Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0210/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0276

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

12. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) - Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач - Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен) (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е общото разискване относно:

– препоръката за второ четене от комисията по транспорт и туризъм относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (Докладчик: Mathieu Grosch) (A6-0215/2009),

– препоръката за второ четене от комисията по транспорт и туризъм относно общата позиция, приета от Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (96/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău) (A6-0210/2009), и

– препоръката за второ четене от комисията по транспорт и туризъм относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен) (11788/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (Докладчик: Mathieu Grosch) (A6-0211/2009).

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, докладчик.(DE) Г-н председател, ще приема, че това е общо разискване относно трите доклада, които са част от пакета за пътищата.

Бих искал да благодаря на Съвета, както и на служителите в Комисията. Работата, която свършихме през последните две години, донесе добри резултати.

Автомобилният превоз на товари в рамките на европейския регион възлиза на около 75 % от транспорта като цяло и осигурява работа на два милиона души. Бяха поискани определени нови мерки с оглед на отварянето на пазара за 25 страни, планирано за месец май 2009 г. Предложенията на Комисията следваха същата линия.

Що се отнася до доклада на моята колега г-жа Ţicău – на която, както и на всички докладчици по пакета за пътищата, също бих искал да благодаря за конструктивното сътрудничество – важното е, че в тази област се определят някои ясни насоки по отношение на превозвачите. В цяла Европа те трябва да доказват своята благонадеждност и освен това трябва да имат стабилна финансова структура. Ръководителите на транспортната дейност следва да са в състояние да покажат или дългогодишен опит, или високо равнище на обучение. Сериозни нарушения биха могли да доведат до загубата на тази благонадеждност, което означава също така, че от държавите-членки ще се очаква да продължат да извършват проверки и да наказват при нарушения, дори и след влизането в сила на регламента Това често липсва в транспортния сектор като цяло.

Повече от половината от измененията, предложени от Парламента, бяха приети. Днес няма да обръщам внимание на всяко едно от тях, но бих искал да изтъкна един много важен за мен резултат от неофициалния тристранен диалог, а именно борбата с дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия. Те водят до изкривяване на конкуренцията и вредят на националните предприятия. Предотвратяването на този тип установяване означава предотвратяване на социалния и фискалния дъмпинг, което, само по себе си, също беше една от целите на пакета за пътищата.

По въпроса за достъпа до пазара на автобусните превози и автомобилните превози на това – по-специално на автобусните – разискванията относно регламента в голяма степен бяха свързани с правилото за 12 дни, тъй като много бързо беше постигнато съгласие по останалите точки. Повторното въвеждане на възможността за използване на седмичен период на почивка след 12 дни не e компромис по отношение на безопасността. Всекидневните периоди на управление и почивка трябва да бъдат спазвани и при подобни пътувания водачите никога няма да надхвърлят позволеното на ден време на управление. Освен това въпросните 12-дневни пътувания помагат за европейската интеграция и за много хора са доста икономичен начин да отидат на почивка.

Обсъждането относно достъпа до пазара беше едно от най-интензивните по отношение на превоза на товари, и в тази област Парламентът не постигна всичко, към което се стремеше. Все пак постигнахме компромис, и то добър. Струва ми се, че, особено по отношение на каботажа (три операции в рамките на седем дни) настоящият компромис е добра изходна позиция. Крайната цел е да бъдат регулирани услугите в трети държави и в краткосрочен план пазарът на каботаж следва да бъде отворен. Очакваме предложения от Комисията по този въпрос, тъй като каботажът следва да служи и за избягване на празни курсове. Не искаме обаче и налагането на временни ограничения в тази област да се тълкува като протекционизъм. Точно в този момент, когато социалното и данъчното хармонизиране в транспортния сектор изобщо не дават резултат, е много добра идея да бъдат наложени ограничения на каботажа, за да се избегне нелоялна конкуренция. Дори не трябва да чакаме две години, за да приложим този регламент. Шест месеца за каботажа и правилото за 12 дни следва да са достатъчни.

Също така бих искал да получа ясен отговор от Комисията на въпроса, дали държавите, които вече са отворили своите пазари на каботаж съгласно член 306 от Договора, няма да бъдат възпрепятствани да продължат да правят това в съответствие с този регламент. Надявам се, че Комисията днес ще направи ясно изявление относно по-нататъшното отваряне на пазарите на каботаж и по член 306.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, докладчик.(RO) Г-н председател, г-н член на Комисията, бих предпочела да използвам пет минути за встъпителните си думи и да оставя една минута за моите заключения.

Проектът на регламент определя условията по отношение на установяване, репутация, финансова стабилност и професионални умения, които трябва да изпълнява една личност, за да й бъде разрешено да упражнява професията на автомобилен превозвач. В регламента, който обсъждаме, също така се посочват условията, съобразно които едно дружество може да назначи ръководител на транспортната дейност; по-строги правила за издаване на разрешение и процедури за надзор; регулиране на електронни регистри и защита на електронните данни; засегнат е въпросът за санкциите при неспазване на регламента и се въвежда система за взаимно признаване на дипломи и предходни права.

По време на първото четене, което завърши с гласуване на пленарна сесия през месец май миналата година, Парламентът настоя ръководителят на транспортната дейност да е наистина договорно обвързан с дружеството и наложи горна граница на броя превозни средства, които може да управлява един ръководител.

Бяха внесени за разглеждане и изменения, имащи за цел укрепване на изискванията дружеството да е установено за постоянно на едно място. Дружеството може да загуби добрата си репутация поради участие в трафик на хора или наркотици.

Парламентът състави списък на сериозните нарушения, водещи до изключване от професията, като в същото време премахна разпоредби, свързани с дребни нарушения. Застраховката беше приета като доказателство за финансова стабилност, а коефициентът за бърза ликвидност отпадна.

Задължителният писмен изпит, полаган в държавата на местопребиваване, се запази като изискване за упражняване на професията с възможност за освобождаване при 10 години практика без прекъсване.

В крайна сметка предишните права бяха премахнати и беше отправено искане към Комисията да докладва за възможното въздействие, в случай че в обхвата на регламента бъдат включени търговските превози, извършвани с превозни средства с подходящ дизайн и оборудване, проектирани за превоз на най-много девет лица, в това число водача.

Общата позиция прие като цяло или по същество 70 от общо 113-те изменения на Парламента. Това включва измененията относно дребните нарушения, определението за отношенията между дружествата и ръководителите на транспортната дейност; правото на обжалване на онези, които са предмет на вземане на решение за упражняване на дейност като ръководител на транспортната дейност, взаимното признаване на удостоверения, предходните права, обмена на информация между компетентните органи и определянето на трафика с хора или наркотици като основание за изключване от професията.

По отношение на регистрите както Парламентът, така и Съветът са съгласни да се прилага поетапен подход. Всъщност Комисията ще определи структурата на данните за националните електронни регистри до края на 2009 г., но двете институции предложиха различни графици за прилагането, като Съветът поиска по-дълъг период от време.

Имаше и други въпроси, по които първоначалната позиция на Съвета беше различна от тази на Парламента, но след дълги плодотворни преговори беше постигнат компромис, приемлив и за двете институции.

В резултат на това Парламентът прие по-гъвкав график за прилагане и взаимно свързване на националните електронни регистри (31 декември 2012 г.). Беше постигнато съгласие за това, че сериозните нарушения ще бъдат включени в националните електронни регистри едва след 2015 г., ограничението за периода на валидност на разрешенията за упражняване на професията автомобилен превозвач ще бъде премахнато, изпитът ще остане в държавата-членка на местопребиваване, структурата на електронните регистри ще включва публичен и поверителен раздел, препратките в съдържанието на регламента към ограничаването на лицензите за достъп до пазара на пътни превози ще бъдат премахнати, като на практика всички препратки към лицензите за достъп до пазара на пътни превози се съдържат само в двата регламента, по които докладчик е г-н Grosch.

Очаквам с интерес коментарите на моите колеги. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Павел Свобода, председател на Съвета. – (CS) Госпожи и господа, на днешното разискване замествам моя колега от правителството, министъра на транспорта Петър Бендъл, на когото неочаквано се наложи да остане в Прага.

Бих искал да ви благодаря за това, че ми предоставихте възможността да се обърна към вас преди утрешното гласуване на пакета за пътния транспорт. За чешкото председателство завършването на този сбор от правни регламенти е от голямо значение. Пакетът е важен заради необходимостта от ясен и хармонизиран подход спрямо съществуващата система за каботаж, вместо различните подходи в отделните държави-членки, както и от достъп до пазара за автомобилните превозвачи.

С помощта и подкрепата на докладчиците председателството постигна успех по отношение на този важен сбор от правни регламенти. Знам, че всички работихме усилено за постигането на този резултат и всеки от нас трябваше да направи определени компромиси. Всички показаха конструктивен подход при преговорите, за да бъде постигнато одобрение на второ четене.

Основните точки, които възникнаха в резултат на нашите обсъждания, могат да бъдат обобщени по следния начин: по-подробно формулиране на правилата за каботаж, възможността водачите, участващи в еднократни услуги по случаен международен превоз на пътници, да работят 12 последователни дни и по-строг контрол спрямо транспортните дружества. Сега секторът на пътните превози ще разполага с набор от опростени правила и механизми за контрол по отношение на каботажа, както и уеднаквени и приложими разпоредби за достъп до пазарите на транспорт. Ще има и ясни правила, възпрепятстващи злоупотребите и помагащи да се гарантира лоялната конкуренция, по-голямата ефективност и по-добрия контрол в този сектор.

Компромисът относно каботажа ще допринесе значително за създаването на по-прозрачен, по-ефективен и по-безопасен пазар на пътни превози на товари. Той ще допринесе за още подобрения на пазара на пътни превози на товари, като в същото време ще създаде по-справедлива и по-прозрачна рамка за целия сектор на пътни превози на товари. Той ще намали броя на пътуванията с ненатоварени превозни средства по пътищата на ЕС, с което ще допринесе за по-малко емисии на въглероден диоксид. Компромисът също така предполага, че държавите-членки ще използват подходящи механизми за безопасност, за да се предотвратяват нарушения, предизвикани от каботаж на пазара на пътни превози на товари. Новите правила относно каботажа ще влязат в сила шест месеца след публикуването на регламента в Официален вестник. През 2013 г. Европейската комисия ще разгледа и възможността за предприемане на нови стъпки, свързани с отварянето на пазара на пътни превози на товари и либерализирането на каботажа.

Аз категорично считам, че новата правна рамка за превоз на стоки и пътници в ЕС ще допринесе значително за бързото и устойчиво икономическо възстановяване. Бих искал да благодаря на Парламента за неговата работа по осигуряването на съгласие в преговорите по настоящия пакет, и освен това бих искал специално да благодаря на докладчика Silvia-Adriana Ţicău и на докладчика Mathieu Grosch, чиято усилена работа и решимост помогнаха за гарантирането на положителен резултат.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-н председател, г-н Свобода, уважаеми колеги, Комисията не може да не бъде изключително доволна от постигнатия компромис относно пакета за пътищата, тъй като той ни позволява да завършим законодателната процедура в момент, когато транспортната промишленост трябва да разполага с прости и ефикасни правила и да бъде освободена от безцелни бюрократични пречки.

Трябва да заявя, че решението, което вземаме, ще помогне също така да направим нашите пътища по-безопасни, защото вярвам, че винаги, когато предприемаме действия в сектора на транспорта и особено на пътния транспорт, не трябва да забравяме нашата цел за намаляване наполовина на броя на жертвите по пътищата на ЕС. Правилата, които приема Парламентът, според мен наистина помагат за постигането на тази цел.

Ние се радваме също така поради факта, че това е още един сигнал, който европейските институции изпращат на гражданите в навечерието на изборите, и защото законодателната процедура може да бъде приключена на второ четене, само две години след внасянето на три големи и сложни законодателни предложения. Те вероятно станаха причина за тежко разискване, но в крайна сметка надделяха институционалното съзнание и здравият разум, както и политическата воля да се отговори на исканията на гражданите и на транспортния сектор като цяло.

Бих искал да направя бърз преглед на докладите, които разискваме, за да отговоря на въпросите, зададени от докладчиците. Ще започна с достъпа до международния пазар за автобусни превози: истина е, че каботажът е много малка част от транспортния бизнес като цяло, но в политически план това е една много чувствителна област. Ако бъде използван по начин, по който допълва международния транспорт, каботажът допринася и за по-добро използване на капацитета и намаляване на броя на празните курсове, което означава намаляване на броя на тежкотоварните превозни средства по пътищата – а вие вероятно знаете в колко много пътни инциденти са замесени големи транспортни средства. Настоящият регламент ще изясни правилата относно каботажа, които ще са приложими – и тук вземам отношение специално по коментара на г-н Grosch – по еднакъв и небюрократичен начин в целия ЕС, без да се засяга съществуващото сътрудничество между държави-членки съгласно член 306 от Договора. Освен това тромавите национални процедури, които още са в сила, ще бъдат отменени, за да се позволи на транспортните дружества да използват по възможно най-добрия начин възможностите за каботаж. Комисията ще следи отблизо развитието на пазара на пътни превози и ще публикува доклад през 2013 г.

Ако бъде счетено за уместно във въпросния доклад и ако условията за лоялна конкуренция са хармонизирани по-добре, Комисията ще предложи отварянето на пазара на каботаж да продължи. Комисията направи изявление в тази насока, което ще бъде изпратено на Секретариата на Парламента, за да бъде включено към докладите по това разискване. Изявлението ще бъде публикувано също така в Официален вестник заедно със законодателното предложение.

Сега по въпроса за работата на г-жа Ţicău по общите правила относно условията, които трябва да бъдат спазени, за упражняване на професията автомобилен превозвач. Комисията приветства въвеждането на ново правило за 12 дни. Това е адекватна мярка, която взема под внимание доста специфичните условия за определени видове превоз на пътници, които позволяват период, по-дълъг от шест дни, но обикновено не изискват голям брой часове на управление, например училищни пътувания, ски-ваканции и някои екскурзии. Новото законодателство предполага също така изключително строги мерки, така че безопасността по пътищата да не е застрашена, мога да ви уверя в това. В момента съществуват 100 различни вида общностни лицензи, действащи в ЕС, което често е причина за трудни и продължителни проверки. Съгласно новото законодателство ще съществува само един вид и един стандартен формат на общностен лиценз, използван в целия Съюз.

Стигаме до третия обсъждан текст: достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. На един отварящ се във все по-голяма степен пазар трябва да хармонизираме условията, наложени на дружествата, които се конкурират на този пазар. Това е целта на новия регламент, който заменя директива и в същото време укрепва условията, на които трябва да отговарят дружествата. Всяко дружество трябва да назначи ръководител на транспортната дейност, който да отговаря за ефективното управление на бизнеса като цяло.

В допълнение, за да се избегнат „подставени“ дружества, трябва да бъдат предоставени още гаранции по отношение на адресите на управление на дружествата. Освен това ще бъде съставен нов електронен регистър, за да се засили обменът на информация между националните органи и проверките да станат по-интелигентни и ефикасни. Това също помага за гарантиране на безопасността по пътищата.

В заключение ще кажа, че днес транспортните предприятия получават много ясно послание от законодателите относно по-сериозните слабости, които водят до отнемане на лицензи, например нееднократни случаи на подправяне на данните на тахографите. Това, за съжаление, е практика, която е разпространена във всички държави от ЕС, но подправянето представлява не само нарушение на правилата, то също така застрашава безопасността на онези, които се движат по пътищата на Европа, тъй като е ясно, че уморените водачи не са в състояние да реагират бързо при възникване на проблем.

Поради тази причина в началото на моето изказване заявих, че законодателните актове, които предстои да бъдат приети от Парламента, имат сериозен и важен принос във водената съвместно от Комисията и Парламента битка за драстично намаляване на броя на жертвите на движението по пътищата. Поради това бих искал да ви благодаря за проявената от вас воля това законодателство да бъде прието толкова бързо.

Нека повторя, даваме ясен сигнал на европейските граждани, като още веднъж демонстрираме, че Парламентът – и казвам това не на последно място защото работих за тази институция 15 години – показа завидна ефективност и сериозно отношение, за което съм благодарен.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE.(DE) Г-н председател, бих искал да благодаря на Съвета и на Комисията за конструктивното им сътрудничество с докладчика на Парламента. Както заместник-председателят на Комисията Таяни сам каза, това е много добър пример, как за кратък период от време може да бъде постигнат добър резултат дори по трудни пакети от документи.

Въпреки това не мога да скрия факта, че не сме особено доволни от режима за каботаж. Както спомена действащият председател на Съвета – и Вие също, г-н заместник-председател, – от екологични и икономически съображения е по-добре да се избягват празните курсове в Европа. Следователно ще е по-добре, ако може по-скоро ограниченията относно каботажа да бъдат отменени изцяло.

Приемаме трите каботажни операции в рамките на седем дни като временна мярка, но очакваме с най-голямо нетърпение вашия доклад и се надяваме в него да се казва, че 2014 г. ще отбележи края на това ограничение. Защото това е една много малка част от сектора на превозите, която обаче представлява прахосване на пари и вреди на околната среда. Поради това се надявам, че през 2013 г.ще представите подходящо предложение, тъй като ограничаването на каботажа на един вътрешен европейски пазар, обхващащ 27 държави, е абсурдно.

Също така бих искал да благодаря и за това, че Съветът и Комисията в крайна сметка ни подкрепиха за възстановяването на правилото за 12 дни за автобусите. Това е много важно за сектора на автобусните превози, който в много държави е представен от малки и средни предприятия (МСП), тъй като въвеждането на правило за двама водачи при подобни пътувания, които са предназначени предимно за възрастни граждани, създаде проблеми за МСП. Радваме се, че след шест месеца това ще свърши. Трябва да се разбере, че има много хора, особено по-възрастни, които не обичат да летят със самолети, но въпреки това искат да пътуват като туристи в Европа, да се наслаждават на слънцето на места като Италия или Испания и поради това е важно, че с решението да възстановим правилото за 12 дни при автобусите създадохме благоприятни условия, при които възрастните граждани да могат да пътуват. Това е голям успех за нас, за дружествата, занимаващи се с автобусни превози, и за пътниците, заради което изказвам сърдечни благодарности на Съвета и на Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, от името на групата PSE. – (ЕN) Г-н председател, преди всичко бих искал да благодаря на двамата докладчици за работата им по този труден пакет от документи. Ясно е, че пакетът, и по-специално въпросът за отмяна на ограниченията относно каботажа, раздели мненията на национален принцип, но считам, че това, с което разполагаме в момента, е съгласие, което можем да подкрепим.

Имах сериозни опасения относно пълния каботаж, предоставен с един ход, без да се компенсират социалните разходи, или на практика текущите разходи, на индивидуалните превозвачи на товари. Подобен ход според мен щеше да има пагубен ефект върху бизнеса с автомобилни превози на товари, не само в моята държава, но и в други държави-членки. Поради това компромисът, който въвежда временно каботажа, е не само чувствителен по своя характер, той е решение, с което може да се работи, като позволява три вътрешни пътувания след едно международно. Временният каботаж също така ни позволява да сложим край на екологичния абсурд тежкотоварни автомобили да пътуват в продължение на стотици километри празни, без обаче да предизвикаме изкривявания на вътрешните пазари.

И накрая, аз също така с радост подкрепям новите мерки за изпълнение, които бяха представени с доклада Ţicău. Това трябва да става едновременно с още по-широкото отваряне на пазара и ще позволи на държавите-членки да използват строги и ефективни мерки за изпълнение.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE. (NL) В продължение на години се разгаряха бурни емоции всеки път, когато стане дума за явлението „каботаж“. Настоящото законодателство, както вече беше изтъкнато, е считано за прекалено двусмислено поради използването на определението „временен“. За много от държавите-членки това е идеалното извинение да продължават да защитават своя собствен пазар, както отбелязахме.

За да изясни въпроса веднъж завинаги, Комисията заяви, че ще внесе предложение, с което да бъдат решени всички тези проблеми. Силно се надявам, че това ще стане. Доста интересно е обаче, че Комисията предложи да наложи строги ограничения по отношение на обхвата на каботажа. Това прави впечатление, тъй като съществуващите правила през цялото това време бяха считани за преходен етап по пътя към постигането на пълна свобода в тази област. През 2009 г. трябваше да се движим към пълно освобождаване, поне според твърденията както на Комисията, така и на Съвета.

Считам, че съгласието, което имаме сега и което ще подложим на гласуване утре, е огромно разочарование. Вместо да получат повече свобода, превозвачите на товари са изправени пред повече ограничения. Разбира се, имаме нужда от европейски подход. Аз също съм абсолютно съгласен с това. Секторът не следва да бъде принуждаван да търпи всевъзможни национални излияния нито ден повече.

Настоящото съгласие обаче, г-н председател, е изцяло в разрез с принципите и целите на вътрешния пазар. Назованите аргументи в негова полза, като например безопасността на движението по пътищата, околната среда и намаляването на административните тежести, изобщо не са убедителни. Няма да има истински свободен пазар, г-н Таяни, и това ще е така, докато всяко ограничение води до повече движение на превозни средства. Съгласието е всичко друго, но не и приложимо, г-н Simpson. Да се работи на принципа, че нещо е по-добре от нищо, не е приемлива възможност за групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Този принцип е неприложим в настоящия случай.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, от името на групата UEN. (LV) Благодаря, г-н председател. Г-н член на Комисията, определено бих искал да благодаря и на двамата докладчици, както и на всички останали, които участваха в процеса на търсене на компромис, но бих искал да кажа, че това, което постигнахме, има както положителни, така и отрицателни аспекти. Например, едно от положителните неща е, че по отношение на превоза на пътници успяхме да намалим броя на пречките за превоз в районите близо до границите, където е налице интензивен поток от презгранични превози. В момента обаче, когато е необходима солидарност при съществуващите трудни икономически условия, може да бъде забелязана тенденция към протекционизъм по отношение на националните пазари и благодарение на концепцията за „временно“ използване, ограниченията все още служат като извинение на много държави-членки, за да продължат да защитават вътрешните си пазари. За съжаление, държавите-членки ще могат да се възползват от предпазна клауза, която им дава възможност да използват евентуални сериозни затруднения, наблюдавани на националния пазар на превози, като основание да се обърнат към Комисията и да приемат протекционистични мерки. Освен това, следва да се отбележи със съжаление, че държавите ще могат да правят това и след 2014 г., която беше предвидена в първоначалната позиция на Европейския парламент. Бих искал да изразя подобно становище и относно международните автобусни превози. Разпоредбата, която гласи, че дадена държава-членка може да спре или да отнеме лиценза на превозвача, ако международният транспорт представлява заплаха за оцеляването на предлагането на подобни услуги, според мен е неприемлива при наличието на действащ единен пазар. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL. (EL) Г-н председател, общата позиция на Съвета на Европейския съюз, подобно на първоначалното предложение за регламент на Комисията, либерализира националните пазари на автомобилен превоз на пътници и товари и предоставя на международните дружества от Общността достъп до вътрешните пазари на държавите-членки. Всъщност, предоставя на тепсия международните и вътрешните автомобилни превози на големите монополи.

Предложенията, съдържащи се в докладите на Европейския парламент, се движат дори в още по-реакционна посока. Те призовават за незабавно и пълно либерализиране на пазарите и премахването на всички препятствия, ограничения и средства за контрол. Сега работниците осъзнават на базата на горчивия опит болезнените последици за техния живот от нахлуването на монополните бизнес групировки в автомобилните превози.

Либерализирането на вътрешния пазар на автомобилни превози на пътници и товари засилва експлоатацията на професионалните водачи, които ще бъдат принудени да шофират без прекъсване и без каквито и да било мерки за тяхната почивка и безопасност, отнася със себе си техните заплати, трудови и осигурителни права, увеличава броя на рисковете спрямо безопасността по пътищата и налага концентрирането на превозите в ръцете на международните монополи, които жънат огромни печалби, като има пагубно въздействие върху самостоятелно заетите лица и малките предприятия, развиващи дейност в този сектор. То води до увеличаване на таксите за превоз, по-нисък стандарт на услугите и повече рискове за безопасността на пътниците.

Поради тази причина ние гласувахме против общата позиция и препоръките на Европейския парламент. Движението на работническата класа е против капиталистическите преструктурирания и призовава за създаването на единен пазар на превозите в публичния сектор, основаващ се на критерия за изпълняване на съвременните изисквания на обикновените хора.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM. (NL) Ако в периода около 1980 г. бях предрекъл, че премахването на ограниченията по отношение на каботажа ще бъде твърде далечна перспектива и през 2009 г., аудиторията несъмнено щеше добре да се посмее за моя сметка. В крайна сметка, ограниченията по отношение на каботажа в същността си представляват очевидно нарушение на правилата на европейския вътрешен пазар.

Сега, през 2009 г., отново сме изправени пред перспективата да се приберем с празни ръце след второ четене. Излишно е да казвам, че ще подкрепя измененията, внесени от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, но, тъй като групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи преднамерено отказва да отстоява позициите си по този въпрос, тя нанася съкрушителен удар на бъдещето на сектора за автомобилни превози на товари. Радвам се да видя, че правилото за 12 дни беше запазено в предложенията, но не и че това стана за сметка на прекратяването на ограниченията по отношение на каботажа.

Ако изменения 17 и 18 не бъдат приети, ще гласувам срещу крайния резултат. Отказвам да поставя името си върху предложение, което е вредно за околната среда, поставя сектора на превози на товари в неизгодно положение и показва сериозно неуважение спрямо принципите на действие на европейския вътрешен пазар.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Бих искала да започна, като заявя, че добрите новини в предложението, което обсъждаме в момента, се състоят в това, че правилото за 12 часа за автобусните превози е премахнато.

Що се отнася до каботажа обаче, предложението е напълно разочароващо. Все пак навремето, в началото на 90-те години на миналия век, и дори през 80-те години, беше договорено, че това ограничаване на свободния превоз на стоки ще бъде временно по своята същност. По тази причина ние, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, но също и членове на Парламента от други групи, внесохме предложения на първо четене за отмяна на ограниченията до 2014 г. През последните месеци обаче стана очевидно, че държавите-членки пречат на приемането на това предложение, въпреки положените от г-н Grosch усилия в ролята му на докладчик все пак да се стигне до конкретна дата. Съпротивата беше ожесточена, което е много лоша новина.

Протекционизъм по време на криза е възможно най-лошата новина за Европа, тъй като, както правилно изтъкна г-н Таяни, това е прахосване на средства и вреди на околната среда. Поради тази причина нидерландските християндемократи (CDA) ще гласуват против предложението, макар да съзнаваме, че държавите-членки са тези, които блокират споменатата мярка и ние не можем да направим нищо по въпроса, за съжаление. Съдържанието на това предложение е както погрешно, така и неприложимо. Следователно законодателството не само е лошо в момент на криза, то има и символично значение.

По тази причина бих искала да насърча члена на Комисията да не оставя нещата в това им състояние и да вземе инициативата още веднъж, правото на инициатива, което има през следващите няколко години, за отмяна на ограничението по отношение на каботажа. Той ще получи подкрепата на християндемократите за това.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, преди всичко бих искал да отдам заслуженото на усета за компромис, показан от двамата докладчици, г-н Grosch и г-жа Ţicău, тъй като става дума за сложен въпрос, в такъв смисъл, че ние наистина искаме единен пазар, но обществеността и директорите на дружествата не разбират, че да има единен пазар на моменти означава, че някои от тях ще трябва да фалират, икономиката ще трябва да навлезе в рецесия и ще трябва да бъдат закрити работни места.

В очите на обществеността си струва да имаме единен пазар само ако той поставя хората в ситуация, в която могат единствено да спечелят. Днес обаче ние знаем много добре, че по въпроси като този за каботажа социалните условия в различните държави са такива, че ако трябва да бъдат систематизирани, при сегашното състояние на нещата бихме могли да видим как голям брой работници от държави с високо равнище на заплащането биват изхвърлени, изтласкани от пазара от държави с по-ниско равнище на заплащането.

Поради тази причина считам, че приетата позиция в крайна сметка е правилната. Каботажът следва да бъде либерализиран, но все още е прекалено рано, за да може това да бъде направено изведнъж и безразборно. Така че идеята за последователни каботажни превози с уточнение, което ни препраща към клауза за ново разглеждане (rendez-vous) във връзка с доклад на Комисията относно социалните последици, и, преди всичко, да няма автоматична, безразборно избрана дата за започване на либерализацията, ни устройва напълно.

Поради тази причина следва да гласуваме в подкрепа на доклада, като в същото време приканваме Комисията да бъде внимателна и изразяваме желанието си либерализацията най-после да се състои, на да не дава път на нелоялната конкуренция и социалния дъмпинг, които вредят толкова много на репутацията на ЕС, и в държави като моята, и несъмнено в тази на г-жа Wortmann-Kool предизвикаха неочакваното отхвърляне на Договора за създаване на конституция за Европа от гражданите, страхуващи се да не загубят социалното си положение. С оглед на тези факти, аз съм благодарен на двамата докладчици.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Бих искал да благодаря на г-н Grosch и г-жа Ţicău за свършената от тях работа и считам, че в своя доклад г-жа Ţicău с право е стриктна по отношение на достъпа до пазара. Ако ръководите дружество за превози, трябва да спазвате редица правила и, както вече беше посочено от г-н Grosch, дружествата, регистрирани само с пощенски кутии, трябва да се премахнат, тъй като те са причината за голяма част от продължаващите злоупотреби. Това се казва в доклада на г-жа Ţicău.

В такъв случай, защо не можем да осигурим на дружествата, към които се прилагат строги правила, европейски пазар, на който те да работят? Преминавайки към доклада на г-н Grosch, искаше ми се да видя изясняване, а на ограничение. При това положение мнозинството от нашата група не може да подкрепи компромиса, постигнат от г-н Grosch.

Ние действително правим крачка назад, като отново ограничаваме обхвата на превозвачите на товари в рамките на европейския пазар. Няма изгледи за отваряне на пазара през 2014 г., каквото е искането на Парламента. Съветът не е съгласен, но според мен това е една излишна отстъпка. На практика ние организираме празни курсове за камионите – нещо, което в днешно време и в днешния век просто не следва да бъде правено. Съмнявам се, че онези държави-членки, които отвориха пазарите си на каботаж една за друга, могат да продължат да правят това в съответствие с настоящия регламент в случай че желаят да го извършват на двустранна основа. Също така се питам как държавите-членки, които твърдят, че наблюдението е трудно осъществимо, сега ще се справят, защото за тях не става много по-лесно. Положението е същото във всички държави, но е трудно да се наблюдава и бих искал да видя дали органите на полицията могат да се справят с това.

Ако причината е в разходите за заплати и социалния дъмпинг, защо не мога да видя документи, в които френските органи порицават френски клиенти за това, че използват прекалено много белгийски водачи на камиони? Те са по-скъпи от френските. Защо тогава чувам истории за белгийски водачи на камиони, които за сравнително дребни нарушения са задържани в ареста в Обединеното кралство? Защото там водачите също струват по-евтино, отколкото в Белгия. Така че, ако социалните злоупотреби са предполагаемата причина, в случая определено не става дума за това.

Според мен се налага заключението, че ще направим крачка назад по отношение на вътрешния пазар. Утре ще одобряваме интелигентни транспортни системи, т.е. заявяваме, че комуникационните и информационни технологии водят до по-ефективен превоз на товари. В такъв случай обаче заявяваме също така, че ще наложим ограничения в тази област по политически причини. Това е доста неуместно и поради тази причина аз ще се противопоставя на съгласието, което Парламентът, за съжаление, ще одобри с мнозинство.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass (IND/DEM). - (EN) Г-н председател, налице е още един пакет от доклади, който да създава работа на комисиите на ЕС, още повече замърсяване в едно море от ненужни разпоредби. Уинстън Чърчил е казал, че ако имаш 10 000 разпоредби, унищожаваш всякакво уважение спрямо закона. Английското уважение вече е унищожено. Анкета на Би Би Си показва, че 55 % от запитаните искат държавата да напусне ЕС, а 84 % искат Обединеното кралство да запази правомощията си.

Председателят Pöttering потвърди, че ЕС създава 75 % от законите. За период от 35 години това са повече закони, отколкото Англия е създала от управлението на крал Ричард III през 1485 г. до сега. И ето ни сега, създаваме законодателен акт, с който да поправим законодателен акт. Как ще приключи всичко това?

Обединеното кралство ще напусне ЕС, ще бъде добър съсед и от другата на Ламанша ще ви наблюдава във вашето море от регламенти, ще гледа как ЕС бива погубен от хиляда директиви за камиони, които сам си е наложил.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, пакетът за автомобилните превози съдържа три взаимно допълващи се въпроса, които имат важно въздействие върху пазарите на превози на товари и пътници. Той ще бъде от полза за превозвачите, водачите и потребителите, особено в настоящата икономическа обстановка. В същото време той ще подобри безопасността по нашите пътища, ще повиши ефективността на превозите и ще облагодетелства устойчивото опазване на околната среда.

Приветствам решението за постигането на нашите амбициозни цели да бъде избрана формата на регламент. Забраните за каботажни операции водят до празни курсове, които не можем и не искаме да си позволим нито от финансова, нито от енергийна или екологична гледна точка. От друга страна, неограниченото отваряне на пазара на превози на товари би довело до изкривявания в резултат на нелоялна конкуренция. Поради тази причина отварянето се извършва постепенно. Каботаж се позволява дотолкова, доколкото той не става постоянен или не се превръща в непрекъсната дейност на територията на държава-членка, в която превозвачът няма постоянно местопребиваване.

За съжаление, тази първа крачка все още не означава пълно отваряне на вътрешните пазари на автомобилни превози, но все пак оставя отворена възможността за пълно отваряне. Празните курсове още сега се намаляват, а околната среда бива защитена.

По отношение на достъпа до трансграничния пазар на превози на пътници главната цел е намаляването на бюрокрацията в смисъл на опростени и ускорени процедури за издаване на разрешителни за редовни трансгранични превозни услуги. Документите ще бъдат хармонизирани, а проверките опростени. Горещо приветствам въвеждането на преразгледаното правило за 12 дни за организирани трансгранични пътувания с автобус. Това ще помогне едновременно на отиващите на почивка и на дружествата, занимаващи се с автобусен превоз, без да се правят компромиси с безопасността. Това се нарича политика, насочена към гражданите.

В бъдеще издаването на разрешително за упражняване на професията автомобилен превозвач ще бъде обвързано с конкретни прозрачни условия. Това ще издигне статута на професията, ще гарантира признаването на професионалната квалификация и ще послужи в борбата с дъмпинга. Повишената безопасност и надеждност лесно ще могат да бъдат забелязани.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). - (NL) Преди всичко, бих искал, естествено, да благодаря на докладчиците, г-н Grosch и г-жа Ţicău, за свършената от тях работа и за това, че в крайна сметка успяха да „измайсторят“ такъв компромис относно пакета, който следва да издържи повече от няколко години в най-добрия случай, тъй като според мен представлява само преходна мярка. По отношение на автомобилните превози има две важни неща, които бих искал да отбележа. Първото е допускането до упражняване на професията. Считам, че този въпрос беше структуриран така, че да се осигури наличието на гаранции от страна на тези, които искат да развиват дейност в сектора.

Каботажът несъмнено е обект на някои разногласия. Това е добра преходна мярка, която беше необходима, за да бъдат изяснени по-добре възможностите. В миналото се говореше по-скоро неопределено, че каботажът е възможен на временен принцип. Това сега беше уточнено като три пъти в рамките на седемдневен период. Наистина е логично твърдението, че всичко следва да бъде отворено, но според мен все още не е настъпил моментът за това.

Компромисът, който имаме, а именно, че ще направим преглед на социалната обстановка в Европейския съюз след няколко години и ще предприемем нови мерки, ако е необходимо, ми прави впечатление на доста разумно предложение. Отварянето на пазара следва да става едновременно с изравняването на социалните прагове. Същевременно следва да съществува възможността редица държави, или групи от държави, като например държавите от Бенелюкс, да се споразумяват помежду си, че положението ще остане непроменено, така че отвореният каботаж да остане като възможност. Щом като заплатите и условията на труд повече или по-малко са еднакви, аз специално не виждам проблем в това отношение, но отсрещната страна очевидно засега не мисли по този начин и затова тази междинна стъпка е необходима.

 
  
MPphoto
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, когато си тръгнем от тук довечера, повечето от нас ще се качат в черен автомобил. Това са добри автомобили с добри водачи, и ние знаем, че водачите са добри професионалисти. Това е познато качество. Те отговарят на критериите.

Въпреки че донякъде съм съгласен с изказването на господина от Англия преди малко, когато той се оплака от прекалено многото законодателни актове – понякога е вярно, че създаваме прекалено много от тях – все още съжалявам, че достъпът на ЕС до професионалните правила не беше разширен и по отношение на таксиметровите водачи, защото всички ние използваме таксита в различните държави-членки и качеството им е твърде различно. Когато се качиш в такси, надеждността е много важен фактор, както и качеството: трябва да знаеш какво да очакваш. Това също така е въпрос на безопасност. Много често си сам в автомобила в непозната обстановка. За мнозина от нас таксиметровият водач е първият, с когото осъществяваме контакт в нова държава, поради което би било разумно водачите да отговарят на определени европейски критерии. Това също така означава, че, ако те са професионалисти, добре образовани и разбират от това, с което се занимават, не бихме се страхували от изкуствено завишени сметки.

Има държави като Германия, Швеция, Словения и Финландия, където националните правилници са много строги в това отношение и положението с таксиметровите водачи е добро. Лондонските таксита също са известни с качеството на услугите си. Следва да споделяме тези най-добри практики. В същото време обаче, докато очакваме законодателство относно критериите за професията таксиметров водач, може би следва да приемем закон, според който да даваме добри бакшиши на водачите, които вечер ни откарват вкъщи.

 
  
MPphoto
 

  Павел Свобода , председател на Съвета. – (CS) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал да ви благодаря за разнообразните изказания, направени по време на разискването. Бих искал да ви уверя, че Съветът е твърдо решен да укрепи и осъществи единния пазар. Затова председателството счита, че именно поради тази причина е необходима корекция в съществуващите правни разпоредби на Общността. Председателството също така напълно споделя целта за засилване на конкурентоспособността на сектора за автомобилни превози на товари в ЕС чрез рационализиране и опростяване на съществуващата правна рамка и намаляване по този начин на броя на нарушенията на правилата на пазара. Въпреки това, пълното отваряне на вътрешните пазари на превози би изложило автомобилните превозвачи на нелоялна конкуренция и би разстроило функционирането на пазара, защото все още съществуват съществени фискални и социални различия между отделните държави-членки. Това трябва да бъде избегнато, особено по време на икономическа криза, когато икономиката като цяло се нуждае от внимателна и добре обмислена оценка на най-добрите методи за насърчаване и възстановяване. Ясно е, че най-късно до 2013 г. Комисията отново ще оцени ситуацията на пазара с оглед продължаване на либерализацията. Този компромисен вариант е справедлив и балансиран начин да бъдат зачетени едновременно различните интереси.

Общата ни цел е да направим автомобилните превози по-ефективни и устойчиви. Тези правни разпоредби ще допринесат значително за намаляване на случаите на неспазване на правилата на икономическата конкуренция и за повишаване на степента на изпълнение на правните разпоредби в социалната сфера, както и на разпоредбите за безопасност на автомобилните превози в частта им относно автомобилните превозвачи. Те също така ще доведат до значително намаляване на административните тежести по отношение както на автомобилните превозвачи, така и на надзорните органи. Освен това разпоредбите следва да предоставят на сектора правна и административна рамка, насочена към извличането на повече ползи от общия пазар. Категорично считам, че този важен сбор от правни разпоредби ще подкрепи и улесни пътните превози и ще помогне за насърчаването на икономическото възстановяване. Също така бих искал да благодаря отново за отличното сътрудничество, което ни позволи да изработим общ компромис за постигането на тези цели.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-н председател, уважаеми колеги, считам, че текстът, който предстои да бъде приет от Парламента, представлява добър компромис, като постига примирие между исканията на Съвета, исканията на мнозинството от членовете на Европейския парламент и предложенията на Европейската комисия.

Очевидно, когато е необходим компромис, всеки трябва да отстъпи крачка назад, за да може останалите да направят същото, и поради това считам, че думите на г-н El Khadraoui бяха много мъдри: направихме възможно най-доброто при тези обстоятелства Както заявих в предишното си изказване, що се отнася до каботажа, Комисията възнамерява да направи оценка на ситуацията и да установи дали би било възможно да бъде постигнато съгласие (това ще зависи от състоянието на нещата), може да се окаже възможно да отворим сектора в по-голяма степен и така да поемем в посоката, за която призоваха мнозина колеги, но, разбира се, трябва да преценим ситуацията към момента.

Ще повторя, аз считам, че това е добър компромис и бих искал да се обърна към г-н Sterckx, който е така любезен и има добрата воля не само да критикува, но след това да изслуша и отговора, за разлика от много други колеги, които отправиха критики, а след това, за съжаление, не могат да изслушат коментара на Комисията в отговор на това, което казаха. Бих искал да успокоя г-н Sterckx, който с право е загрижен за съществуващите предходни споразумения, засягащи неговата родна страна и останалите държави от Бенелюкс.

Все пак считам, че това законодателство във вида, в който предстои да бъде прието, няма да има (както казах по-рано) никакво отрицателно въздействие спрямо съществуващите споразумения. Те ще останат в сила, тъй като новото законодателство ще бъде по-широкообхватно, но няма да се отрази, и следователно няма да навреди, на вече съществуващите двустранни или тристранни споразумения. С оглед на това смятам, че мога да уверя г-н Sterckx, че по начина, по който аз виждам нещата (и който според мен представлява правилното и ефективно тълкуване), няма да има отрицателни последици по отношение на споразуменията, които – повтарям – засягат главно Бенелюкс.

Също така бих искал да успокоя г-н Blokland и г-жа Wortmann-Kool във връзка с опасенията, които те изразиха: не възнамеряваме да спрем до тук, ще изчакаме – повтарям – да видим как ще се развие ситуацията, през 2013 г. ще подготвим доклад за оценка на положението, как са се променили нещата, и, ако е възможно, ако преценим, че е необходимо, отново ще предложим на Парламента и на Съвета евентуално разширяване на обхвата и продължаване на либерализирането на системата за каботаж. Съзнаваме обаче, че много от държавите в ЕС имат различни становища, и с цел да получим одобрение от Съвета се наложи да отстъпим крачка назад по други въпроси.

Въпреки всичко, бих искал отново да заявя, че според мен е много добре, че постигнахме съгласие сравнително бързо, съгласие, което – бих искал да успокоя и г-н Jarzembowski – винаги може да бъде подобрено, всеки законодателен акт може да бъде подобрен, но много често важи поговорката „много хубаво не е на хубаво“. Вярвам, че постъпваме правилно, и не считам, че е необходимо да се напуска Европейския съюз, когато говорим по тези въпроси, както предлага г-н Nattrass, защото според мен добрите правила са полезни за Европейския съюз.

Дори един от авторитетните британски вестници, „Файненшъл таймс“, изказа предположението, че Обединеното кралство ще преразгледа необходимостта от по-строги правила, все пак по време на кризата Европа устоя на икономическата и финансова криза по-добре от други региони именно защото е изградила икономическата си система на основата на ясни правила.

Считам, може би защото съм роден в Рим, че историята на римското право и Наполеоновия кодекс са показали колко е важно да разполагаш с правила, които гарантират развитието на обществото. Не знам от коя страна на Адриановата стена е роден г-н Nattrass, но, ако съдя по неговото изказване, бих казал, че е бил роден от другата страна на стената и неговите предшественици не са имали възможност да опознаят римското право.

Госпожи и господа, позволете ми отново да ви благодаря за вашето съдействие, както и на Съвета за неговата работа, и още веднъж да изразя в Парламента своята благодарност към служителите в генералната дирекция на Комисията, която имам честта да ръководя, защото без техния ценен принос щеше да бъде невъзможно да бъде постигнат компромис, който според мен е нещо положително за всички граждани на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Г-н Sterckx, желаете ли да се изкажете по процедурен въпрос?

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Г-н председател, исках само да уведомя члена на Комисията, че г-жа Hennis­Plasschaert вече не е тук, тъй като трябваше да присъства на друго заседание. Аз слушам от името на всички в нашата група, които имат отношение по този въпрос. Исках само да Ви информирам за факта, че тя не е изчезнала просто така.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-н Sterckx.

Мисля, че това не беше процедурен въпрос, а проява на любезност.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, докладчик.(DE) Г-н председател, бих искал в началото да благодаря на Комисията за много ясните отговори. Ще изтъкна, че ограничението по отношение на каботажа е преходна мярка, че се провежда проучване и в зависимост от резултата отварянето на пазара ще бъде една от възможностите.

Друг много важен аспект е, че в този случай се прилага член 306 – включително, това е съвсем ясно, по отношение на държавите от Бенелюкс, г-н Sterckx, което означава, че Вашето искане е излишно и вече не е необходимо да го подкрепяме.

Другото нещо, което бих искал да заявя от тази трибуна, засяга самия каботаж. След забележките, които чух тук, смятам, че компромисът е дори още по-добър, отколкото си мислех преди това, по една проста причина – и с тези думи се обръщам най-вече към моите колеги от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и моята колега от нидерландската партия Християндемократически призив (CDA). Когато създаваме преходна мярка, това не означава, че искаме да строшим гръбнака – ако мога да използвам този израз – на вътрешния пазар или на предприятията в сектора. Ако днес се замислим, че определени дружества използват автомобили, които са последна дума на техниката, но плащат на водачите си по 400 евро на месец, докато други дружества плащат по 1 500 евро на месец, струва ми се повече от разумно да кажа, че социалният праг трябва да бъде повдигнат в известна степен. Ако има средства, за да бъдат изпълнени изискванията по отношение на превозните средства, значи има средства да бъдат изпълнени и изискванията по отношение на заплащането. Този праг трябва да бъде повдигнат и едва тогава може да бъде отворен пазарът. Според мен е проява на погрешно разбиране за отворен пазар, ако заявим, че следва да го отворим и след това да видим какво ще правим.

Последният ми коментар по темата е, че забавното в случая е, че именно тези държави, които винаги пречат на каквото и да било хармонизиране, особено в областта на данъчното облагане (например Обединеното кралство), днес казват, че хармонизирането е недостатъчно и просто следва да оставим пазара да се развива. Някои твърдят, че искат ограничения, а други казват, че имаме прекалено много ограничения.

Ако искаме да убедим европейската общественост, не може да заявим, че пазарът следва да бъде отворен и всичко останало ще се уреди от само себе си. Вместо това в Парламента, съвместно със Съвета и Комисията, трябва да бъдат решени въпросите относно екологичното, социалното и данъчното законодателство. И тогава ще заслужаваме доверие.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-н Grosch, за изказване, което вече има подкрепа, както доказват ръкоплясканията на Вашите колеги.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, докладчик.(RO) Г-н председател, г-н член на Комисията, бих искала в началото да благодаря на г-н Grosch, докладчика в сянка, с когото работих, а също и на техническите служители от комисията по транспорт и туризъм и на групата на социалистите в Европейския парламент, както и на моите колеги от Комисията и на служителите на Комисията, като не забравям да спомена и Вас, г-н член на Комисията, и председателството на Съвета на Европейския съюз, с които имах удоволствието да си сътруднича много тясно.

Бих искала да ви напомня, че през месец юни 2007 г., Европейската комисия предложи изменение на регламента относно достъп до пазара на автомобилни превози. Предложенията за изменение са изведени от опита, натрупан след прилагането на Директива на Европейската комисия 96/26. В резултат на това някои законодателни разпоредби бяха преформулирани с цел да се гарантира по-последователно прилагане, като се използва нормативен акт под формата на регламент. След като изминаха почти две години, днес ние гласуваме окончателно по този документ, който засяга пряко приблизително 800 000 европейски предприятия и около 4,5 милиона работни места.

Нашите общи цели са следните: да подобрим пътната безопасност, да намалим бюрокрацията, да опростим процедурите и да осигурим предвидимост и сигурност за автомобилните превозвачи. Надявам се, че постигнатият от нас компромис ще развие пазара на автомобилни превози. Благодаря още веднъж на колегите за тяхното сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 12,00 ч.

 
Правна информация - Политика за поверителност