Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0231(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0236/2009

Внесени текстове :

A6-0236/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.38
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0254

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 21 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

20. Общностна рамка за ядрена безопасност (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A6-0236/2009) на г-н Hökmark, от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно предложението за директива на Съвета (Евратом) за създаването на общностна рамка за ядрена безопасност (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, докладчик.(EN) Г-н председател, според мен може да се каже, че вече се намираме в една нова епоха на енергийна политика, където е налице необходимост тя да бъде съгласувана с политика за спиране на изменението на климата и в същото време да бъде съчетана с политика за енергийна сигурност. Тези три аспекта – енергийна политика, политика за климата и енергийна сигурност – трябва да работят заедно.

От моя гледна точка, това подчертава значимостта на ядрената енергия. Важно е съществуващите атомни електроцентрали да бъдат управлявани възможно най-безопасно и сигурно, но е важно и да разполагаме с ясни правила, които да гарантират, че бъдещите електроцентрали на Европейския съюз ще бъдат възможно най-сигурни и безопасни.

Тук не става дума само за подготовка за производство на повече ядрена енергия. Считам, че една такава политика разполага с голям брой поддръжници в Европейския съюз, че техният брой расте и че всички ние трябва да поемем произтичащите от това отговорности. Уважавам онези, които изпитват колебания или са срещу употребата на ядрена енергия, но каквото и мнение и становище да имаме по въпроса за ядрената енергия, не може да има каквито и да било разногласия относно необходимостта от правила, които да гарантират безопасността и сигурността на съществуващата ядрена енергетика.

Точно от тази гледна точка искам да представя доклада за създаването на общностна рамка за ядрена безопасност. За това е налице правно основание, а в комисията се проведе разискване по въпроса дали всички процедури са изпълнени. Комисията по правни въпроси изпрати писмо до комисията по промишленост, изследвания и енергетика, в което се казва, че ако предложението е ново, то тогава е необходимо ново становище от групата експерти. Моето мнение и това на по-голямата част от членовете на комисията е, че това е преработено предложение, по което работим в Европейския съюз в продължение на близо седем години. Променено е заради становище от експертната група и заради становището на Парламента, но според мен вече е крайно време да вземем решение по въпроса. Надявам се, че Съветът ще може да вземе решението тази пролет.

Ако не направим това и забавим процеса в действителност ще видим, че нови атомни електроцентрали ще бъдат планирани и построени без тази общностна рамка. Затова сега е моментът да бъдат предприети действия. Онези, които се опитват да попречат на процеса заради своето отношение към ядрената енергия, в действителност пречат на Европейския съюз да разполага с общностна рамка, която установява възможно най-безопасни и сигурни правила.

Опитал съм се да позиционирам доклада си по три начина. Първо, да предоставя ясна структура на отговорностите на държавите-членки и правителствата, лицензираните оператори и националните регулатори. Второ, ясно отбелязах независимостта, с която ще разполагат националните регулатори, и предлагам по-високи изисквания за тях, което означава, че те трябва да могат да реагират в случаите, когато се установи риск, че дадена атомна електроцентрала не отговаря на правилата за сигурност.

Трето, включваме в приложение правилата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) като задължителни. По този начин правим общностната рамка ясна, стриктна и строга – с това мисля да завърша.

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията.(EN) Г-н председател, ядрената безопасност е абсолютен приоритет на Европейския съюз, както заяви докладчикът, и аз искам да му благодаря за един много убедителен, ясен и изчерпателен доклад.

Понеже използването на ядрената енергия в Европейския съюз е действителност и ще продължи да бъда такава, а ядрената безопасност не е ограничена от национални граници, необходима ни е общностна рамка, която да постигне, да запази и да подобри ядрената безопасност в Европейския съюз.

Това е целта на преработеното предложение за директива за създаването на общностна рамка за ядрена безопасност. Основната цел на предложението е да се създаде задължително законодателство, което представлява единственото решение, предлагащо гаранции, че политическите и промишлени ангажименти за непрестанно подобряване на ядрената безопасност ще бъдат последвани от конкретни мерки. Тези основополагащи принципи за безопасност, дефинирани от МААЕ, и задълженията от Конвенцията за ядрена безопасност представляват основата на директивата. Всъщност транспонирането им в задължително общностно законодателство ще доведе до законова сигурност.

Също така предложението има за цел да гарантира, че националните регулаторни органи по ядрена безопасност са независими от правителствените законодателни органи и организациите, които може да имат интерес в тази област, като по този начин имат възможност да се занимават единствено с безопасността на съоръженията.

Предложението има за цел да подобри ролята на регулаторните органи, като гарантира, че държавите-членки им предоставят адекватни правомощия, компетенции и човешки и финансови ресурси, за да изпълняват задълженията си.

Преработеното предложение взема предвид резултата от консултативния процес, който започна през 2004 г. с работната група за ядрена безопасност на Съвета. Преди приемането му, той беше обсъден с групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност, както и в други форуми. Предложението отразява и същината на становището на научната експертна група, която се споменава в член 31 от Договора за Евратом, а настоящето предложение за ядрена безопасност представлява втората ревизия на регионалното предложение в областта на ядрената безопасност. Член 31 от Договора за Евратом не изисква повторно представяне на преработеното предложение пред научната експертна група. Освен това тясното сътрудничество с МААЕ гарантира съгласуваност с международните практики.

Комисията е съгласна с по-голямата част от предложените изменения, които укрепват въпросната позиция. Докладът недвусмислено разпознава задължението на държавите-членки да спазват основополагащите принципи за безопасност, произтичащи от МААЕ, и разпоредбите на Конвенцията за ядрена безопасност и се стреми да подсили ролята на регулаторните органи в областта на ядрената енергия, както и да гарантира ролята им на независими органи, вземащи решения.

Затова съм убеден, че Съветът ще вземе предвид позицията на Парламента в случаите, в които тя подобрява и изяснява целите на директивата.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, докладчик по становище на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, Парламентът всъщност няма какво да каже по въпроса. С него са направени консултации и е използван за изготвянето на една директива, която ще послужи за запазването на несигурността, вместо да помогне за подобряването на сигурността в ядрения сектор. Директивата е неприложима за всички съществуващи атомни електроцентрали в Европейския съюз. Тя няма отношение и към проектите с висок риск, планирани в момента в България, Словакия и Румъния. Директивата не може да допринесе с абсолютно нищо в това отношение.

Освен това, ако тя оцелее, най-вече във връзка с бъдещо планиране, което дори още не е започнало, тя няма да постанови най-високите научни и технологични стандарти в момента, а ще препоръча съгласуваност с определени принципи.

Питам се, защо ние, като Парламент, позволяваме да бъдем използвани по този начин с този символен жест, който няма да послужи за гарантиране безопасността на гражданите.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, от името на групата PPE-DE.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, взетото от нас решение е правилно и е представено по един добър начин. Парламентът също взе правилно решение да даде своя принос към хармонизацията в Европа и да установи повече правила за сигурност. Това е наше задължение.

Г-жо Harms, считам, че не сте съвсем права, от една страна, да искате все повече безопасност в ядрения сектор и да се оплаквате, че ядрените технологии не разполагат с достатъчно гаранции за безопасност, като в същото време използвате всяка възможност да пречите на вземането на такива решения в залата. Не можете да се оплаквате, че Европейският парламент се занимава с тези въпроси, а после да не сте доволна, че ядрените технологии не са достатъчно безопасни.

Днес изпълнихме дълга си. Опитваме се да дадем своя принос към постигането на минимално ниво на безопасност за ядрените технологии в цяла Европа, като, разбира се, в същото време – както вече установихме с голямо мнозинство при други решения в залата – стабилизираме и подкрепяме ядрените технологии като една от няколкото възможности в областта на енергетиката. В тази връзка трябва да се запитаме и как стоят нещата по отношение на безопасността. Отговор трябва да бъде даден, не можем просто да продължаваме да задаваме въпроса.

Предложението днес е на дневен ред и се надявам, че утре ще бъде гласувано с мнозинство.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, от името на групата PSE.(HU) Ще завършим едно много важно разискване утре с гласуване на предложението, което несъмнено ще увеличи сигурността на европейските граждани и тяхното чувство на сигурност. Целта на това е не да намерим решение, а да постигнем напредък спрямо настоящото положение. Във всеки случай считам, че изготвянето на проект за общностна регулация бележи сериозна стъпка напред към национална регулация. Затова даваме пълната си и безрезервна подкрепа за директивата, предложена от Комисията, и за доклада на г-н Hökmark. Опитахме се да направим по-нататъшни подобрения чрез предложените от нас изменения. Считам, че европейските граждани заслужават да постигнем напредък в областта на ядрената енергетика, която в действителност представлява 32 % от доставяната електроенергия. Затова нека работим заедно.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, моята група напълно подкрепя целта на директивата да установи общностна рамка, която да гарантира и запази непрекъснатото подобрение на безопасността на ядрените съоръжения в Европейския съюз.

Нашият Парламент винаги е подчертавал спешната нужда от въвеждане на ясно и строго законодателство и приемане на практични мерки на ниво на Общността в областите, свързани с ядрената безопасност, управлението на радиоактивни отпадъци и изваждането от експлоатация на ядрени съоръжения.

Разискванията ни повдигнаха въпроса, наред с други, относно обучението и познанията. От съществено значение е Европа, която разполага с ядрена експертиза, да запази тези познания, като не на последно място гарантира, че инспекторите по безопасността в ядрените съоръжения са добре обучени и квалифицирани.

Накрая, доволна съм, че комисията по промишленост, изследвания и енергетика прие изменение на законодателна резолюция, която приканва Европейската комисия да се консултира с експертната група съобразно член 31 от Договора.

Повтарям: искаме прозрачност, както и ясно и строго законодателство. Искам да изкажа благодарностите си на нашия докладчик, г-н Hökmark.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Г-н председател, госпожи и господа, внесеното за разискване предложение трябва да се приветства. Искам да благодаря на члена на Комисията Пиебалгс и на Вашия предшественик, членът на Комисията Паласио, който вече бе осъзнал значимостта на безопасността. Споделям мнението, че е важно да се подобри независимостта на националните регулаторни органи.

Ако регулаторните органи във всички други държави бяха поне толкова независими, колкото регулаторния орган във Франция, то вече щяхме да сме постигнали голям напредък. Разбира се, ще е още по-добре, ако имахме регулаторен орган на ниво Европейски съюз, който да има правомощията да изключва опасни атомни електроцентрали от мрежата чрез процедура за партньорски проверки. Важно е също да разполагаме със строги стандарти за безопасност със задължителен характер, както и да гарантираме изпълнението на изваждането от експлоатация чрез европейския регулаторен орган.

Безопасността и сигурността са от изключително значение за общественото здраве и разполагат с пълната ни подкрепа. Трябва да бъде постигнато повече в тази връзка за в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Атанас Папаризов (PSE). - Бих искал и аз на свой ред да отбележа значението на предложението на Комисията за рамкова директива за ядрена безопасност. Считам, че този документ е добра основа, което да даде задължителни норми в Европейския съюз по този въпрос и да даде също така увереност на всички държави, включително тези които не ползват ядрената енергия, че ядрената енергия произвеждана в Европейския съюз е безопасна.

Искам да подчертая, че съм удовлетворен от поправките, които са приети и които направих по отношение на конкретизиране обхвата на директивата, осигуряване на редовен обмен на най-добри практики между държавите-членки и по-ясно разпределение на отговорността между държавата, притежателя на лиценз и регулаторния орган.

Бих искал да подчертая, че тази директива още веднъж подчертава правото на всяка страна да избира своя енергиен микс, ако пожелае това да бъде ядрената енергия, която е енергия спестяваща въглероден двуокис и полезна за околната среда.

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията.(EN) Г-н председател, както вече бе казано, и то с право, целта на това предложение е да създаде цялостна рамка на Общността. Това не беше постигнато лесно. Основахме работата си на Западноевропейската асоциация за ядрено регулиране (WENRA) и на опита на Групата на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците. Работихме заедно и със Съвета, който беше обсъждал в по-голяма или по-малка степен същите предложения през 2003 г.

Считам, че на този етап е постигнат добър баланс; считам, че той дава на европейските граждани ясно да разбират, че съществува цялостна рамка на Общността. Уверен съм, че с времето рамката ще еволюира, но аз горещо приветствам доклада на г-н Hökmark, защото укрепва предложението, като в същото време запазва нужния баланс. Националните регулатори носят отговорността за безопасността на съоръженията в своите държави. Въпросите са толкова деликатни, че не можем, а и не следва да ги заобикаляме, а трябва постоянно да подобряваме стандартите за ядрена безопасност. Считам, че директивата ни дава тази възможност.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, докладчик.(EN) Г-н председател, първо считам, че никой не следва да е против увеличаването на нивото на безопасност и укрепването на правилата за безопасност. Не трябва да има тенденция, само защото някой не харесва ядрената енергия и е против употребата й, значимостта на необходимите правила да бъде омаловажавана.

В тази връзка общата общностна рамка е стъпка напред, защото създава последователност, прозрачност и възможност да гарантираме нашето общо развитие към по-високи стандарти. Директивата в действителност е приложима за съществуващите електроцентрали, защото увеличава значимостта и независимостта на националните регулатори – което е от съществено значение – и полага основите за постигане на все по-високи изисквания, което ще доведе до, така да се каже, „съревнование“ по отношение на безопасността.

Нека бъдем откровени. В бъдеще ще имаме ядрена енергия, независимо дали всички ние го одобряваме днес. Според мен е важно да можем да поставим основите за създаването на повече атомни електроцентрали. Те трябва да заслужават доверие и трябва да създават доверие сред общественото мнение, но – което е още по-важно – при управлението на ядрена енергия трябва да е налице солидна, истинска безопасност, както следва да бъде и с всички други неща, които правим.

Съществуващите правила са добри и категорични, но ние ги правим по-последователни, а това е стъпка напред. Искам да ви благодаря за сътрудничеството и за разискването. Считам, че постигнахме по-добър резултат, и се надявам, че Съветът ще се вслуша в това становище.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 22 април 2009 г.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма.(EN) Искам да обърна внимание на екологичното състояние в залива Марсакслок. Най-живописният залив в Малта беше унищожен след построяването на електроцентрала там. Това повлия върху здравето на жителите в региона и най-вече на тези в Марсакслок. Сега в залива се планира да бъде построен завод за изгаряне на отпадъци и отново обитателите на региона ще бъдат подложени на екологичен кошмар. Също така е налице и риск за здравето на хората, който не може да бъде определен.

По времето, когато бях адвокат по съдебно дело, което се опитваше да попречи на строителството на електроцентрала в залива, успях да докажа, че не всички изхвърлени отпадъци се абсорбират от атмосферата. Беше установено, че някои изхвърлени отпадъци са твърде тежки, за да се изпарят, и вместо това падат в близост до централата. Плочките на открити места бяха видимо покрити с вещество с ръждив цвят. Въпросните петна бяха резултат от изхвърлените вещества. Какво ли ще бъде положението, когато повишеното количество изхвърлени вещества от завода за изгаряне на отпадъци попадне в атмосферата?

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE-DE), в писмена форма. – След почти 6 години отлагане, днес ЕС е близо до приемане на директива за ядрената безопасност, един важен политически документ за ядрената енергетика в Европа, която произвежда почти 1/3 от електроенергията на ЕС.

Държавите-членки имат изключителното право сами да решават дали да разчитат на ядрена енергия. За тях, но и за неприемащите тази енергия държави е еднакво важно прилагането на най-високите стандарти за безопасност в ядрената енергетика.

Приветствам включването на основните принципи за безопасност на МААЕ като анекс към директивата. По този начин най-добрите разработки в областта на стандартите за ядрена безопасност стават неразделна част от Европейското законодателство и съответно задължителни за спазване от държавите-членки.

Отсъствието в ЕС на общоприети изисквания за ядрена безопасност позволи в близкото минало на някои присъединяващи се към ЕС държави да бъдат наложени политически решения за тяхната ядрена енергетика, които днес не кореспондират с целите на ЕС за ограничаване на климатичните промени и сигурността на енергийните доставки.

Днес, когато редица нови ядрени централи в ЕС са в процес на строителство или се планират, своевременното приемане на директивата за ядрената безопасност е не само оправдано, но и задължително заради гаранциите за безопасността и спокойствието на населението.

 
Правна информация - Политика за поверителност