Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0198(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0213/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.27
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0243

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 21. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Vnútorný trh s elektrickou energiou – Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky – Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny – Vnútorný trh so zemným plynom – Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn – Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť – Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich bodoch:

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0216/2009) pani Morganovej v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (14539.2.2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD));

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0235/2009) pána Chichestera v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (14541.1.2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD));

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0213/2009) pána Vidala-Quadrasa v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (14546.2.2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD));

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0238/2009) pána Mussu v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (14540.2.2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD));

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0237/2009) pána Paparizova v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn a o zrušení nariadenia (ES) č. 1775/2005 (14548.2.2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD));

– správa (A6-0218/2009) pána Beleta v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD));

– správa (A6-0254/2009) pani Ţicăovej v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Eluned Morgan, spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, tento energetický balík je vyvrcholením rokov tvrdej práce a Parlament môže byť veľmi hrdý na zmeny, ktoré sa teraz zavedú do praxe. Mali by sme byť hrdí najmä na to, že po prvýkrát sa jadrom rozpravy o energetike stali spotrebitelia energie EÚ a že sa na európskej úrovni uznal problém energetickej chudoby. Riešil sa prirodzený konflikt záujmov, ktorý vzniká vtedy, keď spoločnosť vlastní prenosovú sieť aj výrobu elektrickej energie. Zároveň sa posilnil regulačný režim riadiaci trhy s energiou.

Smernica týkajúca sa elektrickej energie, ktorej spravodajkyňou som bola, je súčasťou balíka piatich opatrení, ktoré sa usilujú o zlepšenie spôsobu fungovania trhov s elektrickou energiou a zemným plynom na celom kontinente s cieľom zaistiť ich lepšiu integráciu a spravodlivejšie a menej diskriminačné fungovanie.

Dovoľte mi povedať, že som veľmi vďačná za obrovskú spoluprácu zo strany ostatných spravodajcov tohto balíka, ako aj tieňových spravodajcov, Komisie a českého predsedníctva za to, že nám pomohli dospieť k záveru v rozprave, ktorá bola chvíľami veľmi náročná.

Tento právny predpis zavádza mnoho nových opatrení zameraných na ochranu spotrebiteľa vrátane zaistenia toho, aby mohli zákazníci zmeniť dodávateľa v priebehu troch týždňov, vytvorenia nezávislého a výkonného systému na riešenie sťažností v každom členskom štáte a práv na kompenzáciu v prípade neplnenia úrovne služby. Tento právny predpis zároveň zaručuje, že do roku 2022 bude každá domácnosť v EÚ vybavená takzvaným inteligentným meracím zariadením, ktoré zákazníkom umožní lepšie kontrolovať spotrebu energie a zvyšovať energetickú účinnosť, čo zase pomôže znižovať náklady na energiu a obmedzovať emisie uhlíka.

Na podnet Európskeho parlamentu obsahuje nový právny predpis aj osobitné opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov energie a po prvýkrát sa bude musieť brať vážne aj problém energetickej chudoby.

Chcela by som požiadať pána komisára Piebalgsa, aby sa teraz zaviazal k tomu, že v energetickom rámci EÚ sa v budúcnosti okrem riešenia bezpečnosti dodávok, udržateľnosti a hospodárskej súťaže do všetkých budúcich návrhov energetických stratégií začlení aj štvrtá zložka, a to dostupnosť. V správe s podporou EÚ sa nedávno dospelo k záveru, že energetická chudoba zasahuje až 125 miliónov občanov. Členské štáty teraz musia prijať vhodné opatrenia, ktoré zabránia úmrtiam stoviek, ak nie tisícov občanov v najchudobnejších domácnostiach na celom kontinente. Zároveň sa dočkáme konca diskriminačnej tvorby cien v prípade meracích zariadení so zálohovými platbami.

Najkontroverznejšia časť balíka sa sústredila na to, či je potrebné úplné oddelenie vlastníctva na trhoch s energiou, inými slovami úplné oddelenie prenosových systémov od výroby. Štruktúra trhu v niektorých členských štátoch znamená, že monopol, ktorý majú prevádzkovatelia prenosových sústav, ktorí zároveň vlastnia prostriedky na výrobu elektrickej energie, žiadnym spôsobom nepodporuje vstup iných subjektov na trh, čím zhoršuje hospodársku súťaž. Parlament teraz prijal kompromis, ktorý umožní vlastníctvo prenosovej sústavy a zároveň aj výroby pod podmienkou, že budú existovať zvýšené kontroly a rovnováha zaisťujúca odstránenie prirodzeného konfliktu záujmov, ktorý z toho vyplýva. Mnohí z nás zdráhavo prijali tento kompromis, pretože sa domnievame, že situácia smeruje k oddeleniu veľkoobchodu a že tieto integrované spoločnosti sa pravdepodobne rozdelia bez ohľadu na túto smernicu.

Úsilie Komisie pri odhaľovaní zneužívania zo strany niektorých spoločností sa začína vyplácať a príkladom sú spoločnosti ako E. ON a RWE, ktoré po protimonopolných vyšetrovaniach súhlasia s predajom svojich prenosových sietí. Zároveň sa dočkáme posilnenia vnútroštátnych regulačných orgánov.

Chcem sa poďakovať všetkým za spoluprácu a myslím si, že by sme mali byť hrdí na to, čo sme urobili pre spotrebiteľov EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, tento balík je, dúfam, skôr prípadom „do tretice všetko dobré“ než „prebiehajúcej práce“. Považujem budúcu úlohu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozhodujúcu pri dosiahnutí dlho očakávaného vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou.

Počas trojstranných rokovaní som pochopil, že zlepšenia, ktoré som predložil v mene Parlamentu, sú základom pre spravodlivé a účinné trhy s energiou. Mojím cieľom bolo vytvoriť agentúru s väčšou nezávislosťou a rozhodovacími právomocami. Ak má totiž táto agentúra efektívne prispievať k rozvoju jednotného, konkurencieschopného trhu s energiou, potrebuje viac právomocí na riešenie cezhraničných otázok a podporu účinnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav (TSO) a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi (NRA).

S väčšími právomocami by však mala existovať aj väčšia zodpovednosť a transparentnosť. Mám na mysli všeobecnú zásadu, že by sme mali posilniť nezávislosť tejto agentúry tak, aby bola účinnejšia a zároveň dôveryhodnejšia. Môžeme to dosiahnuť rozšírením miery jej zodpovednosti najmä voči tomuto Parlamentu. Verím, že sa to podarí.

Mal by som povedať, že množstvo úloh, ktoré sme agentúre pridelili, znie skôr informatívne než konkrétne. Pokúsili sme sa však vytvoriť príležitosti na inovačné nariadenie tým, že upozorníme na oblasti, v ktorých je potrebné konať, ale agentúra na to nemá príslušné právomoci.

Dovoľte mi najprv zdôrazniť rozšírené formy zodpovednosti, na ktorých sme sa dohodli. Riaditeľ agentúry sa postaví pred príslušný výbor tohto Parlamentu tak pred jeho vymenovaním, ako aj počas obdobia, na ktoré bude vymenovaný, aby vydal vyhlásenie a odpovedal na otázky. Podobne aj predseda rady regulačných orgánov môže navštíviť príslušný výbor a predstaviť ich prácu. Parlament získal právo na vymenovanie dvoch členov správnej rady. Toto všetko poskytuje agentúre fórum s verejnou pôsobnosťou, kde sa môže vyjadriť k témam, ktoré si zvolí.

Ak sa pozriem na spomínané úlohy, domnievam sa, že monitorovanie vnútorných trhov so zemným plynom a elektrickou energiou, účasť na vypracovaní sieťových predpisov, prispievanie k vykonávaniu usmernení o transeurópskych energetických sieťach, monitorovanie pokroku pri vykonávaní projektov na vytvorenie novej prepojovacej kapacity, právomoc rozhodovať o výnimkách z požiadaviek na investície do infraštruktúry, monitorovanie vykonávania 10-ročných plánov investícií do sietí a právomoc vydávať stanoviská a odporúčania pre prevádzkovateľov TSO spolu s ďalšími aspektmi, ktoré nemám čas vymenovávať, poskytne agentúre dostatočné príležitosti na dosiahnutie zmeny.

Napokon sme zaviedli aj požiadavky na zefektívnenie prijímania rozhodnutí. Dúfam, že agentúra dostojí úlohám, ktoré sme jej uložili. Zároveň sme poskytli Komisii možnosť, aby predložila svoju správu o práci agentúry a navrhla odporúčania, pokiaľ ide o ďalšie úlohy a funkcie, ktoré by agentúra na základe získaných skúseností mohla plniť.

Rád by som poďakoval kolegom spravodajcom, ďalším dvom inštitúciám a obzvlášť pánovi komisárovi za ich ťažkú a konštruktívnu prácu pri dosahovaní záverečného kompromisného balíka. Dúfam, že to, že som bol požiadaný prehovoriť ako druhý a nie piaty, je jasným uznaním skutočného významu a dôležitosti tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, začnem úprimným poďakovaním spravodajcom, tieňovým spravodajcom, pánovi komisárovi Piebalgsovi a pani veľvyslankyni Reinišovej za vynikajúcu spoluprácu počas prvých troch mesiacov tohto roka. Táto spolupráca bola hlavným motorom úspešného výsledku, o ktorom budeme tento týždeň hlasovať. Rokovania boli dlhé, komplexné a niekedy tvrdé, myslím však, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá je uspokojivá pre všetky strany.

Pokiaľ ide o celkový balík v podobe, v akej bol dohodnutý, Parlament môže byť hrdý na konečný text. Naša veľmi silná dohoda v prvom čítaní o oddelení vlastníctva naozaj poskytla rokovaciemu tímu počas rozhovorov veľkú výhodu. Umožnilo nám to získať oveľa prísnejší regulačný rámec najmä v krajinách, kde majú zavedený model ITO, kde sa zvýšia kompetencie vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré budú nezávislé od vlád aj priemyslu. Táto nová úloha zníži riziko nekonkurenčného správania, obzvlášť v situácii, keď vertikálne integrované spoločnosti zneužívajú svoju pozíciu na zastavenie investícií do nových kapacít.

Okrem toho sa dosiahla dohoda o revíznej doložke, ktorá nám umožní o niekoľko rokov skontrolovať, či všetky modely plnia naše ciele dosahovania úplne konkurencieschopného a legalizovaného trhu. Navyše sme v podstatnej miere rozšírili ustanovenia o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu napríklad k informáciám o fakturácii a zlepšeným podmienkam pre výmenu dodávateľov.

Ďalším veľkým úspechom je napokon aj zavedenie nového ustanovenia v doložke o tretích krajinách, vďaka ktorej osvedčenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSO) z tretej krajiny teraz možno zamietnuť, ak dôjde k ohrozeniu bezpečnosti dodávok Únie ako celku alebo jednotlivého členského štátu okrem štátu, v ktorom sa osvedčenie vyžaduje.

Pokiaľ ide o nariadenie týkajúce sa elektrickej energie, chcel by som objasniť, že toto nariadenie má rozhodujúcu úlohu. Členským štátom totiž poskytuje nástroje potrebné na významné zvýšenie prepojovacej kapacity v rámci Únie prostredníctvom vypracovania a zavedenia záväzných sieťových predpisov, ktoré budú všetci prevádzkovatelia prenosových sústav uplatňovať na výmenu, čím sa odstráni jedna z hlavných fyzických bariér pre dokončenie vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Odsúhlasený text zároveň rozširuje úlohu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky v tomto procese v súlade s prvým čítaním v Európskom parlamente. Musím priznať, že Parlament očakával oveľa ambicióznejšiu agentúru. Chápeme však, že je to len prvý krok v dlhom procese integrácie regulačných rámcov.

Podarilo sa nám do textu zahrnúť nové ustanovenie umožňujúce agentúre navrhovať základné kritériá, ktoré sa majú zohľadňovať pri udeľovaní výnimiek pre nové prepojenia. Je to mimoriadne dôležité, pretože ide o jednu z hlavných prekážok, ktorým čelia investori do nových kapacít v rôznych členských štátoch. Nutnosť postupovať podľa niekoľkých rozdielnych regulačných postupov môže niekedy viesť k zavádzajúcim výsledkom a investorov odradiť. Veď si vezmime ako príklad Nabucco.

Toto nariadenie zriaďuje a prideľuje definovanú úlohu Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO), ktorá bude mať za úlohu vypracovať návrh sieťových predpisov a predložiť ho agentúre, ako aj vypracovať koordinované mechanizmy pre krízové situácie, ako boli napríklad celoeurópske výpadky prúdu, ktoré sme zažili v nedávnej minulosti.

Na záver chcem poďakovať celému technickému personálu, ktorého práca nám umožnila dosiahnuť dohodu, v ktorej uzatvorenie sme na úplnom začiatku rokovaní chvíľami ani nedúfali.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Mussa, spravodajca.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcem poďakovať českému predsedníctvu, Komisii, pani Nieblerovej ako predsedníčke Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, kolegom spravodajcom pre tento energetický balík, tieňovým spravodajcom a sekretariátu výboru vrátane všetkých jeho úradníkov za ich spoluprácu a za vedomosti, ktoré preukázali počas práce na tejto téme.

Všetci môžeme a mali by sme byť hrdí na výsledok, ktorý sme dosiahli. Ja teda určite som, ak pomyslím na prácu, ktorú som vykonal, keď som zdedil smernicu o vnútornom trhu so zemným plynom s problémami, ktoré nemali žiadne jednoduché riešenie. Som šťastný, že toto volebné obdobie, moje druhé ako poslanca EP, sa prelínalo so záverečnou fázou tohto balíka, o ktorom sa domnievam, že patrí medzi najdôležitejšie veci, ktoré sa riešili počas tohto volebného obdobia, a že bude prínosom pre všetkých našich voličov, pre občanov Európy.

Smernica o zemnom plyne, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2011, prinesie do tohto odvetvia významné inovácie. Je potrebné zdôrazniť jeden dôležitý výsledok, a to dosiahnutie možnosti voľby modelu ITO. Otvoria sa tým trhy a zabezpečí sa dosahovanie skutočného pokroku smerom k systému, ktorý naozaj umožní Európskej únii vystupovať jednotne v prípade problémov týkajúcich sa energie. Systém ITO je skutočnou inováciou v tomto balíku a je oblasťou, pri ktorej možno povedať, že Európsky parlament dosiahol najlepší výsledok.

Nová smernica o zemnom plyne prikladá veľký význam orgánom pôsobiacim v oblasti zemného plynu a agentúre. Smernica dáva legitímnosť orgánom v ich úlohe, najmä v krajinách, kde sa chystajú začať vykonávať svoje činnosti úplne od začiatku. Je preto otázkou kľúčového významu, aby sme týmto orgánom stanovili úlohu a zodpovednosti a aby sme im dali široké právomoci, keďže tieto orgány majú náročnú úlohu kontrolovať spoločný trh s energiou.

Ďalším detailom, ktorý bol pridaný vo fáze trojstranných rozhovorov, je výnimka zo všeobecných pravidiel pre takzvané „uzavreté“ systémy, ako sú letiská, nemocnice, stanice, priemyselné miesta a podobne, ktoré vďaka svojim osobitným individuálnym vlastnostiam podliehajú priaznivejšiemu systému. Je to príkladom pozornosti, ktorú nová smernica venuje potrebám európskych občanov.

Podľa mňa bude mať táto smernica skutočný význam pre európskych občanov. Vďaka používaniu inteligentných meracích zariadení totiž budú mať prístup k všetkým informáciám súvisiacim s ich faktúrami, budú si môcť vyhodnotiť najlepšiu ponuku na trhu a vybrať si svojho dodávateľa na základe najlepšej ceny. Je síce pravda, že na účinok tejto liberalizácie si budeme musieť počkať niekoľko rokov, aj tak však nemožno poprieť, že vstup nových prevádzkovateľov na trh povedie k poklesu cien a priaznivejším trhovým podmienkam pre občanov EÚ.

Ďalším dôležitým prvkom je uznanie európskych systémov prenosových sústav, ktoré európskym občanom poskytnú bezpečnosť dodávok zemného plynu. To všetko sa spája aj s posilnením a vytvorením novej infraštruktúry, ako napríklad zariadení na spätné splyňovanie a zásobníkov, ktoré budú hnacou silou tretieho balíka. Nevyhnutnosťou je teda otvorenie konkurenčného trhu, zabezpečenie dlhodobých investícií a zmlúv s firmami v odvetví najmä v nových členských štátoch, v ktorých vytvorenie novej infraštruktúry zároveň umožní vyriešiť dlhodobé problémy súvisiace s energetickou závislosťou.

Zohľadnila sa ochrana zraniteľnejších spotrebiteľov tým, že vnútroštátne a regionálne orgány dostali možnosť zaručiť svoje dodávky zemného plynu v najkritickejších časoch. Úspešný výsledok tejto smernice o zemnom plyne a energetického balíka ako celku znovu zdôrazňuje úlohu Európy a jej inštitúcií pri konaní pre európskych občanov.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov, spravodajca.(BG) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, v prvom rade chcem vyjadriť radosť z toho, že Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu o treťom energetickom balíku vrátane nariadenia o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorého som spravodajcom. Rád by som spomenul príspevok zo strany českého predsedníctva a aktívnu podporu od Európskej komisie pri hľadaní spoločných riešení.

Z pohľadu prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn sa ciele tretieho energetického balíka dosiahli. Bol vytvorený základ pre vytvorenie spoločného európskeho trhu s energiou na základe pravidiel podrobne stanovených v záväzných sieťových predpisoch. Rozšírili sa príležitosti na rozvoj regionálnej spolupráce, pri ktorej bude popri Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových sústav a vnútroštátnych regulačných orgánoch zohrávať významnú motivačnú úlohu aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.

Tým sa výrazne zvýši bezpečnosť dodávok a podporí sa vytvorenie novej infraštruktúry prostredníctvom vypracovania 10-ročných plánov investícií do sietí zo strany Európskej siete prevádzkovateľov, pričom ich vykonávanie budú kontrolovať vnútroštátne regulačné orgány a monitorovať ich bude agentúra. Všetci účastníci trhu tak budú mať príležitosť zapojiť sa do vypracovania sieťových predpisov a navrhovania ich zmien na základe jasne definovaných postupov, ak ich praktické uplatňovanie poukáže na to, že je to potrebné. Sprísňujú sa podmienky, ktorými sa riadi hospodárska súťaž medzi dodávateľmi, a to prostredníctvom používania prísnejších pravidiel týkajúcich sa informovania o krokoch prevádzkovateľa prenosovej sústavy a ich transparentnosti.

Chcel by som obzvlášť poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili na rokovaniach, za podporu návrhov, ktoré som vypracoval, o 10-ročnom pláne investícií a rozvoji regionálnych iniciatív na spoluprácu. Okrem toho ma teší, že výsledkom týchto rokovaní je dosiahnutá lepšia rovnováha medzi právomocami Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav, Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky a Európskou komisiou v záujme vytvorenia dobre fungujúceho, efektívneho a konkurenčného trhu.

Chcel by som zdôrazniť najmä to, že počas práce na piatich právnych predpisoch z tretieho energetického balíka panovala úzka spolupráca. Vytvoril sa aj všeobecný rámec, v ktorom sa jednotlivé prvky môžu vzájomne dopĺňať a posilňovať. Chcem spomenúť významné výsledky aktívnej spolupráce s kolegami spravodajcami, pani Morganovou, pánom Mussom, pánom Vidalom-Quadrasom a pánom Chichesterom. Moja vďaka patrí aj tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli v každej fáze rokovaní konštruktívnymi a veľmi užitočnými návrhmi. Moja osobitná vďaka patrí aj predsedníčke Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a jeho sekretariátu.

Vážená pani predsedajúca, rok 2009 začal prerušením dodávok zemného plynu do Bulharska a Slovinska a prudkým obmedzením objemov pre ostatné krajiny v strednej a východnej Európe. Domnievam sa, že na základe tretieho energetického balíka, nečakaných návrhov od Európskej komisie o vytvorení nového obsahu smernice o zaistení bezpečnosti dodávok zemného plynu a projektoch na prepojenie prepravných sietí pre zemný plyn podporených plánom hospodárskej obnovy Európy bude Európska únia do konca roku 2009 pripravená čeliť prípadným prerušeniam dodávok vďaka rozsiahlejším materiálovým zdrojom a väčšej solidarite. Na základe dosiahnutých výsledkov považujem za oprávnené požiadať všetkých poslancov, aby v druhom čítaní podporili spoločný text dosiahnutý s Radou, ktorý je vám dnes predstavený.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, spravodajca.(NL) Aj keď téma označovania pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť bola dnes čudne zaradená medzi elektrickú energiu a plyn, hovoríme tu o dôležitých a veľmi konkrétnych opatreniach, ktoré majú priamy dosah na všetkých spotrebiteľov, všetkých vodičov, vlastne na väčšinu z nás v Európe.

Ide o konkrétne opatrenie, ktoré bude stáť veľmi málo alebo nič a ktoré výrazne prispeje k dosahovaniu našich ambicióznych cieľov v oblasti klímy. Pneumatika automobilu – nie som si istý, či o tom viete – zodpovedá za 20 % až 30 % celkovej spotreby paliva automobilu. Je preto logické, že práve v nich spočíva obrovský potenciál energetickej účinnosti a úspor.

Aké konkrétne kroky plánujeme podniknúť? Budeme sa snažiť podnecovať vodičov áut, teda vlastne skoro všetkých, aby odteraz sledovali energetickú účinnosť a hlukové emisie pneumatík. Nebudeme to dávať nikomu za povinnosť, budeme len informovať ľudí tak, ako to v súčasnosti robíme napríklad v prípade mrazničiek prostredníctvom jasného označenia alebo nálepky. Kto by chcel jazdiť s pneumatikami triedy B alebo C, ak môže použiť ekologické pneumatiky triedy A? Pneumatiky triedy A sú navyše nákladovo efektívnejšie aj z dlhodobého hľadiska. Dalo by sa to označiť ako čistý zisk, zisk pre spotrebiteľa a predovšetkým zisk pre životné prostredie.

Chcel by som vám uviesť jedno číslo: Posudzovanie vplyvu poukázalo na možné úspory v objeme až jeden a pol milióna tony CO2. To zodpovedá odstráneniu emisií CO2 z takmer jedného milióna osobných automobilov na európskych cestách. Ak toto opatrenie naberie plnú rýchlosť, zlikvidujú sa emisie CO2 z jedného milióna osobných automobilov, čo je celkom impozantné!

Výhody to, samozrejme, prinesie aj výrobcom pneumatík. Netreba ani spomínať – je to úplne logické – že pri vypracúvaní tohto opatrenia sme konzultovali s týmto odvetvím. Samozrejme, nedáva žiaden zmysel uvaliť nové právne predpisy na sektor, ktorý je mimoriadne ťažko zasiahnutý krízou v automobilovom odvetví, ak by to znamenalo ďalšie výdavky a byrokraciu. Tieto argumenty sa nedajú vyvrátiť a len tak ignorovať. Táto smernica o označovaní prináša výhody aj pre výrobcov kvalitných pneumatík pre automobily. Práve preto prikladáme taký veľký význam monitorovaniu jej vykonávania, ktoré je základom pre vytvorenie rovnakého prostredia pre všetkých na vysokej úrovni.

Je samozrejmosťou, že ekologické hľadisko nikdy nesmie ísť na úkor bezpečnosti, preto sme na tento účel predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pokiaľ ide o pneumatiky automobilov, bezpečnosť, samozrejme, zostáva našou najvyššou prioritou.

Chcel by som dodať krátku poznámku ku kritériu hlukovej emisie. Aj tá sa dostala do návrhu, pretože, ako viete, škodlivý hluk patrí medzi novodobé skazy. V tejto súvislosti ma veľmi teší, že sme zapracovali obozretné a realizovateľné kritérium v záujme ďalšieho zníženia škodlivého hluku. Ako som už však spomínal, nikdy nie na úkor bezpečnosti automobilu a pneumatiky.

Na záver sa ešte dotknem otázky časového harmonogramu. Podľa mňa sme dosiahli ambiciózny, ale rozumný kompromis. Spoliehame sa, samozrejme, na výrobcov pneumatík áut, ako to bolo v prípade emisií CO2 samotných áut, že produkty, ktoré budú spĺňať najekologickejšie normy, uvedú na trh oveľa skôr.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, spravodajkyňa.(RO) Pán komisár, dámy a páni, budovy zodpovedajú za spotrebu 40 % primárnej energie a za produkciu 40 % emisií skleníkových plynov. Práve preto je rýchle vykonávanie opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov tým najspoľahlivejším, najrýchlejším a najmenej nákladným spôsobom obmedzenia emisií skleníkových plynov. Podnecovanie k energetickej hospodárnosti budov však zároveň ponúka obrovský potenciál pre hospodársku obnovu EÚ prostredníctvom vytvorenia viac než 250 000 nových pracovných miest, prostredníctvom investícií, ktoré sú potrebné na podporu obnoviteľných zdrojov energie a energeticky účinných budov, a v neposlednom rade aj prostredníctvom zlepšovania kvality života občanov Európy pomocou znižovania nákladov na ich účty za energie.

Nový návrh Komisie na zmenu a doplnenie existujúcej smernice vymedzuje odstránenie limitu 1 000 m2, stanovuje určité minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov a zavádza proces konvergencie minimálnych požiadaviek vytvorených na vnútroštátnej úrovni, podporuje budovy, ktoré lokálne vyrábajú také množstvo obnoviteľnej energie, ktoré zodpovedá spotrebe primárnej energie, a financovanie výstavby budov z verejných fondov len v prípade, že tieto budovy spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Parlament predstavil tieto dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: rozšírenie pôsobnosti smernice tak, aby jej súčasťou boli aj systémy vykurovania a chladenia, rozšírenie úlohy a štandardizovanie formátu osvedčení o energetickej hospodárnosti budov, vypracovanie spoločnej metodiky na definovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť, v prípade verejných inštitúcií vykonávanie odporúčaní obsiahnutých v osvedčení o energetickej hospodárnosti počas obdobia jeho platnosti, nové ustanovenia o poskytovaní informácií spotrebiteľom a vzdelávaní audítorov a odborníkov, ako aj od roku 2019 udeľovanie stavebných povolení pre budovy, ktoré lokálne vyrábajú obnoviteľnú energiu v množstve, ktoré je minimálne ekvivalentom energie vyrobenej z konvenčných zdrojov, a ďalšie ustanovenia o kontrole systémov vykurovania a chladenia.

Pozývam kolegov poslancov, aby navštívili výstavu venovanú budovám tohto druhu – budovám s nulovou čistou spotrebou energie – ktorá sa koná v Európskom parlamente a je organizovaná spoločne so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF).

Aj keď je smernica o energetickej hospodárnosti budov platná od roku 2002, jej vykonávanie v rôznych členských štátoch nie je uspokojivé. Členské štáty identifikovali ako hlavnú bariéru v správnom vykonávaní tejto smernice nedostatočné financovanie. Z tohto dôvodu navrhol Európsky parlament financovanie opatrení zameraných na energetickú hospodárnosť budov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vytvorenie Európskeho fondu pre energetickú hospodárnosť budov a podporu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom príspevkov od Európskej investičnej banky, Európskej komisie a členských štátov, možnosť uplatňovania nižšej sadzby DPH na služby a produkty súvisiace s energetickou hospodárnosťou budov, rozvoj národných programov, ktoré pomôžu podnietiť energetickú účinnosť budov prijatím finančných nástrojov a osobitných fiškálnych opatrení.

V neposlednom rade chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, technickému personálu z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a personálu z tohto výboru, ktorý sa zaoberá SZBP, s ktorými sa mi pracovalo mimoriadne dobre. So záujmom očakávam komentáre svojich kolegov.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, nie je jednoduché poskytnúť odpoveď Komisie na sedem vynikajúcich správ počas piatich minút. Nepremeškám však príležitosť, aby som poďakoval všetkým spravodajcom, teda pani Morganovej, pani Ţicăovej, pánovi Chichesterovi, pánovi Vidalovi-Quadrasovi, pánovi Mussovi, pánovi Paparizovi a pánovi Beletovi, a všetkým tieňovým spravodajcom. Rovnako chcem poďakovať aj pani Nieblerovej, ktorá naozaj veľmi usilovne pracovala na tom, aby sme túto správu pripravili vo veľmi obmedzenom dostupnom čase.

Začnem s vnútorným trhom pre energiu, pretože pred dvomi rokmi sme začali s ambicióznym cieľom: vytvoriť naozaj konkurencieschopný a naozaj európsky trh s energiou v prospech občanov Európskej únie. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je tretí energetický balík o vnútornom trhu so zemným plynom a elektrickou energiou.

Dnes sa blížime k prijatiu tohto balíka, a teda k dosiahnutiu tohto cieľa. Počas trojstranných rokovaní sa dospelo k dohode o kompromise. Komisia tento kompromis v plnej miere podporuje. Ak ho zajtra plénum príjme, Európska únia získa jasný regulačný rámec potrebný na zaistenie správneho fungovania vnútorného trhu a podporu veľmi potrebných investícií.

V prvom rade umožní cezhraničný obchod s energiou prostredníctvom zriadenia agentúry pre spoluprácu vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti energetiky, ktorá bude mať záväzné rozhodovacie právomoci a bude dopĺňať vnútroštátne regulačné orgány. Tým sa zaistí správne riešenie cezhraničných prípadov a Európska únia bude môcť vytvoriť skutočnú európsku sieť.

Po druhé, nový právny predpis bude podporovať cezhraničnú a regionálnu spoluprácu a investície pomocou novej Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav. Prevádzkovatelia sústav EÚ budú spolupracovať a vypracujú sieťové predpisy a bezpečnostné normy a zároveň budú plánovať a koordinovať investície potrebné na úrovni EÚ.

Po tretie, zabezpečí oveľa efektívnejší regulačný dohľad zo strany vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré budú oveľa nezávislejšie a budú mať všetky potrebné prostriedky.

Po štvrté, zabezpečí účinné oddelenie výroby od prenosu energie, aby sa zabránilo konfliktom záujmov, podporili sa investície do sietí a predchádzalo sa diskriminačnému správaniu.

Tento právny predpis zároveň zaistí väčšiu transparentnosť, čím zaručí rovnaký prístup k informáciám, transparentnejšiu tvorbu cien, zvyšovanie dôvery v trh a pomôže predchádzať všetkým možným manipuláciám alebo akýmkoľvek druhom manipulácií na trhu.

Nie je to však len o správnom fungovaní vnútorného trhu, ale všeobecnejšie aj o zabezpečení toho, aby sa EÚ mohla postaviť voči problémom, s ktorými sa v oblasti energetiky stretávame, a to so zmenou klímy, zvýšenou závislosťou od dovozu, bezpečnosťou dodávok a globálnou hospodárskou súťažou.

Fungujúci vnútorný trh je kľúčovým prvkom úsilia EÚ v boji proti zmene klímy. Bez konkurencieschopného trhu s elektrickou energiou systém obchodovania s emisiami nikdy nebude správne fungovať a naše zámery týkajúce sa obnoviteľnej energie nikdy neuspejú.

Dosiahnutý kompromis zároveň predstavuje dobrú rovnováhu medzi pozíciami Parlamentu a Rady. Spravodajcovia vám už predstavili kľúčové prvky, v ktorých dosiahnutý politický kompromis posilňuje spoločnú pozíciu prijatú Radou v januári 2009.

Ja by som chcel zdôrazniť niekoľko kľúčových otázok.

Výzva Parlamentu na dôraznejšiu ochranu spotrebiteľa a boj proti energetickej chudobe je teraz súčasťou legislatívnych textov. Do textu sa dostali inteligentné meracie zariadenia, ktoré spotrebiteľom poskytnú presné informácie o ich spotrebe a podporia energetickú účinnosť, pričom cieľom je dosiahnuť inštaláciu u 80 % spotrebiteľov do roku 2020. Posilnili sa právomoci a nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov, ako aj právomoci agentúry a zefektívnili sa pravidlá účinného oddeľovania vlastníctva.

Ešte dôležitejšie je to, že sme dosiahli pokrok aj v praxi. Veľa spoločností reštrukturalizovalo svoje podnikanie a spôsob, akým riešia situáciu v sieťach a komunikujú so spotrebiteľmi. Dnes som na hannoverskom veľtrhu videl, že inteligentné meranie dobre napreduje a spoločnosti si berú k srdcu tieto rozhodnutia.

Energetická účinnosť jednoznačne patrí medzi kľúčové oblasti európskej energetickej politiky. Stavebný sektor má ešte stále značný potenciál na ďalšie zlepšenie svojej energetickej účinnosti a zároveň na vytvorenie nových pracovných miest a stimulovanie rastu.

Úprimne ďakujem Parlamentu za podporu návrhu Komisie o prepracovanom znení smernice o energetickej účinnosti budov. Rozhovory a návrhy ukazujú, že sa Parlament stotožňuje s cieľmi politiky a želá si rázne zlepšiť aktuálnu hospodárnosť. Nejde pritom o jednoduchú oblasť, keďže v nej existuje veľká miera subsidiarity. Preto musíme dosiahnuť rovnováhu. Smernica poskytuje rámec na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov EÚ.

Mnoho vecí bolo objasnených, čo posilňuje účinok smernice, ako napríklad zásada nákladovo-optimálnej metódy, požiadavky na mechanizmy kontroly a mnoho definícií.

Je tu otázka nástrojov financovania, ktoré sú veľmi dôležité na stimulovanie opatrení zameraných na energetickú účinnosť, tie sa však musia riešiť pomocou príslušných právnych predpisov a iniciatív. Smernica o budovách sa následne zaoberá tým, čo môže urobiť vzhľadom na finančné a fiškálne otázky.

Veľmi účinné budovy, či už sa nazývajú budovy s nízkou alebo nulovou čistou spotrebou energie, alebo budovy ďalšej generácie, sú novým prvkom, ktorý do smernice zaviedla Komisia.

Základom je, aby bolo toto ustanovenie nielen ambiciózne, ale aj realistické a aby poskytovalo určitú pružnosť vzhľadom na rozdielne klimatické a hospodárske podmienky v EÚ. Jednotné požiadavky, ako sú napríklad budovy s nulovou čistou spotrebou energie, túto požiadavku úplne neplnia. Tým pádom by boli neprimerané.

Rozhodujúcou pre vnútorný trh je harmonizácia. Úplne podporujem želanie Parlamentu vytvoriť jednotnú metodiku na výpočet nákladovo-optimálnych úrovní požiadaviek. Avšak predpísanie spoločnej metodiky na samotný výpočet energetickej hospodárnosti by bolo kontraproduktívne a spôsobilo by oneskorenia pri vykonávaní smernice aj o niekoľko rokov v dôsledku komplexnosti stavebných predpisov v členských štátoch.

Ide preto o veľmi komplexný a náročný právny predpis, no v plnej miere sa spolieham na Parlament, že tento právny nástroj posilní.

Pán spravodajca hovoril aj o pneumatikách, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu pri znižovaní energetickej náročnosti a emisií z cestnej dopravy. Kombinovaný vplyv tohto návrhu spolu s právnym predpisom o typovom schvaľovaní pneumatík by mal do roku 2020 priniesť približne 5-percentnú úsporu paliva pre všetky dopravné prostriedky EÚ. Tento návrh poskytne spotrebiteľom štandardizované informácie o palivovej úspornosti. Pridá tiež údaje o priľnavosti na mokrom povrchu, čo je ďalším kľúčovým parametrom pneumatík, a rovnako aj informácie o vonkajšom hluku valenia. Tým označovanie posunie trh smerom k úspornejším pneumatikám, pričom sa zabezpečí, aby zlepšenie jedného aspektu nešlo na úkor iného.

Správa, o ktorej sa bude hlasovať tento týždeň, dopĺňa do pôvodného návrhu výrazné zlepšenia, ako napríklad zmenu zo smernice na nariadenie, čím sa znížia náklady na transponovanie a zabezpečí sa uplatňovanie rovnakého dátumu účinnosti pre všetkých. Pre vodičov jazdiacich v podmienkach ľadu alebo snehu bude určite užitočné aj zahrnutie zimných pneumatík do pôsobnosti označenia spolu s maximálne rýchlym prijatím osobitnej stupnice.

Je dôležité, aby sme našli najlepší spôsob umiestnenia označenia. Vedú sa o tom určité diskusie. Boli by sme veľmi radi, ak by ste podporili náš návrh začleniť označenie na nálepky, ktoré sa v súčasnosti dodávajú s každou pneumatikou a označujú jej rozmer, záťažový index a podobne.

Domnievam sa, že týmto právnym predpisom sme urobili naozaj výrazný pokrok v dokumentoch týkajúcich sa energetiky. Čo je však najdôležitejšie, naši občania a priemysel ich podporujú. Na hannoverskom veľtrhu som videl obrovskú snahu priemyslu o energetickú účinnosť nielen v oblastiach, o ktorých sme teraz vypracúvali legislatívne návrhy, ale aj v iných odvetviach priemyslu, napríklad pri rôznych spotrebičoch používaných na koncovú spotrebu a na výrobu nástrojov pre rôzne typy priemyslu.

Energetická účinnosť, energetika a Európa sú kľúčové slová definujúce to, čo sme dosiahli týmto právnym predpisom. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili do jeho prípravy, najmä všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí ho podporili.

Na záver ešte ospravedlnenie. Mohol by som hovoriť ďalších päť minúť, ale keď dostanem slovo druhýkrát, použijem len jednu minútu. Ďakujem, že ste mi umožnili dokončiť tento prejav.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Piebalgs, ďakujem vám za váš rozhodný prejav. Domnievam sa, že dosiahnutý pokrok možno najlepšie merať podľa cieľa, ktorý sme si stanovili na začiatku tejto rozpravy. Pamätám sa na situáciu na začiatku, keď pani Kroesová predstavila analýzu, ktorá ukazovala, že aj napriek niekoľkým liberalizačným balíkom na európskej úrovni si moc na trhu udržiava čoraz menej subjektov v čoraz viac členských štátoch EÚ. Ide o veľké energetické spoločnosti. Inými slovami sa koncentrácia v odvetví energetiky zvyšuje, a to tak vo vzťahu k elektrickej energii, ako aj zemnému plynu. Preto ma na začiatku rozpravy potešilo, keď sa Komisia a neskôr aj Európsky parlament vyjadrili, že najúčinnejším nástrojom boja proti tejto koncentrácii – najmä v sektore elektrickej energie – je oddelenie vlastníctva výroby a prenosovej sústavy.

Dnes by som sa s vami stavila, že bez tohto oddelenia vlastníctva – ako ste to v úvode obhajovali – by sa nám nepodarilo poskytnúť žiadnu reálnu ochranu pre spotrebiteľov pred svojvoľnými cenami na trhu s energiou. Stavila by som sa aj o to, že tento Parlament bude o tomto nástroji diskutovať znovu v blízkej budúcnosti, pretože to, o čom dnes rozhodujeme, nebude stačiť na prelomenie tejto moci a dominantného postavenia niektorých veľkých energetických spoločností. Nebude to stačiť na to, aby sa zabránilo ďalšiemu a ešte väčšiemu rastu cien elektrickej energie a zemného plynu aj napriek stále rastúcim ziskom v sektore energetiky. Nebude to naozaj stačiť na zabezpečenie transparentnosti a ochrany spotrebiteľov, ktorú tu prisľúbili mnohí poslanci Parlamentu s dobrým úmyslom.

Musím priznať, že títo poslanci v tomto smere veľmi tvrdo bojovali. Musím však povedať aj to, že v tomto prípade uspeli veľké spoločnosti a niektoré z členských štátov a nie prezieraví európski politici. Dúfam, že stávku prijmete a že potom o štyri roky budeme hovoriť o ďalšom kroku liberalizácie a skutočnom oddelení vlastníctva.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, v mene skupiny PPE-DE. – Vážená pani predsedajúca, chcem poďakovať pani Morganovej za jej správu o trhoch s elektrickou energiou. Ako tieňového spravodajcu ma spolupráca s ňou veľmi tešila a myslím si, že je správne povedať, že sme boli schopní dosiahnuť liberalizáciu trhov s energiou. Minimálne sme podnikli niektoré dôležité kroky, ktorými sme trh otvorili. Myslím si, že je namieste povedať, že správa o elektrickej energii zohrávala hlavnú úlohu aj v procese, o ktorom tu dnes hovoríme.

Domnievam sa, že je dôležité uviesť, že je to tiež v rozpore s tými predstaviteľmi rôznych krajín, ktorí by chceli mať väčšmi chránené hranice, pokiaľ ide o trhy s energiou. Vedieme rozpravu vo Švédsku, ktorého predstavitelia by uprednostnili určitý druh protekcionizmu v oblasti vývozu elektrickej energie. Ten by však prekážal veciam a poškodil by všetko, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom otvoreného trhu s elektrickou energiou.

Pretože práve otvorením trhov môžeme niečo urobiť so zmenou klímy a môžeme najlepšie využívať obnoviteľné zdroje a jadrovú energiu. Zároveň môžeme zaistiť, že budeme mať dobré dodávky energie pre celú Úniu, ktoré spolu prepoja krajiny a trhy. Myslím, že kroky, ktoré podnikáme pomocou tohto balíka pre trhy s energiou, by sme mali považovať za dôležité. Aj keď sú potrebné ešte ďalšie kroky, prispeli sme k energetickej bezpečnosti Európy a k boju proti zmene klímy.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, v mene skupiny PSE. – Vážená pani predsedajúca, tretí energetický balík je o ovládnutí odvetvia s cieľom poskytnúť väčšiu bezpečnosť a transparentnosť, ako aj udržateľnú a dostupnú energiu pre všetkých európskych občanov a podniky. Je o riešení energetických problémov, ktoré sú pred nami. Je o obmedzení závislosti členských štátov od krajín, ktoré predstavujú jediný zdroj. Je o väčšej spokojnosti zákazníka a spotrebiteľa. Je o tom, ako zabrániť deformáciám trhu najmä medzi krajinami, ktoré vyrábajú lacno, a krajinami, ktoré si želajú lacno nakupovať, ktoré nemusia byť nevyhnutne totožné. Je o pritiahnutí investorov do oblasti energetiky.

Kľúčovú úlohu tu bude mať európska agentúra. Ako už povedal môj kolega spravodajca pán Chichester, dosiahli sme silnú a nezávislú agentúru a podarilo sa nám rozšíriť úlohu Európskeho parlamentu v záujme naplnenia cieľov, ktoré som práve spomínala. Myslím si, že táto spolupráca bola skvelá. Z istého uhla pohľadu je až škoda, že tento energetický balík uzatvárame.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, v septembri 2007 Európska komisia predstavila svoj tretí energetický balík v súvislosti s fungovaním vnútorného trhu. Veľmi rýchlo sa rozpravy začali zameriavať na dôležitú, aj keď nie jedinú tému oddelenia činností výroby a prenosu energie.

Zdá sa, že k problému vlastníctva siete, ktorému sa podľa mňa v prvom čítaní nevenovala dostatočná pozornosť, sa teraz pristúpilo vážnejšie. Spoločná existencia rôznych možností vrátane neslávne známej tretej cesty, teraz rozšírenej a objasnenej, mi pripadá ako dobrá vec, čo je vlastne samozrejmé tvrdenie, keďže som bola spoluautorkou tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Avšak zhrnúť tento tretí balík len ako oddelenie vlastníctva by bolo našťastie chybou. Dosiahnutý pokrok je reálny. Znamená väčšie práva pre spotrebiteľov, viac právomocí pre regulačné orgány, väčšiu spoluprácu medzi regulačnými orgánmi, 10-ročné plány investícií, väčšiu transparentnosť umožňujúca rozvoj obnoviteľných zdrojov, väčšiu technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi sietí a nástroje na lepšiu spotrebu, ako napríklad inteligentné meracie zariadenia.

Je to ďalší krok smerom k európskej solidarite. Doložka o tretích krajinách aj napriek tomu, že teraz vyzerá menej senzačne ako v pôvodnom návrhu Komisie, výslovne uvádza, že členský štát má právo odmietnuť udeliť osvedčenie prevádzkovateľovi, ak by tento krok ohrozil bezpečnosť jeho energetických dodávok alebo energetických dodávok iného členského štátu.

Je mi však ľúto jednej veci vo vzťahu k Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. Želali sme si, aby sa vytvorila silná, nezávislá agentúra, ktorá bude môcť prijímať rozhodnutia bez podpory nášho orgánu. No narazili sme na neslávne známy rozsudok v prípade Meroni. Neklamme samých seba. Tvorba skutočnej európskej energetickej politiky bude vyžadovať viac pokroku a najmä inštitucionálneho.

Bezpečnosť dodávok, boj proti zmene klímy a regulácia trhov sú všetko ciele, ktoré musíme plniť pragmatickým, nie dogmatickým prístupom.

Európski občania neočakávajú uplatňovanie ekonomických teórií, ale konkrétne dôkazy, že otvorenie trhov im prinesie výhody, že im dá slobodu vybrať si svojich dodávateľov a primerané, stabilné a predvídateľné ceny.

Som vďačná kolegom poslancom, nášmu komisárovi a Rade za túto konštruktívnu snahu.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, v tejto rozprave by som v mene Skupiny Únie za Európu národov rád upozornil na štyri body.

Po prvé, mali by sme pozitívne hodnotiť riešenia, ktorých cieľom je oddeliť výrobu a predaj elektrickej energie a zemného plynu od ich prenosu. Malo by to umožniť hospodársku súťaž medzi výrobcami energetických zdrojov a tým aj zníženie ceny služieb.

Po druhé, je dôležité, aby konkrétne členské štáty, ktoré musia zrealizovať oddelenie výroby energie od jej prenosu, mohli prijať na tento účel jeden z troch modelov: maximálne možné oddelenie vlastníctva, odovzdanie riadenia siete nezávislému prevádzkovateľovi a možnosť ponechania zlúčenej výroby a prenosu energie, ale len ak sú splnené podmienky, ktoré zaistia, že tieto dve časti podnikania budú v praxi fungovať nezávisle.

Po tretie, riešenia týkajúce sa posilnenia pozície spotrebiteľa na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom si zasluhujú dôraz, a to najmä možnosť zmeny dodávateľa energie v priebehu maximálne troch týždňov bez toho, aby tým spotrebiteľovi vznikli nejaké ďalšie poplatky.

Po štvrté a na záver, osobitnú zmienku si zaslúžia aj riešenia, ktoré majú sociálny rozmer a od členských štátov vyžadujú, aby poskytli pomoc spotrebiteľom elektrickej energie a plynu, ktorí si nemôžu dovoliť platiť svoje účty.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážená pani predsedajúca, ako prvú spomeniem správu pani Ţicăovej, za ktorú budú Zelení hlasovať. Je ekologická a ja ďakujem celému tímu, ktorý o nej rokoval.

Tých pár sekúnd, ktoré mám, chcem využiť na tému vnútorných trhov. Dnes večer je úplne jasné, že potrebujeme štvrtý balík o liberalizácii obsahujúci päť položiek. Po prvé, oddelenie vlastníctva plynovodov a elektrických sietí; po druhé, prístup k zásobníkom elektrickej energie a zemného plynu; po tretie, viac právomocí pre Agentúru EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky; po štvrté, verejné vlastníctvo energetických búrz, pretože inak nebudú nikdy fungovať; a po piate, potrebujeme osobitný zákon o karteloch pre hospodárstva založené na infraštruktúre.

Aj keď pani Eluned Morganová tvrdo bojuje za spotrebiteľov, získajú len vtedy, keď bude fungovať veľkoobchodný trh. Spoločnosť Enel preberie spoločnosť Endesa, RWE preberie spoločnosť Nuon a Vattenfall preberie spoločnosť Essent. Napokon tu budeme mať desať megasubjektov, ktoré nemajú žiadny záujem ani o program ochrany životného prostredia, ani o program ochrany spotrebiteľov. Bude to kartel a aby sme mu mohli čeliť, potrebujeme prísnejšie zákony. V tomto zmysle sme dnes večer prehrali pod vedením pána Reula, pani Nieblerovej a ostatných im podobných. Je to veľké víťazstvo pre energetické oligopoly a porážka pre spotrebiteľov v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek, v mene skupiny GUE/NGL. (CS) Vážení prítomní, v obmedzenom čase nie je možné venovať sa celému takzvanému energetickému balíku. Napriek tomu chcem v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o vznik materiálu, ktorý máme na stole. Buďme však realisti. Výsledok má k dokonalosti ešte ďaleko. No napriek tomu si myslím, že v danej chvíli sa nedalo dosiahnuť viac. Určite to ovplyvnila aj skutočnosť, že mandát súčasného Parlamentu sa chýli ku koncu. Osobne sa chcem vyjadriť predovšetkým k materiálu o zriadení Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, ktorý predložil pán Chichester. Ako tieňový spravodajca som sa okrem iného zasadzoval o to, aby agentúra prispela k vytváraniu regionálnych trhov. Zatiaľ nebolo možné naplniť ambíciu, ktorá by bola ešte prospešnejšia. Tou by bol vznik nadnárodného celoeurópskeho regulačného orgánu.

Presadzoval som tiež potvrdenie pôvodného návrhu Komisie, aby sa pri rozhodovaní v Rade európskych regulačných orgánov v oblasti energetiky zachovala zásada „jeden člen, jeden hlas“. Je to veľmi dôležité pre malé členské štáty Európskej únie. Snaha predovšetkým veľkých štátov, ako sú Nemecko a Francúzsko, ktoré presadzujú takzvaný vážený pomer hlasov, by malé štáty znevýhodňovala. Napríklad Českej republike, ale aj ďalším štátom zachovanie zásady „jeden člen, jeden hlas“ umožní lepšie čeliť snahám niektorých veľkých prevádzkovateľov prenosových sietí o dominanciu na trhu. V tomto smere som rád, že moje úsilie nebolo márne, a považujem to aj za úspech českého predsedníctva.

Nie všetko vo vzťahu k Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa však podarilo dotiahnuť do konca. Otvorená je napríklad stále otázka sídla. Osobne by sa mi páčilo, keby bola agentúra na Slovensku, ktoré má o ňu záujem. Najnešťastnejším riešením by však bol takzvaný dočasný variant, kedy by agentúra zostala v Bruseli. Tam už ich je dosť vrátane tých, ktoré boli pôvodne zriadené ako dočasné.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážená pani predsedajúca, z času na čas som počúval, ako sa jednotný trh s elektrickou energiou na ostrove Írsko dával za príklad realizácie takýchto myšlienok. Ak by som to posudzoval z pohľadu ceny, ktorý pre spotrebiteľov znamená najviac, musím povedať, že tento trh nie je úspechom. Pri jeho zavedení minister Dodds sľuboval úspory vďaka energetickej účinnosti a zlepšenie hospodárskej súťaže, čo by pomohlo minimalizovať veľkoobchodné ceny elektrickej energie s množstvom výhod pre spotrebiteľa. Tento sľub znie teraz celkom prázdno najmä pre spotrebiteľov zo Severného Írska, ktorí z galérie pre verejnosť počúvajú túto rozpravu.

Podľa mňa časť problému spočíva v neefektívnom regulačnom procese, ktorý je príliš zladený s priemyslom a až príliš ospravedlňuje stále vysoké ceny aj napriek prudkému poklesu ceny ropy. Termínované dohody o kúpe za trhový strop, ktoré dnes spôsobujú premrštené ceny, len zväčšujú náreky regulačného orgánu a nechávajú spotrebiteľov v tiesni bez pomoci, ktorú by mal poskytovať.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, zhodli sme sa na tom, že chceme pre občanov zaistiť väčšiu bezpečnosť dodávok energie, to, aby mali dostatok energie a aby si energiu mohli kupovať za primerané ceny. Nedohodli sme sa na nástrojoch, pomocou ktorých sa to dá najlepšie dosiahnuť.

Dnes však máme výsledok, na ktorý môžeme byť hrdí, ktorý je konštruktívny a náročný, pretože táto vec je zložitá a neexistuje tu žiadna jednoduchá odpoveď. Riešenie znie, že musíme zabezpečiť väčšie investície do odvetvia energie, do sústav, do prepojení a do nových elektrární. Je to veľmi dôležitý aspekt a musí sa naň zabezpečiť potrebný kapitál.

Na druhej strane musíme zaistiť, aby boli spoločnosti poskytujúce energiu monitorované a aby sa vytvorila skutočná hospodárska súťaž. Domnievam sa, že schválenie rôznych modelov organizácie podnikov bolo správnym riešením pri súčasnom zabezpečení efektívneho monitorovania, silnej agentúry a stabilnej spolupráce medzi regulačnými orgánmi. Tiež bolo zaistením toho, aby si spoločnosti skrátka nemohli robiť to, čo sa im zachce. To, že možno vytvoriť úplne rozdielne opatrenia vrátane takých, ktoré budú upravené presne pre určité národné podmienky, je múdrym riešením. Ak sa použije správne, mohlo by sa stať osvedčeným riešením pre budúcnosť, ktoré by nás posunulo o výrazný krok vpred. Okrem toho – a je to pravda – sme počas procesu a rozhovorov v členských štátoch videli, že už začína dochádzať k zmenám. Situácia už nie je taká, aká bola na začiatku prieskumu, ktorý robila Komisia. Údaje a fakty sú teraz oveľa rozmanitejšie. Dosiahli sme už výrazný pokrok. Ale texty, ktoré sa chystáme teraz prijať, nás posunú ešte o ďalší krok.

 
  
MPphoto
 

  Norbert Glante (PSE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, už počas menšieho kola som sa vyjadril, že táto rozprava o energetickom balíku nie je nevyhnutne otázkou čiernej alebo červenej, pravice alebo ľavice. Napriek tomu je však plná ideológie. Dnes sme to znovu videli. Stavil by som sa so svojou kolegyňou poslankyňou z Nemecka pani Harmsovou, že o štyri roky nebudeme predkladať štvrtý balík, ale sa budeme riadiť nástrojmi, ktoré máme: reguláciou trhu, sprístupňovaním sietí, teda vecami, ktoré v Nemeckej spolkovej republike už fungujú. Je možné vidieť pozitívne príklady. Som za to, aby sme jednoducho zachovali veci ako sú a používali nástroje, ktoré sme dostali, a zaistili sme, že sa vykonávajú.

Po druhé som zástancom toho, aby novozaložená Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky dostala a využívala definitívne právomoci a aby uplatňovala osvedčené postupy z členských štátov. Ak sa tak stane, nepochybujem, že dosiahneme dobrý výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Vážená pani predsedajúca, rozprava o energetickom balíku pre vnútorný trh s elektrickou energiou a plynom je veľmi potrebná. Ak má tento trh správne fungovať, nariadenia by mali odpovedať na niekoľko otázok vrátane nasledujúcich. Bude v budúcnosti existovať jeden spoločný trh s energiou v EÚ alebo budeme musieť koordinovať národné trhy? Aký druh energie zabezpečí v priebehu ďalších 30 rokov stabilné a dostatočné dodávky energie za relatívne nízke ceny? Pretože práve toto je pre hospodárstvo EÚ a jej občanov dôležité. Ktoré zdroje energie najlepšie obmedzia skleníkový efekt a znížia náklady na jeho kontrolu?

Kroky, ktoré boli dodnes v tejto oblasti prijaté, bohužiaľ, nie sú transparentné ani presvedčivé, čo môže občanom a hospodárstvu v priebehu ďalších 15 rokov priniesť nepriaznivé výsledky.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE).(PL) Vážená pani predsedajúca, prvoradým zámerom tretieho energetického balíka bolo slúžiť zákazníkom na našom kontinente a to sa dosiahlo – zákazník je najdôležitejší. Bolo však zároveň potrebné zohľadniť základné záujmy výrobcov energie. Čelili sme dvom dôležitým problémom.

Po prvé bezpečnosti dodávok – tento cieľ sa dosiahol. Podľa mňa sa v porovnaní s prvým a druhým balíkom zaznamenal výrazný pokrok. Tvorba spoločného trhu s energiou sa stáva skutočnosťou a zásada solidarity sa dnes nedá prehliadnuť. Ak by to bolo nutné z pohľadu našich bezpečnostných potrieb, môžeme tiež investovať za hranicami EÚ.

Po druhé je tu zásada otvorenej hospodárskej súťaže na európskom trhu s energiou. Tá sa nedosiahla úplne a pravdepodobne bude potrebné rozmýšľať o ďalších, konkrétnejších riešeniach. Odteraz sa však musíme postarať o to, aby boli podmienky na európskom trhu pre investorov z tretích krajín rovnaké a nie lepšie ako pre investorov z členských štátov. Tiež musíme zabezpečiť možnosť, aby si naše energetické koncerny mohli vzájomne konkurovať a slobodne investovať mimo Európskej únie.

Chcel by som zdôrazniť, že tretí balík je nielen technickou a hospodárskou, ale aj veľkou politickou udalosťou a že by sme ho naozaj mali považovať za veľký úspech Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Vážená pani predsedajúca, domnievam sa, že v tomto prípade – bol som tieňovým spravodajcom našej skupiny pre sektor plynu – sa našiel kompromis, s ktorým môžeme súhlasiť aj v prípade ostatných sektorov, pretože sme sa na trh nepozerali ideologicky, ale zmýšľali sme o ňom prakticky. Spoločný európsky trh znamená predovšetkým to, že vnútroštátnym regulačným orgánom dáme väčšie príležitosti a právomoci. Rovnako znamená aj to, že vytvoríme spoločné európske kritériá, aby žiaden regulačný orgán neprijímal úplne iné rozhodnutia ako ostatné a aby sme sa neocitli v situácii, že jeden z nich bude závislý od vlády a ostatné nie. Tento trh predstavuje tiež možnosť vytvoriť európsku agentúru, ktorá môže v spolupráci s Komisiou naozaj pracovať na formovaní európskeho trhu.

Druhým veľmi dôležitým aspektom je to, že sa posilnila pozícia spotrebiteľa, čo sa v zásade odráža v niekoľkých ustanoveniach. Uvítal by som však, keby ich bolo viac. Ide o to, aby mali spotrebitelia príležitosti a práva a aby sa našla transparentnosť v tomto dôležitom dodávateľskom odvetví. Obe tieto podmienky sa splnili, a preto budem hlasovať za tento balík.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Vážený pán komisár, dámy a páni, minuloročná zima nápadne ukázala, v akom veľkom rozsahu sme závislí od dovozu zemného plynu a ako sa táto závislosť používa ako nástroj zahraničnej politiky. Preto by som chcela zdôrazniť obzvlášť potrebu čo najrýchlejšieho rozvoja jednotného, otvoreného a efektívneho vnútorného trhu so zemným plynom v Európskej únii spolu s vypracovaním kódexu nariadení v oblasti sietí s cieľom zabezpečiť transparentný cezhraničný prístup k sieťam pre dodávky a umožniť dlhodobé plánovanie a rozvoj. Dlhodobý plán by mal obsahovať siete pre dodávky plynu aj regionálne prepojenia. Nariadenia je potrebné zlepšiť, aby sa zaručil nediskriminačný prístup k infraštruktúre. Zároveň by som rada osobitne poukázala na potrebu diverzifikácie zdrojov energie prostredníctvom rozvoja skutočných stimulov na rozsiahlejšie zavedenie obnoviteľnej energie. Keďže budovy zodpovedajú za 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii, dôraz na používanie obnoviteľnej energie v budovách má prioritný význam pre ich energetickú účinnosť, hospodárnosť a izoláciu. Európska únia, opatrenia národných a miestnych vlád, ako aj finančné stimuly sa musia spojiť do jediného systému. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). (SK) Prv než pristúpim k niektorým aspektom tejto správy, dovoľte mi poďakovať sa spravodajkyni pani Ţicăovej a ďalším tieňovým spravodajcom za korektnú spoluprácu na formovaní tejto správy.

Mojím záujmom, ako aj záujmom mojej politickej skupiny bolo, aby táto správa predstavovala dobrý predpoklad pre skorú konečnú dohodu medzi Európskou komisiou, Európskou radou a Parlamentom v prospech pragmatických opatrení na zlepšenie situácie v oblasti energetickej účinnosti budov v jednotlivých členských štátoch.

V tejto súvislosti musím povedať, že som bol kritický k niektorým návrhom, ktoré predstavujú zbytočné byrokratické opatrenia a taktiež príliš ambiciózne záväzné ciele pre jednotlivé členské štáty, ktoré by v konečnom dôsledku predstavovali vážne bariéry praktickej realizácie nevyhnutných projektov. Významným aspektom tejto správy je dohoda na jednotnej harmonizovanej metodológii pre kalkuláciu nákladovo optimálnej energetickej účinnosti, na základe ktorej členské štáty budú stanovovať svoje minimálne štandardy, pričom sa budú rešpektovať aj regionálne klimatické rozdiely.

Nakoniec by som sa chcel zmieniť aj o aspektoch finančnej podpory, ktorá je nevyhnutná na realizáciu opatrení na zvyšovanie energetickej účinnosti v jednotlivých členských štátoch. Súhlasím s návrhom, ktorý uvažuje o etablovaní európskeho fondu v spolupráci s Európskou investičnou bankou, ktorý by vytváral podmienky na generovanie finančných zdrojov na tvorbu národných alebo regionálnych fondov prostredníctvom tzv. pákového efektu. Oceňujem tiež návrh, ktorý by mal stimulovať lepšie využívanie štrukturálnych fondov na zlepšenie energetickej účinnosti v jednotlivých členských štátoch.

Na záver mi dovoľte zdôrazniť veľmi dôležitý fakt, ktorý sa týka skorého dôsledného uvádzania opatrení vzhľadom na zlepšovanie energetickej účinnosti v jednotlivých členských štátoch. Oživenie sektora energetickej účinnosti budov okrem výrazného zníženia…

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE).(FI) Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval najmä spravodajcom, ktorí tu prehovorili. Dospeli sme do dôležitej fázy. Sme na správnej ceste, aj keď, ako už bolo spomínané, dnes nič nie je dosť. Máme pred sebou veľa práce.

Inteligentné meracie zariadenia, potreba realizovateľného a otvoreného systému energetiky, potreba skutočnej hospodárskej súťaže. Práve tieto slová a výrazy považujeme za dôležité. Platí to aj pre práva spotrebiteľov. Energetická chudoba sa stala závažným problémom. Cena energie stúpa, je to drahá komodita, a práve preto musíme zaručiť práva ľudí. Z tohto dôvodu robíme z energetiky prostredníctvom tohto legislatívneho balíka verejnú službu. Pokiaľ ide o našu skupinu, o Socialistickú skupinu v Európskom parlamente, chápeme to ako obranu záujmov spotrebiteľov a zabezpečenie maximálnej možnej transparentnosti trhu. Pokračujme ďalej po tejto ceste. Ďakujem.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážená pani predsedajúca, už na začiatku našich rokovaní o správe pána Beleta sme zistili, že všetky zúčastnené strany – počnúc výrobcami pneumatík po lobistov v oblasti životného prostredia – sa zhodovali na potrebe tohto právneho predpisu. Chcem zablahoželať spravodajcovi k spôsobu, akým riešil túto konkrétnu správu, a spôsobu, akým spolupracoval s tieňovými spravodajcami.

Domnievam sa, že tento právny predpis je potrebný práve teraz. Oživí automobilový priemysel v tomto ťažkom období. Nedávno som navštívila továreň na výrobu pneumatík Michelin v meste Stoke a továreň Jaguar Land Rover v mojom volebnom obvode a videla som tam, že výskum a vývoj ekologickej technológie už v plnej miere prebiehajú. Podpora, ktorú priemysel dostáva v čase poklesu, sa musí zameriavať na požiadavky na prispôsobenie sa environmentálnym problémom.

Takýto právny predpis zaistí, že sa naši výrobcovia stanú svetovými vodcami v technológii, ktorú tak naliehavo potrebujeme. Je to návrh, v ktorom vyhrávajú všetci, pretože zároveň pomôže spotrebiteľovi poskytnutím tak veľmi potrebnej zrozumiteľnosti. Pneumatiky nie sú lacné, no napriek tomu sú jednotliví kupujúci nútení nakupovať podľa jednotných pravidiel. Tieto informácie pomôžu prejsť na tovary, ktoré znižujú emisie a zároveň aj škodlivý hluk. Pomocou tohto návrhu môžeme podporiť naozaj konkurenčný trh s ekologickými tovarmi.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE).(RO) Pán komisár, prvá výhoda, z ktorej sa občania budú tešiť na novovytvorenom voľnom trhu, má základ v samotnej podstate myšlienky demokracie. Hovorím o slobode. Účinne fungujúce trhy, ktoré novým subjektom ponúkajú príležitosť poskytovať služby v oblasti energetiky občanom, budú pre spotrebiteľov prospešnou alternatívou. V skutočnosti sa ich úloha zmení z pasívnych príjemcov služby na aktívne subjekty na trhu. Budú napríklad môcť zmeniť dodávateľa, ak budú služby dosahovať nízku kvalitu, ak bude dochádzať k prerušeniam v dodávkach elektrickej energie alebo ak budú ceny príliš vysoké. Sloboda voľby umožní spotrebiteľom aktívne sa zapájať do boja proti zmene klímy, pretože si budú môcť vyberať dodávateľov, ktorí ponúkajú obnoviteľnú energiu s nízkymi emisiami uhlíka. Nový balík opatrení povedie k nižším cenám, inovačným produktom a zvýšeniu kvality služieb. Ďalší prospech z deregulácie energetického priemyslu pre občanov spočíva v bezpečnosti dodávok energie. Vítam začlenenie osobitných opatrení na ochranu zraniteľných spotrebiteľov do nového právneho predpisu.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE).(SL) Európsky parlament správne posunul spotrebiteľa do centra rokovaní, pretože vnútorný trh potrebuje práve spotrebiteľa s väčšími právami a prístupom k jasným informáciám. Spotrebiteľ musí mať možnosť zvoliť si svojho vlastného poskytovateľa služieb, a práve preto potrebuje inteligentné meracie zariadenia.

Teší ma, že sme dosiahli dohodu o tomto rozsiahlom a odborne náročnom dokumente. Myslím si však, že dohodnutý kompromis o oddelení vlastníctva stále umožňuje veľké organizačné rozdiely medzi trhmi s elektrickou energiou a zemným plynom v rôznych členských štátoch. Zároveň dúfam, že pomocou mechanizmov a opatrení obsiahnutých v tomto balíku, ako napríklad väčšej nezávislosti vnútroštátnych regulačných orgánov, sa nám podarí prekonať tieto rozdiely a znovu vytvoriť jednotný trh s elektrickou energiou a zemným plynom.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pre úspech takého záväzku, akým je vytvorenie spoločného energetického priestoru, sú základom spoločné a koordinované investície do energetickej infraštruktúry. Kľúčovou úlohou je zvýšiť kapacitu výroby európskych elektrární a vytvoriť cezhraničnú sieť. Zároveň by sa nemalo zabúdať na dobro životného prostredia a usmernenia klimaticko-energetického balíka. Ďalšou úlohou, ktorá vyplynie z harmonizácie trhu EÚ s energiou, je otázka zaistenia bezpečnosti dodávok energetických zdrojov z území mimo EÚ.

Z hospodárskych a bezpečnostných dôvodov je potrebné usilovať o diverzifikáciu dodávok a zvýšiť snahy o rozvoj európskeho energetického systému. Napokon, existuje tu obava, že úplné otvorenie trhu s energiou pre konkurenciu môže byť nebezpečné pre najchudobnejších ľudí EÚ, ktorí nie sú schopní pravidelne si platiť svoje účty. V tejto súvislosti stoja za zváženie možné nástroje, ktoré by zaručili, že takýmto ľuďom nebude odpojená elektrická energia.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE).(BG) Vážená pani predsedajúca, bola som tieňovou spravodajkyňou pre trh so zemným plynom v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Verím, že všetci budete súhlasiť s tým, že najväčším úspechom tretieho energetického balíka je ochrana poskytovaná spotrebiteľom a občanom Európy. Je to prvýkrát, čo boli takéto texty vypracované jasne. Chcela by som osobitne upozorniť na definíciu energetickej chudoby a nemožnosť prerušiť dodávky, ako aj možnosť prechodu medzi dodávateľmi bez poplatkov a transparentné dohody, ktoré sú veľmi zrozumiteľné. Budúcnosť tohto právneho predpisu však spočíva v ešte silnejších zárukách pre spotrebiteľov, v opatreniach na ochranu zraniteľných osôb, ako aj vo väčšej transparentnosti a porovnateľnosti z pohľadu zmluvných vzťahov. Ďalšia základná otázka pre nás poslancov EP sa bude týkať cien a opatrení na ich reguláciu v čase, keď budú stabilne stúpať. Verím, že tento právny predpis bude v budúcnosti pokračovať týmto smerom.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, chcel by som vám osobitne zablahoželať k tomuto balíku. Pre našich občanov v Európe predstavuje veľký krok vpred. Účinky všetci pocítite vo svojich vlastných peňaženkách a na svojich vlastných účtoch. Zároveň je to veľký krok pre malé a stredné podniky, pretože tie sa musia stať konkurencieschopnejšími, najmä teraz počas hospodárskej a finančnej krízy. Tento typ energetického balíka je správnym prístupom k riešeniu tejto otázky.

To, že budeme mať európsky regulačný orgán, ktorý bude pomáhať podnikom v každom členskom štáte, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako aj v ďalších 26 členských štátoch, a že dodávatelia energie na ďalších 26 trhoch budú mať nové príležitosti, je dôležitým aspektom tohto nariadenia, ktoré povedie k úplne novým príležitostiam.

Pokiaľ ide o právny predpis o pasívnych a aktívnych domoch, chcel by som povedať, že dúfam, že naša dôkladná pozornosť venovaná účinnosti budov povedie v budúcnosti k vytvoreniu nových pracovných miest v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pán Stolojan, keďže sa tak veľmi zapájate do tejto rozpravy a aj keď som vám povedala, že počet bol prekročený, myslím si, že váš zodpovedný prístup a vašu prítomnosť treba odmeniť, a preto vám ako výnimku dávam jednominútový priestor.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE) . – (RO) Vážená pani predsedajúca, chcel by som zablahoželať všetkým spravodajcom k vykonaniu skvelej práce. Som si istý, že sa teraz všetci divíme, prečo ešte stále nemáme jednotný trh s elektrickou energiou alebo jednotný trh so zemným plynom. V tejto súvislosti si myslím, že každý členský štát, ktorý zatiaľ nesplnil ustanovenia európskej smernice, by tak mal urobiť.

Po druhé, vítam rozhodnutie zriadiť Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky a chcel by som Európsky parlament informovať, že Rumunsko sa uchádza o poskytnutie miesta pre túto agentúru.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, sľubujem, že budem veľmi stručný. Som spokojný s balíkom, ktorý sa má prijať. Neexistuje ideálny právny predpis. Tento právny predpis sa má prijať prostredníctvom rozpravy a kompromisov. Začali sme s veľmi rozdielnymi stanoviskami, no napokon Rada prijala návrh prakticky jednohlasne.

V parlamentnom Výbore pre priemysel, výskum a energetiku sa obrovská väčšina vyjadrila za tento kompromis. To znamená, že sme k nemu pristúpili správne.

Viem, že je tu veľa práce z pohľadu zavádzania, následnej činnosti a potrieb agentúry, no naozaj sa nám podarilo poskytnúť základný nástroj pre našich občanov.

Ďakujem vám za vykonanú prácu. Skutočne na ňu môžeme byť hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Eluned Morgan, spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som znovu poďakovať kolegom za ich spoluprácu. Chcem poďakovať aj pani Bethan Robertsovej a pánovi Renému Tammistovi, ktorí počas prípravy tejto správy výrazne pomáhali.

Je to moja labutia pieseň po 15 rokoch v Európskom parlamente a teší ma, že sme v mene európskej verejnosti dosiahli také výrazné zlepšenie na trhoch s energiou. Má to síce ďaleko od dokonalosti, ale určite je to krok vpred.

Myslím si, že energetická kríza sa stane v najbližších rokoch ešte kritickejšou, a preto je rozhodujúce zaviesť správny trhový rámec a vytvoriť správny typ stimulov pre správny typ investícií. Ak chceme, aby nám svetlo v budúcnosti neprestalo svietiť, odhaduje sa, že potrebujeme investície v hodnote 1 bilión EUR.

Treba však urobiť ešte oveľa viac. Viete, že v Európskej únii máme 12 štátov, v ktorých jedna spoločnosť dominuje 70 % trhu s elektrickou energiou. To, čo v súčasnosti máme, je to najhoršie z oboch svetov. Myslíme si, že máme hospodársku súťaž, no máme obrovskú moc veľmi veľkých spoločností, ktoré dominujú na určitých trhoch. Ak chceme zaistiť, aby to takto ďalej nepokračovalo, bude potrebné konanie zo strany vnútroštátnych regulačných orgánov a orgánov hospodárskej súťaže.

Skutočnou úlohou v budúcnosti bude realizácia. Nezabúdajme, že je tu mnoho zákonov EÚ, ktoré už na trhoch s energiou existujú. Práve preto, že sa tieto zákony nedodržiavajú, muselo dôjsť k revízii tohto zákona. To, či budeme potrebovať štvrtý balík alebo nie, bude závisieť od toho, či Komisia zaistí vykonávanie a kontrolu týchto nových zákonov zo strany vnútroštátnych regulačných orgánov a orgánov hospodárskej súťaže. Počkajme si teda na kroky Komisie a vnútroštátnych regulačných orgánov.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi v prvom rade povedať, že môj kolega pán Vidal-Quadras sa ospravedlňuje. Nebude totiž môcť využiť svoj priestor na prejav. Musel riešiť naliehavú záležitosť inde, no požiadal ma, aby som povedal – čo od neho bolo veľmi milé – že obaja súhlasíme, že ja prehovorím v mene našej skupiny.

Rád by som sa vyjadril k jednému či dvom bodom, ktoré vyplynuli z rozpravy. Prvým je kolegyňa, ktorá vyjadrila obavy z toho, že napokon tu budeme mať koncentráciu moci vo veľmi malom množstve spoločností. Ak by sa to stalo, Komisia má právomoci v rámci pravidiel hospodárskej súťaže, aby to riešila. A z ostatných častí sveta vrátane Spojených štátov, kde riešili zavedený monopol či dominantnú trhovú silu, máme precedens. To by bola posledná možnosť, ak by právne predpisy zlyhali.

Vráťme sa k štvrtému balíku. Musím pánovi komisárovi pripomenúť, že som ho naliehavo vyzýval na obozretnosť pri púšťaní sa do tretieho balíka, že by bolo lepšie počkať na výsledky druhého balíka po jeho realizácii. Myslím si, že musíme tomuto balíku poskytnúť čas na transponovanie, realizovať ho a vidieť, ako funguje ešte pred tým, než sa rozhodneme, či sú potrebné ďalšie kroky.

Musím povedať, že moje sklamanie z nedostatočného úspechu pri riešení oddeľovania vlastníctva vyvážil môj optimizmus z možnosti, že agentúra bude vynaliezavo využívať právomoci, ktoré sme jej dali na riešenie situácie. Chcel by som poďakovať ďalšiemu svojmu kolegovi, ktorý požaduje viac právomocí pre regulačné orgány v oblasti energetiky.

Trhové sily sa už uberajú týmto smerom. Dve nemecké spoločnosti sa zbavujú svojich prenosových systémov, pretože si uvedomili, že to má väčšiu hodnotu.

Dovoľte mi na záver zopakovať, o čom je hospodárska súťaž. Znamená lepšiu hodnotu a služby pre spotrebiteľov a znamená efektívnejšie využívanie prostriedkov. Práve preto je jej zabezpečenie prospešné.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Mussa, spravodajca.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, z tejto spoločnej rozpravy vyplynul veľmi silný pocit veľkej spokojnosti s vytvorením balíka v podobe tohto tretieho balíka od Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ktorý je dôležitý pre európskych občanov. Prirodzene to nebude posledný balík, pretože, ako viete, existuje veľký záujem o používanie alternatívnych zdrojov energie, ako napríklad obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie. V priebehu ďalších 10, 15 alebo 20 rokov sa však určite postará o dopyt po energii a jej potrebu. Zároveň sa postará o spotrebiteľov, najmä tých najzraniteľnejších a bude ich, samozrejme, chrániť.

Domnievam sa, že pani Morganová, ja sám a všetci ostatní poslanci, ktorí sa do prípravy zapojili, zohrali významnú úlohu pri ochrane zraniteľných spotrebiteľov a dali výrazné právomoci vnútroštátnym a regionálnym orgánom, ktoré môžu robiť zmeny v čase krízy. Nehovorím, že môžu rozdávať energiu zadarmo, ale určite budú môcť vykonať zmeny a zabezpečovať pokračujúce dodávky energie.

Ďalším zásadným bodom je to, že obyvateľstvo Európy si neuvedomuje všetko, čo sme v Komisii, v Rade a v Parlamente urobili na tomto balíku, ktorý má rozhodujúci význam pre spotrebiteľov energie. Veď ste videli, čo sa stalo v zime minulého roka. Myslím si, že nie je nič horšie, ako nepovedať o veľkom projekte tým, ktorým prináša výhody. Myslím si, že úloha, ktorú teraz majú Komisia, Rada a Parlament ešte pred tým, než sa budeme zaoberať uplatňovaním tohto balíka, je informovať spotrebiteľov o tom, že balík existuje, povedať im, že sme ho pripravili pre nich, v ich mene a ešte raz pre nich.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, chcel by som tiež povedať podobne ako moji kolegovia, že tretí energetický balík, aj keď nie je dokonalý, je dobrým základom pre vytvorenie nášho spoločného trhu, najmä so zemným plynom a na zvýšenie plynovej bezpečnosti.

Pre štáty ako je ten môj, malý štát v Európskej únii, je dosiahnutie kompromisu o oddelení vlastníctva veľmi dôležité, pretože nám dáva istotu, že môžeme zaručiť našu energetickú bezpečnosť v kontexte celého balíka rozšírených pravidiel, transparentnosti, doložky o tretích krajinách a všetkých ostatných prvkov balíka, ktoré nám umožnia posunúť otázku energetickej bezpečnosti do popredia.

Balík zároveň dáva istotu spotrebiteľom, že si môžu uplatňovať svoje práva, a vytvára lepší rámec hospodárskej súťaže na rozvoj trhov s energiou a ich efektívne fungovanie. Tento balík závisí od vykonávania, ako práve povedala moja kolegyňa pani Eluned Morganová, a nemyslím si, že by bol štvrtý balík riešením. Riešením je skôr presné vykonávanie a solidarita medzi členskými štátmi pri vytváraní trhu, najmä prostredníctvom vytvárania nových iniciatív na regionálnu spoluprácu, hlavne pre krajiny, ktoré sú z pohľadu dodávok energie najzraniteľnejšie, a tiež pre krajiny, ktoré sú momentálne súčasťou energetických ostrovov.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, spravodajca.(NL) Pokiaľ ide o označovanie energeticky úsporných pneumatík áut, teda opatrenie, ktoré sa dostalo do tohto balíka, rád by som doplnil niekoľko informácií o nákladoch. Toto opatrenie so sebou neprináša takmer žiadne náklady pre odvetvie pneumatík, teda ani pre spotrebiteľa. Náklady pre výrobcu sa odhadujú na menej než 0,01 EUR na pneumatiku, čo je zanedbateľné, v prípade, že by niekto cítil potrebu vyjadrovať nahlas nejakú kritiku. Všetky pridané náklady vyplývajúce z nákupu energeticky úsporných pneumatík áut by sa podľa výpočtov vrátili do ôsmich mesiacov. Práve vtedy začnú vodič automobilu aj životné prostredie cítiť skutočné výhody.

Na základe toho by som rád zdôraznil, že je rozhodujúce, aby sa toto opatrenie vzťahovalo rovnomerne na všetky členské štáty a tiež na všetkých výrobcov v EÚ a za jej hranicami. Z tohto dôvodu by sme uprednostnili nariadenie namiesto smernice.

Na záver poviem, že si uvedomujeme, že medzi niektorými skupinami v Parlamente stále existujú názorové rozdiely v mnohých aspektoch, no dúfame, že zajtra toto opatrenie veľká väčšina podporí. Pri úplnom uplatňovaní budeme s týmto jednoduchým opatrením schopní ušetriť objem emisií CO2, ktorý zodpovedá odstráneniu jedného milióna osobných automobilov. Je preto samozrejmosťou, že by sme toto opatrenie mali zaviesť radšej skôr než neskôr.

Chcel by som ukončiť poďakovaním sa tieňovým spravodajcom, pani Chambrisovej z Európskej komisie a pánovi Sousovi de Jesusovi zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov za naše vynikajúce pracovné vzťahy.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, spravodajkyňa.(RO) Dámy a páni, návrh, ktorým sa mení a dopĺňa smernica o energetickej hospodárnosti budov, patrí medzi najdôležitejšie opatrenia, ktoré Parlament prijal, a to z pohľadu zvyšovania kvality života európskych občanov, ako aj podpory hospodárskej obnovy EÚ. Občania Európy očakávajú konanie a konkrétne riešenia problémov a veľmi špecifických potrieb, ktoré majú.

Osobne sa domnievam, že zvýšenie sadzby v Európskom fonde regionálneho rozvoja až na 15 %, ktorú by členské štáty mohli využívať na financovanie energetickej hospodárnosti v obytných budovách, je nevyhnutnosťou. Členským štátom by to poskytlo väčšiu flexibilitu a príležitosť využiť budúcoročné hodnotenie spôsobu využívania štrukturálnych fondov v polovici obdobia, aby mohli znovu primerane definovať svoje operačné programy s cieľom dosiahnuť lepšie využívanie štrukturálnych fondov.

Rada by som zdôraznila, že táto smernica má veľmi veľký potenciál vytvárať nové pracovné miesta. Na európskej úrovni by sa dalo vytvoriť približne 500 000 pracovných miest a najväčší dosah by to malo na regionálne alebo vnútroštátne trhy práce.

Pán komisár, dúfam, že tento návrh budete naďalej podporovať vrátane zavedenia minimálnej sadzby z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre energetickú účinnosť v budovách, aspoň v budúcnosti. Chcem ešte raz poďakovať tieňovým spravodajcom a personálu z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ako aj kolegom spravodajcom, ktorí nás podporili a s ktorými sa mi vynikajúco spolupracovalo.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 22. apríla 2009.

Hlasovanie o správe pani Ţicăovej sa uskutoční vo štvrtok 23. apríla 2009.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), písomne. (PL) Nie je to až tak dávno, čo milióny ľudí pokladali sťahovanie do domu postaveného z prefabrikovaného betónu za postup na spoločenskom rebríčku a za zvýšenie štandardu bývania. Nízke ceny energie znamenali, že si nikto nerobil starosti s nákladmi na kúrenie.

Dnes žije takmer 100 miliónov ľudí v prefabrikovaných stavbách. Chcel by som požiadať Európsku komisiu, aby z fondov Európskej únie poskytla rozsiahlu pomoc na modernizáciu týchto stavieb a celých sídlisk, a to najmä v strednej a východnej Európe. Peniaze na tento účel by sa mali nájsť ako súčasť strednodobého preskúmania finančného rámca na roky 2007 – 2013. Súčasná horná hranica investícií do bytovej výstavby vo výške 3 % prídelu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je rozhodne príliš nízka.

Rozsiahla modernizácia a revitalizácia prefabrikovaných stavieb a sídlisk v EÚ zníži náklady na kúrenie, zvýši štandard bývania, vytvorí desaťtisíce pracovných miest a zníži spotrebu energie. To sa priamo premietne do určitého zníženia emisií skleníkových plynov, čo nás posunie bližšie k jednému z cieľov 3x20.

Podpora modernizácie súčasných prefabrikovaných stavieb by mala byť úlohou pre Európsky parlament v novom volebnom období. Požiadavka na tento druh služby môže hrať významnú úlohu pri prekonaní súčasnej hospodárskej krízy a nezamestnanosti, ako aj v boji proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písomne. Náklady na energiu rastú alarmujúcou rýchlosťou a prispievajú k výraznému nárastu chudoby v celej EÚ, ktorá súvisí s cenami energie. Trhová cena energie je však len jednou stránkou tohto problému. Existuje ďalšia významná finančná záťaž pre spotrebiteľov spôsobená neefektívnosťou a deformáciami trhu s energiami. Napríklad spotrebitelia a podniky na Malte zažili prehnané zvýšenie svojich faktúr za energiu, keď cena ropy dosiahla maximum, ale zníženie sa neprejavilo ani vtedy, keď cena ropy klesla na menej ako polovicu. Potrebujeme teda celoeurópsku politiku na ochranu spotrebiteľov a malých a stredných podnikov pred nečestnými cenovými praktikami zo strany podnikov verejných služieb. Jedným riešením môže byť nezávislý vnútroštátny regulátor, ktorý by vykonával potrebné kontroly a udržiaval rovnováhu vo vzťahu k akémukoľvek zneužívaniu a netransparentnému správaniu zo strany súkromných obchodníkov alebo spoločností vlastnených vládou v súvislosti s každým zvýšením cien verejných služieb, ako napr. plyn, elektrina, voda, letiskové poplatky a iné.

Malo by sa to realizovať prostredníctvom skvalitnenia existujúcich právnych predpisov EÚ a smerníc týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť predovšetkým:

– lepšiu úroveň transparentnosti a racionálnosti, ktorými sa riadi zvyšovanie cien, ako aj lepší prístup k informáciám týkajúcim sa práv spotrebiteľov,

– nižšie náklady a menej byrokracie pre spotrebiteľa, ktorý má oprávnený dôvod požadovať náhradu.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), písomne. Podľa nášho názoru je mimoriadne dôležité, aby Európsky parlament mohol schváliť tretí energetický balík už v druhom čítaní. Nové nariadenie môže posilniť hospodársku súťaž na trhu EÚ s elektrickou energiou a plynom. S prijímaním návrhu však nemôžeme pokročiť, ak nespomenieme, že z konečného znenia nariadenia sa vytratila veľká časť jeho ambícií v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie.

Počas rokovaní o balíku vyvolala najbúrlivejšie diskusie otázka oddelenia výroby od systémových operácií. Konečné vyriešenie tejto otázky bude mať rozhodujúci vplyv na štruktúru trhu EÚ s energiami. Výsledkom kompromisu, na ktorom sa dohodli členské štáty, nebude podľa môjho názoru transparentná regulácia v tejto oblasti, keďže členské štáty môžu uplatňovať aj tri rozličné modely oddelenia. Výsledkom toho budú aj závažné rozdiely, ktoré roztrieštia trh EÚ s energiami.

Zároveň vítam, že kompromis Rady zohľadňuje početné návrhy Parlamentu týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. Také opatrenia, ako napríklad možnosť zmeniť dodávateľa v priebehu troch týždňov, podrobnejšie fakturačné informácie a zjednodušenie kompenzačných postupov, umožnia, že výhody deregulácie trhu konkrétne pocíti väčší počet obyvateľov. Ďalším dôležitým pokrokom je to, že nové nariadenie skomplikuje tretím krajinám úsilie o nákup energií. Očakávané prijatie energetického balíka bude vďaka tejto skutočnosti znamenať významný krok na ceste k vytvoreniu spoločnej energetickej politiky EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Cena a spoľahlivosť dodávok energie sú kľúčovými faktormi nielen pre konkurencieschopnosť EÚ, ale hlavne pre blahobyt jej občanov. Z tohto dôvodu Európsky parlament postavil vo svojom treťom energetickom balíčku spotrebiteľa do stredu svojej pozornosti. Aby mal spotrebiteľ úžitok z tejto dôležitej legislatívy, Parlament zrevidoval a vylepšil smernicu o energetickej hospodárnosti budov, ktorá predstavuje okolo 40 % celkovej spotreby energie v EÚ.

Projektanti a stavební inšpektori dostanú prostredníctvom tejto smernice primerané usmernenia. Za veľmi dôležitú pokladám metodiku nákladovo optimálneho výpočtu a určenie minimálnych požiadaviek hospodárnosti konštrukčných prvkov obvodového plášťa a technických systémov budov a ich uplatňovanie v nových i existujúcich budovách. Významným prvkom prepracovaného znenia smernice sú ciele pre budovy s nulovou čistou spotrebou energie.

Vítam vytvorenie Európskeho fondu pre energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov na podporu vykonávania tejto smernice. Doteraz bolo povolené obmedzené využívanie štrukturálnych fondov na energetickú účinnosť budov iba v novej EÚ-12. Teraz sa táto možnosť rozšíri na všetky členské štáty. Zároveň sa zvýši maximálny podiel prostriedkov ERDF na takéto projekty z 3 % na 15 %.

Pre úspešné vykonávanie smernice je nevyhnutné, aby členské štáty konzultovali všetky aspekty vychádzajúce zo smernice so zástupcami miestnych a regionálnych orgánov a rovnako aj so združeniami na ochranu spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), písomne. – (ET) Chcela by som sa poďakovať spravodajcom, ktorí pracovali na návrhoch energetického balíka, predovšetkým pani Morganovej, ktorá vykonala veľa dôležitej práce v oblasti ochrany spotrebiteľa. Som obzvlášť rada, že v novom balíku sa venuje pozornosť aj otázke energetickej chudoby. Členské štáty, ktoré to ešte neurobili, vrátane mojej vlasti, Estónska, by mali vypracovať štátny akčný plán na boj proti energetickej chudobe s cieľom znížiť počet ľudí trpiacich energetickou chudobou. V súčasných hospodárskych podmienkach je to mimoriadne dôležité. Je nesmierne potrebné zaoberať sa touto otázkou v Estónsku, pretože faktúry za kúrenie sa v ostatných rokoch výrazne zvýšili. Priama pomoc menej solventným spotrebiteľom, ktorá sa poskytuje v Spojenom kráľovstve, je jedným z dôležitých opatrení, aj keď energetická efektívnosť budov by sa takisto mohla zlepšiť, čo by bolo v Estónsku mimoriadne účinné.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Európa musí čeliť mnohým problémom súvisiacim s krátkodobými, strednodobými a dlhodobými dodávkami energií a dopytom po nich.

My, Európske spoločenstvo, sme si stanovili veľmi náročnú úlohu. Do roku 2020 plánujme znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie o 20 %.

V súvislosti s tým si myslím, že by sme mali venovať mimoriadnu pozornosť otázke energetickej výkonnosti budov, keďže ich podiel na našej celkovej spotrebe energie predstavuje až 40 %.

Týmto by som chcel vyjadriť podporu spravodajkyni. Myslím, že by sme mali zorganizovať informačnú kampaň s cieľom upozorniť občanov na možnosť šetrenia peňazí tepelnou izoláciou budov. Rovnako by sme mali vyzvať vlády všetkých krajín Spoločenstva, aby dali k dispozícii dotácie na túto iniciatívu. Mali by sme vytvoriť zoznam jednotných minimálnych noriem na izoláciu budov pre celú EÚ.

Podporujem aj rozšírené využívanie štrukturálnych fondov, ktoré zahŕňa práce súvisiace s energetickou efektivitou budov vo všetkých krajinách Spoločenstva a zvýšenie sumy, ktorá môže byť pridelená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekty v tejto oblasti, z 3 % na 15 %.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia