnejšie objasniť túto otázku vyvolávajúcu čoraz širšiu diskusiu.

Preto súhlasím so spravodajkyňou v tom, že vyzýva Komisiu, aby prijala jasnú politiku o elektromagnetickom vlnení, hoci si uvedomujem, že členské štáty majú výlučné právomoci v určitých oblastiach, ako napríklad v oblasti vlnenia súvisiaceho s mobilnými telefónmi.

 
  
  

– Správa: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld a Gunnar Hökmark (PPE-DE), písomne. – (SV) Dnes sme hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy pána Schmitta – Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu (A6-0124/2009). Správa upozorňuje na mnohé závažné problémy, ktorým čelia európske školy, a obsahuje veľa dobrých odporúčaní. Napríklad odporúčanie, že študenti v školách a na univerzitách by mali byť lepšie pripravení na čoraz flexibilnejší pracovný trh, v ktorom potreby zamestnávateľov podliehajú rýchlym zmenám.

Máme však námietky voči jednému odseku v správe, v ktorom sa narastajúce násilie v školách pripisuje takým faktorom, ako napríklad zväčšujúce sa triedne rozdiely a zvyšujúca sa kultúrna rôznorodosť v členských štátoch EÚ. Narastajúce násilie v školách je vážnym sociálnym problémom s mnohými zložitými príčinami, ktorý by sa nemal zľahčovať zjednodušujúcimi príčinnými vysvetleniami.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za správu „Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu“.

Myslím, že EÚ musí podporovať modernizáciu a skvalitňovanie učebných osnov tak, aby odzrkadľovali požiadavky súčasného pracovného trhu, ako aj súčasnú sociálnu, hospodársku, kultúrnu a technickú realitu.

Vítam skutočnosť, že školy musia vynakladať veľké úsilie na zlepšenie zamestnateľnosti mladých ľudí, no zároveň im ponúkajú možnosť rozvíjať osobné zručnosti. Treba mať na zreteli aj to, že mladí ľudia musia byť schopní osvojiť si základné demokratické zručnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), písomne.(FR) Školské vzdelávanie je najdôležitejšou otázkou, ktorú by sme mali dnes znova zdôrazniť. Správa nazvaná „Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu“, ktorej som vyjadrila plnú podporu, tvorí časť tohto cieľa. Zdôrazňuje sa v nej predovšetkým potreba zabezpečiť pre všetkých mladých občanov Európy rovnaký prístup k vysokokvalitnému vzdelaniu, ktoré im umožní získať zručnosti a dôkladné vedomosti. Okrem toho sa v nej požaduje zvýšená finančná podpora pre inštitúcie, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. Popri základných vedomostiach sa v uznesení správne zdôrazňuje aj význam štúdia cudzích jazykov od útleho veku a rovnako aj možnosť získania umeleckého a kultúrneho vzdelania a vzdelania v oblasti telesnej výchovy, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj osobnosti. Okrem toho sa v ňom odporúča zvýšenie mobility a výmen v školskom prostredí a v tejto súvislosti sa spomína vynikajúci európsky program Comenius, pričom sa poukazuje na potrebu viac ho zviditeľniť a lepšie ho sprístupniť. Napokon, uznesenie podporuje – pričom sa prísne pridržiava zásady subsidiarity – zavedenie modernizovaných školských programov, v ktorých sa zohľadňujú meniace sa technológie a možnosti ich sprístupnenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) „Členské štáty sú zodpovedné za organizáciu, obsah a reformu školského vzdelávania“. Toto je stanovené v prvom odseku správy z vlastnej iniciatívy pána Schmitta o lepšom školstve. Do takejto miery s tým súhlasím. Úlohou EÚ je uľahčiť rozličné školské výmeny a urýchliť mobilitu študentov. EÚ by sa nemala pliesť do žiadnych iných záležitostí súvisiacich so školami. Nanešťastie, uznesenie pána Schmitta nedodržiava svoj úvodný sľub. Takmer ihneď sa zameriava na to, ako by školy mali byť financované a hodnotené, aké by mali mať učebné osnovy atď. Zameriava sa teda presne na to, do čoho by sa EÚ nemala starať, a presne na to, čo by malo byť v rukách samotných členských štátov. Hlasujem za EÚ, ktorá ide viac do hĺbky ako do šírky. Preto som hlasovala aj proti správe z vlastnej iniciatívy, aj proti alternatívnemu uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Návrh vyhlásenia obsahuje veľa hodnotných myšlienok, ale školy sú politickou oblasťou, ktorá by mala patriť do politickej zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Toto uznesenie sa teda zaoberá otázkami, ktoré nepatria do oblasti kompetencie Európskej únie. Keďže zásadu subsidiarity berieme vážne, zastávame názor, že Parlament by mal hlasovať proti tejto správe a že parlamentný Výbor pre kultúru a vzdelávanie by sa mal zrušiť.

Je úplne samozrejmé, že sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písomne. – V zásade sme za tento návrh, ale niektoré klauzuly (napr. zaviesť do učebných osnov hodiny vyučovania pre migrantov v ich materinskom jazyku) neodrážajú realitu určitých členských štátov, najmä pokiaľ ide o príliv prisťahovalcov, finančné a administratívne spôsobilosti, počet obyvateľov krajiny a mnohé iné faktory.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za správu pána Schmitta o lepšom školstve. Správa oprávnene poukazuje na to, že poskytovanie školského vzdelania je v kompetencii členského štátu a podľa môjho názoru je správne, že vzdelávacím systémom jednotlivých krajín je priznaná autonómia a rešpekt. Vzdelávacia skúsenosť detí v celej EÚ sa však môže zveľadiť len lepšou európskou spoluprácou a vzdelávacie systémy na celom kontinente sa musia prispôsobiť tak, aby držali krok s úlohami modernej doby.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písomne.(HU) Rada by som zagratulovala svojmu kolegovi Pálovi Schmittovi k jeho správe o lepšom školstve: agenda pre európsku spoluprácu, ktorá správne upozorňuje na to, že modely inkluzívneho vzdelávania podporujú integráciu znevýhodnených skupín žiakov a študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Okrem toho správa vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup takýchto žiakov k odbornému vzdelaniu podľa najvyšších noriem.

V celej Európe trpia rómske deti najväčšími vzdelávacími nevýhodami: takmer štvrtina rómskych detí na základných školách je v oddelených triedach, pričom väčšina žiakov, ktorí sú bezdôvodne nútení navštevovať osobitné školy, je rómskeho pôvodu. 82 % Rómov má len základné vzdelanie alebo nižšiu úroveň vzdelania a len 3,1 % má prístup k úrovni vzdelania, ktorá zodpovedá priemernej úrovni väčšiny obyvateľstva. Pritom vzdelanostná úroveň rómskych detí je z hľadiska národného hospodárstva užitočnou investíciou, keďže výdavky potrebné na to, aby rómske dieťa skončilo strednú školu, sa vrátia v plnom rozsahu prostredníctvom jeho neskoršieho prispievania do štátneho rozpočtu. Nárast príležitostí na pracovnom trhu, ktorý je umožnený lepším vzdelaním, znamená, že títo občania budú môcť prispieť spoločnosti vo väčšej miere práve tým, že nebudú závislí od sociálneho zabezpečenia. Nárast zaplatených daní a pokles vyplatených dávok budú spolu predstavovať čistý zisk pre rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE) , písomne.(EL) Skupina PASOK (Panhelenistické socialistické hnutie) hlasovala za alternatívny návrh uznesenia k správe pána Schmitta o lepšom školstve v EÚ, v ktorom sa dosiahol úspech tým, že sa odstránila zmienka o vzdelávaní detí výlučne „legálnych” prisťahovalcov, a tým, že obsahuje aj ďalšie vylepšenia. Zároveň návrh vysvetľuje, že nesúhlasí s odsekom 15 textu a v ňom uvedenou súvislosťou medzi všetkými úrovňami vzdelávania a „flexibilitou“ pracovného trhu na základe požiadaviek zamestnávateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne.(PL) Správa z vlastnej iniciatívy pána Schmitta o agende pre európsku spoluprácu pre európske školy sa usiluje upozorniť na spoločné problémy a hrozby, ktorým čelia školské systémy členských štátov. V mnohých aspektoch s ňou možno súhlasiť. Táto spoločná diagnóza je potrebná už len preto, lebo v Spoločenstve dochádza k obrovskej migrácii.

Správa si zaslúži, aby sme ju podporili, ale nemôžeme sa ubrániť pocitu, že spoločné hodnoty, ktoré spravodajca pokladá za základ reformy vzdelávania, nezahŕňajú všetky faktory, ktoré formovali Európu po celé stáročia. V pododseku 17 sa hovorí o úplnom a mnohostrannom rozvoji jednotlivca, o pestovaní úcty k ľudským právam a k sociálnej spravodlivosti, o celoživotnom vzdelávaní na účely osobného rozvoja a profesionálneho vzostupu, o ochrane životného prostredia a o osobnom a kolektívnom blahobyte. Tieto hodnoty sú potrebné, ale chýbajú niektoré detaily – mám tým na mysli, že tie spoločné hodnoty majú svoj pôvod, a tým pôvodom sú kresťanské korene Európy.

Stručne povedané, mojím presvedčením je, že jednota v duchu kresťanstva je pravdepodobne jediným trvalým a plodným putom. Má pevné základy. Nedostatok odkazov na tento aspekt je, samozrejme, kazom nielen tejto správy, ale celej legislatívy Spoločenstva. Vzbudzuje to pochybnosti o smerovaní zmien. Dnes hovoríme „áno“ dobrým hodnotám, ale zároveň sa pýtame, aké budú tie hodnoty zajtra.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som proti správe pána Schmitta „Lepšie školstvo: agenda pre európsku spoluprácu“.

Hoci v zásade súhlasím so všeobecnými cieľmi správy a s tým, že európske vzdelávacie systémy treba zrevidovať, aby sa zvýšila ich kvalita, nemyslím si, že táto správa určuje riešenia, ktoré sú účinné pri podpore skutočného zvýšenia kvality vyučovania a výsad školy ako miesta vhodného na komunikáciu a socializáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Vzdelávanie je rozhodne nesmierne dôležitá téma a mali by sme jej venovať väčšiu pozornosť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prvému stupňu vzdelávania, predškolskému vzdelávaniu. Mali by sme dbať na to, aby sa vytvorila dobrá sociálna klíma a podmienky, v ktorých sa deti a mladí ľudia môžu rozvíjať. Vzdelávanie mladých ľudí je našou budúcnosťou, budúcnosťou celej Európskej únie. Mali by sme vytrvalo pracovať s cieľom zlepšiť podmienky na štúdium a na vytvorenie rovnakých príležitostí pre deti a mladých ľudí. Nemali by sme zabúdať ani na ľudí, ktorí sú znevýhodnení, na národnostné menšiny a na cudzincov.

Priebežná odborná príprava učiteľského zboru a zavedenie moderných vyučovacích metód sú nesmierne dôležitými faktormi. Mali by sme zlepšiť odmeňovanie učiteľov a pozdvihnúť význam učiteľského povolania.

Myslím, že pozornosť by sa mala venovať aj mladým ľuďom, ktorí chcú študovať v iných členských štátoch Európskej únie. Miesto vzdelávania, a už vôbec nie úroveň vzdelávania mladých ľudí, by nemali byť determinované ich finančnou situáciou.

Podporujem správu pána Schmitta a súhlasím s tým, že vzdelávanie mladých ľudí na všetkých stupňoch procesu má obrovský význam.

 

11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

12. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

13. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

14. Prerušenie zasadania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predseda. – Dnešný deň, dámy a páni, je pre mňa tak trochu výnimočný, pretože po desiatich rokoch dobrej a vernej služby to bolo moje posledné zasadnutie, ktorému som tu v Bruseli predsedal.

Preto s nádychom smútku prerušujem zasadnutie Európskeho parlamentu.

(Rokovanie sa skončilo o 13.00 hod.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia