Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

10. Zemestrīce Abruco reģionā Itālijā (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. - Nākamais punkts ir Komisijas deklarācija par zemestrīci Abruco reģionā Itālijā.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. − Priekšsēdētāja kungs, Komisija izsaka savu līdzjūtību visām ģimenēm, kuras ir zaudējušas savus mīļos cilvēkus nesenajā zemestrīcē Itālijā.

Komisijai ir bijis ciešs kontakts ar Itālija civilās aizsardzības iestādēm kopš pirmajām stundām pēc zemestrīces. Dalībvalstis uzsāka piedāvāt palīdzību ar Kopienas Civilās aizsardzības mehānisma starpniecību ļoti agrīnā katastrofas stadijā.

Lai gan zemestrīce bija ļoti spēcīga un izsauca lielus postījumus, valsts resursi spēja nodrošināt neatliekamo katastrofas seku likvidēšanu.

Tomēr 10. aprīlī Itālija pieprasīja tehniskos ekspertus, kas varētu dot atbalstu valstij, analizējot zemestrīcē bojāto ēku stabilitāti. Tika izveidota komanda, kurā bija astoņi valsts un Komisijas eksperti. Komanda tika nogādāta zemestrīces vietā 18. aprīlī. Papildus ēku stabilitātes vērtējumam komanda dos ieteikumus par risinājumiem attiecībā uz bojātajām ēkām.

Komisija pašlaik sadarbojas ar Itālijas iestādēm, lai konkretizētu citas ES atbalsta iespējas. Viena no šādām iespējām var būt ES Solidaritātes fonda izmantošana vai struktūrfondu un lauku attīstības fondu pārskatīšana.

Šī zemestrīce ir traģisks atgādinājums, ka dabas katastrofas ir pastāvīgs drauds visām dalībvalstīm. Pēdējos desmit gados zemestrīces, karstuma viļņi, plūdi un vētras ir nogalinājušas daudzus cilvēkus Eiropā un sagrāvušas dārgas infrastruktūras un vērtīgas dabas teritorijas.

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāapvieno spēki, lai novērstu katastrofas un to radītās sekas un nodrošinātu ātru un efektīvu rīcību lielu katastrofu gadījumos. Pieredze ir pierādījusi, ka ir jāizvēlas integrēta un uz daudziem apdraudējumiem orientēta pieeja, lai attīstītu efektīvus pasākumus gan novēršanā, gan tiešā katastrofu seku likvidēšanā, kā norādīts Komisijas 2008. gada marta paziņojumā par Savienības katastrofu seku likvidēšanas jaudu palielināšanu.

Turklāt 2009. gada februārī Komisija pieņēma Kopienas pieeju dabas un cilvēka izraisītu katastrofu novēršanai, kas raksturo stāvokli un bruģē ceļu Komisijas nākamajām iniciatīvām. Tas iesaka uzlabot pašreiz pieejamo novēršanas instrumentu saskaņotību un tos papildināt, tādējādi palielinot ES rīcības pievienoto vērtību.

Komisija atzinīgi vērtētu Eiropas Parlamenta vērtējumu par šajā svarīgajā paziņojumā ierosināto pieeju. Turklāt, pateicoties ES ātrās reaģēšanas spēju sagatavošanas darbībām, ko Eiropas Parlaments paredzēja 2008. un 2009. gada budžetā, Komisija kopā ar dalībvalstīm pārbauda veidus, kā uzlabot ES vispārējo neatliekamās seku likvidēšanas jaudu. Kopumā šīs iniciatīvas dod ieguldījumu īstas Eiropas katastrofu vadības politikas izveidē dažādu kategoriju katastrofām.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. - Paldies, Kallas kungs! Ļaujiet man izmantot šo iespēju un sveikt Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Tajani kungu, un, lai man nepārmestu nevērību vai iejūtības trūkumu, es vēlos atgādināt jums, ka mēs jau vakar noturējām minūtes klusuma brīdi, pieminot katastrofas upurus.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, PPE-DE grupas vārdā. - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, no 2002. līdz 2007. gadam zemestrīces bija ceturtās biežākās dabas katastrofas Eiropas Savienībā. Pēc šīs beidzamās un par nožēlu visnopietnākās traģēdijas Abruco reģionā mums jāapvienojas, lai stātos pretī šiem briesmīgajiem notikumiem, kas ir kopīgi daudzām Savienības valstīm.

Pašlaik mums ir Eiropas Solidaritātes fonds un Kopienas Civilās aizsardzības mehānisms: divi instrumenti, kas ir ļoti svarīgi, tomēr vēl arvien nepietiekami tādai teritorijai kā Eiropa, kurā ir zemestrīču risks. Abruco zemestrīču gadījumā notiek darbs pie Solidaritātes fonda pieejamības piemērošanas sagrauto teritoriju atjaunošanai. Summa varētu sasniegt EUR 500 miljoni, kā presei teica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajani. Vēl nav bijis iespējams aprēķināt šīs zemestrīces radītā postījuma apjomu skaitļos: Abruco reģionam ir vajadzīga steidzama un būtiska intervence, ko Itālijas valdība ir vadījusi ātri un pamatīgi uzreiz dažas minūtes pēc zemestrīces.

Šai darbībai tomēr ir vajadzīga Eiropas koordinācija, ievērojot valsts un vietējo kompetenci. 2007. gada 14. novembrī Parlaments pats vienbalsīgi pieņēma rezolūciju par zemestrīču reģionālo ietekmi attiecībā uz šāda veida traģisku notikumu radītā postījuma novēršanu un vadību. Šim dokumentam ir jākalpo par sākuma punktu koordinētai Eiropas politikai šajā lietā, kā tas ir teikts Vakalis kunga rakstiski iesniegtajā jautājumā, ko parakstījuši aptuveni 50 Parlamenta deputāti. Tāpēc mēs ceram, ka Eiropas Komisija pārņems idejas, kas izteiktas šajā rezolūcijā un piemēros tās, lai radītu Eiropas darba plānu zemestrīču novēršanai un vadībai.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, PSE grupas vārdā. - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es vēlos vēlreiz izteikt līdzjūtību Itālijas parlamenta deputātu vārdā un visu Eiropas Parlamenta Sociālistu grupas locekļu vārdā upuru ģimenēm, Abruco reģionam un tā pilsoņiem un Itālijai. Es vēlos arī teikt, ka mūsu grupa, kas kopš paša sākuma ir bijusi tuva tautai, kas saņēmusi tik traģisku triecienu, sūtīs uz Abruco reģionu delegāciju mūsu priekšsēdētāja Schulz kunga vadībā. Skaitļi ir biedējoši: Albertini kunga sacītais ir taisnība, nav vēl galīgais skaits zināms, bet mēs tomēr varam teikt, ka ir bijis aptuveni 300 nāves gadījumu. Tā ir traģēdija. 50 000 evakuēto, tūkstošiem sagrautu māju, simtiem izpostītu sabiedrisku celtņu, arī skolu, un izcils kultūras, arhitektūras un mākslas mantojums ir gruvešos.

Kā teica Itālijas Republikas prezidents Giorgio Napolitano, sākās tūlītēja un efektīva atbildes reakcija uz notikumiem Tā bija valsts reakcija, bet piedalījās arī nevalstiskais sektors, pasaule, brīvprātīgie, Itālijas un citas kopienas, provinces, reģioni, Sarkanais Krusts un ugunsdzēsības dienests: tas patiešām bija ārkārtīgs solidaritātes apliecinājums. Varbūt Itālijas valdība — patiesībā nepievērsiet uzmanību tam „varbūt” — Itālijas valdība būtu labi darījusi, ja būtu ņēmusi vērā ieteikumu apvienot referendumu ar Eiropas vēlēšanām un administratīvajām vēlēšanām, lai ietaupītu vairākus simtus miljonu, kurus būtu varējuši izdot, palīdzot zemestrīcē cietušajiem.

Ir konkrētas atbildes, kas ir jādod Eiropai: pirmkārt, tai ir jāaktivizē Solidaritātes fonds; mēs runājām ar priekšsēdētāja vietnieku Tajani kungu par to tikai dažas stundas pēc traģiskajiem notikumiem. Otrkārt, tai ir jāpārskata struktūrfondi, un, treškārt, komisāri, ir jāizlieto neizmantotie fondi no iepriekšējiem un jaunajiem plānošanas periodiem. Ceturtkārt, ir jāgroza kohēzijas politikas un struktūrfondu noteikumi attiecībā uz atkārtošanas iespēju saistībā ar I uzdevumu, proti, neizdevīgos, atpalikušos reģionos, reģionos, kuros sevišķi nopietnu dabas apstākļu dēļ esam piedzīvojuši IKP jeb bagātības kritumu zem 75 % no vidējā rādītāja Kopienā.. Tādējādi mēs negribam tiesību aktu ad hoc Abruco reģionam, bet tiesību aktu, kas ir piemērojams katram reģionam, kas var nokļūt šādā stāvoklī. Piektkārt, mums kopā ar Komisiju ir jāatrod iespēja samazināt nodokļus par ekonomiskām darbībām un būvdarbiem, kas, kā mēs ceram, atsāksies atkal Abruco reģionā. Visbeidzot, es aicinu īstenot direktīvu par celtniecības materiāliem, kuru Parlaments nesen atjaunināja un uzlaboja.

Noslēdzot, tādai traģēdijai kā šī nav vajadzīga retorika, drīzāk tai ir vajadzīga efektīva, taustāma atbildes reakcija, kā arī ciešs skats, lai nodrošinātu, ka zemestrīces gruveši nekļūst par tālākas peļņas gūšanas un nelegālu darbību vietu, kas piepilda kabatas krimināliem grupējumiem. Mums jābūt modriem un jāpieliek vislielākās pūles: mums visiem ir jāstrādā tā, lai ar mūsu palīdzību mūsu draugi Abruco reģionā var atkal smaidīt.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, ALDE grupas vārdā. - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, briesmīga traģēdija manā valstī ir skārusi svarīgo centrālo reģionu Abruco un Akvilas pilsētu. Tā ir bijusi katastrofa, kas ietekmējusi cilvēku dzīvi, arī jaunu cilvēku dzīvi, tā ir satriekusi mūsu namus, mūsu mājas, baznīcas, mūsu svētvietas, pieminekļus, mūsu kultūru, uzņēmumus, mūsu darbavietas, universitātes, mūsu mācību centrus un ir atstājusi aiz sevis lielu postažu.

Mēs visi esam pulcējušies pie šiem cilvēkiem, un mēs varam tagad teikt šādi: pirmkārt, viņi ir reaģējuši ar lielu cieņu par spīti tam, ka viņi ir cietuši tik dziļi personiski un tik praktiski, zaudējot savas vislielākās vērtības, piemēram, mājas — un kā mēs zinām, māja ir centrālā vērtība itāļu kultūrā — tomēr šie ļaudis ir reaģējuši ar cieņu un grib sākt dzīvi no jauna, atjaunojot to, kas viņiem bija, viņu pašu kopienas, vietās, kas pārstāv viņu kopienu, un saskaņā ar tradīciju un pēctecību. Man nāk atmiņā universitātes lielā nozīme un mazie un vidējie uzņēmumi šajā reģionā, kas pašlaik pārdzīvo lielas ekonomiskas grūtības un nevar atlabt.

Man jāsaka arī, ka ir bijusi neparasta spēku saliedēšana no iestāžu puses. valdība, Parlaments, visi opozīcijas spēki, kā arī vairākums, kas ar lielu gudrību un atbildību uzskata, ka darbs ir jādara pilnīgas vienprātības garā: vietējās iestādes, brīvprātīgie, civilā aizsardzība, tūkstošiem un tūkstošiem jaunu cilvēku un pieaugušo, kas devās uz Abruco un pārstāv sociālas grupas, apvienības un katoļu kopienu, ikviens ir devis ieguldījumu. Pat tie, kuri nedevās turp, ir darījuši kaut ko: ekonomikas, kultūras jomā, visas mūsu valsts kultūras, sociālās un ekonomikas jomas tiek mobilizētas, kas ir ļoti svarīgi.

Tomēr būs svarīgi to atcerēties, kā teica Pitella kungs, kad būs jāsāk rekonstrukcija, jo papildus šiem traģēdijas pozitīvajiem aspektiem, mūsu celtniecības metožu strukturālais vājums ir nācis gaismā, un es uzskatu, ka šeit kopā ar aicinājumu pēc taisnīguma ir jābūt apņēmībai atzīt nepadarīto un sākt rekonstrukciju.

Vienu vārdu par Eiropu, priekšsēdētāja kungs: kad notika katastrofa, Eiropa bija klāt, tāpat kā tas būs nākotnē saistībā ar fondiem un citām darbībām, par ko jau tika runāts. Es vēlētos, lai klātbūtne būtu arī redzama, lai Eiropa tiktu atpazīta ne tikai naudā, kas ierodas, bet arī sejās un iestādēs. Es ierosinu, lai Parlamenta apvienota delegācija apmeklē reģionu bez ārišķības, bez publicitātes, bet lai teiktu, ka Eiropa sastāv no iestādēm un cilvēkiem un ka šīs iestādes un cilvēki grib atbalstīt un turpināt atbalstīt Akvilu, Abruco un arī manu valsti, kura ir tikusi tik smagi izpostīta.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli , UEN grupas vārdā. - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, arī es gribu pateikties Kopienas iestādēm par atbalstu, ko tās ir izrādījušas Itālijai un cilvēkiem, kuri cietuši zemestrīcē. Šīs ir bijušas grūtas dienas, ko vēl vairāk apgrūtināja laika apstākļi pēdējās 48 stundās.

Bet pēc posta un bēdām nāk laiks praktiskiem priekšlikumiem un rekonstrukcijai, laiks atjaunot nākotni Abruco reģionam. Mēs lūdzam Eiropas iestādes darīt savu daļu, faktiski Komisija jau ir devusi garantiju ar priekšsēdētāja vietnieka Tajani starpniecību, kas ļoti skaidri pārliecināja mūs par viņa apņēmību nekavējoties iesaistīties katastrofas seku likvidācijā.

Kā Komisija pati šodien apstiprināja, vispirms mums ir jāapzina visi pieejamie finanšu resursi, jāgarantē strauja Eiropas Solidaritātes fonda aktivizēšana dabas katastrofām un tad jāizskata iespēja pilnībā izmantot un pārplānot Eiropas Sociālo fondu un citas Kopienas programmas, lai atbalstītu nodarbinātību un uzņēmumus. Tomēr mēs sevišķi prasām iespēju ieviest ārkārtas likumdošanas pasākumus, nodokļu pārtraukumus, stimulus un palīdzību, iespējams, kā izņēmumu pašreizējiem de minimis noteikumiem. Tie būtu pasākumi, kurus atļāvusi Eiropas Savienība, un tie būtu spēkā divus vai trīs gadus, tas nozīmē līdz neatliekamās palīdzības un rekonstrukcijas beigām.

Par šiem tematiem un mērķiem mēs visi esam vienisprātis, kā šodienas debates ir jau parādījušas, te nav šķelšanās. Arī es vēlos noslēgt runu ar sirsnīgām domām par upuriem, viņu ģimenēm un cietušajiem, bet man ir īpašs gods kā itālietei no tā apgabala izteikt īpašu pateicību vēlreiz par pūlēm, ko ir pielikušas iestādes, visas politiskās partijas un par visiem vairāk glābšanas komandas, civilā aizsardzība un Sarkanais Krusts. Arī es pateicos visām brīvprātīgo organizācijām un individuāliem pilsoņiem, kas darīja, ko varēja, un deva personīgus ieguldījumus vai deva naudu, paužot savu solidaritāti un sniedzot reālu palīdzību, viņi patiesi ir izcils efektivitātes un cilvēciskuma piemērs.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, Verts/ALE grupas vārdā. - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa pievienojas visiem deputātiem, kas runāja pirms manis un izteica līdzjūtību, mūsu stingro solidaritātes izjūtu un mūsu atbalstu tiem, kuri ir cietuši šajā lielajā traģēdijā, šajā katastrofā, šajā dabas notikumā, kuru tomēr izraisīja dažādu apstākļu kopums, un es patiešām ceru, ka šajā situācijā Eiropas Savienība spēs dot pozitīvu ieguldījumu uzskatāmā veidā.

Ir kaut kas, ko nevar noliegt: šīs zemestrīces ietekme būtu varējusi būt mazāka, traģēdijai nebūtu vajadzējis būt tik lielai, jo ir skaidrs, ka ēkas un mājas ir sagruvušas veselām rindām, un tam nevajadzēja tā notikt. Ir bijusi pieļauta paviršība, ir bijusi krāpšana un ir bijusi maldināšana, un mums ir jānosaka, kurš ir vainīgs, jo arī tā ir būtiska pārbūves daļa, kas ir arī Abruco, tās cilvēku un kopumā mūsu valsts morāla pārbūve. Pārbūvei ir jādod iespēja milzīgiem jauninājumiem ilgtspējīgā attīstībā to cilvēku labā, kuri ir pierādījuši, ka viņiem ir ne tikai liela cieņa, bet arī liela drosme un nepārvarama vēlēšanās sākt visu no jauna.

Šajā brīdī vismazāk demagoģiskā, vispraktiskākā pieeja, kas ļaus Eiropai strauji rīkoties, lai atbalstītu neatliekamās palīdzības centienus un pārbūvi Abruco reģionā, ir pārskatīt reģiona 2007-2013. gada rīcības programmu, tas ir, struktūrfondus. Abruco rīcības programma pašlaik paredz EUR 140 miljonus Eiropas līdzfinansējuma programmā, kuras kopējās izmaksas ir EUR 345 miljoni, starpību sedzot no valsts līdzfinansējuma.

Mēs labi zinām, ka viena no problēmām, ar kuru mums jāsakaras, ir Itālijas līdzfinansējuma organizēšana fondiem, ko Eiropas Savienība ir gatava piešķirt, un šajā punktā mums, deputātiem, ir jābūt sevišķi modriem.

Kā es teicu, pirmkārt un galvenokārt, mums ir jālūdz, lai citi Eiropas fondi, kas jau ir ieplānoti Abruco reģionam, tādi kā Sociālais fonds, tiktu pārskatīti un pārvirzīti pasākumiem un prioritātēm, kuras kalpo pārbūvei. Šajā sakarā Abruco darba plānā varētu iekļaut citiem Itālijas reģioniem, kuri tagad ir konkurēt spējīgāki, paredzēto struktūrfondu resursu piešķīrumu izlietošanu. Mēs zinām, ka Eiropas Komisija grib izvērtēt piešķīrumus, un tas pats mehānisms var tik izmantots citām dalībvalstīm.

Pēc tam Itālijas iestādēm, bet vispirmām kārtām valdībai, sadarbībā ar visām attiecīgajām vietējām iestādēm ir ātri jārīkojas, lai aprēķinātu tiešo zaudējumu izmaksas, lai ievērotu termiņu 2009. gada 15. jūnijā iesnieguma iesūtīšanai par līdzekļu piešķiršanu Eiropas Solidaritātes fonda sistēmā. Piešķirtā atbalsta apjoms būs atkarīgs no ciestajiem postījumiem, bet nekādā gadījumā nebūs lielāks par dažiem miljoniem eiro. Šis fonds pastāv tieši tādēļ, lai sniegtu ātru, efektīvu un elastīgu ekonomisku palīdzību, tāpēc ir svarīgi, lai Itālijas iestādes izsaka skaitļos šo postījumu, citādi būs grūti saņemt finansējumu.

Valsts iestādēm arī ir jāsāk strādāt pie aizdevuma pieprasījuma Eiropas Investīcijas bankā, lai varētu tikt piešķirtas atbilstošas summas ātrai un ilgtspējīgai pārbūvei šajā reģionā.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, GUE/NGL grupas vārdā. - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms ir skumjas par tik daudziem nevainīgiem upuriem, tad apņēmības pilnas pūles glābt, pāreja pie seku likvidēšanas un pārbūves, kurā Itālija iegulda visus savus spēkus.

Eiropas palīdzība ir svarīga, bet mums ir vajadzīga arī Eiropas struktūra, lai palīdzētu novērst šādas katastrofas, kurām bieži ir ne tikai dabiski cēloņi vien, mums tāpēc ir vajadzīga novēršanas struktūra, dabas katastrofu brīdināšanas sistēma, uz kuras pamata veidot civilās aizsardzības un novēršanas tīklu. Turklāt mums ir vajadzīga zemes politika, kas sniedz garantētus standartus par zemes izmantošanu, ievērojot tās līdzsvaru, kā arī drošus celtniecības standartus.

Abruco zemestrīce saistās arī ar to, un bez vēlēšanās ielaisties strīdos mums ir jāizmeklē visas saistības, lai varam izvairīties no šādu nopietnu gadījumu atkārtošanās, un galvenais, mums ir jākoncentrējas drīzāk uz zemes meliorāciju nekā uz jauniem nojaukšanas darbiem. Šī iemesla dēļ arī ir sevišķi svarīgi, lai tiktu pieņemta Augsnes pamatnostādņu direktīva, kura dotu strukturālu atbalstu Eiropas zemes pienācīgai pārvaldībai, un ir jāpārformulē Eiropas fondi saskaņā ar piesardzīgu zemes politiku, tādējādi radot veselīgu vidi un labas darbavietas.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāja vietniek, mūsu kolēģi Itālijas deputāti ir pareizi uzlūkojuši šīs debates par viņu valstij ļoti svarīgām debatēm un ir prasījuši vārdu, bet tās ir arī debates visiem eiropiešiem. Galu galā mēs esam Eiropas kopiena. Mēs priecājamies, ka mums ir iespējas, ko dod Solidaritātes fonds, un mēs vēlētos, lai tā izlietojums būtu tik mērķtiecīgs, cik vien iespējams — arī no Itālijas valdības un reģionālo iestāžu puses. Mēs vēlamies vēlreiz izteikt savu līdzjūtību daudzajiem upuriem, un mēs ceram, ka Eiropa spēs palīdzēt glābšanas darbos tik drīz, cik vien iespējams.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE). - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es vienkārši vēlos pievērst uzmanību līdzjūtīgajai atbildes reakcijai uz šo traģisko notikumu visā Itālijā un arī Eiropā. Kad notiek kaut kas tāds, tas ļauj mums ievērot valsts un Kopienas kohēziju, kas vienīgā var stiprināt cerību par vispārēju solidaritāti un mieru, arī iekšējo mieru, ko mēs baudām Eiropā.

Es vēlos arī teikt, ka mums bez šaubīšanās, atklāti un nekavējoties ir jānodarbojas ar tiem, kuri ir atbildīgi par slikti veikto celtniecības darbu, kas lika blakus esošām ēkām dažādi reaģēt. Visbeidzot, no malas ir dzirdēti vairāki apgalvojumi par zemestrīču prognozējamību, es tagad neiedziļināšos tajā, bet vienkārši teikšu, ka radona pētījumi norāda, ka pirms zemestrīcēm ir novērota šīs gāzes daudzuma palielināšanās. Tāpēc es domāju, ka tāpat kā attiecībā uz ikvienu zinātnisku pētījumu Eiropa var un tai jāizmanto visas savas struktūras, lai mudinātu turpmākus pētījumus šajā jomā, jo, kā mēdz notikt dabaszinātnēs, tie var dot ieguldījumu tīri hipotētiskajai iespējamībai prognozēt postošus notikumus.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. − Priekšsēdētāja kungs, nav šaubu, ka visās dalībvalstīs, kā arī Komisijā valda spēcīgas solidaritātes jūtas attiecībā uz šo briesmīgo zemestrīci. Ir mehānismi, kā sniegt palīdzību, un Komisijas dienesti rīkojās nekavējoties. Viss ir jādara ciešā sadarbībā ar Itālijas iestādēm. Pagājušajā gadā mums bija milzīga katastrofa, kad dega meži Grieķijā, un pirms tam meži dega Portugālē un bija plūdi Vācijā un Čehijas Republikā. Visos šajos gadījumos Eiropas Savienība pauda solidaritāti un palīdzēja tik, cik bija tās spēkos. Tā rīkosies tāpat arī šajā gadījumā.

Vispirms mēs gaidām aprēķinu par postījumu lielumu un tad mēs varēsim izlemt, kā vislabāk izmantot Solidaritātes fondu. Komisija pati nevar izsniegt Solidaritātes fonda naudu, to var izdarīt vienīgi pēc dalībvalsts lūguma saņemšanas un pēc postījumu lieluma aprēķināšanas.

Daudzi deputāti izvirzīja jautājumu par struktūrfondu pārplānošanu, un Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts to apspriež. Mana kolēģe Danuta Hübner drīz apmeklēs šo teritoriju un apspriedīs konkrētas iespējas. Mēs uzturam nepārtrauktus sakarus ar civilās aizsardzības departamentu Romā, lai palīdzētu un arī lai palīdzētu sagatavoties Solidaritātes fonda izlietošanai, tāpēc nav šaubu, ka Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu šīs katastrofas upuriem.

Attiecībā uz drošiem būvniecības standartiem, tādi ir, bet jautājums ir par to, cik cieši šie standarti tiek ievēroti dalībvalstīs. Standarti noteikti ir atrodami: tie atrodas direktīvās, un tie atrodas arī valsts tiesību aktos.

Mūsu civilās aizsardzības mehānisms, kura pamatā ir vadības un informācijas centrs, kas strādā 24 stundas diennaktī, sadarbosies ar dalībvalstīm katastrofu novēršanā un katastrofu seku likvidēšanā.

Vēlreiz Komisijas vārdā es apliecinu mūsu līdzjūtību. Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu cilvēkiem šajā katastrofas teritorijā.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. Noslēdzot šīs debates, es personīgi un arī Eiropas Parlamenta Prezidija vārdā izmantoju šo iespēju vēlreiz apliecināt savu līdzjūtību un nožēlu par upuriem un viņu ģimenēm, kas ir cietušas, un, protams, solīt atbalstīt visos iespējamos veidos tik smagi cietušā reģiona cilvēkus.

Debates tiek slēgtas.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika