Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1998/0304(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0085/2006

Forhandlinger :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Afstemninger :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0253

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

6.36. Interimsaftale om handel med Turkmenistan
Protokol
  

– Før afstemningen:

 
  
MPphoto
 

  Karel Schwarzenberg, formand for Rådet. − (EN) Hr. formand! Lad mig minde om, at Rådet altid har behandlet Parlamentets udtalelser og beslutninger med den største interesse og opmærksomhed. Samtidig har Rådet taget spørgsmålet om menneskerettigheder meget seriøst, hvilket EU's kontraktlige forbindelser med lande i forskellige dele af verden vidner om.

Under Cotonouaftalen, en traktat mellem EU og gruppen af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, har der været over 15 tilfælde siden 1995, hvor Fællesskabet helt eller delvist har suspenderet anvendelsen af aftaler med nogle af landene for manglende overholdelse af forpligtelserne i tilknytning til menneskerettighedsklausulen.

De vil uden tvivl være bekendt med de sanktioner, som Rådet pålagde Usbekistan efter begivenhederne i Andijan i 2005. Der står naturligvis meget tilbage at gøre inden for menneskerettigheder og respekt for retsstatsprincippet og demokrati i Turkmenistan.

Vi vil fortsat presse på for navnlig at få frigivet alle politiske fanger, for at opnå fri adgang for Den Internationale Røde Kors Komité til fængsler, for at få ophævet begrænsningerne på rejser til udlandet og for at sikre frie medier i civilsamfundet. Vi har forpligtet os til at træffe passende foranstaltninger i henhold til aftalen, herunder om nødvendigt suspension af aftalen med Turkmenistan i tilfælde af overtrædelse af menneskerettighederne, som det fremgår af aftalen.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Kommissionen har nøje noteret sig Parlamentets betænkeligheder med hensyn til demokrati og menneskerettighedssituationen i Turkmenistan. Vi ser positivt på erklæringen i det fælles udkast til beslutning om, at indgåelsen af en interimsaftale om handel ville være et godt første skridt, som vil gøre det muligt for os at indgå tættere forbindelser med Turkmenistan for at fremme yderligere positiv udvikling og samarbejde.

Kommissionen er bekendt med Parlamentets betænkeligheder med hensyn til muligheden for at suspendere aftalerne. Jeg minder om den erklæring, som min kollega, fru Ferrero-Waldner, fremsatte under forhandlingen i sidste måned, om, at både interimsaftalen (artikel 1) og partnerskabs- og samarbejdsaftalerne (artikel 2) indeholder menneskerettighedsklausuler, der udgør en vigtig del af disse aftaler. Ud over disse bestemmelser vil artikel 28 i ITA og artikel 94 i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne gøre det muligt for begge sider at træffe passende foranstaltninger i tilfælde af alvorlige overtrædelser af aftalerne. Efter Kommissionens mening kan disse foranstaltninger også omfatte suspension af aftalerne.

Kommissionen påtager sig nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i Turkmenistan sammen med medlemsstaterne og regelmæssigt rapportere tilbage til de relevante organer i Parlamentet. Hvis Parlamentet skulle anbefale, at der træffes foranstaltninger på baggrund af rapporterede alvorlige overtrædelser af vigtige elementer i interimsaftalen, særlig for så vidt angår menneskerettighederne, vil Kommissionen seriøst overveje behørig hensyntagen til Parlamentets henstillinger i sit forslag til Rådet.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE).(FR) Hr. formand! Erklæringerne fra formanden for Rådet og kommissæren er meget interessante, da de viser, at Europa-Parlamentet havde ret, da det opfordrede til, at underskrivelsen af en ny handelsaftale med Turkmenistan knyttes sammen med respekt for menneskerettighederne. Sidstnævnte er et grundlæggende princip i handelsaftaler, der indgås af EU.

På grund af de mange overtrædelser af menneskerettighederne i landet selv nu mener jeg dog, at den bedste måde, hvorpå vi kan fastslå denne filosofi, er ved at begynde med at udskyde denne nye handelsforpligtelse, som De foreslår os, og dermed ikke give den godkendelse, vi anmodes om at give i dag.

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL).(DE) Hr. formand! Jeg vil gerne sige, at Parlamentet i sine forhandlinger og dokumenter har opfordret både Kommissionen og Rådet til at erklære, at de, hvis Parlamentet kræver, at aftalen suspenderes eller ophæves, vil gøre dette.

Erklæringerne var meget forskellige. Formanden for Rådet gav slet ikke udtryk for nogen holdning til, hvordan Rådet vil reagere, hvis Parlamentet skulle stille et sådant krav. Kommissæren svarede blot, at Kommissionen ville overveje, hvad den ville gøre, hvis Parlamentet fremsatte et sådant krav. Jeg mener ikke, at Parlamentets krav på nogen måde er blevet imødekommet af hverken Kommissionen eller Rådet, og jeg kan derfor kun anbefale, at vi undlader at støtte denne aftale.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi har nu drøftet Turkmenistan i tre et halvt år i Parlamentets forskellige udvalg. Der findes europæiske traktater, som Parlamentet også skal overholde, selv om vi ikke altid bryder os om det.

I dag har vi via Rådets og Kommissionens erklæringer opnået de forsikringer, der er mulige inden for rammerne af de europæiske traktater. Kommissionen og Rådet har accepteret seriøst at overveje at følge Parlamentet, når det afgiver udtalelser og muligvis endog opfordrer til en suspension af aftalen.

Som vi alle ved, er dette desværre det eneste Parlamentet kan håbe på inden for rammerne af de europæiske traktater. Vi må ikke begå den fejltagelse at holde vores forbindelser med et land som gidsler for at opnå mere magt til Europa-Parlamentet. Jeg opfordrer Dem indtrængende til at anerkende Rådets og Kommissionens erklæringer. Det var alt, hvad vi kunne håbe på. På denne baggrund og under disse omstændigheder vil jeg bede Dem støtte underskrivelsen af aftalen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, for Verts/ALE-Gruppen.(DE) Hr. formand! Hvis det ikke var på vegne af gruppen, fremsætter jeg forslag om udsættelse på vegne af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance.

 
  
 

(Anmodningen om henvisning tilbage til udvalget blev afvist)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik