Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

10. Jordskælv i Abruzzoregionen i Italien (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er Kommissionens erklæring om jordskælvet i Abruzzoregionen i Italien.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. (EN) Hr. formand! Kommissionen kondolerer alle de familier, som mistede deres kære i jordskælvet i Italien for nylig.

Kommissionen har været i tæt kontakt med de italienske civilbeskyttelsesmyndigheder siden de første timer efter jordskælvet. Medlemsstaterne begyndte at tilbyde deres hjælp via den europæiske civilbeskyttelsesstyrke i de meget tidlige faser af katastrofen.

Dette jordskælv var meget kraftigt og medførte mange ødelæggelser, men de nationale ressourcer var i stand til at klare det umiddelbare katastrofeberedskab.

Den 10. april fremsatte Italien dog en anmodning om tekniske eksperter, som kunne hjælpe landet med at analysere stabiliteten af de bygninger, der blev beskadiget under jordskælvet. Et team på otte nationale eksperter og eksperter fra Kommissionen blev udvalgt. Teamet blev sendt til jordskælvsområdet den 18. april. Ud over vurderingen af stabiliteten af bygningerne vil teamet foreslå løsninger med hensyn til de beskadigede bygninger.

Kommissionen samarbejder i øjeblikket med de italienske myndigheder om at finde frem til andre former for EU-støtte. Muligheder kan omfatte EU's solidaritetsfond og omprogrammeringen af midler til strukturel udvikling og udvikling af landdistrikter.

Jordskælvet er en tragisk påmindelse om, at naturkatastrofer hele tiden udgør en trussel mod alle medlemsstaterne. I det sidste tiår har jordskælv, hedebølger, skovbrande, oversvømmelser og storme dræbt mange mennesker i Europa og ødelagt dyr infrastruktur og værdifulde naturområder.

Medlemsstaterne og Fællesskabet må forene deres kræfter og forhindre katastrofer og virkningerne af dem og sikre en hurtig og effektiv europæisk reaktion på store katastrofer. Erfaringen har vist, at der bør gennemføres en integreret strategi, som fokuserer på mange farer, for at udvikle effektive foranstaltninger inden for både forebyggelse og direkte reaktion på katastrofer som skitseret i Kommissionens meddelelse af marts 2008 om forbedring af EU's katastrofeberedskabskapacitet.

I februar 2009 vedtog Kommissionen endvidere en meget avanceret fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, som baner vejen for Kommissionens fremtidige initiativer. Den foreslår, at de eksisterende forebyggelsesinstrumenters konsekvens forbedres og suppleres, hvorved merværdien af EU's indsats øges.

Kommissionen modtager gerne feedback fra Europa-Parlamentet om den strategi, der foreslås i denne vigtige meddelelse. Takket være det forberedende arbejde på en hurtig beredskabsstyrke på EU-plan indført af Europa-Parlamentet i budgetterne for 2008 og 2009 afprøver Kommissionen endvidere i øjeblikket sammen med medlemsstaterne metoder til at forbedre EU's generelle beredskabskapacitet. Tilsammen bidrager disse initiativer til at forme en reel europæisk politik for katastrofeforvaltning for alle typer af katastrofer.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Tak, hr. Kallas. Må jeg benytte lejligheden til at byde næstformand i Kommissionen, hr. Tajani, velkommen, og for at jeg ikke skal blive anklaget for at være skødesløs og ufølsom, vil jeg gerne minde om, at vi allerede i går iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene for denne katastrofe.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, for PPE-DE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Mellem 2002 og 2007 var jordskælv den fjerde mest hyppige naturkatastrofe i EU. Efter denne seneste og desværre mest alvorlige tragedie i Abruzzoregionen må vi gå sammen om at imødegå disse frygtelige begivenheder, der gør sig gældende for mange af EU's medlemsstater.

Til dato har vi Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og den europæiske civilbeskyttelsesstyrke: To instrumenter, som er meget vigtige, men stadig utilstrækkelige i et område, der som Europa er truet af jordskælv. Med hensyn til jordskælvene i Abruzzo er der indgivet en ansøgning om adgang til Solidaritetsfonden til genopbygning af de ødelagte områder. Beløbet kunne være på 500 mio. EUR, som næstformand i Kommissionen, Antonio Tajani, udtalte i pressen. Det har ikke været muligt at fastslå omfanget af dette jordskælv og de skader, det forårsagede. Abruzzoregionen har behov for en hurtig og omfattende indsats, som den italienske regering har håndteret på en øjeblikkelig og grundig måde lige fra nogle få minutter efter jordskælvet.

Denne aktion kræver dog en koordinering på europæisk plan, samtidig med at de nationale og lokale kompetencer respekteres. Den 14. november 2007 vedtog Parlamentet enstemmigt en beslutning om jordskælvs regionale virkninger vedrørende forebyggelse og forvaltning af skader forårsaget af tragiske begivenheder af denne art. Dette dokument bør danne udgangspunkt for en koordineret europæisk politik på dette område, som det fremgår af skriftlig forespørgsel af hr. Vakalis medunderskrevet af omkring 50 medlemmer af Parlamentet. Vi håber derfor, at Europa-Kommissionen vil overtage de tanker, der kom til udtryk i denne beslutning, og anvende dem til at fastsætte en europæisk dagsorden for forebyggelse og forvaltning af jordskælv.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, for PSE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne endnu en gang på vegne af det italienske parlament og alle medlemmerne af Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet kondolere familierne til ofrene, Abruzzoregionen og dens borgere og Italien. Jeg vil også gerne sige, at vores gruppe, som fra starten har været tæt på den så tragisk ramte befolkning, vil sende en delegation til Abruzzoregionen, ledet af vores formand, hr. Schulz. Tallene er skræmmende. Det er korrekt, som hr. Albertini sagde, at det endelige tal ikke er opgjort endnu, men vi kan dog sige, at der er omkring 300 døde. Det er en tragedie. 50 000 evakuerede, tusindvis af hjem ødelagt, hundredvis af offentlige bygninger ødelagt, herunder skoler, og anerkendt kulturel, arkitektonisk og kunstnerisk kulturarv ligger i ruiner.

Som præsidenten for den italienske republik, Giorgio Napolitano, sagde, var reaktionen på begivenhederne øjeblikkelig og effektiv. Reaktionen kom fra staten, men også fra ikkestatslige aktører, fra hele verden, fra frivillige, fra lokalsamfund i Italien og andre steder, fra provinser, fra regioner, fra Røde Kors og fra brandvæsenet: et fuldstændig ekstraordinært udtryk for solidaritet. Måske burde den italienske regering – nej, ikke måske – den italienske regering burde have accepteret forslaget om at afholde folkeafstemningen samtidig med Europavalgene og de administrative valg, for at spare nogle få hundreder millioner, som kunne være blevet brugt på at hjælpe dem, der blev ramt af jordskælvet.

Europa må reagere på forskellig vis: For det første må det aktivere Solidaritetsfonden. Vi talte med næstformand Tajani om dette blot timer efter de tragiske begivenheder. For det andet må det omprogrammere strukturfondsmidlerne, og for det tredje må det bruge de uudnyttede midler fra tidligere og nye programmeringsperioder. For det fjerde må det ændre reglerne for Samhørighedsfonden og strukturfondene med hensyn til muligheden for under mål nr. 1, dvs. de ugunstigt stillede, underudviklede regioner, at genindføre de regioner, som på grund af usædvanligt alvorlige naturkatastrofer har oplevet et fald i BNP eller i deres velstand til under 75 % af fællesskabsgennemsnittet. Så vi ønsker ikke en særlov for Abruzzoregionen, men en lov, der finder anvendelse på alle regioner, der kan komme i denne situation. For det femte må vi sammen med Kommissionen undersøge muligheden for skattelettelser for økonomiske aktiviteter og byggearbejde, der, som vi alle håber, vil starte igen i Abruzzoregionen. Endelig opfordrer jeg til gennemførelse af direktivet om byggematerialer, som for nylig blev ajourført og forbedret af Parlamentet.

Afslutningsvis kræver en tragedie som denne ikke retorik, den kræver snarere effektive, mærkbare reaktioner samt en nøje overvågning for at sikre, at murbrokkerne fra jordskælvet ikke bliver genstand for yderligere profitskabelse og ulovlig praksis, der fylder store kriminelle gruppers lommer. Vi må være årvågne og gøre vores bedste. Vi må også alle arbejde på, at vores venner i Abruzzoregionen med vores hjælp kan smile igen.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, for ALDE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! En frygtelig tragedie har ramt den vigtige centrale region, Abruzzo og byen Aquila i mit land. Det har været en katastrofe, som har berørt menneskeliv, herunder unge liv. Den har ramt huse, vores hjem; kirker, vores tilbedelsessteder; monumenter, vores kultur; virksomheder, vores arbejdspladser; universiteter, vores uddannelsescentre og efterladt stor ødelæggelse i sit kølvand.

Vi har støttet op omkring disse mennesker, og vi kan nu sige dette: For det første har de reageret med stor værdighed, til trods for, at de er blevet ramt så tæt på og i så mange praktiske henseender, har mistet deres mest værdifulde ejendele som f.eks. deres hjem – og som vi ved, er hjemmet en central del af den italienske kultur – og alligevel har disse mennesker reageret med værdighed og ønsker at begynde at leve igen, opbygge det, de havde, deres egne samfund på de steder, der repræsenterer samfundet og i overensstemmelse med traditionen og kontinuiteten. Jeg bliver mindet om den betydning, som universiteter og små og mellemstore virksomheder har for den region, som nu lider under alvorlig økonomisk krise og manglende opsving.

Jeg må også sige, at der er sket en ekstraordinær mobilisering fra institutionernes side: regeringen, parlamentet, alle oppositionskræfterne samt flertallet, som med stor visdom og ansvarlighed ser på det arbejde, der skal udføres, i en ånd af enstemmighed. Lokale institutioner, frivillige, civilbeskyttelse, tusindvis og atter tusindvis af unge og voksne, som rejste til Abruzzo, og som repræsenterer sociale grupper, sammenslutninger og det katolske samfund. Alle har ydet et bidrag. Selv dem, der ikke rejste dertil, har gjort noget. Økonomisk, kulturelt, hele vores lands kulturelle, sociale og økonomiske sfærer mobiliseres, hvilket er meget vigtigt.

Det vil dog være vigtigt at huske på dette hvad angår omstrukturering, som hr. Pitella sagde, fordi vores byggemetoders strukturelle svagheder er kommet for dagens lys sammen med tragediens positive aspekter, og jeg mener, at der her sammen med krav om retfærdighed bør være en forpligtelse til at påvise ansvar og til genopbygning.

Et ord om Europa. Da katastrofen ramte, var Europa der, som det vil være i fremtiden via fonde og andre aktioner, der er blevet nævnt. Jeg ville ønske, at der også ville være en synlig tilstedeværelse, så Europa genkendes ikke blot i de penge, der kommer, men også i ansigter og i institutioner. Jeg vil foreslå, at en fælles delegation fra Parlamentet besøger regionen, uden pomp, uden offentlighed, men for at sige, at Europa består af institutioner og mennesker, og at disse institutioner og mennesker ønsker at støtte og fortsætte med at støtte Aquila, Abruzzo og mit land, som er blevet så alvorligt skadet.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, for UEN-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil også gerne takke Fællesskabets institutioner for den støtte, de har vist Italien og de mennesker, der blev ramt af jordskælvet. Det har været vanskelige dage, som er blevet yderligere forværret af vejrforholdene i de seneste 48 timer.

Men efter sorgen og ødelæggelsen er tiden inde til praktiske forslag og genopbygning, tiden er inde til at genopbygge en fremtid for Abruzzoregionen. Vi beder de europæiske institutioner gøre deres del. Faktisk har Kommissionen allerede gennem næstformand Tajani givet en garanti, som kom meget hurtigt og forsikrer os om hans engagement i katastrofens umiddelbare kølvand.

Som Kommissionen selv har bekræftet i dag, må vi først og fremmest undersøge alle tilgængelige finansielle ressourcer, sikre en hurtig aktivering af Den Europæiske Solidaritetsfond i forbindelse med naturkatastrofer og derefter se på muligheden for fuldt ud at udnytte og omprogrammere Den Europæiske Socialfond og andre fællesskabsprogrammer til støtte for beskæftigelse og virksomheder. Vi ønsker dog navnlig muligheden for at indføre ekstraordinære lovgivningsforanstaltninger, skattelettelser, incitamenter og hjælp muligvis som en undtagelse til de aktuelle de minimis-bestemmelser. Der ville være tale om foranstaltninger godkendt af EU og gyldige i to-tre år, dvs. indtil katastrofesituationen og genopbygningen er afsluttet.

Vi er, som det er fremgået af dagens forhandlinger, alle enige om disse emner og mål, der er ingen uenighed. Jeg vil gerne slutte med at give udtryk for mine dybfølte tanker til ofrene, deres familier og de ramte mennesker, men som italiensk kvinde fra dette område er jeg navnlig stolt over endnu en gang at kunne sige tak for institutionernes, alle de politiske partiers og først og fremmest redningsholdenes, civilbeskyttelsens og Røde Kors' indsats. Jeg takker også alle de frivillige organisationer og individuelle borgere, som gjorde, hvad de kunne og ydede et personligt bidrag eller gav penge for at give udtryk for deres solidaritet og yde reel hjælp. De har været et ægte eksempel på effektivitet og menneskelighed.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, for Verts/ALE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance tilslutter sig alle de øvrige medlemmer, som har talt før mig, og giver udtryk for vores medfølelse, vores stærke solidaritetsfølelse og vores støtte til dem, der har lidt som følge af denne store tragedie, denne katastrofe, denne naturkatastrofe, som dog skyldtes en lang række ting, og jeg håber, at EU på en synlig måde vil være i stand til at yde et positivt bidrag til denne situation.

En ting kan ikke nægtes. Jordskælvet kunne have haft meget mindre alvorlige konsekvenser, tragedien skulle ikke have været så stor, for det står klart, at en lang række bygninger og huse er kollapset, og det burde de ikke have gjort. Der har været udvist forsømmelighed, der har været svindel, og der har været bedrag, og vi må fastslå, hvem de ansvarlige er, for dette er også en vigtig del af genopbygningen, som også er en moralsk genopbygning af Abruzzo, dets befolkning og vores land som helhed. Genopbygning bør være en mulighed for omfattende fornyelse inden for bæredygtig udvikling for de mennesker, der har vist os alle, at de ikke blot har stor værdighed, men også stort mod og et overvældende ønske om at starte på en frisk.

På nuværende tidspunkt er den mindst demagogiske, mest praktiske strategi, der vil gøre det muligt for Europa at gøre en hurtig indsats for at støtte nødforanstaltningerne og genopbygningen i Abruzzo, at se på regionens operative program 2007-2013, dvs. strukturfondene. Abruzzos operative program omfatter i øjeblikket 140 mio. EUR i europæisk medfinansiering af de samlede programudgifter på 345 mio. EUR, idet forskellen udgøres af national medfinansiering.

Vi er alle godt klar over, at et af de problemer, vi står over for, er Italiens organisering af medfinansieringen af de midler, som EU helt sikkert vil yde, og på dette punkt må vi parlamentsmedlemmer være yderst årvågne.

Som sagt må vi først og fremmest anmode om, at de øvrige europæiske midler, der allerede er planlagt for Abruzzo, f.eks. Socialfonden, tages op til fornyet behandling og omdirigeres til foranstaltninger og prioriteringer i forbindelse med genopbygningen. I denne forbindelse kan det operative program for Abruzzo omfatte omfordeling af strukturfondsmidler øremærket til andre italienske regioner, som nu er mere konkurrencedygtige. Vi ved, at Europa-Kommissionen er villig til at vurdere tilskuddene, og den samme mekanisme kan anvendes på andre medlemsstater.

Herefter må de italienske myndigheder, hovedsageligt regeringen med alle de berørte lokale organers samarbejde handle hurtigt for at beregne prisen på de direkte skader for at overholde tidsfristen den 15. juni 2009 for indsendelse af en ansøgning om midler inden for rammerne af Den Europæiske Solidaritetsfond. Støttebeløbet vil afhænge af skadernes omfang, men vil under alle omstændigheder ikke være højere end nogle få millioner euro. Denne fond eksisterer netop for at yde hurtig, effektiv og fleksibel økonomisk bistand, og derfor er det vigtigt, at de italienske myndigheder vurderer skadernes omfang, ellers vil det være vanskeligt at opnå finansiering.

De nationale myndigheder skal også arbejde på en låneansøgning til Den Europæiske Investeringsbank, så der kan ydes passende beløb til hurtig og bæredygtig genopbygning i regionen.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, for GUE/NGL-Gruppen.(IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Først kommer sorgen for så mange uskyldige ofre, så kommer en redningsindsats, der omfatter beredskab og genopbygning, hvor Italien gør sit bedste.

Europæisk bistand er vigtig, men vi har også brug for en europæisk ramme for at bidrage til at forebygge disse katastrofer, der ofte har mere end naturlige årsager. Vi har derfor behov for en forebyggelsesramme, et varslingssystem i forbindelse med naturkatastrofer, som et civilbeskyttelses- og forebyggelsesnetværk kan bygges på. Derudover har vi behov for en arealpolitik, der fastsætter garanterede standarder for arealudnyttelse, som respekterer dens balance og sikre byggestandarder.

Jordskælvet i Abruzzo omfatter også dette, og uden at ville være kontroversielle må vi undersøge, hvor hele ansvaret ligger, så vi kan undgå en gentagelse af disse alvorlige hændelser, og vi må først og fremmest fokusere på landindvinding frem for på nye nedrivningsarbejder. Derfor er det også yderst vigtigt, at jordrammedirektivet vedtages, hvorved der ydes strukturstøtte til en passende forvaltning af det europæiske areal, og de europæiske fonde bør omformuleres i overensstemmelse med en forsigtig arealpolitik, hvorved der skabes et sundt klima og gode jobs.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Hr. formand, hr. næstformand i Kommissionen! Vores italienske kolleger har med rette opfattet denne forhandling som en meget vigtig forhandling for deres land og har bedt om at få ordet, men det er også en forhandling for alle europæere. Vi er, når alt kommer til alt, et europæisk fællesskab. Vi er glade for at have de muligheder, som Solidaritetsfonden frembyder, og vi ønsker, at den anvendes på en så målrettet måde som muligt – herunder af den italienske regering og de regionale organer. Vi ønsker endnu en gang at give udtryk for vores medfølelse med de talrige ofre, og vi håber, at Europa er i stand til at bringe hjælp snarest muligt.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE).(IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil blot gerne henlede opmærksomheden på den medfølende reaktion på denne tragiske hændelse i hele Italien og i Europa. Når ting som disse sker, giver de os mulighed for at observere landets og Fællesskabets samhørighed, hvilket kun kan give anledning til et generelt håb om solidaritet og fred, herunder intern fred, som vi nyder i Europa.

Jeg vil også gerne sige, at vi utvetydigt, åbent og hurtigt må finde frem til dem, der er ansvarlige for dårligt byggearbejde, som forårsagede, at nabobygninger reagerede forskelligt. Endelig har der på sidelinjen været nogen diskussion om forudsigeligheden af jordskælv. Jeg vil ikke komme ind på det nu, men blot sige, at undersøgelser af radon tyder på, at en stigning i denne gasart går forud for jordskælv. Jeg mener, at Europa, som det sig hør og bør for enhver videnskabelig forskning, kan og bør anvende alle sine strukturer til at fremme yderligere undersøgelser heraf, fordi det, som det er videnskabens natur, kan bidrage til den rent hypotetiske mulighed for at forudsige sådanne ødelæggende hændelser.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. (EN) Hr. formand! Der er ingen tvivl om, at der er en stærk følelse af solidaritet i alle medlemsstaterne og i Kommissionen i forbindelse med dette frygtelige jordskælv. Der findes hjælpemekanismer, og Kommissionens tjenestegrene handlede øjeblikkeligt. Alt må gøres i tæt samarbejde med de italienske myndigheder. Sidste år havde vi den enorme katastrofe med skovbrande i Grækenland, og før det havde vi skovbrande i Portugal og oversvømmelser i Tyskland og Den Tjekkiske Republik. I alle disse tilfælde har EU givet udtryk for solidaritet og hjulpet så meget, som det har været i stand til. Det vil det også gøre i dette tilfælde.

Vi afventer først og fremmest beregningerne af skadernes omfang, og vi kan derefter beslutte, hvordan vi bedst udnytter Solidaritetsfonden. Kommissionen selv kan ikke iværksætte Solidaritetsfondens penge. Dette kan kun ske efter anmodning fra en medlemsstat og efter beregning af skadernes omfang.

Mange medlemmer har rejst spørgsmålet om omprogrammering af strukturfondene, og GD REGIO drøfter dette. Min kollega, Danuta Hübner, vil besøge området snart og drøfte konkrete muligheder. Vi er i stadig kontakt med civilbeskyttelsesafdelingen i Rom for at hjælpe og for at hjælpe med udarbejdelsen af ansøgningen til Solidaritetsfonden, så der er ingen tvivl om, at Kommissionen vil gøre, hvad den kan for at hjælpe ofrene for denne katastrofe.

Hvad angår sikre byggestandarder findes sådanne standarder, men spørgsmålet er, hvor nøje disse standarder følges i medlemsstaterne. Standarderne findes helt klart. De findes i direktiver og de findes også i national lovgivning.

Vores civilbeskyttelsesmekanisme, hvis centrale del er et overvågnings- og informationscenter, der er bemandet 24 timer i døgnet, vil samarbejde med medlemsstaterne om forebyggelse af katastrofer og også om at rette op på konsekvenserne af katastrofer.

Jeg vil gerne endnu en gang på Kommissionens vegne kondolere. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at hjælpe befolkningen i dette katastrofeområde.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – For at afslutte denne forhandling vil jeg personligt og på vegne af Europa-Parlamentets Præsidium benytte lejligheden til endnu en gang at udtrykke min medfølelse med og sympati for ofrene og de berørte familier og naturligvis love al muligt støtte til befolkningen i den hårdt ramte region.

Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik