Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0198(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0115/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0225

Rozpravy
Úterý, 21. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti – Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem programu je společná rozprava o následujících dokumentech:

– sdělení Komise – Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti, a

– zpráva (A6-0115/2009), kterou předkládá Caroline Lucasová jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komise. (EL) Pane předsedající, přibližně 20 % globálních emisí skleníkových plynů je způsobeno odlesňováním. Z toho plyne, že z hlediska změny klimatu představuje řešení odlesňování významnou prioritu. Vyřešíme-li odlesňování, podpoříme zároveň dosažení dalších důležitých cílů, jako je vymýcení chudoby a zastavení úbytku biologické rozmanitosti, který patří mezi další ekologické hrozby naší planety.

Odlesňování se nyní stalo hlavním tématem mezinárodních vyjednávání, která se zabývají změnou klimatu i biologickou rozmanitostí. V říjnu roku 2005 vydala Evropská komise sdělení, jehož cílem je podpořit vytvoření politiky pro tuto problematiku, a Rada jej v prosinci minulého roku přijala v úplném znění. Sdělení upozorňuje na otázku odlesňování a zhoršování stavu lesů v rozvojových zemích a mimo jiné navrhuje finanční mechanismus, který zajistí podněty pro zachování stávajících lesů.

Návrh je již projednáván a zpracováván na probíhajících mezinárodních jednáních o změně klimatu. Komise ve svém sdělení rovněž uznává skutečnost, že různé evropské politiky, na vnitřní i mezinárodní úrovni, mohou mít nepřímý dopad na světové lesní zdroje. Vzhledem k tomu učinila Komise konkrétní závazky, jejichž cílem je posílit soudržnost evropských politik.

Mezi navrhovaná opatření patří:

– hodnocení dopadu spotřeby dovážených dřevařských výrobků do Evropské unie, které mohou přispět k odlesňování;

– pokračování v postupu přezkoumání soudržnosti naší rozvojové politiky, která je nezbytná pro podporu rozvojových zemí v jejich úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí.

Tyto závazky budou uskutečňovány i pomocí politiky Evropské komise pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Cílem této politiky je podpořit růst a poptávku po udržitelném zboží a službách, včetně dřevařských výrobků a dřeva, které pochází z lesů obhospodařovaných udržitelnými metodami.

Nyní bych se chtěl zmínit o jednom z hlavních faktorů odlesňování, kterým je nezákonná těžba dřeva. Nezákonná těžba dřeva je velmi často prvním krokem ke všeobecnému zneužívání přirozených lesů. Z toho vyplývá, že chceme-li, aby naše úsilí o zastavení odlesňování a zhoršování stavu lesů bylo korunováno úspěchem, je nezbytné vyřešit problém nezákonné těžby dřeva a zlepšit obhospodařování lesů. V souladu s akčním plánem EU pro prosazování práva, správu a obchod v lesnictví z roku 2003 navrhla Komise řadu opatření, jimiž lze řešit problém nezákonné těžby dřeva a s ní souvisejícího obchodu.

Ústředním prvkem uvedeného akčního plánu je uzavření dobrovolných dohod o partnerství se zpracovateli dřeva ze třetích zemí. Domníváme se, že zmíněné dohody mohou pomoci vyřešit základní příčiny nezákonné těžby dřeva. Zároveň však Komise přiznala, že pouhé využití těchto dohod nemusí k řešení problému stačit, a že je tedy třeba prozkoumat další možné metody.

Na základě výsledků posouzení dopadu předložila Komise minulý rok návrh politiky, který vychází ze „zásady náležité péče“. V souladu s navrhovaným nařízením musí hospodářské subjekty snížit na minimum riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a souvisejících výrobků na trh tím, že uvádí-li výrobky na trh Evropské unie, prokáží „náležitou péči“ a zajistí informace o původu a zákonnosti daných výrobků.

Chtěl bych vyjádřit své upřímné díky zpravodajce, paní Lucasové, stínovým zpravodajům a navrhovateli stanoviska, panu Fordovi, za jejich mimořádně pečlivou práci. Komise se zabývala pozměňovacími návrhy, které k jejímu návrhu nařízení předložil Evropský parlament, a nyní bych se k nim rád ve stručnosti vyjádřil.

Pozměňovací návrh na zastavení obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a výrobků z něj je velmi důležitý. Zákaz tohoto obchodu byl jednou z možností, které Komise prozkoumala při přípravě svého návrhu. Tento přístup je na první pohled lákavý, avšak přináší zásadní praktické i politické potíže. A právě z toho důvodu jsme přijali návrh, který vychází ze zásady náležité péče. Tímto návrhem dosáhneme nejlepší možné rovnováhy mezi efektivním přístupem k nezákonným postupům, plynulostí uplatňování opatření bez nadměrného zatížení hospodářských subjektů a jejich slučitelností s pravidly Světové obchodní organizace.

Nezdá se, že by pozměňovací návrhy, které vyžadují, aby hospodářské subjekty jakéhokoli druhu prokazovaly náležitou péči na všech úrovních zásobovacího řetězce, byly v souladu se zásadou proporcionality. Je-li zákonnost dřeva zkontrolována ve chvíli, kdy je poprvé uvedeno na trh, nejsou další prohlídky na všech následujících úrovních zásobovacího řetězce pravděpodobně nutné.

Rovněž bych se chtěl vyjádřit k pozměňovacímu návrhu Parlamentu, v němž navrhuje rozšířit definici „zákonně vytěženého dřeva“. Ta je ve středu zájmu návrhu a bude bezpochyby předmětem diskuse s Radou. Komise pečlivě prozkoumá, jaké následky by mělo přijetí jakkoli rozšířené definice.

Co se týče pozměňovacích návrhů, které souvisí s uznáním kontrolních organizací, domníváme se, že náš původní návrh, který dává členským státům povinnost uznat kontrolní organizace, ve větší míře odpovídá zásadě subsidiarity.

Důvody pro návrh na zřízení poradní skupiny jsou zcela pochopitelné. Komise je kdykoli připravena ke konzultacím se zástupci zúčastněných stran, jak to ostatně vyjádřila ve svém uvedení důvodů. Komise má právo podávat návrhy na zřízení poradních skupin, není však nutné, aby jakékoli ustanovení tohoto typu bylo začleněno do textu nařízení.

Na závěr, rozumíme důvodům pro návrh standardizace uplatňování práva ve členských státech. Co se nás týče, domníváme se, že by zmíněné pozměňovací návrhy měly být v souladu se zásadou subsidiarity.

Tím uzavírám svůj příspěvek a se zájmem budu sledovat další rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Lucas, zpravodajka. − Pane předsedající, má první slova jsou slovy úlevy nad tím, že konečně máme před sebou návrh právního předpisu, který se zabývá problémem nezákonné těžby dřeva. Parlament na něj čeká již nesmírně dlouho a já srdečně děkuji svým kolegům za jejich dlouhodobé úsilí v této záležitosti. Rovněž bych chtěla poděkovat svým kolegům za jejich vynikající spolupráci, díky níž se nyní nacházíme před zítřejším hlasováním; stínoví zpravodajové i zaměstnanci skutečně nasadili všechny páky, abychom mohli první čtení v Parlamentu dokončit v nejkratší možné době, což by nám dalo možnost docílit shody v prvním čtení a vyhnout se dalším průtahům.

Naši myšlenku však bohužel zmařilo tempo práce v Radě, které je žalostně pomalé. Zdá se tedy, že se musíme spokojit s tím, že práce bude dokončena na podzim poté, co Rada dosáhne politické shody v měsíci červnu, a to je pro mě a pro řadu mých kolegů, kteří vynaložili takové úsilí, velkým zklamáním.

Kdyby tu dnes Rada byla přítomna, požádala bych její zástupce, aby se dnes večer zaručili, že učiní vše, co bude v jejich silách, pro dosažení společného postoje před začátkem léta, neboť situace je nesmírně vážná.

Nezákonná těžba dřeva je skutečně nebezpečným problémem, proti němuž EU již řadu let vystupuje, zároveň však stále představuje jeden z největších trhů s nezákonně vytěženým dřevem a souvisejícími výrobky ve světě. Odhaduje se, že 20–40 % celosvětové produkce dřeva pochází z nezákonných zdrojů, a téměř 20 % skončí v EU. To snižuje ceny dřeva, ubírá z přírodních zdrojů a daňových příjmů a zvyšuje chudobu obyvatel závislých na lesích. Jak naznačil pan komisař Dimas, dlouhodobější dopady jsou ještě vážnější, neboť odlesňování, jehož hlavní příčinou je nezákonná těžba, způsobuje téměř jednu pětinu globálních emisí skleníkových plynů.

Čeká nás konference OSN o změně klimatu v Kodani, čímž věrohodný zásah EU proti nezákonné těžbě dřeva ještě více nabývá na významu. Věrohodný zásah však znamená efektivní a závaznou legislativu. Dobrovolné dohody o partnerství, vytvořené v roce 2003 v rámci akčního plánu EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT), mohou přinést pozitivní změnu, avšak doposud byla uzavřena jen jedna, a dokud nebudou dohody obecně platné, zůstane riziko obcházení zákonů a praní špinavých peněz příliš vysoké.

Dobrá zpráva je, že konečně máme právní předpis EU, avšak ta špatná je, že návrh Komise není dostatečně průrazný, a má-li mít význam a efektivitu, musí projít komplexním zlepšením.

Ačkoli jsou komisařova slova o významu zastavení nezákonné těžby dřeva správná, návrh Komise v současné podobě by na to jednoduše nestačil. V úvodu návrhu stojí, že „nedostatky v předpisech, jejichž cílem je obchodu s nezákonně vytěženým dřevem zabránit,“ jsou příčinou častého výskytu nezákonné těžby dřeva, avšak obávám se, že návrh Komise nepřináší nic, co by situaci mohlo změnit. Zcela jednoduše, návrh Komise v jeho současné podobě nám neumožní dosáhnout cíle, aby EU již nezajišťovala trh s nezákonně vytěženým dřevem.

Nejnápadnější slabinou navrženého nařízení je, že ve skutečnosti nezakazuje dovoz a prodej nezákonně vytěženého dřeva – ať to zní jakkoli nelogicky. Pouze zavazuje hospodářské subjekty k tomu, aby na jedné konkrétní úrovni zásobovacího řetězce uplatnili systém náležité péče, zatímco všechny ostatní zbavuje jakékoli povinnosti vůči zákonnosti dřeva či dřevařských výrobků, s nimiž obchodují.

Tato skutečnost ostře kontrastuje se zněním revidovaného Laceyho zákona, který byl přijat v květnu roku 2008 v USA a uzákoňuje výslovný zákaz dovozu a prodeje nezákonně vytěženého dřeva, neexistuje tudíž žádný dostatečný důvod, proč by EU tento zákon nemohla napodobit. Má zpráva zachovává návrh Komise, že pouze hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na trh poprvé, jsou povinny uplatnit systém náležité péče – neboť právě ty mají jednoznačně největší vliv – avšak jasně stanovuje, že všechny hospodářské subjekty v řetězci mají povinnost dodávat na trh pouze dřevo ze zákonných zdrojů a že nedodržení této povinnosti může být považováno za přestupek.

Pana komisaře Dimase bych chtěla upozornit na své přesvědčení o tom, že naše návrhy doplňují systém náležité péče: zvyšují jeho efektivitu, podporují jeho funkčnost a v žádném případě nejsou v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace. Je-li to možné v USA, měli bychom to učinit i my v EU, a z toho důvodu Parlament usiluje o změnu návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos, jménem skupiny PPE-DE.(HU) Jako mluvčí skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů považuji oba dokumenty – sdělení Komise a zprávu paní Lucasové – za stejně důležité. Z našeho pohledu potřebujeme oba k tomu, abychom zastavili odlesňování, znehodnocování lesů a ztrátu biologické rozmanitosti. V současné době každoročně zmizí 13 milionů hektarů lesa, což je oblast ve velikosti Řecka. Téměř 20 % globálních emisí skleníkových plynů je způsobeno odlesňováním, což je více než celkový objem emisí skleníkových plynů celé Evropské unie. Odlesňování je příčinou značného úbytku biologické rozmanitosti a vyhynutí některých druhů, nemluvě o zhoršení celkového stavu světového ekosystému. Není tedy pochyb o tom, že je třeba ihned zasáhnout. Znamená to, že se Evropská unie musí ujmout vedení v přípravách globálního politického řešení.

Kromě oblasti tropických lesů se domnívám, že je důležité především zastavit odlesňování, k němuž dochází ve střední a východní Evropě, a pro dřevo a dřevařské výrobky vytvořit soubor přísných kritérií udržitelnosti. Pro dřevo a další druhy biomasy využívané k výrobě energie jsou nutné ekologické veřejné zakázky a kritéria udržitelnosti. Část výnosů, které jsou výsledkem snižování emisí oxidu uhličitého, je třeba vyhradit na zastavení odlesňování. Vítám úsilí o zpřísnění kontrol a vytvoření efektivního systému sankcí, které paní Lucasová popisuje ve své zprávě. Na závěr, domnívám se, že je obzvláště důležité ustavit kontrolní orgány a uložit finanční sankce, které odpovídajícím způsobem odráží poškození životního prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Riitta Myller, jménem skupiny PSE.(FI) Pane předsedající, zpráva o zákazu nezákonné těžby dřeva, která byla ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin velkou většinou schválena, je vyvážená. Dostatečným způsobem zajišťuje zákaz nezákonné těžby dřeva, dovozu a obchodování s dřevařskými výrobky, a zároveň nepřináší nadměrnou administrativní zátěž pro hospodářské subjekty, které v současné době obchodují korektně.

Je životně důležité zajistit kontrolu nad nezákonnou těžbou dřeva, která je hlavní příčinou světového odlesňování, jež samo o sobě způsobuje 20 % globálních emisí skleníkových plynů a zásadním způsobem přispívá k úbytku biologické rozmanitosti. Kromě ekologických problémů poškozuje nezákonná těžba dřeva konkurenceschopnost hospodářských subjektů, kteří v lesnickém průmyslu obchodují v souladu se zákonem, a některé země kvůli ní přichází o vysoké zisky.

Chtěla bych vyjádřit svůj upřímný dík zpravodajce, paní Lucasové, za její práci, která nám umožnila zítřejší hlasování o tomto dobrém návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Magor Imre Csibi, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, podle času, který máme na rozpravu vyhrazen, bychom se mohli domnívat, že Parlament záchraně lesů nepřipisuje velký význam. Zmírňuje to zklamání z odhalení váhavého přístupu Komise k řešení nezákonné těžby dřeva, co mě však zklamalo nejvíc, je skutečnost, že tu znovu zaznělo tvrzení, že bychom neměli trestat hospodářské subjekty EU, které obchodují v dobré víře, a vyřešit tak externí problém.

Součástí řešení je rovněž utváření povědomí o problému a nyní je nejvyšší čas uznat, že některé regiony v Evropě – jako ten můj – jsou rovněž vystaveny nekontrolovatelnému odlesňování. Cílem nařízení o nezákonné těžbě dřeva není stíhat trh nebo mu zabránit, ale spíše dosáhnout jeho lepší kontroly. Je pravda, že návrhy Komise nejsou zcela jasné ohledně praktického fungování systému.

Evropský parlament zahrnul veškeré dřevařské výrobky, stanovil povinnost, aby veškeré hospodářské subjekty uplatňovaly určitou míru náležité péče, zavedl nový finanční základ pro sankce a poskytl jasná kritéria pro věrohodný a nezávislý kontrolní systém, a já s potěšením konstatuji, že tím se mu podařilo návrh posílit a objasnit. Nyní je naším úkolem tento systém schválit a uplatnit jej co nejdříve. Musíme spotřebitelům dát záruku, že nepřispívají ke zhoršování stavu životního prostředí tím, že by omylem koupili výrobek z nezákonně vytěženého dřeva.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, člen Komise. − Pane předsedající, chtěl bych poděkovat všem, kteří tu dnes večer vystoupili, za jejich konstruktivní příspěvky. Je důležité zdůraznit, že řešení globálního odlesňování a zhoršování stavu lesů je komplikovaná záležitost. Nalezení jejího řešení vyžaduje politickou vůli a činy na straně poptávky.

Neměli bychom zapomínat na to, že modely odlesňování tropických lesů jsou výsledkem vzájemného vlivu řady různých faktorů, jejichž význam se v různých lokalitách liší. Lesní porosty neovlivňuje pouze politika lesního hospodářství, ale i další politiky, jako je daňová politika, držba půdy a práva.

V Evropské unii rozumíme tomu, že úsilí o soudržnost našich politik musí být nerozlučně spjato s podporou států ve snaze o posílení vnitrostátních a místních orgánů a o dosažení pokroku směrem k efektivní správě a využívání lesních zdrojů. Chtěl bych znovu poděkovat paní Lucasové, panu Fordovi a stínovým zpravodajům za jejich vynikající práci. Povzbudilo mě, že Parlament podporuje přístup Komise a zároveň jej chce více upevnit, a za tím účelem předložil pozměňovací návrhy.

Mohu vás ujistit, že s Parlamentem zcela sdílím jeho cíl vytvořit nařízení, které efektivně vyřeší nezákonnou těžbu dřeva a s ní spojený trh. Rovněž vás ujišťuji, že Komise pozměňovací návrhy k návrhu nařízení důkladně zváží.

Na závěr bych se chtěl vyjádřit ke dvěma otázkám, které tu dnes zazněly. Za prvé se zmíním o přístupu náležité péče, jehož rozsah je větší než pouhé osvědčení o zákonnosti. Zásada náležité pečlivosti vyjadřuje právní závazek k proaktivnímu chování směrem k zákonnosti a je třeba to dokázat pomocí komplexních opatření, která umožní přijatelné zajištění zákonnosti.

V některých případech bude osvědčení o zákonnosti pouze výchozím bodem zahrnutým do postupu náležité pečlivosti. V případech, kdy z posouzení rizika vyplývá, že země původu představuje vyšší riziko administrativní korupce, nebo u zemí, v nichž je nízká úroveň vymahatelnosti vnitrostátního práva, bude třeba dalších záruk, které zákonnost potvrdí.

Další otázkou, k níž bych se chtěl vyjádřit, je návrh na rozšíření působnosti nařízení, aby zahrnovalo hospodářské subjekty vytvářející řetězce. S ohledem na zásady zlepšování tvorby právních předpisů a snižování administrativní zátěže se návrh, aby distributoři a obchodníci měli povinnost žádat důkaz o náležité pečlivosti od zmiňovaných hospodářských subjektů, zdá nepřiměřený. Pokud bylo dřevo podrobeno šetření ohledně náležité pečlivosti ve chvíli, kdy bylo poprvé uvedeno na trh, proč bychom měli ještě zatěžovat následující hospodářské subjekty?

Stručně řečeno, Komise může plně, částečně nebo v zásadě podpořit 37 z celkového počtu 75 předložených pozměňovacích návrhů. Sekretariátu Parlamentu poskytnu seznam s podrobnostmi ohledně stanoviska Komise k pozměňovacím návrhům.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Lucas, zpravodajka. − Pane předsedající, chtěla bych velmi poděkovat svým kolegům a panu komisaři Dimasovi za jejich příspěvky.

Chtěla bych říct jednu zásadní věc, a to že v našich pozměňovacích návrzích jsme dbali na to, abychom znovu neobjevovali Ameriku.

Na schůzkách s řadou zástupců průmyslu a dalších zúčastněných stran jsem zjistila, že mnoho zemí i společností již zavedlo výborné systémy, které by splnily většinu požadavků systému náležité péče, ne-li všechny.

Dává tedy smysl, že veškerá práce odvedená při zavádění těchto systémů nepřijde vniveč a že zbytečně nevytváříme další administrativní zátěž – to ani zdaleka nemáme v úmyslu.

Za této situace jsme byli velmi opatrní a dali na dobré rady ohledně toho, jaké formulace použít, aby existující dobré systémy spadaly do rámce nařízení, aniž by bylo nutné vytvořit zcela nové struktury.

Výzvu, abychom nebyli nepřiměření a abychom různým subjektům systému obchodování nepřidávali další administrativní zátěž, jsme vzali velmi vážně a zachovali jsme se přesně podle ní: cílem naší zprávy je zajistit, aby zodpovědnost nesly všechny subjekty systému obchodování a abychom ji neponechali pouze těm, kteří výrobky uvádějí na trh poprvé. To se mi zdá nepřiměřené. Domnívám se, že je rozumnější dát každému subjektu určitou úlohu.

Rovněž bych chtěla dodat, že řada prvků našich návrhů má podporu v průmyslu. Je ironií osudu, že oblast průmyslu je v tomto směru pravděpodobně v mnoha ohledech ambicióznější než samotná Komise.

Právě zástupci průmyslu mi sdělili, do jaké míry si cení nejen skutečnosti, že zpráva Výboru pro životní prostředí jim dává mnohem srozumitelněji najevo, co se od nich očekává, ale i právě spravedlivějšího a efektivnějšího rozdělení zodpovědnosti na různé úrovně zásobovacího řetězce, jak jsem právě popsala.

Co se týče evropských hospodářských subjektů, dovolte mi zcela jednoznačně upozornit na to, že nařízení ve své pozměněné podobě bude zodpovědným hospodářským subjektům v Evropě jen k užitku, neboť naprostá většina z nich již splňuje jeho požadavky, a existence nařízení zabrání tomu, aby je ostatní méně svědomité subjekty znevýhodňovaly nižšími cenami.

Měli bychom tedy zcela jednoznačně připustit, že v této zprávě není nic, co by evropským hospodářským subjektům znesnadňovalo život. Nebezpečí nepřiměřenosti jsme vzali velmi vážně, takže máme i speciální opatření pro menší subjekty; dle mého názoru jsme se tohoto problému v předložené zprávě zhostili velmi citlivě.

Znovu tu zazněly příspěvky pana komisaře ke zprávě Výboru pro životní prostředí, a já bohužel i poté trvám na svém názoru, že návrh Komise je ve své současné podobě váhavý a neprůrazný a jednoduše nedosáhne toho, co prohlašuje. Nedokážu pochopit, jak můžete vytvořit právní předpis, jehož cílem je zabránit prodeji nezákonně vytěženého dřeva, a neprohlásit v něm tento prodej za přestupek. Způsob, jímž je návrh Komise napsán, je nestejnorodý a nesmělý.

Domnívám se, že většina spotřebitelů v Evropě by byla upřímně v šoku ze zjištění, že EU ještě nemá právní předpis proti nezákonné těžbě dřeva, a dle mého názoru by ti, kteří na základě konzultace s Komisí usoudili, že právní předpis je jediným způsobem řešení problému, nepovažovali konkrétní návrhy Komise, ani samotný systém náležité péče, za dostatečné pro vyřešení problémů, s nimiž se setkáváme.

Svůj příspěvek dnes večer ukončím tím, že bych – snad prostřednictvím vašich dobrých služeb, pane komisaři – chtěla vyvinout určitý tlak na Radu, aby zvýšila rychlost své práce, neboť od ní skutečně chceme obdržet společný postoj před začátkem léta, abychom na podzim mohli pohotově jednat.

Jak jsem již uvedla, skutečně jsem doufali, že dosáhneme shody v prvním čtení. Parlament učinil všechno pro to, aby k tomu mohlo dojít. Je pro nás opravdu hlubokým zklamáním, že Rada nejednala se stejnou vážností a rychlostí, ale věřím, že vás, pane komisaři, mohu znovu požádat o to, abyste učinili vše, co je ve vašich silách, k zajištění co nejrychlejší reakce Rady.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

V souladu s čl. 103 odst. 2 jsem obdržel návrh usnesení jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin(1).

Hlasování o návrhu usnesení se bude konat ve čtvrtek, 23. dubna 2009.

Hlasování o zprávě paní Lucasové se bude konat ve středu, 22. dubna 2009.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písemně. – (FR) Obchod s nezákonně vytěženým dřevem má dopad na ekosystémy a je příčinou nespravedlivé konkurence, jíž jsou vystaveny hospodářské subjekty v odvětví lesnictví-dřevařství-papírnictví pohybující se v mezích zákona, jeho potírání musí tudíž být jednoznačnou prioritou.

Nicméně, uložíme-li hospodářským subjektům, které uvádí dřevo na trh, nepřiměřená omezení, zejména co se týče vysledovatelnosti zdrojů, projeví se to v nižší konkurenceschopnosti našich podniků, avšak nezamezíme tím nezákonné těžbě dřeva, která se přesune na jiné trhy. Bylo by nerealistické se domnívat, že zavazující evropská legislativa by sama o sobě vyřešila korupci nebo problémy související se státním rozpočtovým schodkem, který je častý v zemích, v nichž k této nezákonné činnosti dochází.

Rovněž jsem toho názoru, že zpráva jde příliš daleko ve zpochybnění původního návrhu Komise, který je pro hospodářské subjekty přijatelný. Nepovažuji tedy za vhodné zpochybňovat certifikační systémy využívané odborníky, vyloučit profesní organizace a kontrolní organizace financované subjekty v odvětví, nebo zrušit vnitrostátní orgán, jehož úkolem je jmenovat kontrolní organizace. Domnívám se, že odborníci v odvětví musí zůstat jádrem systému a neměla by jim být ukládána administrativní opatření, jež by je nepřiměřeně zatěžovala.

 
  

(1)Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí