Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0413/2008

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0251

Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Агенции за кредитен рейтинг - Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния – Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по:

- доклада (A6-0191/2009) на г-н Gauzès, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD));

- доклада (A6-0247/2009) на г-жа Weber, от името на комисията по правни въпроси, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD));

- доклада (A6-0413/2008) на г-н Skinner, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (преработка) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, докладчик.(FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, докладът относно агенциите за кредитен рейтинг, който ми беше възложен, се оказа особено интересен за изготвяне и аз съм удовлетворен преди всичко от това, че ние успяхме да постигнем съгласие със Съвета и с Комисията, така че да има шанс той да бъде одобрен на първо четене.

Анализът на различните причини за финансовата криза показва, че е крайно наложително да въведем законодателство за агенциите за кредитен рейтинг. Предложението за регламент, внесено от Комисията, беше проучено много внимателно от Парламента, за да се гарантира, че европейското законодателство е същевременно образцово, ефективно и прагматично.

Направените в последно време заключения на Г-20 отново потвърждават тази решителност. Компромисът, постигнат от Комисията, председателството на Европейския съюз и Парламента, е в съответствие с поисканите от Парламента насоки по отношение на най-важните точки от този регламент – обхвата, рейтинга на трети страни и предотвратяването на конфликти на интереси.

Преди всичко обаче аз съм удовлетворен, че настоящият текст има възможността да положи основите на европейския надзор в духа на заключенията от доклада на групата Дьо Ларозиер. Наистина Парламентът се придържаше към идеята, че Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR) трябва да бъде единственият входен пункт за регистрация на агенциите. Ние знаехме, че при настоящото състояние на законодателството няма възможност да се направи много повече, но действайки в тази посока, ние полагаме основите на бъдещия европейски надзор.

През следващите месеци Комисията ще предложи законодателна инициатива, която ще позволи осъществяването на насоките, дадени в доклада на групата Дьо Ларозиер, като по такъв начин ще се създаде ефективен и координиран европейски надзор.

Като временна мярка и в очакване на законодателната инициатива на Комисията регламентът ще бъде наблюдаван при координиране от страна на CESR от колегия, съставена от представители на компетентните органи на държавите-членки, като правната сила на решенията ще се гарантира от компетентния орган на държавата, в която агенцията е регистрирана.

Бих искал днес да отбележа изразената от Парламента висока оценка по време на втория етап от преговорите относно изключително конструктивната позиция и духа на сътрудничество, проявени от страна на чешкото председателство. Това означава, че чрез разумен диалог ние успяхме да разработим редица правила, които ще позволят гарантирането на необходимата прозрачност и отстраняването на проблемите и недостатъците, възникнали в резултат на отсъствието на законодателство по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

Ето защо този резултат е изключително задоволителен и поради това общото изменение, възпроизвеждащо текста, по който Комисията, Парламентът и чешкото председателство – т.е. държавите-членки – постигнаха съгласие, ще бъде представено утре на Парламента.

Считам, че по този начин Европейският парламент, Комисията и чешкото председателство биха доказали, че в условията на безпрецедентна по своя мащаб криза европейските институции са били изключително находчиви. Надявам се, че в същия дух ние ще можем да приемем останалите разпоредби на финансовия пакет и по-конкретно преработката на Директивата за капиталовите изисквания на банките, известна също като „Базел II“.

През настоящия период, когато европейците поставят под съмнение ефективността на Европа, според мен е от съществено значение да успеем да докажем, че Европа е в състояние да се справи с кризата.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, докладчик. – (RO) Аз считам, че сега е времето да направим всичко, което е във възможностите ни, за да запазим жизнеспособността на търговските предприятия в Европа, и по-конкретно да намерим стимулите, позволяващи на успешните предприятия да предоставят все повече работни места. Тази инициатива е още по-важна сега, в условията на настоящата криза. Приветствам предложението на Комисията за директива, която да опрости процедурите за докладване при сливания и разделяния, защото неговата цел е да намали административните разходи на европейските предприятия с 25 % до 2012 г., като конкретното намерение е да се подобри тяхната конкурентоспособност.

Докладът, който подготвихме и ще гласуваме утре, отразява виждането на Комисията и се ръководи по-конкретно от следните фактори. На първо място, задълженията за докладване при сливания и разделяния следва да се намалят, така че държавите-членки и предприятията да имат по-голяма гъвкавост при решаването кои доклади действително са необходими за тях в отделните случаи. Същевременно разпоредбите, които понастоящем водят до двойно докладване, като по този начин се начисляват ненужни разходи, трябва да се премахнат. На трето място, правилата за публикуване и предоставяне на информация следва да се приспособят към новите реалности, като се включи използването на интернет, което ще позволи максимално да се прилагат новите средства за комуникация, като в същото време предава и послание за опазване на околната среда. Не трябва да забравяме и това, че мерките, предвидени в действащите директиви за предоставяне на информация на акционерите, са изработени преди повече от 30 години и никога не са били адаптирани към настоящите технологични възможности. Аз бих желала искрено да благодаря на докладчиците в сянка за тясното сътрудничество и оказаната подкрепа при подготовката на доклада. Искам да благодаря и на представителите на Съвета и на Комисията, които бяха на разположение през последните месеци.

На 7 април Комитетът на постоянните представители (COREPER) постигна съгласие по отношение на цялостния компромисен пакет, който беше предмет на преговори с Комисията, с цел приемане на директива за сливанията и разделянията на първо четене. Ние бихме желали това да се случи, което всъщност е причината за множеството изменения, предложени за гласуване на утрешната пленарна сесия, като се приеме компромисът, постигнат по време на неофициалния тристранен диалог. Бяха решени проблеми, представляващи сериозен интерес за някои държави-членки, като публикуването в местни вестници или предоставянето на информация на хартиен носител и използването на интернет, като представителите на политическите групи дадоха съгласието си за тези изменения. Що се отнася до публикуването на информация в местни вестници, тази практика ще бъде възможна в онези държави-членки, които счетат това за необходимо. Правилото по отношение на хартиените носители е, че те няма да бъдат необходими, ако притежателите на акции имат възможност да изтеглят и печатат документите, но държавите-членки могат да се погрижат търговските предприятия да предоставят тези документи за консултация в офисите си.

Друг важен компромис се отнася до датата на прилагане на директивата, която ще бъде 30 юни 2011 г., както е заложено в предложението на Комисията. Държавите-членки ще имат и възможността да решават какви да са последствията в случай на временно прекъсване на достъпа до интернет в резултат на технически проблеми. Съществено допълнение се прави по отношение на опростените сливания и разделяния, като вече няма да се изисква от общите събрания да ги одобряват. Въз основа единствено на прилагането на опростените процедури е изчислено, че всяка година ще се спестяват около 154 млн. евро, което означава, че си струва да приемем директивата на първо четене.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, докладчик. – (EN) Г-жо председател, вие леко ме изненадахте, тъй като не бях видял изцяло променения дневен ред днес, но аз съм много благодарен за възможността да се обърна към Парламента по един изключително важен проблем за сектора на финансовите услуги, т.е. застрахователната и презастрахователната дейност, относно това, какво сме направили по доклада „Платежоспособност II“ и как в крайна сметка сме го представили пред Парламента, за да можем да положим една основа, която според мен ще бъде съвсем конкретна, за регулиране на тази дейност в Европейския съюз.

Това, разбира се, е проблем, към който ние отново се връщаме. Ние разглеждахме „Платежоспособност I“ и аз съм благодарен на г-н Ettl, тъй като по-рано обсъждахме до известна степен този проблем в Парламента и успяхме да изградим някаква основа. Сега обаче ние трябва да я осъвременим и застрахователният сектор е сред многото финансови услуги, които следва да заемат челно място в процеса на промяна. Ясно се вижда, че в условията на финансова криза и всички свързани с нея проблеми застрахователният сектор не трябва да бъде пренебрегван.

Съществуват няколко мерки, които произтичат от „Платежоспособност II“ и по мое мнение спомагат за превръщането на настоящия доклад в един от водещите доклади в тази област в световен мащаб. Сред тях е въпросът за управлението на риска. Мисля, че вече не е достатъчно регулаторните органи просто да поставят някъде отметки, за да установят дали отрасълът, за който се предполага, че те охраняват и защитават от името на потребителите, развива дейността си по коректен начин. От съществено значение е ежедневната дейност на застрахователните и презастрахователните дружества да бъде наблюдавана, управлявана и следена от регулаторните органи през определен период от време.

Именно чрез този процес ние ще можем да създадем правилна и подходяща форма на регулиране. Става дума и за докладването от страна на предприятията: да, те ще предприемат действия, за да покажат на регулаторните органи какво правят, но самите регулаторни органи трябва да участват в този процес. И това трябва да стане във всички 27 държави-членки, а не всяка отделна държава-членка да има собствени, различни от другите правила, и да преценява какво тя би прилагала от гледна точка на регулирането, като в действителност следва да се прилага стандартна формула за регулиране в рамките на Европейския съюз, която ще доведе, честно казано, до по-добрата платформа за защита на потребителите, която ние очакваме.

По подобен начин при това регулиране предприятията ще успеят да реализират икономии от мащаба, тъй като ще се отчитат по еднакъв начин пред регулаторните органи. Какво произвеждат, какво имат да кажат, какво правят и как докладват – всичко това няма да се прави пред един регулаторен орган, а може да се отнася до колегия от такива органи, особено по отношение на групите, тъй като понастоящем с развиването на трансгранична дейност на застрахователните предприятия е важно регулаторните органи да работят съвместно в екип, за да могат да гарантират, че са постигнати подходящи равнища на отчетност, на цифрови данни и се доставя необходимата информация с цел осигуряване на най-добра защита на пазарите.

Именно по време на обсъждането със Съвета Парламентът видя някои интересни и може би в някои случаи дори преднамерени ходове по отношение на развитието на националните отрасли в една или друга посока, така че аз не мога да се преструвам, че преговорите със Съвета не бяха трудни – всъщност те бяха. Парламентът даде силен тласък на Съвета, като го накара да стигне по-далеч, отколкото Съветът можеше и наистина желаеше да отиде по време на последните две председателства, така че аз съм много горд и поласкан, че работих с моя екип, за да можем да накараме Съвета да се раздвижи.

За съжаление, няма да имаме този вид групова подкрепа, каквато първоначално предвиждахме, но тъй като имаме възможност да добавим клауза за преглед в директивата, ние ще можем отново да се върнем към груповата подкрепа и три години след въвеждането на тази конкретна директива аз се надявам – и очаквам и членът на Комисията да каже, че и той ще очаква същото – да имаме възможност да върнем груповата подкрепа по един или друг начин, по-конкретно, за да измерим икономическата страна на този конкретен подход.

Ние искаме регулиране, което се основава на риск и на принципи, но и което ще подкрепи капацитета на сектора и ще насърчава най-точните инстинкти на регулаторните органи в Европейския съюз и извън него. Ще приключа, като направя само едно уточнение. Ние трябва да отправим и предизвикателство към регулаторните органи навсякъде по света и да признаваме само режими на регулиране в зависимост от отделните държави. Надявам се, че членът на Комисията ще се съгласи с мен по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Чарли Макрийви, член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, днешното разискване се провежда във време, когато сме изправени пред най-голямото предизвикателство за европейската икономика в съвременността. Необходимо е да предприемем спешни действия, енергични, целенасочени и широкообхватни действия, които да възстановят доверието, растежа и работните места и да укрепят финансовата система, да възстановят стабилността за бъдещето, да насърчат търговията и инвестициите и да защитят по-добре нашите граждани – накратко, да осигурят ефективна и стабилна финансова система.

Въз основа на съобщението на Комисията от началото на март, на пролетното заседание на Европейския съвет беше приет решителен план за действие на Европейския съюз в бъдеще – една стратегия, насочена към регулаторните пропуски във финансовия сектор, която да възстанови стимулите и да реформира надзора в съответствие с единния финансов пазар на Европейския съюз. След няколко седмици Комисията ще представи своите виждания относно пътя за изграждане на надзорна рамка в Европа на най-съвременно равнище. Те ще се обсъждат от държавните и правителствените ръководители през юни. Комисията е готова да представи конкретни мерки през есента.

Несъмнено глобалните проблеми изискват и глобални решения. Инициативата на Европейския съюз за съгласуване на координирани общи действия в отговор на финансовата криза е изключително успешна. На срещата в Лондон лидерите от Г-20 поеха сериозни ангажименти за справяне със слабите места на финансовата система по един координиран начин, за да изградят съвместно една нова финансова архитектура, защитавайки в същото време откритата световна икономика.

Състоянието на финансовия сектор в Европейския съюз е сериозно. Въпреки това много неща вече са направени и аз съм радостен да отбележа, че Комисията, Европейският парламент и Съветът реагираха бързо и си сътрудничеха тясно, за да противодействат на кризата. Ние имаме намерение успешно да приключим приемането на три ключови мерки – първо, регламента относно агенциите за кредитен рейтинг, второ, преработката на „Платежоспособност II“ и трето, преразглеждане на Третата и Шестата директива в областта на дружественото право относно вътрешните сливания и разделяния.

На първо място, съгласието, постигнато по отношение на регламента относно агенциите за кредитен рейтинг, ще спомогне за решаването на един от проблемите, които допринесоха за настоящата криза, като по този начин ще предложи перспектива за възстановяване на доверието в пазарите. Предложението, прието от Комисията миналия ноември, поставя някои ясни цели за подобряване на интегритета, прозрачността, отговорността и доброто управление на агенциите за кредитен рейтинг. В регламента е запазена основната идея на първоначалното предложение, което ще гарантира по-специално аналитичната независимост на агенциите за кредитен рейтинг, целостта на процеса на присъждане на рейтинг и подходящо управление на конфликтите на интереси, които бяха наблюдавани преди време при присъждането на рейтинг. Нещо повече, ще бъде създаден един широкообхватен надзорен режим. Европейските регулаторни органи ще извършват надзор над дейността на агенциите за кредитен рейтинг и ще предприемат действия за изпълнение при необходимост.

По въпроса за надзора аз дадох гласен израз на необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на надзора. По тази причина не ми беше трудно да се съглася с необходимостта от ускоряване на този процес. Ето защо, за да се осигури единство и последователност на цялото законодателство, свързано с финансовия сектор, Комисията е съгласна въз основа на препоръките на доклада Дьо Ларозиер, да проучи необходимостта от укрепване на разпоредбите на това законодателство по отношение на надзорната архитектура.

По въпроса за третирането на кредитните рейтинги, присъдени в трети страни, резултатите от срещата на високо равнище на Г-20 промениха общата ситуация. Всички членове на Г-20 постигнаха съгласие за регулиране на агенциите за кредитен рейтинг чрез въвеждане на задължително регистриране и режим на надзор. Ето защо аз съм съгласен с постигнатото решение по време на преговорите между Съвета и Парламента по отношение на третирането на рейтингите, присъдени в трети страни.

С удоволствие отбелязвам, че амбициозните цели, набелязани в предложението на Комисията, са запазени. Комисията е много доволна от резултатите от процеса на съвместно вземане на решение.

Нека сега се обърна към „Платежоспособност II“. Бих желал да благодаря на докладчика, г-н Skinner, и на Парламента за тяхната работа и готовност за компромис с цел постигане на съгласие само на едно четене по отношение на този важен въпрос. Този резултат ще бъде горещо приветстван от застрахователния сектор в Европейския съюз, от надзорните органи и заинтересованите страни като цяло.

Трябва обаче да призная и това, че съм разочарован от някои аспекти на компромиса. Премахването на режима за групова подкрепа, който аз считам за един от най-новаторските аспекти на предложението на Комисията, означава, че ние няма да можем да модернизираме в достатъчна степен, в каквато искаме, надзорните правила за застрахователните и презастрахователните предприятия, развиващи трансгранична дейност.

Продължавам да съм загрижен и по отношение на това, че някои от измененията относно разглеждането на капиталовия риск могат да доведат до въвеждане на необмислен режим за инвестиции в рисков капитал. Това се отнася особено за измененията, които въвеждат т. нар. дюрационен подход като възможност за държавите-членки. Комисията ще наблюдава процеса отблизо, за да гарантира, че прилаганите във връзка с това мерки са продиктувани от благоразумие.

Независимо от това, Комисията ще подкрепи съгласието между Парламента и Съвета, ако то бъде одобрено с вашите гласове. Действащият в момента режим на платежоспособност е от преди повече от 30 години. „Платежоспособност II“ ще въведе икономически, основан на риска режим, който ще задълбочи интеграцията на застрахователния пазар в Европейския съюз, ще засили защитата на притежателите на застрахователни полици и ще подобри конкурентоспособността на застрахователните предприятия в Европейския съюз.

Както беше потвърдено наскоро от Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (CEIOPS) в неговия доклад за извлечените от финансовата криза поуки, ние се нуждаем от „Платежоспособност II“ повече от всякога като първа реакция на настоящата финансова криза. На нас ни е необходимо регулиране, което изисква от предприятията правилно да управляват рисковете, да се увеличи прозрачността и да се гарантира, че надзорните органи си сътрудничат и координират действията си по по-ефективен начин. „Платежоспособност II“ ще допринесе за изработването на режим, на който да се подчинява застрахователният сектор и който да може да служи като модел за подобни реформи в световен мащаб.

Въвеждането на клауза за преглед чрез изричното споменаване на режима на груповата подкрепа ще позволи на Комисията да се върне отново към този въпрос. Аз очаквам напредъкът в различни области, свързани с препоръките на доклада Дьо Ларозиер, да е създал по-благоприятна среда за реформи, свързани с трансграничното сътрудничество между надзорните органи на държавата-членка по произход и тези на приемащата държава.

Сега да се обърнем към доклада Weber. Благодарение на ефективната работа на докладчика, г-жа Weber, беше възможно да направим компромис по отношение на изискванията за опростеното докладване и документиране при сливанията и разделянията на публични дружества с ограничена отговорност, които ще държат много голям дял от потенциала за икономии на първоначалното предложение на Комисията, който е в размер на 172 млн. евро годишно.

Измерванията и проучванията, проведени в условията на намаляване на административната тежест, показват, че дружественото право е една от най-трудните области на постиженията на правото на ЕС. Поради редица причини административната тежест засяга малките и средни предприятия по-силно, отколкото големите. Според оценката в експертен доклад от 2007 г. малките предприятия изразходват десет пъти повече средства, отколкото големите, за да спазят изискванията за информацията, налагани от законодателството. Повтарям, десет пъти. В същото време малките предприятия са гръбнакът на европейската ни икономика и в момента са изправени пред много трудни икономически условия.

В настоящата трудна и изпълнена с предизвикателства ситуация ние не можем да си позволим такива разхищения. Вместо това трябва да увеличим усилията си за намаляване на тежестта върху нашите предприятия. В своята резолюция от 12 декември 2007 г. Европейският парламент приветства решимостта на Комисията да постигне целта за 25-процентно намаление на административната тежест върху предприятията на равнище Европейски съюз и на национално равнище до 2012 г. и подчерта, че ще проучи законодателните предложения в това отношение. Днес, само седем месеца, след като предложението бе внесено от Комисията, аз съм много доволен от този компромис, макар че Комисията беше стигнала дори по-далече в първоначалното си предложение. Очаквам Парламентът да одобри този компромис, което бързо ще донесе значителни ползи за предприятията, и по-специално за малките и средни предприятия. Ние не следва да спираме дотук. Опростяването и намаляването на бюрократичните формалности ще продължи да бъде в центъра на дневния ред на Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, докладчик по становището на комисията по икономически и парични въпроси. (EN) Г-жо председател, аз не искам да насочвам изказването си конкретно към някого. Мисля, че „Платежоспособност II“, регламентът и агенциите за кредитен рейтинг са съвсем уместни и много важни въпроси, но ние следва да изградим зданието на противопожарната охрана, както и да угасим пламъците. Според мен свикнахме да казваме: о, ние ще построим тази противопожарна охрана, в бъдеще.

Не вярвам, че ако президентът Саркози все още беше председател на Европейския съвет, ние бихме се придвижвали със скоростта на охлюв, с която се движим сега. Чешкото председателство е едно голямо разочарование и президентът на Чешката република, по-конкретно, също се оказа голямо разочарование.

Ще кажа, че ако чешкото председателство или наследниците му не са в състояние да свършат необходимата работа, тогава излиза, че ние действително се нуждаем от Договора от Лисабон – ние наистина имаме нужда от някого, който постоянно да ръководи Европейския съюз.

Хората търсят надежда; те търсят някаква информация, сочеща възстановяване. Смята ли наистина някой в тази зала, че ако Жак Делор беше председател на Комисията, щяхме да се движим със скоростта на охлюв? Време е за действие, време е някой да поеме ръководството, а ние нямаме такова действие или ръководство и това е въпрос, който трябва да бъде повдигнат тук тази сутрин.

Европейската инвестиционна банка може да направи много повече. Европейският съюз и неговите институции съвместно с държави като Китай могат да направят много повече. Сега не е 1937 година. Тогава нямахме институциите, нито възможностите да се справим с нещата, които имаме сега. Сега действително имаме институциите в рамките на Европейския съюз и извън него – малък брой институции, които могат да си сътрудничат. Това, което ни липсва, е лидерството. Върнете президента Саркози или някой като него и нека Комисията бъде ръководена правилно, за да се даде надежда на хората, и нека започнем да говорим за възстановяването. Аз не виждам действия от страна на Европейския съвет в тази насока, макар че е време това да се случи.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, докладчик по становището на комисията по правни въпроси. – (EN) Г-жо председател, аз приветствам съгласието по „Платежоспособност II“ и, подобно на останалите, съжалявам, че груповата подкрепа е отложена за бъдещ преглед, както и за евентуалната невъзможност на Съвета да проучи заедно с нас пътищата за нейното реализиране, имайки предвид някои добре обосновани опасения. И в двете комисии – по правните въпроси и по икономическите и парични въпроси, аз наблюдавах какво се случва с движението на капитала по време на стресова за групата ситуация, като например близка до неплатежоспособност ситуация, и във всички случаи това не е толкова просто, колкото проектът на Комисията или представителите на застрахователния отрасъл описват.

Съществуват обаче инструменти, които спомагат за постигане на целите и ние препоръчахме мерките от ниво 2, но сега ни остава да търсим бъдещи начини за максимално сигурно, икономически изгодно използване на капитала в групата. Аз се надявам, че държавите-членки ще приемат предизвикателството, когато се наложи, и ще търсят по-добри решения за процедурата по ликвидация.

Ако сега разгледаме някои въпроси от пакета, ще видим, че измененията на член 27 предвиждат надзорните органи да разполагат със съответните експертни знания и капацитет. Аз работих по първоначалното изменение, отчасти имайки предвид доклада за осигурителната компания „Equitable Life“, макар че в условията на финансова криза то има по-широк резонанс и успях да вмъкна подобни изменения в предложенията за капиталовите изисквания и агенциите за кредитен рейтинг.

Следва да е абсолютно ясно, че изборът на основан на риска подход не е лесна възможност. Правилното разбиране на моделите и базовите допускания следва да са по-оптимален начин за осъществяване на надзор, отколкото да се отмятат показатели в таблиците. Стрес-тестовете следва да са предизвикателство извън удобната зона на допусканията, а корелационните коефициенти следва да останат под активно наблюдение.

Понастоящем груповият надзор става всеобхватен, състоящ се от различни елементи процес, който не се подчинява на принципа „победителят взема всичко“ по отношение на органа за групов надзор, въпреки че трябва да се носи отговорност във всяка крайна точка. Ролята на Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (CEIOPS) се променя, като си струва да се подчертае, че именно обсъждането на „Платежоспособност II“ очерта доминиращото мнение относно засилената роля на комитетите от ниво 3. Важно е, че също така се изясни, че не следва да се допускат конфликти между мандата на националния надзорен орган и ролята му в рамките на CEIOPS.

Тези изменения изглеждаха донякъде като прогноза, когато бяха направени преди доста време, но разкриха стойността си с разрастването на финансовата криза. Както каза докладчикът, екипът от Парламента свърши добре своята работа и в областта на „Платежоспособност II“, както и чешкото председателство.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt, от името на групата PPE-DE.(DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, докладчикът вече изтъкна двата аспекта, които си заслужава да бъдат критикувани, както и положителните аспекти на резултата, постигнат по отношение на „Платежоспособност II“. Считам, че можем да определим това като значителен напредък за превръщането на европейския застрахователен сектор в работещ отрасъл в бъдеще, дори и по време на криза. Считам също така, че както вече беше казано, ние изяснихме кои са аспектите, заслужаващи критика, а именно груповият надзор. Разбира се, има още много работа да се свърши в общата област на груповия надзор и груповата подкрепа. По време на криза обаче, когато капиталовите потоци не са такива, каквито нормално се очаква да бъдат, е естествено да съществува необходимост от наваксване в тази област, а също от внимателно отношение към държавите, изпитващи затруднения.

Ние обсъждахме и един друг въпрос, който е особено важен, тъй като в Европейския съюз живеят 500 милиона потребители, които са и застраховани лица, т. е. носят „риска по капиталовите инструменти“. Промишлеността, икономиката и държавите-членки също имат ясно становище по този въпрос. Ние трябваше да приемем компромис, който би могъл да намери отражение и в анализа на някакъв етап от системата за преглед на клаузи. Важно е, че можем да кажем, че Европейският съюз изпрати сигнал, че Европа действа, че тя е в състояние да действа. Аз считам, че САЩ, Китай и другите държави, които работят по тези продиктувани от здравия разум въпроси и подготвят по-добри системи за бъдещето при тези изключителни обстоятелства, също оценяват този сигнал. Това е един от важните изводи.

Бих желал също така да повторя много ясно следния факт, отнасящ се до миналото. Четири председателства се занимаваха с него, включително и настоящото. Преговорите бяха много различни, естествено и под влияние на натиска от съответните държави-членки, но ние постигнахме резултат. Това е единият извод.

Вторият е, че ние работихме заедно с европейския застрахователен отрасъл и че изследванията на влиянието върху отделни области бяха много важни в това отношение. Защо това е така? Това е така поради необходимостта от включване на застрахователния отрасъл в намирането на път за решаване на проблема предвид изключително сложната система и същността на въпроса. Ако приемем, че в последното изследване на влиянието са взели участие 1 400 предприятия, както големи, така и малки, тъй като целта не е разчистване на пазара, а включване на всички играчи в интерес на потребителите, тогава това е голям успех. Съвместно с преговарящия екип на „Платежоспособност II“ ние отказахме да бъдем сплашени от определени източници, оказващи натиск, а вместо това следвахме ясен курс в интерес на потребителите, на застрахователния отрасъл и преди всичко, разбира се, на нашите парламентарни задължения.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, от името на групата PSE. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, мисля, че за всички е ясно, че един цикъл от развитието свърши, цикъл, който в последните години извади на бял свят дисбалансите и противоречията на един определен начин на разбиране на глобализацията – крайнолиберална глобализация, която в твърде много случаи се възползваше от слабостите на институциите и гледаше на политиката като пречка, неприятност, от която да се избави.

Сега именно на политиката се пада да възстанови вярата на гражданите, имайки предвид тежката икономическа криза, която изпитваме. За да постигне тази цел, политиката трябва да поеме инициативата, показвайки бъдещите перспективи и препятствия, които се налага да преодолеем. Ние трябва да отстраним противоречието между бързия растеж на световния пазар и слабостта на институциите, способни да неутрализират и контролират прекомерната мощ на финансовата икономика.

В този смисъл регламентът относно агенциите за кредитен рейтинг представлява важна крачка напред. Аз работих по този документ като докладчик в сянка от групата на социалистите в Европейския парламент в тясно сътрудничество с JeanPaul Gauzès, автора на доклада, когото аз искрено поздравявам.

Най-съществените точки от регламента са продукт на ангажимента на Парламента по време на трудните преговори със Съвета. Аз насочвам вниманието ви към значимите постижения, като изискването агенциите да се регистрират на европейска територия, изискванията за прогнозите и гражданската отговорност, двойната осигурителна система за одобряване на полици от трети държави и преди всичко възможността този регламент да влезе в сила бързо, а не след две години, както първоначално искаха националните правителства.

Регламентът обаче има и голяма символична стойност. Ние всъщност регулираме сектор, който, както другите (мисля си например за спекулативните фондове), се възползваше от общите нормативни празноти. Резултатът от този вид саморегулиране е ясен за всички и той е ужасен. Сега е времето да проявим смелост и да изградим нова структура за финансовите пазари. Трябва да осъзнаем, г-н член на Комисията, че в този сектор, дори в по-голяма степен, отколкото в другите, не е достатъчно националните правителства да действат самостоятелно!

Ето защо аз изпитвам силно съжаление, въпреки постигнатия отличен резултат, защото беше пропусната възможността заради опозицията в държавите-членки, за която Съветът носи сериозна отговорност, да се приеме разпоредба в текста за единен европейски надзорен орган на агенциите за кредитен рейтинг. Беше отправено официално искане до Парламента, но отсъствието на политическа амбиция и реализъм засега пречат за намирането на подкрепа. На този етап Парламентът продължава да демонстрира способността си да гледа уверено в бъдещето и аз се надявам, че националните правителства ще направят същото.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, от името на групата ALDE.(DE) Г-жо председател, слабостите, допуснати от агенциите за кредитен рейтинг преди кризата, направиха регулирането им неизбежно. Целите на настоящия регламент относно регистрирането на агенциите за кредитен рейтинг са, да кажем още веднъж, прозрачност, гарантирано високо качество, по-голяма конкурентоспособност, предотвратяване на конфликтите на интереси и в резултат на това – по-добра защита на инвеститорите. Не беше лесна задача да се постигне съгласие. Позициите на Комисията, Парламента и Съвета се различаваха твърде много в началото, но като цяло целите бяха постигнати в голяма степен. Едно добро постижение е, че ще има само една рейтингова категория. Категории 1 и 2 за регулаторни и други цели ще останат в миналото. Бяха преодолени конфликтите на интереси – няма да има консултантски услуги в допълнение към дейностите по присъждане на рейтинг. Агенциите за кредитен рейтинг от държави извън Европейския съюз ще имат възможността да стъпят на европейския пазар и да работят тук чрез режим на равностойност, свързан със сертифициране, което е важно за малките агенции, или система на одобрение, която може да се използва от големите агенции.

Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR) ще играе решаваща роля при регистрирането и надзора на агенциите за кредитен рейтинг. Въпреки всичко аз отбелязвам и редица недостатъци в действащия документ и в регламента. Страхувам се, че на практика възможностите за влизане на европейския пазар ще бъдат затруднени от всички тези правила и изисквания. Тези изисквания са може би твърде ограничителни и биха могли да завършат с изключване от европейския пазар, което би довело до протекционизъм през задната врата, което би било нещо лошо. Надявам се, че опасенията ми ще се окажат неоснователни.

Нашите правила за вътрешно управление изминаха много дълъг път – всъщност твърде дълъг. Те са почти унищожителни. Няма съпоставими правила в нито един регламент на Европейския съюз. Щяхме да свършим по-добра работа, ако бяхме дефинирали ясни принципи и бяхме делегирали отговорността за осъществяване и развиване на тези принципи на самите предприятия.

Накрая, по мое мнение ние не отбелязахме никакъв напредък, за да сложим край на олигополното положение. И ще трябва дълги години да търпим изключително слабата конкуренция.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, от името на групата UEN. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, краят на икономическата криза е далеч, въпреки че членството в еврозоната даде на Европа известна стабилност. Международният валутен фонд изчислява, че цената на финансовата криза е 4 000 млрд. щатски долара, две трети от които вероятно се дължат на банките.

Има много цели, които трябва да постигнем – възстановяване на доверието, подпомагане на растежа и защита на заетостта. Това може да се постигне единствено чрез икономическа политика, способна да въведе ред във финансовата система, но Европа все още няма икономическа политика! Въпреки предложенията на Г-20 в Лондон за подпомагане на кредитната система, все още се чувства остър недостиг на ясни правила, за което предупреждавахме от години, за управление на финансовия пазар, неговите оператори, предлаганите продукти и деривативи.

Пазарите следва да са предмет на регулиране и надзор, най-вече финансовият сектор, който оставен без контрол, отвори пътя за ескалиране на безпрецедентна задлъжнялост. Какво да правим с този огромен дълг, натрупан в резултат на предоставяне на кредити без гаранции? Следва ли този дълг да се отписва? Следва ли да се включи в механизъм за изчистването му, реализиран от банките? Следва ли да се забранят бъдещите транзакции с извънборсови деривативи и да се поиска от банките да сложат край на дериватните контракти веднъж завинаги?

Ние имаме нужда от ясни отговори, нови кредитни линии за малките и средни предприятия и за спестителите, за да предотвратим неконтролираните пренасочвания и да преразгледаме правилата на Отворения метод на координация (OMК), приспособявайки ги към реалната ситуация. Ако не говорим за правилата на световната търговия, няма да намерим никакво решение – с други думи, под заплахата от системна криза ние трябва да реформираме системата, да върнем на политиката онази насочваща роля, която твърде често й липсва, да пренасочим вниманието върху реалната икономика и да изоставим „лесния наркотик“ на виртуалните финанси!

 
  
MPphoto
 

  Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, преди всичко бих искал да кажа, че съм напълно съгласен с това, което каза г-н Mitchell в своето изказване. Ние не сме в крак, не се движим достатъчно бързо. Въпреки това бих желал да му кажа, че е важно да не прави същата грешка по отношение на френския президент, каквато понякога французите правят относно г-н Браун. Речите, призоваващи за действие, не гарантират неговата ефективност.

От гледна точка на самата криза е ясно, че за нас тя не започна от финансовия сектор. Нейните корени са в социалната сфера и околната среда. С други думи, тя съвпада с финансовия цикъл, а именно, когато цикълът е благоприятен, ние поемаме рискове, но когато той не се развива добре, ние си казваме, че е разумно леко да регулираме нещата.

Намираме се на етап, когато се изисква регулиране, и то сериозно. Необходимо е регулиране на равнище единен пазар, с други думи, трябва ни доста по-централизирано регулиране на европейско равнище. Това е, което ни ръководи при гласуването. Ние напълно подкрепяме доклада на г-н Gauzès и постигнатия напредък. От години ние призоваваме за по-централизирано регулиране и надзор на европейско равнище и първият етап, който постигнахме с Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR), е в правилната посока по наше мнение.

Въпреки усилията на г-н Skinner обаче, като по този въпрос нашата критика напълно съвпада с тази на г-н Mitchell, ние съжаляваме, че съществува неразбиране от страна на правителствата. Ние не сме съгласни с предложения компромис, който отхвърля системата на груповия надзор. Считам, че такъв метод ще доведе до нова катастрофа.

По тези причини ще гласуваме против доклада на г-н Skinner, не против свършената от г-н Skinner работа, а против компромиса, наложен от правителствата.

 
  
MPphoto
 

  Sahra Wagenknecht, от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, подобно на обществената сигурност, правосъдието или опазването на околната среда, стабилността на финансовите пазари е обществен актив и поради това следва да е предмет на обществен контрол. В крайна сметка, ние вече видяхме какво се случва – всеки, който оставя регулирането на финансовите пазари в ръцете на големите банки, застрахователни дружества, хедж фондове и агенции за кредитен рейтинг от частния сектор, рискува да стане свидетел на спекулиране с гигантски суми в търсене на максимална възвръщаемост и в крайна сметка обществото е принудено да плаща загубите.

Кризата показа изключително ясно, че доброволното саморегулиране претърпя неуспех, а Комисията все още се двоуми дали да поеме този ангажимент. Вместо да се забранят рисковите финансови продукти и да се наложат ясни правила за финансовия сектор, на частните играчи се позволява да продължават да решават самостоятелно какви рискове да поемат и как да ги оценяват. Ние считаме, че това е безотговорно.

Сега става ясно, че в интерес на печалбата агенциите за кредитен рейтинг систематично са подценявали рисковете, свързани със структурираните финансови продукти и по такъв начин всъщност са съдействали за развитието на търговията с невъзстановими кредити. Ето защо правилната посока на действие би била да се прекрати завинаги практиката управлението на риска да се изнася към частни, ориентирани единствено към печалбата, играчи и да се създаде европейска държавна агенция за кредитен рейтинг, която да дава независимото си становище относно качеството на различните видове ценни книжа. Крайно време е Комисията да разгледа и тази възможност.

В доклада на г-н Gauzès правилно се изисква рейтингът на държавния дълг да се разглежда като обществено благо и поради това да се поеме от играчи от публичния сектор. Защо обаче този принцип следва да се отнася само за държавния дълг?

Също така в случая на планираната директива „Платежоспособност II“ Комисията и докладчикът застават зад неуспешната концепция за саморегулирането. Например на застрахователните групи следва да се позволи да прилагат вътрешни модели за оценка на риска при изчисляване на изискванията за капитала и платежоспособността. Времето ще покаже дали надзорните органи на държавите-членки имат достатъчен капацитет да осмислят тези модели. Аз лично се съмнявам в това.

Освен това, както минималните капиталови изисквания, така и капиталовите изисквания за платежоспособността са твърде ниски и следва да бъдат завишени значително. Тъй като това може да създаде проблеми за някои банки или застрахователни дружества, ние твърдим, че това увеличаване на капитала приема формата на държавно участие, което води след себе си съответното влияние върху политиката на съответното дружество. Такава частична национализация би била смела първа стъпка към преориентиране на финансовия сектор в посока към общото благо.

В дългосрочна перспектива целият финансов сектор следва да се движи в посока към публичния сектор, тъй като единствено национализацията може да гарантира, че този сектор изпълнява обществения си дълг, вместо да проиграва ресурсите си в търсене на все по-големи печалби на световните финансови пазари. Крайно време е да направим своите изводи от бедствието, която ни сполетя.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM. – (EN) Г-жо председател, 40 години съм работил в областта на финансовите услуги, така че може би знам малко повече за нещата, за които говоря.

Позволете ми да разкажа накратко за Органа за финансови услуги на Обединеното кралство (FSA), което ще ни покаже нагледно как се допускат грешки. Този орган има правилник, съдържащ половин милион думи. Никой не го разбира, най-малкото самият Орган за финансови услуги. Той тълкува собствения си правилник в пълна секретност, чиновниците използват глобите, които налагат, за увеличаване на собствените си заплати и пенсии; няма апелативен съд за тях. Аз писах на члена на Комисията Макрийви по този въпрос, намира се вратичка, която заобикаля член 6 и 7 от собствения му Закон за правата на човека. Няма апелативен съд. Няма никаква правна намеса, ако тези хора тълкуват грешно. Широката общественост остава с впечатлението, че ако даден регламент е одобрен от Органа, той не може да греши. И така целият риск е за потребителите.

Сега излиза, че нещата ще се поемат от един вид надзорен орган на Европейския съюз, състоящ се без съмнение от невежи бюрократи, скандинавски домакини, български мафиоти и румънски роми. Честно казано, мисля, че наистина ще намерите общ език с тях.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-жо председател, докладите на г-н Gauzès относно агенциите за кредитен рейтинг, на г-жа Weber относно изискванията за докладването и документирането при сливания и разделяния и на г-н Skinner относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност съдържат разпоредби, които несъмнено са полезни, но те не могат да се опишат като мерки за противодействие на финансовата криза. Кризата, която в момента преживяваме, е с коренно различен мащаб и не може да се преодолее единствено с тези технически и еднократни мерки.

Какви действия са необходими, за да излезем от жестоката криза, в която се намираме? Първо, трябва да се скъса с догмите, върху които градите вашата работа досега, а именно с онези, които проповядват човечността на международното разделение на труда, на свободното движение на хора, стоки и капитали.

Трябва да се скъса със свободното движение на стоки, което изправи европейските работници срещу работниците от държави, като комунистическата държава Китай, които са рай за най-циничната форма на капитализма, където работниците нямат право на стачка, свобода на сдружаване, адекватни пенсии или социална закрила и получават нелепо ниски заплати. Китай обаче не е единствената държава в тази ситуация.

Трябва да се сложи край и на свободното движение на хора, което ни доведе, което ви доведе, до това да приемате и дори да препоръчвате като единствено средство за смяна на бъдещите поколения една масова имиграционна политика, чиито ужасни последици се виждат ясно днес.

Накрая, трябва да се скъса и със свободното движение на капитали, което беше отключващият фактор за кризата, тъй като позволи кризата на ипотечния пазар на САЩ – една криза, изцяло породена от обстоятелствата, която трябваше да остане заключена в рамките на пазара на САЩ – постепенно да зарази нашите икономики и да съсипе нашите спестители, работници и работодатели.

Оттук следва, че малките и средни предприятия трябва да бъдат освободени от оковите на данъчното бреме и бюрократичните формалности; необходими са прости правила, които да гарантират, че паричната маса съответства на съществуващите активи в промишлеността и услугите, трябва да се провежда инвестиционна политика, и то жизнеспособна. Това са само няколко съществени мерки, които ние бихме желали да видим осъществени от правителствата на държавите-членки главно в контекста на националната политика, която е показала своята по-добра способност да реагира.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis (PPE-DE). - (EN) Г-жо председател, аз съм доволен, че дойде време да се вземе решение по „Платежоспособност II“. Г-н Skinner и неговите докладчици в сянка показаха образцова гъвкавост и търпение, за да стигнем до решение. Съжалявам, подобно на другите колеги, че е изключена груповата подкрепа, но, честно казано, не съм изненадан при сегашните трескави обстоятелства. Ние следва да работим усилено, за да въведем груповата система, която ще работи за и в условията на европейския единен пазар на застраховането, като тя ще е ефективна и по отношение на трети държави – не можем вече да допуснем фиаско като това на „AIG“.

Бих желал да похваля също така докладчика, г-н Gauzès, и Съвета за коректното приключване на регламента относно агенциите за кредитен рейтинг. Очевидно тези агенции са допускали сериозни грешки и някаква форма на засилено регулиране беше неизбежна. Но кой не допуска грешки? Самите регулаторни органи дори грешат и можем ли да сме сигурни, че сега те са безупречни и няма да направят бъдещи грешки?

Опасявах се, че ролята на изкупителна жертва, която яростно и враждебно играеха агенциите за кредитен рейтинг, ще доведе до прекомерно агресивен и непродуктивен регламент с преобладаващ евроцентричен, протекционистичен и извънтериториален размах. Направеният компромис, както се вижда, тушира донякъде тези тенденции, но не до такава степен, каквато ми се искаше да видя.

Агенциите за кредитен рейтинг представляват становище – те дават полезни становища, експертни становища, но си остават единствено такива, така че инвеститорите поемат пълна отговорност за инвестиционните си решения. Няма съмнение, че тези поуки вече са усвоени, и то твърде директно и на висока цена.

Доволен съм, че обхватът се ограничава до рейтинги, използвани за регулаторни цели. Радвам се да видя, че преминаваме от равностойност и одобряване, когато говорим за рейтинги на трети държави, към равностойност или одобряване. Но би ли могъл членът на Комисията да потвърди, че инвеститорите могат все още свободно да инвестират в акции и облигации в трети държави, на които не се дава рейтинг в Европа или които нямат равностоен статут?

Ние трябва да бъдем нащрек, за да не ни изненадат непредвидени обстоятелства. Без да имаме предварителна оценка на влиянието, тези обстоятелства почти със сигурност ще се появят и затова изискването за преразглеждане в член 34 е от огромна важност.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Г-жо председател, по отношение на „Платежоспособност II“ бих казала, че това е реформа, започнала доста преди кризата и че последната хвърля нова светлина върху нея. Като законодатели ние се колебаехме – трябваше ли това съгласие да бъде постигнато на първо четене?

Накрая, решимостта на преговорите ще ни позволи да постигнем компромис, който, по мое мнение, има поне две достойнства: първо, той кара застрахователния сектор да оцени рисковете си по-добре, един процес, включващ досега и стари механизми, които несъмнено не съответстваха на реалностите в променения застрахователен сектор, и второ, той подчертава необходимостта от механизми за надзор, адаптирани към променените застрахователни дружества от гледна точка както на многобройните ориентирани към потребителите продукти и предложения, така и на тяхното транснационално устройство.

Като законодатели ние имахме силното желание да отчетем реалностите на този пазар, на който, така да се каже, в някои държави, например, съществуват механизми за животозастраховане, обхващащи съществена част от този сектор, и където в светлината на кризата ние трябва да отчитаме влиянието на процикличността, що се отнася до застрахователния сектор.

Ние също така следваше да гарантираме, че приемането на това законодателство не разрушава архитектурата на застрахователния пазар и по-специално позволява на взаимозастрахователните асоциации да заемат своето място в това законодателство. Твърде очевидно е обаче, че това е само един етап и аз бих желала да спомена шест свързани с този сектор пункта, по които веднага трябва да подновим нашата работа в бъдеще.

Първият очевидно приема заключенията на доклада Дьо Ларозиер и необходимостта да гарантираме, че между различните колегиуми от надзорни органи съществува равнопоставеност и хармонизирани условия, както и необходимост да укрепим европейския орган, отговорен за наблюдението над застрахователните дружества.

Вторият пункт, споменат от много мои колеги, е да се въведе скандалният механизъм за групова подкрепа, като в този случай аз не споделям виждането на г-н Lipietz. Разбира се, ние бихме предпочели да имаме групова подкрепа, но нима е чудно, че е трудно държави, в които 80 % или 100 % от застрахователния сектор са в ръцете на чуждестранни дружества, без солидна правна основа да приемат този механизъм? Ние трябва да постигнем напредък в тази област.

Третият етап в бъдещата работа е хармонизирането между това, което правим сега тук, и онова, което се случва с пенсионните фондове. Как можем да си представим, че трябва да подобрим платежоспособността в застраховането, а да не си зададем същия въпрос по отношение на пенсионните фондове? Това е едно изключително голямо предизвикателство.

Четвъртият пункт от бъдещите ни действия касае въвеждането, създаването, установяването на механизъм за гарантиране на депозитите, подобен на този в банковата система, който все още липсва в застрахователния сектор.

Петият пункт се отнася до маркетинга на застрахователните продукти и гаранцията, че начинът, по който застрахователните посредници предлагат продукти на застрахованите лица, прави възможно съгласуването на техните интереси и изисквания за защита.

Накрая, последният пункт засяга транспонирането в този сектор на всички разпоредби, които ние ще приемем за банковия сектор, а именно механизмите на задържане във връзка със секюритизацията.

Въз основа на това аз се надявам, че в бъдеще ние ще можем да извлечем поуки от настоящата криза, за да осигурим на европейските граждани застрахователен сектор, който представлява за тях истинска гаранция за …

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Г-жо председател, не трябва да виним нашите докладчици, но аз считам, че предложенията на Комисията идват доста късно и не отговарят на случващото се. За да предотвратим бъдеща криза, ние очевидно трябва да сме по-амбициозни и по-инициативни.

Ние следва да сме по-амбициозни и по-инициативни преди всичко в областта на регулирането. Трябва да хармонизираме нашите законодателства, като най-мощният сигнал несъмнено би бил да създадем европейски регулаторен орган. Това в крайна сметка е начинът да заявим за себе си.

Що се отнася до агенциите за кредитен рейтинг, следва да създадем европейски агенции, чиято независимост е гарантирана, и да сложим край на скандалното раздаване на рейтинги на предприятия, които плащат на агенциите.

По отношение на хедж фондовете ние трябва да ги регулираме и да установим такава форма на данъчно облагане, която санкционира всички краткосрочни финансови трансакции.

На последно място, относно зоните на „данъчен рай“ могат да се предприемат няколко много прости мерки. Трябва да забраним на всички банки, които извършват трансакции с такива зони или отказват сътрудничество, да развиват дейност в Европа.

Това е всичко засега. Аз обаче наистина считам, че ние трябва да продължим напред и бих желала да предложа две направления на действие. Първото е, че ние, по мое мнение, трябва да помислим за разширяване на еврозоната и интегриране на нови членове. Този политически жест вероятно би имал силата на обединяването на Германия, би показал солидарността, която съществува в Европа, и би увеличил влиянието на нашия Съюз.

Накрая, второто направление е, че ние трябва да осъществим напредък в посока икономическа, бюджетна и парична интеграция, както и данъчна хармонизация, което е единственият начин да се преборим с фискалния дъмпинг в Европа.

Всичко това е необходимост, но онова, което нашите граждани очакват най-вече и аз се надявам, че Комисията чува, е да предприемем действия срещу кризата. Нашите съграждани в Европа все още чакат истински европейски план за възстановяване, придружен например със значителен кредит. Те все още очакват Европа да предложи подходяща защита за нашите малки и средни предприятия, да планира действително инвестициите в бъдеще и преди всичко да подкрепи всички онези в Европа, които са засегнати от кризата. Аз имам предвид безработните, работещите на непълен работен ден и домакинствата, изпитващи огромни затруднения в момента.

Според мен това е най-неотложното за момента и по него ще се съди за европейските лидери в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г-жо председател, въвеждането на „Платежоспособност II“ и на промяната в системата за извършване и надзор на застрахователните дейности, които се подготвяха през последните няколко години, е постижение от огромна важност, особено по време на финансова криза. Аз съм се занимавала с пенсионни схеми много години и осъзнавам значимостта на финансовия надзор над пенсионните фондове във връзка с мобилността на работниците и необходимостта от трансграничен надзор.

Когато насърчаваме хората да са мобилни, ние следва да сме убедени, че онези, които отиват да работят в друга държава и сменят пенсионната си система, могат да бъдат сигурни, че социалноосигурителните им вноски се приспадат правилно и постъпват в правилните сметки и че сигурността на бъдещите им пенсии ще се увеличава в резултат на решенията на Комисията в областта на принципите на инвестиране и надзора над пенсионните фондове.

Приветствам Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор и неговия консултативен съвет, в чиято работа имах честта да участвам до месец септември 2007 г., както и докладчика, г-н Skinner.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - (EN) Г-жо председател, съгласно доклада на МВФ относно световната финансова стабилност финансовата криза ще струва 4 млрд. щатски долара. Тази предварителна оценка може да нарасне. Кризата доведе, както всички знаем, до един вид хазартен капитализъм, корупционен капитализъм, и до сектор на финансовите услуги, който въобще не се регулира или се регулира не много стриктно, както понякога казваме учтиво.

Страничният резултат от всичко това за работниците и семействата в Европа може да се определи като истинска катастрофа. Аз бях поразена по време на разискването, а и когато четях докладите, от мекия тон, с който се говори за този скандал. Поразена съм и от факта, че групите на либералите и на християндемократите са обезпокоени от прекомерното предписание на правила или че протекционизмът може да бъде вкаран през задната врата.

Факт е, че реакцията на Европейския съюз на финансовата криза беше забавена и много слаба. Ние наистина искаме протекционизъм и онези, които трябва да са защитени, са работниците и реалната икономика. Още не сме разисквали и въпроса с работните места, макар че той е много важен за гражданите, а тази институция държи на система, претърпяла провал. Нека осъзнаем това и да бъдем радикални и смели.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА г-жа KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник председател

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM) . (SV) Г-жо председател, световната икономика е разтърсена от финансова криза и предложенията как да я предотвратим в бъдеще валят стремително. Призивите за повече регулиране и повече надзор са много модерни в момента. Разбира се, все пак трябва да започнем с въпроса къде са грешките. Позволете ми да обобщя причините в рамките на 50 секунди.

Ние живеем в условията на един безстопанствен капитализъм. Финансовите дружества се ръководят от чиновници, които могат да създадат системи, осигуряващи им гигантски премии и пенсии при увеличаване на печалбите. Печалбите могат да се увеличат за кратко време от ръководството, като се повиши нивото на риска в дружествата посредством намаляване на собствения капитал. Когато рисковете станат реалност, ръководството си взема парите, а загубите се поемат от останалите.

Няма стимул за онези, които могат да променят тази политика. Хората, депозиращи пари в банките, знаят, че има гаранции по депозитите. Всички знаят, че повечето банки са твърде големи, за да се позволи техният банкрут. Те ще бъдат спасени от данъкоплатците. Агенциите за кредитен рейтинг знаят, че няма да получат работа, ако поставят под съмнение платежоспособността на клиентите си. Следваната от централните банки и финансовите министерства политика се основава на идеята, че сапунените мехури не трябва да се пукат. Ето защо те стават прекомерно големи.

Обсъждаме ли решаването на тези проблеми? Не, ние не правим това!

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE-DE).(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, икономическата и финансова криза, която е най-тежката след Втората световна война, има глобални последствия. Очевидни са несигурността, раздразнението, безпомощността и загубата на доверие, както и пропуските в регулирането на финансовите пазари. Ние сме пришпорени от необходимостта да предприемем общи европейски действия и да вземем инициативата в световен мащаб. Реализирането на необходимостта от създаване на „по-голяма Европа“ прави възможно осъществяването на идеите, отхвърлени и пренебрегнати само преди няколко месеца от членовете на Комисията и на Съвета, когато бяха призовани от Парламента.

Нашият модел на социална пазарна икономика – колкото е възможно повече пазар и регулиране, колкото е необходимо, задава рамката не само за европейското, но и за регулирането в световен мащаб. Действията на Европейския съюз бяха успешни, но ние все още сме далеч от крайния резултат и от постигането на нашата цел. Завършихме още един етап и трябва да се заемем със следващите глави или да ги затворим без отлагане. Иска се решимост и кураж да предприемем смели законодателни действия на европейско равнище – действия, които изграждат доверието на хората.

Днес ние вземаме решение – твърде късно – относно законодателните действия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Имаме нужда от регистриране, от критичен поглед; ние следва да изчистим несъответствията. Сега приемаме директивата за „Платежоспособност II“ – нещо, което трябваше да направим и без финансова криза на пазара. Предстои приемането на банковата директива през месец май. Ние трябва да елиминираме процикличния ефект на съществуващата регулаторна система веднъж и завинаги. Не само хедж фондовете, но и инвестициите в непублични капиталови инструменти следва да се регулират. Възнагражденията на ръководството, предвиждащи бонуси, следва да предвиждат и загуби.

Гражданската отговорност е по-малко обсъждана в Европа в сравнение със Съединените американски щати, а системата на европейския надзор все още не е готова. Ние следва да създадем организация за нея според правилата на Европейската система от централни банки и да побързаме с приемането на възможно най-много решения до лятото. Призовавам ви да направим това.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, Парламентът има намерение да приеме правила за регулиране на международните финанси. Те няма да са достатъчни, тъй като очевидно не съществува политическа воля нито в Европа, нито в Съединените американски щати да се елиминират крайните случаи на чиста спекулация, като например неприкритите продажби на ценни книжа без покритие, разпродажбата на стоки, които дори не са притежание на търговеца.

Международната финансова криза не започна във Великобритания, а в САЩ и се разпространи чрез Ситито в другите големи финансови центрове. Предполага се, че всички те бяха добре регулирани. Въпреки това Г-20 намери идеални причинители на кризата – зони на „данъчен рай“, независимо от това дали са действителни или не.

Още през 2000 г. аз препоръчвах в моя доклад за Парламента относно реформата на международната архитектура премахването на всички „черни дупки“ в международните финанси, като се започне с хедж фондовете и другите изцяло спекулативни фондове.

Г-20 възнамерява да регулира единствено спекулативните фондове, които носят системен риск. Този риск става очевиден, когато кризата вече се е разразила. В действителност Г-20 пощади собствените си офшорни центрове – островите от Ламанша, Вирджинските острови, Хонконг и Макао, да не споменаваме оншорните центрове като Делауеър.

Както каза Жак Атали, в бъдеще Лондон и Ню Йорк ще държат монопола на спекулата. Посланието е ясно – международните финанси ще бъдат регулирани в полза само на най-големите държави. Всички сме равни, но някои са по-равни.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Losco (ALDE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, правилно е да се критикува и да се изтъкват закъсненията, но също така е правилно и възможно да се каже, че днес ние правим крачка напред и че в условията на тази ужасна криза, която разклати устоите на световната икономика, европейските институции предприемат конкретни законодателни мерки в ключови сектори, като агенциите за кредитен рейтинг и застраховането.

Аз считам на базата на онова, което следя отблизо, че директивата относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност е особено важна. Съгласието, постигнато в последния момент със Съвета, всъщност предоставя на тези сектори нови, по-ефективни правила, които отчитат динамиката на реалния пазар извън установените формули.

Принципите на икономическа оценка и капиталовите изисквания, съответстващи на рисковете, действително поемани от предприятията, както и стимулите за управление на риска, хармонизацията, надзора над отчетността, публичната информация и прозрачността са съществени аспекти, целящи превръщането на застрахователния сектор в по-конкурентен отрасъл, увеличавайки защитата на застрахованите лица.

Окончателният компромис позволи намирането на разумни решения на проблемите, свързани с процикличния ефект на новите правила и на тези, регулиращи инвестициите. Ние можехме да направим още, разбира се, но аз считам, че сме достигнали точката, от която можем да се оттласнем нагоре.

 
  
MPphoto
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL). - (EL) Г-жо председател, настоящата икономическа криза насочи вниманието ни отново към твърдата ни позиция за необходимостта от регулиране, а не от дерегулиране на сливанията, и създаване на мултинационални и други дружества, необходимостта от промени в антитръстовото законодателство и необходимостта от намеса за отстраняване на монополни и картелни организации, които, освен другото, манипулират пазара, определят цените и съкращават служители и които са ръководени единствено от мотива за печалба.

Гражданите могат да видят резултатите от растежа без социално лице, който вместо да създава постоянни работни места, цели допълнително да концентрира богатството и властта в ръцете на малцина избрани. Либерализирането на финансовите пазари, което е стандартна политика на десните и на други партии, отвори дълбока икономическа рана, която пряко засяга хората.

Имайки предвид, че преди около година политическите застъпници на дерегулирането и противниците на държавното регулиране хвалеха положението на икономиката, позволете ми да ви напомня, че именно тази политика доведе до вълна от бедност и неравенство, отрицателен растеж в икономиката и незаконно забогатяване на хранителните предприятия, които отчитаха печалби от порядъка на 40 милиарда за всяко от тях през 2008 г.

Гражданите обаче ще изпратят послание към онези, които създадоха кризата, а заедно с нея и неравенството.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). - (NL) Сега, когато централните банки в Европа и САЩ предсказаха първите признаци на икономическо съживяване, е важно да не се колебаем при осъществяването на насоките, целящи защита срещу повтаряне на същия сценарий.

Ролята на агенциите за кредитен рейтинг е значителна, тъй като инвеститорите наистина сляпо вярват на съветите на тези агенции, без да се консултират с трети страни. Съществуват редица причини за това рейтингите да не бъдат приспособени адекватно към променящия се пазар – причини, които не могат да попречат на въвеждането на нови правила. Въвеждането на изискването за седалище в Европейския съюз при присъждане на рейтинг е един добър старт, но имайки предвид глобалния характер на пазара, това е просто началото.

Европейската комисия трябва спешно да хармонизира насоките с трети държави, поради което за предпочитане е в тази област да се приеме централизиран подход в рамките на Европейския съюз. Очевидно е, че са необходими повече действия за връщане на доверието във финансовите пазари. Ето защо нека поставим началото на новия финансов морал.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE).(DE) Г-жо председател, днес ние разглеждаме първите законодателни предложения от пакета за финансовия пазар. Директивата „Платежоспособност ІІ“ отдавна беше станала необходимост, но ще започна, като оставя този въпрос настрана. Преговорите бяха много добри, резултатите са полезни и ние следва да подкрепим тази директива.

Що се отнася до агенциите за кредитен рейтинг, възниква един въпрос, който наистина може да бъде описан като случай на пазарен и политически провал. От години Парламентът призовава Комисията да представи предложения относно различните аспекти на причините за кризата на финансовия пазар, което отдавна е належащо. Това, за което сега преговаря г-н Gauzès, е полезно. То установява надеждни критерии и нови надзорни структури и наистина има възможност да реши конфликта на интереси между консултативните и оценяващите органи и да увеличи прозрачността. Това е отлично предложение.

Все пак това не е достатъчно. Спомням си разискването тук в Парламента с британския министър-председател Тони Блеър, който се държеше, като че ли имаше пред себе си решение от среща на Г-20 в Лондон. Истината е, че през последните 10 години има откази дори в рамките на Европейския съюз – по-конкретно от страна на Обединеното кралство, но също и от Европейската комисия – определени неща да се уреждат по начин, който следва да е ясен. Това не са нови явления; сапуненият мехур наистина стана много голям. Сега задачата е да напреднем по отношение на счетоводните правила – както отбеляза членът на Комисията във връзка с административните оценки и схемите за допълнително възнаграждение. Неприемливо е в тази област да няма регламент. Освен това ние трябва да решим въпросите за капитала – например за секюритизацията – до края на месец май, а също така да намерим бързо решение с оглед на европейските надзорни структури и доклада дьо Ларозиер като цяло.

Не можем да чакаме Съединените американски щати по всички тези въпроси. Нека постъпим така, както постъпихме с мерките за изменението на климата и с пакета за възобновяемите енергийни източници: нека ние, европейците, поемем инициативата и дадем на света един полезен модел. По такъв начин ще допринесем за преодоляването на кризата.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg (PSE). - (NL) Ако ми позволите да направя един предварителен коментар, ще кажа, че с учудване изслушах всички видове речи, които бяха произнесени тук от членовете на Парламента, за лидерство и справяне с проблемите на капитализма. Това са все колеги, които никога не сме видели, когато вършехме конкретната работа с цел да насочим капитала в правилната посока.

Аз бях докладчик в сянка по доклада на г-жа Weber. Тя е човек, който наистина положи основата на пакета от документи за модернизиране, опростяване и облекчаване на тежестите за предприятията, що се отнася до европейските норми и регламенти. Това е част от един голям пакет висше законодателство и бих искала да подчертая, че неговата цел не е само дерегулацията и облекчаването на тежестите. То трябва да отговори по-адекватно, по-гъвкаво и по-динамично на събитията с ясни пълномощия, които не са по-малки и за съответните надзорните органи.

Във връзка с това бих искала да кажа две неща, които фактически също се отнасят към двата пакета от документи, които днес разискваме. Първо, няма смисъл да се опитваме да решаваме вчерашните проблеми. Вместо това ние следва да предвидим какво ще се случи в бъдеще и да задействаме процеса, което ще ни даде възможност да реагираме адекватно на динамичните развития и иновациите. Именно затова въведохме такъв процес в процедурата „Ламфалуси“, която разработихме неотдавна.

Второ, следва да решим кое ниво ще бъде подложено на проверка. Участниците на пазара преминават границите и се превръщат в международни. Ето защо няма смисъл да се заблуждаваме, като си мислим, че те могат да бъдат контролирани от малки национални надзорни органи. Тези големи играчи, които много силно доминират на пазара, наистина трябва да бъдат задържани на европейско и световно равнище. Според мен това означава, че на такова равнище трябва да бъдат поставени органи, които да направят прекият надзор възможен.

Между другото, агенциите за кредитен рейтинг предвиждат това. Отначало това беше инициатива на Парламента да даде на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR) правомощия да обслужва регистрирането, но за съжаление това не стана поради постоянната борба, която неизбежно възниква между големите държави и крупните финансови центрове, които се стремят да привличат централните офиси и да играят в тях първостепенна роля в опит да вземат големите агенции за кредитен рейтинг под крилото си. Според мен това е много жалко. Бих предпочела да видя това реализирано на европейско равнище още от самото начало.

Същият сценарий се разви по отношение на „Платежоспособност ІІ“. Решително действие също липсваше, но бяха дадени правомощия в опит да се направят обвързващи твърдения на европейско равнище, в случай че надзорните органи се провалят и не постигнат съгласие. Това също така означава, че външните надзорни органи отказват да прехвърлят правомощия на надзорни органи, които играят първостепенна роля. Това е жалко, но разпоредбата беше включена, най-малкото в съображение 25, за да покаже ясно на нас в Парламента, че следващата година трябва да се опитаме да подобрим и да засилим този аспект, като се опираме на предложенията на Ларозиер.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - (SV) Г-жо председател, г-н член на Комисията, финансовата и икономическа криза показа, че ние в Европа трябва да можем да работим заедно. Трябва да сме доволни, че еврото беше в обращение, и все още е, в 16 страни на Европа. Това облекчи трудните времена. Когато миналата есен държавите на еврозоната се събраха в Париж, се видя, че кризата може да бъде овладяна и да започне възстановяването. Общите усилия продължиха със срещата на Г-20, която постави началото на нещо ново – на един свят, в който главните световни сили се срещнаха като равни.

Сега трябва да се уверим, че при следващата криза ще бъдем по-добре подготвени. Считам, че директивите, които днес се разискват, са важни и добре балансирани. Нуждаем се от повече откритост и прозрачност на пазара, от повече възможности за трансгранични действия и от по-съвършен надзор. Също така считам, че трябва да се борим с протекционизма и да подкрепяме свободната търговия. Освен това трябва да ограничим поемането на рискове и да спрем излишествата. Свободният пазар също се нуждае от ограничения и правила. Като либерал мога да се съглася с това, разбира се. Все пак не бива да допускаме свръхрегулиране, при настоящата обстановка това е рисковано. Нека не забравяме, че просперитетът се ражда от пазарната икономика.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM).(PL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, в началото на месеца ни беше казано, че са взети всички мерки за излизане от финансовата криза. Бюджетът на Международния валутен фонд ще нарасне до 500 млрд. щатски долара, което означава, че той ще бъде утроен. Световната банка ще стане по-богата със 100 млрд. щатски долара, като 250 млрд. са заделени за субсидиране на международната търговия. Трябва да има възможно по-строг надзор на финансовия пазар и контрол върху зоните на „данъчен рай“ и заплатите на банковите служители. Президентът Обама каза, че последната среща на високо равнище на Г-20 ще бъде превратен момент в стремежа към световно икономическо възстановяване.

Като цяло вероятно няма нищо тревожно, може би с едно изключение. Защо световните лидери чакаха толкова дълго, за да въведат детайлно разработения спешен план за помощ и защо не благоволиха да започнат световното икономическо възстановяване по-рано? Нямат ли този трилион? Ето защо основният въпрос е: откъде дойде този трилион? От продажбата на 400 тона злато? Излиза, че в официалните комюникета няма нито дума по този въпрос. Или парите са заети от някоя банка? Доколкото сега ще има възстановяване – и тук отправям молба към г-н Барозу и г-н Тополанек – може би лидерите ще проведат друга среща и ще добавят още един трилион, така че да имаме нещо като „ускорено възстановяване“.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE). - (EL) Г-жо председател, не може да има съмнение, че днес ние търпим последиците от един анархичен и странен американски/англосаксонски модел на организация на финансовите пазари, който учи как да се действа без правила, без надзор и без демократична отчетност и който, разбира се, опетнява световната и европейската икономика.

С текстовете, които днес разискваме и които ще гласуваме утре, ние изграждаме тук, в Европа, предпазен щит за нашите граждани. Щит, който ще ги защитава от парадокса, в който постоянно живеем, в който паричните потоци надхвърлят рамките на националните интереси и правилата за надзор и отговорност, а там, където има такива, те са национални.

Така че макар и бавно, Европа реагира, но по-добре късно, отколкото никога. Това, разбира се, поставя два основни въпроса, които изискват отговор. Първият е: защо трябваше да преминем през кризата, за да започнем да действаме? Защо трябваше да допуснем да се случи всичко това, за да въведем правила. Отговорът ще бъде даден от гражданите, като възнаградят тези, които призовават към приемане на законодателство и накажат тези, които искат да ни убедят, че саморегулацията е универсално средство против всички злини, които днес преживяваме.

Вторият въпрос е дали текстовете, които днес разискваме, ще бъдат единствени или ще има цялостен надзор и цялостно преразглеждане на законодателната и регулаторната рамка. Отговорът на този втори въпрос ще бъде даден от нас. Като съзаконодатели ние ще упражним натиск, така че да не останем само с доклада на г-н Gauzès относно агенциите за кредитен рейтинг, които пропуснаха да видят айсберга, идващ към Титаник, поради което се случи всичко това, но които бързо видяха, че определени държави-членки трябва да получат по-ниска оценка, защото „се предполага“, че нямали задоволителен кредитен рейтинг.

Ние трябва да проверим и да поправим всичко това от самото начало: след настоящата криза нищо в Европейския съюз няма да бъде същото.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Г-жо председател, позовавам се единствено на доклада на г-жа Weber относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и Директива 2005/56/EC по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния.

Сега сме в процес на опростяване на административните процедури. Ние заставаме зад предложенията на Комисията, представящи определени промени, но сме включили някои изменения, които бяха поставени за разискване от почти всички политически групи и които, естествено, аз подкрепих, тъй като те правят възможно опростяването на съответните въпроси.

Разбира се, тук говорим за една много важна промяна, състояща се в премахването на документация, въвеждането на уебстраници и препратки към уебстраници, премахването на изисквания за експерти и други типове изисквания, които досега бяха задължителни. Това може да доведе до значителни икономии на разходи и време, като същевременно осигурява гаранции както за кредиторите, така и за работниците в предприятията и за други хора с достъп до тях.

Считам, че предложенията, отправени ни от Комисията, са доста добри и че предложенията за изменения в текста, които ние внесохме, заимстват същия подход, като гарантират независимост, най-вече при използването на уебстраници, и необходимостта от препратки, в други използвани уебстраници, към всяка информация в тези уебстраници, така че потреблението да не се усложнява и да присъства достатъчно допълнителна информация.

Накратко, г-жо председател, считам, че Парламентът ще бъде в състояние да приеме това предложение за директива със значително мнозинство и че последвалият текст ще бъде по-добър от първоначалния текст, представен ни от Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) В светлината на текущите събития ние виждаме какво влияние оказват големите финансови групи и допусканите от тях грешки върху реалната икономика, особено върху икономиката на малките държави. Ето защо представените документи следва да изградят правна рамка за управлението на два основни процеса: първо, да уеднаквят свободното проциклично движение на капитали вътре във финансовата група при необходимостта от осигуряване на ликвидността на реалната икономика и макроикономическата стабилност по време на икономическата рецесия; второ, да спомогнат за поделянето на отговорността между местните и външните органи за финансов надзор, да гарантират, че действията на финансовата група са уместни и да изяснят кой ще покрие загубите, ако бъдат допуснати грешки.

Трябва да се отбележи, че представеният документ е само първата стъпка в тази насока и бих искала да подчертая, че тези проблеми няма да бъдат решени, докато не бъде оценено влиянието на закона за конкуренцията върху дейността на финансовите групи. Ние вечно забравяме тази страна на проблема и това следва да бъде приоритет на следващия парламентарен мандат.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE). - (EN) Г-жо председател, считам, че този пакет, който е част от мерките за справяне с финансовата криза, е съвсем добър що се отнася до „Платежоспособност ІІ“ и до агенциите за кредитен рейтинг, и ще доведе до добри компромиси и резултати.

С оглед на бъдещето обаче ще повдигна три въпроса. Първо, бих искала да видя Европейския съюз по-амбициозен и активен в световен аспект. Въпреки че резултатите от срещата на Г-20 са стъпки в правилната посока, те все още са твърде скромни и далеч от подходящото, световно и базирано на установени практики регулиране, по отношение както на средствата и различните финансови инструменти, така и на регулирането.

Второ, когато става въпрос за доклада дьо Ларозиер и нашите собствени действия, считам, че резултатът от Дьо Ларозиер беше по-скоро добър, особено що се отнася до надзорните органи и анализирането на систематичния риск на европейско равнище. Също така обаче бих искала да посоча две уловки. Първо, относно малките надзорни органи: разбирам, че предложената там етика, която все още е базирана повече на сътрудничество, отколкото на централизирана Европа, има много сериозни проблеми. Второ, от това, което вече сме чули за подготовката на Комисията относно рисковия капитал и хедж фондовете, има много, на което да се надяваме и което да очакваме.

Така че, ако искаме да бъдем ефективни на това равнище в световен мащаб, ще трябва да си напишем домашното добре и аз наистина бих искала да видя един по-добър и амбициозен подход от страна на Комисията в тази област.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). - (ES) Г-жо председател, пакетът от мерки във връзка с агенциите за кредитен рейтинг, застрахователната дейност и сливането и разделянето на дружества е първа стъпка към повишаването на доверието и ефективността на финансовите пазари. Той съответства на принципите, одобрени от Европейския съюз и Г-20, за засилване на прозрачността, отговорността и почтеността на финансовите пазари и поставя Европейския съюз в позицията на световен лидер. Ето защо аз подкрепям мерките, въпреки че ще трябва да стигнем и по-далеч.

Провалите на агенциите за кредитен рейтинг са една от причините за финансовата криза: саморегулирането не е достатъчно. Регламентът има новаторска роля при въвеждането на регистрация, отговорност и мониторинг на агенциите, при справяне с конфликти на интереси, подобрявайки методите на работа и качеството на различните типове квалификации, включително тези от държави извън Европейския съюз. Бъдещото преразглеждане на разплащателните системи и създаването на Европейска публична агенция са все още въпроси, с които трябва да се занимаем.

Директивата за платежоспособността систематизира съществуващите достижения на общностното право в индивидуалното осигуряване и обединява техническите постижения в областта на подобреното управление на риска, което ще подтикне към новаторство, ще подобри използването на ресурсите и ще повиши закрилата на осигурените граждани и финансовата стабилност в рамките на сектора. Новата рамка за надзор на застрахователните групи следва благоразумна линия и е отворена за бъдещо развитие. Създаването на надзорни органи е стъпка напред в процеса на интеграция и засилване на европейския финансов надзор, който трябва да продължи да напредва и би могъл да се превърне в световен стандарт. Парламентът ще наблюдава и стимулира неговото развитие.

Накрая, изменението на различните директиви във връзка с изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния е форма на законодателно опростяване и набляга на факта, че стремежът да облекчим тежестите върху предприятията с 25 % може чудесно да се съчетае със засилване на правата на обществото и акционерите, при условие че се използват информационни и комуникационни технологии.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dăianu (ALDE). - (EN) Г-жо председател, доволен съм, че в крайна сметка в Парламента надделя здравият разум и че Комисията взе предвид причините за тази финансова криза. Хората осъзнаха, че тази криза не е част от естествен цикъл и че е крайно необходимо преразглеждането на регулирането и контрола на финансовите пазари. Докладът на групата Дьо Ларозиер, както и докладът Turner направиха това пределно ясно. Въпросните доклади са издържани в аналитичен тон с последвалия доклад „Ламфалуси“ на Парламента.

Документите, които разискваме днес, трябва да се разглеждат в светлината на същата логика на действие. За съжаление, нашите икономики ще страдат още известно време не на последно място заради публичните бюджети и вероятно бъдещата инфлация, породена от усилията да се разчисти огромната бъркотия. Нека се надяваме, че този път ще научим повече, отколкото при отминали периоди на криза.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE).(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, това е едно наистина интересно, ползотворно разискване поради простата причина, че, разглеждайки докладите, ние комбинираме две страни на проблема, които на пръв поглед не са пряко свързани, но които се отнасят до начина за справяне с кризата и съживяване на икономиката.

Бях докладчик в сянка в комисията по правни въпроси по доклада на г-жа Weber, за който най-напред бих искал най-сърдечно да я поздравя. Докладът на г-жа Weber не е за управлението на кризата в традиционния смисъл, а за опростяването на дружественото право, помощта при ликвидирането на бюрокрацията и премахването на тежестите върху дружествата. Именно в този момент, в края на парламентарния мандат, това ясно доказва и илюстрира отношението на Европейския парламент към този специфичен въпрос и неговите опити за бъдещо развитие на дружественото право в интерес на дружествата – събитие, което силно приветствам.

Тъй като това разискване предоставя възможността да кажа нещо за законодателството на финансовия пазар като цяло, следва да се отбележи фактът, че в момента ние в Парламента постигаме резултати и приключваме материали на първо четене относно първия пакет за финансовия пазар, което също е знак за края на този парламентарен мандат. Считам, че и това има значение.

Въпреки това бих искал също така да посоча, че за съжаление вторият пакет, който, разбира се, все още е в процес на изготвяне от Комисията, ще закъснее за този Парламент. Две са причините за това. Както знаете, в миналото ние действително разисквахме регулирането на определени области от финансовия пазар, а именно в парламентарните комисии и на пленарни заседания, но това винаги предизвикваше масова съпротива. Имаше съпротива от страна на Съвета. Британският министър-председател, социалистът Гордън Браун, дълго отказваше да признае някои факти.

Също така имаше продължителна съпротива от страна на Комисията – относно хедж фондовете и други сектори – а също и в Парламента. Когато дойде време да стартираме законодателни доклади по собствена инициатива, председателят на комисията по икономически и парични въпроси дълго време отхвърляше това като ненужен диспут над компетентността ни. Доволен съм, че вече всички видяха истината. Членът на Комисията Макрийви регулира хедж фондовете, г-жа Berès позволява докладите по собствена инициатива, а Гордън Браун също промени становището си. Забелязва се положително развитие, което аз и моята група силно приветстваме.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE).(FR) Г-жо председател, изказването ми е за доклада относно агенциите за кредитен рейтинг и първите ми думи ще са израз на благодарност към моя приятел, г-н Gauzès, чиито действия бяха компетентни, ясни и прагматични.

Все пак, г-жо председател, с риск да се отклоня от темата, бих искал да засегна проблема за рейтинга на държавите. В кризата, която преживяваме, държавите се превърнаха във водещи финансови играчи в условията на евентуален крах на финансовия сектор.

Те приеха гаранции, те имат дългове, те имат пакети акции и точно затова си мисля, не трябва ли Европейският съюз да предложи като част от новото световно регулиране на капитализма създаването на световна агенция за кредитен рейтинг на държавите, независим орган, който би бил към Международния валутен фонд и който ще даде възможност на гражданите чрез рейтингите да имат представа за качеството на финансите на държавите, които, повтарям, станаха ключови финансови играчи.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE).(DE) Г-жо председател, според мен са важни три неща. Първо, ние постигнахме стабилен консенсус относно необходимостта от регулиране в бъдеще на всички финансови институции, без изключение. Комисията вече може малко по малко да излиза с предложения, включващи всички участници, което е изключително важно.

Второ, следва да обмислим как да развием европейските финансови надзорни органи, което е наложително, да ги поставим под наш контрол и значително да намалим зависимостта си – било то на официално или на неофициално равнище – от регулаторните институции на Съединените американски щати, които, както знаем, претърпяха зрелищен провал.

Трето, обезпокоен съм от финансовите събития в еврозоната като цяло, тъй като ръстът на цените и задлъжнялостта между отделните държави от еврозоната, както и дейността за кредитния рейтинг на тези държави, нарастват по-скоро поотделно, отколкото заедно. Следва да вземем всички възможни мерки в тази насока и да настояваме отделните държави да станат по-дисциплинирани.

Накрая, необходимо е да гарантираме, че Европейският съюз няма да се окаже изпаднал в дългове. Държавите-членки на ЕС и сега са потънали в дългове достатъчно дълбоко. Нямаме нужда от повече задлъжнели институции.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Г-жо председател, бих искала само да посоча на г-н Lehne, че в този Парламент именно социалистите бяха тези, които искаха законодателство за спекулативните фондове и че именно тяхната решителност доведе до превръщането на това законодателство във факт, както и че докладът на г-н Gauzès беше призивът към Комисията да започне работа по идеята за публична агенция за кредитен рейтинг.

Продължавайки нататък, бих искала въпреки това да се възползвам от възможността да кажа на члена на Комисията, че съм удивена от ситуацията, в която съществуват двойни стандарти във връзка с монопола на Комисията върху законодателните инициативи. Когато Съветът се обръща към Комисията с искане да сложи на масата предложение за уеднаквяване на гаранциите по банковите депозити, предложението е там три седмици по-късно. Когато Европейският парламент внася за обсъждане предложение за законодателна инициатива от г-н Rasmussen, което беше прието със значително мнозинство в пленарната зала, Вие действате така, че въпросното предложение да бъде сложено на масата в момент, когато Парламентът вече не е в състояние да го разисква.

Отправихме искане за законодателна инициатива в тази област миналия септември. Какво правите оттогава, г-н член на Комисията?

 
  
MPphoto
 

  Чарли Макрийви, член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, изразявам високата си оценка и възхищението си от ефективния начин, по който Парламентът се отнесе към тези три документа, и по-конкретно от тримата докладчици. Това доведе до бърз консенсус, който със сигурност ще подобри функционирането на финансовите ни пазари. Регламентът на Европейския съюз относно агенциите за кредитен рейтинг ще подобри интегритета, прозрачността, отговорността и управлението на дейността по кредитния рейтинг.

Г-н Purvis зададе няколко въпроса в тази насока, засягащи свободата да се инвестира в определени продукти. Сега инвестициите са свободни за всички продукти, независимо дали са от Европейския съюз или не. Рейтингите не са задължителни, така че дружествата в ЕС не са задължени да инвестират в продукти, които имат рейтинг. Ще обърна внимание, че за целите на регулирането – а именно изчисляване на изискванията на капитала – рейтингите, които могат да бъдат използвани, са тези, направени в ЕС за продукти от ЕС или от трети държави или одобрени или признати за равностойни от Европейския съюз.

Въпреки че съм разочарован от някои аспекти на съгласието по „Платежоспособност ІІ“, както изтъкнах по-рано, ЕС ще разполага с рамка за застрахователния отрасъл, която може да служи като модел за подобни реформи в световен мащаб. Разбира се, това не е краят на историята. Предстои да се свърши още много работа: мерките за прилагане трябва да бъдат налице малко преди месец октомври 2012 г., за да дадат на държавите-членки и на отрасъла известно време да се подготвят за въвеждането на „Платежоспособност ІІ“. Мога да ви уверя, че Комисията ще изиграе своята роля в улесняването на този процес и ще извърши на практика тези продължителни и закъснели реформи възможно най-скоро в интерес на всички заинтересовани страни.

Въпреки че говорих за това по-рано, бих искал отново да наблегна върху факта, че груповият надзор е включен в предложената „Платежоспособност ІІ“, въпреки че груповата подкрепа остава извън нея – мисля, че просто е важно да не смесваме напълно двете понятия.

Накрая, с опростените изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния на публични дружества с ограничена отговорност програмата относно намаляване на административната тежест напредва, което ще увеличи възможностите за растеж и ще помогне на Европа по пътя й към икономическо възстановяване.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, докладчик.(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, ще се огранича с две или три кратки забележки. Първата е, че по доклада относно агенциите за кредитен рейтинг имаше много широко съгласие в Парламента. Разбира се, европейското законодателство ще се развива във времето, но считам, че засега то може да служи като модел за международно споразумение.

Накрая, позволете ми да благодаря на докладчиците в сянка г-н Pittella и г-н Klinz, които работиха упорито заедно с мен, на екипите от Комисията, на председателството и, разбира се, на секретариата на комисията по икономически и парични въпроси и на експертите, без чиято помощ тази работа нямаше да приключи толкова успешно.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, докладчик. – (EN) Г-жо председател, тази сутрин с голям интерес следя изказванията в Парламента във време, когато не само преживяваме най-тежка финансова и икономическа криза, но и когато наближават европейските избори. Докладите, които разисквахме днес и ще гласуваме утре, нямат за цел да решат финансовата криза, но се надяваме да ни помогнат да избегнем същите грешки в бъдеще, поне основните грешки, и да спомогнат за възраждането на европейската икономика.

Когато някой чуе, че днес малките предприятия трябва да харчат 10 пъти повече от големите дружества, за да се придържат към европейското законодателство за изискванията за докладване, естествено е той да се запита защо това е така и как сме стигнали до правила, чиито резултати в действителност биха могли да убият тези малки предприятия, и защо ни е отнело толкова време да променим това. Доволна съм, че членът на Комисията Макрийви отбеляза, че дружественото право е може би най-безкомпромисното сред постиженията на правото на ЕС. Може би е време да го променим, със сигурност не да го смекчим, но навярно да го съобразим с текущите събития, които преживяваме.

Ако искаме да бъдем по-ефективни, по-добре е да вложим енергията си в това да бъдем конструктивни и мисля, че е справедливо да отбележа, че случилото се с пакета, който обсъждахме днес, е доказателство за това. Доказателство, че ние действахме отговорно и постигнахме компромис със Съвета и с Комисията с цел да приемем пакета на първо четене. Можем ли да направим повече? Разбира се, но нека да гласуваме това и да работим в правилната посока.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, докладчик. – (EN) Г-жо председател, първото нещо, с което бих искал да започна, е да изкажа благодарност на всички служби на Комисията, на Съвета и особено на Парламента за труда, който положиха. Трябва да отбележа, че без тяхната работа и помощ не бихме постигнали всичко това.

Както мнозина в тази зала, ние сме изключително изненадани от равнището на технически подробности, фигуриращи в много от докладите, но позволете ни да кажем, че „Платежоспособност ІІ“ беше изготвена извън криза, за да се изправи пред криза. Тя включва управление на риска и, както много от залата разбраха, представлява първият законодателен акт за много от финансовите услуги. Освен това тя – и аз съм съгласен с члена Комисията – включва групов надзор. Груповата подкрепа, за съжаление, остава встрани, но вече чухме всичко това. Да се надяваме, че можем да поправим това. Дава се определение и за капитала. Много аспекти на този доклад го превръщат в световен лидер.

Второто нещо, което искам да кажа, е за стратегическото влияние на такова законодателство. В много отношения регламент, който работи в повече от 27 държави-членки, няма да бъде полезен, ако нямаме близнак, който е стратегически регулатор на европейско равнище и който също работи в повече от 27 държави-членки. Необходимо е да преодолеем различията, които съществуват между регулаторните органи, и да се уверим, че говорим на един език. Това е от особено значение що се отнася до режимите в останалата част от света. Този уикенд се срещнах с Пол Каньорски, председател на финансовата подкомисия на Конгреса на САЩ, и с други, които в момента разискват ускоряване на плановете за единствен регулаторен орган на федерално равнище в Съединените американски щати. Ако те направят това, преди ние да го направим в Европа, бихме могли да се окажем сериозно объркани от липсата на необходимия регулаторен орган на европейско равнище.

Това е доклад на световно равнище и със световно измерение, процес, с който всички ние можем да се гордеем, но трябва да се уверим, че ще продължим с промените по въпросите, повдигнати от доклада Дьо Ларозиер, а също и по отношение на груповата подкрепа, която ще допринесе за икономическата ефективност. Надявам се, че всички можем да подкрепим тези мерки.

 
  
MPphoto
 

  Председател . – Общото разискване приключи.

Гласуването на доклада (Α6-0191/2009) на г-н Jean­Paul Gauzès ще се проведе в четвъртък, 23 април 2009 г.

Гласуването на доклада (A6-0247/2009) на г-жа Renate Weber и на доклада (A6-0413/2008) на г-н Peter Skinner ще се проведе днес.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Днес не искам да разисквам значението на агенциите за кредитен рейтинг. Всички знаят, че те са изключително важни за осигуряването на добра основа за инвестиционни решения както за финансовите продукти, така и за емитентите (което означава, че те дават много повече, отколкото обикновени становища). Аз обаче наистина искам да подчертая значението на създаването на европейска агенция.

По време на дълбока икономическа криза, като тази, през която в момента преминаваме, агенциите за кредитен рейтинг трябва да останат, независимо от икономическите условия, прозрачни и заслужаващи доверие инструменти, които оказват подкрепа на Европа, докато тя преминава през тези трудни времена. Не можем да прикрием факта, че настоящата криза има връзка с агенциите за кредитен рейтинг, доколкото те анализираха по напълно неясен начин обикновените инструменти наред с други хибридни инструменти, всичко на фона на обвинения за липса на прозрачност и при конфликт на интереси.

Нуждаем се от нови организационни схеми в този сектор, които ще породят конкуренция при присъждането на обективен рейтинг. Трябва да мислим за защитата на инвеститорите и тяхното доверие към агенциите за кредитен рейтинг. Европейският съюз следва да гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг действат съгласно ясни правила. Какъв по-добър начин да се изпълнят тези условия, от това да се създаде европейска агенция за кредитен рейтинг, действаща според правилата на Общността.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Бих искал да кажа, че приветствам и подкрепям предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на предишните директиви по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния. Приветствам специално предложените конкретни мерки за намаляване на административната тежест, която ненужно пречи на икономическата дейност в бизнес сектора на Европа.

Подкрепям целта на инициативата да се помогне за повишаване на конкурентоспособността на дружествата в рамките на Европейския съюз чрез намаляване на административната тежест, наложена от европейски директиви в областта на законодателството за търговските дружества. Това намаляване може да бъде постигнато, без да бъде оказано голямо неблагоприятно влияние върху други заинтересовани страни.

Настоятелно защитавам ефективното прилагане на програмата за действия, одобрена от пролетния Европейски съвет през месец март 2007 г., насочена към намаляване на административната тежест с 25 % към 2012 г.

Считам, че европейските дружества и гражданите имат сериозна нужда от намаляване на бюрокрацията, наложена от постиженията на правото на Общността и от законодателството на някои държави.

 
Правна информация - Политика за поверителност