Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

10. Zemětřesení v oblasti Abruzzo v Itálii (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je prohlášení Komise o zemětřesení v oblasti Abruzzo v Itálii.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, Komise vyjadřuje soustrast všem rodinám, které při nedávných zemětřeseních v Itálii ztratily své blízké.

Komise je od prvních hodin po zemětřesení v úzkém kontaktu s italskými orgány civilní ochrany. Členské státy začaly nabízet pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Společenství velmi brzy po katastrofě.

Přestože zemětřesení bylo velmi silné a způsobilo hodně škod, byly vnitrostátní prostředky schopny reagovat bezprostředně po katastrofě.

Itálie nicméně 10. dubna požádala o technické odborníky, kteří by mohli zemi pomoci při analýzách stability budov poškozených zemětřesením. Byl vybrán tým osmi odborníků z členských států a Komise. Tento tým byl vyslán do oblasti zemětřesení dne 18. dubna. Kromě posouzení stability budov bude tým navrhovat řešení týkající se poškozených budov.

Komise v současnosti spolupracuje s italskými orgány na určení možností další podpory z EU. Možnosti mohou zahrnovat Fond solidarity EU a přeprogramování strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova.

Toto zemětřesení je tragickým připomenutím skutečnosti, že přírodní katastrofy jsou trvalou hrozbou všem členským státům. Během posledního desetiletí zabily zemětřesení, vlny horka, lesní požáry, záplavy a bouře v Evropě mnoho lidí a poničily nákladnou infrastrukturu a cenné přírodní oblasti.

Je třeba, aby členské státy a Společenství spojily své síly a zabránily katastrofám a jejich dopadům a zajistily rychlou a účinnou evropskou reakci na největší katastrofy. Zkušenosti dokládají, že by pro vypracování účinných opatření v rámci prevence a přímé reakce na katastrofy měl být přijat integrovaný a mnohostranný přístup, jak je navrženo ve sdělení Komise z března 2008 o posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy.

Kromě toho Komise v únoru 2009 schválila Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem, který odpovídá současné době a otevírá cestu budoucím iniciativám Komise. Navrhuje se v něm zlepšení soudržnosti stávajících nástrojů prevence a jejich doplnění, čímž se posílí přidaná hodnota opatření EU.

Komise by ohledně přístupu navrženého v tomto důležitém sdělení přivítala zpětnou vazbu z Evropského parlamentu. Mimo to díky přípravným opatřením týkajícím se schopnosti EU rychle reagovat na katastrofy zavedeným Evropským parlamentem v rámci rozpočtů na roky 2008 a 2009 nyní Komise společně s členskými státy zkouší způsoby, jak zlepšit celkovou schopnost EU bezprostředně reagovat na katastrofy. Tyto iniciativy společně přispívají k formování skutečně evropské politiky řízení všech druhů katastrof.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Děkuji vám, pane Kallasi. Využiji této příležitosti, abych přivítal místopředsedu Komise pana Tajaniho a aby mi nebylo vyčteno, že jsem lhostejný nebo necitlivý, chtěl bych vám připomenout, že jsme včera drželi minutu ticha na památku obětí této katastrofy.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, jménem skupiny PPE-DE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, mezi lety 2002 a 2007 byla v Evropské unii zemětřesení čtvrtou nejčastější přírodní katastrofou. Po této poslední a naneštěstí nejzávažnější tragédii v regionu Abruzzo musíme společně čelit těmto hrozným událostem společným pro mnoho států Unie.

Dnes máme k dispozici Evropský fond solidarity a mechanismus civilní ochrany Společenství: dva nástroje, které jsou velmi důležité, avšak stále nedostatečné pro oblast ohroženou zemětřesením, jako je Evropa. V případě zemětřesení v regionu Abruzzo se zpracovává žádost o přístup k Fondu solidarity pro obnovu zničených oblastí. Částka může dosáhnout výše až 500 milionů EUR, jak místopředseda Tajani uvedl tisku. Dosud není možné vyčíslit rozsah tohoto zemětřesení a výši způsobených škod: region Abruzzo potřebuje naléhavý a výrazný zásah, který řádně a komplexně řídí italská vláda od prvních minut po zemětřesení.

Tato akce však vyžaduje koordinaci na evropské úrovni a současné respektování vnitrostátních a místních pravomocí. Dne 14. listopadu 2007 Parlament jednomyslně přijal usnesení o regionálních dopadech zemětřesení, které se týká prevence a řízení škod způsobených tragickými událostmi tohoto druhu. Tento dokument by měl sloužit jako výchozí bod koordinované evropské politiky v této oblasti, jak se uvádí v otázce k písemnému zodpovězení pana Vakalise, kterou podepsalo asi 50 poslanců této sněmovny. Proto doufáme, že Evropská komise bude souhlasit s myšlenkami vyjádřenými v tomto usnesení a uplatní je při tvorbě evropské agendy pro prevenci a řízení následků zemětřesení.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, jménem skupiny PSE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou bych chtěl vyjádřit svou soustrast jménem poslanců italského parlamentu a všech členů Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu rodinám obětí, regionu Abruzzo a jeho obyvatelům a Itálii. Rovněž bych rád uvedl, že naše skupina, která je od počátku velmi blízko tak tragicky zasaženým lidem, vyšle do regionu Abruzzo delegaci vedenou naším předsedou panem Schulzem. Čísla jsou děsivá: jak řekl pan Albertini, konečné údaje nejsou dosud k dispozici, avšak můžeme říci, že došlo zhruba ke 300 úmrtím. Je to tragédie: 50 000 evakuovaných osob, tisíce zničených domů, stovky poničených veřejných budov, včetně škol, a proslulé kulturní, architektonické a umělecké dědictví v troskách.

Jak uvedl prezident Italské republiky Giorgio Napolitano, reakce na tyto události byla okamžitá a účinná. Tato reakce přišla jak od státu, tak od nevládních subjektů, ze světa, od dobrovolníků, komunit v Itálii i jinde, z provincií, regionů, od Červeného kříže a hasičů: opravdu výjimečná ukázka solidarity. Možná by italská vláda – ve skutečnosti slovo „možná“ nevadí – italská vláda by si měla počínat správně a schválit návrh na spojení referenda s evropskými volbami a volbami do státní správy, aby se ušetřilo několik set milionů, které by mohly být využity při pomoci obětem tohoto zemětřesení.

Evropa musí určitým způsobem reagovat: zaprvé musí aktivovat Fond solidarity; o tom jsme hovořili s místopředsedou Tajanim pár hodin po katastrofě. Zadruhé musí přeprogramovat strukturální fondy a zatřetí, páni komisaři a paní komisařky, musí využít nevyčerpaných prostředků z přecházejících a nových programových období. Začtvrté musí změnit pravidla politiky soudržnosti a strukturálních fondů týkající se možnosti obnovy podle cíle I, tedy ve znevýhodněných, nedostatečně rozvinutých regionech, těch regionech, kterým kvůli závažným přírodním událostem klesá HDP nebo bohatství pod 75 % průměru Společenství. Nechceme tedy jednorázový právní předpis pro region Abruzzo, ale právní předpis použitelný pro jakýkoliv region nacházející se v této situaci. Zapáté, společně s Komisí musíme prozkoumat možnost daňových prázdnin pro hospodářské aktivity a stavební práce, které by, jak všichni doufáme, znovu tento region pozvedly. Konečně žádám uplatnění směrnice o stavebním materiálu, kterou Parlament nedávno aktualizoval a vylepšil.

Na závěr bych uvedl, že taková tragédie si nežádá řečnění, ale účinnou, hmatatelnou reakci a podrobné zajištění, že se rumiště po zemětřesení nestanou místem další honby za ziskem a nezákonných praktik, které plní kapsy velkých zločineckých skupin. Musíme být opatrní a učinit vše, co je v našich silách: všichni musíme pracovat na tom, aby se s naší pomocí naši přátelé v regionu Abruzzo mohli znovu usmívat.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, jménem skupiny ALDE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hrozná tragédie v mé zemi zasáhla důležitý středoitalský region Abruzzo a město Aquila. Je to katastrofa, která dopadla na lidské životy, včetně mladých životů, zasáhla domy – naše domovy, kostely – místa modliteb, památky – naši kulturu, podniky – naše pracoviště, vysoké školy – naše střediska vzdělání a zanechala za sebou obrovskou zkázu.

Všichni jsme se okolo těchto lidí sjednotili a nyní můžeme prohlásit: zaprvé, reagovali velmi důstojně, přestože byli tak osobně a tak prakticky postiženi, přičemž přišli o svůj nejcennější majetek, například o své domovy – a, jak víte, domov je pro italskou kulturu zásadní –, přesto tito lidé reagovali důstojně a chtějí začít znovu, znovu vybudovat, co měli, svá vlastní společenství, na místech, která toto společenství představují, a podle tradice a kontinuity. Uvědomuji si význam, který mají pro tento region vysoká škola a malé a střední podniky, jež nyní trpí hospodářsky tíživou situací a nedostatečnou obnovou.

Rovněž bych měla uvést, že došlo k výjimečné mobilizaci institucí: vlády, parlamentu, všech opozičních sil, a také většiny, kdy všichni – místní orgány, dobrovolníci, tisíce a tisíce mladých lidí a dospělých, kteří ze vydali do Abruzza a kteří zastupují sociální skupiny, sdružení a katolická komunita – velmi rozumně a odpovědně přispěli k práci, kterou je třeba vykonat v duchu jednoty. I ti, kteří tam neodcestovali, něco učinili: ekonomicky, kulturně, beze zbytku se mobilizovaly všechny kulturní, sociální a hospodářské sféry naší země, což je velmi důležité.

Avšak, jak řekl pan Pitella, bude také důležité pamatovat si to při obnově, protože kromě těchto pozitivních aspektů tragédie se projeví strukturální slabost našich metod výstavby, a jsem přesvědčena, že v tomto případě by kromě požadavků na spravedlnost měl existovat závazek k určení odpovědnosti a k obnově.

Pár slov k Evropě, pane předsedající: když udeřila katastrofa, byla Evropa na místě, stejně jako bude i v nadále prostřednictvím fondů a dalších uvedených prostředků. Přála bych si, aby zde byla Evropa viditelně vnímána nejen kvůli penězům, které přicházejí, ale také prostřednictvím tváří a institucí. Navrhuji, aby tento region navštívila společná delegace tohoto Parlamentu, bez pompy, bez publicity, ale aby sdělila, že Evropu tvoří instituce a lidé, a že tyto instituce a tito lidé chtějí podpořit a nadále podporovat Aquilu, Abruzzo a rovněž moji zemi, která byla tak těžce postižena.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, jménem skupiny UEN. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych se také připojit k poděkování institucím Společenství za podporu, kterou ukázaly vůči Itálii a lidem postiženým zemětřesením. Jsou to těžké dny a situace se dále zhoršuje kvůli povětrnostním podmínkám v posledních 48 hodinách.

Ale po zármutku a zkáze přichází čas praktických návrhů a obnovy, čas pro obnovu budoucnosti regionu Abruzzo. Žádáme evropské instituce o spolupráci; Komise se již fakticky zaručila prostřednictvím místopředsedy Tajaniho, který nás velmi rychle ujistil o svém odhodlání ihned, jak se o katastrofě dozvěděl.

Jak dnes potvrdila sama Komise, musíme především ověřit všechny dostupné finanční prostředky, zajistit rychlou aktivaci Evropského fondu solidarity pro přírodní pohromy a poté přezkoumat možnost úplného využití a přeprogramování Evropského sociálního fondu a dalších programů Společenství pro podporu zaměstnanosti a podniků. Zejména však žádáme možnost zavedení výjimečných legislativních opatření, daňových prázdnin, pobídek a podpory, a to případně jako výjimku ze stávajících ustanovení de minimis. Tato opatření by měla schválit Evropská unie a měla by platit dva nebo tři roky, tedy po dobu nezbytnou k dokončení pomoci v tísni a obnovy.

Jak dokládá dnešní rozprava, na těchto tématech a cílech se všichni shodneme, neexistují žádné rozdíly. I já bych chtěla uzavřít s upřímnou myšlenkou na oběti, jejich rodiny a postižené osoby, ale jako Italka pocházející z této oblasti jsem obzvláště hrdá, že mohu znovu rozšířit své zvláštní poděkování na instituce za jejich úsilí, všechny politické strany, a především všechny záchranné týmy a Červený kříž. Rovněž děkuji všem dobrovolnickým organizacím a jednotlivým občanům, kteří udělali, co bylo v jejich silách, a osobně přispěli nebo zaslali peníze, aby vyjádřili svou solidaritu a poskytli skutečnou pomoc; jsou opravdu výjimečným příkladem zdatnosti a humanity.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, jménem skupiny Verts/ALE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, skupina Zelených / Evropské svobodné aliance se připojuje ke všem poslancům, kteří vystoupili přede mnou a vyjádřili naši soustrast, náš silný smysl pro solidaritu a naši podporu těm, kdo trpí v důsledku této obrovské tragédie, této katastrofy, této přírodní události, která však byla způsobena celou řadou příčin, a opravdu doufám, že Evropská unie bude v této situaci schopna viditelně pomoci.

Jednu věc nelze popřít: následky této katastrofy by byly mnohem méně závažnější, tragédie by nenabyla takových rozměrů, protože je zcela zřejmé, že řada budov se zřítila, ale zřítit se neměla. Dochází k nedbalosti, dochází k podvodům a musíme určit, kdo nese odpovědnost, protože i to je zásadní součástí obnovy, jež je rovněž morální obnovou Abruzza, jeho obyvatel a celé naší země. Pro lidi, kteří nám všem ukázali nejen svou ohromnou důstojnost, ale také velkou odvahu a převládající přání začít znovu, by obnova měla být příležitostí k rozsáhlé inovaci v rámci udržitelného rozvoje.

V tomto případě je nejméně demagogickým a nejpraktičtějším přístupem, který Evropě umožní rychlou akci na podporu záchranných prací a obnovy v regionu Abruzzo, revize operačního programu pro regiony na období 2007–2013, tedy struktruálních fondů. Operační program Abruzzo z celkových programových nákladů ve výši 345 milionů EUR stanoví 140 milionů EUR evropského spolufinancování, přičemž rozdíl pokryje státní spolufinancování.

Všichni víme, že jedním z problémů, jimž musíme čelit, je italská organizace spolufinancování fondů, které Evropská unie s jistotou přidělí, a v tomto ohledu musíme být my poslanci obzvláště obezřetní.

Jak jsem uvedla, musíme především požádat, aby byly další evropské prostředky již naplánované pro Abruzzo, například ze Sociálního fondu, přezkoumány a přesměrovány na opatření a priority sloužící k obnově. V tomto kontextu by mohl operační program Abruzzo zahrnovat přerozdělení zdrojů ze strukturálních fondů určených dalším italským regionům, které jsou nyní konkurenceschopnější. Víme, že Evropská komise je ochotna hodnotit granty, a stejný mechanismus lze použít pro další členské státy.

Proto italské orgány, zejména vláda ve spolupráci se všemi dotčenými místními orgány, musí rychle vypočítat náklady přímých způsobených škod, aby byla dodržena lhůta pro podání žádostí o finanční prostředky z Evropského fondu solidarity, která vyprší 15. června 2009. Výše udělené podpory bude záviset na způsobených škodách, ale v žádném případě nepřekročí několik milionů eur. Tento fond existuje přesně proto, aby poskytoval rychlou, účinnou a pružnou hospodářskou pomoc, a proto je důležité, aby italské orgány škodu vyčíslily, jinak bude obtížné finanční prostředky získat.

Je rovněž třeba, aby vnitrostátní orgány zahájily práci na žádosti o úvěr u Evropské investiční banky, aby mohla být zajištěna příslušná částka potřebná pro rychlou a trvalou obnovu tohoto regionu.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, jménem skupiny GUE/NGL.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, po zármutku nad mnoha nevinnými oběťmi přichází závazek usilovat o záchranu, překonání nouzového stavu a k obnově, přičemž Itálie se snaží ze všech sil.

V tomto ohledu je důležitá evropská pomoc, ale potřebujeme také evropský rámec, který přispěje k prevenci těchto katastrof, jež mají často jiné než přirozené příčiny; proto potřebujeme rámec prevence, systém varování před přírodními katastrofami, z nichž bude vycházet síť civilní ochrany a prevence. Kromě toho potřebujeme územní politiku, která zajistí normy využívání půdy respektující její vyváženost a rovněž bezpečnostní normy ve stavebnictví.

To se týká i zemětřesení v regionu Abruzzo, a aniž bychom chtěli být kontroverzní, musíme prošetřit veškerou odpovědnost, abychom byli schopni předejít opakování těchto závažných událostí, a především se musíme zaměřit spíše na rekultivaci území, než na nové demoliční práce. Proto je rovněž důležité přijetí rámcové směrnice o půdě, která poskytne strukturální podporu vhodnému hospodaření s evropskou půdou, a podle rozumné územní politiky by měly být přeprogramovány evropské fondy, čím se vytvoří zdravé životní prostředí a kvalitní pracovní místa.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, pane místopředsedo Komise, naši italští kolegové tuto rozpravu správně považují za velmi významnou pro sovu zemi a požádali o vystoupení, přesto je to rovněž rozprava určená všem Evropanům. Konec konců tvoříme evropské společenství. Jsme potěšeni možnostmi poskytovanými Fondem solidarity a byli bychom rádi, kdyby jeho použití bylo podle možností zacíleno – také italskou vládou a regionálními orgány. Chceme ještě jednou vyjádřit svou soustrast početným obětem a doufáme, že Evropa bude co nejdříve schopna přispět ke zmírnění situace.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen upozornit na solidární reakci na tragické události přicházející z celé Itálie a rovněž z Evropy. Když se stanou události, jako je tato, umožňuje nám to pozorovat soudržnost dotčené země a Společenství, což může jedině podpořit naději na všeobecnou solidaritu a mír, včetně vnitřního míru, kterým se v Evropě těšíme.

Musím rovněž uvést, že se musíme rozhodně, otevřeně a naléhavě zabývat osobami odpovědnými za špatné stavební práce, která způsobily, že sousední budovy reagovaly odlišně. A nakonec, odehrává se vedlejší spor o předvídatelnosti zemětřesení; nebudu se do toho pouštět nyní, nicméně stručně uvedu, že studie o radonu naznačují, že se zemětřesení předpovídají podle zvýšeného výskytu tohoto plynu. Proto se domnívám, což platí pro veškerý vědecký výzkum, že by Evropa mohla a měla využít všech svých struktur, aby podpořila další studie tohoto problému, protože z povahy vědy by to mohlo přispět k čistě teoretické možnosti předpovídání podobných ničivých událostí.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, není pochyb, že ve všech členských státech, stejně jako v Komisi, vládne silný pocit solidarity týkající se tohoto hrozného zemětřesení. Existují mechanismy poskytování pomoci a služby Komise jednají rychle. Na všem je třeba úzce spolupracovat s italskými orgány. V loňském roce jsme zažili obrovskou katastrofu způsobenou lesními požáry v Řecku, a před tím lesní požáry v Portugalsku a záplavy v Německu a v České republice. Ve všech těchto případech byla Evropská unie solidární a pomohla, jak mohla. V tomto případě to nebude jiné.

Nejprve očekáváme vyčíslení rozsahu škod a poté můžeme rozhodnout, jak nejlépe využít Fond solidarity. Samotná Komise nemůže uvolnit finanční prostředky z tohoto fondu; to je možné učinit až na základě žádosti členského státu a vyčíslení rozsahu škod.

Mnoho poslanců se ptalo na přeprogramování strukturálních fondů a GŘ REGIO o tom jedná. Moje kolegyně Danuta Hübnerová brzy dotčenou oblast navštíví a prodiskutuje konkrétní možnosti. Za účelem pomoci jsme rovněž ve stálém spojení s úřadem pro civilní ochranu v Římě, a také proto, abychom pomohli připravit žádost k Fondu solidarity, takže není pochyb, že Komise dělá vše, co je v jejích silách, aby pomohla obětem této katastrofy.

Pokud se týká bezpečnostních norem ve stavebnictví – tyto normy existují, ale je otázkou, jak přísně jsou dodržovány v členských státech. Tyto normy bezpochyby existují: existují ve směrnicích a také ve vnitrostátních právních předpisech.

Náš mechanismus civilní ochrany, jehož jádro tvoří monitorovací a informační střediska fungující 24 hodin denně, bude s členskými státy spolupracovat na prevenci katastrof a také na odstraňování jejich následků.

Ještě jednou jménem Komise vyjadřuji naši soustrast. Uděláme vše, abychom pomohli lidem v oblasti postižené touto katastrofou.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Na závěr této rozpravy bych chtěl za sebe a také jménem předsednictva Evropského parlamentu využít této příležitosti a znovu vyjádřit svou soustrast a sympatie obětem a postiženým rodinám a samozřejmě slíbit veškerou možnou podporu obyvatelům tohoto tak těžce zasaženého regionu.

Rozprava je ukončena.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí