Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0198(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0213/2009

Keskustelut :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Äänestykset :

PV 22/04/2009 - 6.27
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0243

Puheenvuorot
Tiistai 21. huhtikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

17. Sähkön sisämarkkinat - Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöelin - Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa – Maakaasun sisämarkkinat - Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn ehdot - Renkaiden polttoainetehokkuutta koskeva merkintä - Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista aiheista:

− Eluned Morganin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD)) (A6-0216/2009)

− Giles Chichesterin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD)) (A6-0235/2009)

− Alejo Vidal-Quadrasin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD)) (A6-0213/2009)

− Antonio Mussan teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD)) (A6-0238/2009)

− Atanas Paparizovin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD)) (A6-0237/2009)

− Ivo Beletin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD)) (A6-0218/2009)

− Silvia-Adriana Ţicăun teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu) (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD)) (A6-0254/2009).

 
  
MPphoto
 

  Eluned Morgan, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, tämä energiapaketti on vuosien kovan työn huipentuma, ja parlamentti voi sen osalta olla hyvin ylpeä nyt toteutettavista muutoksista. Meidän pitäisi erityisesti olla ylpeitä siitä, että EU:n energiankuluttajat on nyt ensimmäistä kertaa tuotu aivan energiakeskustelun ytimeen ja että energiaköyhyyttä koskeva kysymys on nyt tunnustettu EU:n tasolla. Luontaista eturistiriitaa, joka johtuu siitä, että yhtiö omistaa sekä sähkönsiirron että tuotannon, on käsitelty, ja energiamarkkinoita koskevaa sääntelyjärjestelmää on vahvistettu.

Sähködirektiivi, jossa minä olin esittelijänä, on osa viiden toimenpiteen pakettia, jolla pyritään parantamaan tapaa, jolla sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat koko maanosassa, jotta voidaan varmistaa, että markkinat ovat paremmin yhdentyneet ja että ne toimivat oikeudenmukaisemmin ja syrjimättömämmin.

Haluan sanoa, miten kiitollinen olen loistavasta yhteistyöstä tämän paketin muiden esittelijöiden sekä varjoesittelijöiden ja komission ja puheenjohtajavaltio Tšekin kanssa sekä siitä, että nämä kaikki auttoivat meitä tekemään johtopäätökset joskus hyvinkin haastavasta keskustelusta.

Tässä lainsäädännössä on säädetty monista uusista kuluttajansuojatoimenpiteistä, mukaan luettuna sen varmistaminen, että kuluttajat voivat vaihtaa toimittajaa kolmen viikon sisällä, säännös kunkin jäsenvaltion riippumattomasta ja vakaasta valitusjärjestelmästä ja oikeus korvauksiin, mikäli palvelun tasoa ei täytetä. Tällä lainsäädännöllä myös varmistetaan, että kaikkiin EU:n kotitalouksiin asennetaan niin sanotut älykkäät mittarit vuoteen 2022 mennessä. Kuluttajat voivat näiden älykkäiden mittareiden avulla valvoa paremmin energian käyttöään ja lisätä energiatehokkuutta ja auttaa siten leikkaamaan energiakustannuksia ja vähentämään hiilipäästöjä.

Uudessa lainsäädännössä on Euroopan parlamentin aloitteesta myös erityisiä suojelutoimenpiteitä heikossa asemassa oleville energiankuluttajille, ja energiaköyhyyttä koskeva kysymys on nyt otettava ensimmäistä kertaa vakavasti.

Haluaisin kysyä komission jäseneltä Piebalgsilta, antaako hän nyt sitoumuksen, että tulevaisuudessa EU:n energiapuitteissa lisätään kaikkiin tuleviin energiapolitiikan ehdotuksiin toimitusvarmuuden, kestävyyden ja kilpailukyvyn käsittelyn lisäksi myös neljäs osa – saatavuus. Äskettäisen EU:n tukeman raportin johtopäätösten mukaan energiaköyhyys vaikuttaa jopa 125 miljoonaan kansalaiseen. Jäsenvaltioiden on nyt ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, joiden avulla voitaisiin estää sadat – ellei tuhannet – kuolemat köyhimmissä kotitalouksissa koko maanosassa. Ennakkomaksumittareiden syrjivä hinnoittelu loppuu myös.

Paketin kiistanalaisin osa oli se, onko täysimääräinen omistuksen eriyttäminen energiamarkkinoilla tarpeen – toisin sanoen siirtoverkkojen täydellinen erottaminen tuotannosta. Joidenkin jäsenvaltioiden markkinoiden rakenne on sellainen, että siirtoverkonhaltijat, jotka myös omistavat sähköntuotantovälineitä, eivät tarjoa kannustimia muiden toimijoiden pääsemiseksi markkinoille ja heikentävät siten kilpailua. Parlamentti on nyt hyväksynyt kompromissin, jonka nojalla sekä siirtoverkon että tuotannon omistaminen sallitaan edellyttäen, että lisätään tarkastusta ja valvontaa, joiden avulla voidaan varmistaa kyseisen luontaisen eturistiriidan poistaminen. Monet meistä hyväksyivät kompromissin vastahakoisesti, koska meidän mielestämme tuuli on kääntynyt tukkujen erottamisen suuntaan ja nämä integroituneet yhtiöt toteuttavat todennäköisesti erottamisen tästä direktiivistä huolimatta.

Komission ponnistelut joidenkin yhtiöiden väärinkäytösten paljastamiseksi ovat alkaneet kannattaa, esimerkiksi kun E:ON:n ja RWE:n kaltaiset yhtiöt suostuivat myymään siirtoverkkonsa kartelleja koskevien tutkimusten jälkeen. Myös kansalliset sääntelyviranomaiset vahvistuvat.

Haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä, ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mitä olemme tehneet EU:n kuluttajien puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, tämä paketti on toivoakseni enemmän "kolmas kerta toden sanoo" kuin "meneillään oleva työ". Pidän energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulevaa asemaa elintärkeänä kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden kauan toivotussa luomisessa.

Kolmikantaneuvottelujen aikana minulle kävi selväksi, että parlamentin puolesta esittämäni parannukset ovat olennaisia oikeudenmukaisten ja tehokkaiden energiamarkkinoiden aikaansaamisessa. Tavoitteeni oli luoda virasto, joka on riippumattomampi ja jolla on suuremmat päätöksentekovaltuudet. Erityisesti, jos sen tarkoituksena on edistää tehokkaasti yhtenäisten ja kilpailukykyisten energiamarkkinoiden kehittämistä, virasto tarvitsee suuremmat valtuudet käsitelläkseen rajatylittäviä kysymyksiä ja rohkaistakseen tehokasta yhteistyötä siirtoverkonhaltijoiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten välillä.

Suurempien valtuuksien myötä pitäisi kuitenkin myös vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden olla suurempia. Yleisenä periaatteenani oli, että meidän pitäisi vahvistaa viraston riippumattomuutta, jotta siitä tulisi sekä tehokkaampi että uskottavampi, lisäämällä tapoja, joilla virasto on vastuuvelvollinen, erityisesti tälle parlamentille. Uskon, että näin käy.

Sanoisin, että monet virastolle antamistamme tehtävistä ovat enemmän neuvoa-antavia kuin konkreettisia, mutta olemme yrittäneet luoda mahdollisuuksia innovatiiviselle sääntelylle kiinnittämällä huomiota aloihin, joilla toimintaa tarvitaan, mutta joilla virastolla ei ole asianmukaisia toimintavaltuuksia.

Haluaisin ensin korostaa lisääntyneen vastuuvelvollisuuden muotoja, joista olemme neuvotelleet. Johtaja saapuu tämän parlamentin asiaankuuluvaan valiokuntaan sekä ennen nimittämistään että toimikautensa aikana esittämään lausunnon ja vastaamaan kysymyksiin. Samoin sääntelyneuvoston puheenjohtaja voi saapua asiaankuuluvaan valiokuntaan ja antaa katsauksen työstään. Parlamentti on saanut oikeuden nimittää kaksi johtokunnan jäsentä. Kaikella tällä virastolle annetaan julkisen alan foorumi, jossa se voi saada äänensä kuuluviin valitsemistaan aiheista.

Mainitsemieni tehtävien osalta katson, että kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden valvonta, osallistuminen verkkosääntöjen kehittämiseen, Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanon edistäminen, rajayhdysjohtokapasiteetin lisäämistä koskevien hankkeiden täytäntöönpanon edistymisen valvonta, valtuudet päättää infrastruktuuri-investointien vaatimuksia koskevista vapautuksista, kymmenvuotisten verkon kehittämissuunnitelmien täytäntöönpanon valvonta ja valtuudet antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja lausuntoja ja suosituksia – sekä kaikki muut näkökohdat, joita minulle ei ole aikaa luetella – antavat virastolle laajat mahdollisuudet muutoksen aikaansaamiseen.

Lopuksi olemme esittäneet vaatimuksia päätöksenteon valtavirtaistamisesta. Toivon, että virasto kasvaa sille asettamiemme haasteiden tasalle. Olemme myös luoneet komissiolle mahdollisuuden esittää kertomuksensa viraston työstä ja tehdä ehdotuksia muista tehtävistä ja asemista, jotka virasto voisi kokemuksen perusteella täyttää.

Haluaisin kiittää muita esittelijöitämme, kahta muuta toimielintä ja komission jäsentä erityisesti heidän ankarasta ja rakentavasta työstään lopullisen kompromissipaketin aikaansaamiseksi. Toivon, että se, että minua pyydettiin puhumaan toisena eikä viidentenä, on selkeä tunnustus tämän ehdotuksen todellisesta merkityksestä ja tärkeydestä.

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kiittämällä vilpittömästi esittelijöitä, varjoesittelijöitä, komission jäsentä Piebalgsia ja suurlähettiläs Reinišováa erinomaisesta yhteistyöstä tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Tuo yhteistyö on ollut sen onnistuneen tuloksen tärkein liikkeellepaneva voima, josta äänestämme tällä viikolla. Neuvottelut ovat olleet pitkiä, monimutkaisia ja joskus ankaria, mutta mielestäni olemme onnistuneet saamaan aikaan sopimuksen, joka tyydyttää kaikkia osapuolia.

Yleisen paketin osalta on sanottava, että parlamentti voi olla ylpeä neuvotellusta lopullisesta tekstistä. Meidän hyvin vahva kantamme omistuksen eriyttämisestä ensimmäisessä käsittelyssä antoi todellakin neuvotteluryhmälle paljon keinoja keskusteluja varten. Sen avulla pystyimme saavuttamaan huomattavasti tiukemmat sääntelypuitteet erityisesti niissä maissa, joissa on riippumattomia siirtoverkonhaltijoita, sillä kansallisten sääntelyviranomaisten valtuuksia sekä hallitusten ja alan riippumattomuutta lisätään. Tällä uudella tehtävällä vähennetään vaaraa kilpailunvastaisesta käytöksestä, erityisesti sellaisissa oloissa, joissa vertikaalisesti integroituneet yritykset käyttävät asemaansa väärin estääkseen investoinnit uuteen kapasiteettiin.

Lisäksi saatiin aikaan sopimus tarkistuslausekkeesta, jonka avulla voimme muutaman vuoden sisällä tarkistaa, täyttävätkö kaikki mallit tavoitteemme täysin kilpailukykyisten ja lainmukaisten markkinoiden aikaansaamisesta. Olemme myös lisänneet huomattavasti kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä muun muassa laskutustietojen ja toimittajien vaihtamista koskevien parempien ehtojen osalta.

Lopuksi, vielä yksi suuri menestys oli kolmansia maita koskevan lausekkeen käyttöönotto, minkä nojalla kolmansista maista peräisin olevien siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi voidaan nyt myös evätä, jos koko unionin tai yksittäisen jäsenvaltion, joka on muu kuin se, johon sertifiointia on pyydetty, turvallisuus on uhattuna.

Sähköasetuksen osalta haluaisin tehdä selväksi, että tällä asetuksella on ensisijainen asema, koska sen nojalla jäsenvaltioille annetaan välineet, joita tarvitaan lisäämään huomattavasti yhteenliittämiskapasiteettia unionissa laatimalla ja luomalla sitovia verkkosääntöjä, joita kaikkien siirtoverkonhaltioiden on sovellettava pörssiin, jolloin poistetaan yksi tärkeimmistä fyysisistä esteistä sähkön sisämarkkinoiden loppuun saattamiselle.

Sovitulla tekstillä parannetaan myös Euroopan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston asemaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn mukaisesti. Minun on tunnustettava, että parlamentti toivoi huomattavasti kunnianhimoisempaa virastoa. Ymmärrämme kuitenkin, että tämä on vasta ensimmäinen vaihe sääntelypuitteiden yhdentämistä koskevassa pitkässä prosessissa.

Olemme onnistuneet sisällyttämään uuden säännöksen, jonka nojalla virasto voi ehdottaa perusehtoja, jotka sisällytetään vapautusten myöntämiseen uusille rajayhdysjohdoille. Tämä on erityisen olennaista, koska se on yksi suurimmista esteistä, joita uuteen kapasiteettiin investoijat kohtaavat toimiessaan eri jäsenvaltioiden kanssa. Monien erilaisten sääntelymenettelyjen seuraaminen voi joskus johtaa hämmentäviin tuloksiin ja lykätä investointeja – otetaan esimerkiksi Nabucco.

Tällä asetuksella luodaan myös sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen järjestö ENTSO ja määritellään sen asema. ENTSO vastaa virastolle toimitettavien verkkosääntöjen laatimisesta sekä koordinoitujen mekanismien kehittämisestä hätätilanteita varten, kuten Euroopan unionin laajuiset sähkökatkokset, joista olemme aivan viime aikoina kärsineet.

Haluaisin päättää puheenvuoroni kiittämällä koko teknistä henkilökuntaa, jonka työn ansiosta olemme saaneet sopimuksen aikaan, vaikka aivan neuvottelujen alussa menetimme hetkittäin uskomme siihen.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Mussa, esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Tšekkiä, komissiota, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtajaa Angelika Niebleriä, muita tämän energiapaketin esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja valiokunnan sihteeristöä, mukaan luettuna kaikki sen virkailijat, yhteistyöstä ja heidän tätä asiaa koskevan työskentelyn aikana esittämistään taidoista.

Me kaikki voimme olla ja meidän pitäisi olla ylpeitä saavuttamastamme tuloksesta. Minä ainakin olen, kun ajattelen työtä, jonka tein, kun perin tämän kaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin ja ongelmat, joihin ei ollut helppoa ratkaisua. Olen tyytyväinen, että tällä toisella vaalikaudellani Euroopan parlamentin jäsenenä olen voinut olla osallistua tämän paketin päätösvaiheeseen, sillä uskon, että se on yksi tärkeimmistä tällä vaalikaudella käsitellyistä asioista ja asia, joka varmasti hyödyttää äänestäjiämme, EU:n kansalaisia.

Vuonna 2011 voimaan tuleva kaasudirektiivi tuo huomattavia innovaatioita alalle: yksi tärkeä tulos, jota on korostettava, on se, että saatiin aikaan riippumatonta siirtoverkonhaltijaa koskeva vaihtoehto. Sillä avataan markkinoita ja varmistetaan, että todella edistytään sellaisen järjestelmän luomisessa, jonka nojalla Euroopan unioni voi todella puhua yhdellä äänellä energiakysymyksistä. Riippumattoman siirtoverkonhaltijan järjestelmä on tässä paketissa todellinen innovaatio, ja se on ala, jolla Euroopan parlamentin voidaan sanoa saavuttaneen parhaat tulokset.

Uudessa kaasudirektiivissä osoitetaan paljon huomiota kaasuviranomaisille ja virastolle. Direktiivillä annetaan viranomaisille niiden asemaa koskeva oikeutus, erityisesti niissä maissa, joissa niiden on aloitettava toimintansa tyhjästä. Siksi on erittäin tärkeää, että olemme määritelleet näiden elinten aseman ja vastuualueet ja että olemme antaneet niille laajat valtuudet, koska viranomaiset vastaavat yhteisten energiamarkkinoiden valvontaa koskevasta vaikeasta tehtävästä.

Toinen yksityiskohta, joka lisättiin kolmikantavaiheessa, on vapautus yhteisistä säännöistä, mikä koskee niin kutsuttuja suljettuja järjestelmiä, kuten lentoasemia, sairaaloita, rautatieasemia, teollisuusalueita, joihin sovelletaan niiden yksittäisten erityispiirteiden takia suotuisampaa järjestelmää. Tämä on esimerkki huomiosta, jota uudella direktiivillä kiinnitetään EU:n kansalaisten tarpeisiin.

Mielestäni juuri EU:n kansalaiset todella hyötyvät tästä direktiivistä, koska älykkäiden mittareiden käytön avulla he saavat käyttöönsä kaikki laskuihinsa liittyvät tiedot ja voivat arvioida markkinoiden parasta tarjousta ja valita toimittajansa parhaan hinnan perusteella, koska vaikka onkin totta, että tämän vapauttamisen vaikutusten näkemiseen menee joitakin vuosia, ei voida kuitenkaan kieltää, että uusien toimijoiden tulo markkinoille johtaa hintojen laskuun ja suotuisampiin markkinaolosuhteisiin EU:n kansalaisille.

Toinen tärkeä tekijä on sellaisten Euroopan siirtoverkkojärjestelmien tunnustaminen, joilla EU:n kansalaisille voidaan antaa kaasuntoimitusvarmuus. Kaikki tämä liittyy myös kaasun jälleenhöyrystämislaitteistojen ja varastointilaitteiston kaltaisen infrastruktuurin vahvistamiseen ja uuden infrastruktuurin luomiseen, mikä on kolmannen paketin liikkeellepaneva voima. Siksi tarvitaan kilpailukykyisten markkinoiden avaamista, alan yritysten pitkän aikavälin investointien ja sopimusten takaamista, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, joissa uuden infrastruktuurin luomisella mahdollistettaisiin myös energiariippuvuuteen liittyvien pitkäaikaisten ongelmien ratkaisu.

Muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelu on otettu huomioon antamalla kansallisille ja alueellisille viranomaisille vaihtoehto kaasutoimitustensa takaamiseen kriittisimpinä aikoina. Tämän kaasudirektiivin ja koko energiapaketin onnistunut lopputulos korostaa jälleen kerran EU:n ja sen toimielinten tehtävää toimimisessa EU:n kansalaisten puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov, esittelijä.(BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin aivan ensiksi ilmaista sen, miten tyytyväinen olen, että Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä saatiin aikaan sopimus kolmannesta energiapaketista, mukaan luettuna maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevia edellytyksiä koskeva asetus, jossa olen esittelijä. Haluaisin mainita puheenjohtajavaltio Tšekin antaman panoksen ja Euroopan komission aktiivisen tuen yhteisten ratkaisujen etsimisessä.

Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn osalta kolmannen energiapaketin tavoitteet on saavutettu. EU:n yhteisten energiamarkkinoiden perustamiselle on luotu perusta, joka perustuu sitovissa verkkosäännöissä yksityiskohtaisesti esitettyihin sääntöihin. Alueellisen yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia on lisätty, ja siinä siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen järjestön ja kansallisten sääntelyviranomaisten lisäksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolla on huomattava motivoiva tehtävä.

Tällä edistetään huomattavasti tuotteiden turvallisuutta ja rohkaistaan uuden infrastruktuurin luomista Euroopan verkonhaltijoiden verkoston avulla laatimalla kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma, jonka täytäntöönpanoa valvovat kansalliset sääntelyviranomaiset, ja virasto seuraa sitä. Tämä tarjoaa kaikille markkinoiden osallistujille mahdollisuuden päästä selkeästi määriteltyjen menettelyjen perusteella mukaan laatimaan verkkosääntöjä ja ehdottamaan niihin muutoksia, jos niiden soveltaminen käytännössä osoittaa sen välttämättömäksi. Toimittajien välistä kilpailua koskevia ehtoja tiukennetaan käyttämällä ankarampia siirtoverkonhaltijoiden toimista tiedottamista ja niiden avoimuutta koskevia sääntöjä.

Haluaisin erityisesti kiittää niitä, jotka osallistuivat neuvotteluihin tukeakseen ehdotuksia, jotka laadin kymmenvuotisesta kehittämissuunnitelmasta ja alueellisten yhteistyöaloitteiden kehittämisestä. Lisäksi olen iloinen, että käytyjen neuvottelujen tuloksena saavutettiin parempi tasapaino siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen järjestön, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja Euroopan komission valtuuksien välillä, jotta voidaan luoda sujuvasti toimivat, tehokkaat ja kilpailukykyiset markkinat.

Haluaisin erityisesti korostaa sitä, että yhteistyö oli tiivistä kolmannen energiapaketin lainsäädännön viittä osaa käsitellessä. Luotiin myös yleiset puitteet, joissa yksittäiset osat voivat täydentää ja vahvistaa toisiaan. Haluaisin mainita merkittävän tuloksen, joka saatiin aikaan yhteistyössä muiden esittelijöiden, Eluned Morganin, Antonio Mussan, Alejo Vidal-Quadrasin ja Giles Chichesterin, kanssa Ulotan kiitokseni myös varjoesittelijöihin, jotka edistivät neuvottelujen jokaista vaihetta rakentavilla ja hyvin hyödyllisillä ehdotuksilla. Minun on annettava erityiskiitokseni myös teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtajalle ja hänen sihteeristölleen.

Arvoisa puhemies, vuosi 2009 alkoi Bulgarian ja Slovenian kaasuntoimitusten häiriöillä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden määrien jyrkällä laskulla. Uskon, että kolmannen energiapaketin, Euroopan kaasuntoimitusten turvallisuutta koskevan direktiivin uutta sisältöä koskevien komission odottamattomien ehdotusten ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman tukemien kaasunsiirtoverkkojen yhdistämistä koskevienhankkeiden perusteella Euroopan unioni on vuoden 2009 loppuun mennessä valmis vastaamaan mihin tahansa mahdolliseen toimitushäiriöön suurempien aineellisten resurssien ja suuremman yhteenkuuluvuuden ansiosta. Minusta tuntuu, että minulla on saavutettujen tulosten perusteella oikeus kehottaa kaikkia kollegoitani tukemaan toisessa käsittelyssä neuvoston kanssa aikaansaatua yhteistä tekstiä, joka on esitetty teille.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, esittelijä. (NL) Vaikka renkaiden polttoainetehokkuutta koskevat merkinnät on aikataulussa tänään kummallisesti asetettu sähkön ja kaasun väliin, keskustelemme tärkeistä ja hyvin konkreettisista toimenpiteistä, jotka vaikuttavat suoraan kaikkiin kuluttajiin, kaikkiin kuljettajiin, itse asiassa useimpiin meistä EU:ssa.

Se on konkreettinen toimenpide, joka maksaa vähän tai ei mitään ja jolla edistetään huomattavasti kunnianhimoisten ilmastotavoitteidemme saavuttamista. Auton rengas – en ole varma, tiedättekö tämän – aiheuttaa 20−30 prosentista auton polttoaineen kokonaiskulutuksesta. Siksi on loogista, että juuri siinä on valtavat mahdollisuudet energiatehokkuuteen ja säästöihin.

Mihin toimenpiteisiin tarkalleen ottaen aiomme ryhtyä? Yritämme rohkaista kaikkia autonkuljettajia, siis melkein kaikkia, seuraamaan tästä lähin renkaiden energiatehokkuutta ja melupäästöjä. Emme velvoita ketään, me vain tiedotamme ihmisille, kuten tällä hetkellä teemme esimerkiksi jääkaappien osalta, selkeän merkinnän tai tarran avulla. Kuka haluaisi ajella B- tai C-luokan renkailla, jos on mahdollista valita ympäristöystävällinen A-luokan versio? A-luokan renkaat ovat lisäksi pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampia. Tämä tunnetaan puhtaana hyötynä, hyötynä kuluttajalle ja ennen kaikkea hyötynä ympäristölle.

Haluaisin kertoa teille yhden luvun: vaikutustenarviointi on osoittanut, että mahdolliset säästöt olisivat jopa yksi ja puoli miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä vastaa hiilidioksidipäästöjen poistamista miltei miljoonalta henkilöautolta Euroopan teillä. Kun tämä toimenpide on päässyt täyteen vauhtiin, voidaan poistaa miljoonan henkilöauton hiilidioksidipäästöt, mikä on sangen vaikuttavaa!

Rengasvalmistajien on tietysti myös hyödyttävä. Tarpeetonta sanoakaan – ja tämä on vain järkevää – kuulimme alaa tätä toimenpidettä laatiessamme. Ei ole tietenkään järkevää antaa uutta lainsäädäntöä alalla, johon autoalan kriisi vaikuttaa erityisen pahasti, jos siihen kuuluu ylimääräisiä menoja ja byrokratiaa. Nämä ovat vedenpitäviä perusteluja, eikä niitä voi vain jättää huomiotta. Tämä merkintädirektiivi hyödyttää myös laadukkaiden autonrenkaiden valmistajia, minkä takia kiinnitämme niin paljon huomiota sen täytäntöönpanon valvontaan, joka on olennaista tasapuolisten toimintaedellytysten luomisessa sen lisäksi, että se on korkealla tasolla.

On sanomattakin selvää, että ympäristöystävällisyyteen ei pitäisi ikinä pyrkiä turvallisuuden kustannuksella, ja siksi olemme esittäneet sitä varten tarkistuksia. Turvallisuus on tietysti edelleen ensisijainen painopistealamme autonrenkaiden osalta.

Haluaisin lisätä lyhyen huomautuksen melupäästöjä koskevasta perusteesta. Se on myös otettu mukaan, koska, kuten tiedätte, melusaaste on yksi aikamme kirouksista. Siksi pidän tässä yhteydessä hyvin myönteisenä sitä, että olemme kehittäneet varovaisen ja toteuttamiskelpoisen perusteen melusaasteen vähentämiseksi edelleen, mutta kuten jo mainitsin, ei koskaan auton ja renkaan turvallisuuden kustannuksella.

Haluaisin päättää puheenvuoroni aikataulua koskevaan huomioon. Mielestäni olemme saaneet aikaan kunnianhimoisen mutta järkevän kompromissin. Luotamme tietysti autonrenkaiden valmistajiin, kuten itse autojen hiilidioksidipäästöjen tapauksessa, että ne tuovat markkinoille tuotteita, jotka täyttävät ympäristöystävällisimmät normit paljon pikaisemmin.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, esittelijä.(RO) Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, rakennukset muodostavat 40 prosenttia primäärienergian kulutuksesta ja 40 prosenttia kasvihuonekaasujen tuottamisesta. Siksi rakennusten energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden pikainen täytäntöönpano on luotettavin, nopein ja edullisin tapa leikata kasvihuonekaasupäästöjä. Rakennusten energiatehokkuuden edistäminen tarjoaa kuitenkin myös valtavat mahdollisuudet EU:n talouden elpymiselle yli 250 000 uuden työpaikan luomisen ja uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden rakennusten edistämisessä tarvittavien investointien avulla ja, viimeisenä vaan ei vähäisempinä, parantamalla EU:n kansalaisten elämänlaatua heidän palvelulaskujaan pienentämällä.

Nykyisiä direktiivejä muuttavassa uudessa komission ehdotuksessa määrätään tuhannen neliömetrin rajan poistamisesta, rakennusten tiettyjen energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten asettamisesta ja kansallisella tasolla laadittujen vähimmäisvaatimusten lähentämisprosessin käyttöönotosta, sellaisten rakennusten edistämisestä, jotka tuottavat paikallisesti kulutettua primäärienergiaa vastaavan uusiutuvan energian määrän ja julkista rahoitusta vain sellaisten rakennusten rakentamiseen, jotka vastaavat energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Parlamentti on esittänyt seuraavat tärkeät tarkistukset: direktiivin soveltamisalan laajentaminen keskitettyihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, rakennusten energiatehokkuustodistusten merkityksen kasvattaminen ja niiden muodon standardointi, yhteisten menetelmien laatiminen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten määrittelylle, tarvittaessa energiatehokkuustodistuksen sisältämien julkisten laitosten suositusten täytäntöönpano todistuksen voimassaoloaikana, uudet säännökset tietojen tarjoamisesta kuluttajille ja tarkastajien ja asiantuntijoiden koulutuksesta sekä rakennuslupien myöntämisestä vuodesta 2019 alkaen rakennuksille, jotka tuottavat paikallisesti ainakin määrän, joka vastaa tavanomaisista lähteistä tuotettua energiaa, sekä uusien säännösten käyttöönotto lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tutkimiselle.

Kehotan kollegoitani vierailemaan tällaisille rakennuksille – rakennuksille, joilla on nollatason nettomääräinen energiankulutus – omistettuun Euroopan parlamentissa pidettävään näyttelyyn, joka on järjestetty yhdessä Maailman luonnonsäätiön kanssa.

Vaikka rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi on ollut voimassa vuodesta 2002 alkaen, sen täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa ei ole ollut tyydyttävää. Jäsenvaltiot ovat määritelleet rahoituksen puutteen suurimmaksi esteeksi, joka estää niitä panemasta tätä direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön. Siksi Euroopan parlamentti ehdotti rakennusten energiatehokkuutta koskevien toimien rahoittamista Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan rakennusten energiatehokkuusrahaston luomista ja uusiutuvien energialähteiden edistämistä Euroopan investointipankin, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden tuella, mahdollisuutta käyttää alempaa arvonlisäverokantaa rakennusten energiatehokkuuteen liittyville palveluille ja tuotteille, sellaisten kansallisten ohjelmien kehittämistä, joilla autetaan edistämään rakennusten energiatehokkuutta hyväksymällä rahoitusvälineitä ja tiettyjä erityisiä verotuksellisia toimenpiteitä.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan teknistä henkilöstöä ja viimeksi mainitun valiokunnan YUTP:n henkilöstöä, joiden kanssa olen tehnyt aivan erityisen hyvää yhteistyötä. Odotan kollegoideni kommentteja kiinnostuneena.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, ei ole helppoa antaa viidessä minuutissa komission vastausta seitsemään erinomaiseen mietintöön, mutta minun ei kuitenkaan pitäisi jättää käyttämättä tilaisuutta kiittää kaikkia esittelijöitä – Eluned Morgania, Silvia-Adriana Ţicăuta, Giles Chichesteriä, Alejo Vidal-Quadrasia, Antonio Mussaa, Atanas Paparizovia ja Ivo Beletiä – ja kaikkia varjoesittelijöitä. Haluaisin myös kiittää Angelika Niebleriä, joka työskenteli hyvin ankarasti, jotta saisimme tämän mietinnön aikaan hyvin rajallisessa ajassa.

Aloitan energian sisämarkkinoista, koska kaksi vuotta sitten aloitimme kunnianhimoisella tavoitteella: luodaan todella kilpailukykyiset ja todella eurooppalaiset energiamarkkinat Euroopan unionin kansalaisten eduksi. Väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kolmas kaasun ja sähkön sisäisiä energiamarkkinoita koskeva paketti.

Nyt olemme hyvin lähellä tämän paketin hyväksymistä ja siten tämän tavoitteen saavuttamista. Kolmenvälisessä vuoropuhelussa on nyt onnistuttu sopimaan kompromissista. Komissio tukee tätä kompromissia täysimääräisesti. Jos se hyväksytään huomenna täysistunnossa, sillä annetaan Euroopan unionille selkeät sääntelypuitteet, joita tarvitaan asianmukaisesti toimivien sisämarkkinoiden takaamiseksi ja paljon tarvittujen investointien edistämiseksi.

Ensinnäkin sillä helpotetaan rajatylittävää energiakauppaa, koska sen nojalla perustetaan kansallisten energian sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, jolla on sitova päätösvalta, täydentämään kansallisia sääntelyviranomaisia. Tällä varmistetaan rajatylittävien tapausten asianmukainen käsittely ja mahdollistetaan Euroopan unionin kehittyminen todelliseksi eurooppalaiseksi verkoksi.

Toiseksi, uudella lainsäädännöllä edistetään rajatylittävää ja alueellista yhteistyötä ja investointeja uuden siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen järjestön avulla. EU:n runkoverkonhaltijat tekevät yhteistyötä ja kehittävät verkkosääntöjä ja turvallisuusnormeja sekä suunnittelevat ja koordinoivat EU:n tasolla tarvittavia investointeja.

Kolmanneksi sillä säädetään tehokkaammasta sääntelyä koskevasta kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnasta, joka on riippumattomampi ja jolla on kaikki tarvittavat keinot.

Neljänneksi sillä varmistetaan energian tuotannon ja siirron tehokas eriyttäminen, jotta voida poistaa kaikki eturistiriidat, edistää investointeja ja estää syrjivä käytös.

Tällä lainsäädännöllä myös varmistetaan suurempi avoimuus ja taataan yhdenvertainen pääsy tietoon, hintojen avoimuus, lisääntynyt luottamus markkinoihin ja kaikenlaisen manipuloinnin tai markkinoiden manipuloinnin välttämisen edistäminen.

Tässä ei ole kyse vain asianmukaisesti toimivista sisämarkkinoista vaan yleisemmin sen varmistamisesta, että EU voi vastata energia-alalla kohtaamiimme haasteisiin: ilmastonmuutokseen, lisääntyneeseen riippuvuuteen tuonnista, toimitusvarmuuteen, maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn.

Toimivat sisämarkkinat ovat erityisesti tärkeä osa EU:n ponnisteluissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Päästökauppajärjestelmät eivät ikinä toimi asianmukaisesti ilman kilpailukykyisiä sähkömarkkinoita, eivätkä tavoitteemme uusiutuvan energian osalta täyty.

Saavutetulla kompromissilla saadaan siis myös aikaan tasapaino parlamentin ja neuvoston kantojen välillä. Esittelijät ovat jo esitelleet teille tärkeimmät osat, joiden myötä saavutettu poliittinen kompromissi vahvistaa neuvoston tammikuussa 2009 hyväksymää yhteistä kantaa.

Haluaisin korostaa muutamia tärkeimpiä kohtia.

Parlamentin kehotus parantaa kuluttajansuojaa ja torjua energiaköyhyyttä on nyt vahvistettu lainsäädännöllisessä tekstissä. Älykkäitä mittareita, joiden avulla kuluttajat voivat tietää tarkasti kulutuksensa ja jotka edistävät energiatehokkuutta, on tarkoitus tarjota 80 prosentille kuluttajista vuoteen 2020 mennessä. Kansallisten sääntelyviranomaisten valtuuksia ja riippumattomuutta on vahvistettu, kuten myös viraston valtuuksia, ja tehokasta eriyttämistä koskevista säännöistä on tehty tehokkaampia.

Mikä vielä tärkeämpää, myös itse paikalla on tapahtunut kehitystä. Monet yritykset ovat järjestelleet uudelleen liiketoimintansa ja sen, miten ne toimivat verkostojen ja kuluttajien kanssa. Tänään näin Hannoverin messuilla, että älykäs mittaus edistyy huomattavasti ja että yrityksissä käsitellään näitä päätöksiä.

Energiatehokkuus on ehdottomasti yksi EU:n energiapolitiikan tärkeimmistä osista. Rakennusalalla on edelleen huomattavat mahdollisuudet parantaa edelleen energiatehokkuutta ja luoda samalla uusia työpaikkoja ja edistää kasvua.

Kiitän lämpimästi parlamenttia sen tuesta komission ehdotukselle rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin uudelleenlaatimiselle. Keskustelut ja ehdotukset osoittavat, että parlamentti jakaa politiikan tavoitteet ja toivoo voivansa parantaa nykyistä tehokkuutta päättäväisesti. Se ei ole helppo ala, koska sillä on paljon toissijaisuutta, joten meidän on saatava aikaan hyvä tasapaino. Direktiivillä tarjotaan puitteet EU:n rakennusten energiatehokkuuden parantamiselle.

Siinä on paljon selvennyksiä, ja sillä parannetaan direktiivin vaikutusta, kuten "kustannusoptimaalisuutta" koskevat periaatteet, valvontamekanismeja koskevat vaatimukset ja monet määritelmät.

Siinä on kysymys rahoitusvälineistä, jotka ovat hyvin tärkeitä energiatehokkuustoimenpiteiden vauhdittamisessa, mutta niitä on käsiteltävä asianmukaisessa lainsäädännössä ja aloitteissa. Rakennusdirektiivi rajoittuu siten siihen, mitä sillä voidaan tehdä rahoitukseen ja verotukseen liittyvien kysymysten osalta.

Hyvin tehokkaat rakennukset, kutsutaanpa niitä sitten matalan energian tai nollaenergian rakennuksiksi tai seuraavan sukupolven rakennuksiksi, ovat komission direktiivissä esittämä uusi piirre.

On olennaista, että tästä säännöksestä tehdään kunnianhimoinen mutta realistinen ja että EU:n vaihtelevien ilmasto- ja talousolojen osalta sallitaan hieman joustavuutta. Nollatason nettomääräisten energiankulutuksen rakennusten kaltaisilla yhtenäisillä vaatimuksilla ei tarkalleen ottaen täytettäisi tätä vaatimusta, ja se olisi siksi liiallinen.

Yhtenäistäminen on sisämarkkinoille elintärkeää. Tuen täysin parlamentin toivetta yhdestä menetelmästä vaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskemiseksi. Energiatehokkuuden laskemista koskevan yhteisen menetelmän säätämisellä voi kuitenkin olla vastakkainen vaikutus, sillä se saattaa aiheuttaa monen vuoden viivästyksiä direktiivin täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden rakennusmääräysten monimuotoisuuden takia.

Tämä on siksi hyvin monimutkaista ja vaikeaa lainsäädäntöä, mutta luotan hyvin paljon siihen, että parlamentti vahvistaa tätä oikeudellista välinettä.

Esittelijä puhui myös renkaista, joilla voi olla merkittävä asema tieliikenteen energiaintensiteetin ja päästöjen vähentämisessä. Tämän ehdotuksen ja tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön pitäisi yhteisesti saada aikaan noin viiden prosentin polttoainesäästöt koko EU:n autokannassa vuoteen 2020 mennessä. Tällä ehdotuksella kuluttajille annetaan standardoitua tietoa polttoainetehokkuudesta. Sillä annetaan myös tietoa märkäpidosta, joka on toinen merkittävä renkaiden muuttuja, ja ulkoisesta jyräysmelusta. Niin tekemällä merkintä saa markkinoilla aikaan suorituskykyisempiä renkaita, ja samalla siinä vältetään se, että yhden näkökulman parannus saavutetaan toisten kustannuksella.

Mietinnöllä, josta äänestetään tällä viikolla, lisätään joitakin huomattavia parannuksia alkuperäiseen ehdotukseen, kuten direktiivin muuttaminen asetukseksi, millä vähennetään saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia kuluja ja varmistetaan, että kaikkiin merkintöihin sovelletaan samaa päivämäärää. Talvirenkaiden sisällyttäminen merkinnän soveltamisalaan sekä erityisen luokittelun hyväksyminen mahdollisimman pian hyödyttävät myös niitä, jotka ajavat jäisissä tai lumisissa olosuhteissa.

On tärkeää löytää paras tapa merkinnän esittämiseen. Tästä on jonkin verran keskustelua. Haluaisimme kovasti, että tukisitte ehdotustamme merkinnän liittämisestä tarroihin, joita tällä hetkellä on jokaisessa renkaassa koon, kantavuusluvun ynnä muun ilmaisemiseksi.

Mielestäni olemme tämän lainsäädännön avulla todella saavuttaneet huomattavaa edistystä energia-asiakirjassa ja mikä tärkeintä, kansalaisemme ja teollisuutemme tukevat sitä. Hannoverin messuilla olemme nähneet teollisuuden valtavan pyrkimyksen energiatehokkuuteen, ei vain aloilla, joista nyt olemme antaneet lainsäädäntöä, vaan myös muilla teollisuusaloilla, kuten erilaisia sovelluksia, joita käytetään loppukulutukseen ja tuottamaan välineitä erilaisille teollisuudenaloille.

Energiatehokkuus, energia ja Eurooppa: ne ovat tärkeimpiä sanoja sille, mitä olemme saaneet aikaan tämän lainsäädännön nojalla. Haluaisin kiittää kaikkia osallistuneita ja erityisesti kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka tukivat tätä.

Viimeisenä anteeksipyyntönä sanon, että olisin voinut käyttää vielä toiset viisi minuuttia, mutta käytän vain yhden minuutin, kun saan puheenvuoron toisen kerran. Kiitos, että annoitte minun päättää tämän puheenvuoroni.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon valmistelija.(DE) Arvoisa puhemies, kiitos, arvoisa komission jäsen Piebalgs, keskitetystä puheenvuorostanne. Mielestäni voimme parhaiten mitata saavutettua edistystä vertaamalla sitä keskustelun alussa asettamaamme tavoitteeseen. Muistan, että tilanne oli alussa sellainen, että komission jäsen Kroes esitti analyysinsä, joka osoitti, että huolimatta monista EU:n tason vapauttamispaketeista yhä harvemmilla – suurilla energiayhtiöillä – oli valta markkinoilla yhä useammassa EU:n jäsenvaltiossa, toisin sanoen energia-alan keskittyminen lisääntyi niin sähkön kuin kaasun osalta. Siksi olin keskustelun alussa iloinen siitä, että sekä komissio että sitten myöhemmin Euroopan parlamentti sanoivat, että tehokkain väline tämän keskittymisen torjumiseksi – erityisesti sähköalalla – on tuotannon ja runkoverkon erottaminen.

Voisin lyödä tänään kanssanne vetoa siitä, että ilman tätä erottamista – kuten alun perin sanoitte – emme pysty tarjoamaan kansalaisille mitään todellista suojelua energiamarkkinoiden mielivaltaisilta hinnoilta. Olen myös halukas lyömään vetoa siitä, että tämä parlamentti keskustelee tästä välineestä uudelleen nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, koska se, mistä päätämme nyt, ei riitä hajottamaan tätä joidenkin suurten energiayhtiöiden valtaa ja määräävää asemaa. Se ei riitä estämään sähkön ja kaasun hintojen nousemista vielä korkeammiksi huolimatta energia-alan koko ajan kasvavista voitoista. Se ei riitä todella tarjoamaan avoimuutta ja kuluttajansuojaa, joita tämän parlamentin monet hyvää tarkoittavat jäsenet ovat lupailleet.

Minun on tunnustettava, että nämä jäsenet ovat taistelleet tässä suhteessa hyvin ankarasti. Minun on kuitenkin myös sanottava, että nyt ovat onnistuneet suuret yhtiöt ja jotkin jäsenvaltiot eivätkä kaukokatseiset eurooppalaiset poliitikot. Toivon, että hyväksytte vetoni, ja sitten neljän vuoden aikana keskustelemme seuraavasta vapauttamisvaiheesta ja puhumme todella eriyttämisestä.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Eluned Morgania hänen sähkömarkkinoita koskevasta mietinnöstään. On ollut miellyttävää työskennellä hänen kanssaan varjoesittelijänä, ja mielestäni on oikeudenmukaista sanoa, että olemme pystyneet saamaan aikaan energiamarkkinoiden vapauttamisen. Ainakin olemme ottaneet joitakin merkittäviä askeleita ja siten avanneet markkinat. Mielestäni on oikeudenmukaista sanoa, että sähköä koskevalla mietinnöllä johdettiin prosessia, josta tänään täällä keskustelemme.

Mielestäni on tärkeää todeta, että tämä on myös vastoin niitä tahoja eri maissa, jotka haluaisivat suojella rajojaan enemmän energiamarkkinoiden osalta. Meillä on Ruotsissa käynnissä keskustelu, johon osallistuvat ne, jotka haluaisivat soveltaa jonkinlaista protektionismia sähkön vientiin. Mutta sillä estettäisiin ja vahingoitettaisiin kaikkia asioita, jotka voimme saavuttaa avointen sähkömarkkinoiden avulla.

Juuri markkinoiden avaamisella voimme tehdä jotakin ilmastonmuutoksen osalta ja voimme käyttää parhaalla mahdollisella tavalla uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa. Voimme myös varmistaa, että koko unionissa on asianmukainen energiahuolto, joka sitoo maat ja markkinat yhteen. Mielestäni askeleita, joita olemme ottamassa tässä energiamarkkinoita koskevassa paketissa, olisi pidettävä merkittävinä. Vaikka askeleita on vielä otettava enemmän, olemme edistäneet Euroopan energiavarmuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, PSE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, kolmannessa energiapaketissa on kyse alan valjastamisesta, jonka tavoitteena on tarjota enemmän turvallisuutta ja avoimuutta sekä kestävää ja edullista energiaa kaikille Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Siinä on kyse edessämme olevien energiahaasteiden kohtaamisesta. Siinä on kyse jäsenvaltioiden riippuvuuden vähentämisestä yksittäisistä tuontimaista. Siinä on kyse enemmän kuluttajasta ja kuluttajatyytyväisyydestä. Siinä on kyse markkinoiden vääristymien välttämisestä erityisesti niiden maiden välillä, joissa tuotanto on halpaa, ja niiden maiden, jotka haluavat ostaa halvalla, mikä ei välttämättä ole sama asia. Siinä on kyse investointien houkuttelemisesta energia-alalle.

EU:n virastolla on keskeinen tehtävä hoidettavanaan ja, kuten kollegani Giles Chichester on sanonut, olemme saaneet aikaan vahvan ja riippumattoman viraston ja olemme pystyneet kasvattamaan Euroopan parlamentin asemaa saavuttaaksemme tavoitteet, joista edellä mainitsin. Mielestäni oli loistavaa työskennellä yhdessä. Jotenkin on sääli, että olemme saattamassa tätä energiapakettia loppuun.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan komissio esitti syyskuussa 2007 sisämarkkinoiden toimintaan liittyvän kolmannen energiapakettinsa. Keskusteluissa alettiin pian keskittyä tärkeään, tosin ei ainoaan, asiaan energian tuottamista ja kuljettamista koskevien toimien erottamisesta.

Näyttää siltä, että verkon omistajuutta koskeva kysymys, jota ei mielestäni käsitelty riittävästi ensimmäisessä käsittelyssä, on otettu vakavammin. Eri vaihtoehtojen olemassaolo, mukaan luettuna pahamaineinen kolmas tie, jota nyt on edistetty ja selkeytetty, näyttää minusta hyvältä asialta – mikä on luonnollinen lausunto, koska olin esittämässä tätä tarkistusta.

Yhteenvedon tekeminen tästä kolmannesta paketista omistuksen eriyttämisenä olisi kuitenkin onneksi virhe. Saavutettu edistys on todellista: enemmän oikeuksia kuluttajille, enemmän valtuuksia sääntelyviranomaisille, enemmän yhteistyötä sääntelyviranomaisten kesken, kymmenvuotiset kehityssuunnitelmat, enemmän avoimuutta uusiutuvien energianlähteiden kehityksen helpottamiseksi, enemmän teknistä yhteistyötä verkonhaltijoiden välillä ja myös enemmän välineitä parempaa kulutusta varten, kuten älykkäät mittarit.

Tämä on jälleen uusi askel kohti eurooppalaista yhteenkuuluvuutta. Kolmansia maita koskevassa lausekkeessa, vaikka se ei olekaan niin sensaatiomainen kuin komission alkuperäisessä luonnoksessa, todetaan yksiselitteisesti, että jäsenvaltiolla on oikeus kieltää sertifioimasta verkonhaltijaa, jos sertifioimisella vaarannettaisiin sen tai jonkin muun jäsenvaltion energiahuollon turvallisuus.

Minulla saattaa olla yksi pahoittelun aihe energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston osalta: toiveenamme olisi ollut luoda vahva, riippumaton virasto, joka pystyy tekemään päätöksiä ilman elimemme tukea. Olemme törmänneet surullisenkuuluisaan Meronin tuomioon. Ei huijata itseämme: todellisen eurooppalaisen energiapolitiikan luominen vaatii vielä monia edistysaskeleita ja erityisesti institutionaalisia sellaisia.

Toimitusvarmuus, ilmastonmuutoksen torjunta, markkinoiden sääntely: kaikkia näitä tavoitteita pitäisi edistää pragmaattisella, ei dogmaattisella, lähestymistavalla.

EU:n kansalaiset eivät odota talousteorioiden soveltamista vaan konkreettisia todisteita siitä, että markkinoiden avaaminen hyödyttää heitä antamalla heille vapauden valita toimittajansa sekä järkevät, vakaat ja ennakoitavat hinnat

Olen kiitollinen kollegoilleni, komission jäsenellemme ja neuvostolle tästä rakentavasta ponnistuksesta.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, koska käytän tässä keskustelussa puheenvuoron Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta, haluaisin kiinnittää huomiota neljään kohtaan.

Ensinnäkin meidän pitäisi arvioida myönteisesti niitä ratkaisuja, joilla pyritään erottamaan sähkön ja kaasun tuotanto ja myynti niiden siirtämisestä. Sillä sallittaisiin energianlähteiden tuottajien välinen kilpailu ja siten vähennettäisiin palvelujen hintaa.

Toiseksi on tärkeää, että tietyt jäsenvaltiot, joiden on otettava käyttöön energian tuotannon erottaminen sen siirrosta, voivat hyväksyä kolme mallia sitä varten: mahdollisimman suuri omistajuuden jakaminen, verkonhallinnan siirtäminen riippumattomalle verkonhaltijalle ja vaihtoehto, joka sisältää energian tuotannon ja siirtämisen integroinnin, mutta vain, jos ehdot täytetään, millä varmistetaan, että nämä liiketoiminnan kaksi osaa toimivat käytännössä itsenäisesti.

Kolmanneksi, kuluttajan aseman vahvistamista sähkö- ja kaasumarkkinoilla koskevia ratkaisuja on korostettava, ja erityisesti mahdollisuutta vaihtaa energiantoimittajaa enintään kolmen viikon kuluessa ilman lisämaksuja.

Neljänneksi ja viimeiseksi, myös ratkaisut, joilla on yhteiskunnallinen ulottuvuus, ansaitsevat erityishuomiota, sillä niiden nojalla jäsenvaltioiden edellytetään antavan tukea niille sähkön ja kaasun kuluttajille, jotka eivät kykene maksamaan laskujaan.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, ensiksi Silvia-Adriana Ţicăun mietintö, vihreät äänestävät sen puolesta: siinä on vihreyttä, ja kiitän kaikki neuvotelleita ryhmiä.

Haluan käyttää minulla olevat muutamat sekunnit sisämarkkinoihin. Tänä iltana on jo selvää, että tarvitsemme vapauttamisesta neljännen paketin, jossa on viisi kohtaa: ensiksi putkien ja kantaverkkojen omistuksen eriyttäminen, toiseksi pääsy sähkö- ja kaasuvarastoihin, kolmanneksi enemmän valtaa EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle, neljänneksi sähköpörssien julkinen omistus, koska muuten ne eivät koskaan toimi, ja viidenneksi tarvitsemme erityisen kartellilainsäädännön infrastruktuuriin perustuville talouksille.

Vaikka Eluned Morgan on taistellut ankarasti kuluttajien puolesta, kuluttajat voivat hyötyä vain, jos tukkumarkkinat toimivat. Enel on valtaamassa Endesan, RWE valtaamassa Nuonin ja Vattenfall Essentin. Päädymme kymmeneen valtavaan toimijaan, joilla ei ole mitään kiinnostusta ympäristöä eikä kuluttajia koskevaan asialistaan. Se on kartelli, ja tämän kartellin kohtaamiseksi tarvitsemme tiukempia lakeja. Tässä mielessä olemme kokeneet tänä iltana tappion, jonka takana ovat Herbert Reul, Angelika Niebler ja muut heidän kaltaisensa. Tämä on suuri voitto energia-alan oligopoleille ja tappio kuluttajille EU:ssa.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(CS) Hyvät kollegat, ei ole mahdollista kattaa koko energiapakettia näin lyhyessä ajassa. Siitä huolimatta haluaisin ensiksi kiittää jokaista, joka on ollut mukana käsiteltävinämme olevien asiakirjojen tuottamisessa. Ollaan kuitenkin realistisia. Tulos on edelleen kaukana täydellisestä. Mielestäni on kuitenkin mahdotonta saada tässä vaiheessa enemmän aikaan. Sillä, että nykyinen parlamentti on lähestymässä toimikautensa loppua, on epäilemättä osansa. Itse haluaisin puhua pääasiassa Giles Chichesterin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta laatimasta asiakirjasta. Varjoesittelijänä olen puhunut muun muassa sen puolesta, että viraston pitäisi edistää alueellisten markkinoiden luomista. Sillä välin ei ole ollut mahdollista toteuttaa hyödyllisempiä suunnitelmia, kuten ylikansallisen yleiseurooppalaisen sääntelyviranomaisen luominen.

Olen myös kehottanut vahvistamaan komission alkuperäisen ehdotuksen, joka sisältää periaatteen "yksi jäsen, yksi ääni" Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvostoa varten. Tämä on hyvin tärkeää EU:n pienille jäsenvaltioille. Pääasiassa Ranskan ja Saksan kaltaisten suurten valtioiden yritys edistää niin kutsuttua äänten painotettua suhdetta olisi epäedullinen pienille valtioille. Periaatteen "yksi jäsen, yksi ääni" ansiosta esimerkiksi Tšekin tasavalta ja muut valtiot voivat vastustaa paremmin joidenkin suurten kantaverkonhaltijoiden yrityksiä hallita markkinoita. Olen tässä yhteydessä iloinen, että ponnisteluni eivät ole olleet turhia, ja pidän tätä menestyksenä puheenjohtajavaltio Tšekille.

Kaikkea energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevaa ei kuitenkaan viety loppuun. Esimerkiksi kysymys sen päätoimipaikasta on edelleen avoinna. Olisin itse iloinen, jos virasto sijoitettaisiin Slovakiaan, joka on siitä kiinnostunut. Vähiten hyväksyttävä vaihtoehto olisi kuitenkin niin kutsuttu väliaikainen vaihtoehto, jonka nojalla virasto jäisi Brysseliin, jossa on jo paljon virastoja – myös sellaisia, joiden piti alun perin olla siellä vain väliaikaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, olen aika ajoin kuullut, että Irlannin saaren yhtenäisiä sähkömarkkinoita pidettiin esimerkkinä kyseisistä toimintakäsitteistä. Sen mukaan, mikä kuluttajille merkitsee eniten – eli hinta – on sanottava, että ne eivät ole menestys. Kun ministeri Dodds käynnisti sen, hän lupasi tehokkuussäästöjä ja parempaa kilpailua, jotta sähkön tukkukustannuksia voitaisiin auttaa vähentämään mahdollisimman paljon ja jotta suuri osa hyödyistä koituisi kuluttajille. Tämä kuulostaa nyt sangen ontolta, ei vähiten niiden Pohjois-Irlannin kuluttajien mielestä, jotka ovat nyt yleisölehterillä kuuntelemassa tätä keskustelua.

Mielestäni osa ongelmaa on tehottomassa sääntelyprosessissa, jota on mukautettu liikaa teollisuuteen ja jossa puolustellaan liikaa jatkuvaa hintojen nousua, vaikka öljyn hinta on laskenut jyrkästi. Nykyiset taivaaseen asti ulottuvat hinnat huomioon ottaen edelleen ostaminen markkinoiden huipulla saa tuskin aikaan valitusta sääntelyviranomaiselta ja jättää kovan paineen alla olevat kuluttajat ilman heille kuuluvaa helpotusta.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, sovimme haluavamme varmistaa, että kansalaiset saavat suuremman toimitusvarmuuden energian osalta, että heillä on riittävästi energiaa ja että he pystyvät ostamaan energiaa kohtuulliseen hintaan. Emme sopineet välineistä, joilla se parhaiten saadaan aikaan.

Nyt meillä on kuitenkin tulos, josta voimme olla ylpeitä ja joka on rakentava ja syrjivä, koska asia on monimutkainen eikä siihen ole yksinkertaista vastausta. Ratkaisu on se, että meidän on taattava, että energia-alaan, runkoverkkoihin, rajayhdysjohtoihin ja uusiin voimaloihin investoidaan enemmän rahaa. Tämä on hyvin merkittävää pohdintaa, ja sitä varten on saatava käyttöön tarvittava pääoma.

Toisaalta meidän on taattava, että näitä energiaa tarjoavia yrityksiä valvotaan ja että luodaan todellista kilpailua. Mielestäni oli oikea ratkaisu hyväksyä erilaiset mallit yritysten organisaatioita varten ja samalla taata, että meillä on tehokas valvonta, vahva virasto ja vakaa yhteistyö sääntelyviranomaisten välillä, ja varmistaa, että yhtiöt eivät vain yksinkertaisesti voi tehdä niin kuin haluavat. Se, että voidaan tehdä täysin erilaisia säännöksiä – mukaan luettuna erityisiin kansallisiin oloihin räätälöidyt säännökset – on älykäs ratkaisu. Asianmukaisesti käytettynä se voi olla myös tulevaisuuden kestävä ratkaisu, jonka nojalla voimme edetä huomattavasti. Lisäksi – ja tämä on totta – prosessin ja jäsenvaltioiden kanssa käymiemme keskustelujen aikana pystyimme jo näkemään, että asiat muuttuvat. Tilanne ei ole enää sama kuin se oli komission toteuttaman kyselyn alussa. Tiedot ja tosiasiat ovat nyt jo paljon moninaisempia, ja olemme jo edistyneet huomattavasti, mutta se, mitä nyt aiomme hyväksyä, vie meitä vielä yhden askelen eteenpäin.

 
  
MPphoto
 

  Norbert Glante (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olen jo pienemmässä piirissä sanonut, että tässä energiapakettia koskevassa keskustelussa ei välttämättä ole kyse mustasta tai punaisesta, vasemmasta tai oikeasta. Se on kuitenkin täysin ideologinen. Se on nähty taas tänään. Haluaisin lyödä saksalaisen kollegani, Rebecca Harmsin, kanssa vetoa siitä, että neljän vuoden päästä emme esitä neljättä pakettia vaan selviämme käytettävissämme olevilla välineillä: markkinoiden sääntelyllä, runkoverkkoihin pääsyn edistämisellä – asioilla, jotka ovat jo olleet menestys Saksan liittotasavallassa. On mahdollista nähdä myönteisiä esimerkkejä. Kannatan sitä, että pidämme yksinkertaisesti asiat sellaisina kuin ne ovat ja käytämme välineitä, joita meille on annettu, ja varmistamme, että ne pannaan täytäntöön.

Toiseksi haluaisin puhua sen puolesta, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto saa lopulliset valtuudet ja käyttää niitä ja soveltaa jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä. Jos näin käy, minulla ei epäilystäkään, että saamme aikaan hyvän tuloksen.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, keskustelua sähkön ja kaasun sisämarkkinoita koskevasta energiapaketista tarvitaan hyvin paljon. Jotta ne toimisivat hyvin, asetuksilla pitäisi antaa vastauksia moniin kysymyksiin, mukaan luettuna seuraavat. Onko EU:ssa tulevaisuudessa yhteiset energiamarkkinat vai pitääkö meidän koordinoida kansallisia markkinoita? Mikä energiamuoto tarjoaa 30 seuraavan vuoden ajan vakaat ja riittävät energiatoimitukset suhteellisen halpaan hintaan, koska tämä on tärkeää EU:n taloudelle ja sen kansalaisille? Millä energianlähteillä rajoitetaan parhaiten kasvihuonekaasuilmiötä ja vähennetään sen valvonnan kustannuksia?

Tähän mennessä toteutettu toiminta ei valitettavasti ole ollut avointa eikä vakuuttavaa, mistä voi seurata epäsuotuisia seurauksia kansalaisille ja taloudelle seuraavan 15 vuoden aikana.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, kolmannella energiapaketilla oli ennen kaikkea tarkoitus palvella maanosamme kuluttajia, ja se on saatu aikaan – kuluttaja on tärkein. On kuitenkin myös välttämätöntä ottaa huomioon energiantuottajien perusedut. Meillä oli kaksi merkittävää ongelmaa.

Ensiksi toimitusvarmuus – ja se on saatu aikaan. Verrattuna ensimmäiseen ja toiseen pakettiin on saavutettu mielestäni huomattavaa edistystä. Energian yhteisten markkinoiden luominen on toteutumassa, ja yhteenkuuluvuuden periaate on tänään selvä. Voimme myös investoida EU:n rajojen ulkopuolelle, kun turvallisuutemme sitä edellyttää.

Toiseksi, vapaan kilpailun periaate Euroopan energiamarkkinoilla. Tätä ei ole täysin saavutettu, ja voi olla tarpeen miettiä muita, erityisempiä ratkaisuja. Tästä lähtien meidän on kuitenkin varmistettava, että EU:n markkinoiden olosuhteet kolmansista maista peräisin oleville investoijille ovat samat, eivätkä paremmat, kuin jäsenvaltioista peräisin oleville investoijille, ja että energiakonsernimme voivat kilpailla vastavuoroisuuden perusteella ja investoida vapaasti Euroopan unionin ulkopuolelle.

Haluaisin korostaa, että kolmas paketti on merkittävä poliittinen tapaus, ei vain tekninen ja taloudellinen, ja meidän pitäisi todella tunnustaa se Euroopan unionin suureksi menestykseksi.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, mielestäni tässä tapauksessa on – olin ryhmäni varjoesittelijä kaasualan osalta – saatu aikaan kompromissi, josta voimme olla samaa mieltä myös muiden alojen osalta, koska emme tarkastelleet markkinoita ideologisesti vaan käytännöllisesti. Euroopan yhteismarkkinat tarkoittavat ennen kaikkea, että annamme kansallisille sääntelyviranomaisille enemmän mahdollisuuksia, enemmän valtaa ja että laadimme EU:n yhteiset perusteet, jotta kukaan sääntelyviranomainen ei tee täysin erilaisia päätöksiä kuin muut ja jotta meillä ei ole tilannetta, jossa yksi on riippuvainen hallituksesta ja toiset eivät ole, ja että meillä EU:n virasto, joka voi yhteistyössä komission kanssa todella tehdä työtä eurooppalaisten markkinoiden luomiseksi.

Toinen todella tärkeä näkökohta on se, että kuluttajan asemaa vahvistetaan. Se näkyy periaatteessa monissa säännöksissä, vaikka olisin halunnut, että se näkyy vielä enemmän. Kyse on siitä, että kuluttajilla on mahdollisuuksia ja oikeuksia, ja siitä, että tällä tärkeällä toimitusalalla on avoimuutta. Molemmat ehdot täyttyvät, ja siksi äänestän tämän paketin puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, viime talvi osoitti silmiinpistävästi, miten riippuvaisia olemme kaasun tuonnista ja miten tätä riippuvuutta käytetään ulkopolitiikan välineenä. Haluaisin siksi erityisesti korostaa, että Euroopan unioniin on kehitettävä mahdollisimman pian yhtenäiset, avoimet ja tehokkaat maakaasun sisämarkkinat, joilla saadaan verkkoa varten aikaan säännöstö, jolla voidaan varmistaa avoin rajatylittävä pääsy toimitusverkkoihin, millä mahdollistetaan pitkän aikavälin suunnittelu ja kehitys. Pitkän aikavälin suunnitelman pitäisi sisältää sekä kaasuntoimitusverkot että alueelliset rajayhdysjohdot. Asetuksiin on tehtävä parannuksia syrjimättömän pääsyn takaamiseksi infrastruktuuriin. Samalla haluaisin erityisesti korostaa sitä, että energialähteitä on monipuolistettava kehittämällä aitoja aloitteita uusiutuvien energialähteiden laajempaa käyttöönottoa varten. Koska rakennukset muodostavat 40 prosenttia Euroopan unionin kokonaisenergiankulutuksesta, uusiutuvien energialähteiden käytön korostaminen rakennuksissa on ensisijaisen tärkeää niiden energiatehokkuudelle, taloudelle ja eristykselle. Euroopan unioni, kansallisten ja paikallisten hallintojen toimenpiteet sekä taloudelliset kannustimet on liitettävä yhteen yhdeksi järjestelmäksi. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Ján Hudacký (PPE-DE).(SK) Ennen tämän mietinnön monien näkökohtien käsittelemistä haluaisin kiittää esittelijää, Silvia-Adriana Ţicăuta, ja muita varjoesittelijöitä yhteistyöstä tämän mietinnön laatimisessa.

Minä ja poliittinen ryhmäni halusimme tämän mietinnön avulla tarjota hyvät ennakkoedellytykset komission, neuvoston ja parlamentin nopealle lopulliselle sopimukselle rakennusten energiatehokkuuden parantamista koskevista käytännön toimenpiteistä eri jäsenvaltioissa.

Minun on tässä yhteydessä sanottava, että suhtauduin kriittisesti joihinkin ehdotuksiin, jotka johtavat hyödyttömiin byrokraattisiin toimenpiteisiin ja liian kunnianhimoisiin sitoviin tavoitteisiin yksittäisille jäsenvaltioille ja jotka loppujen lopuksi haittaisivat vakavasti paljon tarvittujen hankkeiden käytännön täytäntöönpanoa. Yksi tämän mietinnön merkittävä näkökohta on sopimus yhdestä yhtenäisestä menetelmästä kustannustehokkaimman energian hyötysuhteen laskemiselle, koska sen perusteella jäsenvaltiot voivat esittää tarkasti vähimmäisnorminsa, ja siinä myös kunnioitetaan ilmaston alueellisia vaihteluja.

Lopuksi haluaisin myös mainita taloudellista tukea koskevan näkökohdan, joka on olennainen eri jäsenvaltioiden energiatehokkuuden parantamista koskeville täytäntöönpanotoimenpiteille. Olen samaa mieltä ehdotuksen kanssa siitä, että yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa on perustettava eurooppalainen rahasto, jonka avulla luotaisiin edellytyksiä taloudellisten resurssien luomiselle kansallisten tai alueellisten rahastojen perustamista varten niin sanotun vipuvaikutuksen avulla. Pidän myös myönteisenä ehdotusta rohkaista rakennerahastojen parempaa käyttöä energiatehokkuuden parantamiseksi eri jäsenvaltioissa.

Lopuksi haluaisin korostaa hyvin tärkeää asiaa, joka liittyy jäsenvaltioiden energiatehokkuuden parannustoimenpiteiden nopeaan ja huolelliseen tarkasteluun. Rakennusalan energiatehokkuuden elpyminen, lukuun ottamatta silmiinpistävää vähennystä…

(Puhemies keskeytti puhujan)

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE). (FI) Arvoisa puhemies, kiitän erityisesti mietinnön esittelijöitä, jotka tuossa keskustelevat. Tämä on tärkeä vaihe, jossa me nyt olemme. Me olemme oikealla tiellä, vaikka kuten sanottu, mikään ei tänä päivänä riitä. Meillä on paljon työtä edessä.

Älykkäät mittarit, energiajärjestelmän on oltava toimiva, sen on oltava avoin ja kilpailun on oltava todellista. Nämä ovat niitä sanoja, joita me pidämme tärkeinä, kuten myös kuluttajan oikeuksia. Energiaköyhyys on muodostunut merkittäväksi asiaksi. Energian hinta kallistuu, se on kallis hyödyke, ja tämän vuoksi ihmisten oikeudet on turvattava. Siksi energiasta tehdään tässä lakikokonaisuudessa julkista palvelua, mikä osoittaa oman ryhmäni – sosiaalidemokraattien – kannalta sen, että me puolustamme kuluttajien etua ja näin ollen teemme markkinoista mahdollisimman läpinäkyvät. Jatkakaamme tällä tiellä eteenpäin, kiitoksia.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, Ivo Beletin mietintöä koskevien neuvottelujen alusta alkaen huomasimme, että kaikki sidosryhmät – renkaiden valmistajista ympäristöalan etujärjestöihin – olivat laajasti yksimielisiä tämän lainsäädännön tarpeesta. Haluaisin onnitella esittelijää tavasta, jolla hän on käsitellyt tätä erityistä mietintöä, ja tavasta, jolla hän työskennellyt varjoesittelijöiden kanssa.

Mielestäni tätä lainsäädäntöä tarvitaan juuri nyt. Sillä edistetään autoteollisuutta hyvin vaikeana aikana. Vierailin äskettäin Michelinin tehtaalla Stokessa ja Jaguarin Land Rover -tehtaalla vaalipiirissäni, ja näin niissä, miten vihreän teknologian tutkimusta ja kehitystä sovellettiin jo hyvin paljon. Kaikki alan taantuman aikana saama tuki on keskitettävä vaatimuksiin mukautua ympäristöä koskevaan haasteeseen.

Tällaisella lainsäädännöllä varmistetaan, että valmistajistamme tulee maailmanjohtajia kiireellisesti tarvitsemassamme tekniikassa. Se on kaikkia hyödyttävä ehdotus, koska sillä myös autetaan kuluttajaa tarjoamalla kipeästi tarvittua selkeyttä. Renkaat eivät ole halpoja, mutta useimmat yksittäiset ostajat on kuitenkin pakotettu tekemään yhtenäisiä hankintoja. Tällä tiedolla autetaan saamaan aikaan tavaroita, joilla vähennetään päästöjä sekä melusaastetta. Tämän ehdotuksen avulla voimme edistää vihreämpien tavaroiden todella kilpailukykyisiä markkinoita.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE).(RO) Arvoisa komission jäsen, ensimmäinen hyöty, jonka kansalaiset saavat uusien vapaiden markkinoiden perustamisesta, perustuu demokratian käsitteen ytimeen. Puhun vapaudesta. Tehokkaasti toimivat markkinat, joilla uusille toimijoille annetaan mahdollisuus tarjota energiapalveluja kansalaisille, ovat kansalaisia hyödyttävä vaihtoehto. Heidän asemansa itse asiassa muuttuu palvelujen passiivisista edunsaajista markkinoiden aktiivisiksi toimijoiksi. He voivat esimerkiksi vaihtaa toimittajaa, jos palvelut ovat huonolaatuisia, jos sähköntoimitus keskeytyy tai jos hinnat ovat liian korkeat. Valinnanvapauden myötä kuluttajat voivat osallistua aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, kun he pystyvät valitsemaan toimittajan, joka tarjoaa vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavaa uusiutuvaa energiaa. Uusi toimenpidepaketti sisältää matalammat hinnat, innovatiiviset tuotteet ja palvelujen laadun parantumisen. Toinen tapa, jolla kansalaiset hyötyvät energia-alan sääntelyn purkamisesta, on energian toimitusvarmuus. Pidän myönteisenä sitä, että uuteen lainsäädäntöön on sisällytetty heikossa asemassa olevien kuluttajien suojelu.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). (SL) Euroopan parlamentti on aivan oikein ottanut kuluttajan neuvottelujensa ytimeen, koska sisämarkkinoilla tarvitaan kuluttajaa, jolla on enemmän oikeuksia ja jonka saatavilla on selkeää tietoa. Kuluttajalla on oltava vapaus valita palveluntuottajansa, ja siksi hän tarvitsee myös älykästä mittaria.

Olen iloinen, että olemme saaneet aikaan sopimuksen tästä laajasta ja ammatillisesti vaativasta asiakirjasta. Katson kuitenkin, että omistuksen eriyttämisestä neuvoteltu kompromissi mahdollistaa edelleen suuret organisaatioon liittyvät erot eri jäsenvaltioiden sähkö- ja kaasumarkkinoiden välillä. Toivon myös, että kansallisten sääntelyviranomaisten suuremman riippumattomuuden kaltaisten tämän paketin sisältämien mekanismien ja säännösten avulla pystymme ylittämään nämä erot ja perustamaan uudelleen sähkön ja kaasun yhtenäismarkkinat.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, yhtenäisten energiamarkkinoiden luomisen kaltaisen yrityksen onnistumista varten yhteiset ja koordinoidut investoinnit energiainfrastruktuuriin ovat olennaisia. Tärkein tehtävä on lisätä eurooppalaisten voimaloiden tuotantokapasiteettia ja kehittää rajatylittävä verkko. Samalla olisi pidettävä mielessä ympäristön etu ja ilmasto- ja energiapaketin suuntaviivat. Toinen EU:n energiamarkkinoiden yhtenäistämisen myötä esiin nouseva haaste on kysymys EU:n ulkopuolisten energialähteiden toimitusvarmuuden takaamisesta.

Talouteen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä on välttämätöntä pyrkiä monipuolistamaan tarjontaa ja lisäämään ponnisteluja eurooppalaisen energiajärjestelmän kehittämiseksi. Lopuksi, on olemassa pelko siitä, että energiamarkkinoiden täydellinen avaaminen kilpailulle voi olla uhka EU:n köyhimmille ihmisille, jotka eivät usein pysty maksamaan laskujaan säännöllisesti. Sen osalta kannattaa harkita mahdollisia vaihtoehtoja, joilla taataan, että kyseisten ihmisten sähkön saantia ei katkaista.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE). (BG) Arvoisa puhemies, olin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varjoesittelijä kaasumarkkinoiden osalta. Uskon, että olette kaikki samaa mieltä siitä, että kolmannen energiapaketin suurin saavutus on Euroopan kuluttajille ja kansalaisille tarjottu suojelu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaisia tekstejä on selkeästi laadittu. Haluaisin kiinnittää erityistä huomiota polttoaineköyhyyden määritelmään ja siihen, että tarjonnan keskeyttämisestä tehdään mahdotonta, sekä mahdollisuuteen vaihtaa toimittajaa kuluitta ja helposti ymmärrettäviin ja avoimiin sopimuksiin. Tämän lainsäädännön tulevaisuus riippuu kuitenkin siitä, että kuluttajille tarjotaan yhä vahvempia takuita ja heikossa asemassa oleville ihmisille suojelutoimenpiteitä, sekä sopimusperäisten suhteiden suuremmasta avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Seuraava peruskysymys, jota meidän Euroopan parlamentin jäsenten on käsiteltävä, koskee hintoja ja niiden sääntelyä koskevia toimenpiteitä niiden noustessa tasaisesti. Uskon, että tällä lainsäädännöllä jatketaan tulevaisuudessa siihen suuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin onnitella teitä erityisesti tästä paketista. Se on suuri edistysaskel Euroopan kansalaisille. Sen vaikutukset tunnetaan lompakoissa ja tileillä. Se on suuri edistysaskel myös pienille ja keskisuurille yrityksille, koska niiden on kehityttävä kilpailukykyisemmiksi erityisesti nyt talous- ja rahoituskriisin aikana, ja tällainen energiapaketti on oikea lähestymistapa sen käsittelemiseksi.

Se, että meillä on eurooppalainen sääntelyviranomainen edistämässä sitä, että kunkin jäsenvaltion yrityksiä kohdellaan yhdenvertaisesti 26 muun jäsenvaltion kanssa ja että 26 muun markkinan energiantoimittajilla on uusia mahdollisuuksia, on tärkeä näkökohta tässä lainsäädännössä, ja se johtaa täysin uusien mahdollisuuksien luomiseen.

Passiivisia ja aktiivisia taloja koskevan lainsäädännön osalta haluaisin myös sanoa, että huolellinen suhtautumisenne rakennusten tehokkuuteen johtaa toivottavasti tulevaisuudessa uusien työpaikkojen luomiseen tällä alalla.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Arvoisa Theodor Dumitru Stolojan, koska te olette ollut niin aktiivinen tässä keskustelussa ja vaikka kerroin teille, että määrä on ylitetty, mielestäni vastuullinen lähestymistapanne ja aktiivisuutenne pitäisi palkita, ja siksi annan teille poikkeuksellisesti yhden minuutin puheenvuoron.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE) . − (RO) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä heidän tekemästään erinomaisesta työstä. Olen varma, että me kaikki ihmettelemme, miksi meillä ei vieläkään ole sähkön yhtenäismarkkinoita tai maakaasun yhtenäismarkkinoita. Mielestäni kaikkien niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä täyttäneet EU:n direktiivin säännöksiä tämän osalta, pitäisi tehdä niin.

Toiseksi, pidän myönteisenä päätöstä perustaa energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, ja haluaisin kertoa Euroopan parlamentille, että Romania on pyytänyt saada tarjota tilat tämän viraston isännöinnille.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, lupaan puhua hyvin lyhyesti. Olen tyytyväinen hyväksyttävään pakettiin. Täydellistä lainsäädäntöä ei ole. Tämä on lainsäädäntö, joka hyväksytään keskustelemalla ja kompromisseja tekemällä. Aloitimme hyvin jakautuneina, mutta loppujen lopuksi neuvosto hyväksyi ehdotuksen käytännöllisesti katsoen yksimielisesti.

Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa tätä kompromissia tuki suuri enemmistö. Se tarkoittaa, että teimme sen oikein.

Tiedän, että täytäntöönpanon, seurannan ja viraston tarpeiden osalta on vielä paljon tehtävää, mutta olemme todella antaneet kansalaisillemme perusvälineet.

Kiitos paljon tehdystä työstä. Voimme olla siitä todella ylpeitä.

 
  
MPphoto
 

  Eluned Morgan, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin jälleen kerran kiittää kollegoita yhteistyöstä. Haluaisin myös kiittää Bethan Robertsia ja René Tammistia, jotka ovat olleet suureksi avuksi tämän mietinnön laatimisessa.

Tämä on joutsenlauluni 15 Euroopan parlamentissa vietetyn vuoden jälkeen, ja olen iloinen, että olemme tehneet energiamarkkinoilla niin huomattavia parannuksia Euroopan kansalaisten puolesta. Se on kaukana täydellisestä, mutta se on ehdottomasti askel eteenpäin.

Luulen, että energiakriisistä kehittyy tulevina vuosina ankarampi, joten asianmukaisten markkinapuitteiden aikaansaaminen ja oikeanlaisten kannustimien luominen oikeanlaisille investoinneille on elintärkeää. Tarvitsemme markkinoille arviolta biljoonan euron investoinnit, jotta valot eivät tulevaisuudessa sammu.

Mutta muutakin tehtävää on valtavasti. Tiedätte, että 12:ssa Euroopan unionin jäsenvaltiossa yksi yhtiö hallitsee 70 prosenttia sähkömarkkinoista. Tällä hetkellä meillä on molempien maailmoiden huonoimmat puolet. Mielestämme meillä on kilpailua, mutta meillä onkin tiettyjä markkinoita hallitsevien hyvin suurten yritysten valtavat voimat. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja kilpailuviranomaisten toimintaa tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että emme jatka näin.

Tulevaisuuden todellinen haaste on täytäntöönpano. Emme saa unohtaa, että energiamarkkinoilla on jo monia EU:n lakeja, ja juuri siksi, että näitä lakeja ei ole noudatettu, tarvittiin tämän lain tarkistamista. Se, tarvitsemmeko neljännen paketin vai emme, riippuu siitä, varmistaako komissio, että kansalliset sääntelyviranomaiset ja kilpailuviranomaiset panevat nämä uudet lait täytäntöön ja hallinnoivat niitä hyvin. Joten haluamme jonkin verran toimintaa komissiolta sekä kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, voinko aivan ensin sanoa, että kollegani Alejo Vidal-Quadras lähettää anteeksipyyntönsä? Hän ei voi käyttää hänelle varattua aikaa. Hänellä on kiireisiä asioita muualla, mutta hän pyysi minua sanomaan – mikä oli oikein hienosti tehty häneltä – että me kaksi olemme samaa mieltä siitä, että minun pitäisi puhua ryhmämme puolesta.

Haluaisin ottaa esiin pari asiaa, jotka ovat nousseet keskustelussa esiin. Ensimmäinen on kollega, joka ilmaisi huolensa siitä, että päädymme vallan keskittymiseen hyvin harvoille tahoille. Mikäli näin tapahtuu, komissiolla on kilpailulainsäädännön nojalla valtuudet käsitellä sitä, ja meillä on tästä ennakkotapauksia muissa maailman osissa, myös Yhdysvalloissa, jossa on puututtu vakiintuneisiin monopoleihin tai määräävään markkina-asemaan. Se on siis viimeinen keino, jos tämä lainsäädäntö epäonnistuu.

Pitäisikö meidän laatia neljäs paketti? Minun on muistutettava komission jäsentä, että kehotin häntä varovaisuuteen kolmatta pakettia aloitettaessa: sanoin, että olisi parempi odottaa ja katsoa, mitä toisella paketilla saadaan aikaan, kun se pannaan täytäntöön. Mielestäni nyt pitäisi antaa aikaa tämän paketin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä: panna se täytäntöön ja katsoa, miten se toimii ennen kuin päätetään, tarvitaanko jotakin.

Minun on sanottava, että pettymystäni siitä, että omistuksen eriyttämisen käsittelyssä ei onnistuttu, hälventää optimismini siitä, että virasto käyttää kekseliäästi valtuuksia, jotka olemme sille antaneet tilanteen käsittelemiseksi, ja haluaisin kiittää toista kollegaani, joka vaatii enemmän valtuuksia energian sääntelyviranomaisille.

Markkinavoimat etenevät jo tähän suuntaan. Kaksi saksalaista yritystä on luopumassa siirtojärjestelmistään, koska ne ovat ymmärtäneet, että niin saadaan enemmän arvoa.

Lopuksi, saisinko mainita uudelleen kilpailua koskevan tilanteen? Se merkitsee enemmän arvoa ja parempaa palvelua kuluttajille, ja se merkitsee resurssien tehokkaampaa käyttöä. Siksi sen tekeminen on hyvä asia.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Mussa, esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tässä yhteiskeskustelussa on näkynyt hyvin suuri tunne: suuri tyytyväisyys siitä, että tämän teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kolmannen paketin muodossa on luotu Euroopan kansalaisille tärkeä paketti. Se ei luonnollisesti ole viimeinen paketti, koska – kuten tiedätte – uusiutuvien energianlähteiden ja ydinvoiman kaltaisten vaihtoehtoisten energianlähteiden käyttö edistyy valtavasti. Seuraavien 10, 15 tai 20 vuoden ajan sillä kuitenkin varmasti vastataan energian kysyntään ja tarpeeseen ja säädetään kuluttajia koskevista asioista ja tietysti suojellaan heitä, erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.

Mielestäni Eluned Morganilla, minulla ja kaikilla muilla mukana olleilla jäsenillä on ollut merkittävä asema heikossa asemassa olevien kuluttajien suojelussa, koska sekä kansallisille että alueellisille viranomaisille on annettu huomattavat valtuudet, joiden nojalla ne voivat kriisin aikana saada muutoksia aikaan. En sano, että ne voivat tarjota ilmaista energiaa, mutta ne pystyvät varmasti saamaan aikaan muutoksia ja mahdollistamaan energiatoimitusten jatkuvuuden.

Toinen perustavanlaatuinen asia on tämä: Euroopan väestö on tietämätön kaikesta, mitä olemme tehneet komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa tämän energian kuluttajille olennaisesti merkittävän paketin osalta – näitte, mitä tapahtui viime talvena. Mielestäni ei ole mitään pahempaa kuin sallia suuresta hankkeesta hyötyvien olla tietämättä siitä. Mielestäni komission, neuvoston ja parlamentin tehtävä on, jopa ennen kuin huolehdimme tämän paketin soveltamisesta, antaa kuluttajille tietoa paketin olemassaolosta, antaa heidän tietää, mitä heidän hyväkseen, heidän puolestaan ja, jälleen kerran, heidän hyväkseen, on tehty.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kollegoideni tavoin sanoa, että vaikka se ei olekaan täydellinen, kolmas energiapaketti on erittäin hyvä perusta yhtenäismarkkinoidemme kehittämiseksi, erityisesti kaasun osalta, ja kaasuturvallisuuden edistämiseksi.

Maissa, jotka ovat kotimaani kaltaisia Euroopan unionin pieniä valtioita, kompromissin aikaansaaminen omistuksen eriyttämisestä on hyvin tärkeää, koska siten saamme takuun siitä, että voimme edelleen varmistaa energiavarmuutemme koko paketin puitteissa – paketin, joka koskee parempia sääntöjä, avoimuutta, kolmansia maita koskevaa lauseketta ja kaikki muita paketin osia, joiden nojalla saamme tilaisuuden käsitellä energiavarmuutta koskevaa kysymystä ensisijaisesti.

Paketilla myös annetaan kuluttajille takuu siitä, että he voivat käyttää oikeuksiaan, ja sillä luodaan paremmat kilpailupuitteet energiamarkkinoiden kehitykselle ja niiden tehokkaalle toiminnalle. Tämä paketti edellyttää täytäntöönpanoa, kuten kollegani Eluned Morgan juuri sanoi, enkä usko, että neljäs paketti on ratkaisu. Ratkaisu on pikemminkin tarkassa täytäntöönpanossa ja jäsenvaltioiden välisessä yhteenkuuluvuudessa markkinoita luodessa, erityisesti kehittämällä alueellista yhteistyötä koskevia uusia aloitteita, etenkin maille, jotka ovat heikoimmassa asemassa energiatoimitusten suhteen, ja maille, jotka tällä hetkellä ovat eristyksissä energiaverkoista.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, esittelijä. (NL) Haluaisin sanoa muutaman sanan tähän pakettiin päätyneen toimenpiteen, energiatehokkaiden autonrenkaiden merkinnän kustannuksista. Se on toimenpide, josta koituu tuskin yhtään kustannuksia rengasteollisuudelle ja siten myös kuluttajalle. Valmistajien kustannuksiksi on arvioitu mitätön alle 0,01 euroa rengasta kohti, mikäli joku haluaisi esittää mitään arvostelua. Kaikki energiatehokkaiden autonrenkaiden hankinnasta johtuvat lisäkustannukset voidaan laskelmien mukaan kattaa kahdeksassa kuukaudessa. Silloin sekä autonkuljettajat että ympäristö alkavat tuntea todelliset hyödyt.

Tämän sanottuani haluaisin korostaa sitä, että on olennaista, että tätä toimenpidettä sovelletaan yhdenvertaisesti kaikissa jäsenvaltioissa sekä kaikkiin valmistajiin EU:ssa ja muualla. Siksi pitäisimme asetusta direktiiviä parempana.

Lopuksi, ymmärrämme, että vaikka joidenkin tämän parlamentin ryhmien mielipiteissä on edelleen eroja monista näkökohdista, toivomme, että suuri enemmistö hyväksyy huomenna tämän toimenpiteen. Kun tämä yksinkertainen toimenpide on päässyt vauhtiin, voimme säästää hiilidioksidipäästömäärän, joka vastaa miljoonan henkilöauton poistamista. On siksi sanomattakin selvää, että meidän pitäisi ottaa tämä toimenpide käyttöön mahdollisimman pian.

Haluaisin päättää puheenvuoroni kiitoksen sanoilla varjoesittelijöille, Alix Chambrisille Euroopan komissiota ja Alfredo Sousa de Jesusille Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmästä erinomaisesta työsuhteestamme.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, esittelijä.(RO) Hyvät kollegat, ehdotus rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin muuttamisesta on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, jonka parlamentti on hyväksynyt, sekä Euroopan kansalaisten elämänlaadun parantamisen että EU:n talouden elpymisen edistämisen osalta. Euroopan kansalaiset odottavat toimintaa ja konkreettisia ratkaisuja ongelmiinsa ja hyvin erityisiin tarpeisiinsa.

Olen itse sitä mieltä, että enintään 15 prosentin lisäys Euroopan aluekehitysrahaston varoissa, joita jäsenvaltiot voivat käyttää rahoittaakseen asuintalojen energiatehokkuutta, on välttämätöntä. Sillä annettaisiin jäsenvaltioille enemmän joustavuutta ja tilaisuus käyttää ensi vuoden väliarviointia tavasta, jolla rakennerahastojen käytetään, jotta ne voivat sen mukaan määritellä toimintaohjelmansa uudelleen voidakseen vastaanottaa paremmin rakennerahastojen varoja.

Haluaisin korostaa, että tällä direktiivillä annetaan hyvin suuret mahdollisuudet uusien työpaikkojen luomiseen: Euroopan tasolla voitaisiin luoda noin 500 000 työpaikkaa, millä olisi suuri vaikutus alueellisiin ja kansallisiin työmarkkinoihin.

Arvoisa komission jäsen, toivon, että jatkatte tämän tukemista ja esitätte myös vähimmäistason Euroopan aluekehitysrahaston rakennusten energiatehokkuutta koskeville varoille, ainakin tulevaisuudessa. Haluaisin jälleen kerran kiittää varjoesittelijöitä ja talous-, tutkimus- ja energiavaliokunnan henkilöstöä sekä muita esittelijöitä, jotka ovat tukeneet meitä ja joiden kanssa olen tehnyt erinomaista yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (IT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 22. huhtikuuta 2009.

Äänestys Silvia-Adriana Ţicăun mietinnöstä toimitetaan torstaina 23. huhtikuuta 2009.

Kirjalliset lausumat (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), kirjallinen. (PL) Vasta vähän aikaa sitten miljoonat ihmiset pitivät muuttamista betonista valmistettuun valmistaloon nousuna sosiaalisilla tikapuilla ja elintason parantumisena. Halvan energian takia kukaan ei ollut huolissaan lämmityskustannuksista.

Tällä hetkellä miltei sata miljoonaa ihmistä elää valmistaloissa. Haluaisin pyytää Euroopan komissiota antamaan Euroopan unionin rahastoista kattavaa tukea näiden rakennusten ja kokonaisten asuinalueiden nykyaikaistamiseksi, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Tätä varten pitäisi löytää rahaa osana kauden 2007−2013 rahoituskehyksen väliarviointia. Euroopan aluekehitysrahaston varojen nykyinen kolmen prosentin raja asumiskustannuksia varten on ehdottomasti liian matala.

Laajamittaisella valmistalojen ja asuinalueiden nykyaikaistamisella ja elävöittämisellä EU:ssa vähennetään lämmityskustannuksia, nostetaan elintasoa, luodaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja ja vähennetään energiankulutusta. Tämä näkyy suoraan kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisessä, mikä saa meidät lähemmäksi 3x20-tavoitteita.

Nykyisten valmistalojen nykyaikaistamisen tuen pitäisi olla Euroopan parlamentin uuden vaalikauden tehtävä. Tällaisen palvelun kysynnällä voi olla merkittävä osa nykyisen talouskriisin ja työttömyyden nujertamisessa sekä köyhyyden torjunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), kirjallinen.(EN) Energiakustannukset kasvavat hälyttävällä vauhdilla ja edistävät energiaan liittyvän köyhyyden huomattavaa lisääntymistä koko EU:ssa. Energian markkinahinta on kuitenkin vain ongelman toinen puoli. Energiamarkkinoiden tehottomuuden ja vääristymisen takia kuluttajilla on huomattavia lisärasituksia. Esimerkiksi Maltassa kuluttajien ja liikeyritysten energialaskut kasvoivat kohtuuttomasti, kun öljynhinta oli korkeimmillaan, mutta ne eivät laskeneet, vaikka öljyn hinta putosi yli puolella. Tarvitsemme EU:n laajuista politiikkaa kuluttajien ja pk-yritysten suojelemiseksi yleishyödyllisten laitosten väärinkäytöksiltä hinnoittelussa. Yksi ratkaisu voi olla kansallinen riippumaton sääntelyviranomainen, joka voisi tehdä tarvittavia tarkastuksia ja arviointeja yksityisten kauppiaiden ja/tai valtion omistamien laitosten kaasun, sähkön, veden, lentokenttämaksujen ja muiden sen kaltaisten yleishyödyllisten palvelujen kaikkea hintojen nostamista koskevan väärinkäytöksen tai salaisen käytöksen osalta.

Se pitäisi panna täytäntöön parantamalla kuluttajansuojaa koskevaa nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja direktiivejä, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa

– suurempi avoimuus ja järkevyys hintojen nostamisessa sekä kuluttajien oikeuksien parempi saatavuus ja niitä koskeva tieto

– vähemmän kuluja ja vähemmän byrokratiaa kuluttajalle, jolla on todellinen syy oikaisuvaatimukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE) , kirjallinen.(HU) Meidän mielestämme on erittäin merkittävää, että Euroopan parlamentti voi hyväksyä kolmannen energiapaketin jo toisessa käsittelyssä. Uudella asetuksella voidaan edistää kilpailua EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoilla. Emme voi kuitenkaan jatkaa ehdotuksen hyväksymiseen mainitsematta, että lopullinen asetus on menettänyt paljon kunnianhimostaan verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen.

Pakettia koskevien neuvottelujen aikana tuotannon ja verkkotoiminnan erottaminen aiheutti kiivaimmat keskustelut. Tämän lopullisella tuloksella on perustavanlaatuinen vaikutus EU:n energiamarkkinoiden rakenteeseen. Mielestäni jäsenvaltioiden sopima kompromissi ei johda tämän alan avoimeen sääntelyyn, koska jäsenvaltiot voivat myös soveltaa kolmea erilaista erottamismallia. Se johtaa myös suuriin eroihin, jotka hajottavat EU:n energiamarkkinat.

Pidän samalla myönteisenä sitä, ett neuvoston kompromississa näkyvät monet parlamentin kuluttajansuojasta tekemät ehdotukset. Toimenpiteet, kuten mahdollisuus vaihtaa toimittajaa kolmen viikon sisällä, yksityiskohtaisemmat tiedot laskuista ja korvausmenettelyjen yksinkertaistaminen, tekevät markkinoiden sääntelyn purkamisen hyödyt konkreettisemmiksi monille kansalaisille. Toinen tärkeä kehitysvaihe on se, että uudella lainsäädännöllä vaikeutetaan kolmansien maiden yrityksiä hankkia energiaa. Myös tämän ansiosta energiapaketin tuleva hyväksyntä on tärkeä vaihe matkalla kohti EU:n yhteisen energiapolitiikan luomista.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Energiatoimitusten kustannukset ja luotettavuus ovat tärkeitä tekijöitä EU:n kilpailukyvyn lisäksi erityisesti sen kansalaisten hyvinvoinnille. Sen takia Euroopan parlamentti on asettanut kuluttajan tämän kolmannen energiapaketin ytimeen. Jotta kuluttajat voivat hyötyä tästä merkittävästä lainsäädännöstä, parlamentti on tarkistanut ja parantanut noin 40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta muodostavien rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä.

Suunnittelijat ja rakennustarkastajat saavat asianmukaista ohjausta tästä direktiivistä. Pidän erittäin tärkeänä menetelmää, jolla lasketaan optimaaliset kustannukset ja määritellään taloudellisen tehokkuuden vähimmäisvaatimukset rakennusten lämpöeristyksen ja palvelujen rakenteellisia osia varten sekä näiden laskelmien soveltamista varten sekä uusiin että olemassa oleviin rakennuksiin. Rakennusten nollatason nettomääräistä energiankulutusta koskevat tavoitteet ovat merkittävä osa uudelleenlaadittua direktiiviä.

Pidän myönteisenä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian eurooppalaisen rahaston luomista tämän direktiivin täytäntöönpanon tueksi. Tähän asti rakennerahastojen rajoitettu käyttö rakennusten energiatehokkuutta varten on sallittu vain EU:n 12 uudessa jäsenvaltiossa. Tämä mahdollisuus on nyt ulotettu kaikkiin jäsenvaltioihin. Samalla aluekehitysrahaston varojen enimmäisosuus näissä hankkeissa on nostettu kolmesta prosentista 15 prosenttiin.

Direktiivin onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden on ehdottomasti kuultava paikallisten ja alueellisten viranomaisten edustajia kaikista direktiiviin liittyvistä näkökohdista sekä kuluttajansuojaryhmiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), kirjallinen. (ET) Haluaisin kiittää esittelijöitä, jotka laativat energiapaketin luonnokset, erityisesti Eluned Morgania, joka teki paljon merkittävää työtä kuluttajansuojan alalla. Olen erityisen iloinen, että uudessa paketissa osoitetaan myös huomiota energiaköyhyyttä koskevaan kysymykseen. Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä tehneet sitä, mukaan luettuna kotimaani Viro, pitäisi laatia toimintasuunnitelma energiaköyhyyden torjumiseksi, jotta voidaan vähentää energiaköyhyydestä kärsivien ihmisten määrää. Se on erityisen tärkeää nykyisessä taloustilanteessa. Virossa on vakava tarve käsitellä tätä kysymystä, koska lämmityskulut ovat viime vuosina kohonneet huomattavasti. Suora tuki varattomammille kuluttajille, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdään, on yksi tärkeä toimenpide, vaikka rakennusten energiatehokkuutta voitaisiin myös parantaa, ja se olisi erityisen tehokasta Virossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) EU:lla on monia haasteita, jotka liittyvät energian lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tarjontaan ja kysyntään.

Olemme Euroopan yhteisössä määränneet itsellemme hyvin kunnianhimoisen tehtävän. Aiomme vuoteen 2020 mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla ja energiankulutusta 20 prosentilla.

Katson tämän osalta, että meidän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota rakennusten energiatehokkuutta koskevaan kysymykseen, koska ne muodostavat jopa 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksestamme.

Tämän sanomalla haluaisin ilmaista tukeni esittelijälle. Mielestäni meidän pitäisi järjestää tiedotuskampanja, jonka tavoitteena on tiedottaa ihmisille mahdollisuudesta säästää rahaa eristämällä rakennukset, ja meidän pitäisi myös kehottaa yhteisön kaikkien maiden hallituksia antamaan saataville tukia tätä aloitetta varten. Meidän pitäisi laatia luettelo yhtenäisistä rakennusten eristämistä koskevaista vähimmäisnormeista koko EU:ta varten.

Tuen myös rakennerahastojen käytön laajentamista, jotta ne sisältävät rakennusten energiatehokkuutta koskevan työn kaikissa yhteisön maissa, sekä sen määrän nostamista, joka voidaan osoittaa Euroopan aluekehitysrahastosta tämän alan hankkeisiin, kolmesta prosentista 15 prosenttiin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö